Bilaga§ 52

Uppmärksammande av
utvecklingsarbeten
2015
1•~·
LANDSTINGS FASTIGHETER,
FALUN
Miljöbyggnad - Dahlska huset.
System för att skapa miljömässigt
hållbara byggnader.
DELTAGARE
Martin Ullgren
M.fl.
\
Il '="
I•~·
PERSONALENHETEN,
CENTRAL FÖRVALTNING
Lönepolicy för Landstinget Dalarna
DELTAGARE
Mikael Svensson, tandvården
l Ansvariga - lönepolicyn
Gunilla Fransman, LO Hjälpmedel , hörcentralen
Alexander Klein Storm , LO Service
j Lennart Hansson-Böe
lngegerd Nygårds , primärvårdsrehab Falun
j Hans Sun.d__ .m
___a
___rk
···········-····--·····'
Maria Ryberg, ger/rehab Falun
My Sandberg, medicin Avesta
Vårdförbundet - Marion Vaeggemose
Kommunal - Eva Sens
! p;;;·~~-~;;ä;;:-Mål·;~·h~t~~kii~a;~.:i;i~i
I
j Jenrn Forselius
j Maria Larsson
.
1
! Lena Svensson .............................................
Fackliga
Vårdförbundet - Lars Ludvigsson
Kommunal - Eva Sens
Vision - Margareta Nordman
Ledarna - Gunilla Rosendahl
I
It/~'
Mål-och utvecklingssamtal
DELTAGARE
Liza Ande rsson , akuten Falun
Malin von Hofsten, sjukgymnastiken
Inger Matsson, OPIANllVA
PERSONALENHETEN,
CENTRAL FÖRVALTNING
..I
\
Il '="
PERSONALENHETEN,
CENTRAL FÖRVALTNING
De som disputerat under 2014
Lönekriterier
Maria Hårdstedt
DELTAGARE
Ulf Cristoffersson , förvaltningschef LO Service (v-chef RPK)
Monica Kihlström, OP/AN/IVA
Peter Lindner. LO Hjälpmedel
Annica Scott-Gustafsson , medicin Falun
Anna-Lena Norin , hud
Hannele Asplund, HR tandvården
Fackliga
Vårdförbundet - Kerstin Erlandsson
Ansvariga - lönekriterier
IJenni Forselius
Maria Larsson
I_Lena
Sve__n_.s___s__o
___n
·······················'
Studies of lnnate and Adaptive lmmunity in /slet
Transplantation - Uppsala universitet
Kristina Hambraeus
From Stenting lo Preventing: /nvasive and Longterm Treatment for Coronary Artery Oisease in
Sweden - Uppsala universitet
Kommunal - Eva Sens
Vision - Elisabeth Norgren
\
;
!
\
!
\
1
2015-06-16
De som disputerat under 2015
Ann-Sofie Källberg
Daniel Sjöberg
The lnflammatory Bowe/ Disease Cohort of the
Uppsala Region (ICURE)
FORNBYFOLKHÖGSKOLA
Förnyelse av Konstkursen. Har skaffat
utrustning så att kursen nu också
innehåller grafik och förnyat
gästlärargruppen med fler yngre
konstnärer och fler kvinnor.
DELTAGARE
Linda Vixner
Lisbeth Boholm
Dag Franzen
\
\
REUMATOLOGI, FALUN
CENTRALOPERATION, FALUN
Papperslös provtagning via Take Care
Ett projekt i samarbete med IT-enheten
DELTAGARE
Jörgen Lysholm
Utarbetat ett generellt mobiliseringsPM för perioperativ mobilisering under
operation
DELTAGARE
Elin Bodin Nygårds
Anette Paulsson
Anna Eklund Olars
Annie Widman
Rickard Noberius
Marcus Areteg
\
\
Il"':'~"
CENTRALOPERATION, FALUN
VÅRDCENTRAL AVESTA
Revidering och implementering av den
reviderade Förberedelsedelen av
WHO's checklista för säker kirurgi
Demens, omhändertagande och
utredning
DELTAGARE
Camilla Göras
Inger Lanner
övrig personal
Gunlög Östberg
Katarina Törnkvist
Christina Birgersson
DELTAGARE
\
\
2
2015-06-16
Il~" AKUTKLINIKEN, FALUN
AKUTKLINIKEN, FALUN
Rotationstjänst
Ambulansen/Akutkliniken, Falun
Kompetensstegen
För nyutexaminerade och erfarna
sjuksköterskor vid Akutkliniken Falun.
Att utifrån verksamhetens ställda mål, leda,
utveckla och säkerställa organisationens
samlade kompetens såväl kort som långsiktigt.
För att ökar samarbetet mellan klinikerna och
för att få en större förståelse för varandras
arbete har vi genomför rotationstjänster mellan
akutkliniken i Falun samt ambulanssjukvården
Dalarna. De första börjar sina tjänster 116 2015.
DELTAGARE
Anna Eriksson
Susanne Olsson
DELTAGARE
Tobias Dicander
Angelica Sjödin
;
Il~ AKUTKLINIKEN, FALUN
Hälsoåret
Projektet hälsoåret startas upp med syftet
att få en mera välmående personal,
minskade sjukskrivningsantal en funnen
balans mellan yrkesliv och privatliv.
DELTAGARE
Nina Brunnberg
Jenny Forsberg
Asa Hyttsten
Angelica Sjöd in
,
!
\
!
\
BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN
DALARNA
Dosreduktion mammografin
DELTAGARE
Andreas österlund
Elie Harfouche
Johan Danielsson
Ulrika Eklöv
Tobias Dicander
\
Il~·
BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN
DALARNA
Dosreduktion Datortomografi - Mora
BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN
DALARNA
Strålskyddsfilm
DELTAGARE
Anna Ljusberg
Mats Stenström
Mikael Folkesson
Hans-Erik Källman
Andreas Österlund
DELTAGARE
Mats Stenström
John Karlsen
I
\
I
\
3
2015-06-16
BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN
DALARNA
Produktionsplanering Mammografin
IVA, MORA
Införande av nutritionsriktlinjer
DELTAGARE
Pernilla Blomgren
Inger Nilsen
Catarina Cederholm
lngegerd Andersson
DELTAGARE
Diana Stark
Maria Nyberg
Inga Arnberg
Anita Johansson
\
lti~ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sandra Thorstensson
Majvor Hellström Mases
Elisabeth Knaggård
\
I
lti":"'~'
KOMMUNIKATIONSENHETEN
DALARNA
Bättre flöde för personer med godartad
smärta
Marknadsföring av Landstinget
Dalarna i samband med Skid-VM 2015
DELTAGARE
Kerstin Aberg
Diana Stark
Therese Kjellin
Marcus Björklund
Charlotta Borelius
Karin Lagerbäck
DELTAGARE
Cecilia Anderssen
Erik Bäckvall
Lena Sterner
Lina Hård
Agnes Hejll
Pia Wassberg
Karin Koch Schmidt
Jeanette Sigfusson Nordgren
Anna Kerstin Göthe Mundt
Helena Thelin Österberg
Ulla Fridh
I
\
Rekryteringsinsatser i samband med
Skid-VM 2015
DELTAGARE
Alexander Klein Storm
Anette Rasimus
Carina Finn-Eriksson
Anette Blomberg
An na Kva rnström
Christina Persson
Anette Patten
Barbro Andersson
Elisabeth Hessling
Elisabeth Furubom
Elvy Tysk
Helena De La Cour
Inger Brykt
Hannah Eriksson
Jenni Forselius
Kirsi Remonen
Lena Stenqvist
linda Axelsson
Marie Eriksson
Monica Banck
Victoria Li ndmo
I
i
\
\
Joån Henriksson
Kristina Lundberg
Lena Svensson
Lisette Backlund
Eva Lööf
Ingela Nordanås-Asberg
Katarina Hyla nder
Krisztina Bojtar
Likki Paajanen
Markus Jansson
Michael Marklund
Marie Eriksson
Ulrika Jacobsson
Gunilla Tannefors
,,("\
\
FOLKTANDVÅRDEN
PERSONALENHETEN
Hannele Asplund
Helena Thelin-Osterb erg
,,("i
Vansbromodellen
Projekt vid Folktandvården Vansbro , för att hantera en
lång kö- och revisionslista . Dessutom uppvisade
kliniken dåliga ekonomiska resultat.
Genomgång av kallelselistor gjordes för att bl.a. ta bort
inaktuella patienter. Tidboksplaneringen sågs över.
Resultatet vi d utvärdering av delmål gjorde att kliniken
peppades att fortsätta och de kan konstatera att så gott
som samtliga mål blev uppnådda. Klini ken gick från ett
minus till ett ekonomiskt plus och patientkön minskade.
Louise Pettersson
DELTAGARE
Hela kliniken
\
I
I
\
4
2015 -06-1 6
la";;.'":' MEDICINSK TEKNIK OCH
FOLKTANDVÅRDEN
IT
Ram Barn
Portföljstyrning i Landstinget Dalarna
Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård inom
Folktandvården och Privattandvården i Dalarna för att
säkerställa jämlikt tandvård för alla barn i Dalarna.
Arbetet med riktlinjerna har pågått under någ ra år och
lanserades den 24 mars 2015 "Barntandvårdens år".
Skapar styrbarhet, ordning och reda i vårt vardagliga
arbete i våra olika objekt och vi kan dessutom jobba på
ett tydligt strategiskt plan.
DELTAGARE
Vi har på kort tid tagit oss väldigt långt med ett
fantastiskt stöd och ett aldrig sinande engagemang från
Maries sida.
En modell som vi använder ända upp till topp
management och ordförande i detta är biträdande
Landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist.
Anne Hultgren Talvilahti
Fredrik Lundström
Gunilla Pousette Lundgren
Ann-Sofi Layton
\
DELTAGARE
.Marie Palevik
\
I
\
/
la";;.'": 'M ALUNGS FOLKHÖGSKOLA
SEKRETERARENHETEN ,
AVESTA LASARETT
Ökad andel KRAV-märkta livsmedel
och råvaror
Ny arbetsmetod för kodning och
registrering av diagnoser under
vårdtillfällen vid Medicin- och
Geriatrikavdelningar, Avesta lasarett.
Ett målmedvetet utvecklingsarbete som pågått i många år och resulterat i
att andelen KRAV-märkta livsmedel och råvaror i Malungs folkhögskolas
köksverksamhet våren 2015 uppgick till 39 %. Den siffran var år 2012
endast 9 %. Landstinget Dalarnas målsättning är för närvarande 25 %.
Malungs folkhögskola fortsätter arbetet med att ytterligare öka andelen
KRAV-märkta produkter.
DELTAGARE
Annicka Hedin
Ann-Christine Ahlberg
Lisa Olveby
DELTAGARE
Asa Olsson
Anette Magnil
Lisbeth Eriksson
\
Anna-Greta Fagerberg
Maria Forsman
Susanne Laitinen
\
~i
ll "':',;,.'f'M ALUNGS FOLKHÖGSKOLA
KIRURGI, FALUN
Språkverkstaden
En satsning inom ramen för Allmän kurs på personer som har
svenska som andra språk. Syftet har varit att de studerande ska
utveckla sina språkkunskaper genom att fokusera på kommunikativ
svenska i en miljö där de regelbundet möter och studerar
tillsammans med personer som har svenska som modersmål. Ett
pilotprojekt genomfördes under läsåret 20 14/2015 med så gott
resultat att resursen har fördubblats inför kommande läsår.
DELTAGARE
Kerstin Wikers
12 studerande
Karolina Pettersson
\
Barn som närstående på
kirurgkliniken, framtagande av
klinikgemensam rutin
DELTAGARE
Anna Hjalmarsson
Jenny Haglund
Jessica Ädel
Charlotte Terner
I
\
.
!
!
Anna-Kari Schytt
Elin Sehlin
Camilla Eriksson-Sporre
,,./Il
Susanne Börjesson
\ r-f
\
I'
5
2015-06-16
I. """'"'"'
.
IWJ'.INf,
AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH
REHABILITERING, AVESTA LASARETT
KIRURGI, FALUN
Tarmboken/Min vårdplan/lndividuell
information vid kolorektalcancer
DELTAGARE
Gunn Westlund
Smärtskattning
En rutin för att förbättra omhändertagandet och
dokumentationen av patienter med smärta.
DELTAGARE
lrina Ruchkina
Lisa Öberg
Sofia Thyni
Annki Lyman
Linn Hansdotter
\
Ulrica Johansson
Elin Gustavsson
Malin Erlandsson
Lech Rademacher
\
i.~·
AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH
REHABILITERING, AVESTA LASARETT
\
l• ":":ÅKUT MEDICIN GERIATRIK OCH
REHABILITERING, AVESTA LASARETT
Förbättringar i vårdens övergångar
Barnperspektivet
DELTAGARE
Barnpiloter:
Ulrica Johansson
Christina Lundberg
Jonna Assarsson
Therese Strömberg
Annelie Naess
Caroline Larsson
Johanna Svensson
Ann-Christine Lorentzon
\ P'f1
DELTAGARE
Emma Pettersson
Hanna Perjans
Karina lngels
Annki Lyman
Lisa Peth
Susanne Aberg
Ulrica Säll
Lina Mårtensson
, Renee. Bauer
I
Asa Koivisto
Ewa Welen
Mari Axståhl
Anna-Karin Andersson
Carola Lindblom
Linn Hansdotter
Mona Alvarsson
Jeanette .Carle Aira~sine~ ,
!
!
.
\I
AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH
REHABILITERING, AVESTA LASARETT
MEDICIN GERIATRIK OCH
REHABILITERING, AVESTA LASARETT
Rekrytering
Produktionsplanering på Geriatrisk
mottagning
DELTAGARE
My Sandberg
Asa Koivisto
Jenny lvarsson
Marcus Carlsson
Linn Hansdotter
Katarina Zetterlund
Carola Lindblom
i:
DELTAGARE
Asa Koivisto
\
/
\
\
6
2015-06-16
AKUTMOTTAGNING
AVESTA LASARETT
AKUTMOTTAGNING
AVESTA LASARETT
Sjuksköterskemottagning
Teamträning på akutrummet
DELTAGARE
Mona Alvarsson
Lina Mårtensson
DELTAGARE
Pia Källström
\
VÅRDCENTRALSÄRNA
\
MUSIKKONSERVATORIET
Diabeteskurs i Särna hösten 2014
Pedagogiskt orkesterarbete i
samarbete med Musik i Dalarna
DELTAGARE
Lisbeth Wästerlund Hållåker
Ingrid Eriksson
Maria Persson
I
I
I
DELTAGARE
Gabriel Lindborg
Per Helders
;
\
ORTOPEDI, FALUN
!
\
ORTOPEDI, FALUN
Postoperativ röntgen sker direkt på
centraloperation.
Diagnoser: Opererade handleds-,
fotleds- och armbågsfrakturer.
Patientutbildning i grupp för patienter
och anhöriga.
Patienter som opererats för höftfraktur.
DELTAGARE
Andreas lggman
DELTAGARE
Gunilla Wedin Gärdsback
Gunilla Wehlin
\
I
\
\
7
2015-06-16
ORTOPEDI, FALUN
ORTOPEDI, FALUN
Förbättrad patientsäkerhet med
personalutvecklande nytt arbetssätt på
ortopedklinikens akutvårdsavdelning
lntroduktionsansvarig sjuksköterska
för nyanställda sjuksköterskor på
ortopedisk vårdavdelning
DELTAGARE
Peter Arvidsson
DELTAGARE
Mathias Erlandsson
Trulsa Ohlmarker Back
Christoffer Melin
lrmeli Villemy
\
~I
I
ORTOPEDI, FALUN
ORTOPEDI, FALUN
Sjuksköterskemottagningar,
ortopedmottagningen: Handteamet,
Svårläkta sår (undertrycksbehandling)
Förundersökning av
ortopedsjuksköterskor inför elektiv
höft- och knäplastik 2 veckor innan
förväntad operation
DELTAGARE
Helena Björklund
DELTAGARE
Kristina Thomsson
Carina Nybons
Margareta Karlsson
/
Anna Olsson
\
~i
ORTOPEDI, FALUN
Marie Louise Fransen
Britta Wallen
\
ORTOPEDI, FALUN
Postoperativ uppföljning av
sjukgymnast på patienthotellet selekterade patienter som opererats
med höftprotes
Telefonuppföljning av sjukgymnast fyra
månader postoperativt vid höft- och
knäplastik. Ett mottagningsbesök som
ortopedkirurg tidigare ansvarat för.
DELTAGARE
Marcus Holmberg
DELTAGARE
Johan Kvarnström
Johan Kvarnström
Emanuel Brodin
Marcus Holmberg
\
~I
I
I
\
~\
8
201 5-06-1 6
ORTOPEDI, FALUN
Injektion av lokalanestesi inför
undersökningar av akut axelsmärta i
diagnostiskt syfte.
En injektion som ortopedkirurg
tidigare ansvarat för.
DELTAGARE
Johan Kvarnström
Anna Karin Arkeberg
Jeanette Sigfusson Nordgren
,~ ost Mphring
SJUKGYMNASTIK OCH
DIETISTVERKSAMHET, FALUN
Mobilisering i syfte att minska tryckoch skjuvskador under långvarig
sövning på operation
DELTAGARE
Veronica Sjöberg
Stina Oknelid
\
I'
1a'=-·
SJUKGYMNASTIK OCH
DIETISTVERKSAMHET, FALUN
Uppföljning, bedömning och behandling
av patienter med endometrios och
sfinkterruptur i specialiserad öppenvård,
Falu lasarett
Förbättrad rehabilitering med
fysioterapeut/sjukgymnast i
handrehab-teamet, Falu lasarett
DELTAGARE
Cattis Forsberg
Elin Löfberg
DELTAGARE
Jessica Bryggare
Anna Göthlin
I
SJUKGYMNASTIK OCH
DIETISTVERKSAMHET, FALUN
\
SJUKGYMNASTIK OCH
DIETISTVERKSAMHET, FALUN
\
SJUKGYMNASTIK OCH
DIETISTVERKSAMHET, FALUN
Förbättrat vårdflöde och bedömning
pre- och postoperativ med
fysioterapeut/sjukgymnast på
fotkonferens, Falu lasarett
Mer jämlik vård med
fysioterapeutisk/sjukgymnastisk
behandlingsriktlinje för pneumonipatienter, Falu lasarett
DELTAGARE
Cattis Forsberg
DELTAGARE
Lovisa Wahlen
Jessica Bryggare
\
/
9
2015-06-16
la~
1a ~3·
KIRURGKLINIKEN OCH
DIETISTENHETEN, MORA
Nutritionsbedömning av patienter med
nyupptäckt cancer i magtarmkanalen
vid kirurgmottagningen, Mora lasarett
och åtgärd vid risk för undernäring.
DELTAGARE
Monica Holmström
Annika Hedberg
Sophie Lindberg
Michaela Breistrand
\Johan7a österbe/ g
Anna-Karin Sjöö
Anna-Lena Kings
Marie-Louise Sander
Mats Hedberg
Nil .e
\
1a~
BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN,
DALARNA
Säker läkemedelshantering för barn
Framtagande och införande av barnanpassade
läkemedelsfavoriter och rimlighetskontroll i
TakeCare samt informationsblad.
DELTAGARE
Asa Folkesson
Ulla Webering
Susanne Orrgårde
Therese Malmsten
Maria Ljungberg
\'
i\
I
i
Peter Erensjö
Jan Svedmyr
Agneta Gustafsson
Ulla Enander
Kathrin Dahll'.lvist
BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN,
DALARNA
Bedside handover på avdelning 34
En metod för överrapportering mellan
personal tillsammans med patienten .
DELTAGARE
Annika lngvarsson
Erika Nyberg
Agneta Adeklint
Lilian Göras
Camilla Ambjörnsson
I
\
Landstinget Dalarnas
miljöpris
2015
Marie Neldemo
Ögonsjukvård Dalarna
Marie är ett engagerat miljöombud inom
Ogonsjukvården. Hon inspirerar medarbetarna
att aktivt jobba för att minska miljöpåverkan såväl
på arbetet som privat. Med ett brinnande intresse
för miljöfrågor och nytänkande visar Marie att
man kan nå framgång i miljöarbetet.
J
\ r-1 I
10