Folder om dödsboanmälan

KONTAKTINFORMATION
Gonzalo Valencia (ojämn födelsedag)
Tel: 0520-49 76 18
Dödsboanmälan
[email protected]
Satu Frendin (jämn födelsedag)
Till Dig som har en avliden anhörig
Tel: 0520-49 71 07
som helt eller delvis saknar
[email protected]
medel till
begravningskostnader
TROLLHÄTTANS STAD
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN
Verksamhetsområde socialt stöd och försörjning
BOX 931
461 29 TROLLHÄTTAN
DÖDSBOANMÄLAN
En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning, om den
avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader.
Följande uppgifter behöver lämnas in
•
•
De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand användas
till begravning samt gravsten. Med tillgångar menas till exempel
försäkringar, bankmedel och värdet av det bohag som kan säljas.
•
•
Man får inte röra några bankkonton eller betala några räkningar.
I stället måste man kontakta fordringsägarna och begära anstånd.
•
Ev autogiro måste stoppas omgående.
I de fall dödsboet saknar försäkring och/eller tillräckliga medel
för att täcka kostnader i samband med begravning, kan ekonomiskt
bistånd ansökas i samband med att en dödsboanmälan upprättas.
Stadens högsta godtagbara kostnad för begravning är 15 540 kr
och för gravsten 8 800 kr. Dödsboets tillgångar avräknas från
högsta godtagbara kostnad, i de fall då bedömning görs om
ekonomiskt bistånd kan ges.
GoVa 15
•
•
•
•
•
•
Dödsfallsintyg med släktutredning – beställs hos Skatteverket
(0771-567 567)
Kopia av den senaste deklarationen, samt uppgift om skatt
kommer att återbetalas – beställs hos Skatteverket
Namn och adress på samtliga dödsbodelägare (bifogad
blankett)
Uppgift om kontanter och andra tillgångar exempelvis
smycken, konst, lösöre mm
Ränte- och kapitalbesked per dödsdagen på samtliga konton
samt kontoutdrag på de transaktioner som skett efter
dödsdagen. Om det finns en efterlevande make/maka, ska
även ränte- och kapitalbesked på dennes samtliga konton
inlämnas
Uppgift om eventuella försäkringar som fallit ut till dödsboet
Kopia av begravningsfaktura samt övriga kostnader med
anledning av dödsfallet
Kopia av eventuell gravstensfaktura eller orderbekräftelse
Kopia av eventuellt testamente
Bouppteckning efter tidigare avliden maka/make
Uppgifter om skulder per dödsdag, t ex vårdkostnader och
hyra