centrala ämbetsverk och andra viktiga stadsinrättningar

Denna text är ocr-tolkad. Det
innebär att du kan söka i
dokumentet.
Stavfel och liknande som försämrar
sökningen förekommer. Texten
du ser är alltid likadan som i boken
den kommer från.
III.
KALE ND ER-AFD ELNI N G.
A. Stockholm som hufvudstad
[1501-1646]
B. Stockholm som kommun
[1651-2137]
O. Öfriga allmänna inrättningar
[2201 -3562]
D. Föreningar och sällskap
~
[3571-4475]
E. Teatrar
[4501-4518]
F. Tidningar, tidskrifter
och pressbyråer
G. Fromma stiftelsers, pensionskassors,
och därmed jämförliga inrättningars
[4530-4566]
sjukkassors
fonder
H. Taxor och ordningsföreskrifter
[4877-4910]
1. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser
Se vidare Innehållsöfversikter
[4601-4865]
[4915 -49 95]
under B, C, D och G.
~--+---
..•
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget
.••dr ese kal ••••I.rll
1912.
SVEA. 13 Drottninggataa .
9li
PRISBELÖNT
å
Världsutställningen
i
CHICAGO 1893.
Allm. Konst- &
Industrl-U tställningen
i STOCKHOLM
1897.
Guldmedalj.
Möblering och dekorering
af våningar verkställes stilriktigt och elegant.
45 Drottninggatan
45
Butik å nedre botten.
Utställningslokaler
Allm
Telefon JI46.
1 och 2
tro
Riks- Telefon
Tidsenliga verkstäder Stora Badstugatan 18.
]I
upp.
90.
A.
Stockholm som hufvudstad.
[1501-1511J
A. Stockholm som hufvudstad.
(Regering,
centrala
ämbetsverk,
riksdagen
och
ters ombud,
vetenskapliga
institutioner
[1501J
K. M:ts hof (och
[1502J
De med"
Jan.
1.
» 15.
Mar. 12.
Maj 15.
Juni 6.
P ara d - d agar. 1912
utmärkta äro äfven Salutdagar.
Nyårsdagen.
Kronprinsessans födelsedag."
Drottningens namnsdag."
Ankedrottningens
namnsdag."
Konungens
och Kronprinsens
namnsdag."
Konungens födelsedag."
~idsommardagen.
Ankedrottningens
födelsedag."
Kronprinsessans namnsdag.
Drottningens födelsedag. ••
Gustaf Adolfsdagen.
Kronprinsens födelsedag."
Juldagen.
slotten).
.
Mottagmngar.
Till H. M. Konungens mottagningar
som
hållas tisdagar kl. 11 f. m., är uppg&ngen
genom östra slottshvalfvet, 2 tro
H. K H. Kronprinsen mottager audienssökande företrädesvis tisdagar kl. 10,30 f. m.
Ingång norra slottshvalfvet.
»
D
Juli
j)
Aug.
Nov.
j)
Dec.
16.
24.
9.
20.
7.
6.
11.
25.
[1503J
Riksmarskalksämbetet
och hofexpeditionen.
Riksmarskalk:
H. exc, gretve L. W. A.
Dou~~as..
.
Erpeditionschefr Stjernstedt, S. F. A., frih.,
fil. dr.
Protokollssekreterare:
Rudbeck, R. H. J.,
frih., kammarh,
Hofauditör. Ljunggren, C. J., v. häradsh.
v. Hofauditör
Norström, E. G., v. häradsh.
Hofkleresiet och holrörsamllngen se [2053J
och [2055].
,
dess verk, främmande
och sevärdheter.)
mak-
Intendent vid H. M. Konungens konstsam!ingar: Böttiger J., öfverintendent.Ekonomiförvaltare : Haglind, A. E.
Ekonomibokhållare: Peterson, P. E.
--o
[150oJ Ståthållareämbetet
a Stockholms
.,
. . ..~Iott.
Stathallare: Lilliehöök, C. M., 1:e hofmarskalk.
Slottsfogde: Taube, C. E., grefve.
Sekreterare: Radhe, K., hofintend.
Slottsarkivarie: Böttiger, J. F" öfverintend.
V. Slottsarkivarie:
Vakant.
Slottsbyggmästare,
redogörare för slottsbyggnadsmedlenJohansson, F. E.
Brandchef: Holm, C. E. N., kapten.
[1507J K. Lustslotten vid Stockholm.
Ståthållare
å Drottningholm:
Lilliehöök,
C. M., l:e hofmarskalk.
Slottsarkitekt å d:o: Lindegren, A.
Slottsförvattare
å d:o: Björkman, E.
Ståthållare å Ulriksdal och Haga: Celsing,
G. H., öfverkammarherre.
Slottspredik. vid Ulriksdal: vakant
Kamrerare vid Ulrikadal och Haga: vakant;
tjo f.: Ekstedt, C. F.
[1508J
K •. Djurgårdens
förvaltning.
Intendent: Öhrström, C. Ad., jägmäst.
Kamrerare: Norling, S. L.
Förvaltningen
af
borqriittsfon derna,
se
[2975].
K. Hofstatena
[1511]
gratialkassa,
se [2977].
K
t t °d
onungens
s a sra •
Statsminister:
H. exc. Staaff, K A., v. häradshöfd.
Mini.~ter för utrikes ärendena: H. exc, Ehrensvärd, J. J. A., grefve.
St atsråd : Sandström, G., v. häradshöfd., chef
.
f. Justitiedep.;
Petersson, P. A., chef f.
[1504]
Hofförvaltningen.
Jordbruksdep.:
Larsson, J. T., v. häradsChef: Printzsköld, O. H. R., fil. dr., l:e hofhöfd., chef f. Sjöförsvarsdep.: Berg, Fl'. ,fil.
marskalk.
d.r, chef f. Ecklesiastikdep.;
Schotte, P.
Sekreterare: Radhe, K, fil. k., hofintend.
A. V., jur. utr. kand., chef f. Civildep.;
Hofkamrerare: Swensson, O. E., hofintend.
Adelswärd, .A. Th., frih.,: chef f. FinansH f
k lksä b t t
dep.: Bergström, D. K, fil. d.r, chef f.
o mars a sam e e .
Landtförsvarsdep.; Petren, B. A., hofrättsHofmarskalk. Pelron, F. M.
råd; Stenströrn, K- J., hofrättsråd.
Hofkamrerar.e: Ståbl, F. ~. V., hofintendent. Mottagningstider:
Se nedan under de olika
Intendent vid K Husgeradskammaren: Nydepartementen.
ström, R. L., öfverintendent.
Brud- ecb Liff"cirsäkrings-Aktiebolaget SVEA.
13 Drottninggatan.
[1512a-1517]
[1512aJ
,
A.
Stockholm som hnfvudstad.
Konungens högsta domstol.
(Lokal i K. Slottet.)
Carlson. K. G., jur. och fil. d r;
Lindbäck,K. G.; Billing, H.,jur. dr, fil. kand.;
Bohman,H.E.M.; Grefberg,E.W.; Quensel,
O. E. C., jur. kand.; Silverstolpe, K. F.;
Marks von Wiirtemberg, E. T., frih., jur. dr,
fil. kand.; Petrån. J. E., jur. kand.; Sundberg,G.E.;13orgström, A.G. S.; Thomasson
Å.ke\jur. kand.: Skarstedt, S. A., jur. dr, fil
kand.; Gullstrand, l!l., jur. kand.; Bergman
B. O. jur. kand.; Ameen, L.; Berglöf, E.A.
Carlsbn, Gustaf, jur. dr, fil. kand.; Sjögren
W., jur. dr; von Seth, P .. jur. dr, fil. kand.
Svedelius A., jur. kand.; Christiansson
C. A.; Dyberg, W.; Leijonhufvud, B. K
S. R., frih., jur. kand.
Justitieråd:
rättsråd; Söderwall, K., notarie; Lilienberg B. E. V., fiskal; Koch, L A., hofrätts'råd; Giertta, A. J. K., frih., hofrättsråd; Gadde, N. E., hofrättsråd; Edelstam,
A., hofrättsråd; Bergfeldt, O., hofrättsråd.
K. Justitierevisionsompeditionen.
Protokollssekreterare:
von Prinzencreutz,
G.
A. R.; Wolffelt, G. M. R.; 'I'egner, J.; Bergendahl, C. A. T.; Looström, A. H.; Scha!en, C. A.; Sjöbohm, O.; Smith, G. E. M.,
Jur. kand.; Isberg, P. G. W.; Fast, J.;
Ekelund, A. G.
Registrator:
Peterzens, A. F. R.
Kanslist:
Ocklind, H.
[15 15J Justitiekanslersämbetet.
(Lokal i Riddarhusets västra flygel.)
Justitiekansler:
Sjöberg, Emil.
Sekreterare: Fallenius, S. A. C.
Registrator: Blir, Arthur, jur. kand.
[1512b]
Regeringsrätten;
(Lokal f. d. Arffurstens
palats, Gust,
Ad. torg, 1 tr., kl. 10-1/23
em.) .
[1517J
K. Svea hofrätt.
Regeringsråd:
Rams~edt, J. O.; Wall, C.,J. A.; (Lokal å Riddarholmen, Birger Jarls torg 16,
Ernberg, J. L.' Lmdstedt, A.; Thulm, G.;
t. h. 1 tro upp.)
Palmgren, J. H. H.; Rydin, L. A. W.
President: Afzelius, J. F. L, jur. dr.
Hofrättsråd: von Heijne, F. D. A.; von Rose~, G. P. A., grefve; ~f .Klinteb?rg, F.;
[1512 ej
lagrådet,
Wastfelt, C. G. N. L., JUr. kand., Hansliksom Regeringarätten
inrättadt genom lag af 26/6
son R.j Hörstadius, G. W.; Gyllensvaan,
1909, bestär af: tre juatdtteråd och ett regeringsräd
utsedda för tvä är.
E. O.; Andersson, oi., Lagerbielke, N. G. J.;
Led amöter t Sundberg, G. E.; Bergström, A.
Kiellander, L.; Weidenhielm, C. A" jur.
G. S.; Skarstedt, S. A., justitieråd, samt
kand.: Strömman, T., jur. kand.; von
Ernberg, J. L., regeringsråd.
Oelreich, C. A. W.; Lemke, J. H., jur.
kand.; Lilienberg, N. G. A., jur. kand.;
Planting-Gyllenbåga,
E. J. C., jur. kand.,
[1513J K. Justitiedepartementet.
exp.-chef; Renström, A., jur. kand.; Bill(Lokal i Kanslihuset vid Mynttorg., l tro Ö. g.)
man, J. A., jur. kand.; Wedberg, C. O. B.;
Expeditionschef: Stenberg, S. J., hofrättsråd.
Stenberg
S. J., jur. kand., exp.-chef;
Byråchef f. lagärenden : Appelberg, G., hofBorell, K. G.T.; Bååth, J. F.; Stenström,
rättsräd.
K. J., jur. kand.; von Rosen, C. O. H.,
D:o f. statistiska
ärenden:
Carlson, G.,
frih.; Appelberg, G., jur. kand.; Murray,
kansliråd.
W., jur. kand., exp.-chef; Himmelstrand,
Kanslisekreterare:
Ölander, P. E. Hj., utg.
H. V., fil. dr; Giertta, .J. A. C.\ frih .•)~Ir.
af Sv. Författn:samling;
Berglöf,Lenkand.: Gadde, N. E., Jur. kand.: WIsen,
nart.
Y. V., jur. kand.; Edelstam, A., jur. kand.;
Registrator: Rooth, O. L., kanslisekr.
Toselius, K. E., jur. kand.: af Geijerstam,
O., jur. o. fil. kand.; 2 vakanta.
[1514J K. M:ts Nedre justitierevision.
Oivilempeditionen.
(Lokal å Ströms borg.)
Sekreterare: Durling, A. E., jur. kand.
Revisionssekreterare:
Hasselrot, B. F. E., Notarier: Ihrfelt, S. F. W. N:son; Sjölander,
justitieombudsman;
Berg, C., bankofullm.;
C. J.; Collin, A. E.; Lindgren, E. A., jur.
Cederström, A. G. E., frih., fil. kand.; af
kand.: Ljungberg', E. F.; Petterson, N.
Ugglas, P. M., frih., jur. o. fil. kand.,
O. A.; Rehn, O. G.; Wikström, E., jur.
exped.vehef AhlgTen, P. C.; Österlöf, A.;
kand.; Drake, C. F., jur. kand; LundAlmen, T., jur. dr: Högst~dt, !I.; Hamnqnist, Carl.J;.
.
.
ton, H. A., grefve, hofrattsrad; Bore11, Aktuarier: Liliequist, G. N. J., fil. dr., Jur.
'r., hofrättsråd ; Bååth, J' hofrättsråd;
kand.; Å.ström, H. A. C., jur. kand.
Falk, H. O., byråchef; Wih iborg, N., hof-.Arkivarie:
Lundberg, K. W.
Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
A.
Stockholm som hufvudstad.
[1517-1524J
I
Krimin~le(()peditionen.
delsafd.: Sa!!:dgren, C. J., chef för arkivAdvokatfiskal: GlImstedt, N. H. B.
afd.; Ewerlof, O. A. H., Jur. kand., ch el
Fiskaler: Olin, Gustav, jur. o. fil. kand.;
för rättsafd.
Bagge, A. J. F., jur. kand.; Holmberg, G. Förste arkivarie: Barnekow, Chr. O. C., f!ih.
S., jur. kand.; Edling, H. M., jur. kand.; Förste sekreterare:
Boström, W. F., Jur.
Hagströmer. S. A. E., jur. kand.; Linnär,
kand.: Bonde, C., grefve, jur. kand.; HöS. N., jur. kand., tf. exp.-chef.
jer, T. M:son, fil. dr; von Dardel. G. F. N.
Andre arkivarie:
Lewenhaupt, S. M. C.,
grefve, fil. kand.
[1518J
K. Krigshofrätten.
Andre sekr.: Alströmer, J. M., frih., jur.
(Lokal: Fredrikshof, Storg. 37.)
kand.; Stridbeck, B. A. G. R., jur. kand.;
Ordf.: Malm, O. B.
.
Gylden, C. L. B. E., jur. kand., Koskull,
Krigshofrättsråd:
Berencreutz, A. G.
C. O. A., frih., jur. kand.: Modig, E., fil.
Militära· ledamöter: Rosenblad, C., frih.;
Iie., jur. kand. (tjänstL); von Dardel, C.
Fallenius, C. M.; Ekström, A.
O. D.; Reutersvärd, C. R. P., jur. kand.,
Sekr.: Grape, A. E., e. o. hofr.-not.
Krigsfiskal: Wikström, E. E., jur. kand.
tillf.; Holmgren, J. E. G., tillf.
Introduktör för främmande sändebud: Lewenhaupt, A. L. 0., grefve, riksheraldiker.
f1519J
Lagberedningen.
Ordförande: Westring, H., f. d. justitieråd,
förutv. statsråd.
[1522J K • L an dtf"ors V ars d e parterne n.tet
L e d amoöt er: W edb erg, C . O . B ., h ofra..tt sra•d ;
.
..
..
Ekeberg, L. B., professor; Rabenius, L. (Lokal l Kanslihuset VId Mynttorg., n. b. o. g.)
P. T., jur. kand.
Expeditionschef:
Arsell, O. H., revisionssekreterare.
[1520J
K. FhgVårdsstyrelsen.
Kansliråd och byråchefer: Hagbergh, C. G.F.;
(Lokal: G:la Riksdagshuset, 'Riddarholmen,
Afzelius, G.
..
öppet 9,80-5.)
Kanslisekreterare:
Wallgren, A. R.; von
Ofverdirektör: Almquist, V. E., jur. kand.;
Horn, E. H.; Söderhjelm, A. S. J.
Byråchef å kameralbyrån: Robbert, J. J. A., Registrator:
von Rosen, G. Th. A., grefve.
fil. dr.
B:>:r~ch;f:a. kanslibyrån : Sandell, C. W. N., [1523J K. Landtförsvarsdepartementets
JU.
a .
..
kommandoexpedition.
Kan81.~b!lran.
Chef: Sundin, C. E., öfverste.
Sekreterare: Lundqvist, A.; Randberg, O., Souschef: Sjögreen, C. A. P. A., major.
jur. kand.
Kommenderade officerare: Lagerman, K. V.,
Registrator o. aktuarie (t.f.): Bergquist, J.
kapten; Meyerson, A., kapten; GyllenW. K. B:son.
stierna, G., frih., kapten; Hazelius, G. J.,
Kameralbgrån,
kapten; Tersmeden, C. A., kapten; WarArbetsintendent
(t. f.): Nilsson, J. H.
berg, C. G., Iöjtn,
Kamrerare: (Nilsson, J. H.), t. f.: Lindström,
K...A.
•
[1524J K. Arm6förvaltni
ngen.
Kassor .0. bokhallare : (Engblom, W.), t. f.: Lokal i f. d. Posthuset vid Rödbodtorget
af Wmklerfelt, R.
(Jakobsg. 30).
Revisorer: (Lindström
K. A.); Scherdin,
M.; Oden, G. (t. f.).
Artilleridepartemen.~et.
..
Biträde i hälsovårdsärenden:
Johansson, J. Chef: Leth., Fr. J., general-falttygmastare,
K, prof.
generallöjtn,
Biträde i byggnadsärendenLindgren, G.
Militärb!/rån.A. H., hofintend.
Chef: Martin, C. E. N., fälttygmästare,
öf.
stelöjtn.
[1521J K. Utrikesdepartementet
eller Tjänstg. off.: Österman O. F. kapten;
kabinettet
för utrikes
brefväxlingen.
Hessie, N. B., kapten; Swartz, C. E., kapten; Salande r, G. L. M., kapten; Stjern(Lokal f.d. Arffurstens palats, Gust.Ad. torg.)
stedt, K C. M. W., frih., kapten; Pfei1f, C.
Kabinettssekreterare:
Ramel, S. G.. 1". T.,
T., frih., löjtn.
frih., jur. kand.
Departementsskrifvare:
Dreifaldt, O. E. F.
Kansliråd: Blomstedt, C. O., envoye i disLundvall. O. F.; Arvidsson, P. O.; Tullponibilitet, chef för personal- och räkanström, A. G.; Wittlock, M. F.; Christlansskapsafd.; Hultgren, C. F., chef för hanson, C. B.
Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
A. Stockholm som hnfvudstad.
Kanuralbymn:
CilJilbyrån:
Chef: Boalt, C. A. B., krigsråd.
Chef: Morton, M., krigsråd.
Sekreterare och kamrerare: Heijkenskjöld, Sekreterare: Ström, R. A., fil. kand.
Kamrerare: Svahn, J. L.; Äkerhielm, C. O.,
D. A. D.
frih., jur. kand.
Registrator o. bokh.: Wissnell, E. F.
Bokslutskamrerare : Göransson, A. R. V.
r1525] Fortifikationsdepartementet.
Revisionskommissarier:
Stenberg, J. G. L.
Chef: Chefen för Fortifikationen.
C.; Kinnander, K. M.
Jfilitärbyrån:
Revisorer: Göransson, A. H.; Zamore, O.
Chef: Juhlin-Dannfelt, G. F. H. J.) öfverste.
K.; Hagelin, O. S.; Wijkmark, F. G. L.;
Bergström, P. A. M.; af Petersens. A. F.;
FästningsbyggnadBafdelningen:'
Dryselius, V. A.; Lindskog, H. F.
Afdeln.-chef: Odelstiema, A., öfverstelöjtn. Krigskassör: Lundberz, J. P.
Tjänstg. off.: Nyström, C. O. A., kapt.: Ty- Ombudsman: Leth, HJ.
den, S. E., löjtn.: von Post, J. O. A., löjtn.
Kasernbyggnadsafdelningen: .
[1528 b]
Civilkommissionen.
Afdeln.-chef: Lundquist, C. L., öfverstelöjtn. (Lokal Hamng. 8, kl. 11-2 em.; a. t. 526;
Tjänstg.
off.: Bjuggren, S. E., kapt.; Ener. t. 13075).
ström, E. G. H., kapt.; Åström, J. 1". Björlin, J. G., generallöjtn.,
ordförande;
F., löjtn.; Haglund, A. G., löjtn.
Taube, C. O., grefve; Nyström, J.F.,lektor;
Civilbyrån :
Persson, C., landtbr, iStallerhult;
Thorsson,
Chef: Morton, M., krigsråd.
F. W., parkförest.; Nilsson, E. A., grossh.:
Sekreterare och kamrerare: vakant.
en vakant; Boalt, B., krigsråd, sekreterare.
Registrator
och bokhållare:
Hassel blad,
S. Å. V.
[15291 Armens kasernbyggnadsnämnd.
Byggnadschef och ordförande: Lindahl, P.
r1526] Intendentsdepartementet.
A. L;, öfverstelöjtnant.
.
Chef: Generallntendent o. chef: Holmquist, Ledamoter: Johansson, A., arkitekt; Mag1'. A. F.
nusson, A. E., byggmästare; Dahl, C. F.,
Utru,tningsbyrån:
byggnadsingenjör,
e. o. ledamot.
Chef: Frölich, F. A., fältintendent.
Sek~eterare: A.kerman, G. A., amanuens.
••
Arkitekt: Lehming L. J. W.
Underha~l'byr~n:.
l:e Byråing. : Lindh, K, löjtnant.
Chef: Sten dahl, M., ofverfaltllltendent.
Byråing. : Lindgren, A., löjtnant.
.
Cirilbyrån:
Kassaförvalt.: Michelson, P. F., major.
Chef: Ekman, Axel, krigsråd.
Sekreterare o. kamrerare:
Radhe, K., hof· [1530]
K. Sjöförsvarsdepartementet.
intend.
(Lokal: Gustaf Adolfs torg 1.)
Notarie: Nordblom, A. E.
Expeditionschef:
Planting-Gyllen båga, E
Registrator:
Wilms, A.
J. C., hofrättsråd i K. Svea Hofrätt.
Bokhållare: Munktell, T.
Kansliråd och tJ. byråchef: Wrangel, T. O.
F., grefve.
[1527]
SjukVårdsstyrelsen.
Särskild föredragande: Stuart, G. A., kansliÖfverfältläkare o. chef: Nettelblad, P. A. V.
sekreterare i K. . M:ts. kansli (för mål hos
Chef för fältläkarebyrån : Boman, E. L
kon~ngens regeringsrått).
Chef för fältveterinärbyrån
: Schmidt, P. 1. Kanslisekreterare:
Sundin, R. A.
Assistent: Dahlheim, A. 1.
Registrator: Rahmn, Elis.
Sjukvårdsintendent : Hedenberg, E. M. Hj,
Kommandoexpeditionen:
Chef: Sparre, U. C. K., frih., komm.·kapten.
Adjutanter: Hägg, A., kapten; Tamm, C.
[15 28 aJ Civila departementet.
F., kapten; Ton Heidenstam, R. M., löjtGeneralkrigskommissarie
o. chef: Bergennant.
holtz, F. E.
Kan,libyrån:
Marinstaben.
Chef: Sterky, C. E. T., jur. kand., krigsråd. [1532J
(Lokal å Skeppsholmen: Långa raden 4.)
Sekreterare: Almgren. G. E.
Notarier: Willner, O. G. E.; Fischer, C. G. Chef: Ankarcrona, S. J. T. C., kommendör.
Adjutant hos chefen: Sylvander, C. G. A.)
Hj., jur. kand.
kapten.
:Registrator: Alexanderson, A. G. A.
[1524-1532]
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
A.
Stockholm som hufvudstad.
(1532-153~J
Chef för kommunikationsafd.:
Posse. K. A.,
Minajdelningen.
grefve, komm.-kapten.
Chef: Helin, J. A., komm.-kapten.
Chef för. mobiliseringsafd.: af Ugglas, G. O. Tjänstgöran~.e officerare:. Grafström, J., kapM., frih., komm.-kapten.
.
ten; Nystrom, J. F., lOltnant.
.
Chef för organisationsafdelnmgen:
Gyllen- Tjänstgörande ingenjör: Arfelt, L. E., mmkrok, A. T. C., frih., korum-kapten.
ingenjör.
Chef för utrikesafd.: Liepe, R. G., kommNautiska afd~lningen:
T'~~~;ge~~ande officerare: Norselius, C. G.,
Jkomm.- k apten ; Gisik
181 o, A . H ., k ap te n;
Starck, G. R., kapten; Peyron, E. W., kap'
ten; Lybeck. O. E., kapten; Unger, G.,
kapten; de Champs, C. L., kapten; Carell,
A. G. ka ten; Holmberg, C. E., kapten;
Rönbl'om,P K. Z., kapten; Lindsström, C.
O., kapten; Selander, N. E. F .• kapten;
Elliot, H. O., kapten; Tyden, A. E., kapten; Giron, A. E. O., löjtn.: Wrangel, E.
':':'. H., löjtn.: Ehrensvärd, ~:. C. A., grefve,
lOJtn.; Dahlbeck, C. O., 10Jtn·i.. Burman,
P., IÖJtn.; Beckman, P. E. O. löjtn.
Bibliotekarie:
Elliot, O., f. komm.-kapten.
_ --•.
.
[1533J Inspektor a.'. Flottans ofnmgar till
Chef: Rosensvärd, C. A. F. Pin, komm.Tj"kaptenr: d
f'"
Rib
C F W
anstgoran e o ncer:
l en,
.
.
.,
kapten.
..
.
FortifikatU!nsajdelntng~,,!,
C~~f: v~n Krusenstjema, E. S., ofverste.
TJ~nstgora~~e officera!.e: Lundqulst, C. 1J.~
ofverst!!loJtn.; Nystrom, C. O. A., kapten,
Eneström, E. G. R, kapten.
IngenjörajdelninglJ7<.
Chef: Mörner, E. H. A., grefve, marinöfverdir. o. chef f. marining.-kåren.
Marinöfverdirektörsassistt'Dt:
Pauli S. marindirektör.
' ,
Tjänstgörande
ingenjörer: Richson,. C: E.,
marindirektör;
Knös. T. G., marmmg.;
SJ,?sa.
.
Lindbeck, J., marining.: Peterson, P·i.V.,
Chef: Dyrssen, W., VIce amiral, f. d. statsmarining. ; Lindgren, A. W., marining.;
råd.
.
Herlin, C. T., marining. ; Cronwall, E. G.,
Stabschef von ~rnsens~Jerna, H., komm.kapt.
elektroing.
AdJutanter: Hägg, Erik, kapten; Hafström,
et
't t +'d l .
C O kapten
oant e saj' e nwgen.
..,
.
Chef: Rudberg, K. L., marinöfverläkare o.
chef f. marinläkarkåren.
[1534J
K. Marinförvaltningen.
Tjänstgörande marinläkare: Koraen, G. M.
(Lokal: Birger Jarls torg 11.)
Chef: Dyrssen, G., konteramiral.
Oivilajdelningen.
Intendentajdelningen.
Chef: I?ahlin, J. E., marinöfverkommissarie.
Chef: Lindberg H. F., marinöfverintendent.
Amiralitetsråd: Wolff, R.
Marinöfverinter;dentsassistent:
Fogelberg,
Tjänstemän i 2. llJnegraden.
A. F. H., marintendent af l:a graden.
W ollgast E. J. F., kamrerare och kass~Tjänstgörande officer: Noren, K,. kapten.
kontrollant; Wikland, F. G. L., aktuarie
Tjänstgörande marinintendent:
La~erhoIm,
och registrator;
Westin, . Chr. A., sekr.:
S. F., marinintendent af l:a gratien.
Hallström, J. H., förste revisor; Bäck. Artilleriajdelningen.
ström, G. A., sekr.
Chef: Juel, A. B., kommendör.
Tjänstemän i 1. lönegraden.
A~.~iste~t: Ericson, H. H. K., komm.-kapten. Assmundsson, J. M. V., revisor; Lundblad,
TJanstgorande officerare: Cronstedt,R., gr~fG. marinkassör; Silfverswärd, E. G. C:son,
ve, kapten; de Broen, N., kapten; Brodin,
re~isor och bokhållare; Hammarskiöld, P.
G. L., kapten; Swensson, S. E., kapten;
W. A., sekr.: Kruse, C. L. E., sekr.: Brag,
'Y.ahIman, T. C. N., kapten; Palm, K. T.,
J. E., revisor; Gräntz, E. A:son., sekr.;
IOJ~nant.
. . .."
Hedren, T. A. H., sekr.; Lindbergh, E.
Kemist: Sederholm, J. E., civilingenjör.
V., revisor; Bokström. K., revisor.
Torpedajdelningen.
.Advokatfiskal.
Chef: Ekelund, J. G., komm.-kapten.
d l E F
Tjänstgörande officerare: Posse, C. A., grefve, Bergen a,
. .
kapten: Åkerblom, N .. L., kapten; Jacobi,
Amanuen8er.
E. A. H., kapten.
WalJen, K. A. J.; Rosenblad, S. A. T;
Tjänstgörande ingenjörer: Arsenius, J. A. F.,
Schager, F. O.; Lagercrantz, K. D. J.
torpedingenjör ; Rendahl, R. H., elektroSjöberg, J. A.
ingenjör.
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
[1.537 -1541]
A.
Stockholm som hufvudstad.
[1537J
K. Lotsstyrelsen.
l Sekreterare: Kihlmark, G.; Broberg, A., no,
(Kornhamnstorg 2.)
tari~, tillf.
Notarier: Norberg, P. A.; Svensson, J. R. E.;
Genera Il ot s d·rre kt..or: L'In d er, D . U " V
P t eli s V K A
Ledamö,ter:. b.yråc?efen Sjö~erg, J. A., f~r Tjä~s~em~n' i förs'ta lönegraden: Fast, J. R.
kanshbyr~n.! bYJac~eff\n..~nrma~! K., for Förste postexpeditörer ; Breckström, J., till!.
lotsbyr~n, ofvetfy:!ngenJoren Gronvall, J.
notarie; vikarie: Brusell, K. 1. K., post.
O. U., for fynng?nJorkontoret.
Extra leda'
expeditör; Enger, J., tjänstf.
mot: k?mmend?rkapt?nen
grefve Posse, Postexpeditörer : Röhlander, E. M. E.; MasK. A· for kustaigualväsendaj m. m.
l' z E E V
•
re le,
. . .
t
Kanslib!Jran:
•
Sekreterare: HilJfors, A. J.
Atuiro byran.
Registrator:
Spak, C. H.
Byråchef: Melander, V. C.
Kamrerare: Kinander, J. G. V.
Kamrerare: Hermansson, Å. A.
Revisorer och bokhållare:
Petre, Walter; Sekreterare: Rudbeck, J. R. G., frih.
Söderholm, R.
Intendenter:
Sonden, F. W.; Westman, H.
Kassör och bokhållare: Wadström, C. B. J.,
E. O.
t. f.
Förrådsförvaltare:
Ekelund, C. A.
Lot.byrån:
Notarie.: Högn.er, E. F. R.
Konsulterande mariningenjör:
Sylvån, W. Akt?ane: Ahlm, .A. J.
·
'''-k t t
Revisorer: Anzehus, A. G.; Rathsman, K.
.
'" F !/rmgm.Jur on ore :
H. V.
Fyringenjörer:
Lundeberg, F. O.; Hultman, Revisorer och bokhållare: Johansson, J. T.;
r J. A..! t. :'.
Lundquist, A. V.
"erk~ast~le.
Holm, J. V.
Tjänstemän i första lönegraden: Sundberg,
l\Iatenalforvaltare:
Romare, C. P.
G. E.; Westman, J. A.; Klum, K. A.;
Hermansson, A. H. T.
[1539J K. Civildepartementet.
Fö~~~e postexpeditörer : Larsson, E. L.,
lih
t l t
t
. t
tJanstf.; Sylvan, e. A .
(l k l, K
•0 a l
.ans I use,
~. upp . v.:;regl~ ra- Postexpeditörer:
Ahlin, H. T.; Lundbom,
torskontoret n. b. t. h. l porten, oppet /211
G O A' 'l'örnqvist S T F . von Duben
_1/24.)
. . ')
, . . "'
~
Civi1~i!1isterns mo~tagniJlgstid: 19-11.
Erpeditionschef:
Linner, S. N., Jur. utr.
kand.
Kansliråd
och byråchefer: Schalen, W. F.,
för ärenden ang, städerna, post, telegraf
m. m.; Lindbeck, el. A., för ärenden ang.
järnvägar;
Montgomery, J., för ärenden
ang. hälsovård m. m.; Björnström, J. R.
V., för ärenden ang. landsstaten, kommunatförfattningarnas
tillämpning- m. m.
Kanslisekreterare:
Edman, e. G.; Berger,
S. T.; Carlberg. C., kansliråd i K. M:ts
kansli (se n~dan), tjänst!.; Reuterswärd,
A. W.; WallIn, J. V.; Stalhammar, C. H.
M. H., jur. utr. kand.
Registrator: Aulin, C. O., jur. utr, kand.
Särskilda föredragande: Oarlberg, e. (se ofvan), för ärenden ang. elektriska anlägogningar och allmänna arbeten m. m.; Malmb
..
th e A G fil d kt f" .
ro. ' r:
" ... , ..' o ., .?orVl.~sa es!arsma~, forsakrmgsarenden,Jarnvagstaxearende m. m.
[1541 J K. Generalpoststyrelsen.
Generalpostdirektör:
Juhlin, A.J.,f. statsråd.
Byråchefer: S6 nedanstående fyra byråer.
För.ta
Byråchef:
Pramberg,
byrå.n.
J. J. G.
K~~rskrifvare:
Sandberg, G. W.
.
•
Tredje
byran.
Byråchef: Askberg, L. H.
Sekreterare: Ericsson, A. E. M.
Förste aktuarier:
Lundgren,
R. G. F.;
Eliseson, Å.
Registrator: Leijonhufvud, S. C:son, frih.
Notarie: Rönström, E. H.
Tjänstemän i första lönegraden:
Bergen.
stråhle, J. E. G.; Wadström, A. E. A.
Förste
postexpeditörer:
Wennqvist, T. G.
B.; Lindberg, J. R.; Krook, J. E.; Björk,
E. W.
Postexpeditörer : Hellsten, A. L. P.; Norman,
E. U. W.; Holmgren, B.; Matthiesen, E.
H. O.; Lindbergh, M. V.; Lund, E. E.;
Hasselherg, Ko; Berndt, R. A. M.
]i"" d
Jar
e
b
•
yran.
Byråchef:
Beckström, E. G. M.
Sekreterare: Lagerberg, S. e. A. P:son.
Ombudsman: Breitholtz C. G, E.
Förste aktuarie: Sörlander, H. M.
Notarier: Franzen, O. H. G.; Broberg, A.,
tillf. sekreterare; vikarie: Bseckström, J.,
förste postexpeditör.
Revisorer: Ohlson, O.; Enlund, Ko A.; Lindeberg, H. e. F.
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
A. Stockholm som hufvudstad.
[1541-1548 b]
Tjänstemän i första lönegraden; !ngman, [1546J
K. Järnvägsstyrelsen.
A. M.; Muren, B. E.; af Trolle H A
k'
M. Hison.
' . . (Lo ah gentr~lstationshuset,
1,2 o.Btr, upp.)
Förste postexpeditör: Way, H. G. 1\[
Genera!dIre~tor och chef: Pegelow,. F. W. H.
Postexpeditörer: Westrell C A C' Alden Öfverdirektör och souschef: Klemmmg, V. L.
J. A.; Hoberg, C.. A.( L'andaW,' M. G.; Järnväg~f~ll~äktige:
Waller, J. ~., grossBrurell, K. 1. K., tillf. förste postexpedihandl.; Strömberg, O. M., bruksdisponent:
tör; Wåhlstedt, E. G.; Palme, A.; von
supplean~.: Ekelund, G.. bru~sagare.
Tell C D R' Klinckowström M W E' ÖfvermgenJor: Fogelmarck, Hjo
Kohlst~öm' A',' M' af Klinteberg' E'
Byrådirektörer och föredragande: Lundberg,
C.' Lothiglus L
M
' . . J. E. (persontaxebyrån);
Kjellin, P. G.
,
, . . .
(administrativa
byrån); Uggla, A. L.
(bankonstruktionsbyrån):
Sabelström, J.
[1543J
K. Telegrafstyreisen.
E. D. L. (maskininspektionsbyrån)
; Bil(Järn torget 55.)
ling, E. 1. (telegrafbyrån); Tausen, C. A.
(förrådsbyrån): Bergelmer, S. A. J. (banbyGenerald~rektör och chef: Rydin, S. L. H.
rån); Fogelmarck, Hj., öfveringenjör (se
Generaldirektörens
ställföreträdare:
Johanofvan), tjf. Schultz, C. A. (bangårds byrån);
son, N. L. H.
lacobi, G. (kameralbyrån); d'Ailly, G. A. H.
Cheferna för de tre byråerna: se nedan.
(tidtabellsbyrån);
Virgin, 1. (maskinby.Administ?·ativa byrån.
rån); Flodin, J. (inrikes godstaxebyrån);
Byråchef: Hamilton, H. A., grefve, jur. kand.
Pegelow, W. C. (utrikes godstaxebyrån);
Sekreterare : Carlberg, E. A., v, häradshöfLagerhjelm. P. U. (militärbyrån), Wahlding.
quist, O. V. (trafikbyrån); Ofverholm, l.
Kamrerare: Wårman, C. W.
A. (byrån för elektrisk drift).
Ombudsman: Hemming. A., jur. o. fil. kand.
Öfvertalig tjänsteman: Corin, A. R., öfverAktuarie: Uppling, M. F., fil. kand.
direktör.
Hufvudkassör: Bahrman, L A.
Öfverrevisorer: Moll, V. L., riksgäldsfullm.;
Statistiker:
Rubenson, L. E.
Richert, J. G., professor; Lamm, O., direkRevisorer: Österdahl. D. G.; Rogberg, G. D.;
tör.
Blom, F. A. G.
Om Järnvägsstyrelsens
byråer och tjänstemän, se [3231-32.37J.
Linjebyrån.
Byråchef: Landström. K. E.
Öfverin~enjör: Egner, C. E.
f1548 aj K. Väg- och Vattenbyggnads·
Förrådsmtendent:
Ljungqvist,
S., civilstyrelsen.
ingenjör.
(Lokal: Riddarholmen, Gamla riksdagshuset,
Byråingenjör och ritare: Kinmanson, H. S.
1 tr.)
Notarie: Carlheim-Gyllensköld, S. V. G.,jur.
Öfverdirektör O. chef: Wijnbladh, O. J. F.,
o. fil. kand.
öfverste.
Föreståndare
för materialprofningsanstalten: Pleijel, H. B. M., fil. dr, docent. Ledamöter: Stafsing, F. B., öfv-Iöjtnant
byråchef rör järnvägsärenden ; Ekdahl;
Trafikbyrån.
O. Z., öfvr-Iöjtn.,
byråchef för andra tekniska ärenden; Lindencrona, G. C. A.,
Byråchef: Johanson, N. L. H.
byrådirektör för administrativa
och ekoByråkontrollör : Ahne, K. H.
nomiska ärenden.
Elektriker: Lönnqvist, E.
Tjä nstemän : Byråingenjör:
Hillman F.
Aktuarie: Löfgren, K. M.
H., löjtnant; Notarie: Almqvist,
J.
Föreståndare
för telegrafverkets
undervisR., kapten] Registrator o. aktuarie: Linningsanstalt:
Holmström, J. G., civildeberg, C. A. ~ Revisor och bokhållare:
ingenjör.
Aag-er, E. W.; Maskininspektör för konTeZeg?'afverkets verkstad;
troll öfver de ensk, järnvägarnas rullande
Verkstadsdirektör:
Weman, Klas, civilmateriel: Ståhle, L. W.
ingenjör.
Verkstadsingenjörer:
Viking, V. A:son, civil- [1548 b] Hydrografiska byrån.
ingenjör; Betulander. G. A,
Verkstadskassör och bokhållare: Ljunggren,
(Lokal: Munkbrog. 2, 3 tro upp.)
M K. ~. f"
.
Ledamöter i styrelsen: Chefen för Vägatenalorvaltare:
Betulander,
H. HJ. A.
och Vattenbyggnadsstyrelsen,
Vattenfallsdirektören, Chefen för Sveriges Geo·
E
Fi'
E:
BraM- ICh LI1rdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
[1548 b-1557]
A. Stockholm som hufvudstad.
logiska undersökning,
Föreståndaren för [1551]
Riksförsäkringsanstalten.
Meteorol?giska.
Centralan~talt~~,
Byrå:
(Lokal: Mästersamuelsg. 64, 2 tr.)
chefen for agnkulturtekms~~
ar!lnden l Öfverdirektör och chef: May, John.
~.andtbrukss~yrelsen
och Föreståndaren Styrelseledamöter:
Tengstrnnd, Ivar, byrå..for ~ydrografiska
Byrån.
direktör tör skaderegleringsärenden;
EnFor~~tandl!'.~e: ,wallen A. W., fil. dr ... ' .
bom, O. F., sekreterare och ombudsman;
ByraJDge~Jorer. Smedberg, M. A. R.,loJtn.,
Dickman, Karl, fil. kand., byrådirektör
Sandstrom, J. W.
för försäkringstekniska
o. statistiska ärenden.
Öfverläkare: Åkerman, J. H., prof.
[1549]
K. Medicinalstyrelsen.
Notarier: Ljunggren, A. R., civiling. ; Eisen,
Lokal: Svartmang. 9. Mottagningstid:
Albert; Bergström, Gunnar, jur. kand.
kl. 1-2 e. m.
Registrator: Nordenmark. N. V. E., fil. dr.
Generaldirektör:
Linroth, K. M.
Ledamöter: Kjerrulf, G., med.-råd; Petersson, H. E., med-råd, Stenbeck, R., t. f. [1553] K. Försäkringsinspektionen.
med.-råd; Sederbolm, E., t. f. med.-råd;
(Lokal: Strandvägen 15.)
t. f. ledamot civiling. med. h. dokt, Klas Öfverdirektör och chef: Laurin, P. J. G.,
Sonden.
fil. dr.
Kansliet.
Ledamöter:
von Friesen, S. G., lektor;
Sekreterare: t. f. Bastman. A. E., jur. kand.
Martin, E. D. W., auditör; Staöl von HolRegistrator o. aktuarie:
Leijer, K. H. E.,
stein, J. G. S .• inspektionens sekreterare.
jur. kand.
Registrator: Rydin, C. A., fil. lic.
Notarier: Tägtström, E. G.; Forsman, M. A.; Assistent: Englund, K. E., fil. lic.
Klinckowstri\m, E., frih., t. f.
Riike» .kap.kontoret.
Kamrerare: Nordberg. J. F. E.
Kassör o. bokhållare: Almsted t, E. G.
Ombudsman och fiskal: Aberg, E., t. f.
Öfverinspektör
för sinnessjukvården:
Petr.en, A.
Arkitekt: S~enber&" T...
.
Kamrerare for hospitalsårenden : WI1lners, J.
Kontrollant af hospitalens ekon. förvaltn.:
Burman, E.
Kommissionär hos styrelsen: Lagercrantz, D.
Biträde för statistiska arbeten: Moosberg,
.R... O., ~ktuarie. .
.
..
Biträde for granskning af medikamentsråkningar: Kjellberg, J., marinläkare.
Statsmedicinska anstalten.
Rättskemist : Lindberger.
B. W. H., professor.
Assistent hos d:o: Wahlstedt,
A. J. G.,
bat.-Iäk.
Föreståndare lör med. bakteriol. afd.: Pettersson. A., professor.
Assistent hos d:o: Forssman, H.
Föreståndare för vet. bakteriol. anstalten:
Bergman, A. M., professor.
Assistent hos d:o: Magnusson. H.
[1554] K. Vattenfallsstyrelsen.
(Lokal: Arsenalsg. 2.)
Vattenfallsdirektör
o. ordf.: Hansen, F. V.,
f. d. öfverste.
Ledamöter: Magnell, C. J., professor; Erisell, E., dir.: Herlenius, A. kabinettskammarh.; Hagelin, E. O., T. häradsh.
Bitr. ing.: Jonson, F. W., löjtnant.
Sekr. o. ombudsman: Munck af RosenschöId,
.. A. G.
fil. lic.
Ofvering. o. chef för byggnadsbyrån: Malm,
C. G. O. kapten.
Förestånda're
för elektrotekniska
byrån:
Borgquist, C. P. A. W., civil.i':~;.
Registrator: Jacobson A. T. civiling.
'
,
M.;
[1555] K. Finansdepartementet.
(Lokal i Kanslihuset, 2 tro upp.)
Finansministerns
mottagningstid:
1/211'/212.
Expeditionschef:
Fryxell, K. A.
Kansliråd och byråchefer: Zethelius, F. W.;
Köhler, Sven.
Kanslisekreterare:
Cygnrous, A. W.; Skogman, K., frih.; Wahlin, A.
Registrator:
Smerling, G. W.
Statens oeteriniirb akterioloqiska anstalt,
[1557]
Kontrollstyreisen.
Albano, riks. tel. 14848.
(Lokal: Blasiebolmshamnen
5 B.)
Föreståndare: Bergman, Arvid M., professor.
Öfverdirektör och chef: Lindeberg, K. M.,
Laborator: Magnusson, Hilding G.
fil. dr.
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.
13 Drottninggatan.
A. Stockholm som hufvadstad.
[1557-1564]
Öfveringenjörer:
Ekstrand, Å. G., fil. dr.
.AtllJoka~fiskalskontoret.
, Arnell, K. E., fil. dr.
Advokatfiskal: Widen, P. G.
Sekreterare: Lagergren. G. B.
.
Revl8ionsajdelningen.
Förste revisorer: Schultz berg, F. H., revisor
[1559]
K. Statskontoret.
(se nedan); Ahmåe, C. M., revisor (se neo
(Lokal: Birger Jarls torg 16, n. b. t. v.)
dan). ::
G. E. L.; Öhrströmer,
Generaldirektör och chef: Wachtmeister, H. Revisorer:.Malmqvist,
H. F.; Wlgandpr, T. F.; Graan, G. H., v.häH:son, grefve, jur. dl', f. statsråd.
radsh., Lignell, C. G. R.; Söderström, O.
Statskommissarier:
Sylvan, C. G., chef för
A.; Rönnow, L. Olsson; Kihlblom, K. H.,
inkomst-, fond- o. stämpelbyrån ; Tenow,
v. häradsh. ; Ahmee, C. M.; Lundberg, J.
C. L., chef föl' riksbokslutsbyrån; SöderF.; Pettersson, C. L; Mellin, E. O.; Blom,
mark, P. G., jur. kand., chef för utgiftsI. S. K.; Schultzberg, F. H.; Vallander,
byrån.
E. A.; Lindh, .1<'. G.; Silfwerskiöld, O. B.
Ex.tra byråchef: Leijonhnfvud, C. G. E., frih.,
T.; Noren, K. E. S.; Almqvist, S. H. V.;
Jur. kand.
Nissen, C. F.; Lundin, C. A., jur. kand.;
Kanst'jet.
en vakant.
Sekreterare: Ahlm, L. G., jur. kand.
Registrator o. aktuarie: Bång, E. A.
[1562J
K. Kammarkollegium.
Inkomst», fond- och stä1f!pelbyrån.
(Lokal: Birger Jarls torg 16, 1 r. t. v.)
Kamrerare: Vide, E. A.
Revisor o. bokhållare: Lindblad, L.
President: Munthe, G. F., jur. kand.
Stämpelkassör: Schnell, O. F. W.
Kammarråd:
Nehrman, K. Hj. A.; BjörkStämpelexpeditriser:
Person, A., och Peterman, A.; von Otter, C. F., frih.; Dufva,
son, O.
A. W.
Ufgijtsbyrån.
Advokatfiskal: Bergström, P. R. B.
Revisorer o. bokhållare:
Lindblad, E. O.; Arkivarie: Afzelius, A. E.
Joachimsson, J.; Spilhammar,
N., t. f. Notarier: Schildt, C. H.; Sternhoff, J. F.,
ombudsman; tjf. Wiklund, B. E.
v. häradsh.; Körner. A. O. A., v. häradsh.;
Kamrerare och kassakontrollant:
Stenbeck,
t.f. Hedin, G. (för Körner); Bovin, J. H.;
J. V.
Hagström, A. R.; Nyborg, K. G.
Räntmästare: af Sillen, E. O. G., kammarh. Registrator: Heden, J. L.
Riksbokslutsbyrån.
Aktuarie: Hage, A. W.
Förste revisor: Beckman, K. A., fil. dr.
Revisorer o. bokhållare: Kjellberg, l. W.,
".
fil. dr, tjänstledig, tjf. Hanning, P. T. H.; [1563] K. Ofvermtendentsambetet.
Åman-Nilsson, G. A.; Peyron, C. E. A.;
(Lokal: Drottninggatan
36; exp.tid:
Thorstenson, Å:: G.
.
'/111-'/24.)
Ombudsman: LeIJo~.hufvud, C. G. Kzil'lh., Öfverintendent och chef: l\![öller, C. O.
J~r. k!l'nd., v. haradsh., extra byrachef; Ledamöter: Clason, I. G., l:e intendent,
tJf. Spilhammar, N.
(för tekniska ärenden); Richter, F. A. E ..
l:e intendent (för administrativa ärenden)[1561J
K. Kammarrätten.
Intendenter:
Pettersson, G. E. N. (för kror
(Lokal: Birger Jarls torg 13,1,2 o. 3 tr.)
nans hus i Stockholm); Eckert, F. (fö ,
President: Åkerhielm, A. L. E., frih., f.
kronans hus i landsorten).
statsråd.
Kassör: Almstedt, E. G.
Kammarrättsråd:
von Unge, C. H.; Östberg,
J., jur. dr; E~ckson, C. O.; Hernmarck, [1564J K. Kommerskollegium.
C. G.; Lagerbring, E. V.; Lybeck, J. A.;
.
l
Wåhlln,' L. S. Chr.; Smerling, C. O.
(Birger Jar s torg 3 & 5).
Revisionskommissarier:
Levin, A.; Vide, Generaldirektör
och chef: Lagerheim, C.
J. R.
H. T. A.
KlJtnsliet.
Kommerseråd och byråchefer: Pihlgren, J.
Sekreterare: Waldenström, K, jur. kand.
Th. (bergshandteringen
och andra induNotarier: Hagman, O. F., jur. kand.; Arnstriella. näringar);
Malmen, C. (utrikes
berg, K. L., v. häradsh.: Björck, J. E., v.
handeln och sjöfarten); Friberg, P. G.
häradsh. ; Hallberg. F. E. W., jur kand.
(inrikes handeln och sjöfarten).
Aktuarie o registrator:
Carlstedt, C. G., v. Adjungerad ledamot: Stocken berg, J. A. (for
härad sh.
ärenden rörande fartygsregistrering).
Brand- och liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
[1564 -1566]
A. Stockholm som hufvudstad.
Kansliet.
Kansliet.
Sekreterare: Häbner, E. L. F., v. häradsh.; Sekreterare: Delphin, P. l. E.
(Stockenberg, J. A., se ofvan) t.f.: Wern- Registrator:
Nyström, V. A.
stedt, C. L., jur. kand. j Modig, E., fil. Notarier: Dahlander, C. P.; Widen, S. E. j
Iic., jur. kand.
Ahlin, P. U.; von Saltza, J. L., frih.
Registrator o. arkivarie: (Wernstedt, C. L., Skeppsmätn.-öfverkontrollör:
Larsson, K. O,
se ofvan) t. f.: Rylander, C. R.
Ombudsman: Eksandh, T. G. E.
Kassör och sjöpassnotarie: von der Bnrg, Amanuenser: von Horn, R. P.; Högberg. J.
G. E., fil. kand.
F.; von Hedenberg, A. R.
'r.:r",8 l nwpen
.
-1""'"
t t'~st'k
Kvinnliga
Lindström, B. L.j
for
nanng,q,q.a
~.
S h ..d skrifbiträden:
E M
Förste aktuarie: Gullberg, O. Hj., fil. dr.
c ro er, ..
•
Aktuarier: Flodström, 1., fil. kand.; BjörkKameralbyran.
man, G., fil. d:r; Norman, K. E., fil. lic.: Ka~rerare: Enemall' J. M. H.
"
Apelqvist, O. E., fil. lic., t. f.
Rev~.sorer och bokhallare: Hallström, C..W.;
Kusel, E. H.; Lennmalm, T. R. E.; KJell..
•
Grlljkartekontoret..
berg, H. E.; .Schönaich, E. V. R.
Forestandare:
Flygare, C., major.
Amanuenser: Alund, A. F.; Thelauder, J.
.
Yrkesinspektionsossistent.
K, A.
Rosengren, A. H., civiling.
Revisionsbyrån.
Inspektorer åfver elektriska anläggningar. Förste aktuarie: Silfverhielm, B. M. L.
Ericson, E. C., civiling, ; Pettersson, E. K., Revisorer: Herlitz, A. R: Zimmermann, A.
civiling.; Landtmanson, M. K., civiling.;
M.; Wennerholm, K. A.; Plagemann, C. H.;
Holmer, R. A., civiling.
Keyser, A.; 'I'orrön, O. E.; Lehman, P.
F. M.; Lindgren, A. H.
.
S'''t k . kt bit. äd
~ r e.
Akt uaner:
.
T ors t ens on, L .; Ek man, 'l' . A . .,
B' k K G'JO e n~8
Jar e, . .
Sjöstrand, V. E. S.
Inspektår for fartygs bärgningsredskap.
.
.,
Nilsson, N. G., civillng.
Tullbehandhngs- och upplysnwgsbyran.
.
Byråassistenter:
Ahrenberg, S. 'r.; Olson,
nspe kt"or j".o~!+'ar t ygs l as tl'~nJe.
N. I.
4,
•
T
.L
NIlsson, N. G., civiling.
Åjdelning8n jör arbet8statistik med sjukkasse byrån.
(Lokal: Birger Jarls torg 2.)
Byråchef : Elmquist, G. H., fil. dr.
Arbetsstatistiken m. m.
Arbetsförmedlingsinspektör:
Huss, E. G.,
fil. dr.
Förste aktuarier: Bergsten, N. E., fil. dr;
Nyström, B. A. E., fil. lic.; Sjöstrand, E.
R., fil. dr, tillika sekreterare.
Aktuarier: Järte, O. E. F., fil. kand.
Sjukkassebyrån.
Byrådirektör och sjukkasseinspektör: Andersson, J. T., fil. dr.
Sekreterare
o. inspektörsassistent:
Rydin,
C. A., fil. lic.
Förste aktuarie: Marcus, M., fil. lic.
Aktuarier:
Billberg, A. C. '1'., fil. lic., civiling.; Bjurstedt, A. E., jur. kand., tillika
registrator.
Andre byråassistent:
Lindmark.
C. E.
[1566]
K. Patent- och registreringsverket .
(Birgerjarlsgatan 7.)
Generaldirektör och chef: Björklund, E. O,J.
Ledamöter:
Rahm, N. O. W., öfveringenjör: Kuylenstjerna, A. J. C., sekreterare;
Lagerbjelke,
J. G., grefve, sekreterare;
Wistrand, S. P. T., öfveringenjör; Kuylenstjerna, K. E., sekreterare.
Adjungerade ledamöter: för patentärenden :
Dahlström, K. P. j Landin, C.; Berg, F. A.;
Påhlson
J. E. B.; för bolagsärenden :
Astrand', G. R.
Registrator o. arkivarie: Karlson, S. N., tjf.
Notarier: Björkman, E. }<'.; Ekenberg, D. O.A.;
Hellberg, H. R. W.
Bokhållare: Lundgren, Aug. Maria.
Byråingenjörer:
Fregersten, E. A. C.; Molin, J. A. E.: 'I'horån, J. A.; Brodin, G.
A.' Nyström, M. F.; Söderlund, F.; Valde,
[1565]
K. Generaltullstyrelsen.
G.;' von Post, 1'. M. U.; Burman, A. S.;
Generaltulldirektör:
Cederschiöld, S.F.RoP.
TiRell, H. G.; Astrand, A. E.; Wehmeyer,
Byråchefer: Bergenstjerna,
G., kameral byF. C.; Jung, K. T. F.; Ahlberg, l. M. K.;
rån; Ruus, P. ~, E., tul1behandlin~s- o.ch Kjellberg, N.
upply~.mng-sbyran; ~~yer, E.,. kanshbyran; Biträdande ingenjörer: Kinmanasou, H. S.; Witt,
Ewerlof, J. G., renslOnsbyran.
. H. A.; Petersson, G. H.; Oscarsson, A. V.; Wik.
Brand- och L1ff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatu.
A.
Stockholm som hufrudstad.
[1566-1582]
för kyrkoärenden, tjl.; tjf. Vougt, C. F. '1'.,
jur kand., kansliråd i K. M. Kansli, kanslik
L dt
P E f
se reterare;
in s röm,
. ., örutvarande statsråd, tjI.; tjf. Lindhagen. A. 1.,
kansliråd i K. M. Kansli, kanslisekrete[1568]
K. Mynt- och justeringsverket.
rare (för den högre undervisningen).
(Lokal: Handtverkaregatan
5 & 7.)
Extra byråchef: Sandberg, K. L. E., fil. lic.,
Myntdirektör: Wallroth, K. A.
t. f. rektor vid folkskoleseminariet i LinFörste ingenjör: Norelius, C. G. T.
köping, (for folkundervisningen).
Kamrerare: Kellberg, E. F., fil. dr.
Särskilda föredragande:
Bäcklin, J. E.,
Ingenjör: Löwenhielm, C. G. S.
registrator, kansliråd i K. M. Kansli (för
Kassör: Segerlind, F. L.
f
universitetsärenden
m. m.); Tottie, G. V.,
Myntgravör: Lindberg, J. A., v. pro essor.
kanslisekreterare
(för vissa ärenden tillhörande Regeringsrätten).
Kanslisekreterare:
Gustafsson, C. nj., fil.
[1571]
K. Statistiska tabellkommisdr (se nedan); Vougt, C. F. T. (se ofsionen.
van); Lindhagen, A. I. (se ofvan); Tottie,
Ordförande: Öfverdirektören och chefen för
G. V. (se ofvan); Buren, C. T. U.; Törnell,
Statistiska
centralbyrån (Widell, J. L.,
E. R. (se nedan).
fil. dr).
Ledamöter: Carlson, 'G., kansliråd; Gull- Reg-istrator: Bäcklin, J. E. (se ofvan); tjf.
Törnell, K R. (se ofvan).
berg, O. Hj., l:e aktuarie; Sandberg, G.
afdelningen: chef: Gustafsson,
F., postsparbanksdirektör:
Gustafsson, C. Statistiska
C. Hj. (se ofvan).
Hj., kanslisekr.: Petersson, H. K, medicinalråd; Eriksson, P. A., byråchef; Hamilton, H. A., grefve, byråchef; Sjöberg, [1579] K. Öfverstyrelsen
för rikets allJ. A., byråchef; Kjellin, P. G., byrådirekmänna läroverk.
tör; Ask~erg, L. E;" byrå~~ef; Hermelin, (Lokal: Arsenalsgatan
2 A, 2 tr.: öppen
T. W., fn~erre,. byrachef; Soderberg, J. E;,
10-3.)
l:e aktuarie: Lindencrona, G. C. A., byrå- Öfverdirektör och chef: Bergqvist B. J :son
direktör;. Rudberg, K. ~'" mar~!Iöfverläfil. dr.
"
ka~e; Dickman, !C., byrådirektör;
EI~. Läroverksråd:
Lagerstedt,
N. G. W., fil.
quist, G ., H., byrachef; Amell, K. ~., ofdr, Fåhrreus, G. R., fil. dr, Falk, A. W.,
vermgenjor: Sandell, C. ~. N:1 byrachef;
fil. dr, Rydberg, G., fil. dr.
V[ ahlstedt, A..~. G., .bata~)onslakare; Lau- Notarie: l:3ellgren, O., jur. och fil. kand.
rm, P. J. G., ofve.rduektor; 1 vakant..
Registrator och aktuarie: Dahl, Y.'
Sekreterare: Arosonius, K H. N., aktuarie,
o
[1581]
K. Biblioteket.
[15 72] ~. Statistiska central~yran.
(I Humlegården: öppet 10-9.)
~Lokal: Birger Jarls torg 3 & 5; oppen 10-3.) Riksbibliotekarie:
Dahlgren K W., fil. dr.
Öfverdirektör och chef: Widell, J. L., fil. dr. Förste Bibliotekarier:
Lundstedt, B. V.,
Förste aktuarier: Söderberg, J. E., fil. dr.
fil. dr; Beijer, P. G. E., fil. dr; Geete,
Sundberg, F. A., fil. Iie.: Burström. O.
K. R., fil. dr; Haverman, G. E., fil. lic.
H. G., 'fil. kand.
(tf. föreståndare
för katalogiseringen);
A.ktuarier: Arosenius, K H. N., 1).1. dr.:
tillf. Linder, K. S. L., fil. lic.
Malmgren, H. A., fil. kand.: Carlson, J. Andre Bibliotekarier: Setterwall, Kr.; LindeA., fil. kand.
gren. H., fil. lic.; Adde, G., fil. Iic.; Bring,
S. G., fil. lic.; Grönfeldt, N. S., fil. lic.:
K. StY1'elsen för postsparbanllen. se [2781].
Stenbock, C. M., fil. dr; tillf. Lagerqvist,
H., fil. lic.
mark, S. N.; Hasselrot, A. E.; Barnekow, E. H.
K., frih.; Freidenfelt, K. L. V.; Löfroth, C. L.;
Lindblom, G. T.; Rennerfelt, .A. T.; Bergmark, A.;
Kreuger, P. H.
[1577] K. Ecklesiastikdepartementet.
[1582)
Riksarkivet.
(Lokal: Kanslihuset, 2 tro upp ö. g.)
(Lokal: Arkivg. 3; öppet 10-4.)
Statsrådets mottagningstid:
10-11 f. m. Riksarkivarie: Hildebrand, Emil, fil. dr.
Expeditionschef:
Murray, W., hofrättsråd, Förste arkivarier och sektionschefer: Westrin,
jur. kand.
'I'h., fil. dr (andra sektionen); Bergh, S.,
Kansliråd o. byråchefer: von Krusenstjerna,
fil. dr (första sektionen); Sonden, P. H.
A. W., jur. kand. (för akademier, samS., fil. dr (tredje sektionen); Almquist,
Ungar m. m.) TigerschiöId, fl. E., fil. kand.
J. A., fil. dr (fjärde sektionen).
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatllll.
[1582-1599]
A.
Stockholm som hufvudstad.
Andre arki1:arier: Lewenhaupt, A. ~. C., [1594] K. Stuteriöfverstyrelsen.
grefve; Baåth, L. M., fil. dr; Brulin, J.
(Lokal i Arffurstens palats.)
O. H., fil. dr.
Rikstel. 8392.
Registrator: ,Edelstam, C. G., jur. kand.
Chef: Wrangel, Chr. F., frih .• kab.-kammarh.
Nationalmuseum, se [1633].
Ledamöter:
Lindström,
Alb., godsägare;
Liedberg, P. O., f. d. ryttm., godsägare.
Leda:notssuppleant:
Hallander, J. V., pro[1585]
Riksantikvarie.
fessor.
Montelius, G. O. A., professor.
Under riksantikvariens
tillsyn som Före- Sekreterare: Nyborg, B. M. C., v. häradsh.,
Odeng. 100.
ståndare stå Statens historislla museuan; K.
myntkabinettet,
.i1ntilt'Varisk-topo.qrafiska arkivet och .i1ntikvarisk-n~tmisrnatiska
biblio[1596J
teket.
Lewenhaupt,
K. Landtmäteristyrelsen
har tillsyn öfver skiftes- och afvittringsverken samt öfriga grenar af rikets landtmäteriväsen äfvensom öfver arbetena med uppläggande och förande af jordregister m. m.
Lokal: V. Trädgårdsg. 2; exp.-tid: 10-4;
sommarm. 1/211-1/23. Mottagn.-tid
för
.. allm~nhe~n 11211-11212. .
Ofverdirektör och chef: Rhodm, H. D. G.
Byråchefer: Eriksson, P. A., landtmäteribyrån; Hamrin, J., administrativa byrån.
Landtmäterifiskal:
Hök, E. M.
Arkivarie: Sundberg, Å. G.
Byråingenjörer:
Holmbäck, V. B., extra
föredragande i jordregisterärenden.
Tjf.
Malmberg, O. H., landtmäteriauskultant;
Jungqvist, M.
Riksheraldiker.
Adam, grefve, kammarh.
[1589] K. Jordbruksdepartementet.
Iih
t
'd M tt
t
b"
(K ans.1
use VI
.yn ?r~el' n. . o. g.)
Statsr~d.ets mottagningstid:
/211-12..
Expeditionschef:
af Ugglas, P. M., frih.,
mot.t~gDlngstId 11211-12.
.
Kansluad o. byråchefer: von Schulz~nhell!1'
C. D. R.; }<'lach, A. W., mottagningstid
1/2l~-12.
.. .
Kauslisekreterare:
Morner, K. A. G., grefve.
Unger, A.; (t.f.) Almgren, H., mottagningstid 11-12
Registrator: Lange, N. J. G., mottagnings- [1598] Kommi8lionen för de allmlinna
kartarbetena
tid 1/211-3, tillika kommissionär, r. t.
(Birger Jarls torg 10)
12906.
har till Ordf. chefen för generalstaben
(gene-löjtnant K. G. Bildt) och till Ledamöter
[1591]
K. Domänstyrelsen.
cheferna för Rikets allm. kartverk (öfverste
Generaldirektör
och chef: Fredenberg K. E. Melander), Sjökart.everket (ko~mendör
V. A.
'
P. J. Dahlgren), Sveriges geologiska unByråchefer: Meves, J.; Roos, W.; örtenblad, dersökning (professor .~. G.. And~rsson) och
Th . Söderlind G' Giöbel F . Hermelin Lamltbruksstyrelsen
(öfverdirektör C. M. v.
Th" frih
,.,
",
, Feilitzen) samt f. d. öfverdirektör
P. $.
Omb~dsma~ och fiskal: Alexanderson G
Sidenbladh. - Protokollsförande är öfversteRegistrator och aktuarie: Hanström, '
löjtnant A. H. Byström.
Revisorer: Modigh, Hj.; Fahlcrantz, E. G.
Notarier: Strömberg, C.; Norlinz, K. G. G.;
.
..
Abergsson, S. I.; Seth, M.; Malling, A.; [1599] Rikets all manna kartverk.
Rasch, M.
.
(Lokal: Birger Jarls torg 10.)
Chef: Melander, E.; öfverste.
Öfriga tjänstgörande:
Byström, A. H., öfver[1593] K. Landtbruksstyrelsen.
stelöjtn.; Stålhane, H., kapten; Lundberg,
(Lokal; Gamla Riksdagshuset å RiddarholG. '1'. A., kapten; Holmquist, K. A. F
men, östra ingången, l tr.; öppet 1/211-1/24).
L, löjtnant; Rosen, K. D. P., professor,
föreståndare för geodetiska afdelningen;
Öfverdirektör och chef: von Feilitzen, C.
Hellberg, H. M. E., arbetschef vid de ekoM., fil. dr.
nomiska kartarbetena; Lagercrantz, J. E.
Byråchefer: Lyttkens,
A.; Egerström, F.
R., jur. o. fil. kand., Trybom, A. F., fil.
T., intendent; samt 8 geodeter och 18 kartografer.
dr; Ewe, E. W.
K:
Brand- och Lifförsäkrings-Akti.ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
A. Stockhobn som hnfvudstad.
[1601-1606J
Sveriges geologiska undersökning
for meddelande af underrättelse om, dä beslut
utfärdas, eller annat meddelande •••.••..• 75-öre
(Lokal: MästersamuelSg. 44.)
dock att, där uppdrag att ingifva handlingar
Ch f A d
J G fil d
~
äfven afser uttagande och öfversändande af diarite:
nersson,
. .,
. r, prOlessor.
bevis, arfvodet for dessa åtgärder tillsammans utgär
Geologer: Svenonius, F. V., fil. dr; Munthe, med 1 krona.
R. W., fil. dr; Hedström, H. O., fil. lic.:
Gavelin, A. O., fil. dr; Mauzelius, R., fil.
lic. (kemist); Tegengren, F. R., fil. lic.
Riksdagen.
(malmgeolog): Grönwall. K. A., fil. dr;
Johansson, H. E., fil. dr; Westergård, [1605J R'k d
F" t
k
A. H., fil. dr; von Post, E. J. L., fil. lic.
I S agens
ors a
ammare.
Aktuarie: Santesson, G. H., fil. dr, biblioOmbud för Stockholms stad:
[1601]
tekarie.
(Samtliga valda 1911).
Afzelius, J. F. L, President, Regeringsg. 10.
hos myndig- Berglund, J. E., Kassör, Brunnsgränd 4; r.
[1603]
Kommissionärer
t.9374.
heter.
von Friesen, S. G., Fullmäktiges i RiksbanJämlikt 3 § i k. kungörelsen angående anstälken ordf., Vasag. 12; r. t. 1116.
lande af kommissionärer hos statsdepartement och
vissa ämbetsverk m. fl. myndigheter den 28 maj Klefbeck, E., Pastor; Högbergag. 15; a. t.
1886 äro foljande kommissionärer auställda hos ne
30126.
dan nämnda myndigheter, nämligen:
Lamm, Herman. Grossh., Brunkebergstorg
i justitiedepartementet:
N. von Dardel;
24.
i landti6rsvarsdepartementet:
frih. O. T.
Lindley, Ch., Förtroendeman, Tunnelg. l B.
Hermelin;
Trygger, E., f. d. Justitieråd,
Karlavägen
i sjöförsvarsdepartementet:
E. Rahmn;
15 Aj r. t. 5119.
i civildepartementet:
C. G. J. B. Pripp;
Wallenberg, K. A., Bankdirektör, Braheg.
i finansdepartementet:
M. Livijn;
i ecklesiastikdepartementet:
A. R:son von .. 47 & 49; r. t. 1008.
Östberg, J., Kammarrättsråd,
Ad. Fredr.
Hedenberg;
torg l B.
i jordbruksdepartementet:
N. Lange;
i läroverksöfverstyrelsen:
Y. Dahl;
hos kommerskollegium:
G. E. von der Burg [160oJ
Riksdagens
Andra
kammare.
och L Blom;
hos patent- och registreringsverket:
Yn&,ve
Ombud för Stockholms stad:
Äberg (för ärenden rörande registrermg Siffran inom ( ) anger valkretsen, se [1667]af aktiebolag);
Berg, F., Statsråd, Fil. dr, Folkskolel., Sibylhos landtmäteristyrelsen:
Mercy Juugquist;
leg. 54; a. t. Osterm. 308, r. t. 6104. (l)
hos kammarkollegium: J. L. Heden;
Branting, K Hj., Redaktör, Norrtullsg. 3
hos kammarrätten:
J. Lilliesköld;
a. t. 108 18. (l)
hos statskontoret:
A. A. Tersmeden;
Byström, J., Redaktör, 'I'eguersg. 8; a. t.
hos domänstyrelsen:
för kameral- o. skogsVasa 262. (2)
byråerna: M. Rasch; för landtbruks- o. Cederborg. Anan, Rådman, Ad. Fredr. torg
domänbyråerna:
C. H. Schlytern:
1 B. (l)
hos medicinalstyrelsen:
David Lagercrantz; Hildebrand, Karl, Fil. Dr, Redaktör, Karlhos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen:
C. A.
bergsvägen 16. (2)
Lindeberg;
Lindhagen, Carl, Borgmästare,
Valhallav.
hos vattenfallsstyrelsen:
Axel Jacobson;
41; a. t. 12642. (2)
hos järnvägsstyrelsen:
R. F. Petre;
Lindman, Arvid, f. d. Statsminister, Konterhos öfverståthållareämbetet:
C. P. H. Lundamiral, Mästersamuelsg. 10. (1)
holm [se 1700J;
Lindqvist, Herman). Landso;ganisationens
hos kungl. majts
befallningshafvande
ordf., Barnhusg. 10; a. t. 4364, r. t. 178. (l)
Stockholms län:
Nyström, J. F., Lektor, Stureg. 11. (2)
för landskansliet:
vakant.
Palmstierna, E., f. d. Kapten, Lästmakareg.
för landskontoret:
N. KEdlund.
6. (2)
Den som med begagnande af allmänna posten Staaff, K, v. Häradsh., Statsminister, Kungsvill ror något sådant ändamål anlita kommissionär,
holmstorg 6. (2)
har att därom meddela sig med denne i betaldt bref, Söd b
E K .. B
h
16
t
ställdt till »kommissionären» hos den myndighet,
O er erg,
.,
assor,
arn usg.
; a. .
där kommissionären såsom sådan är anställd.
4364, r. t. 178. (l)
Kommissionär äger att i arfvode ätnjuta:
Tengdahl Knut A Försäkringstjänsteman
fOr handlingars ingifvande .......•..•......•.••
75 öre
H ls'ng' eg Il ('i)
,
för uttagande och öfversändande af beslut
• r l
•
.
.•
eller andra handlingar ...••.••.•..•.•.•...•
75 öre Wlnberg,
C., Red~ktor, Vasag. 42. (2)
Brand- och Li1rörläkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninGgatan.
[1606-1618]
A.
Stockholm
som hufrudsted:
Öfriga ledamöter af Riksdagen
W.; Östberg, G. F., 2:e deputerad; Kinanupptagas med bostadsadresser i Suppl, I,
der, C. E.; Moll, V. L.; Almqvist. K. F. G.
som utkommer i slutet af J an.
Sekreterare och ombudsman: Sederholm, H.
S., jur. kand.
[1607J
Riksdagens bibliotek.
Kamrerare: Nilsson, J. A.
(Riksdagshusets ing. fr. Drottningg.1 tro upp; Förste revisorer: Hanner, C. N.; Roswall, C.
öppet under riksdagarna 10-7 alla hvard.,
A. A.
juni-aug.
månd., onsd, och fred. 12-3, Kassör: Nordwall, E. G.
eljes alla hvard. 12-3.)
Registrator o. kanslist: Ekedahl, H. N.
Inspektor: Cavalli, P. A. R. jur. dr, riks- Revisor och bokhållare: Erdmann, N. A. F.
gäldsfullm:s ordf.
Kammarskrifvare:
Stuart, S. L.; Aschan,
Bibliotekarie: Gödel, V., fil. dr.
B. G. F.
[1608J
Justitieombudsmansexpeditionen.
[1618] Främmande
makters
besklek(Riksdagshusets sy~västra flygel, 1 tro upp;
ningar och representanter.
exp.stid 10-2.)
.
.
.
Justitieombudsman:
Hasselrot. B. F. E.
(Bes kick RIngarnas adre~ser,.se NamnreglstSuppleant (efterträdare vid förfall): Berger,
ret under Be8kwkn~ngar.)
O., häradshöfd,
Amerikas Förenta stater, Envoyå Extraord.
Sekreterars. vonMatern, K., jur. kand., v.
o. Minist. Plenip.: Charles H. Graves.
häradshöfd,
MilitärattacM:
Wm. M. Colvin, 1st Lieut.
C. A. C.
Legationssekreterare:
Henry
Coleman
[1609J Kommitterade för tryckfrihetens
May.
vård.
Kanslist: I. Draghi.
(Väljas af Riksdagen hvart tredje år.)
Argentinien, Charge d'Affaires Doktor Juan
Ordf.: Justitieombudsmannen.
Lågos-Mårmol,
Strandvägen 7 A.
Kommitterade:
Montelius, O., prof., riks- Belqien, Envoyä Extraord. O. Minist. PIa·
antikvarie; Hildebrand, H. O. R, f. riksmp.: Ch. C. Wauters, Floragatan 6.
antikvarie; Afzelius, 1., president; Säve,
Legationssekret. : C. Maskens, FloragaT. A., f. lektor; Karlfeldt, E. A.• bibliotan 6.
tekarie; Hellner, J., f. justitieråd.
Danmark, Envo yö Extraord. och Minist.
Plenip.: Grefve F. W. Sponneck, DrottRiksbanken.
ninggatan 2.
Legationssekret. : herr Poul Bigler.
[1611J
Riksbankens styrelse
Kansliet öppet hvard, 1-3, r. t. 6148.
utgöres af 7 fullmäktige, af hvilka Konungen Frankrike,
Envoya Extraord.
O.
Minist.
för 3 år i sänder förordnar en, som är ordPlenip.: Napoleon-Eugens 'I'hiebaut,
förande, och de öfriga 6 väljas af Riksdagen
Leg-ationssekret.: Andre Gilbert.
för 3 år med. ombyte af 2 årligen.
Militärattache:
Capitaine de Courcel.
Ordf.: von Friesen, S. G.
Marinattache: Capitaine de vaisseau Du.
Öfrige fullmäktige: Langenskiöld, B. K. J.,
rand..
.
.
.
frih., förste deputerad, v. ordf.j Jonsson, O.;
Chancelier : LIOnel T?lb~ult, vice-Consal
Larsen. J. F., t. f. andre deputerad (för
T.raducteur: E. L. Nlcohn, p~es Lett!es.
hufvudkontoret); Norberg, R. K, andre de- Italien, Envoye Extr:ao~d. o. Minist. Plenip.:
puterad (för afdelningskontoren)'
Palme
Grefve G. C. Vinci,
S. Th.; Lamm, H.
"
Förste .Legationssekret.:
Nobile G. Mar.
[2
ehetti Ferrante.
Riksbankens hufvudkontor,
se 700].
Japan, Envoyå Extraord. o. Minist. Plånip.:
Korchi Soughimora.
[1614]
Riksgäldskontoret.
Förste Sekreter. : Y. Minra,
Chancelier: T. Kamasuwi.
(Lokal i Riksdagshusets norra flygel, 1 tro Nederländerna, Envoyä Extraord. O. Minist.
upp, in.? ~r. N ?r~bro; e~p.•tid 10-3.)
Plenip.: W. B. R. van Welderen Baron
Fullm~k!lg~ väljas af riksdagen rör 3 ar
Bengers.
och 2 afga årligen.
Chancelier: A. J. G. Schmitt.
Qrdf.: Cavalli, P. A. R, jur. dr.
Norge, Envoye Extraord. O. Minist. Plånip.:
Ofrige fullmäktige: Höglund, O. M., fil. dr,
Dr. J. Brunehorst.
V. ordf. och l:e deputerad;
Odelberg, O.
Legationssllkret.: vakant.
o
Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
A. Stockholm som hufvudstad.
[1618-1619J
Persien, Envoye Extraord. o. Minist. PM- Belgien, Starck, A., Generalkonsul.
nip.: Muhteschemes Saltaneh, bosatt i-Starck,
O., vice Konsul.
St. Petersburg.
Bolivia, Ahlström, G. L., Generalkonsul.
Portugal,
Envoyå
Extraord.
o. Minist. Brasilien, Björkman, Göran, Konsul.
Plånip.: Antonio de Castro Feij6.
Colliander, A., vice Konsul.
Ryssland,
Envoye Extraord.
o. Minist. Chile, Cederschiöld, Gustaf J .R., vice Konsul.
Plenip.: Hofstallmäst. C. Narischkino. Columbia, Wallin, Oscar, Konsul.
Legationssekret.:
Förste legationssekret.: Cuba, Karl Granberg, Konsul.
Kammarherre
A. Messoyådoff ; 2:dre Danmark, Heckscher, L, Generalkonsul.
legationssekret. : G. von Lerche.
Syberg, F., vice Konsul.
Militäragent: A. A. Ignatieff, Grefve.
Frankrike, Thibault, Lionel, vice Konsul.
MarinattacM:
Captain grefve Keller.
Grekland,
Gullberg,
H., Generalkonsul,
Legationspredikant:
P. Roumjantseff.
Västerlångg. 38', 10-'/26.
Siam, Envoyå Extraord. o. Minist. Plenip.: Guatemala, Wallin, B. C. H., Konsul.
Phya Sudbam Maitri.
Ha'iti , Schlyter, Carl generalkonsul.
Secretaire : G. Cuissart de Grelle.
Honduras, Wallin, E. V., Generalkonsul.
Attache: Khun Lipekorn-Koson.
Italien, Thulin, C. G., Generalkonsul.
Spanien, Envoye Extraord. o. Minist. Plenip.:
P. G. Thulin, vice Konsul.
Jose Caro y Szechenyi.
Japan, Lindberg, Sven, Konsul.
Legationssekret. : Fernando
Gomez de Kongostaten,
Sandellu, K. Wilh. Hjalmar,
Contreras.
Konsul.
Stora Britannien och Irland, Envoyå Extra- Liberia, Herzog, P., Generalkonsul.
ord. o. Minist. Plenip.: Sir Cecil Spring Mexiko, Heurlin, C. H., Generalkonsul.
Rice, G. C. V. O. K. C. M. G.
Monaco, Holmberg, Conrad, Generalkonsul.
Legationssekr. : Lord Kilmarnock.
Nederländerna,
Immink, G. M. E., GeneralMarinattache: Commander Aubrey Smith.
konsul.
Militärattache: Lt Colonel Hon. A. Russell. - Vicekonsul vakant.
D. S. O.
Nicaragua, Hector, H., Generalkonsul.
Turkiet,
Envoye Extraord.
och Minist. Norge, Söder berg, Olof A., Generalkonsul.
Plenip.: Moustapha Chekib Bey.
Panama, Djurling, W:m, Konsul.
Förste legationssekret.:
Phedon Bey.
Paraguay, Valentin, Rudolf L, GeneralkonAndre legationssekreterare:
Rechad Danial
sul.
Ch~~~~lier: E. Draghi.
Tyska Riket, Envoye Extraord. och Minist.
Plenip.: H. Excellens F. von Reichenau,
Verkl. Geheimeråd.
Legationssekret. : von Verdy du Vernois,
Legationsråd.
Militärattache:
Major E. von Giese.
Marinattache:
Friherre von Keyserlingk,
Kapitän zur See.
Chancelier: H. W. L. Buxbaum, Geheime
Hofråd.
Österrike-Ungern,
Envoye Extraord. o. Minist. Plenip.: Dr Constantin Dumba.
Legationsråd: Grefve L. Badeni,
Kansliråd: S. F. Antoniazzi.
[1619] Främmande makters konsuler.
(Konsulatkontorens
adresser, se :Namaregistret under Konsulat.)
Amerikas För.enta Stater, Ernest L. Harris,
Generalkonsul.
Nyström, T. Deputerad Generalkonsul.
Berg, P. T., vice Generalkonsul.
Argentinien,
Horacio L. Mayer, Generalkonsul.
Ing. {{ullberg, Axel K, vice Konsul.
Persien, Gjestvang, E. C., Generalkonsul.
Peru, Hector, E., Generalkonsul.
Portugal, Graf, Frans, Konsul.
_
Lindroth, Adolf, vice Konsul.
Rumänien, Generalkonsul: Vakant.
Poller, C. F. C:son, vice Konsul, Ge·
rant.
.
Ryssland,. ~oussun, G:, Generalkonsul.
Gonamoff, M., VIce Konsul.
Asp, G.A., Sekreterare.
Salvador, Andersson, Victor, Konsul.
San Do.mingo, Magnusson,M't,.GeneralkonsuL
Schw.elz, Frykholm, N. K, Konsul.
S~rblen, Carlson, Carl Ad., Generalkonsul.
Slam, Johnson, Axel Ax:son, Generalkonsul.
- Jobnson, Helge Ax:son, Konsul.
Spanien, Rhodin, H., Konsul.
Rhodin j:r, Herman, vice Konsul.
Stora Britannien och Irland:
Villiers, H. Montagu, Konsul.
Bolinder, Chr. A. E., vice Konsul.
Zetterlund, F. V., vice Konsul.
Kontorstid : 10-2. Lördagar 10-1. Blasieholmsga tan 3.
Turkiet, Jahnsson, Jean, Generalkonsul.
Tyska riket, von Krencki, Rudolph, Generalkonsul.
Brand- och Lifförsä.krings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
Adrusb"Ndern
19(2.
96
[1619-1626]
A. Stockholm som hufvudstad.
Uruguay, Keyser, Sixten, Konsul.
Ombudsman: Rabenius, Lars, ledamot af
Keyser, Harry, Konsulatsekreterare.
lagberedningen.
Österrike-Ungern,
Fränekel. E., General- Arkitekt: Dahl, F. G. A., f. I.e intendent.
konsul.
Natul'historiska riksm,u.~e"m.
Intendenter o. professorer: Nathorst, A. G.
Akademier lärda samfund och museer.
(a~kegoniater o. foss!la växter); ThEIel, J.
,
HJ. (overtebrerade djur); Holm, E. J. G.
[1621J
Svenska Akademien.
(paleontologi); Sjögren, S. A. Hj. (mineStiftad 1786. Antal ledamöter 18. Hvarje
r~!ogi); Sjöstedt, B. Y. (entomologi):
plats (stol) har sitt nummer, som i följande
Lönnberg. A. J. K (verte~rerade djur):
förteckning anges före namnet.
Lindman, C. A,. M. (botanik): Hartman,
1. Bildt, C. N. D., frih., envoye.
C. V. (etnografi).
..
2. Annerstedt, oi., f. univ.-bibliotekarie.
Amanue!lser: Dahlstedt, H. (botanik); FlInk,
3. Malmström, C. G., f. riksarkivarrie.
G. (mineralogi).
4. A!zelius, J. F. I. president i Svea Hofrätt. Zoologisk konservator: Meyert, J. D.
5. Söderwall, K. }<\., professor.
Andre d:o: Jansson, Aldor.
6. Hildebrand, H. O. H., f. riksantikvarie.
Statens meteorologiska anstalt.
7. Gellerstedt, A. T., f. öfverintendent.
Föreståndare: Hamberg, H. K, prof.
8. af Wirsen, C. D., fil. dr, akad:s stän- Amanuenser: Ekholm, N. G.; Jansson, M.
dige sekreterare.
[1625] K. Vitterhets-, historie- och anti9. 'I'egnör, E. H. W., professor.
kvitetsakademien.
10. Hjärne, H. G., professor.
(Lokal: Nationalmuseum, södra ingången I).
11. Karlfeldt, E. A., bibliotekarie.
12. Retzius, M. G., f. professor.
Stiftad 1786 (1753). Har 10 hedersledamöter,
13. Melin, K. A., lektor ..
25 arbetande och 20 utländska ledamöter.
14. Hallström, P., skriftställare.
Under akademiens och riksantikvariens vård
15. Billing, A. G. L., biskop.
står Statens historiska museum m. m., se
16. Rudin, K G. W. N., f. professor.
l1585].
17. von Ehrenheim, P. J., f. statsråd.
Sekreterare samt riksantikvarie: -Montelius,
18. Nerström, Vitalis, professor.
O., prof.
Antikvarier: Ekhoff, Emil, fil. dr; Janse, O.,
fil. lic.; Arne, T. J., fil. lic.; Frödin, O.,
[1622J K Vetenskapsakademien.
fil. lic.
Stiftad 1739. Har 100 svenska och 100 utI. Förvaltningsutskott:.
Pres~s (väljes för ~r)
ledamöter i 11 klasser.
Sekreter~ren,
Antikvanen Ekhoff, Salin,
Till akademien höra följ. vetenskapliga
B., Nordls~a mu~ee~s styresman.och Dahlinrättningar:
Astronomiska observatoriet,
gren, E., öfverbibliotekarie.
Fysiska institutionen
(Drottningg, 96, 2 tro
-:-~.-..
ö. g.), Bergianska stiftelsen (bot. trädgård [1626J K. Akademien for de fria konsterna.
m. m. vid Brunnsviken, 3 km. utom Roslags Stiftad 1735. Har högst 12 hedersledamöter
tull), Kristinebergs zoologiska station (i Bo- och 50 ledamöter samt dessutom utländska
huslän), Naturhistoriska
riksmuseum (vid ledamöter .. Till akademien hör ett läroverk,
Ad. Fredriks plan), Statens meteorologiska K. Konsthögskolan,
deladt i skolan för
anstalt (Drottningg. 96, '/2 tro Ö. g.), Ve·
målar- och bildhuggarkonst
samt etsning
tenskapsakad:s
bibliotek (Drottningg.
96,
och skolan för byggnadskonst.
1 tro Ö. g.) samt Nobelinstitutet
för fysika- Preses: Wachtmeister, A. F. C:son, grefve,
lisk kemi (Freskati).
univ.-kansler.
Sekreterare: Aurivillius, Chr., prof.
Vice Preses: Clason, L G., l:e intendent.
V. Sekreterare:
Thäel , J. Hj., prof.
Sekreterare: Looström, C. L., intendent.
Astronom: Bohlin, K. P. T., prof.
Kassaförvaltare:
Söderström, Aug.
Fysiker: Hasselberg, K. B., prof.
Bibliotekarie: Granberg, J. O.
Fysisk instrumentmakare:
Rose, Gustaf.
Förvaltningsnämnd:
Preses direktören för
Förest. vid Bergianska stiftelsen: Wittrock,
Konsthögskolan
(prof. J. T. Lundberg):
V. B., prof,
Dahl, F. G. A., f. 1:e intend.; Jungstedt,
T~ä~gårdsm.ästare vid d:o: Lindström, NI H.
!'-. A. H., genremål.; Möllerl C. O., öfverBibliotekar ie: Bergstedt, J. A., fil. dr.
mtend.; Grundstrom,
C. A. A.; prof.;
Kamrerare: Leyonmarck, J. L., f. kanelisekr.
Lallerstedt, E. J., arkitekt; Lindberg, J.
Red. af Statskalendern:
vakant.
E .• medaljgravör.
Notarie: Willers, K W., juris kand.
K. Konsthögskolan
se [2232J ..
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
A.
Stockholm som hufvudstad.
[1627J K. Musikaliska akademien.
Stiftad 1771 för tonkonstens främjande. Har
öfverinseende öfver statens musikaliska läroverk, Musikkonservatoriet,
se [2234]. Har
64 svenska ledamöter och 18 associeer samt
41 utländska ledamöter. Biblioteket, i Akad:s
hus Sta11g. 2, öppet under terminen helgfria
månd., ons~.~ torsd. och lörd. kl. 11-12,30
m.)..tlsa. o. fred. kl. 5-7 e. m.
Preses: Silverstolpe. K. F., justitieråd.
Sekreterare: Valentin, K. F., fil. dr.
Kamrerare: tjänstförrättande:
Nyblom, H.,
fil. dl'.
Bibliotekarie: Hennerberg. C. F.
Akademiens
läroverk,
se [2234J.
[1628J K. Landtbruksakademien.
Stiftad 1811. Består af direktör, 24 hedersledamöter, högst 150 arbetande och 75 utländska led möt
A b t . å 6 fd l .
. a. o er. ..r e al p
a e nmg,ar, har blblI?tek, Mas0.rs~muelsg. 47, och
Expenmentalfalt
!ped trädgårdsskola, ~andtbruksVid
talfält och
t fiskenmuseum
1( k
R Expertmenl
t 11
a e,
2
m. norr om os ags u .
FÖ1·valtningskotn?nitte..
Ordf.: Akad:s preses: vakant; vice preses:
vakant.
Ledamöter: De 6 afdelningarnas
föredragande samt sekreteraren och kamreraren.
Sekreterare: JuhlinDannfelt, H. J. B., prof.
Kamrerare: Mörner, K. A. G., grefve, kanslt
sekreterare.
Notarie: Bendix, C. L., hofintend.
Bibliotekarie: Karlfeldt, E. A., fil. lic.
[161::7-1633J
Utrikes korrespondent o. kassör: Ahlström,
Sophie.
Nobelkommitteer,
utsedda för att ge utlåtanden om prisutdelningen.
Vetenskapsakad.s Nobelkommitte för fysik:
Granqvist, P. G. D., prof., ordf'., Hasselberg, K. R, prof.; Arrhenius, S. A., prof.:
Carlheim-Gyllensköld,
V., docent; Gullstrand, A., prof. - Sekr.; Palmser. K.
W., prof., Drottningg. 96.
Vetenskapsakad-s Nobelkommitte för kemi:
Hammarsten. O., f. prof., ordf'., Petters'
son, S. O.. prof.; Klasen, J. P., prof.;
Widman, K. O., prof.; Söderbaum, H. G.,
prof. Sekr.: Palmser. K. W., prof.,
Drottningg. 96.
Medicinska Nobelkommittön
(Handtverkaregatan 3): Mörner, K. A. H., grefve, prof.,
l:rdf·; ,Sundberg, C. J. G.. prof.,~. or df'.,
Akerman, J. H., prof.; Welander, E., prof;
Dalen, J. A., prof.
Svenska akademiens Nobelkommitte (Engelbrektsgatan 7): af Wirsen C. D. fil. dr.
d'f T
E H 'V pro.'f j H'ld'
b
d',
orar.; egnör, ., .,.,
I eran
H. O. H., f. riksantikvarie;
Melin, K.
A., lektor; Karlfeldt, E. A., bibliotekarie.
Sekr.: Dahlgren, E. W., öfverbibliotekarie.
(Norskastortinget, som utdelar Nobelstiftelsensfredspris, har llfven en Nobelkommitte och ett Nobelinstitut.)
Nobelinstitut,
inrättade till biträde vid den för prisbedöman det erforderliga utredningen.
Vetenskapsahademien«
Nobelinstitut
(för fysikalisk kemi). Adr. Experimentalfältet.
[1631J
Nobelstiftelsen.
Föreståndare:
Arrhenius, S. A., prof.
Grundad på Ingenjören Dr Alfred Nobels Amanuens: Lunden, H. L. R., fil. dr.
testamente af 1895.
Svenska akademiens Nobelinstitut
Stadgar af 1900. Nobelprisen utdelas genom
"
(Ba!nhusg. 18).
Vetenskap sakad. för fysik och för kemi, Ledamöter: af Wirsen, C.. D., ledare; Wa~Karolinska institutet för fysiologiska eller
bnrg, K. .J., f. prof., for tysk och ska~dl'
medicinska arbeten. Svenska akademien för
na::Vlsk vI~terhet\ Jen.sen, A. A::. skriftlitteratur
och Norska stortingets Nobelställare, for slavisk ~Itterhet;. ~Jor~man,
kommitts för fredssträfvanden.
Se [4738].
K. J. G. L., fil. dr, for p~rtl}glS1sk Yltte:Adr.: Norrlandsg. 6.
het; Karl.feldt. E. A., bibliotekarie,
for
St
l
dfö
d"
d f
engelsk vitterhet; Hagberg, K. A., redakyre sens 0.1' oran e (fo~ordna a K. M;t):
tör,. för italiensk vitterhet; Söderman, S.,
Wachtmelster,
Fl'. Cl.son, grefv.~! UDIV.' sknftställare, för fransk vitterhet.
kansler. Suppleant:
Hammarskjöld,
K. Bibliotekarie:
Grönblad. C. A.
H.IL·'1
ldan.d~ht·.
T"
bl
dh
H
R
f
l
k
Amanuens:
von
Ehrenheim, F. C. E., kamSty re se e amo er. orne a",
. ., . e marh.
tor, Santesson, P. H., v. haradsh., verkst.
,
di".; Sohlman, Ragnar, disponent; Salin, 0633J
Nationalmuseum.
M. J., prof. Suppleant:
Mörner, K. A. (A Blasieholmen: visningstider, se N amnreg.
H., grefve, prof.
och (1646].)
Sekreterare:
von Otter, C. F., frih.
Konstafdelnin.qen.
Kamrerare: Löfgren, Bo G.
Museinämnden : Wachtmeister, A. F. Cl:son
Bokförare: Johansson, Salomon.
grefve. univ.-kansler; von Rosen, J. G. O.,
Brand- och Litrdrsäkrings-Aktieb,olaget SVEA. 13 Drottninggatan.
[1633-1640]
A. Stockholm
grefve, pr~.fessor; af Wirsen, C. D., fil.
dr; Loostrom, C. L., fil. dr, museet s intendent;
Jaensson, C. W., museets kon-
som hufvudstad.
~usikaliska
a.ka~.:s sekret.;. Nordqvist, . C.,
forste hofkapellmast.; Claud ius, C., fabriksidkare; Petterson, E., ekonoruiinspektör vid
serrotor.
K. Teatern; Suppleanter: Bolander, O., proAmanuenser: Göthe, A. G., fil. dr; Gran- fessor, Zetterqvist,
L., förste konsertmäst.;
berg, J. O. (äfven sekreterare).
Collijn, J., grossh. Museets förestånd. tillika
Staten» historiska, museum ock K. 1nyntkabi' styrelsens sekret.: Svanberg, J., kassör vid
nettet inrymmas i Nationalmuseum.
K. Teatern.
[1634]
Nordiska museet.
Grundadt 1872 af dr A. Hazelius; bär sitt
nuv. namn sedan 1880. lI1useibyggnaden på
Lejonslätten å Djurgården inrymmer äfven
K. Lifrustkammarens
där deponerade samlingar. Till museet hör äf~en friluftsmuseet
Skansen med zoologisk trad gard m. m.
Nordiska:
museet.'
uiim n d;
Ordförande: Clason, r. G.. 'förste intendent.
v. Ordförande: ärtenblad, O., rektor.
Museets styresman: Salin, K. B., fil. dr.
Skattmästare:
Almquist, V. E., öfverdirektör.
äfriga ledamöter: Norström, C. G., civilingenjör; Böttiger. J. F., öfverintendent;
Ameen, L., justitieråd.
Intendenter: Vistrand, P. G.; Hammarstedt,
E.; Behm, A.; Upmark, G.; Nilsson, A.
Amanuenser: Ag'nes Ljungberg; Visen Levin;
Hilda Wallin; Anna Levin; Selma Ström;
Louise Hagberg; Ellen Planthaber; Ida
Möller; Hedvig Boivie; Elsa von Schwerin;
Gerda Cederblom; Elsa Weisner; S. Ambrosiani; Laura Stridsberg ; R. Cederström ;
N. Keyiand; Anna Rudbeck; Lalla Kugelberg.
Tecknare: v. Walterstorff, Emelie.
Rustmästare: Holmström, F. O.
Förste vaktmästare:
Lindstein, A.; i\'Iagnusson, P.
Fogde på. Skansen: Eklund, T. A.
Lifrustkammaren.
Inspektor: Petrelli, D. T. J., krigsarkivarie.
Nämnd: lika med Nordiska museets.
Intendent och föreståndare: Cederström. C.
O. R., frih.
[1635] Samfundet för Nordiska museets
främjande.
~Skansen.) Ordf.: C1ason, r.
G.; v. ordf.: (jrtenblad, O.; sekret.: Salin,
B.; skattru.: Almquist. V.; öfriga ledamöter: Norström, C. G.; Böttiger. J.;
Amåen, L.; bitr. sekret. : Hagberg, Louise;
Ljungberg, Agnes.
[1639] Hygieniska museet. (Karolinska
institutet.)
Stiftad t af Stiftelsen Lars Biertas minne; år 1892 öfverlåtet till Karolinska
institutet.
Föreståndare:
Almquist, Ernst,
prof. i hygien.
Öfriga museer samt upplysningar om tiderna för deras tillgänglighet,
se under
[1646].
Sevärdheter
[1646]
Akademiens
får
de fria
och samlingar.
konsterna
bibliotek,
Fredsgatan 12, är öppet för allmånheten.
under vårterminm (1/, t. o. m. ·'/5) och
hlJsturminen (1/10 t. o. m. 19/12) tisd., torsd.
o. fred. kl. 7-9 e. m.
Antikvarisk-topografiska
kvarisk-numismatiska
arkivet
och Antibiblioteket (Vitter-
hets-, historie- och antikvitets-akademien), Nationalmuseum,
södra ingången,
öppna söckend. 11-3; fritt.
Arbetareröretsens
arkiv, Folkets Hus 4 tr.,
öppet för besökande hvard. kl. 6-8 e. m.
Artillerimlmum,Artillerigården, Riddaregatan
13, hålles öppet sönd, kl. 1.-3, fritt,
onsd. kl. 1-3, afgift 10 öre. Öfriga dagar och tider mot afgift af 50 öre. För
truppförband, skolor, korporationer m. fl.
fritt efter vid Artillerigården
hos portvakten gjord anmälan.
Biologiska museet - framställande
Skandinaviens, Grönlands och Spetsbergens djur.
värld samt dennas Iif i naturen - vid 'I'eaterslätten å Djurgården, hålles dag-lig-en
öppet fr. kl. 10 f. m. till skymningen.
Om väderleksförhållandena
under tiden
dec.-februari
blifva så ogynnsamma, att
besök icke kunna förväntas, stänges museet men öppnas efter förut gjord tillsägelse å tel. Österm. 1774. Afgift för
äldre 1 kr., för barn 50 öre. Betydlig
rabatt lämnas skol- och truppafdelningar,
arbetaregrupper, föreningar samt familjer.
Bokind1Mtrim1t.~e1tln, Svenskt. Klara V. Kyrkog.9.
Bred.ablick, se nedan under Skansen, 11'01'·
diska
museet.
Centralförbundet för nykterhet.wndel·visning.
[1637] Musikhistoriska museet. (Loka
Utställning prottningg.
46, r. t. 8221,
Riddareg. 20.) Styrelse: Buren, A., öfvera. t. 19346, oppen hvard. 10-12; 4-6.
intendent, ordf.; Valentin, K., fil. dr., K.
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
SVEA . .13 Drottninggatan.
A. Stockholm som hufvudstad.
[1647J
Majorsgatan Landtbruksalcademiens
bibliotek, Mästersamu12, öppet dagligen kl. 12-2.
Med
elsg. 47, under vintern onsd, och lörd.
punktskrift tryckta böcker utlånas grakl. 12-2, under sommaren lörd. 12-2tis åt blinda i Stockholm och landsorten. Landtbruksokademiens
museum, ExperimentalEtnografiska
museet, se Riksmuseet.
fältet. Fritt tis-, ons-, fre- och lördagar
Farmaceutiska institutets
bibliotek,
Vallin12-3, sön- och helgdagar 1-3.
.
gatan 20; tillgängligt efter anmälan hos Lifrustkammaren,
Nordiska museet (Lejonbibliotekarien.
slätten), K. Djurgården,
Öppen alla
Flottans arkiv å Skeppsholmen. Ehuru brist
dagar:
.,
på utrymme omöjliggör arkivets om ciella
1 mars-15
okt. hvard '. 11-4; sond.
öppethållande för allmänheten, beredes
1-4;
..
dock tillträde för forskare efter anmälan
15-31 okt. hvard. 11-'/24, sond. 1tisd. och fred. kl. 10-11 f. m. hos före'/24;
ståndaren för arkivet, H. Sandahl.
1-:-30 nov.. hvard. 11~3, sö~d. 1::-3;
Fredrika-Bremer-förbundets
byrå, Drottningg.
1 dec.-15 Jan. hvard. 1211- /23,sond.
54, 1 tr., öppen söckendagar kl. 11-4;
1-3; .
..
sommarmån.
kl. 11-3.
(Platsförmed16 Jan.-28 febr. hvard. 11-3, sond
lingens expedition öppen söckendagar kl.
1-3;
.
12-4; sommarmån. kl. 12-3.)
fredagar samt ~?n: och helgdaga.: fntt,
Föreningen
för arbetareskydd
: Utställning
"måndagar 1 kr., ofnga ~~gar.. 50ore.
Birgerjarlsgatan 23; r. t. 10241; fritt; Läsesolonqe», Hamng. 18 ~. ' söckend. kl.
öppen sönd. och onsd, 1-3; lörd, 5-8.
10 f. m.-.9 e. m.:samt sond. kl. 2-1/~10
Föreningen
Handarbetets vänner. Birgerjarlsg.
e. m.: afglft 250re. (5 polletter 75 ore,
5. Utställning och försäljning af svensk
8. d:o 1 kr.)
.•.•
textilkonst· öppet hvard. 10-5' fritt.
!Jfantlla dlifstumskola, Mamlla a Djurgården,
..'
. '
efter anmälan hos föreståndaren.
Htst.or~ska m1lseum, se Stat.ens hts~. m1!Seum. lrIusikaliska
akademiens bibliotek, Stallgat. 2,
HYfl.,!!nUJka museet å" Karolmska institutet,
hålles under terminen öppet alla helgfria
oppet e!te~ anmal~n:
da ar: månd. onsd. torsd., lörd, kl. 11
Karolinska 1nstdutets btbl10tek, Handtverkare_ ~12
·dd'· ti d ' fred kl 5-·7 e m
t
3"
t fi' b
d'
täl
,30 mi
., IS • O.
.,
•.
ga an ; oppe. or ~gagnan ~ pa s a - Musikhistoriska
museet.
Riddareg. 20. Öplet sept.-~.aJ
hvarje helg!n .~ag' kl.
pet sönd. 1-3, inträdesafgift 25 öre;
10-~ samt. for begagnande pa stallet och
helgfria onsd., inträdesafgift 50 öre.
?en;lan ma~d., ons~., fred. 6-8 e. m.;
Sommarmånaderna end. onsd. kl 1-3.
Jum-::-aug. ~or. hemlan och begagnande
Museets förest. träffas alla helgfria dagar
p~ stäl1~t pa tid, som genom anslag
å K. Teaterns kansli.
kännacifves.
N' attona l'~'"
"
.
',/orentngen mo t t 1lb er k u l os: Ut S t"ll
a .
Karo!.ins~
institutets h:!,gieniska museum, t~l1ning Birgerjarlsgatan 23; r. t. 10241; fritt;
.gang~lgtef~eranmalanhosprof:.AlmqUlst.
öppet sönd. och onsd. 1-3; lörd. 5-8.
Krlgsa~kove~, Birger Jarls to.:g 10, o~pet utan Nationalmuseum.
Konst- och konstslöjdat.afglft for begagna:nde so~k~nd. /2 11-3.
delningarna: hvardagar (utom måndaK,..gsvetenskafsakademte~
bibliotek;
M~nkgar) midten af januari-oktober
kl. 10
brog. 2, 3 tro upp, oppet onsd. och lord.
f. m.-3 e. m. (under den ljusare års2-3 e. m.: unde~ s~,Pt.-:pnl;
sek:etiden till kl. 4 e. m.): november-midten
terar~n . traffa~ darstad.es a sam.~a tid,
af januari kl. 10 f. m.-3 e. m.. GraKU~fJl. bsblsoteket l Hu~le~arden: ..Liisesaien.
vyrsalen öppen hela året blott kl. 11 f.
oppen 1 sept. -:-23 juni alla socke.nd:.kl.
m.-3 e. m. (hvardagar). Söndagar hele.
10-9, 25 JUlll:-31 aug .. ~l. la-ö (lo~d.
konstafdelningen under den ljusare årsxl. 10--4). Lanee{))p~.dttlone,,!
alla s~ctiden kl. 1-4 e. m., annars kl. 1-3
kend. kl. 10-4. . B~cker till hemlan
e. m. Handteckningar och gravyrer framel.~er begagnande l lase.salen s~ola beläggas på begäran på söckendagar (utom
g~r.as senas~ en. half timme fore expemånd.). Se äfven Statens hist, museum.
dItlOnens stängning.
Visningssalen
alla Naturhistoriska
riksmuseet
se Riks1nuseet.
söckend. kl. 10-3.
Nordiska
mus.~et. Lejo nsiätten
å K. Djur ..
Km/fIl. myntkabinettet,
se Statens historiska
gården. Öppet hvardagar kl. 11-4, sönmuseum.
och helgdagar kl. 1-4;
Kungl. patent- o. reg~treringsve,.kets
bibliotek,
15 okt.-31 okt. hvard. 11-1/24, sönBirgerjarlsg, 7. Öppet hvard. '/211-'/24
o. helgd. kl. 1-'124;
sam: onsd. och lörd. 7-9 e. m. (Juni
1-30 nov. hvard. kl. 11-3, sön- o.
-Aug. fred. i st. f. lörd.).
helgd. 1-3;
De blindas
förenings
bibliotek,
uu-
8ra.nd- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
(1648J
A. Stockholm som hufvudetad,
1 dec.-15 jan. hvard. 1/211-1/23, sön- RiksmIJ8eJJUsamling af fossila växter, Valling.
o. helgd. 1-3;
1 A, öppen helgfria onsd. och lörd.12-2;
16 jan.-28 febr. 11-3, sön- o. helgd.
fritt.
1-3; inträdesafgift 50 öre, måndagar 1 Skans~n, se Nordiska museet.
krona, barn intill 12 år half afgift.
Skå1UJka stenlwlsgrujt'o1'na,
se Nordiska muSk an sen å K. Djurgården (afdelning
seet, Skansen.
af Nordiska museet) friluftsmuseum, zoo- Slattsarkioet: tisd. och fred. 3,80-5,80 efter.
logisk trädgård och park: alla dagar från
föregående anmälan samma dagar3-1/24.
kl. 8 f. m. till kl. 8 e. m., sommarmån.
R. t. 1840.
till kl. 10 e. m. Bredablicks utsiktstorn Statens historiska m?Jse1t1noch. Kungl. m.ynt(afgift 25 öre) alla dagar från kl. 10
kabinettet (i Nationalmusel bottenvåning)
f. m. Skånska stenkolsgrufvorna (afgift
äro tillgängliga under maj-september:
25 öre) jämte utställning af modellen
sönd. kl. 1-3, fritt; helgfria tisd, och
till Visby m. m. sönd. 1-4; under som
fred. kl. 12-3, fritt; onsd., torsd. och
marmånaderna äfven alla hvardagar från
Hird. kl. 12-3. 25 öre; öfriga månader
kl. 10. Konserter, om väderleken tillåter,
sönd, kl. 1-3. fritt; tisd. och fred. kl. 1~
hvarje söndagsmiddag; under den mil-2, fritt; onsd.. torsd. och lörd. kl. U
dare årstiden äfven dagliga aftonkon-2, 25 öre. För studerande äro saml.
serter. Inträdesafgift 50 öre, barn intill
tillgängI. alla hvard. kl. 11-3.
3 år fritt tillträde, intill 12l1.rhalf afgift. Statistiska c~ntralb!lråns bibliotek, Birger JarlsPatent- och 1'cgistrering .•verkets bibliotek, Bir
torg 3 & 5, söckend. kl. 10-3.
gerjarlsgatan 7, helgfria dagar '/211- l/2~, Stoekholms al'b~tarebt'bliotek: Centralbibliotehelgfria onsd. och lärd. 7-9 e. m. fritt.
ket, Folkets Hus,l tro Öppet hvard. kl.
Pedagogiska biblioteket, Lutternsg. 31, öppet
10-2 o. 5-9 (juni-sept. kl. 6-9) e. m.,
hvardagar 12-1 och 6-8.
Biblioteket
sönd. kl. 11 f. m.-2 e. m. 22,000 volyär stängd t 16 juni-31 aug. Se [4110].
mer till hemlån.
Postmuseet; Lilla Nyg. 6", öppet: historiska,
L.äsrumI?en. öppna samma tider.
modell- och frimärkssamlingarna sönd.
~odra biblioteket, Bangårdag. 4, 1 tro
kl. 1-3, boksamlingen sänd. kl. 1-2,
Öppet ~~ard. kl. 4-9 (juni-sept. 6-9)
söckend. kl. 9.80-10,15 f. m.; fritt. Exp.
e. m., sond. kl. 11 f. m.-2 e. m.
öppen söckend. kl. 9,30-10,15 f. m. samt Stockholms hiigskola, mekaniska, fysiska, keonsdagar kl. 6-8 e. m.; r. t. 13069.
miska, geologiska, mineralogiska, botanilUddarholmsk!lrkan från 1 maj-1 okt. hvarje
ska, socialvetenskapliga samt konsthistotisd., torsd. och lörd. kl. 12-2: tisd.
ri.ska instituten: ~ägs~ola~s hus, Drottoch torsd, 25 öre samt lörd. fritt; andra
mngg. 118; zootomiska institutet: Kungstider efter tillsägelse hos vårdaren, som
gatan 30.
träffas i Riksmarskalksämb:s (K. Slottet) Stockholm .• jörsamlin.qars
arki» äro i reg-el
förmak.
tillgängliga på samma ställen och tider
Riddarhussal~n förevisas alla dagar efter tillsom anges för pas~orsexpeditionerna ..
sägelse hos vaktmäst. Arben, 1 tro upp, 8tock!tolms.~t?,ds arkiv, Birger 1arlstorg 12 (mdörren t. v. A. t. 1133; r.t. 857.
gang .~fven.fr: Norra Rlddarho1J;nsh~mRiksarkivet
Arkivzatan 3 öppet alla söckennen: oppet for forskare helgfna tisd.,
dagar iO-4. e
,
torsd. o. lörd. kl. 11-1/23.
.
..
H l
.
Svenska
aka.demien« Nobelbibliotek,
BarnRtksdagens btbl~otek,
e gea,ndsholmen, rikshnsg. 18, öppet sept.-maj alla dagar
dagshuset. ~ppetunder !lksdagarn~:hvar10-3; juni-aug.
tisd., fred. 10-2.
..
~ag:ar 10-7, .mellan riksdagarue . unde: Svenska läkaresällskap~ts bibliotek, Klara O.
~.un.l-aug. mand., onsd. och fred. 12-3,
Kyrkog. 10, öppet sept.-maj
tisd.,
.ofnga delar af ~ret. hvard. 12--:-3.
torsd. och Iörd, kl. 6-7 e. m., juniR.k~u8~et,
NahfrhUltoriska, Drottmngg ... 96,
aug. enligt särskildt anslag.
öppet helgfna onsd., kl. 12-~ och so~d. Svenska panoptikon, Kungsträdgårdsgatan 18,
kl. 1-3, fntt, samt lord. kl. 1~-2, afglft
öppet dagligen från kl. 10 f. m. till
25 öre; andra dagar och tider afgift 1
8 e. m.
k.r., ~å vaktmästaren J. Söderholm därom Srenska sltolm.mut, Greftureg. 74o.b.; onsd.
tillsäges.
6-8, lörd. 1,30-3,30 e. m.
Riksmuseets etnografiska aj delning: Valling .. Svenska 81IJjdför~ningen, Västra Trädgårdsg.
1 Aj öppen okt.-april sönd. 1-4 e. m.!
10.
onsd, o. lärd. 12-2 o. 7-9 e. m. Maj Sv~rig~s allmänna konsiflJrening, Västra Träd-sept.
onsd. o. lärd. 12-2 e. m.j fritt.:
gärdsg. 10, 1 tr., se Namnregistret.
I
Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.
A. Stockholm som hufvudstad.
Sverigu
g~ologi8ka unders6knings mU8~m, Mä·
stersamuelsgatan 44, afgiftsfritt öppet
helgfria månd. och torsd, samt (under
vintermånaderna) sönd, kl. 1-3.
Tele . ka hJ: k la
b ibl' tek D ttni
t
.1.' nu
..<lgs o n~ tIO,
ro nmgga.
9:' A, oppet månd. och torsd. kl. 12-2~
tisd., onsd.
fre~. kl. 6-8 e•. m. Under
sommaren ( 16- 19) blott mand. 12-2.
?~
T~kni8ka
skolans
bibliotek och skolsnuseuon,
Mästersamuelsg. 44. Biblioteket är till-
[1649]
gängligt månd., torsd. 7-9 e. m., tisd.
och fred. kl. 1-3 e. m., samt sönd. 1'2
10-11 f. m.; skolmuseet alla tisd. 911 f. m.
Vet~nskap'sakad~iens
bibliotek, Drottninggat •
96. Öppet: 1 jan.-15 juni och 1 sept.
-31 dec. alla helgfria dagar kl. 11-3,
16 juni-3l
aug. helgfria månd., onsd.
och lörd. kl. 1/2 12-1/23.
Vitterhetsakarkmi~ns bibliot~k, se Antikvarisk·
numismatiska biblioteket.
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.