Minnesanteckningar 2015-10-01

Minnesanteckningar från mötet om att stötta människor på flykt
Från mötet den 1 oktober 2015 18-20:30 i Stadsmissionens café
Den 1 oktober 2015 bjöd Linköpings kommun in de organisationer inom civilsamhället som gör,
planerar att göra något eller vill göra något för att på bästa sätt stötta de människor som flytt undan
kring och förföljelse och kommer till Linköping.
Inbjudan gick ut brett och skickades till ca 170 e-post adresser samt med uppmaningen om att sprida
budskapet vidare. Ca 65 personer från ett 40-tal föreningar/organisationer deltog på mötet och
ytterligare personer hade velat komma om lokalen så tillät (deltagarförteckning med
kontaktuppgifter bifogas). Detta vittnar om ett enormt engagemang för den här frågan i Linköping!
För att kommunen lättare ska kunna nå föreningar samt för att föreningar lättare ska kunna nå
varandra (och hittas av allmänheten!) så har kommunen sedan en tid tillbaka ett heltäckande
föreningsregister där det är kostnadsfritt att registrera sig. Registrera: www.linkoping.se/foreningsliv
Mötet inleddes med information från kommunen om hur läget ser ut i Linköping. Informationen finns
att läsa via kommunens webbsida även om exakta antalet personer som kommer ändras dagligen.
Exempelvis så kommer nu ca 15-20 ensamkommande flyktingbarn i veckan till Linköping (mot i
vanliga fall 3-5) och givetvis sätter detta en extra press på de kommunala systemen. Kommunen har
även behov av hjälp från Linköpingsbor som vill åta sig ett extra ansvar i form av att bli familjehem,
kontaktfamilj, jourhem eller god man. Mer om detta finns också att läsa på vår hemsida och där finns
även kontaktuppgifter till ansvariga tjänstemän.
Mötets andra del var en workshop som hade som syfte att dela erfarenheter och planer/projekt
mellan civilsamhällets organisationer samt mellan organisationerna och kommunen. Tanken med
detta var att stimulera ett ökat samarbete samt att diskutera målgruppens behov och hur de bäst
kan mötas. Workshopen började i smågrupper som sedan presenterades för alla. Deltagarna i
workshopen fick i uppgift att själva dokumentera sina respektive grupps arbete något som
kommunen sedan sammanställt (se s. 3-18, dessa är digitaliserade från pappersanteckningarna som
lämnades in vid mötet, om missförstånd gett upphov till felaktigheter så hör av er!).
Utifrån workshopen blev det tydligt att det finns ett stort engagemang och en vilja att stötta den här
målgruppen inom civilsamhället, men även att civilsamhället redan idag gör mängder av insatser
samt har mängder av resurser (kompetens, utrustning, lokaler etc) som skulle kunna nyttjas bredare.
Under mötet riktades några direkta frågor/förslag till kommunen
Föreningslivet behöver lokaler!
Svar: Kommunen är medveten om behovet av lokaler. Som mycket annat är detta en resursfråga och
kommunen lägger idag stora resurser här. Det finns även planer på ett idéburet utvecklingscentrum
som bla skulle kunna innebära fler lokaler. På mötet blev det dock tydligt att även föreningslivet har
1
lediga och tillgängliga lokaler. Sturefors bygdegård, scouterna och Svenska Kyrkan är några som
meddelade det. Kanske kan vi gemensamt hitta sätt att samverka kring dessa resurser?
Föreningsregistret och/eller hemsidan bör kompletteras med en flik om flyktingfrågan så att det
blir lättare att hitta.
Svar: Just nu har kommunen en sida ang. flyktingfrågan där föreningar (klicka på ”Hur kan jag hjälpa
till?”) som har insatser för målgruppen kan få skriva in sina uppgifter enligt modellen:
Föreningsnamn:
Vad organisationen gör:
Vad organisationen behöver (volontärer, insamling etc):
Kontaktuppgifter (helst länk till egen webb):
Denna satsning är dock tillfällig för den aktuella situationen och kommer att utvärderas runt
årsskiftet. Det är inte möjligt för kommunen att hålla en sådan sida uppdaterad i längden då
föreningsuppgifter (kontaktuppgifter, verksamhet, projekt etc) ständigt ändras och då informationen
annars riskerar att bli inaktuell.
Gällande föreningsregistret så är detta en produkt som vi inte äger även om viss utveckling säkert är
möjlig framöver. Dock bygger registret på att föreningarna själva skriver in och ändrar sina uppgifter.
Insatser behöver samordnas inom föreningslivet och samverka kring olika resurser och kompetens
behövs (med stötning från kommunen).
Svar: Även kommunen ser ett behov av samordning och att många krafter i den här frågan samverkar
för att tillsammans ge bästa möjliga välkomnande till målgruppen. Det var därför som kommunen tog
initiativ till mötet den 1 oktober (som även följs upp 22 oktober) samt anslår extra föreningsbidrag
(se nedan). Samordning inom föreningslivet måste dock ske av föreningslivet själva. Kommunen bör
inte styra eller samordna föreningslivet som är och bör vara oberoende. Detta har kommunen och
civilsamhället bland annat kommit överens om i den överenskommelse som tecknats mellan
kommunen och den idéburna sektorn. Att civilsamhället själva samordnar i den här frågan ser dock
kommunen som mycket positivt och kan gärna vara med i en dialog ang. att stötta detta på olika sätt.
Hur vill kommunen stötta det ideella?
Svar: Kommunen arbetar regelbundet med att stötta civilsamhället på olika sätt. Årligen ger
kommunen ca 30 miljoner i föreningsstöd och än mer i subventioner av lokaler etc (läs mer om
föreningsbidrag här). Kommunen arbetar även allmänt med att stötta civilsamhället på olika sätt, tex
via Överenskommelsen planeras ett Idéburet utvecklingscentrum i kommunen – ungefär ett
”näringslivets hus” för civilsamhället (just nu pågår även en översyn av föreningsbidraget samt en
förstudie om just ett idéburet utvecklingscentrum, dialog med civilsamhället önskas, enkäter och
möten kommer, håll koll i mailen!).
I den här aktuella situationen har kommunen beslutat att snabbt tillsätta ytterligare 100 000 kr i
föreningsbidrag att sökas för integrationsinsatser och användas innan årets slut. Efter årsskiftet
tillsätts ytterligare 100 000 kr för detta ändamål, förutom de ordinarie medel som finns för
integration. Kommunen kallar även till ett uppföljningsmöte den 22 oktober för att fortsätta
dialogen med civilsamhället om den här frågan samt ge mer info om dessa bidrag.
2
Sammanställning av anteckningar från workshop
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 1
Deltagare (namn, organisation):
Susanne Gustavsson, Johanneskyrkan
Aster Boberg, Sensus
Mattias Persson, Jag kan – vi kan
Leon L. African Vision
Lisbeth Lindholm, Folkuniversitetet
Ann Svensson, Linköpings Ungdomsråd
Katarina Eckerberg Olsson, LASS
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
God man – utbildning (FU)
Svenska – och samhällsundervisning (FU, Sensus)
Svenska för asylsökande
Riktad simskola (LASS) på g att utöka. Barn - ungdomar som aldrig har haft en ”relation” till
vatten (annan pedagogik)
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
Samordning/överblick (med stötning från kommunen)
Samordna/samverka kring våra olika resurser/kompetens/ekonomi (med stötning från
kommunen)
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
Få in barn och ungdomar i samhället/föreningslivet
Informationskanaler (kultur och fritid)
Ledarresurser, ledare ur aktuella språkgrupper
3
Språkcafé öppet för alla (Johanneskyrkan)
Ibland läxhjälp, 3-4 år (?)
Insamling kläder, tält, hygienartiklar etc (Jag kan Vi kan)
Hitta ett sätt att samordna/samla in information om vad
”integrationsområdet”, hitta kapital/finansiering, få möjlighet att nå ut
som
händer
inom
Flyktingar från fransktalande - afrikanska länder och dans (African Vision)
4
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 2
Deltagare (namn, organisation):
Catharina Helmersson, Svenska kyrkan, Linköping Domkyrkopastorat
Rolf Malmberg, Linköpings kristna råd (vänprojekt)
Lillemor Eriksson, Linköpings kristna råd (vänprojekt)
Jan-Erik Olofsson, HSSL, Östra Länsbygderådet
Urban Sandberg, Svenska kyrkan i Lambohov, Slaka församling
Eva Altemr, Missionskyrkan, Linköping
Carin Bohlin och Anders Lindkvist, Rädda Barnen
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
Lambohovskyrkan – inventerar volontärer (Syrien kvinna). Bjuder in i föreningar i Lambohov
tillsammans
Boende för ensamkommande flyktingbarn (akut boende)
Missionskyrkan; centrum: språkcafé, arabisktalande pastor
Barn- och ungdomsverksamhet – alla kyrkor kontakt med SFI – varit runt
Svenska kyrkan – kontakter till ortodoxa gudtjänster på arabiska/svenska
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
Internationella vänorter
Asylboende i Linköping
Föreningsregistret funktion för att läsa mer om föreningen
Hemsida, volontärbyrån (hjälp att hitta volontärer) – Linköping hjälper att informera
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
5
Rädda barnen
Familjer, föräldrar i Berga, Ryd och Skäggetorp
Föräldragrupper, kvinnor/män – varannan vecka. Utifrån barnens villkor och behov:
Barnens rättigheter – barnkonventionen
Ungdomsmottagning, tjejjouren etc
14 org, myndigheter
150-170 föräldrar/auktoriteter i grupper
En del av etableringsfasen – kontakt med AF
Linköpings stift
Svenska kyrkan har gjort en inventering av lokaler (möjliga för boende, men även för andra
aktiviteter) – ansvarig är Fredrik Olofsson, stiftskansliet.
Linköpings Kristna Råd
Fadderprojekt – vänprojekt
Föra ihop svenskar – med invandrare som fått uppehållstillstånd.
De har ett behov av svenska familjer att delta i projektet
Hela Sverige skall leva
Bygderåd ÖKI-konferens (i Valdemarvik)
6
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 3
Deltagare (namn, organisation):
Marie Gustavsson, ÖLN – Samlingsorg för nykterhetsrörelsen i Östergötland
Gunilla Ragnarsson, IOGT-NTO
Ulrika Scott, Vist församling, Svenska kyrkan
Nillan Bergman, Vist församling, Svenska kyrkan
Nedeljko Malesevic, Bilda
Jenny Petersson, Derby
Maria Nilsson, Röda Korset
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
Röda korset (RK): Läxläsning, svenska undervisning, fritidssysselsättning, projekt om hur man
får anknytning till arbetslivet. Efterforskning av anhöriga familjemedlemmar som man inte
hittar
IOGT-NTO: Har kontakt med föreningar utifrån etnicitet, t ex somaliska föreningen. Vill göra
mer, men är få. Har dock tillgång till lokaler, t ex via NBV.
Vist församling: Kontaktyta genom ungdomsgruppen. Vill göra mer, men vet inte riktigt hur.
Har lokaler som står tomma, t ex till akutboende.
Bilda: Uppdrag av regeringen och Folkbildningsrådet med fokus på språk, förberedelser inför
SFI Läxhjälp. Verksamhet för vuxna och nyanlända.
Derby: Ideellt engagemang, spelare och ledare sökes. Redan mångkulturellt.
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
a. Hur hittar de oss? Hur når vi ut?
b. Mötesplatser
c. Samarbetspartners i stan
d. Lokaler finns, men det saknas aktiviteter
e. Bli hopparad med ”svenskar” (Linköpings kristna råd/vänprojektet): Låna en svensk
7
f.
Det behövs central samordning för frivilligverksamhet + flik på hemsidan extra för
flyktingar
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
a. Spindel i nätet (samordning)
b. Naturlig mötesplats/personliga relationer
c. Utifrån utredningarna få inblick i behov
d. Organisationen vill bli kontaktade
e. Kan kommunen ordna en flik, på Internetsidan om föreningslivet, där alla föreningars
verksamheter beskrivs, så blir det lättare att hitta varandra.
8
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 4
Deltagare (namn, organisation):
Anna Ramén, Diakonicentrum
Monireh Farsi Johnsson, Linköping för alla
Helin Ljungberg, Studiefrämjande i Östergötland
Magdalena Ingberg – Majblomman, Ett Linköping för alla, och Lkpg, tillsammans är vi starka
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
Ett Linköping för alla: Ordnar en mötesplats varje söndag i Skäggetorp (se Facebook)
Lkpg, tillsammans är vi starka: Kontakt med HVB hem, ensamkommande, ge ett startkit.
Hjälpt till att marknadsföra.
Studiefrämjande i Östergötland: Organisera volontärer för att undervisa på asylboende
Diakonicentrum: Har öppen mottagning för stöd och rådgivning för asylsökande, tis- och
onsdagar klockan 14:00-16:00 i St. Lars kyrkan. Kontakt med jurister när så behövs för
asylsökande.
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
a. Finns ett behov av samordning, där kommunen tar huvudansvaret
b. Sprid kunskap – t ex sociala medier
c. Brist på bra lokaler!
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
a. Arbeta på olika plan – kort- och långsiktigt
b. Integrationen måste starta från dag ett (människor måste mötas, t ex, genom
vänfamiljssystem)
c. Kunskap måste spridas – sakligt och positivt, här kan föreningslivet bidra
9
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 5
Deltagare (namn, organisation):
Elisabeth Ulvenäs, Omsorgskontoret
Elsmarie Anbäcken, Ryttargårdskyrkan
Ann Katrin Olsson, Cupolenkyrkan (Sionkyrkan)
Liselott Klint, Johanneskyrkan – Språkcafé
Pia Teijvik, Socialkontoret
Pierre Netz, Unga KRIS
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
Omsorgskontoret: boende, HVB, under 18 år, 10-tal enheter, även privata familjehem över
100 platser
Socialkontoret: Goda män
Johanneskyrkan: Språkcafé – lära ut språket, tisdag 17:30-19:00, aktiviteter, socialt
engagemang från volontär
Sionkyrkan: Socialt arbete, torsdag 14:00-16:00 öppenverksamhet, klädutdelning, bilda
studiecirklar för att ha kontakt med nyanlända familjer
Ryttargårdskyrkan: Har lokaler, funderar på språkcafé, möjligheter till aktiviteter, HVB-hem
är kontaktad. Har arabisktalande grupp.
Unga KRIS: HVB hemkontakt, har aktiviteter, powerprojekt, kontaktmannaskap
2. Hur skulle möjliga samarbeten kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
Sprida information inom föreningar via kommun
10
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 6
Deltagare (namn, organisation):
Anja Persson ([email protected]), Byrån mot diskriminering i Östergötland
Axel Selhammar ([email protected]), Scouterna
[email protected] Hjulsbro IK
[email protected]
IK Östria Lambohov
[email protected] ABF Östergötland
Anders Hallqvist, Sturefors Bygdegård
Nils-Eric Hallström (n-e.hallströ[email protected]), Ryttargårdskyrkan
Susanne Källkvist ([email protected]), Linköping HC Ungdom
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
IK Östria Lambohov: Idrottsaktiviteter (idrott + social samvaro) via kontakt med boenden.
Önskar om samarbete med andra idrottsorganisationer.
Byrån mot diskriminering: Språkcafé på boenden, kontakt för samarbete med boenden
Privat: Nattfotboll
ABF: cirklar (läxhjälp, svenskundervisning)
Ryttargårdskyrkan: Vintertid härbärge (ungefär20 platser). Detta är dock ej för flyktingar
Arbetet för papperslösa syns inte alltid.
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
Öronmärkta pengar för integrering (statliga medel att söka)
Det ideella stöttar/ekonomiskt av offentliga. (ideellt engagemang är viktigt, men stora
insatser behöver finansieras)
Ideella: Bra på snabba/punkttillsatser, det långsiktiga ska göras/finansieras offentligt. Hur vill
kommunen stötta det ideella?
11
Sturefors: har en lokal (även Scouterna har lokal i varje stadsdel)
Scouterna: Ungdomsgrupper kan bidra på härbärgen (förslag). Samarbeta/ingång via
idrottsföreningar
Byrån: Föreläsa för aktörer och målgrupper
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
a. Social samvaro, meningsfull tillvaro
b. Information
12
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 7
Deltagare (namn, organisation):
A-C Söderlund, Soroptimisterna och Linköpings guideklubb
Gerd Wennberg, Linköpings guideklubb
Gunilla Jarkman-Björn, Linköpings soroptimistklubb
Marianne Angbratt, Linköpings soroptimistklubb
Ulla Kippel, IM
Eva Burgman, IM
Alexandra Durbwicq, Scouterna i Slaka
Anita Kellagher, Senioruiversitetet
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
Guideklubben är bra på att visa sta’n!
Soroptimisterna planerar ett projekt med ”Sverigekunskap”, bra att veta för den som är ny
Scouterna har öppet för alla t ex syrisk-ortodox kåren
IM Barn i väntan, barn i start, medel anslaget – lokaler Skäggetorp och Ryd
Senioruniversitetet erbjuder cirklar för människor från olika håll
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
Cirklar. kommunen Sammanställer svaren från fråga ett, t ex alla internationella grupper
träffas, alla inom idrotten etc.
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
Behovet är enormt: På lång sikt att komma in i samhället, på kort sikt att få lite praktisk hjälp,
Lokaler behövs.
Anmäl dig till ”Låna en svensk”
13
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 8
Deltagare (namn, organisation):
Lisbeth S Jordén och Ingela Johnsson, Internationella kvinnoföreningen
Margaretha Öberg, Aktiv ungdom
Marie Innab, Sensus
Cecilia Hallden, Sensus
Sonja T, Svenska kyrkan diakonicentrum
Diskussionsfrågor
4. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
Internationella kvinnof. mycket verksamhet för kvinnor, - språk ,stärkande stöttning
Svenska kyrkan diakonicentrum: språkcafé, (även för) papperslösa, stöttning med
överklaganden (professionell hjälp av jurister under asylprocessen)
Sensus: Språkcafé,
Aktiv ungdom: Viss verksamhet för ungdomar i samarbete med skolor
5. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
a. Fysiska möten
b. Samordning
c. Inspirera idéskapande
d. Samarbete kring aktiviteter mellan föreningslivet
6. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
a. Vad vill målgruppen? Enligt en workshop: språk, sysselsättning, och friskvård

Vänfamiljer är ett sätt

Det behövs kontinuitet – långsiktiga engagemang
14
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 9
Deltagare (namn, organisation):
Stefan Kvist, Johannelunds scoutkår
Paul Forssander, Svenskakyrkan och Ryd diakonicentrum
Roland Larsson, Linköpings Frisksportklubb
Marianne Lantz, Linköpings Frisksportklubb
Bengt Walla ([email protected])
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
Språkcafé i Mikaelskyrkan, och ktiviteter i Hangaren.
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
a. Ta hjälp av volontärer
b. Helgföräldrar
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
Kan tas tillvara genom volontärbyrån.
15
Möte om att stötta människor på flykt 1 oktober 2015 – grupp 10
Deltagare (namn, organisation):
Per-Åke Johansson
Ann-Christine Lekberg
Hans Askenteg
Hans Wester
Martin Harlenbäck
Tina Andersson
Hultabygdens Kretsloppsförening (jag),
- " Hjärta till Hjärta
KFUM
LASS
Omsorgskontoret
Diskussionsfrågor
1. Vad gör eller planerar era respektive organisation att göra i frågan? (Projekt och planer)
LASS utbildar ledare för simundervisning av 5:e och 6:e klassare (som missats i tidig ålder). Där kan
man inlemma flyktingbarn också.
Hultabygden har haft och kan tänka sig fortsätta med "bo på landet" - utbyte (om vi hittar pengar).
Invandrargrupp har fått simundervisning och genomgång av allemansätt mm. samtidigt som man
beretts möjlighet att se svensk landsbygd.
KFUM driver fritidsverksamhet i Berga och man har en fritidsgård vid Rängen. Fritidsgården kan och
bör användas för läger och kollo-verksamhet för invandrare.
Hjärtat har butiker där man kan erbjuda arbetstillfällen som är enkla för invandrare och andra som
behöver en skyddad miljö. Man är i beredskap för SFI + läxhjälp och praktisk yrkesutbildnig. Man har
samarbete med arbetsförmedlingen.
2. Hur skulle möjliga samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt etc?
Samarbete med kommunen är för givet. Där kan vi få kontakterna/placeringarna, eventuellt
ekonomiskt stöd och sakkunnighjälp
Vi kan utnyttja varandras lokaler. Exempelvis lägergården om någon förening behöver hyra in sig.
Ledarutbildning kan nyttjas av flera organisationer. Exempel en simskola där man inte hittar behöriga
lärare kan ta hjälp av LASS.
Hjärtat kan förmedla arbetstillfällen samt material till någon verksamhet där material saknas.
Exempel skidor till förening som vill låta invandrare prova.
3. Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
Förutom de basala behoven (mat, kläder boplats) tyckte gruppen att det i särklass största behovet är
kontakt med någon som är väl etablerad i Sverige för att kunna ställa frågor få vägledning och
medkänsla utav. Här finns möjligheten hos oss på det individuella planet att delta som familjehem
eller kontaktfamilj. Kommunens omsorgsförvaltning har informationen, vi kan hjälpa till att vägleda
människor dit och uppmuntra till insats. Att lära sig Svenska och få en meningsfylld sysselsättning är
också viktiga nycklar. Det finns flera organisationer som har SFI och hjälporganisationerna har en del
arbetstillfällen
16
Anteckningar från mötet den 1 oktober – grupp 11
Rädda barnen – har föräldraträffar med nyanlända för barnens skull
Linköpings Kristna råd – fadderprojekt (föra ihop svenskar och uppehållstillstånd)
Svenska Kyrkan - Fredrik Olofsson har inventerat kyrkans lokaler, främst för boende men även för
möten och aktiviteter
Scouterna har lokaler i varje stadsdel kan gärna samarbeta kring dessa
Sturefors bygdegård har nybyggd lokal i Sturefors
Röda korset – har läxläsning och andra aktiviteter. Tar emot volontärer
Jag kan, vi kan – vill ha samordning, ska arbeta för att få samordning, kanske ett nätverk för
föreningar som är engagerade i frågan.
Fråga gruppen vill skicka med är:
Hur vill kommunen stötta det ideella?
17
Anteckningar från mötet den 1 oktober – grupp 12
Deltagare:
Diakonicentrum – Erika Lundin
Linköpings Stadsmission – Samanta Jakobson
KFUM Linköping – Nuri Aslan
Linköpings idrottsförbund – Bo Kindgren
Linköpings Sportcenter – Håkan Petersson
Östergötlands fotbollsförbund - Tobias Birgersson
OBS! Merparten i gruppen arbetar med idrottsrelaterade syften och är främst här för att få idéer och
inspiration. Därför fokuserade i princip hela diskussionen på föreningslivet.
1.
Vad gör och planerar era respektive organisation att göra i frågan (Projekt och planer)
Linköpings idrottsförbund är väldigt intresserade av att vara med och samverka.
Linköpings sportcenter har öppnat upp sporthallen för gratis träning till nyanlända och barn från
social utsatta områden. Samarbete med olika skolor. Kan vara en plattform där de kan dela ut
information om föreningslivet.
KFUM – samlat sektioner om en vecka för att se vilka resurser som finns där. Plan för hur arbetet
med flyktingar kan göras bättre och utökas. Har människor som har deltagit i deras aktiviteter.
Diakonicentrum är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Stadsmissionen – juridisk rådgivning
vid asylärenden, samarbete med rådgivningsbyrån i Stockholm, Gatujuristerna i Linköping samt har
öppen mottagning i St:Larskyrkan i tisdagar och onsdagar kl. 14-16. Stadsmissionen undersökning just
nu möjligheten att starta hem för ensamkommande.
2. Hur skulle ett möjligt samarbete kunna se ut? I vilka frågor, på vilket sätt?
Prova på verksamhet i idrottens namn, väldigt viktigt med samordning så att inte alla göra samma
satsningar och slösar resurser. Viktigt att många andra föreningar samordnar med varandra.
Samverka genom att dela kontaktnät.
Vad behövs; hur ser målgruppens behov ut? Kan Linköpingsbornas engagemang tas till
vara?
Idrottsföreningsföreningar är i behov av resurser.
Stadsmissionen är i behov av lokaler för boende.
18
Deltagarförteckning 1 oktober
Namn
Margaretha Öberg
Nedeljko Malesevic
Anneli Dahlqvist
Pettersson
Lena Gunnarsson
Anders Hallqvist
Anja Persson
Jenny Petersson (BK
Derby)
Peter O Nilsson
E-post
[email protected]
[email protected]
Organisation
Aktiv Ungdom
Bilda
[email protected]
Bildningsförbundet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BRIS
Bygdelaget i Sturefors
Byrån mot diskriminering
[email protected]
Derby
[email protected]
Magdalena Ingberg
[email protected]
Diakonirådet, Ryttargårdskyrkan
Ett Linköping för alla/LKPG
Tillsammans
Lisbeth Lindholm
Vahtras
Jan-Erik Olofsson
Anders Junehammar
Hans Asketeg
Ann-Christine Lekberg
Per-Åke Johansson
Anna Evans Ceder
Anita Kellagher
Ulla Kippel
Gunilla Ragnarsson
Mattias Persson
Susanne Gustafsson
Liselott Klinth
Hans Wester
Nuri Aslan
Susanne Källkvist
Håkan Petersson
Martin Harlenbäck
Katarina Eckerberg
Olsson
Gerd Wennberg
Ann-Christine
Söderlund
Marianne Hogner
Rolf Malmberg
Lillemor Eriksson
Marianne Angbratt
Samanta Jakobson
Erika Lundin
Ann Svensson
Eva Altemar
Marie Gustafson
Marie Anbåcken
Anders Lindkvist
Carin Bohlin
[email protected]
Folkuniversitetet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hela Sverige ska leva
Hjulsbro IK
Hjärta till Hjärta
Hultabygdens kretsloppsförening
Hultabygdens kretsloppsförening
Ik Östria Lambohov
Ik Östria Lambohov
IM
IOGT-NTO
Jag kan, Vi kan, tillsammans
Johanneskyrkan
Johanneskyrkan
KFUM Linköping
KFUM Linköping
LHC
[email protected]
Linköpings allmänna simsällskap
[email protected]
Linköpings guideklubb
Linköpings guideklubb &
Soroptimisterna
Linköpings idrottsförbund
Linköpings kristna råd
Linköpings kristna råd
Linköpings soroptimistklubb
[email protected]
[email protected]
rolf.malmbe[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
sion.se
[email protected]
[email protected]
se
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Linköping Sportcenter
Linköpings allmänna simsällskap
Linköpings Stadsmission
Linköpings Stadsmission
Linköpings Ungdomsråd
Missionskyrkan
Nykterhetsförbundet
Ryttargårdskyrkan
Rädda Barnen i Linköping
Rädda Barnen i Linköping
19
Thord Söderlund
Maria Nilsson
Uffe Johansson
Aleksandra Durowicz
Kristina Bengtsson
Anncatrin Olsson
Helin Ljungberg
Catharina Helmersson
Ulrika Scott
Paul Forssander
Nillan Kylemark
Bergman
Anna Ramén
Urban Sandberg
Sonja Torsson
Pierre Netz
Tobias Birgersson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
se
[email protected]
[email protected]
Röda Korset Linköpingskretsen
Röda Korset, Folkrättsgrupp
Scouterna
Scouterna
Senioruniversitetet
Sionförsamlingen Cupolen
Studiefrämjandet
[email protected]
Svenska kyrkan
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Svenska Kyrkan
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Unga-Kris
Östergötlands fotbollsförbund
Svenska Kyrkan
Svenska kyrkan
Svenska Kyrkan
20
BILAGA 1
Uppföljningsmöte, hur kan vi i Linköping tillsammans
bistå människor på flykt?
Ca 60 miljoner människor i världen befinner sig just nu på flykt undan väpnade
konflikter och andra oroshärdar. Medan de allra flesta av dessa är
internflyktingar eller finns i länder nära sitt hemland, så söker många även
trygghet i Europa och Sverige.
Den 1 oktober höll kommunen ett välbesökt möte på Stadsmissionens café. Ca
65 personer och ett 40-tal föreningar deltog. På mötet hade vi en mycket
intressant dialog och pratade bland annat om samverkan (mellan kommunen
och föreningar och mellan föreningar), om att bilda nätverk samt delgav
varandra olika planer och projekt. Vi fick även stor insikt i de resurser som idag
redan finns i form av lokaler, utrustning och kompetens.
Det är dock svårt att avhandla ett så stort och viktigt ämne på en kväll därför
bjuder vi in till uppföljningsmöte. Givetvis är även ni som inte var med på
förra mötet välkomna!
Vi hoppas denna gång kunna komma vidare med de idéer som uppkom samt
konkretisera de initiativ som diskuterades.
Tid: den 22 oktober kl 18-21:00
Plats: KF-salen, Stadshuset, Storgatan 43
KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG! (senast den 19/10)
Vi önskar er varmt välkomna med era idéer och engagemang!
// Helena Balthammar (s) Borgmästare
Daniel Andersson (fp) kommunalråd
21