Socialnämndens protokoll 2015-05-26 (PDF

1 (3)
Tjänsteskrivelse, beslutad
Datum
2015-05-07
Avdelningschef
Roger Granat
0410-73 33 66, 073-442 25 76
[email protected]
Hyressättning på särskilda boenden och bostad
med särskild service
Sammanfattning
Socialförvaltningen har gått igenom hyressättningen på våra särskilda boenden
och boenden med särskild service. Vi har konstaterat att det saknas en enhetlig
modell och att några får en årlig hyreshöjning och andra inte får någon höjning.
Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på hur en hyresmodell kan se ut,
hur den kan införas samt vilka konsekvenser det får för de boende.
Hyressättning - äldreomsorg
Inom äldreomsorgen finns en modell för hyressättning som är 1 378 kronor per
kvadratmeter + 500 kronor per månad för gemensamma ytor. Idag finns ett
hyrestak på 5 000 kronor per månad. Hyrorna har inte ändrats sedan 2002
förutom en indexhöjning 1 mars 2015.
Hyressättning - lss
För gruppboenden inom lss finns inte någon enhetlig modell, inget hyrestak och
ingen hyra för gemensamma ytor. Kvadratmeterhyran varierar mellan 1 128
kronor till 2 076 kronor. Hyrorna har inte ändrats sedan 2002 förutom en
indexhöjning 1 mars 2015.
Servicelägenheterna hyrs in från andra bostadsbolag och där den enskilde
betalar den hyra som bostadsföretaget tar ut. Hyrorna höjs varje år.
Hyressättning – socialpsykiatrin
Hyrorna inom socialpsykiatrin ligger på 1 512 kronor per kvadratmeter, ingen
kostnad för gemensamma ytor och ett hyrestak på 5 000 kronor per månad.
Hyrorna har inte ändrats sedan 2002 förutom en indexhöjning 1 mars 2015.
Hyressättning särskilt boende/boende med särskild service – rättsläget
Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16
Som utgångspunkt vid hyressättning av särskilda boendeformer används
hyreslagens bruksvärdesregel (55§). Vid hyressättning enligt
bruksvärdeprincipen utgår man i första hand från hyresnivån för likvärda
lägenheter hos allmännyttiga bostadsföretag.
Svea hovrätts beslut 2001-11-06, SÖH 405 tar upp att även gemensamma
utrymmen, trygghet, special säng, larm, närhet till service är faktorer som också
påverkar hyressättningen. Regeringsrätten (RÅ 2005 ref 28) fastslår att
kommunen har rätt att i hyressättningen ta ha hänsyn till de gemensamma
utrymmen som de boende har tillgång till.
Socialförvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Östergatan 71
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 34 00
Fax: 0410-453 14
Org.nr: 212000-1199
2 (3)
Bruksvärde på orten
Hyresnivån på mindre lägenheter varierar där äldre lägenheter har en klart lägre
hyra jämfört med nyrenoverade/nyproducerade mindre lägenheter. En
genomsnittlig kostnad ligger runt 1 300 kronor per kvadratmeter.
Tak på hyresnivån
Många kommuner har ett tak på hur hög hyran kan vara i ett särskilt
boende/boende med särskild service. Den boende kan ansöka om bostadstillägg
och särskilt bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.
Bostadstillägget tar hänsyn till en bostadskostnad upp till 5 000 kronor per
månad. Det särskilda bostadstillägget tar hänsyn till bostadskostnader upp till
6 200 kronor per månad.
Modell för hyressättning
En enhetlig modell bör vara enkel och inte bygga på för många variabler. I
bruksvärdet tas viss hänsyn till att de boende har närhet till personal(se
rättsläget). Nuvarande modell för äldreomsorgen har varit vägledande för hur
förslaget till den gemensamma hyresmodellen för socialnämndens boenden bör
se ut.
Förslag ny hyresmodell
Modellen avser förvaltningens gruppboenden inom äldreomsorg och lss(inkl
trapphusboendet) samt boendet inom socialpsykiatrin. Det bruksvärde som
föreslås är inklusive den indexhöjning som ändå skulle gjorts vid årsskiftet.
Denna modell föreslås träda ikraft från den 1 oktober 2015 .
Årsbelopp
Bruksvärde
1400:-
Hushållsel
1 800:-
Gemensamma ytor
6 000:-
Tak för hyresnivån sätts till Försäkringskassan/Pensionsmyndighetens högsta
godtagbara bostadskostnad vid beräkning av bostadstillägg + 400 kronor/månad.
I dagsläget motsvarar det 5 400 kronor per månad.
Bruksvärdet höjs varje år från och med 1 januari 2017 med den
genomsnittshöjning som Trelleborgshem förhandlat fram med
hyresgästföreningen.
Hushållsel debiteras för de lägenheter där ingen separat räkning på hushållsel
kommer. Hushållsel är inte en del av hyreskostnaden.
Konsekvenser för boende
I bifogad bilaga ser ni hur den föreslagna hyresmodellen slår för varje enskild
lägenhet. Från minskad hyra med 768 kronor per månad till en höjd hyra
med1 183 kronor per månad.
Cirka 65 % av alla boende har idag bostadstillägg från
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. För de flesta av dessa boende täcks en
ökad hyreskostnad till stora delar av ett höjt bostadstillägg.
3 (3)
Övergångsregel
För att hyresmodellen inte skall slå för hårt för de som bor i nämndens
boenden, föreslås en övergångsregel.
1. För boende som flyttat in före den 1 oktober 2015 höjs hyran med
maximalt 500 kronor per månad.
Bilagor
Faktablad om bostadstillägg, särskilt bostadstillägg
Redovisning över hur föreslagen hyresmodell slår för respektive lägenhet.
Förslag till beslut
-
Föreslå kommunfullmäktige att anta den nya hyresmodellen.
-
Föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen övergångsregel.
1 (3)
Tjänsteskrivelse, beslutad
Datum
2015-05-07
Avdelningschef
Roger Granat
0410-73 33 66, 073-442 25 76
[email protected]
Socialnämnden
Avgifter – särskilt boende, korttidsboende och
växelboende
Senast socialnämnden gjorde en samlad översyn av nämndens avgifter var år
2002. Den 1 mars 2015 höjdes avgifterna 2 % och kommer vid varje årsskifte att
förändras utifrån prisbasbeloppets utveckling.
Denna skrivelse avser avgifterna på socialnämndens särskilda boenden,
korttidsboende och växelboende.
Omsorgsavgift
Avgiften motsvarar idag maxtaxa (1 780:-/månad) och räknas årligen om utifrån
förändringar av prisbasbeloppet. Maxtaxan är lika över hela landet.
Omsorgsavgiften per dag för korttidsboende och växelboende är maxtaxan/30
dagar.
Avgiften är också beroende av vilken pension den enskilde har. Det finns 25
olika inkomstintervall från 4 667:-/månad upp till inkomster över 9 583:-/månad
(se bilaga). Varje intervall ger en viss avgift. De flesta av dessa 25 intervall saknar
betydelse. Flera av intervallen har samma avgift som maxtaxan. De med mycket
låga inkomster saknar förmåga att betala den avgift som anges. För varje person
görs en individuella bedömning av omsorgsavgiften.
Matavgift
Särskilt boende
Nuvarande avgift är 2 601 kronor per månad.
Korttidsboende
Avgiften per dag är matavgiften på särskilt boende/30 dagar.
Växelboende
Avgiften per dag är matavgiften på särskilt boende/30 dagar.
Andra kommuner
Matavgiften i våra grannkommuner är,
Ystad 2 670:-, Skurup 2 930:-, Svedala 2 670:-, Vellinge 2 940:-, Malmö 3 000:-.
Förbehållsbelopp
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Höjs matavgiften med 200 kronor per månad kommer förbehållsbeloppet att
höjas med cirka 100 kronor per månad.
Förslag nya avgifter
Socialförvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Östergatan 71
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 34 00
Fax: 0410-453 14
Org.nr: 212000-1199
2 (3)
Matavgiften höjs med 200 kronor/månad(inkl indexhöjning) från 1 oktober 2015
och ytterligare 200 kr/ månad från 1 januari 2016.
Från den 1 januari 2018 och framåt så justeras matavgiften utifrån
prisbasbeloppets förändringar.
Omsorgsavgiften för särskilt boende sätts från den 1 oktober 2015 till
maxtaxan, vilket 2015 motsvarar 1 780 kronor per månad.
Konsekvenser för de boende
Förvaltningen har gått igenom alla(405 personer) som fick en faktura för januari
månad för att se hur förslagen slår.
För de boende på särskilda boenden, korttidsboende, växelvård blir höjningen
av matavgiften den 1 januari 2016 maximalt 200 kronor per månad. Tack vare
att förbehållsbeloppet höjs med ca 100 kronor kommer de med låg pension och
lågt avgiftsutrymme(50 % av alla brukare) endast få en höjning på 100 kronor
per månad från den 1 oktober 2015.
De boende som idag saknar förmåga att betala avgift för mat kommer inte få
någon höjning av sin avgift.
Omsorgsavgiften kommer höjas för 27 av 405 personer. Höjningen blir mellan
64 och 492 kronor per månad. För 3 av de 27 personerna blir höjningen över
300 kronor per månad.
De 27 personerna hade alla bostadstillägg vilket innebär att en höjd hyra inte
drabbar dessa personer. De 27 personernas höjning av matavgiften blir
maximalt 100 kronor per månad.
Förslag till övergångsregler
Höjningen av omsorgsavgiften får högst vara 300 kronor per månad från den 1
oktober 2015. För personer som flyttar in på ett särskilt boende från den 1
oktober 2015 finns inga övergångsregler.
Övergångsregeln gäller inte för den del som nettoinkomsten/bostadstillägget
höjs. D v s får en person en ökad avgift på 500 kronor i oktober 2015 där 300
kronor avser att den enskilde fått en ökad nettoinkomst så gäller inte
övergångsregeln.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige
-
Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny matavgift och
ny omsorgsavgift enligt förslag.
-
Att besluta om att införa övergångsregler enligt förslag.
________________________
Annikki Tinmark
Förvaltningschef
3 (3)
1 (4)
Tjänsteskrivelse, beslutad
Datum
2015-04-23
Avdelningschef
Roger Granat
0410-73 33 66, 073-442 25 76
[email protected]
Socialnämnden
Avgifter – ordinärt boende
Senast socialnämnden gjorde en samlad översyn av nämndens avgifter var år
2002. Den 1 mars 2015 höjdes avgifterna 2 % och kommer vid varje årsskifte att
förändras utifrån prisbasbeloppets utveckling.
Denna skrivelse avser avgifterna inom ordinärt boende, det vi kallar hemtjänst.
Hemtjänstavgift nivå 1-5
Hemtjänstavgiften är dels uppdelad i 5 olika nivåer beroende hur mycket hjälp
en person är beviljad. Utöver detta är varje nivå indelad i 25 olika inkomstnivåer
som i sin tur anger hur stor hemtjänstavgiften blir. Över hälften av dessa olika
inkomstnivåer påverkar inte avgiftens storlek.
Har någon hjälp endast någon enstaka timme en månad är timtaxan 204:- per
timma.
Den faktiska kostnaden varierar något men ligger på minst 325:- per beviljad
timma(landsbygd något högre kostnad).
Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 121 kronor per månad.
Våra grannkommuners avgifter är Malmö 125:-, Svedala150:-, Ystad 200:-,
Vellinge 209:- och Skurup 300:-. En del kommuner har även installations/hämtningsavgift.
Under 2014 har vi i Trelleborgs kommun bytt ut alla analoga larm till digitala
larm. Detta innebär bland att samtalsavgifter ingår samt för de som hade digitala
larm tidigare ingår abonnemangskostnad i de nya digitala larmen.
Kostnaden för de digitala larmen är 220 kronor per månad plus
personalkostnader när hemtjänsten rycker ut på de larm som kommer.
Dagverksamhet för dementa
Avgiften ligger på 31 kronor per dag för de som åker med färdtjänst och 0
kronor per dag för övriga.
Våra grannkommuners avgifter är Malmö 0-223:-/månad, Vellinge 414:-/månad,
Skurup 60:-/dag Svedala 60:-/dagoch Ystad 40:-/dag.
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Kostnaden för dagverksamhet för dementa är ca 300:- per dag. Beloppet kan
variera beroende på hur många deltagare som är i respektive verksamhet.
HSL-insatser
Socialförvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Östergatan 71
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 34 00
Fax: 0410-453 14
Org.nr: 212000-1199
2 (4)
Avgiften är 80:-/besök av en sjuksköterska. Avgift för max 4 besök/månad och
max avgift per år 900 kronor. Avgift för hembesök av övrig
legitimerad(sjukgymnast/arbetsterapeut) personal är 0 kronor.
Våra grannkommuners avgifter är Malmö 0-225:-/besök (max 3 besök/mån),
Ystad 100-500:-/månad, Svedala 60:-/dag, Skurup påverkar avgiften för
hemtjänst, Vellinge 209 eller 414:-/månad.
Kostnaden för en timmas besök ligger på ca 500 kronor.
Matdistribution
Avgiften för matlådor är 43 kronor per portion.
Våra grannkommuners avgifter är Svedala 43, Skurup 52, Ystad 59.
Kostnaden för en matlåda inkl transport ligger på 85 kronor.
Ledsagning
Avgiften för ledsagning är 10 kronor per timma.
Våra grannkommuners avgifter varierar från avgiftsfritt till att det likställs med
kostnaden för en timmas hemtjänst.
Avlösning
Avgiften är 0 kronor för de första 10 timmarna/månad. Därutöver räknas
timmarna in i antal timmar med hemtjänst, se rubrik ”hemtjänstavgift nivå 1-5”.
Egenvård
Idag tas ingen avgift ut för egenvård.
Delegerad hemsjukvård
Idag tas ingen avgift ut för delegerad hemsjukvård(utförs av hemtjänsten).
Förslag till nya avgifter
Hemtjänstavgift
De olika nivåerna slopas. Kostnad per timme höjs till 250 kronor (inkl
indexering) från den 1 januari 2016. Från den 1 januari 2017 och framåt justeras
timkostnaden utifrån prisbasbeloppets förändring.
Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm höjs med 100 kronor per månad (inkl indexering)
från 1 oktober 2015. Från 1 januari 2017 och framåt justeras avgiften utifrån
prisbasbeloppets förändring.
Från 1 oktober 2015 införs en hämtningsavgift på 300 kronor. (ingår ej i
maxtaxa)
Dagverksamhet för dementa
Från 1 oktober 2015 sätts avgiften för dagverksamhet till
-
250 kronor/månad för bistånd med upp till 2 dagar/vecka.
-
500 kronor/månad för bistånd med 3 eller fler dagar/vecka.
Från 1 januari 2017 och framåt justeras avgiften utifrån prisbasbeloppets
förändring.
3 (4)
HSL
Från den 1 oktober 2015 tas avgift ut för besök från all legitimerad personal.
-
200 kronor/månad för 1-2 besök per månad.
-
400 kronor/månad för 3 eller fler besök per månad.
Från den 1 januari 2017 och framåt justeras avgiften utifrån prisbasbeloppets
förändring.
Matdistribution
Avgiften för en matlåda höjs med 10 kronor per matlåda den 1 oktober 2015
(inkl indexhöjning) och med ytterligare 10 kronor per matlåda från 1 januari
2017. Samtidigt införs att minimibeloppet höjs med 200 kronor per månad från
1 oktober 2015 och ytterligare 200 kronor per månad från 1 januari 2017,för de
som beställer mer än 20 matlådor per månad.
Från den 1 januari 2018 och framåt justeras avgiften utifrån prisbasbeloppets
förändring.
Ledsagning
Från den 1 oktober 2015 är avgiften för ledsagning samma timavgift som
hemtjänst (250 kronor från 1 januari 2016).
Avlösning
Som tidigare de 10 första timmarna avgiftsfria och därefter samma kostnad som
för hemtjänst(250 kronor från 1 oktober 2015).
Egenvård
Från den 1 oktober 2015 tas en månadsavgift ut motsvarande kostnaden för en
hemtjänsttimma(250 kronor).
Konsekvenser för brukarna
Då avgiftssystemet idag är komplext så är det mycket svårt att på individnivå
ange hur avgiftshöjningarna kommer slå. För att få en uppfattning om hur
avgifterna slår så har förvaltningen gått igenom alla avgiftsfakturor som avsåg
januari månad(1 400 personer).
Det underlag vi nu hänvisar till avser hemtjänstinsatser utförda under januari
månad. Avgiftsmodellen föreslås gälla 1 oktober 2015 och då kommer minst
hälften av brukarna ha andra avgifter då de te x flyttat till särskilt boende,
avlidit, avsagt sig insatser, flyttat till annan kommun, omprövat sina behov
under året osv.
Cirka 500 personer har enbart trygghetslarm och deras avgiftshöjning blir 100
kronor per månad från den 1 oktober 2015.
Av övriga får ca 50 % ingen avgiftshöjning då de redan idag betalar maxtaxa eller
mindre utifrån sitt avgiftsutrymme. Denna grupp är de som har störst behov av
hjälp samt de personerna med låg pension/lågt avgiftsutrymme.
De återstående 50 % kommer få avgiftshöjningar som ligger mellan 5 kronor upp
till 500 kronor per månad. Två brukare får en avgiftshöjning på 701 kronor per
månad.
4 (4)
Genom att införa att minimibeloppet höjs för de som beställer fler än 20
matlådor per månad så skyddas de personer med låg pension/lågt
avgiftsutrymme. För dessa personer kan då hemtjänstavgiften sänkas med 200
kronor per månad. I varje enskilt ärende görs en individuell uträkning.
Övergångsregler
För att avgiftsökningen inte skall slå för hårt så föreslås övergångsregler.
-
Avgiftsökningen får maximalt bli 500 kronor per månad från den 1
oktober 2015 utifrån det biståndsbeslut som gällde den 30 september
2015. Denna regel bedöms omfatta ca 40 personer.
-
Ökar nettoinkomsten den 1 oktober 2015 kan avgiftsökningen bli större
än 500 kronor per månad.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige
-
Att fastställa förslag till nya avgifter i ordinärt boende enligt förslag.
-
Att fastställa övergångsregler.
________________________
Annikki Tinmark
Förvaltningschef
Riktlinjer –
Handläggning av avgifter och hyror
Antagen av socialnämnden 2015-05-26
Gäller från 2015-06-01
Innehåll
Inledning................................................................................................................... 3
Högkostnadsskydd(maxtaxa) .............................................................................. 3
Inkomster ................................................................................................................. 3
Makars inkomster ................................................................................................ 4
Sambors inkomster .............................................................................................. 4
Boendekostnad ......................................................................................................... 4
Hyresrätt ............................................................................................................... 4
Bostadsrätt ............................................................................................................ 4
Egen bostadsfastighet........................................................................................... 4
Delad bostad ......................................................................................................... 4
Jämkning av boendekostnad vid flyttning till särskilt boende .......................... 5
Kvarboendeskydd................................................................................................. 5
Minimibelopp 2015 .............................................................................................. 5
Höjning av minimibeloppet .................................................................................. 6
Sänkning av minimibeloppet ............................................................................... 6
Förbehållsbelopp ...................................................................................................... 6
Avgiftsutrymme ....................................................................................................... 6
Debitering av avgift .................................................................................................. 6
Avräkningsregler vid frånvaro ............................................................................. 6
Omprövning, återbetalning.............................................................................. 7
Ändra förfallodatum............................................................................................. 7
Särskilda skäl ........................................................................................................ 7
Månadsavgift/hyra ................................................................................................ 7
Omräkning av avgift............................................................................................. 7
Överklagande............................................................................................................ 7
Förändringar av riktlinjen ........................................................................................ 7
Avgifter i praktiken .................................................................................................. 8
Exempel 1 ............................................................................................................. 8
Exempel 2 ............................................................................................................. 8
Exempel 3 ............................................................................................................. 9
Inledning
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom
äldreomsorgen finns i 8 kap. SoL. Kommunen får ta ut skäliga avgifter
enligt grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet och för annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte
överskrida kommunens självkostnader (8 kap. 2 § SoL). Kommunerna får
också ta ut vårdavgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt 26 § hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), HSL.
Högkostnadsskydd(maxtaxa)
Ett högkostnadsskydd gör att avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm och
dagverksamhet tillsammans med vårdavgifter för kommunal hälso- och
sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet per
månad. Detta innebär att den så kallade maxtaxan för de avgifterna är 1 780
kronor per månad för år 2015.
Inkomster
Inkomstberäkning baseras på den enskildes egna uppgifter Den enskilde ska
lämna uppgift om faktisk eller uppskattad inkomst för de närmast följande
12 månaderna när insatserna börjar och sedan en gång per år eller om något
ändras under året.
Avgiftshandläggaren kontrollerar den enskildes uppgifter mot aktuella
uppgifter från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.Uppgift om
bostadstillägg hämtas från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.
Den enskilde får inkomstunderlaget tillsammans med beslutet om avgift.
För enskild som inte lämnar uppgift om aktuell inkomst debiteras den
faktiska avgiften eller maxavgiften.
Som inkomst räknas samtliga beskattningsbara inkomster enligt gällande
skattelagstiftning samt vissa skattefria ersättningar:
-
Inkomst av arbete
Överskott i näringsverksamhet
Allmän pension
Äldreförsörjningsstöd
Tjänstepension
Privata pensionsförsäkringar
Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS)
Sjukersättningar/aktivitetsersättningar
Utlandspensioner
Livränta
Vårdbidrag (skattepliktig del)
-
Inkomst av kapital(ränta, utdelningar etc)
Bostadstillägg, bostadsbidrag
Studiebidrag
Underhållssbidrag
Arbetsmarknadsersättningar
Som inkomst räknas inte
- Barns inkomster
- Förmögenhet eller s k reavinster
- Handikappersättning
Från inkomsten frånräknas
- Statlig och kommunalskatt samt begravningsavgift enligt tabell.
- Kyrkoavgift till samtliga trossamfund som har regeringens tillstånd
att ta ut sina medlemsavgifter via skattsedel. (Se kommunförbundets
cirkulär 2004:99)
Makars inkomster
Makars och registrerade partners samlade inkomster enligt ovan läggs
samman. Därefter fördelas de med hälften på vardera personen.
Om paret lever i skilda hushåll, t ex när den ena flyttat till särskilt boende,
betraktas de som ensamstående.
Sambors inkomster
Sambor har inte juridisk försörjningsplikt och betraktas alltid som
ensamstående.
Boendekostnad
Den enskildes faktiska boendekostnad beräknas så här:
Hyresrätt
Aktuellt hyresbelopp exklusive hushållsel. Ingår hushållsel i hyran avräknas
en schablon utifrån Försäkringskassans regler.
Bostadsrätt
Aktuell avgift exklusive hushållsel + 70 % av räntekostnaderna för
bostadslån. Ingår hushållsel i hyran avräknas en schablon utifrån
Försäkringskassans regler.
Egen bostadsfastighet
70 % av räntekostnaderna för bostadslån + 70 % av tomträttsavgäld +
fastighetsavgift + driftskostnader utifrån Försäkringskassans schabloner.
Delad bostad
Om den enskilde delar bostad med en annan vuxen person som han/hon inte
har försörjningsplikt för delas bostadskostnaden mellan dessa.
Jämkning av boendekostnad vid flyttning till särskilt
boende
En ensamstående som flyttar till särskilt boende kan få jämkning av
boendekostnaden. Detta gäller vid dubbel boendekostnad i högst tre
månader. Jämkning sker med den bostadskostnad som är lägst. Den som har
kapitalinnehav(bankmedel, aktier, fonder) över ett prisbasbelopp(44 500 kr)
eller fasta tillgångar över 10 prisbasbelopp får dock inte jämkning.
För den som inte får jämkning är det möjligt att få dela upp den extra
hyreskostnaden på en längre period.
Kvarboendeskydd
När en person flyttar till ett särskilt boende kan det vara svårt för den
kvarboende maken/makan att klara av hyran. Då paret fortfarande är gifta
har de en försörjningsplikt gentemot varandra enligt äktenskapsbalken.
I en sådan situation kan makarnas inkomst delas och hänsyn tas till den
kvarboendes avgiftsutrymme. Detta innebär att maken/makan som flyttat till
ett särskilt boende betalar en lägre avgift för mat och omsorg.
Denna hänsyn tas om makarna har tillgångar som understiger 10
prisbasbelopp.
Är tillgångarna mindre än 10 prisbasbelopp kan hänsyn tas under en 6
månadersperiod som då ger tid att anpassa bostadskostnaden.
Båda makarna har möjligt att ansöka om bostadstillägg för varsin bostad.
Minimibelopp 2015
För den enskildes kostnader för personliga behov och övriga normala
levnadskostnader är ett minimibelopp fastställt i lagen. Beloppet bygger på
Konsumentverkets beräkningar av levnadskostnader för normal
levnadsstandard för individer i olika åldrar. Beloppen justeras årligen.
61 år och äldre
60 år och yngre
Ensamstående
5 023 kr
5 526 kr
Makar/sambor per
Person
4 244 kr
4 669 kr
För makar/registrerade partners, som inte sammanbor t.ex. då den ena bor
på äldreboende, används minimibeloppen för ensamstående.
För hushåll med hemmavarande barn under 20 år lägger man till
nedanstående belopp.
Ålder
Barn och ungdomar
0-3
1 700 kr
4-10
2 020 kr
11-20
2 740 kr
Höjning av minimibeloppet
Minimibeloppet ska höjas när den enskilde har skäliga fördyrande
kostnader. Dessa ska ha en beräknad varaktighet på minst 10 månader under
ett år samt avse ett belopp som är minst 200 kr/månad.
Minimibeloppet höjs alltid i följande situationer:
- Matkostnad vid särskilt boende, höjning med 872 kr/månad
- Kostnader för god man, höjning med 1/12-del av den årliga avgift,
som den enskilde senast betalat till Överförmyndaren.
Exempel på övriga kostnader som kan höja minimibeloppet:
- Underhållskostnader för barn.
- Utmätning av kronofogden.
Sänkning av minimibeloppet
Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än
de som ingår i minimibeloppet. I kommunens särskilda boende ingår tvavgift vissa möbler i hyran varför minimibeloppet sänks med 323
kronor/månad.
Förbehållsbelopp
Den enskildes förbehållsbelopp är lika med summan av boendekostnaden
och minimibeloppet.
Avgiftsutrymme
Mellanskillnaden mellan beräknad nettoinkomst och förbehållsbelopp
(minimibelopp och boendekostnad) utgör avgiftsutrymmet.
Om mellanskillnaden blir noll eller minus blir avgiften noll kronor.
Den enskilde har, om behov föreligger, möjlighet att ansöka om
försörjningsstöd.
Debitering av avgift
Debitering av avgift sker varje månad i efterhand. Om sammanlagd
debiteringav avgift för en månad understiger 100 kr sker ingen debitering
förrän flera månadsavgifter tillsammans överstiger 100 kr.
Avräkningsregler vid frånvaro
Ordinärt boende
Vid sjukhusvistelse och när brukaren är bortrest görs avdrag på avgiften för
hemtjänst.
Särskilt boende
Vid sjukhusvistelse och när brukaren är bortrest görs avdrag för
service/omvårdnad och matkostnad.
Omprövning, återbetalning
Om kommunen har gjort ett fel som inneburit att den enskilde har fått en för
hög avgift görs en återbetalning för hela perioden.
Har den enskilde lämnat felaktiga uppgifter som gjort att en för hög avgift
har fakturerats återbetalas maximalt 6 månader.
Har den enskilde utelämnat eller lämnat felaktiga uppgifter om te x sin
inkomst eller bostadskostnad, som inneburit att en för låg avgift debiteras,
omprövas avgiftsbeslutet för hela den period som felaktiga uppgifter har
förelegat.
Ändra förfallodatum
Önskar någon betala sin faktura senare än förfallodatum kan handläggare
godkänna detta i upp till 3 månader. Betalas inte fakturor handläggs detta av
ekonomiavdelningen(betalningsplaner, inkasso mm).
Särskilda skäl
Uppkommer särskilda skäl för att avgiften skall nedsättas fattas beslut i
samråd med närmsta chef.
Månadsavgift/hyra
Hyra betalas från den dag man flyttar in eller senast en vecka från det att
man tackat ja till lägenheten.
Omräkning av avgift
Omräkning av avgift sker årligen eller vid väsentligt ändrade förhållanden.
Vid omprövning/ändring av beslutad insats gör avgiftshandläggaren en ny
beräkning med aktuella uppgifter från
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.
Överklagande
Avgiftsprövning är individuell. Avgiftsbeslutet kan överklagas och
besvärshänvisning lämnas vid varje beslut.
Förändringar av riktlinjen
Årliga beloppsändringar samt förändringar utifrån rättspraxis uppdateras av
förvaltningen. Övriga förändringar ändras efter beslut i socialnämnden.
Datum
Beteckning
2013-11-05
Dnr 13-7-57
Avdelningen för socialtjänst, vård och omsorg
Skånes kommuner
Förslag på regional utvecklingsenhet för
socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling
Sammanfattning
I avtalet med Staten och Sveriges Kommuner och Landsting om utveckling av
stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvård, har Kommunförbundet Skåne tagit på sig att ta fram ett förslag på hur
stödet kan organiseras och finansieras efter att det statliga stödet har upphört. Vi
föreslår att en regional utvecklingsenhet inrättas inom Kommunförbundet Skåne.
Den ska rikta sig till socialtjänstens verksamheter inom individ- och
familjeomsorgen och vård- och omsorgen utifrån socialtjänstens särskilda behov
av kunskapsutveckling, enligt vad som lyfts fram i utredningen ”Evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren” (SOU 2008:18). En regional
utvecklingsenhet ska bidra till långsiktigt och samordnat stöd till
Skånekommunerna i sin kunskapsutveckling och understödja arbetet mot en
evidensbaserad praktik. Enheten ska ses som ett komplement till kommunernas
egna resurser för utvecklingsarbeten och egna, lokala utvecklingsarbete. Enheten
ska erbjuda ett verksamhetsnära stöd i utvecklingsarbeten och driva
kommungemensamt strategiskt viktiga frågor inom socialtjänstens områden.
Utvecklingsenheten ska ha kompetenser inom exempelvis utvecklingsarbete,
implementering, metodstöd, förbättringsmetodik, statistik, forskning och
uppföljning. Utgångspunkten för arbetet ska vara att stärka den professionella
kompetensen, ge brukare inflytande och integrera forskning och praktik. Genom
nuvarande statliga överenskommelser för åren 2011-2014 mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting ges idag stöd till länens utvecklingsarbete mot
en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden inom
hälso- och sjukvården. I samband med att statliga medel upphör har
Kommunförbundet Skåne fortsättningsvis en viktig roll att fylla gällande regionalt
stöd i, och samordning av kunskapsutveckling. Den regionala utvecklingsenheten
föreslås starta upp under 2015 i takt med att den statliga finansieringen av
nuvarande utvecklingstjänster upphör. Enheten uppskattas bestå av 8
grundtjänster till en kostnad av 5,5 mkr som samfinansieras av Skånes kommuner.
Några av tjänsterna ska avsättas för yrkesverksamma från kommunerna i
ambitionen att skapa ett kontinuerligt utbyte med praktiken. Ett ändamålsenligt
utvecklingsarbete från den regionala utvecklingsenhetens sida förutsätter
Skåneskommunernas medverkan i prioriteringar av uppdrag och fördelning av
enhetens resurser. Skånes kommuner kommer således att vara uppdragsgivare till
den regionala utvecklingsenheten. Skånes kommuner bjuds in till dialog och
synpunkter på förslaget om en regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i
Skåne.
Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: 046-71 99 00 Telefax: 046-71 99 30
Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109
E-post: [email protected] Webb: www.kfsk.se
Inledning
Kommunförbundet Skåne har i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att
skapa regionala stödstrukturer1 för att stödja utvecklingen mot en evidensbaserad
praktik2 inom socialtjänsten. Med socialtjänsten menar vi genomgående i förslaget
verksamheter inom individ – och familjeomsorgen samt vård- och omsorgen.
Förslaget på regional utvecklingsenhet tar sin utgångspunkt i 2013 års
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Den utgår ifrån
slutsatserna i utredningen ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta
för brukaren” (SOU 2008:18). Kommunförbundet Skånes avsiktsförklaring till
Sveriges Kommuner och Landsting3 är ytterligare vägledande.
Så har förslaget tagits fram
Förslaget har beretts av en arbetsgrupp inom Kommunförbundet Skåne på
uppdrag av styrgruppen för evidensbaserad praktik4 under perioden februari –
oktober 2013. Arbetsgruppen har bestått av Ola Winquist, regional
utvecklingsledare inom äldreområdet, Annica Henriksson, regional
utvecklingsledare inom missbruks- och beroendevården och Camilla Gustavsson,
regional utvecklingsledare inom den sociala barn och ungdomsvården.
Arbetsgruppen har under arbetets gång bjudit in Malmö stads FoU enhet, FoU
välfärd inom Kommunförbundet Skåne och utredare från Helsingborgs stad i
uppdrag att ta fram förslag på lokal FoU enhet till dialog om förslaget. Dialog har
förts med Region Skånes kompetenscentrum. Arbetet har stämts av med Katarina
Rasmusson, avdelningschef för vård- och omsorgsavdelningen inom
Kommunförbundet Skåne. Förslaget har behandlats i Beredningen för vård och
omsorg som ställt sig positiv till förslaget och skickat det vidare till
Kommunförbundet Skånes Arbetsutskott med en rekommendation om att skicka
förslaget på remiss till kommunerna.
Varför regionalt stöd i kunskapsutveckling?
Behov av ökad kunskap om insatsers effekter
I den statliga utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta
för brukaren (SOU 2008:18) lyfts fram att kunskapsbasen för insatser inom
socialtjänsten är outvecklad och att socialtjänsten i för liten utsträckning bedrivs
utifrån kunskap om insatsers effekter. Utgångspunkten är att socialtjänstens
verksamheter ska bedrivs utifrån kunskap om resultat, kvalitet och effektivitet för
brukaren. En förutsättning för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att
det finns strukturer och nätverk som stödjer en kontinuerlig kunskapsutveckling.
Metodutveckling är vidare en enskilt viktig fråga för socialtjänsten för att kunna
möta en föränderlig omvärld5. Det förutsätter en socialtjänst som kontinuerligt
omvärldsbevakar, gör omprioriteringar och är beredd att införa både ny kunskap
som att producera egen lokal kunskap från sin praktik.
1
Exempel på andra stödstrukturer är inrättandet av kommundoktorander med Malmö högskola
som syftar till att främja utbytet mellan praktik och forskning.
2
Med evidensbaserad praktik menar vi en praktik som baseras på en sammanvägning av brukarens
erfarenheter, den professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.
3
Daterad 2011-05-18.
4
Består av representanter från Skånes kommuner och Region Skåne.
5
Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon (Vision, 2012).
2
Regionala stödstrukturer behövs för att stödja en evidensbaserad praktik
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffar årliga överenskommelser
som syftar till att stödja socialtjänstens arbete mot en evidensbaserad praktik.
Överenskommelserna innehåller strategiska mål för att utveckla en
evidensbaserad praktik och stöd till regionalt utvecklingsarbete inom
socialtjänstens områden. I överenskommelsen 2013 mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting har länen getts i uppdrag att ta fram långsiktiga
lösningar för hur frågor om implementering av ny kunskap, uppföljning och
utvärdering inom socialtjänsten, utbytet med forskning och högre utbildning och
samarbetet mellan kommuner och mellan huvudmän ska behandlas. Vilken form
för regionalt samarbete och stöd till kunskapsutvecklingen som är lämpligt ska
avgöras lokalt och regionalt.
Kommunförbundet Skåne som mötesarena
Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation, vars
uppdrag bygger på önskemål och behov från de skånska
kommunledningarna. Uppdraget förutsätter intressebevakning och
erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Erfarenheter från pågående utvecklings- och
implementeringsarbeten inom missbruks- och beroendevården, sociala barn- och
ungdomsvården och äldreomsorgsområdet stärker bilden av kommunförbundets
centrala roll att samordna utvecklingsarbeten i länet och möjliggöra för kommuner
att träffas över kommungränserna i gemensamt angelägna frågor.
Regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne
Vi föreslår att en regional utvecklingsenhet inrättas inom Kommunförbundet
Skåne. Den ska rikta sig till socialtjänstens verksamheter inom individ- och
familjeomsorgen och vård- och omsorgen. Nedan beskrivs närmare vilket stöd
Skånes kommuner idag får av Kommunförbundet Skåne och vilket framtida stöd
vi föreslår.
Nuvarande utvecklingsstöd
I dagsläget arbetar 12 regionala utvecklingsledare inom socialtjänstens
verksamhetsområden inom äldre, missbruk och barn och unga. Under 2013 har
funktionsnedsättningsområdet tillkommit. Utvecklingsarbetet inom missbruksoch beroendevården handlar bland annat om implementering av nationella
riktlinjer och bedömningsinstrumentet ASI och att utveckla ett barn- och
föräldraperspektiv. Inom den sociala barn- och ungdomsvården är
utvecklingsarbetet inriktat mot systematisk uppföljning av placerade barn och
unga, bland annat utifrån Barns Behov i Centrum (BBIC), implementering av
nationella kunskapsstöd och att stödja regionalt utvecklingsarbete kring placerade
barns hälsa och skolgång. Inom området äldre stödjer Kommunförbundet Skåne
kommuner med arbetet med olika kvalitetsregister, utveckling av demensvården
och systematiska läkemedelsgenomgångar. I samarbete med Sveriges Kommuner
och Landsting erbjuds Ledningskraft, ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan
sjukvård och socialtjänst i Skåne med fokus på bland annat god vård i livets
slutskede och sammanhållen vård och omsorg.
Utvecklingstjänsterna är förutom en tjänst inom missbruks- och beroendevården
(ASI), externt finansierade av statliga medel via Sveriges Kommuner och
Landsting och samordnas regionalt av Kommunförbundet Skåne. Den statliga
finansieringen för flera av tjänsterna förväntas upphöra från år 2015.
3
Framtida utvecklingsstöd
I takt med att den statliga finansieringen upphör föreslår vi att en regional
utvecklingsenhet inrättas under 2015 inom Kommunförbundet Skåne med ett
antal grundtjänster som samfinansieras av Skånes kommuner. Utvecklingsenheten
ska ge Skånes kommuner förutsättningar till långsiktigt och samordnat stöd i sin
kunskapsutveckling. En utvecklingsenhet understödjer arbetet mot en
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten i Skåne. Stödet ska rikta sig till
Skånekommunernas individ- och familjeomsorg samt vård- och äldreomsorgen.
Inriktning på det regionala utvecklingsstödet
Ett fortsatt regionalt stöd ska tillhandahålla socialtjänstens olika
verksamhetsområden med stöd i sin kunskapsutveckling, förbättringsarbete,
uppföljning och implementering av exempelvis nationella riktlinjer och nya
metoder. Kompetenser inom exempelvis utveckling, förbättringsmetodik,
metodstöd, implementering, statistik, handledning, forskning och uppföljning kan
vara aktuella. Funktioner som utvecklingsledare, processledare, projektledare kan
likaså vara aktuellt. Förslaget om ett fortsatt regionalt, verksamhetsnära stöd för
kunskapsutveckling inom socialtjänsten, ska ses som ett komplement till
kommunernas egna resurser för utvecklingsarbeten och det egna, lokala
utvecklingsarbetet. Det regionala stödet föreslås likt nuvarande stöd som
finansieras av statliga medel, ha i uppdrag att omvärldsbevaka och att samordna
olika nationella satsningar, exempelvis från Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting. Stödet kan handla om att samordna
kommungemensamma arbeten och att på uppdrag av några medlemskommuner
stödja ett lokalt arbete. Det kan handla om såväl metodarbeten som strategiskt
viktiga och kommungemensamma frågor inom socialtjänstens områden. Stödet
kan initieras av både Kommunförbundet Skåne och av Skånes kommuner.
Enheten avser att komplettera FoU-enheternas arbete genom att primärt fokusera
på att erbjuda ett verksamhetsnära stöd till Skånes kommuner i utvecklingsarbeten
och genom att driva strategiskt viktiga frågor inom socialtjänstens områden. Till
skillnad från FoU:s verksamhet kommer inte den föreslagna regionala
utvecklingsenheten att bedriva egen praktiknära forskning. Däremot kommer
enhetens arbeten vila på aktuell kunskap om socialtjänstens verksamhetsområden.
Det kommer som en naturlig del ingå i enhetens åtagande att hålla sig uppdaterad
på aktuell forskning inom individ – och familjeomsorgen samt vård- och
omsorgen, samt att koppla enskilda forskare till uppdrag som förutsätter
forskningskompetens eller ett forskningsperspektiv.
Utbyte med praktiken
Utvecklingsarbeten inom socialtjänsten behöver utgå från praktikens kunskaper
och praktikens frågeställningar. Den regionala utvecklingsenheten ska följaktligen
knyta till sig kompetens från verksamhetsområden den riktar sig till.
Kommunförbundet Skåne avser att genom överenskommelser med Skånes
kommuner möjliggöra för yrkesverksamma, såväl medarbetare som ledare, i
Skånes kommuner att på viss tid inom ramen för sin anställning utföra och vara
behjälpliga i utvecklingsuppdrag på den nya utvecklingsenheten. Några av
utvecklingsenhetens tjänster ska avsättas för detta ändamål. Enskilda kommuner
kommer också kunna ansöka om att genomföra ett lokalt utvecklingsarbete utifrån
lokala frågeställningar med stöd från utvecklingsenheten.
4
Samverkan med andra kunskapscentrum i regionen
Socialtjänstens arbete förutsätter många gånger samverkan mellan kommuner och
med Region Skåne. Den regionala utvecklingsenheten kommer i linje med detta
bygga upp en ändamålsenlig samverkan i frågor som handlar om
utvecklingsarbeten, kunskapsutveckling och kunskapsproduktion med FoU
enheterna i Skåne, lärosätena i länet och med Region Skånes utvecklingscentrum
för att infria uppdraget om regionala stödstrukturer för en kunskapsutvecklad
socialtjänst. Den regionala utvecklingsenheten kommer att inrätta en
samrådsgrupp med Region Skånes utvecklingscentrum6. Samrådsgruppen har i
syfte att identifiera samverkansområden med Region Skåne i utvecklingsuppdrag
enheten har som tangerar både socialtjänst och sjuk- och hälsovård. Den regionala
utvecklingsenheten kommer på samma sätt bygga upp former för samverkan och
erfarenhetsutbyte med Skånes FoU enheter i frågor om kunskapsproduktion och
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Pågående översyn av FoU Välfärd
kommer att beaktas.
Gemensam styrning av det regionala utvecklingsarbetet
Utgångspunkten för ett regionalt stöd i kunskapsutveckling till Skånes kommuner
är att stödet överensstämmer med verksamheternas egna behov och nationella
prioriteringar inom socialtjänstens områden. För att bidra till ett ändamålsenligt
och välförankrat utvecklingsarbete i Skånes kommuner är det därför av vikt att
Skånes kommuner själva är med och fattar beslut kring gemensamma
prioriteringar. Skånes kommuner kommer enligt förslaget att vara uppdragsgivare
till den regionala utvecklingsenheten genom en sammansatt styrgrupp.
Styrgruppen föreslås bestå av kommunrepresentanter som representerar både
individ- och familjeomsorgen och vård- och omsorgen. Styrgruppens funktion är
att samråda, gemensamt prioritera och besluta om uppdrag till utvecklingsenheten
och hur enhetens resurser ska användas.
Beräknade resurser
En nyinrättad regional utvecklingsenhet förutsätter ett visst antal tillsvidaretjänster
för att kunna erbjuda ett ändamålsenligt utvecklingsarbete till Skånes kommuner.
Fördelen med en grundstab är att utvecklingsarbeten kan starta upp tidigt och
effektivt utan att avvakta rekryteringsprocesser med tidsbegränsade
projekttjänster, som tenderar att bidra till kortsiktighet i kommunernas
utvecklingsarbete. Vi beräknar att en utvecklingsenhet som avser stödja
utvecklingsarbeten inom socialtjänstens verksamhetsområden inom individ- och
familjeomsorg och vård- och omsorg behöver bestå av 8 grundtjänster. Den
regionala utvecklingsenheten utgår ifrån samfinansieringsprincipen. Några av
dessa grundtjänster ska som nämnts tidigare vara avsedda för yrkesverksamma
från Skåneskommuner.
Kostnad
En regional utvecklingsenhet enligt förslaget förutsätter samfinansiering av
Skånes kommuner. Kostnaden för 8 grundtjänster uppskattas till 5, 5 miljoner
kronor7 Kostnaden för enskilda kommuner kommer att beräknas enligt en modell
för samfinansiering.
6
Utvecklingscentrum har i uppgift att stödja och bidra med förbättringskunskap inom hälso- och
sjukvården.
7
Innefattar lönekostnader för 8 heltidstjänster och kostnader för IT-arbetsplats.
5
Skånes kommuner samfinansierar redan idag en utvecklingstjänst. 29 kommuner
finansierar ASI tjänsten (578 tkr) inom missbruks- och beroendevården genom ett
abonnemangssystem. Den nuvarande statliga finansieringen av övriga
utvecklingsledartjänster inom äldre, missbruk, barn och unga samt
funktionsnedsättning uppgår till 13 miljoner kronor, vilket förväntas trappas av
med början av 2015.
Dialog med Skånes kommuner om förslaget
Skånes kommuner välkomnas att lämna synpunkter på förslaget att inrätta en
regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling. Kommunförbundet Skåne kommer genomföra en
remissomgång. I remissvaret ombeds Skånes kommuner särskilt lämna
synpunkter på följande:
-
förslaget i sin helhet
inriktning på det regionala utvecklingsstödet
förslag på gemensam styrning av det regionala utvecklingsarbetet
förslag på till verksamhetsområden som enheten riktar sitt stöd till
samverkan med FoU enheterna i Skåne, Region Skånes
utvecklingscentrum och lärosäten
inställning till samfinansiering av grundtjänster.
Kommunförbundet Skåne kommer under remissomgången att bjuda in Skånes
kommuner till dialogmöten om förslaget.
KOMMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
Katarina Rasmusson
Avdelningen för socialtjänst, vård och omsorg
6
1 (3)
Tjänsteskrivelse, beslutad
Datum
2015-05-08
Avdelningschef
Roger Granat
0410-73 33 66, 073-442 25 76
[email protected]
Handlingsplan – budget i balans
Socialnämnden gick in i 2015 med ett underskott på 14 miljoner. Utvecklingen
de första 4 månaderna är negativ och prognosen för helåret pekar på ett
underskott på minst 20 miljoner kronor.
IFO
Underskott från 2014 kvarstår och prognosen för 2015 landar på minus 10
miljoner. Kostnader för hvb-placeringar av barn och vuxna överstiger budget
med 7 miljoner och familjehemsplaceringar med 3 miljoner.
LSS
Prognosen för LSS visar på ett underskott på 7 miljoner. Kostnaden för
barnboendet och utförarenheten för personlig assistans står för avvikelsen.
Dock skall nämnas att barnboendet gör att underskottet begränsas.
Äldreomsorg
Prognosen visar på ett underskott på 3 miljoner under förutsättning att
regerings ”miljard till äldreomsorgen” för 2015 kommer socialnämnden till del.
Avvikelsen inom äldreomsorg finns på grund av köpta korttidsplatser och
betalningsansvar till regionen. Detta hänger ihop med lång kö till särskilt
boende.
Tillkommer inte regeringens miljardsatsning på äldreomsorgen samt
kompensation för höjda arbetsgivaravgifter riskerar underskottet inom
äldreomsorgen att hamna på 7 miljoner.
Övrigt
Kostnader för färdtjänst kommer överskrida budgeten med 0,5 miljoner för
2015.
Budgetskrivelsen
Socialnämndens budgetskrivelse inför 2016 pekar på följande kostnadsökningar.
Barnboendet, 20 nya platser på äldreboende, fler handläggare, ökat behov inom
hemtjänsten samt minskad ram för äldreomsorgen.
Regeringens satsningar
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
För att socialnämnden överhuvudtaget skall ha en möjlighet att vända ett
befarat underskott på 40 miljoner är det nödvändigt att regerings satsningar
hamnar hos socialnämnden. Miljardsatsningen på äldreomsorgen och
kompensation för de ökade arbetsgivaravgiften för ungdomar.
Socialförvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Östergatan 71
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 34 00
Fax: 0410-453 14
Org.nr: 212000-1199
2 (3)
Åtgärder
Utred
-
Anställningsstopp, förvaltningschef/avdelningschef kan bevilja undantag.
Utred
-
Inga fler kurser/konferenser bokas under 2015.
Utred
-
Stopp för inköp som inte är nödvändiga av säkerhetsskäl.
Bifall
-
Förstärkning av antalet handläggare görs via omprioritering av verksamheten.
Bifall
-
Satsa på fler e-tjänster, förenklad handläggning, scanning för minskat arbete
med arkivet.
Bifall
-
Lägg över fler arbetsuppgifter till kundtjänst inom ramen för de två tjänster
som nämnden fört över till kommunens kundtjänst.
Bifall
-
Utifrån befintliga kollektivavtal vidtas åtgärder för att få ner underskottet
inom personlig assistans.
Utred
-
De första 10 säbo-platserna bemannas med befintlig personal. Innebär att
avtalen med Täppan/Högalid bör omförhandlas så att alla
boenden/avdelningar bidrar.
Utred
-
Träffpunkten Akka görs om till konceptet ”servicevärdinna” tillsammans med
Trelleborgshem.
Utred
-
Närliggande träffpunkter/servicevärdinneverksamhet slås ihop.
Bifall
-
Ta fram riktlinjer för insatsen boendestöd för att tydliggöra vad som är
boendestöd respektive hemtjänst.
Bifall
-
Fördjupade utredningar om stramare biståndsbedömning, inköp, LOV.
Bifall
-
Utred kostnader för lokaler/samordning av lokaler tillsammans med
serviceförvaltningen.
Bifall
-
Vidta åtgärder för minskad sjukfrånvaro.
Bifall
-
Utreda förutsättningarna att starta ett hvb-hem tillsammans med närliggande
kommuner.
Bifall
-
Utred möjligheten att starta ett gemensamt korttidsboende med Regionen.
Bifall
-
Utred om träffpunktsverksamheten kan effektiviseras.
Bifall
-
Utred möjligheten att samordna vissa administrativa arbetsuppgifter med
andra förvaltningar.
Utred
-
Förändrad fördelning av resurser till LSS.
Bifall
-
Utreda kostnader för småinköp av mat till nämndens boende och
dagverksamheter.
Bifall
-
IFO utreder vilka förebyggande verksamheter som kan avslutas eller
effektiviseras alt samordnas tillsammans med annan förvaltning.
Bifall
-
Under hösten se över de avgifter som inte behandlas under maj/juni, te x
tekniska hjälpmedel, familjerådgivning, egenavgift färdtjänst,
serveringstillstånd mm.
Bifall
-
Utreda möjligheten att minska bemanningen på nämndens boenden inom
socialpsykiatrin, Lss och äldreomsorgen.
3 (3)
Effekter 2015
Effekten under 2015 blir mycket begränsad. Målsättningen är att 2015 års
underskott stannar vid 20 miljoner.
Effekter 2016
Nämndens budgetskrivelse visar på ökade kostnader under 2016 med 25
miljoner kronor.
Genom att förstärka handläggarsidan med omprioriteringar, e-tjänster,
förenklad handläggning, scanning, lägga över ytterligare arbetsuppgifter på
kundtjänst sparas 3 miljoner.
Arbetas underskottet på personlig assistans bort sparas 6 miljoner som idag
ligger i förvaltningens underskott.
Bemannas de första 10 platserna på Borgvallen med befintlig personal sparas 6
miljoner kronor.
Höjda avgifter och hyror kan ge uppemot 6 miljoner 2016 beroende.
Att göra om träffpunkten Akka till ett servicevärdinnekoncept sparar 4-5
miljoner.
Slå ihop servicevärdinnor och träffpunkter som ligger nära varandra ger 0,5
miljoner.
Ny resursfördelning inom Lss ger 1,5 miljoner.
Avgiftshöjningar som behandlas under hösten 2015 ger ytterligare 0,5 miljoner.
Utöver detta kan de utredningar som skall göras komma fram till att ytterligare
åtgärder skall vidtas och därmed kostnadsreduceringar.
Effekten av ovanstående åtgärder slutar på 28,5 miljoner + de åtgärder som
utredningarna kommer fram till. Då det befarade underskottet är ca 40 miljoner
behöver även de initierade utredningarna ge effekter motsvarande 12-15
miljoner. Några av åtgärderna styr inte socialnämnden över helt själva vilket kan
innebära att effekten inte blir så stor 2016.
Förändrad budgetram
Skulle socialnämnden få en ökad budgetram vid KF:s sammanträde i juni kan
delar av ovanstående förslag komma att omprövas.