BYGGNADSNÄMNDEN DATUM PLATS

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2015-05-18
BYGGNADSNÄMNDEN
DATUM
PLATS
Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 08.00-17.00
OBS! Samling kl. 08.00 på Köpmantorget för samåkning
Konferensrum på Mammas mat
Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet var vänlig anmäl dig till plan- och byggenheten, e-post
[email protected] eller telefon 181 66, senast kl. 09.00
dagen före sammanträdet.
Ledamöter
Kent Bohlin
Naim Berisha
Karin Hilmér, ordf.
Lars Olof Andersson
Ronny Westerlund
Jörgen Eriksson
Anette Levin, vice ordf.
(S)
(S)
(C)
(C)
(M)
(KIM)
(FP)
Ersättare
Christer Elander
Annika Briving
Helena Sundström
Andreas Eriksson
Anders Nilsson
Jan Berglöv
Kent Palm
Övriga
Ingmar Johansson
Gabriella Hemme
Filip Björndahl
Jonas Söderqvist
Inger Andersson
Sofia Jernberg
Britt Johansson Mabäcker
förvaltningschef
arkitekt/enhetschef plan- och byggenheten
bygglovshandläggare/-inspektör
GIS/kart-ingenjör
tillsynshandläggare
Praktikant/studerande arkitektur
nämndsekreterare
(S)
(S)
(C)
(C)
(M)
(KD)
(V)
Ärenden
Nr
1.
Rubrik
Val av justerare:
Val av ersättare:
Justeringsdag:
Örs-Hagen 1:29 Nybyggnad/ersättning
fritidshus
Kommentar
Anette Levin
Kent Bohlin
2015-05-22, kl 14.30
Dnr 2015.M0091.234
Kommunstyrelsekontoret
Plan- och byggenheten
Postadress: 464 80 MELLERUD . Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-181 66 . Fax: 0530-181 01
E-post: [email protected] . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 . Plusgiro: 11 74 40-8 . Orgnr: 212 000-1488
Sida
1-2
2.
Kuserud 1:10 Strandskyddsdispens
nybyggnad transformatorstation
Dnr 2015.M0099.226
3-4
3.
Upperud 9:6-11, Hökeliden 1:11 m.fl.
Strandskyddsdispens utvidgning av
kommunalt Va-nät
Dnr 2015.M0104.226
5-6
4.
Björkåsen 1:2 Strandskyddsdispens
nybyggnad garage
Dnr 2015.M108.226
7-8
5.
Ransberg 1:46 Strandskyddsdispens för
altandäck
Dnr 2015.M0111.226
9-10
6.
Håkonebyn 1:30 Nybyggnad
komplementbyggnad
Dnr 2015.M0039.235
11-12
7.
Låttsbyn 1:33 Tillbyggnad fritidshus
Dnr 2015.M0022.234
13-14
8.
Grösäter 3:2 Nybyggnad enbostadshus med
garage
Dnr 2015.M0102.231
15-16
9.
Krökersrud 1:132 Tillbyggnad enbostadshus,
inglasad altan
Dnr 2015.M0105.231
17-18
10. Bråna 1:71 Nybyggnad uthus med wc och
dusch
Dnr 2015.M0117.235
19-20
11. Upperud 9:9 Ny tillbyggnad samt höjning av
trapphus med utsiktsplats
Dnr 2013.M0005.232
21
12. Bräckan 2:11 Tillbyggnad fritidshus
Dnr 2015.M0058.234
22-23
13. Prognos 1-2015
24-28
14. Resultatuppföljning t.o.m. 04-2015
29
15. Redovisning av delegeringsbeslut
30-38
16. Anmälansärenden
39
17. Byggenheten informerar
40
18. Övrigt
41
Karin Hilmér
ordföranden
/
Britt Johansson Mabäcker
nämndsekreterare