Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014
ing 2014
Årsredovisn
Med omslagets val av fotografier vill vi på
Länsförsäkring Kronoberg visualisera våra värdeord:
Engagemang, Nyfikenhet,
Laganda och Handlingskraft.
Bolagsstämman äger rum den 29 april 2015 kl 15.00 på Academy
of Music and Business, Linnerydsvägen 6A i Tingsryd. Välkommen!
INNEHÅLL
Viktiga händelser under 2014 4-5
Vd-kommentar6-7
Bostadsdrömmen som blev verklighet
8-9
Den chockartade branden vändes
till något positivt
10-11
Alla är vinnare på att förebygga skador
12-13
Försäkringen ger trygghet åt Rottne Industri 14-15
Framtidstro på en av länets största
mjölkgårdar16-17
Studentförsäkring skyddar mot det oväntade
18
UF jobbar för fler företagssamma ungdomar
19
Våra värderingar är en ledstjärna i vardagen
20
Lokalkontoret i Ljungby har allt under
samma tak
21
Ekonomisk information
Förvaltningsberättelse22-25
Femårsöversikt26
Resultaträkning27
Resultatanalys för moderbolaget,
Noter till resultatanalys
skadeförsäkringsrörelsen28
Rapport över finansiell ställning
för koncernen
Balansräkning för moderbolaget
Rapport över förändringar i eget
kapital för koncernen och moderbolaget
29
30-31
32
Kassaflödesanalys33
Noter till resultat och balansräkning
34-57
Revisionsberättelse58
Foto: Länsförsäkringar
Bolagets fullmäktige
Styrelse, revisorer och valberedning
59-60
Styrelsens arbetsordning
Ledningsgruppen61
Samverkan som stärker
Länsförsäkring Kronoberg
62-63
Adresser64
Sidan 4
Bolagets näst bästa resultat
Länsförsäkring Kronoberg redovisar
ett resultat, inklusive kapitalavkastning
och före avsättning för återbäring
på 159 miljoner
kronor. Det är det
näst bästa resultatet
i bolagets historia.
20 miljoner i återbäring
Under våren genomfördes en uppmärksammad
återbäringskampanj då
Länsförsäkring Kronobergs
kunder med boendeförsäkring fick dela på 20 miljoner
kronor i återbäring för 2013.
Viktiga händelser 2014
Stark ökning för banken
Tusentals skador i länet
Länsförsäkring Kronobergs bankverksamhet kom
under året upp i en volymökning på 742 miljoner
kronor. Det är den största ökningen sedan banken
startade.
Under året hanterade Länsförsäkring Kronoberg
omkring 16 000 skador, varav 8 000 egendomsskador, 6 500 motorskador, 1 200 olycksfallsskador
och 250 personskador. Brand- och vattenskador står
för merparten av skadekostnaden. Cirka 256 miljoner
kronor betalades ut under året.
Ny vd för bolaget
I samband med bolagsstämman
i april tog Beatrice Kämpe
Nikolausson över som vd för
Länsförsäkring Kronoberg.
Sedan 2007 har hon varit
ledamot i styrelsen.
Tillväxt inom försäkring
Länsförsäkring Kronoberg hade en kraftfull
total tillväxt, varav personbilsförsäkring stod för den
största ökningen. Bolaget ökade under året med drygt
2 000 försäkringar för privatägda personbilar.
Årets skadeförebyggare
”Facebook-polisen” Scott Goodwin från
Växjö utsågs till ”Årets skadeförebyggare”
av Länsförsäkring Kronoberg.
Med ett stort personligt
engagemang har Scott och
hans kollegor genom sina
inlägg på Facebook förmänskligat polisens arbete och
gett allmänheten en bild av
de olika situationer polisen
dagligen ställs inför.
Flera utmärkelser
Länsförsäkringars bank
utnämndes till ”Årets Bank”
av tidskriften Privata Affärer.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex
hade Länsförsäkringars bank de mest
nöjda privatkunderna. Dessutom hade Länsförsäkringar de mest nöjda pensionsspararna.
Välbesökt familjefestival i Älmhult
Lokalt engagemang
är viktigt. För Länsförsäkring Kronobergs lokalkontor i
Älmhult var det självklart att delta i familjefestivalen
i slutet av augusti. I bolagets tält genomfördes tipstävling för vuxna och barnen deltog i teckningstävlingen med temat – att förebygga skador.
Invigning på
Växjökontoret
Receptionen på Länsförsäkring
Kronobergs kontor i Växjö
har byggts om i syfte att
flytta fram kundmötet, så
att kunden får hjälp direkt
i försäkrings- och bankärenden. Invigningen av det
nya främre kundmötet blev
välbesökt.
Certifierade verkstäder
De verkstäder som utför bilreparationer på uppdrag
av Länsförsäkring Kronoberg har certifierats och
granskats av en oberoende part utifrån säkerhet,
kvalitet och miljö.
Sidan 5
Premieintäkter,
Premieintäkter, TSEK
TSEK
Året i siffror
– nyckeltal
Nyckeltal, koncernen
2014
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2010
2013
95
90
85
80
75
2010
2 042
1 826
3 153
2 770
689489
26 500
27 300
2011
2012
2013
2014
Bankvolym,
MSEK
Bankvolym, MSEK
3 500
171
3 659
23 200
181
3 497
23 300
Sakförsäkring
469,9
445,5
22,0
6,9
3024,2
86,2
93,3
8,0
78 800
8,2
77 400
* Exkluderat från effekterna av beståndsöverlåtelse av trafikaffären 2014.
Kapitalförvaltning
Kapitalavkastning Marknadsvärde
Placeringstillgångar
2014
100
Livförsäkring
Premieinkomst *
Tekniskt resultat
i försäkringsrörelsen
Återbäring
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring *
Totalavkastning
kapitalförvaltning %
Antal kunder
2013
105
Bank
Inbetald premie
Förvaltat kapital
Antal kunder
2012
Totalkostnadsprocent
Totalkostnadsprocent
Belopp i TSEK
Resultat före skatt 128,8
99,1
Balansomslutning
2 228,0
1 890,3
Konsolideringsgrad, %
263
248
Antal anställda
88
88
Inlåning
Utlåning
Fondsparande
Antal kunder
2011
119
111
1 699
1 427
Marknadsandelar, procent
Villa/Hem43
Hem39
Lantbruk83
Företag31
Bank, privat
5
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2010
2011
2012
Bank, inlåning MSEK
2014
Placeringstillgångar,
Placeringstillgångar, TSEK TSEK
Fördelning premieintäkter, TSEK
Fordonsförsäkring148,7
Företagsförsäkring70,5
Boendeförsäkring78,2
Lantbruksförsäkring54,3
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
9,3
2013
Bank, utlåning MSEK
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Sidan 6 | Vd-kommentar
Ett händelserikt och starkt år
för Länsförsäkring Kronoberg
2014 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Länsförsäkring Kronoberg. Resultatet
är det näst bästa i bolagets historia. Vi har också tagit sats framåt, med förnyad vision
och affärsidé. I slutänden handlar allt om en sak: trygghet för våra kunder.
Vid bolagsstämman tog jag över som vd för detta
fantastiska bolag, med över 200 år gamla fina anor av
att sätta kunden i fokus. Jag är stolt över att få jobba
för ett kundägt bolag, vilket också innebär extra stort
ansvar. För mig har den lokala förankringen betydelse.
Vi har chans att göra skillnad!
Fyra nya värdeord
Utifrån ett kund- och medarbetarperspektiv har
fyra värdeord tagits fram: Engagemang, nyfikenhet,
laganda och handlingskraft. Värderingar, vision och
affärsidé hänger ihop. Ambitionen är att skapa mervärde för kunderna, att de ska bli än mer nöjda.
Eftersom jag varit ledamot i styrelsen sedan 2007
hade jag redan god inblick i bolaget. För att höra
närmare vad medarbetarna tycker att vi behöver utveckla i verksamheten började jag i min nya roll med
att träffa var och en. Det mynnade ut i fem bolagsgemensamma förbättringsprogram, däribland att öka
medarbetarnas insyn i helheten.
För att följa upp kundnöjdheten på ett effektivt sätt
jobbar vi numera med lokala kundundersökningar,
som spänner över hela verksamheten. Medarbetarna
kan se hur nöjda deras kunder är med service, bemötande och erbjudande. Den löpande undersökningen
ger en direkt återkoppling på vad som är bra och vad
som kan förbättras.
Lönsam tillväxt
Med såväl medarbetare som styrelse involverade har
vi under året arbetat fram en ny strategi- och affärsplan med en tydlig viljeinriktning för de närmaste
åren: Lönsam tillväxt inom samtliga affärsområden,
satsning på hållbarhet, stärkt varumärke samt nöjda
kunder och medarbetare.
Potential att växa
Vi har tillväxtpotential i alla delar – bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi jobbar både med
att få nya kunder och att bredda engagemanget för
befintliga kunder. Vi jobbar med helheten – allt
under samma tak. Förmånskund är ett framgångsrikt
koncept, där kunder med boendeförsäkring, bank och
sparande hos oss kan få upp till 20 procent i rabatt på
sakförsäkringar.
En grundlig utvärdering har resulterat i en ny vision
och affärsidé för bolaget. Vad är det kunden vill ha?
Jo, trygghet. Den nya kärnfulla visionen är att vi ska
vara ledande inom trygghet. Innebörden är framför allt
att vi sätter kundens trygghet och behov i centrum.
Det är viktigt att vi är tillgängliga där kunderna vill
möta oss. Både i det digitala och det fysiska mötet.
Vi behöver vara duktiga i alla kanaler. Likaså är det
viktigt att vi snabbt är tillgängliga vid skador. Om
det som inte får inträffa ändå händer, till exempel en
villabrand.
Hållbar utveckling framåt
Länsförsäkring Kronoberg har i alla tider tagit ansvar
för miljön, det finns i bolagets själ. Samtidigt är det
viktigt att lägga fast en strategi, att sätta hållbarhet
som begrepp. Vi jobbar för lönsam tillväxt på ett
hållbart och värdeskapande sätt för kunderna.
Tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön eller
människors hälsa.
Hållbara produkter, tjänster och relationer är en del
av vår strategi och vårt varumärke. För oss handlar
hållbar utveckling om att förena lönsam verksamhet med sociala, etiska och miljömässiga mål. Och
att genomföra konkreta aktiviteter i vardagen i vår
närmiljö för att uppnå målen.
Marknadsframgångar
Om vi ser till utvecklingen under 2014 har vi haft
god tillväxt inom alla affärsområden. På försäkringssidan har vi ökat på alla fronter, men framförallt
inom privatmarknad och motor. Där vi främst vill
växa – hem- och villahemförsäkringar – har vi vuxit
ordentligt. Trots hård konkurrens har vi totalt sett
nettoökat med drygt 4 000 nya försäkringar.
En stark bedrift i sig är att vi på lantbruk, där vi
redan har en marknadsandel på över 80 procent, har
vuxit med 90 nyförsäkrade gårdar.
På andra sidan av försäkringsmyntet har vi skadorna.
Vi har haft en mycket bra skadeutveckling, med
färre storskador än vanligt liksom minskat antal
mängdskador. Det som sticker ut åt andra hållet är de
många åskskadorna, cirka 700 under sommaren.
Vd-kommentar | Sidan 7
”Bäst i klassen” på bank
Bankverksamheten har haft en mycket hög tillväxt
inom både sparande och utlåning. Vi har flyttat fram
positionerna på såväl privat- som företags- och lantbruksmarknad, och likaså kommersiella fastigheter.
Sett till volymtillväxten i bankaffären ligger Länsförsäkring Kronoberg i toppskiktet jämfört med övriga
bolag inom Länsförsäkringsgruppen.
Historiskt bra resultat
Vi har haft en god avkastning på vår kapitalförvaltning, som präglas av en försiktig och långsiktig
placeringsstrategi. Portföljen består av fyra tillgångsslag: aktier, obligationer, fastigheter samt innehav i
gemensamt ägda bolag inom Länsförsäkringsgruppen.
Med en avkastning på 8 procent ger vår kapitalförvaltning ett resultat på 112.5 miljoner kronor. Tillsammans med det starka resultatet från försäkringsrörelsen och övriga verksamheter leder det till ett
totalt resultat för bolaget på 159 miljoner kronor,
före återbäring. Det är betydligt bättre än
budgeterat och det näst bästa resultatet i
bolagets historia.
Det är jättekul med de utmärkelser banken fått. Exempelvis ”Årets Bank”, enligt tidningen Privata Affärer. Kunderna uppskattar det kundägda alternativet
som bank, de värdesätter vårt upplägg. Nöjda kunder
ger nya kunder!
Trygghet för kunderna
Med ett eget kapital på 1,8 miljarder kronor
bygger vi trygghet för kunderna. Som kundägt bolag måste vi ha en stabil ekonomi, för
att långsiktigt kunna garantera våra åtaganden
gentemot kunderna.
Fastighetsförmedlingen har haft ett framgångsrikt år
på bostadsmarknaden i länet. Bredden med bank, försäkring och fastighetsförmedling tilltalar kunderna.
Vi ser positivt på att allt fler bostadsköpare väljer vår
bank för att finansiera affären, och samtidigt flyttar
över hela sitt bankengagemang till oss.
Samarbete ger fördelar. Under året har vi gått in i
ett samarbete på ekonomisidan samt inom IT och
telefoni med närliggande Länsförsäkringar GöingeKristianstad och Länsförsäkringar Blekinge. Det
ger bättre effektivitet och lägre sårbarhet.
På livmarknadsfronten har många kunder flyttat över
sin pensionsförsäkring till vår nya traditionella förvaltning, det vi kallar Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre och kunden får
möjlighet till bättre avkastning på sitt sparande.
Foto: Martina Wärenfeldt
Till följd av god volymtillväxt och en relativt sett
låg skadekostnad – det näst bästa skadeåret på fem
år – har vi ett starkt försäkringsresultat på cirka 52,0
miljoner kronor före återbäring. Vi har en marginal
på 12 procent, det vill säga differensen mellan skadekostnad och premieintäkter. Samtidigt har försäkringspremierna legat still under året.
Inom flera områden har vi erfarenhetsutbyte
med andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen.
Vi lär av varandra – till nytta för våra kunder.
Beatrice Kämpe Nikolausson
Verkställande direktör
NY VISION:
”Ledande inom trygghet”
NY AFFÄRSIDÉ:
”Vi är ett lokalt kundägt företag
som med omtanke, tillgänglighet
och kompetens erbjuder attraktiva trygghetslösningar och har
de mest nöjda kunderna.”
Sidan 8 | Fastighetsförmedling och Bank
Karaktäristiskt hus på Söder i Växjö. – Det byggdes
1898 som visningshus, för att visa hur fint man kunde
bygga med tegel, berättar Mathias Gustavsson.
Bostadsdrömmen
som blev verklighet
Samboparet Maja Fristedt och Mathias Gustavsson har flyttat in i sin bostadsdröm,
ett av Växjös vackraste hus, en tegelklädd raritet på Söder.
– Jag har alltid drömt om att bo i det här huset. Det känns fortfarande lite overkligt
att vi verkligen bor här, säger Maja, som nästan måste nypa sig i armen.
Maja och Mathias hade letat bostad en längre tid,
utan att fastna för något särskilt.
– När det började säljas bostadsrätter i det här
gamla fina huset på Södra Järnvägsgatan blev jag
nyfiken, säger Maja.
Hyreshuset från 1898 har genomgått en omfattande renovering. Ett 20-tal lägenheter, som gjorts
om till bostadsrätter, såldes genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling.
Den 19 december 2014
förverkligades drömmen.
Då flyttades Maja Fristedt
och Mathias Gustavsson
in i lägenheten de köpt.
Fastnade för lägenheten
Maja fick med Mathias på visning i en av lägenheterna. Båda föll pladask. Det är stort och luftigt med
en takhöjd på 3,60 meter. Lägenheten är smakfullt
renoverad, samtidigt som kök och badrum fått en
betydligt modernare standard.
– Det var mycket folk på visningen, säger
Mathias. Ett 50-tal par kikade runt i trerummaren
på 109 kvadratmeter som sedan blev vår.
– Fastighetsmäklaren Peter Stillman och hans
medhjälpare skötte sig verkligen bra, säger Maja.
– Vi har fått hjälp med alla de frågor vi haft.
Försäljningen har flutit på bra, säger Mathias.
Bäst bankerbjudande
Inför bostadsaffären kollade paret runt på olika
banker. Valet föll på Länsförsäkring Kronobergs
bank. Med ett lånelöfte deltog de i budgivningen
som de vann.
– Vi fick bäst bankerbjudande hos Länsförsäkring
Kronoberg. Vi passade på att byta bank helt och hållet
och flyttade över allt från våra gamla banker. Det
löste vår bankrådgivare Charlotte Brynildsen på ett
smidigt sätt, säger Maja.
– Eftersom vi redan hade våra försäkringar i det
bolaget blev vi dessutom Förmånskunder. Det ger
oss rabatt på försäkringarna och en del andra
förmåner, säger Mathias.
Allt under samma tak
– Vi utnyttjar verkligen hela Länsförsäkring Kronoberg. Vi har banken med konton och bolån, fastighetsförmedlingen, försäkringar för bostad och bil
och har även utnyttjat skadeservicen. Jag krockade
med bilen i höstas och fick då ett bra bemötande från
skaderegleraren som tog hand om det, säger Maja.
– Länsförsäkring Kronoberg finns lokalt och ligger
nära till hands. Det är bara att gå in på kontoret om
man vill ha en personlig dialog, säger Mathias.
– De känner igen oss när vi stoppar in huvudet,
säger Maja. Vi har varit där en hel del i samband med
bostadsaffären. Det har känts tryggt hela vägen.
Fastighetsförmedling och Bank | Sidan 9
Koll på ekonomin i mobilen
Maja och Mathias lyfter fram
Länsförsäkring Kronobergs
digitala tjänster, ett smart sätt att
sköta vardagsekonomin.
– Med mobilappen ser vi allt
vi har inom bank och försäkring,
säger Mathias.
– Vi använder telefonen eller
surfplattan. Verkligen smidigt,
säger Maja.
– Funktionen att scanna OCRnummer med mobilens kamera är
underbar. Det är nästan roligt att
betala räkningar sedan den kom,
skrattar Mathias. ■
Framgångar på privatmarknaden
Länsförsäkring Kronoberg tar
ytterligare marknadsandelar.
2014 var ett riktigt bra år på privatmarknaden för sakförsäkringar.
– Vi har haft en mycket god tillväxt
och kraftigt ökat våra marknadsandelar. Inom våra kärnaffärer hemförsäkring, villahem och privat person-
Belönad bank med egen position
Länsförsäkring Kronobergs bank är ingen vanlig
bank.
– Vi har en egen position i marknaden. Vi vill
inte vara en storbank, och inte en nischbank.
Vi är den kundägda banken, säger bankchefen
Cecilia Sandstedt.
"Den minsta storbanken växer utan växtvärk och
låter vinster gå tillbaka till nöjda kunder." Det är
motiveringen till att Länsförsäkringar för tredje
Växande fastighetsförmedling i länet
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har
vuxit till en av de största mäklarna i Kronobergs län, och framför allt i huvudorten Växjö.
Maja och
Mathias myser
med var sin katt i
soffan. Alla trivs
de i nya bostaden.
bil har vi vuxit med mellan 1,1 och 1,5 procentenheter.
Det är oerhört glädjande siffror för oss. Vi har nu runt
40 procent av marknaden i Kronobergs län för nämnda
försäkringar, säger privatmarknadschefen Hans Larsson.
Hans ser återbäringen till kunderna som en klart bidragande orsak till att marknadsandelarna stärkts ytterligare. Att kunder med boendeförsäkring i det kundägda
försäkringsbolaget delade på 20 miljoner kronor i
återbäring fick stor uppmärksamhet genom kampanjer.
gången utnämnts till ”Årets Bank” av tidskriften
Privata Affärer.
Ännu fler utmärkelser erövrades under 2014.
Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex) hade Länsförsäkringars bank de mest nöjda privatkunderna.
Dessutom hade Länsförsäkringar de mest nöjda
pensionsspararna.
– Det är ett kvitto på att kunderna gillar oss.
Utmärkelser är alltid stimulerande och utvecklar oss
hela tiden ur ett kundperspektiv. Kunderna ger oss
mycket feedback och det gäller att vara lyhörd.
– När jag drog i gång 2008 var jag ensam till en
början. Nu är vi ett tiotal personer och har mäklarkontor i Växjö, Ljungby, Alvesta, Markaryd
och Älmhult. Vi har haft en bra utveckling, säger
Peter Stillman, fastighetsmäklare i Växjö.
På fastighetsförmedlingen finns en bred kompetens över hela området. Men också spetskompetens eftersom medarbetarna har olika inriktning
och specialiserar sig på enbart bostadsrätter,
villor, gårdar eller kommersiella fastigheter.
– Tillsammans med bank och försäkring kan vi
under Länsförsäkring Kronobergs gemensamma
tak erbjuda bostadskunderna
en helhet. Kunderna upplever
det som smidigt och bekvämt
med allt samlat på ett ställe,
säger Peter.
Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma
kunderna på förändringar. Efter att avdragsrätten
för pensionssparande har förändrats behöver
sparandet ses över.
– Vi är beredda att ge råd och
att hjälpa till med att anpassa
pensionssparandet efter de nya
förutsättningar som gäller, säger
Cecilia Sandstedt.
Sidan 10 | Skadereglering – försäkringskund
Den chockartade branden
vändes till något positivt
Villabranden var en fullständig chock för trebarnsfamiljen
Nilsson-Kaiser. Allt i deras hem slukades av lågorna.
Taket rasade in och huset totalförstördes.
– Tio månader efter branden bor vi i ett nytt hus på samma
plats. Fantastiskt! Vi är så tacksamma för all hjälp vi fått av
Länsförsäkring Kronoberg, säger Arlette.
Mitt på dagen, en januaridag 2014, hände det som
inte får hända. En villa i samhället Furuby, en och en
halv mil öster om Växjö, började brinna. Ingen var
hemma. Makarna Arlette och Björn var på jobbet och
barnen Tindie, Minnea och Elliot på förskolan.
– Allt var okej när vi lämnade huset på morgonen.
Ett par timmar senare får man ett samtal om att det
brinner, säger Björn.
– Brandförloppet var otroligt snabbt. Hela taket
var övertänt när brandkåren kom. De hade ingen
chans att rädda huset, säger Arlette.
– Vi kom hem efter brandkåren. Det var helt
absurt att se sitt hem i lågor, säger Björn.
Alla minnen brann upp
Genom fönstret såg Arlette eldsflammorna från bokhyllan fylld av minnen:
– Jag tänkte att där brinner alla fotoböcker, resebilder, babyböcker, alla videofilmer med barnen…
Även alla foton från min och Björns barndom.
– Vi hade också ärvda grejer som inte går att
ersätta, säger Björn.
– Bland annat en dopklänning från min farmors
mormor. Våra barn döptes i den och det var
meningen att fortsätta traditionen, säger Arlette.
I stort sett allt i hemmet förstördes i branden.
– Vi hade bara de kläder och skor som vi gick
och stod i, säger Björn.
Trävillan totalförstördes i branden den 27 januari 2014.
Brandorsaken är okänd.
Rutorna sprängdes
Huset var ett brinnande inferno. Fönsterrutorna
sprängdes av hettan. Det låg glassplitter över hela
trädgården.
Tindie, 8 år, hjälper
gärna till med att laga
mat åt småsyskonen.
– Vår prioritet var att komma härifrån snabbt, så
att inte barnen skulle se branden, säger Arlette.
Den första tiden bodde familjen på hotell, bekostat av Länsförsäkringar. Därefter flyttade de in i en
vinterbonad stuga.
Personlig skadereglerare
Några timmar efter branden hade familjen första
kontakten med en av Länsförsäkring Kronobergs
skadereglerare, Mats Tschannen. Sedan dess har de
träffats många gånger.
– Vi har haft en personlig kontakt med Mats hela
tiden. Från dagen det brann till att ett nytt hus byggts
upp. Det är tryggt med ett lokalt försäkringsbolag,
säger Björn.
– Vi har fått ett fantastiskt bemötande. Skönt att
få en skadereglerare med många års erfarenhet och
empati för drabbade människor, säger Arlette.
Det faktum att bara brandrester fanns kvar av
deras hem väcker fortfarande starka känslor, men var
mest traumatiskt första tiden.
– Jag var i chock. Grät och kräktes om vartannat. Men
jag samlade ihop mig, försökte gå vidare, berättar Arlette.
Skadereglering – försäkringskund | Sidan 11
Försäkringen räddningen
Villahemförsäkringen har varit till ovärderlig hjälp
för familjen. Den har täckt allt från krishjälp i form
av stödsamtal till ett nybyggt hus för miljonbelopp
samt ersättning för all förlorad egendom i hemmet.
– Vi har verkligen ett bra försäkringsskydd vid
brandskada. Det har gått fort och smidigt och varit
raka rör med försäkringsbolaget, säger Björn.
– Men jag kände aldrig någon stress. Mats, vår
skadereglerare, lade upp alternativ för oss. Däribland
att köpa ett begagnat hus som var till salu i närheten.
Det var ett svårt beslut att bygga upp huset där det
gamla brunnit ner, men vi valde den lösningen, säger
Arlette.
”Mycket att säga till om”
Familjen var i högsta grad involverad i planeringen
av det nya huset.
– Vi hade mycket att säga till om, och vi bollade
idéer med byggkonsulten som lejts in av Länsförsäkring Kronoberg. Det tummades aldrig på kvaliteten. Skaderegleraren sa att ”vi bygger på riktigt, ett
lösvirkeshus”, säger Arlette och tillägger:
– Många tror att man måste bygga exakt som det var,
men så är inte försäkringen. Blir det dyrare än vad
det annars skulle blivit får man dock betala tillägget
själv. Vi passade på att bygga till ett sovrum och även
ett extra badrum.
I augusti började det nya huset att byggas, och
första veckan i december flyttade familjen in. Villabranden och allt som hänt därefter har följts med
stort intresse:
– Folk frågar hela tiden. Vi kan visa att försäk-
Skadedrabbade kunder är de mest nöjda
Länsförsäkring Kronobergs mest nöjda försäkringskunder är de som
någon gång råkat ut för skada. Det kan låta märkligt, men är samtidigt
enkelt att förklara. Det är ju de kunderna som på nära håll fått uppleva
hur försäkringsbolaget sköter sig när det sätts på prov.
– Vi har ett 20-tal erfarna skadereglerare i Växjö
och Ljungby. Eftersom vi finns lokalt här i länet
kan vi snabbt vara på plats när en större skada inträffar. Vi lever och verkar där våra kunder finns,
säger skadechefen Mats Rolf.
En grupp byggskadereglerare har ständig
beredskap. Det är alltid någon som har jour och
kan rycka ut direkt.
– Vid exempelvis en villabrand kan vi vara på
plats direkt, för att hjälpa drabbade kunder. För
dem är det en trygghet att vi – mitt i det chockartade kaoset – finns där, stöttar och hjälper till
med det praktiska.
Vid brand eller en omfattande vattenskada, där
större delen av bostaden drabbats, får kunden i
första hand hjälp med att lösa den akuta bostadsfrågan. Ibland blir det hotell till en början, eller
andra tillfälliga lösningar som släkt och vänner.
Därefter planeras det i många fall omfattande
byggarbetet samt ersättning av förstörd egendom.
– Ingen av oss blev skadad. Det är det allra viktigaste, säger makarna
Björn och Arlette Nilsson-Kaiser. Här myser de med barnen Minnea,
5 år, Elliot, 4, och Tindie, 8.
ringen verkligen fungerar och att Länsförsäkring
Kronoberg är att lita på. Kan de hantera en sådan här
tragedi så att det leder till något positivt är det ett
mycket bra betyg, säger Arlette.
– De har skött det på ett mycket kompetent sätt.
Det har fungerat jättebra med Länsförsäkring Kronoberg. Verkligen professionellt, säger Björn. ■
Alla skador lokalt
– En styrka är att vi kan hantera alla skador lokalt.
Från att återställa eldhärjade byggnader där vi
ibland måste bygga helt nytt från grunden, till att
ersätta tappade glasögon.
En stor del mindre omfattande skador kan skötas
via internet. Som kund kan man välja hur man vill
anmäla skadan: via internet, telefon eller besök.
En del kunder vill hellre komma in på kontoret.
– I takt med att internet och sociala medier
utvecklas ställer konsumenterna allt större krav på
snabba besked. Det är vår stora utmaning framöver att snabbt omhänderta kunden oavsett vilken
kanal som kunden väljer, säger Mats Rolf.
Utvalda samarbetspartners
Skadereglerarna har god lokalkännedom om
miljön där de verkar, och likaså har de ett nära
samarbete med de utvalda entreprenörer som på
Länsförsäkring Kronobergs uppdrag hjälper
drabbade kunder.
– När det exempelvis gäller bilreparationer är
samtliga samarbetspartners certifierade verkstäder.
En oberoende part granskar att de har rätt förutsättningar att utföra säkra, kvalitativa och miljömässiga reparationer. Säkra reparationer innebär
att de använder sig av fabrikantens anvisningar,
bland annat rätt typ av svets så att inte exempelvis
en skärm riskerar att lossna under färd, säger
Mats Rolf.
Sidan 12 | Skadeförebyggande och samhällsengagemang
Alla är vinnare på
att förebygga skador
Länsförsäkring Kronoberg satsar allt mer resurser på att förebygga skador. Till nytta för kunden, bolaget och miljön. Den
bästa skadan är självfallet den som aldrig inträffar.
– Viktigast är framför allt att rädda människoliv och slippa lidande. Kan vi bidra till att få
fler att tänka förebyggande och på så vis
undvika brand och andra skador har vi
kommit långt, säger Hans Larsson, ansvarig för den skadeförebyggande gruppen
på Länsförsäkring Kronoberg.
Skadeförebyggande insatser löper som
en eldröd tråd genom bolagets historia
och verksamhet. Redan 1924 satsade
Länsförsäkring Kronoberg på
att förebygga skador genom
att subventionera motordrivna brandsprutor för
de lokala borgarbrandkårerna.
Den bästa skadan är den som aldrig inträffar. Skadeförebyggare Fredrik Valgren, närmast, och
Hans Larsson, ansvarig för det skadeförebyggande arbetet på Länsförsäkring Kronoberg.
Smart trygghet
Utvecklingen har raskt gått framåt och i dag erbjuds
exempelvis smarta larmpaket för villan, med möjlighet att hålla koll på hemmet via en app i mobilen.
Vattenfelsbrytare är en annan nyutvecklad produkt
som tillhandahålls genom Länsförsäkring Kronoberg,
och som på ett enkelt sätt skyddar mot onödiga
vattenskador. Brandsläckare, brandvarnare, åskskydd
med mera är andra trygghetsprodukter som erbjuds
kunder till förmånligt pris.
De fyra stora
Brand, inbrott, vatten och trafik. Det är de fyra stora
skadeområdena som Länsförsäkring Kronoberg jobbar med. Hela bolaget representeras i den skadeförebyggande gruppen med tiotalet engagerade medar-
Med vattenfelsbrytare förebyggs onödiga vattenskador. Över 400 vattenfelsbrytare
har installerats i bostäder i länet genom ett samarbete med Länsförsäkring Kronoberg.
betare, däribland skadeförebyggare, riskingenjör,
motor- och trafikspecialist samt miljösamordnare.
– Den största delen av vårt hållbarhetsarbete
ligger i att förebygga skador, och framförallt att
undvika bränder. Det är en del av våra insatser för en
bättre miljö, säger Hans Larsson.
En normalstor villabrand släpper ut omkring 25
ton koldioxid, vilket motsvarar fyra körda varv runt
jorden med en personbil. En vattenskada går heller
inte fri från miljöpåverkan, med tanke på material
och transporter som krävs för att åtgärda skadan.
Kampanj på landsbygden
Länsförsäkring Kronoberg genomför särskilda
insatser på gårdar och villor på landsbygden, där
specialister provtrycker skorstenar som bedöms
som riskobjekt. Fastbränsleeldade eldstäder, oftast
vedeldade, är en uppenbar brandfara om de inte är
i fullgott skick. Vid provtryckning kontrolleras att
Skadeförebyggande och samhällsengagemang | Sidan 13
skorstenen är tät och inte läcker, för att undvika risk
för brand och likaså kolmonoxidförgiftning om rök
sipprar ut i bostaden.
Faktum är att det förebyggande arbetet ger resultat, vilket statistiken vittnar om. Antalet villabränder
på landsbygden har minskat senaste decenniet och är
numera en till två per år.
Mental påfrestning
Länsförsäkring Kronoberg tog hand om cirka 1 000
anmälda brandskador under 2014. Att jobba förebyggande för att minska brandfaran är ständigt aktuellt.
– Vi kan ersätta det materiella vid en brand, men
inte liv och lidande. Brand i hus är en dramatisk händelse. Det är en mental påfrestning för dem som bor
där, även om de klarar sig fysiskt. Detsamma gäller
för inbrott, tillägger Hans Larsson.
För att minska risken för villainbrott är grannsamverkan en framgångsrik och väl beprövad modell,
som försäkringsbolaget jobbar med.
– I vårt samarbete med säkerhetsföretaget Verisure
installeras de allra flesta larmen med skydd för både
brand och inbrott, vilket vi tycker är viktigt. Det är
också viktigt att larmen är uppkopplade till larmcentral.
Larm spelar stor roll, både för att upptäcka rök
och brandfara i tid och för att undvika inbrott. På
larmade platser sker klart färre inbrott.
”Alla är vinnare”
Färre skador och stölder sparar ekonomiska värden,
vilket gör att Länsförsäkring Kronoberg kan hålla
nere försäkringspremierna. Ett bra försäkringsresultat kan också leda till att kunderna i detta kundägda
bolag får återbäring.
– Alla är vinnare på att förebygga skador. Kunderna, bolaget och miljön, säger Hans Larsson. ■
Samhällsengagemang genom sponsring
Länsförsäkring Kronoberg sponsrar årligen ett
stort antal föreningar inom hela Kronobergs län.
Sponsringen riktar sig till både idrottsföreningar
och kulturverksamhet, men innefattar också olika
skadeförebyggande aktiviteter.
Inför våra beslut om att sponsra en förening,
fäster vi stor vikt vid ungdomsverksamheten, både
vad gäller omfattning och att man har verksamhet
för både flickor och pojkar.
Andra områden som vi stöttar är utveckling av
länets företagande, genom Nyföretagarcentrum,
Drivhuset och UF Ung Företagsamhet.
Fredrik har öga för säkerhet i trafiken
Skadeförebyggare Fredrik Valgren har ett starkt intresse för trafiksäkerhetsfrågor.
– Sedan en tid tillbaka jobbar vi med särskilt fokus på cyklisterna, för att undvika
olyckor för dessa oskyddade trafikanter. Det är olyckor som kan orsaka mycket lidande
och ge men för livet.
Länsförsäkring Kronobergs förebyggande arbete handlar om att påverka på både kort och lång sikt.
Från att öka synbarheten i trafiken genom att ha på sig reflexväst, till att jobba för bättre trafikmiljö
med fler cykelbanor och upplysta rondeller.
Försäkringsbolaget bedriver egna projekt och aktiviteter, exempelvis en cykelkampanj med
Beatrice Kämpe Nikolausson vid cykelstyret.
Ögonkontakt i trafiken
Länsförsäkring Kronoberg samverkar också med trafiksäkerhetsorgan som NTF och driver bland
annat trafiksäkerhetskampanjen ”Ögonkontakt” tillsammans med Växjö kommun. Ju fler som har
ögonen med sig i trafiken, desto färre olyckor. Det handlar om hur vi tänker och agerar i trafiken.
– Det är en viktig fråga för gemene man hur man skyddar sig i trafiken. Samtidigt är cyklister
de som är sämst försäkrade i trafiken, påpekar Fredrik Valgren.
– Cykelkampanjen är ett sätt att visa att vi bryr oss.
Vi vill bidra till ett tryggare samhälle för våra kunder
och en bättre miljö. För egen del cyklar jag gärna
med mina barn. Det är ett bra sätt att motionera,
säger Beatrice Kämpe Nikolausson,
vd för Länsförsäkring Kronoberg.
Sidan 14 | Försäkringskund – företag
Försäkringen ger trygghet
åt Rottne Industri
Börje Karlsson beskrivs av vd Rolf Andersson som en otroligt
duktig entreprenör. En klurig smålänning som lagt grunden
till Rottne Industri. 81-årige Börje är delägare i företaget
och fortfarande engagerad i styrelsen.
Börje – en klurig smålänning
Rottne Industri AB har 1955 som födelseår,
och firar 60-årsjubileum i år. Egentligen började det med att Börje Karlsson – grundaren
till Börjes Mekaniska sedermera Rottne Industri
– hjälpte sin far med att köra timmer i skogen.
Rottne Industri och Länsförsäkring Kronoberg är på sätt och vis i samma bransch
– trygghetsbranschen. Båda företagen står för trygghet gentemot sina kunder,
som innebär skogsmaskiner och försäkringar man kan lita på.
– En bra försäkring är en trygghet för företaget. Vi
vet att om något händer, ställer vårt försäkringsbolag
upp. För oss är den lokala förankringen viktig. Vi har
haft Länsförsäkring Kronoberg under väldigt lång
tid, säger Rolf Andersson, vd för Rottne Industri.
Faktum är att den framgångsrika skogsmaskintill-
verkaren i samhället Rottne, två mil norr om Växjö,
haft sina företagsförsäkringar i samma bolag i över 50 år.
– Samarbetet med Länsförsäkring Kronoberg har
fungerat jättebra genom åren. Inga som helst problem.
De gånger vi haft någon skada har det fungerat
väldigt bra. Det är en stor fördel att ha sin försäk-
Som draghjälp användes en traktor, men lastningen
fick göras för hand och det var då som Börje började
fundera; ”Varför ska traktorn stå här och puttra och
inte hjälpa till när jag själv ska slita ont och rulla
upp stockarna på vagnen?”
Börje konstruerade då sin första kran, en enkel
konstruktion bestående av ett par plogdetaljer, en
timmerbit, en vinsch som monterades på kraftuttaget samt en bit vajer och en timmersax. Kranen
fungerade så bra att ryktet spred sig och slutligen
kom en spekulant som ville köpa.
Börje var givetvis intresserad av denna sin första
affär och med löfte om att göra en ännu bättre kran
till sin far fick han sälja sin första konstruktion.
Ytterligare intressenter ville köpa den revolutionerande kranen och snart ökade kunderna i rask takt.
Rolf Andersson, vd för Rottne
Industri sedan tio år, sitter
på däcket till företagets nya
stolthet – storskördaren H21.
Länsförsäkring Kronobergs
försäkringsteam med riskingenjör Anders Carlson och
försäkringsrådgivare Peter
Johansson, i mitten, är företagets personliga kontakter.
Försäkringskund – företag | Sidan 15
Carlson, riskingenjör på Länsförsäkring Kronoberg.
Anders, med sin tekniska kompetens, jobbar ofta i
team med försäkringsrådgivaren Peter Johansson och
besöker företag tillsammans.
– Vi vill att kunden ska vara medveten om riskerna, när de ska fatta beslut om hur de ska försäkra.
Ett bra försäkringsskydd är viktigt för företaget. Vi är
en samarbetspartner i alla lägen och utgår hela tiden
från kundens behov, säger Peter.
Rejäla doningar. Emil Nilsson servar engreppsaggregatet till en skördare.
ringsleverantör på nära håll. Vi har personliga och
bra relationer, säger Rolf Andersson.
Ett intensivt år
2014 var ett händelserikt år för Rottne Industri. I september togs de nya lokalerna för produktutveckling i
bruk, och i oktober invigdes det nya utbildningscentret för skogsmaskinförare. Samma månad rullade
en nyutvecklad skogsmaskin – den hittills största
skördarmodellen – ut ur produktionshallen.
– Vi har investerat för 30 miljoner kronor i nya
lokaler. Jag tror att skogsindustrin kommer att vara
stark även i framtiden. Skogen växer och måste
avverkas. Industrin måste ha råvara. Marknaden för
våra skogsmaskiner känns ganska stabil.
Förebyggande åtgärder
Rottne Industri har som ett naturligt steg uppdaterat
försäkringarna i samband med nyinvesteringarna,
men har också haft konsultation med Länsförsäkring
Kronoberg under byggtiden.
– Försäkringsbolaget var med i ett tidigt skede och
gav oss råd. Det handlade om förebyggande åtgärder mot brand, vattenskador och inbrott, säger Rolf
Andersson.
– Jag bidrar med min erfarenhet från andra skador
för att de ska slippa drabbas av dem, säger Anders
Skeppar över Atlanten
Rottne Industri har en heltäckande företagsförsäkring
för byggnader, verksamhet och fordon. Avbrottsförsäkringen träder in om det skulle hända något i industrin och bli stopp i produktionen. Ansvarsdelen täcker
upp om någon som köper en skogsmaskin skadar sig.
– Utomlands är det tuffa krav om något händer,
säger Rolf Andersson. Och för maskiner som vi
skeppar på export över Atlanten har vi en speciell
transportförsäkring. Man vet aldrig, det har hänt att
fraktfartyg sjunkit.
Ungefär halva produktionen av skogsmaskiner går
på export: till USA, Kanada och Europa. Den andra
halvan säljs på svenska marknaden. Maskinparken
består av skördare och skotare i olika storlekar, från
klenaste gallring till grövsta slutavverkning.
Tuffare konkurrens
– Det har gått bra för företaget hela tiden, även om
konkurrensen hårdnat senaste åren. Våra konkurrenter är multinationella drakar som John Deere och
Komatsu.
Det har aldrig varit aktuellt att lämna Rottne, där
företaget har sitt huvudkontor, produktutveckling,
tillverkning och montering av kompletta maskiner.
Tillverkning sker även i närbelägna Lenhovda samt i
Stensele uppe i Västerbotten. Företaget har totalt 225
anställda.
– All produktion sker med egen personal. Vi
lägger inte ut jobb i låglöneländer. Det gäller att vara
riktigt bra på det man gör, och då gör vi det bäst
själva, säger Rolf Andersson. ■
Satsning på företagsmarknaden
Länsförsäkring Kronoberg har en tredjedel
av alla företag i länet som försäkringskunder och satsar på att växa ytterligare.
– Vi riktar oss i första hand mot små och medelstora
företag, vilket är merparten av företagen i länet. Men
vi har också en stark position bland de större företagen. Vår ambition är att fortsätta växa på företagsmarknaden, säger Billy Söderqvist, chef företag och
lantbruk.
Riktade aktiviteter görs mot alla nystartade företag,
som erbjuds personliga möten där man pratar både
försäkring och skadeförebygg.
– Vi erbjuder ett skräddarsytt försäkringsskydd
för företaget. Vi kan också hjälpa företagaren med
den privata försäkringen. Många kunder upplever
det som smidigt att ha allt
samlat på ett ställe, säger
Billy Söderqvist.
Länsförsäkring Kronoberg har
fem rådgivare inom företagsförsäkring och tre inom
tjänstepension.
Den nya stora skördaren H21 visar vad den går för i sitt rätta
element, det vill säga skogen.
Sidan 16 | Försäkringskund – lantbruk
Hos Joachim och Anna-Karin Aaby-Ericsson
gror framtidstron. Mjölkproduktionen har
på senare år utökats kraftigt. Med närmare
500 kor är Dansjö gård, norr om Alvesta,
en av de allra största mjölkgårdarna i
Kronobergs län.
Anna-Karin och Joachim Aaby-Ericsson tillbringar många timmar i ladugården.
– Vi satsar hårt på avel för att maximera mjölkproduktionen, säger Anna-Karin, som ansvarar för det arbetet.
Länsförsäkring Kronobergs lantbrukssäljare Bengt-Erik Lindberg, till vänster, tar ansvar för gårdens försäkringar.
Framtidstro på en av länets
största mjölkgårdar
– Vi ser positivt på framtiden. Mjölken är motorn i
det här företaget, säger Anna-Karin.
– När mjölkpriset är lågt får man inte vara ren i
kassan. Det måste finnas likviditet i företaget, säger
Joachim.
Med fyra barn och omfattande mjölkproduktion
har Anna-Karin och Joachim fullt upp. För dem är
lantbruket en livsstil. Joachim är femte generationen
på släktgården Dansjö. Det äkta paret äger och driver
företaget tillsammans och har åtta heltidsanställda.
– Joachim är vd, men det är jag som bestämmer,
säger Anna-Karin med ett leende.
Mjölkproduktionen har växlat upp kraftigt i två
steg. Efter att en ny ladugård byggts 2002 ökades
antalet kor från 50 till 250. Och efter att ytterligare en
modern ladugård stod klar 2013 dubblerades antalet
kor på nytt. Inräknat ungdjur för rekrytering finns här
numera 1 200 djur.
Försäkringskund – lantbruk | Sidan 17
FAKTA LANTBRUK
Åtta av tio gårdar
Länsförsäkring Kronoberg har en stark
position på landsbygden. Åtta av tio
gårdar i länet är försäkrade i bolaget.
Planerar för ny satsning
De båda ladugårdslängorna ligger parallellt och är
sammanlänkade genom en korridor. I anslutning till
den planeras en mjölkningskarusell, för effektivare
mjölkning då betydligt fler kor kan mjölkas samtidigt.
Med tre mjölkningar om dagen har det stor betydelse.
I takt med investeringarna på gården har försäkringen uppdaterats. Dansjö är en av de 9 300 gårdar i
länet som är försäkrade i Länsförsäkring Kronoberg.
Det innebär att drygt åtta av tio gårdar har sitt försäkringsbehov tryggat i det bolaget.
En personlig kontakt
– Vi är nöjda och har en bra personlig kontakt med
Länsförsäkring Kronoberg. Det är helt klart en fördel
att man kan ringa till samma person varje gång och
att det är ett lokalt försäkringsbolag, säger Joachim.
Byggnader, verksamhet och maskiner är samlade i
en lantbruksförsäkring hos Länsförsäkring Kronoberg
och djuren är försäkrade i Agria, ett specialistbolag i
Länsförsäkringsgruppen.
– Ambitionen är att försäkringen ska vara heltäckande. Det händer saker på gården hela tiden, till
exempel att nya traktorer och maskiner kommer in.
Det är viktigt att se över och hålla försäkringen
aktuell, säger Bengt-Erik Lindberg, lantbrukssäljare
på Länsförsäkring Kronoberg.
Snabb hjälp vid skada
– Vi har haft en hel del maskinskador. Välta maskiner
och krockade traktorer. Vi har dokumenterat skadan
och skickat in bilder till försäkringsbolaget. Det har
rullat på snabbt och smidigt, säger Anna-Karin.
Våren 2014 drabbade en häftig stormby den ena
ladugården och fläkte upp ventilationen, som löper
längs taknocken.
– Vi fick hjälp av en kunnig skadereglerare på
Länsförsäkring Kronoberg. Det är jätteviktigt att
prata med någon som har erfarenhet och förstår,
säger Joachim. ■
Skrot och farligt avfall hämtas en gång om året genom återvinningsförsäkringen, som ingår i Länsförsäkring Kronobergs lantbruksförsäkring. – Det är lätt att det annars blir stående på gården, till
exempel en tunna spillolja som rostar och läcker. Bra för miljön att
det tas omhand ordentligt, säger Joachim.
– Trots att vi har en marknadsandel på över
80 procent har vi under 2014 vuxit med 90
nyförsäkrade gårdar, och är nu uppe i 9 300
försäkrade gårdar. Vi kan med stolthet säga att
vi har lantbrukskundernas förtroende, säger
Billy Söderqvist, chef företag och lantbruk.
– Vi slår oss för den skull inte till ro, utan satsar
vidare på att utveckla våra produkter och tjänster. Närheten till våra kunder är vår styrka. Vi
har kompetensen och samtidigt den personliga
närvaron.
FAKTA SKROT
Hämtar skrot och farligt avfall
Åtskilliga ton skrot och farligt avfall
hämtades hos Länsförsäkring Kronobergs lantbrukskunder under 2014.
Hämtningen sker en gång om året genom återvinningsförsäkringen, som ingår i Länsförsäkring
Kronobergs lantbruksförsäkring. Resultatet är en
renare och säkrare gårdsmiljö.
En sammanställning för 2014 visar 176 ton
skrot och drygt 17 ton farligt avfall, vilket är mer
än året dessförinnan. Bland farligt avfall märks
framför allt spillolja, oljefilter, bekämpningsmedel, blybatterier, färger och lysrör.
Sidan 18 | Samhällsengagemang – ungdomar
Studentförsäkring skyddar
mot det oväntade
För Linnéstudenterna Fanny Lindberg och
Marcus Mohlén var det självklart att skaffa
studentförsäkring när de flyttade till Växjö
för att plugga.
– Det ger oss trygghet. Vi kan slappna av mer, med
tanke på risken att dyra datorer, tv-apparaten eller
annat stjäls eller förstörs, säger Marcus.
– Tänk vad det skulle kosta om vi inte hade försäkring. Det är lätt hänt att jag tappar och har sönder
datorn, som jag alltid bär med mig, säger Fanny.
– Man kan glömma spisen påslagen. Brandrisken
finns ju, säger Marcus. Då är det bra med en försäkring som skyddar mot kostnaderna för brandskador
i lägenheten.
En tvåa i sambolängan
Eftersom Fanny och Marcus är sambor får de bo i
”sambolängan” på Linnéuniversitetet.
– För oss var det en rolig utmaning att flytta hit
från Hofors. Vi träffar nya
människor, bland annat
skåningar som tycker att
vi pratar bred norrländska,
säger Marcus och skrattar.
Fanny och Marcus har
förstått att långt ifrån alla
studenter tänker på att försäkra sig.
– Många tror att deras föräldrars hemförsäkring följer
med till studentlägenheten,
men så fungerar det inte,
säger Fanny.
Studentpar med trygg försäkring. Fanny Lindberg, som läser ekonomi, och Marcus Mohlén,
som pluggar till byggnadsingenjör, kopplar av i studentlägenheten.
Formad av studenter
Länsförsäkring Kronobergs studentförsäkring
formades ursprungligen av några praktiserande
studenter från Linnéuniversitetet. Det är helt enkelt
en hemförsäkring anpassad för studenter.
Samarbete ger studenter inblick i näringslivet
Som en del i sitt samhällsengagemang gentemot ungdomar är Länsförsäkring
Kronoberg ett av partnerföretagen till studentföreningen EHVS vid Linnéuniversitetet.
– Vi har verkligen ett bra samarbete med våra partners.
Det ger studenterna kontakter och inblick i näringslivet, säger Matilda Andersson, vice ordförande i EHVS
företagsgrupp.
Matilda pluggar på ekonomprogrammet med inriktning entreprenörskap och affärsutveckling. Tillsammans
med de övriga i företagsgruppen anordnar hon olika aktiviteter som främjar utbytet mellan studenter och företag.
– Vi har haft flera event där studenter fått lära sig mer
om Länsförsäkring Kronoberg. När bolaget behövde studenter till RUT-verksamheten (se artikel intill) blev många
nyfikna, och en del började jobba där, säger Matilda.
– Studentförsäkringen ger ett heltäckande skydd
och är väldigt prisvärd, säger Marcus.
– Jättebra att även reseskydd ingår, om man blir
sjuk eller skadad på resa, säger Fanny. Och likaså
allrisk, ett extra skydd vid oförutsedda händelser. ■
Vid sidan av studierna
jobbar Matilda Andersson extra som skadereglerare på Länsförsäkring
Kronoberg. – Jag har fått
lära mig mycket nya saker. Det är motorskador
jag arbetar med.
Samhällsengagemang – ungdomar | Sidan 19
UF jobbar för fler
företagsamma ungdomar
Ung Företagsamhet (UF) är aktivt i hela landet och från regionkontoret i Växjö
planeras verksamheten för Kronobergs län. Årligen arrangeras en mängd inspirationsföreläsningar, utbildningar, tävlingar och event för såväl lärare som elever.
Genom Ung Företagsamhet får gymnasieelever
möjligheten att starta och driva eget företag under
ett läsår.
– Vi arbetar för att få fler företagsamma ungdomar, oavsett om de längre fram blir egna företagare
eller företagsamma medarbetare eller engagerade
samhällsmedborgare, säger UF:s regionchef Sofie
Örnvinsson.
UF:s verksamhet i länet sponsras av Länsförsäkring
Kronoberg och är en del av bolagets breda samhällsengagemang.
– Som ideell organisation är vi beroende av att
både näringslivet och det offentliga ser nyttan av
verksamheten och hjälper till ekonomiskt. Länsförsäkring Kronoberg är en trogen samarbetspartner
som varit med länge. De stöttar oss långsiktigt,
säger Sofie Örnvinsson.
Vuxit kraftigt
Ung Företagsamhet har vuxit kraftigt i Kronobergs
län. I år finns 700 UF-företagare på gymnasiet, en
ökning med 29 procent jämfört med året innan.
UF erbjuder fyra olika läromedel för grundskola
och gymnasium (Vårt samhälle, Se möjligheterna,
Min framtid och ekonomi samt UF-företagande). ■
– Vi på UF Kronoberg jobbar länsövergripande, säger regionchef
Sofie Örnvinsson, närmast på bilden. Till vänster Sara Svensson,
projektledare skolutveckling, och Emma Ekaremål, projektledare
inspiration/event.
Studenterna i RUT-gänget på Länsförsäkring Kronoberg får
både jobberfarenhet och extrainkomst. Närmast ses studenten
Alexander Jerez. Vid bordet bakom sitter studenten Ernesto
Castillo, coachad av säljansvarige Peter Flink.
Gänget som gillar RUT
Ett tiotal studenter jobbar kvällstid i Länsförsäkring Kronobergs RUT-gäng. Uppdrag:
"ring ut" till kunder och prata försäkring!
– Vi har grym sammanhållning. Det finns
mycket energi i gruppen och vi har kul
tillsammans, säger ekonomistuderande
Alexander Jerez.
Peter Flink, säljansvarig för RUT-gänget, berättar att
de körde i gång verksamheten hösten 2013. Studenterna jobbar tre kvällar i veckan med att ringa försäkringskunder hos Länsförsäkring Kronoberg.
– Studenterna ringer på listor med befintliga
kunder som har någon typ av försäkring, men saknar
annat. De kan exempelvis ha bilförsäkring men sakna
boendeförsäkring. Sett till resultatet var 2014 ett bra
år för oss, med en väldigt bra höst, säger Peter.
Hur reagerar kunderna på att bli uppringda?
– De är överlag positiva till att vi tar kontakt och
informerar om de produkter och tjänster vi kan erbjuda.
Exempelvis är äldre kunder positiva till att få information
om 60+ olycksfallsförsäkring, säger Ernesto Castillo,
som studerar statsvetenskap.
Hur ser ni själva på uppdraget?
– Som student ger det en otrolig erfarenhet att få jobba
på ett stort bolag som Länsförsäkring Kronoberg.
Det har man nytta av när man söker jobb framöver.
Dessutom ger det bra extrainkomst. Är man toppsäljare
klarar man sig utan att ta studielån, säger Alexander.
Sidan 20 | Värderingar
Våra värderingar är en
ledstjärna i vardagen
Länsförsäkring Kronberg är inte vilket bolag
som helst. Det är ett lokalt kundägt företag
med professionella och engagerade medarbetare och dokumenterat nöjda kunder.
Under år 2014 har en ny vision och affärsidé tagits fram i bolagets strategiprocess.
Med det som bakgrund, att vi har många nya medarbetare och att vi lever i en ständigt föränderlig
omvärld, så har det varit en bra tidpunkt att se över
våra värderingar. Samtliga medarbetare, flera av våra
kunder tillika ägare, nyckelpersoner i näringslivet
och ungdomar har varit med under processen genom
intervjuer och workshops. Tillsammans har vi identifierat vad Länsförsäkring Kronoberg står för och
vilka värderingar som är betydelsefulla för kunder
och medarbetare och skapar de bästa förutsättningarna för framtiden. Detta har utmynnat i en skrift
”Vår ledstjärna i vardagen”. En bok om oss och det
vi tycker är viktigt. Innehållet i boken är tänkt som
en bra utgångspunkt att använda i mötet med kunder
och kollegor, vilket förhoppningsvis skall leda till än
mer nöjda kunder och medarbetare.
Värdeord med ny kraft
– För ett antal år sedan arbetade medarbetarna gemensamt fram tio värdeord och vi har arbetat aktivt
med att tillämpa dessa i vardagen. Några av dem finns
fortfarande med i Länsförsäkring Kronbergs vision
och affärsidé, säger personalchef Monica Persson.
Ett av värdeorden har tagit ny position i visionär
form. Bolagets vision är att "vi skall vara ledande
inom trygghet”. För oss som medarbetare innebär
det bland annat att vi sätter kundens trygghet och
behov i centrum samt värnar om vår lokala närvaro,
samhällsengagemang och hållbarhet. Vi är med och
leder utvecklingen in i framtiden, för en trygg affär
och för ett tryggt samhälle. Några av dem finns med
i bolagets affärsidé: ”Vi är ett lokalt kundägt företag,
som med omtanke, tillgänglighet och kompetens erbjuder attraktiva trygghetslösningar och har de mest
nöjda kunderna."
Ledstjärna i vardagen
Att agera och kommunicera med samma värdegrund
skapar trygghet för våra kunder, eftersom de kan
förvänta sig samma bemötande oavsett vem av oss de
träffar. De förnyade värdeorden engagemang, nyfikenhet, laganda och handlingskraft är vår ledstjärna
och beskriver vilka vi är som bolag, det vi står för
och det vi vill att alla som möter oss skall uppleva.
Engagemang handlar exempelvis om att vi jobbar med
både hjärtat och hjärnan och att vi skapar trygghet för
kunden i allt det vi gör. Nyfikenheten visar sig genom
att vi ställer frågor till kunderna om deras behov både
nu och i framtiden och att vi är intresserade av vad
som händer i omvärlden, våra kunders och vår egen
utveckling. Begreppet laganda handlar om att medarbetarna är delaktiga i och formar bolagets utveckling
och att vi arbetar mot gemensamma mål som skapar
värde för våra kunder. Handlingskraft innebär att
vi är proaktiva, vi går från idé till handling, driver
utvecklingen och ligger i framkant och vi tar hjälp av
varandra för att ge kunden de bästa lösningarna.
– Att skapa trygghet får våra kunder genom sunda värderingar lägger
grunden för allt vårt arbete, säger personalchef Monica Persson.
– Vår förhoppning är att skapa en stark vi-känsla
som lyser igenom, så att kunderna märker att vi
bryr oss lite mer och att vi alltid engagerar oss för
att möta deras behov och skapa trygghet i vardagen,
säger Monica.
Attraktiv arbetsgivare
– En förutsättning för att våra kunder skall trivas
hos oss är att vi som arbetar i bolaget trivs. Därför är
det viktigt att vi hela tiden anstränger oss för att vara
en attraktiv arbetsgivare med sunda värderingar som
ständigt utvecklar medarbetarna och förbättrar organisationen. Företagskulturen är viktig för att både behålla
och attrahera nya medarbetare, betonar Monica. ■
Det lokala försäkringsbolaget | Sidan 21
Lokalkontoret i Ljungby har allt under
samma tak
Länsförsäkring Kronoberg i Ljungby är det
kompletta lokalkontoret med fullservice –
och har dessutom firat 30-årsjubileum.
– Vi har allt under samma tak här i det
gamla tingshuset. Kunderna får hjälp med
försäkring, skadeservice, bank och fastighetsförmedling. Vi är ett mycket sammansvetsat gäng, säger försäkringsrådgivare
Lena Werner.
Lena är ett glatt och välkänt ansikte bland Ljungbyborna. Hon började på Länsförsäkring Kronobergs
Ljungbykontor för 26 år sedan, samtidigt med kollegan och skaderegleraren Gitte Andersson.
– Jag tänkte att jag skulle vara här ett par år, men
har blivit kvar. Det är svårt att sluta när man trivs så
bra. Dessutom har det genom åren varit en enorm
utveckling, både här på kontoret och för hela bolaget,
säger Gitte.
De många skadeärenden som hon tar hand om
varierar från smått till stort, från skadade mobiltelefoner till stormskador på skog.
Lokala på riktigt
Länsförsäkring Kronoberg är det enda försäkringsbolaget med kontor i Ljungby, och som på riktigt lever upp till att vara lokala och nära sina kunder. I takt
med att verksamheten breddats har antalet medarbetare
ökat. Numera jobbar där 13 personer inom försäkring, skadeservice, bank och fastighetsförmedling.
Ett sammansvetsat gäng på Länsförsäkring Kronoberg i Ljungby. Här ses de flesta av medarbetarna, från vänster: Bengt Roos,
landsbygdsombud, Tiina Käenmäki, privatrådgivare bank, Ann-Sofi Olsson, försäkringsrådgivare, Ninni Bossnefeldt, privatrådgivare bank, Lena Werner, försäkringsrådgivare, Gitte Andersson, skadereglerare och Bengt-Erik Lindberg, lantbrukssäljare.
– Vi kan ta emot alla slags ärenden här på
Ljungbykontoret. Många kunder kommer gärna in
till oss. Vanligast är att äldre vill träffa oss i stället
för att sköta sina ärenden via internet. Men det är
också en hel del ungdomar som vill träffa oss
personligen, säger Lena.
Ett ögonkast bort
Kunder som kommer in på kontoret med olika slags
ärenden eller frågor kan smidigt slussas mellan medarbetarna, som bara är något ögonkast från varandra.
Efter en träff med en försäkringsrådgivare kan man slå
sig ner hos en bankrådgivare intill, och vice versa.
– Kunderna tycker att det är enkelt att vara kund
hos oss. Bästa marknadsföringen är nöjda kunder!
De berättar för vänner och jobbarkompisar. På den
vägen får vi många nya bankkunder, säger Tiina
Käenmäki, privatrådgivare bank.
För den som går i bostadstankar kan ett besök hos
fastighetsmäklaren lämpligen kompletteras med en
bankträff, för att få koll på räntor och lånelöfte inför
den stora affären.
– Vi har i allt större utsträckning blivit ett starkt
bankalternativ för folk som köper bostad. De kommer in och frågar vad vi kan erbjuda, säger Tiina. ■
Sidan 22 | Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkring Kronoberg avger härmed årsredovisning för 2014,
bolagets 213:e verksamhetsår.
Fritidshus
Företag Lantbruk
Privatmotor
VERKSAMHET
Kapitalförvaltning*2014 2013
Förvaltningsberättelse 2014
Länsförsäkring Kronoberg har sitt verksamhetsområde
i Kronobergs län. Bolaget erbjuder ett brett utbud av
försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag
och lantbruk.
Förutom verksamhet där Länsförsäkring Kronoberg
har egen koncession erbjuder bolaget försäkring inom
såväl sak- som livförsäkringsområdet samt bank- och
fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB
(LFAB) och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade
affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna.
Genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling erbjuds
även fastighetsmäklartjänster.
Bolaget är även delaktigt i olika gemensamma återförsäkringsaffärer inom länsförsäkringsgruppen.
TOTAL AFFÄRSVOLYM
Den totala volymen för bolagets affärer fördelar sig
enligt nedan, MSEK:
Sakförsäkring
Direkt försäkring
Mottagen återförsäkring*
Förmedlad försäkring
2014 2013
442
92
36
419
27
37
*Affärsvolymen för år 2014 inkluderar övertagen trafikaffär
från LF Sak AB MSEK 64.
Livförsäkring
2014
Inbetald premie
Förvaltat kapital
171
3 659
181
3 497
Finansiella tjänster
2014
2013
Bank, inlåning
Bank, utlåning
Fondsparande* 2 042
3 153
689
2013
1 826
2 770
489
*Marknadsvärde den 31 december.
Marknadsandelar i procent
Direkt försäkring: Hem
Villa,VillaHem
2014
39
43
2013
38
42
Kapitalavkastning
Marknadsvärde
Placeringstillgångar
73
31
83
39
73
31
83
38
119
111
1 699
1 427
*Redovisade siffror avser koncernen.
ORGANISATION OCH STRUKTUR
Länsförsäkring Kronoberg ingår som ett av 23 lokala
och kundägda länsförsäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen LFAB med dotterbolag. Länsförsäkring Kronoberg äger 2,3 procent av
aktierna i LFAB. Bolaget är självständigt och ömsesidigt,
vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets sakförsäkringskunder. Dessa har inflytande på verksamheten
genom att de väljer de 55 fullmäktigeledamöter, som
skall företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman
utser bolagets styrelse som består av sju stämmovalda
ledamöter. Därutöver ingår verkställande direktören och
två personalrepresentanter i styrelsen.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Sakförsäkring
Länsförsäkring Kronobergs sakförsäkringsverksamhet
för 2014 visar på en lönsam tillväxt. Det försäkringstekniska resultatet för 2014, före avsättning till återbäring,
blev 11,5 procent (8,1procent) av premieintäkten för
egen räkning.
Antalet försäkringar har ökat inom samtliga marknadssegment. Den största tillväxten är på privatmarknaden, främst inom motorfordons-, villahem- samt
olycksfallsförsäkringar. Där har antalet försäkringar ökat
med drygt 4 000. Detta har resulterat i att bolagets marknadsandelar har ökat väsentligt. På villahemförsäkring
ökade marknadsandelen med 1,2 procentenheter till 43,0
procent och på personbilsförsäkring med 1,5 procentenheter till en marknadsandel på 39,4 procent.
Länsförsäkringar Sak AB har per 2014-12-30 överlåtit
ett bestånd av trafikförsäkringar under avveckling till
Länsförsäkring Kronoberg. Överlåtelsen innefattar
försäkringsbestånd som tecknats av Länsförsäkringar
Sak AB i Kronobergs län fram till och med år 2004.
Beståndet innehåller trafikskador som ännu är oreglerade
samt där till hörande skadelivräntor. De skadereserver
som överlåtits till Länsförsäkring Kronoberg återförsäkras i sin helhet i Länsförsäkringar Sak, för att i nästa led
kvotåterförsäkras till bolaget. Totalt har åtaganden motsvarande MSEK 147 överlåtits och återförsäkrats, varav
MSEK 82 avser skadelivräntor. Nyteckning av trafikförsäkring, med undantag för viss företagsmotoraffär, har
övergått till Länsförsäkring Kronoberg förfallomånadsvis
2004 och det nu överlåtna beståndet avser skador för
försäkringar med huvudförfallodag 2004 eller tidigare.
Den överlåtna affären ger en resultateffekt på
MSEK –2,9 år 2014, då bolaget omvärderar reserverna
till de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar.
Även företags- och lantbrukssegmentet har vuxit under 2014. På företagssidan har premietillväxten inom den
egna försäljningskanalen vuxit med ca MSEK 2,0. Lantbrukssegmentet har under 2014 vuxit med 90 försäkringar och ca MSEK 3,2 i premier. Det låga skadeutfallet
inom både företags- och lantbruksaffären har bidragit till
förbättrad lönsamhet jämfört med målet för år 2014.
Liv
Årets kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex
(SKI) visar att Länsförsäkringar har de mest nöjda privatkunderna inom liv- och pensionsförsäkring.
För att även år 2018 ha de nöjdaste liv- och pensionskunderna och att vara marknadsledande pensionsleverantör
bland våra prioriterade kundgrupper, så har vi tagit fram
Livplan – med sikte på 2018.
Livplan 2018 innehåller en betydande ambitionshöjning – vi ska både öka nyförsäljningen och vara vinnare
på flyttmarknaden. I korthet kan målen beskrivas som
att vi ska skapa lönsamhet i den lokala livaffär och leva
upp till ställda avkastningskrav. Det här leder till att vi
behöver öka vårt fokus på flytt av kapital samtidigt som
vi fortsätter att ha fokus på nyförsäljning. En viktig del i
detta är att vårda och utveckla engagemanget hos befintliga kunder och säkerställa att vi med lönsamhet och god
rådgivning levererar attraktiva produkter. I att ta hand
om befintliga kunder på ett bra sätt ligger ett stort fokus
på att erbjuda tradlivkunderna anpassade lösningar,
varav Nya Trad är en.
Stora skadehändelser
Under 2014 inträffade elva skador med en uppskattad
skadekostnad på över MSEK1,0. Sammantaget är den
förväntade skadekostnaden för dessa skador MSEK 27,5,
vilket är ett normalår sett i ett femårsperspektiv. Den
Förvaltningsberättelse | Sidan 23
största enskilda skadan är en industriskada med beräknad
skadekostnad på MSEK 8,0. Merparten av övriga större
skador avser bostadsbränder av vilka några skedde till
följd av de kraftiga sommaråskoväder som drabbade
Kronoberg, såväl som övriga Sverige. Den totala skadeprocenten för 2014 uppgick till 66,4 exklusive utflyttad
trafikaffär.
Bank
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har
en hög tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda kunder.
Banken har under året haft en fortsatt positiv utveckling. Den totala affärsvolymen i Länsförsäkring Kronoberg ökade med MSEK 742, motsvarande 15 procent.
Under hösten översteg den totala affärsvolymen MSEK
5 000. Volymerna fördelar sig jämnt mellan in- och utlåning.
Samtliga rådgivare inom Länsförsäkring Kronoberg
Bank har under året bolånelicensierats.
Länsförsäkringar Bank blev under 2014 utnämnd av
Svensk Kvalitetsindex (SKI) till banken med de mest
nöjda privatkunderna. Tidningen Privata Affärer utsåg
dessutom Länsförsäkringar Bank till Årets Bank för
tredje gången.
Vision, affärsidé, värderingar och strategi
Länsförsäkring Kronoberg har under året arbetat fram en
ny vision, affärsidé och strategi för perioden 2015-2018
samt därtill kopplad affärsplan för år 2015. En strategioch affärsplan som ger en tydlig viljeinriktning för hur
bolaget ska utvecklas under de kommande fyra åren. En
viktig del har varit att integrera ERSA- processen och
involvera styrelsen och medarbetarna i arbetet, i syfte
att löpande förankra och skapa delaktighet och fortsatt
engagemang.
Mot bakgrund av att en ny vision och affärsidé har
antagits samt att många nya medarbetare har börjat i
bolaget, så har även ett arbete kring företagets värderingar genomförts. Vilka värderingar är betydelsefulla
för kunder och medarbetare, för att vi med omtanke,
tillgänglighet och kompetens ska kunna erbjuda attraktiva trygghetslösningar och ha de mest nöjda kunderna
och medarbetarna? Ägare, tillika kunder, personer från
näringslivet, en fokusgrupp med ungdomar, styrelse,
medarbetare och ledning har involverats i att ta fram bolagets fyra nya värderingar som ska genomsyra bolagets
verksamhet.
Konkurrenskraft kräver ständig förbättring och
förnyelse inom verksamhetens samtliga delar. Förutsättningarna för ett väl fungerande förbättringsarbete är ett
systematiskt arbetssätt som genomsyrar hela organisationen. Utöver det krävs en företagskultur som stimulerar
till nyfikenhet och handlingskraft i form av lärande,
kretivitet och idégenerering.
Ambitionen framåt är att bolaget årligen ska genomföra fem bolagsövergripande förbättringsprojekt, för att
säkerställa kundorienterad verksamhetsutveckling. För
2014 genomfördes förbättringsprojekt på följande teman:
1. Intern styrning och kontroll
2. Strategi 2018
3. Extern marknadskommunikation
4. Internkommunikation
5. Hela bolaget säljer
Ny vd
Vid bolagsstämman 2014-04-03 tillträdde Beatrice
Kämpe Nikolausson som vd efter Fredrik Daveby. Beatrice kommer närmast från Munksjö Aspa Bruk AB (vd)
och har tidigare jobbat för Alstom Power Sweden AB
och Södra Skogsägarna.
På årsstämman i april 2014 valdes Pär Aspengren,
Anders Holmberg, Eva-Lotta Fonsell och Evert Nylander
(personalrepresentant), som nya styrelseledamöter.
Digital Dokumenthantering
Bolagets satsning på digital dokumenthantering fortgår
med tre andra länsbolag; Skåne, Göinge-Kristianstad
samt Blekinge, som kunder. Nya områden som digitalisering och administration av fakturahantering och vissa
bankhandlingar har påbörjats under 2014.
LF Affärsservice Sydost
Från och med den 1 januari 2014 är Länsförsäkring
Kronoberg en av delägarna i LF Affärsservice Sydost AB.
I bolaget ingår funktionerna redovisning, IT och telefoni
och syftet med bolaget är att minska driftskostnaden och
sårbarheten inom dessa funktioner. Under året har synergieffekter uppnåtts framförallt inom IT och de tre ägarbolagen har nu en gemensam IT- och telefonistruktur.
Marknadskommunikation
Under året har kampanjen avseende återbäring från 2013
genomförts. Kampanjen har varit ett återkommande tema
i bolagets marknadskommunikation. Återbäringen har
exempelvis synts i annonsering, tv-reklam och i samband
med vår medverkan på olika lokala marknadsdagar.
Bolagets hållbarhets- och skadeförebyggande arbete
har lyfts fram i den bolagsgemensamma skadekampanjen,
som synts i både pressartiklar, annonsering och tv.
I syfte att ytterligare stärka vårt varumärke, så medverkade vi på olika lokala arrangemang såsom, Ljungby
Dagarna, Älmhults Festivalen, Tingsryds Marknad och
Arbetsmarknadsdag på Linnéuniversitetet.
Bolagets breda sponsring till länets föreningar,
inom bland annat idrott och kultar, har förstärkts genom
vår medverkan på lokala mässor, skogsdagar, och
arrangemang av lokala kundträffar.
I samarbete med olika partners såsom LRF, Företagarna och revisionsföretag, har vi haft möjlighet att delta
på kundträffar.
För att öka kunskapen inom försäkring och betydelsen av skadeförebyggande arbete, har vi genomfört olika
utbildningsinsatser genom skogsutbildningen på Linné
Universitetet, Skogsägarskolan och Revisorsskolan.
Kapitalförvaltning
Den totala avkastningen på bolagets portfölj uppgår till
MSEK 125,5 (110,6) varav direktavkastning MSEK 11,9
(16,3). Bolagets noterade aktieportfölj har haft högst
totalavkastning under året och står för ca 45procent av
resultatet i kapitalförvaltningen. Utländska aktier med
inriktning på USA och den globala markanden har den
högsta
totalavkastningen på 24,2 procent. Avkastningen på
LFAB-aktien uppgick till 8,7 procent och Länsförsäkring
Kronoberg har deltagit i LFABs beslutade nyemission på
MSEK 500. Bolagets andel motsvarar MSEK 11,5.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER VERKSAMHETSÅRETS SLUT
Enligt kommuniké från Riksbanken per 2015-02-12 finns
det tecken på att den underliggande inflationen har bottnat, men omvärlden är nu mer osäker och det ökar risken
för att inflationen inte stiger tillräckligt snabbt. Riksbankens direktion har därför beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,10
procentenheter till −0,10 procent och justera ner räntebanan något. Detta påverkar Länsförsäkring Kronoberg och
för mer ingående känslighetsanalys kopplat till räntekurvan hänvisas till not 2.
Styrelsen har beslutat att avsätta MSEK 30 i återbäring på 2014 års resultat. Ambitionen är att avsätta
återbäring även 2015 och 2016, förutsatt tillräckligt bra
försäkringstekniskt resultat och kapitalstyrka. Bolagets
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Resultatutveckling samt ekonomisk ställning framgår av
femårsöversikten på sidan 26.
Resultat
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat år 2014
uppgår till MSEK 22,0 (6,9) efter beslutad återbäring på
EXPONERING
MOTPARTSRISKER,
procenthar ökat med 5,3
MSEK
30,0 FÖR
(24,2).
Premieinkomsten
AA
procent
till MSEK 533,2* (445,5). 39
A
45
BBB
*Inklusive
mottagen trafikaffär
13
Not rated**
3
Årets resultat i koncernen före skatt uppgår till
MSEK 128,8 (99,1) och efter skatt till MSEK 107,6 (80,5).
Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar
uppgick vid verksamhetsårets slut till MSEK 1 853,8
(1 576,0).
Koncernen (MSEK)
Ränteb/likvida medel
Aktier och andelar
Fastigheter
Placeringstillgångar totalt
IB
UB
Avkastning, procent
470,1
743,6
362,3
582,9
889,8
381,1
4,28
11,82
4,84
1 576,0
1 853,8
7,97
Koncernens likviditet uppgick vid årets slut till
MSEK 92,4 (86,9).
Koncern
Koncernen består av moderföretaget Länsförsäkring
Kronoberg (org nr 529501-7189) samt dotterföretagen
Länsgården AB (org nr 556683-4015) och Söderslottet i
Växjö AB (org nr 556971-0204).
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Enligt bolagets målsättning bör sakförsäkringsrörelsen
ge en marginal på minst 6 procent av premieintäkten för
2015. Detta kan komma att infrias om skadeutvecklingen
blir normal under året. Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen för 2015 förväntas bli 3,1procent.
SOLVENS II
Nya regler i Solvens II införs 1 januari 2016. Reglerna
innebär att ett helt nytt beräkningssätt införs för beräk-
201
201
201
201
201
200
200
200
200
200
200
200
200
Avvecklingsresultat brutto
-15,0%
RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
200
Avvecklingsresultat fer
-40 000
-10,0%
styrelse fattar dock beslut om eventuell avsättning till
återbäring för respektive år.
Genom att avsätta återbäring under högst 3 år skapas
KÄNSLIGHETSANALYS, RÄNTERISK (tsek)
förutsättningar
för en större återbäring till privat-, före1% nedgång på räntekurvan (100 baspunkter)
2014
tags
och
lantbrukskunder
samtidigt som- 20
en100
mer kostInverkan på vinst före skatt
nadseffektiv
distribution
uppnås.
Inverkan på eget kapital
- 15 678
200
-20 000
2014
-5,0%
Sidan 24 | Förvaltningsberättelse
199
0,0%
199
199
5,0%
-60 000
-80 000
motsvarande de kreditförluster som vid var tid Banken
bedömer kommer att belasta Banken avseende av bolaget
vid var tid förmedlade lån. Avräkningen kan högst ske
mot vad som motsvarar samtliga framtida utbetalningar
av provisionsersättning. För år 2014 är denna risk begränsad till MSEK 24,4 (21,6) av årets provisionsersättning. Bolagets ansvar redovisas under rubriken Ansvarsförbindelser i balansräkningen.
Årets resultat i den förmedlade bankaffären har belastats med befarade
kreditförluster
på MSEK 0,0 (3,1).
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRSÄKRINGSTEKNISKA
AVSÄTTNINGAR
(msek)
bolaget lämnar, bedöms samVÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Totalt
Redovisat värde Kreditrisken i de lån, som
Kassaflöden
mantaget vara
låg. 3 mån - 1 år
Varav utan
Varav med
< 3 mån
1 år - 5 år
> 5 år
SOM BOLAGET STÅR INFÖR
kontraktskontraktsAllmänt
enliga förfall
enliga förfall
Övriga risker
2014
Bolagets riskerUtfall
beror
dels av försäkringsverksamheten
Andra risker är6,4
valutarisker,
ränterisker
och fastighetsrisFinansiella tillgångar
1 852,9
1 596,4
256,5
32,0
91,7
126,4
och de försäkringsrisker
som hanteras där, dels av placeFörsäkringstekniska
ker. I övrigt hänvisar vi till not 2 på sidan 39.
avsättningar
f
e
r
820,7
820,7
0
106,7
377,5
221,6
114,9
ringsverksamheten och finansiella risker.
Per 2014-12-30 överlät Länsförsäkringar Sak AB
INFORMATION OM ICKE FINANSIELLA
Utfall 2013
avvecklingsaffär
inom trafik till Länsförsäkring Kronoberg.
RESULTATINDIKATIONER
Finansiella tillgångar
1 573,8
1 389,8
184,0
31,4
18,2
86,0
48,4
Därmed övertog
Länsförsäkring Kronoberg också den
Försäkringstekniska
Miljö
avsättningar
f
e
r
651,5
651,5
0
84,7
299,7
175,9
91,2
skadelivränterörelse som är kopplad till trafikaffären.
Länsförsäkring Kronoberg är sedan år 2003 miljöcertifieBolaget har erhållit MSEK 147 för att täcka framtida
rat enligt ISO 14001 Miljöarbetet ingår som en naturlig
kostnader för trafikaffären. I samband med övertagandet
del i verksamheten och ska leda till en god miljöutveckhar livförsäkringsrisken tillkommit som ny riskkategori.
ling för bolaget, kunderna och omvärlden. De betydande
Bolaget har en betryggande kapitalbuffert enligt
miljöaspekterna inom bolagets verksamhet är bland
Finansinspektionens Trafikljus. Bolagets risker och
annat den miljöpåverkan som brand- och vattenskador
riskhantering beskrivs i not 2. Här nedan ges en kort
orsakar. Arbetet med förebyggande av skador är därför
sammanfattning.
en mycket viktig del i bolagets verksamhet.
En skada som inträffar har totalt sett stor inverkan på
Aktiekursrisk
miljön, dels genom direkta utsläpp som sker vid bland
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk.
annat brand, men också vid återställande av skadan. De
Bolagets styrelse har utfärdat riktlinjer för finansförstörsta miljövinsterna uppnås om bolaget kan förhindra
valtningen i syfte att begränsa risken. Bolaget tillämpar
att skada uppstår. Genom bolagets skadeförebyggande
vidare olika skyddsstrategier för att uppnå en ekonomisk
arbete ska brand- och vattenskadorna bli färre och miljösäkring av tillgångarna.
påverkan minskas.
Försäkringsrisker
Fokusområden i det skadeförebyggande arbetet är
Bolagets riskportfölj i direkt försäkring bedöms vara väl
bland annat:
balanserad. Det maximala självbehållet vid en enskild
• Elbesiktningar av större lantbruk
skadehändelse i direkt försäkring är MSEK 8. Bolagets
• Riktade marknadsaktiviteter för installation
genomsnittliga skadekostnadsprocent har under den
av åskskydd
senaste fem årsperioden uppgått till 75,0 procent av
• Bidrag till kunder som installerar vattenfelsbrytare
premieinkomsten för egenräkning.
• Installation av brand- och inbrottslarm
Kreditrisker
Genom skadeförebyggande insatser i bostadshus har
flera bränder kunnat undvikas. Koldioxidutsläppet till
I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur
atmosfären när ett normalstort bostadshus brinner ner till
stor provisionsersättning Länsförsäkring Kronoberg skall
grunden är betydande, ca 25 ton. Det motsvarar vad en
ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår
personbil släpper ut när den körs fyra gånger runt jordäven att provisionsersättningen skall avräknas visst vid
klotet. Dessutom frigörs andra giftiga ämnen som ingår
var tid av Banken bestämt belopp om minst 80 procent
ning av solvens med tillhörande riskrapportering. Inom
länsförsäkringsgruppen startades redan 2010 ett gemensamt projekt för att analysera och vidta åtgärder för att
bolagen ska tillmötesgå de nya kraven.
Under 2014 har bolaget och länsförsäkringsgruppen
fortsatt arbetet med att förbereda verksamheten inför de
nya kraven. Arbetet med detta kommer att fortsätta även
under 2015, med särskilt fokus på att säkerställa god intern styrning och kontroll i bolagets utlagda verksamhet.
Förvaltningsberättelse | Sidan 25
i olika byggnadsmaterial. Till detta kommer även den
mänskliga tragedin som blir följden av bränder.
Ett annan viktig miljöaktivitet är återvinningsförsäkringen som ingår i alla lantbruksförsäkringar. Försäkringen är en hjälp för kunder som har samlat på sig olika
typer av skrot och miljöfarligt avfall i sin lantbruksverksamhet. Under åren 2008 till 2014 har bolaget tagit hand
om 2 618 ton skrot och närmare 320 ton miljöfarligt
avfall. En stor del av resurserna i miljöarbetet läggs
också på att minska miljöpåverkan från skaderegleringen
genom samarbete med våra entreprenörer. Bolaget ställer
miljökrav på de leverantörer som anlitas för brand-,
vatten- och motorskador.
Värderingar
Under 2014 har ett bolagsgemensamt strategiarbete initierats och en utvärdering av de bolagets värderingar har
ingått som en del i detta arbete. Samtliga medarbetare,
styrelse och flera av våra kunder och nyckelpersoner i
näringslivet har engagerats i arbetet med att ta fram de
fyra nya bolagsgemensamma värderingarna:
• Nyfikenhet
•Laganda
•Engagemang
• Handlingskraft
Värderingarna utrycker vilka vi är som bolag, det vi står
för och det vi vill att alla som möter oss skall uppleva.
Att agera och kommunicera med samma värdegrund skapar trygghet för våra kunder, eftersom de kan förvänta
sig samma bemötande oavsett vem av oss de träffar.
Värderingarna visar också vägen för hur vi bemöter
varandra som kollegor varje dag och vad vi låter genomsyra vårt arbete.
Medarbetare
På Länsförsäkring Kronoberg arbetar vi kontinuerligt med
att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, för att i framtiden kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.
Motiverade, engagerade och nöjda medarbetare ökar vår
konkurrenskraft och är en ledstjärna för Länsförsäkring
Kronoberg. Genom att arbeta konsekvent med kompetensutveckling stärker vi ytterligare vår konkurrenskraft.
Antalet anställda, omräknat till helårstjänster, är 88
(88) personer. Medelåldern uppgår till 46 (47) år. Av bolagets chefer med personalansvar är 33 procent kvinnor
och 67 procent män. Det är bolagets långsiktiga strävan
att både män och kvinnor ska finnas på alla organisationsnivåer i ungefär lika omfattning.
Ersättning och förmåner
I bolaget finns inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller gruppchefer. Rörlig ersättning/provision förekommer inom försäkringsverksamheten bland
säljande personal, men dessa rörliga ersättningar bedöms
inte påverka bolagets risknivå. De provisioner som utbetalas är enligt gällande kollektivavtal. Upplysningar om
ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare
redovisas i not 35.
Hälsa
Bolaget arbetar löpande med hälsofrämjande aktiviteter.
En del i detta arbete är att öka hälsomedvetandet hos
medarbetarna. Bolaget erbjuder bland annat friskvårdsbidrag som kan användas till individuella former av
träningsaktiviteter. Under 2014 har samtliga medarbetare
erbjudits hälsoprofilbedömning via företagshälsovården.
När det gäller sjuk- och företagshälsovård arbetar bolaget tillsammans med Avonova. Målet är ett frisktal på
minst 97 procent friska medarbetare och utfallet för 2014
blev 97,5 procent. Krishantering, risk och säkerhetsfrågor är andra delar som är viktiga att ha fokus på ur ett
hälsoperspektiv.
Utveckling av medarbetare
Det är en självklar uppgift för bolaget att erbjuda medarbetarna utveckling och utbildningar som är i överensstämmelse med bolagets vision, affärsidé, mål och
värderingar. Via målkontrakt hanteras varje medarbetares
individuella mål, kompetensbehov och värderingar anpassat till organisationens affärsmål.
Arbetsmiljö och sociala aspekter
Länsförsäkring Kronoberg har en arbetsmiljökommitté
som har som syfte att skapa en god arbetsmiljö för
medarbetarna. Gruppen genomför skyddsronder samt
jobbar med arbetsmiljöfrågor som avser hela bolaget.
Vartannat år genomförs medarbetarundersökningar för
att öka förståelsen för hur medarbetarna mår och hur vi
kan utvecklas för att bli mer effektiva, framgångsrika
och motiverade.
Länsförsäkring Kronobergs sociala ansvarstagande
har tydliggjorts med bland annat uppdrag till NTF som
besökt flera av våra större orter och kommunicerat synbarhet och säkerhet till skyddade trafikanter. I samarbete
med Växjö kommun delades det Stora och Lilla Ögonkontaktspriset för att uppmärksamma ett arbetslag i hemtjänsten i Växjö stad som ville förbättra sin synbarhet
och trafiksäkerhet samt en skolklass från Lammhult som
jobbat med trafiksäkerhet i sitt närområde. Under slutet
av 2014 påbörjades ett samarbete med Växjö Kommun
med slutmålet att under kommande år förse samtliga
förskolor i Kronobergs län med reflexvästar.
Tillsammans med KF Göta och HSB Sydost deltog
Länsförsäkring Kronoberg 2014 i ett projekt i regi av den
ekonomiska föreningen Coompanion där Länsförsäkring
Kronoberg bidrog med sakkunskaper inom bank och
försäkring till unga företagare.
Etiska riktlinjer, intressekonflikt och sekretess
Försäkringsverksamhet innebär att ha ett gemensamt
ansvar för människors trygghet. Den omfattande försäkrings- och finansverksamheten medför att kunderna ska
känna förtroende och tillit till hur bolaget hanterar och
förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda
behov av bank- och försäkringstjänster. De skall dessutom känna förtroende för den information som lämnas
av dem stannar inom bolaget och inte riskerar att spridas.
Reglerna om etik och moral omfattar därför inte bara
medarbetare i Länsförsäkring Kronoberg utan även samarbetspartners, såsom ombud och konsulter.
Länsförsäkring Kronobergs etiska regler är anpassade
till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen ska med viss
regelbundenhet utvärdera reglerna och följa upp hur de
tillämpas.
Säkerhet och kris
Bolaget har tio medarbetare som är så kallade livräddare.
Under 2014 har såväl säkerhetsutbildning för samtliga
medarbetare som årlig brandövning genomförts på samtliga kontor. Bolagets beredskapsplan har omarbetats så att
fler medarbetare kan engageras i händelse av katastrofskador. Inventering av all fysisk säkerhet har genomförts
i syfte att framöver förbättra befintlig säkerhetsnivå.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat
361 302 249
28 658 049
389 960 298
Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att årets disponibla vinstmedel, SEK
389 960 298 i moderbolaget, balanseras i ny räkning.
SIDAN 26 | FEMÅRSÖVERISIKT
FEMÅRSÖVERSIKT 201420132012 20112010
Belopp i TSEK
RESULTAT, KONCERNEN
Premieintäkt f.e.r
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f.e.r.
Återbäring
Driftskostnader f.e.r.
Övriga tekniska kostnader
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen
Finansrörelsens resultat
Övriga intäkter och kostnader
Resultat före dispositioner och skatt
410 590
6 268
-272 589
-30 000
-81 460
-7 891
24 918
112 502
-5 736
131 684
383 287
5 345
-283 475
-24 150
-74 066
-
6 941
104 482
-12 324
99 099
373 261
8 625
-266 655
-1 013
-74 268
-
39 950
57 866
-622
97 194
336 828
10 055
-266 924
-1 562
-71 919
-
6 478
-9 398
858
-2 062
344 363
10 165
-277 299
0
-69 984
-
7 245
52 201
-7 316
52 130
Årets resultat
107 617
80 515
105 450
-633
32 517
EKONOMISK STÄLLNING, KONCERNEN
Placeringstillgångar, verkligt värde
1 698 975
1 486 961
1 316 746
1 257 352
1 231 918
Premieinkomst f.e.r.
422 192
398 627
381 427
347 626
347 789
Försäkringstekniska avsättningar f.e.r.
820 736
651 467
589 951
569 050
545 908
Konsolideringskapital
Beskattat eget kapital
923 319
814 943
722 482
626 665
625 662
Uppskjuten skatt
187 600
174 990
155 862
163 806
165 768
Konsolideringskapital
1 110 919
989 933
878 344
790 471
791 430
Konsolideringsgrad %
263248233 227228
Kapitalbas*
929 528
953 063
853 834
721 455
731 262
Erforderlig solvensmarginal*
84 476
74 078
72 158
69 139
59 888
NYCKELTAL
Försäkringsrörelsen
Skadeprocent f.e.r.
66,474,071,4 79,280,5
Driftkostnadsprocent f.e.r.
19,819,319,9 21,419,9
Totalkostnadsprocent f.e.r.
86,2
93,3
91,3
100,6
100,4
Kapitalförvaltning
Direktavkastning %
0,81,12,5 1,91,9
Totalavkastning %
8,08,25,4 0,36,4
* Avser moderbolaget
För jämförbarhet över tid har 2014 års värden rensats från effekter av beståndsöverlåtelse av trafikaffären 2014.
RESULTATRÄKNING | SIDAN 27
Koncernen
Moderbolaget
RESULTATRÄKNING Not
2014201320142013
Belopp i TSEK
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieintäkter f.e.r
Premieinkomst 3
533 223
445 470
533 223
445 470
Premier för avgiven återförsäkring
-69 889
-46 843
-69 889
-46 843
Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
-11 601
-15 340
-11 601
-15 340
451 733
383 287
451 733
383 287
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4
6 268
5 345
6 268
5 345
Försäkringsersättningar f.e.r.
5
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
-304 144
-266 306
-304 144
-266 306
Återförsäkrares andel
30 305
7 872
30 305
7 872
Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r.
Före avgiven återförsäkring
-73 080
-58 975
-73 080
-58 975
Återförsäkrares andel
30 400
33 934
30 400
33 934
-316 519
-283 475
-316 519
-283 475
Driftskostnader f.e.r.6
-81 549
-74 066
-80 624
-71 662
Övriga tekniska kostnader7
-7 891
0
-7 891
0
Återbäring39
-30 000
-24 150
-30 000
-24 150
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
22 042
6 941
22 967
9 345
ICKE TEKNISK REDOVISNING
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter 8, 9
Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar 8, 10
Kapitalavkastning, kostnader 8, 11
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Andel i intresseföretags resultat
8, 10
Övriga intäkter och kostnader 12
Resultat före skatt/resultat före bokslutsdispositioner och skatt
22 042
70 433
55 412
-8 502
-6 268
1 427
-5 736
128 808
6 941
18 860
83 927
-5 078
-5 345
12 118
-12 324
99 099
22 967
70 433
15 609
-8 502
-6 268
0
-5 736
88 503
9 345
19 399
78 150
-5 078
-5 345
0
-12 324
84 147
Bokslutsdispositioner
13
Förändring av säkerhetsreserv
-
-
-42 000
1 362
Förändring av periodiseringsfond
-
-
-7 300
0
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
14
Årets resultat
128 808
-21 191
107 617
99 099
-18 584
80 515
39 203
-10 545
28 658
85 509
-19 413
66 096
107 617
0
107 617
80 515
1 161
81 676
28 658
0
28 658
66 096
0
66 096
RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
SIDAN 28 | RESULTATANALYS MED NOTER
Resultatanalys för moderbolaget
2014
Belopp i TSEK
Mottagen
Sjuk &
Hem & Företag & Summa dir.
återförResultatanalys Skadeförsäkringsrörelse
Totalt olycksfall
villa fastighet
Motor
Trafik försäkring
säkring
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt f.e.r. Not RA 1
451 733
9 392
78 164
124 843
109 204
39 460
361 063
90 670
Kapitalavkastning överförd
från finansrörelsen
6 268
1 240
531
900
566
3 031
6 268
0
Försäkringsersättningar f.e.r.
Not RA 2 -316 519
-12 711
-55 334
-68 718
-72 746
-7 166 -216 675
-99 844
Återbäring
-30 000
-903
-5 718
-10 738
-7 825
-4 816
-30 000
0
Driftskostnader f.e.r.
-80 624
-2 396
-17 296
-30 400
-14 902
-14 892
-79 886
-738
Övriga extra ordinära kostnader
-7 891
-7 891
-7 891
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
22 967
-5 378
347
15 887
14 297
7 726
32 879
-9 912
Avvecklingsresultat f.e.r.
Avvecklingsresultat brutto
-19 007
-105
2 645
277
2 416
-24 838
-19 605
598
Återförsäkrares andel
48 147
140
-759
9 327
-600
40 039
48 147
0
Avvecklingsresultat f.e.r.
29 140
35
1 886
9 604
1 816
15 201
28 542
598
Försäkringstekniska avsättningar,
före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -199 792
-5 375
-41 893
-65 278
-52 777
-32 823 -198 146
-1 646
Avsättning för oreglerade skador -790 101 -109 638
-29 722
-70 589
-18 685 -287 279 -515 913 -274 188
Summa försäkringstekniska
avsättningar, före avgiven återförsäkring -989 893 -115 013
-71 615 -135 867
-71 462 -320 102 -714 059 -275 834
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador
199 254
28 250
2 369
10 607
890
157 138
199 254
0
Summa återförsäkrares andel
av försäkringstekniska avsättningar 199 254
28 250
2 369
10 607
890 157 138 199 254
0
Noter för Resultatanalys Skadeförsäkringsrörelse
Belopp i TSEK
Not RA 1
Premieintäkter f.e.r. 451 733
9 392
78 164 124 843
109 204
39 460 361 063
90 670
Premieinkomst före avgiven återförsäkring
533 223
11 558
84 782
158 952
114 284
72 070
441 646
91 577
Premier för avgiven återförsäkring
-69 889
-1 892
-3 167
-31 072
-2 488
-31 270
-69 889
0
Förändring i Avsättning för ej intjänade premier
och kvardröjande risker
-11 601
-274
-3 451
-3 037
-2 592
-1 340
-10 694
-907
Not RA 2 Försäkringsersättningar f.e.r -316 519
-12 711
-55 334
-68 718
-72 746
-7 166 -216 675
-99 844
Utbetalda försäkringsersättningar -273 839
-9 591
-67 258
-69 390
-72 481
-34 493 -253 213
-20 626
Före avgiven återförsäkring -304 144
-12 285
-70 582
-90 616
-73 347
-36 688 -283 518
-20 626
Återförsäkrares andel
30 305
2 694
3 324
21 226
866
2 195
30 305
0
Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r.
-42 680
-3 120
11 924
672
-265
27 327
36 538
-79 218
Före avgiven återförsäkring
-73 080
-3 401
15 506
13 070
-555
-18 482
6 138
-79 218
Återförsäkrares andel
30 400
281
-3 582
-12 398
290
45 809
30 400
0
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN | SIDAN 29
Rapport över finansiell ställning för koncernen
20142013
Belopp i TSEK
Not
TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar
Systemutvecklingskostnader
15
916
1 830
916
1 830
Placeringstillgångar
Förvaltningsfastigheter
16
70 351
70 350
Aktier och andelar i intresseföretag
18
98 267
67 918
Aktier och andelar
19 1 017 448
886 065
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
19
502 528
400 090
Derivat
19
7 596
0
Övriga lån
19
2 785
3 538
1 698 975 1 427 961
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring
206
0
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 27
199 254
168 854
199 254 168 854
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 20
111 185
91 786
Fordringar avseende återförsäkring
12 542
12 292
Övriga fordringar
34 088
19 514
157 815 123 592
Andra tillgångar
Rörelsefastigheter
16
61 012
59 000
Övriga materiella tillgångar och varulager
21
4 238
5 838
Likvida medel
92 447
86 879
Aktuell skattefordran
14
3 115
4 961
160 812 156 678
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter
22
2 900
3 827
Förutbetalda anskaffningskostnader
23
5 446
5 551
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
24
1 635
2 011
9 981
11 389
SUMMA TILLGÅNGAR 2 227 959 1 890 304
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital Reserver
10 000
10 000
Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat
913 319
805 700
923 319 815 700
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardöjande risker
26
199 792
188 192
Oreglerade skador 27
790 101
610 994
Återbäring
39
30 097
21 000
1 019 990 820 186
Andra avsättningar
Pensioner
28
11 998
13 603
Uppskjuten skatteskuld
14
187 600
171 760
199 598 185 363
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 43 735
37 142
Skulder avseende återförsäkring
6 713
0
Övriga skulder 19, 29, 30
22 601
20 668
73 049
57 810
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
För upplysning om koncernens ställda
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
31
12 003
11 245
säkerheter och eventualförpliktelser,
12 003
11 245
se noterna 32 och 33 på sidan 55.
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAROCH SKULDER
2 227 959 1 890 304
SIDAN 30 | BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
20142013
Belopp i TSEK
Not
TILLGÅNGAR Placeringstillgångar
Byggnader och mark 16
131 363
129 351
Aktier och andelar i koncernföretag
17
38 481
38 431
Aktier och andelar i intresseföretag
18
7 100
7 000
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar
19
928 017
807 641
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
19
502 528
400 090
Derivat
19
7 596
0
Övriga lån
19
2 785
3 537
1 617 870 1 386 050
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring
206
0
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 27
199 254
168 854
199 254 168 854
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 20
111 185
91 786
Fordringar avseende återförsäkring
12 542
12 292
Fordringar på dotterbolag
0
0
Övriga fordringar
34 088
19 514
157 815 123 592
Andra tillgångar
Materiella tillgångar och varulager
21
4 238
5 838
Kassa och bank
92 298
86 771
Aktuell skattefordran
14
3 115
4 961
99 651
97 570
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter
22
2 900
3 827
Förutbetalda anskaffningskostnader
23
5 446
5 551
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
24
1 635
2 010
9 981
11 388
SUMMA TILLGÅNGAR 2 084 777 1 787 454
BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET | SIDAN 31
BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
20142013
Belopp i TSEK
Not
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital Uppskrivningsfond
18 009
18 009
Reservfond
10 000
10 000
Balanserad vinst eller förlust
361 301
295 205
Årets resultat
28 658
66 096
417 968 389 310
Obeskattade reserver 25
464 612 415 312
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
26
199 792
188 192
Oreglerade skador 27
790 101
610 994
Återbäring
39
30 097
21 000
1 019 990 820 186
Andra avsättningar
Pensioner
28
11 998
13 603
Uppskjuten skatteskuld
14
85 184
79 989
97 182
93 592
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 43 735
37 142
Skulder avseende återförsäkring
6 713
0
Övriga skulder 19, 29, 30
22 574
20 666
73 022
57 808
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
31
12 003
11 246
12 003
11 246
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 084 777 1 787 454
STÄLLDA SÄKERHETER32
820 736 754 098
ANSVARSFÖRBINDELSER
Kreditansvar Länsförsäkringar Bank33
24 430
23 562
Åtaganden
Inga
Inga
SIDAN 32 | RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Reservfond
Enligt övergångsregler till ändring av ÅRL
överfördes medel som tillförts överkursfonden
före den första januari 2006 till reservfond
i den första årsredovisningen som upprättats efter första januari 2006. Det betyder att
kalenderårsföretag fört över överkursfonden till
reservfonden i årsredovisningen för år 2005.
Reservfonden är fortsatt bundet eget kapital.
Överkursfonder som uppkommer efter första
januari 2006 redovisas som fritt eget kapital.
Uppskrivningsfond
Posten omfattar belopp som satts av till uppskrivningsfond enligt bestämmelserna i 4 kap.
1-2§§ ÅRFL.
FRITT EGET KAPITAL
Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter
en eventuell reservfondsavsättning.
Belopp i TSEK
Balanserade
vinstmedel
inklusive årets
Totalt eget
KONCERNEN
Reserverresultat kapital
Ingående eget kapital 2013-01-01
389 762
343 722
733 484
Justering ingående eget kapital
0
0
0
Justering IFRS
-379 762
379 764
2
Erhållen utdelning från intresseföretag 540
540
Årets totalresultat
Årets resultat
80 515
80 515
Årets övrigt totalresultat
0
1 161
1 161
Årets totalresultat
0
81 676
81 676
Utgående eget kapital 2013-12-31
10 000
805 702
Ingående eget kapital 2014-01-01
10 000
805 702
Justering ingående eget kapital
Justering IFRS
Årets totalresultat
Årets resultat
107 617
Årets övrigt totalresultat
0
0
815 702
Årets totalresultat
0
107 617
107 617
Utgående eget kapital 2014-12-31
10 000
913 319
923 319
815 702
107 617
0
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Totalt eget
kapital
Reservfond
Uppskrivningsfond
Balanserat resultat
MODERBOLAGET
inklusive årets resultat
Ingående eget kapital 2013-01-01
10 000
18 009
295 205
323 214
Årets totalresultat
Årets resultat
66 096
66 096
Årets övrigt totalresultat
0
0
Årets totalresultat
0
0
66 096
66 096
Utgående eget kapital 2013-12-31
10 000
18 009
361 301
389 310
Ingående eget kapital 2014-01-01
10 000
18 009
361 301
389 310
Årets totalresultat
Årets resultat
28 658
28 658
Årets övrigt totalresultat
0
0
Årets totalresultat
Utgående eget kapital 2014-12-31
0
10 000
18 009
28 658
28 658
389 959
417 968
KASSAFLÖDESANALYS | SIDAN 33
Koncernen
Moderbolaget
KASSAFLÖDESANALYS (direkt metod) 2014 2013 20142013
Belopp i TSEK
Löpande verksamhetJan-DecJan-DecJan-DecJan-Dec
Premieinbetalningar
524 027
424 644
524 027
424 644
Utbetalningar av premier till återförsäkrare
-69 889
-46 843
-69 889
-46 843
Skadeutbetalningar
-304 144
-238 727
-304 144
-238 727
Skadeinbetalningar från återförsäkrare 36 768
7 872
36 768
7 872
Driftsutgifter
-68 360
-68 829
-68 360
-68 829
Utbetalningar av återbäring
-20 903
-3 150
-20 903
-3 150
Betald skatt
4 794
-18 964
-4 794
-18 964
Erhållen likvid vid beståndsöverlåtelse
59 218
59 218
Ej likvid påverkande extra ordinära poster
7 891
7 891
Kassaflöde från den löpande verksamheten
159 814
56 003
159 824
56 003
Investeringsverksamheten
Direktavkasting
4 363
15 756
4 364
15 756
Nettoinvesteringar i:
- byggnader och mark
-2 013
0
-2 013
0
- aktier och andelar i koncernföretag
-127
0
-177
0
- finansiella placeringstillgångar
-155 604
-70 185
-155 604
-70 185
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar
-866
-580
-866
-580
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-154 246
-55 009
-154 297
-55 009
Årets kassaflöde
5 568
994
5 527
994
Likvida medel vid årets början
86 879
85 885
86 771
85 797
Årets kassaflöde
5 568
994
5 527
994
Likvida medel vid årets slut
92 447
86 879
92 298
86 771
SIDAN 34 | NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
NOT 1 Redovisningsprinciper
Allmän information
I denna not beskrivs inledningsvis koncernens redovisningsprinciper. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som
anges i avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Länsförsäkring Kronoberg är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Växjö. Adressen till huvudkontoret
är Kronobergsgatan 10, Växjö. Organisationsnumret är
529501-7189. Moderbolaget har två dotterbolag, Länsgården org.nr. 556683-4015 och Söderslottet i Växjö AB
org.nr. 556971-0204, med säte i Växjö.
Årsredovisningen omfattar perioden 2014-01-01 –
2014-12-31. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas
den 29 april 2015 kl. 15.00 på Academy of Music and
Business, Tingsryd.
Rapporterna presenteras i tusental svenska kronor
(TSEK), om inte annat anges. Samtliga belopp är, om
inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.
Överensstämmelse med normgivning och lag
Bilagda årsredovisningshandlingar har upprättats enligt
lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS
2008:26 med tillhörande ändringsföreskrifter. Enligt
inspektionens allmänna råd tillämpas s.k. lagbegränsad
IFRS i moderföretagets redovisning med tillämpning av
RFR, medan full IFRS tillämpas i koncernredovisningen
med tillämpning av RFR 1. Med lagbegränsad IFRS
avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som
antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser
från tillämpningen som Finansinspektionen angivit.
Nya redovisningsprinciper för 2014
För 2014 har ändrade redovisningsprinciper föranledda
av nya eller ändrade IFRS införts. IFRS 11 Samarbetsarrangemang tillämpas sedan 1 januari 2014. Vilket
innebär att samarbetsarrangemang ska bedömas vara
joint venture eller gemensam verksamhet beroende på
om koncernen har direkt rätt till tillgångar och åtagande i
skulder eller inte. Bedömningen utgår från strukturen på
investeringen, den legala formen, avtalsmässiga överenskommelser samt övriga faktorer och omständigheter.
Ändringar i IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra
företag har inneburit ökade krav på upplysningar.
Detta har dock inte haft någon väsentlig effekt på
Länsförsäkring Kronobergs årsredovisning för 2014.
Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat
tillämpas
Ett antal nya internationella redovisningsstandarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder i kraft
först under kommande räkenskapsår och har därför inte
tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.
IFRS 9 Finansiella instrument avses att ersätta IFRS
39 Finansiella instrument för redovisning och värdering.
IASB har sammanställt förändringar avseende finansiella
instrument. Sammanställningen innehåller en modell för
klassificering och värdering av finansiella instrument, en
framåtblickande nedskrivningsmodell och en väsentlig
omarbetad säkringsredovisning. IFRS 9 träder i kraft
1 jan 2018 och tidigare tillämpning givet att EU antal
standarden.
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med
lagbegränsad IFRS fordrar att företagsledningen gör ett
antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar
är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra
faktorer som under rådande förhållanden synes vara
rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att
bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och
skulder vars värde inte tydligt framgår från externa källor. Det verkliga utfallet kan avvika från de bedömningar
och uppskattningar som gjorts. De antaganden som
ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses
över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar
och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs
om ändringen endast påverkat denna period.
Bedömningar och uppskattningar som ligger till
grund för redovisning och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de
finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna
behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av
försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker
i verksamheten lämnas.
De mest kritiska bedömningarna som företagsledningen
årligen gör är antagande om ränteparameter i anslutning
till diskontering av bolagets långsvansade skadereserver,
såsom trafik- och olycksfallsaffärer. En förändring av ränteantagandet med en procentenhet får mycket stor påverkan på bolagets resultat. I denna del hänvisas till not 2.
Valuta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor
som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget
och för koncernen. Bolagets valutaexponering är till
2 procent exponerad till EUR.
Resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett
icke-tekniskt resultat som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till
försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar
orealiserade värdeförändringar. Orealiserade värdeförändringar med avdrag för uppskjuten skatt redovisas
inom Eget kapital under rubriken Balanserad vinst.
Den överförda kapitalavkastningen har beräknats
på halva premieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av
in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f.e.r
under året. Som räntesats tillämpas ett genomsnitt av de
fem senaste årens ränta av 90-dagars statsskuldväxlar
omräknat till effektiv ränta. Räntesatsen för trafik är
densamma som för diskonteringen med tillägg av 0,5
procentenhet.
Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande
inflytande från Moderbolaget. Bestämmande inflytande
innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretags finansiella rapporter tas in
i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten
till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.
Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har
ett betydande, men inte bestämmande, inflytande över
den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av
röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande
inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag
enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.
I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i
intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar
av förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING | SIDAN 35
utdelningar från intresseföretaget minskar det redovisade
värdet på innehavet i intresseföretaget.
Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet över intresseföretaget
upphör.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av
koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och
gemensamt kontrollerade företag elimineras i den
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma
sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.
Redovisning av försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med FFFS 2008:26
och IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast sådana kontrakt
som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Kontrakt som inte överför tillräcklig risk redovisas
som antingen finansiella instrument (lån) eller serviceavtal. Enligt de kontrakt som Länsförsäkring Kronoberg
tecknat utgår olika belopp vid försäkringsfall, beroende
på skadans omfattning och kontraktstyp. Även i de fall
ersättningen är liten i absoluta tal, är beloppet betydande
i relation till det belopp som utbetalas om den försäkrade
händelsen inte inträffar (då ingen ersättning utgår). Samtliga Länsförsäkring Kronobergs försäkringskontrakt har
därför bedömts överföra tillräckligt mycket risk för att de
ska klassas som försäkring enligt definitionen i IFRS 4.
Intäkter
Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under
avsnittet Redovisning av försäkringsavtal.
Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster
Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av försäkring
inom livområdet samt bank- och fondtjänster genom
avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret
för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta.
Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet under
Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas
in, d.v.s. när tjänsten utförts.
Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt
i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalet.
Ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instrument (även de som
värderats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas enligt principerna i
IAS 39. Det innebär att samtliga finansiella instrument
klassificerats i enlighet med kategorierna av finansiella
instrument i IAS 39. Hur denna klassificering gjorts
framgår av avsnittet Klassificering av finansiella instrument nedan.
Redovisning i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Fordringar i direkt försäkring tas upp i balansräkningen när de aviseras.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra
skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura
ännu inte mottagits). Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen
samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och
reglera skulden.
För alla räntebärande finansiella instrument (även de
som värderas till verkligt värde) redovisas ränteintäkter
med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplupen
ränta på räntebärande tillgångar redovisas på särskild rad
i balansräkningen som upplupen ränteintäkt, separat från
tillgången som räntan belöper på.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Med anskaffningsvärde avses verkligt värde
inklusive transaktionskostnader.
Anskaffningsvärde för finansiella instrument som
klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till
verkligt värde via resultaträkningen består dock av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (t.ex. courtage) för dessa instrument kostnads-
förs således direkt som kapitalförvaltningskostnader.
Efter anskaffningstillfället beror redovisning och
värdering av finansiella instrument av hur de har
klassificerats enligt nedan. Se not 8.
Klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen
Länsförsäkring Kronoberg förvaltar och utvärderar
alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (aktier,
obligationer och fastigheter) på basis av verkligt värde.
I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus
främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått
inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat.
Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier
såsom t.ex. LFAB ingår i denna utvärdering. Det är
därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt
värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation
för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer
Länsförsäkring Kronoberg alltid att kategorisera sina
finansiella tillgångar som finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade
över resultaträkningen.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med
en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre
månader och som är utsatta för endast en obetydlig risk
för värdefluktuationer.
Värderingsprinciper
Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten
skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas
vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion
mellan marknadsaktörer.
Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, t ex nyligen
genomförda transaktioner, pris på liknande instrument
och diskonterade kassaflöden.
Bolagets aktieinnehav i LFAB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom
aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket
aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till
ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substans-
SIDAN 36 | NOTER
värdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde.
Bolagets onoterade innehav i aktier i LF PE Holding
AB beräknas på basis av substansvärdet. Substansvärdet
beräknas med utgångspunkt från underliggande fonders senaste rapporterade Net Asset Value (”NAV”) för
respektive fond. De europeiska förvaltarna använder
sig av Fair Value enligt IPEV Valuation Guidlines och
de amerikanska förvaltarna använder sig av US GAAP
där fair value definieras i ASC Topic 820, justerat för
efterföljande kassaflöden från PE Holding till fonderna
respektive utbetalningar från fonderna till PE Holding.
De parametrar som påverkar om värdet på aktierna ökar/
minskar i PE Holding är för de bolag som använder en
modell för diskonterade kassaflöden för värdering av bolaget, förändringar/känslighet i framtida vinstmarginaler
eller om räntan som används för diskontering förändras.
I bolag som använder en multipelvärdering så påverkas
värdet av förändringar i de multiplar som används men
även av förändringar i de underliggande faktorerna i
jämförbara bolag. Utöver detta så påverkas aktiekursen
av LF PE Holding av förändringar i valutakursen på
USD och Euro.
Aktier och andelar i koncern- och intresseföretag
värderas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas regelbundet. Se vidare not 15 och 16 om värderingsprinciper för
aktiernas verkliga värde.
Redovisning i resultaträkningen av realiserade och
orealiserade värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas till verkligt
värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade
som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska
redovisningen som kapitalavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader beroende på om värdeförändringen är positiv eller negativ.
Övriga tillgångar
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i form av datorprogram som
förvärvats av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. Tillkommande
utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas
som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar
de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika
tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter
kostnadsförs när de uppkommer.
Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av
från det datum då de är tillgängliga för användning.
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt
över den beräknade nyttjandeperioden. Den beräknade
nyttjandeperioden för den redovisade immateriella
tillgången är 5 år.
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte
att erhålla hyresintäkter och/eller avkastning genom
värdestegring. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter
till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter
redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Det
verkliga värdet baseras helt och hållet på värderingar
av utomstående oberoende värderingsmän med erkända
kvalifikationer och med adekvata kunskaper i värdering
av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Värdering sker enligt ett rullande schema där varje
fastighet blir värderad minst var 3:e år. Om det under
löpande år föreligger indikationer på väsentliga värdeförändringar på fastigheterna sker en omvärdering av de
aktuella fastigheterna. Omvärderingar av verkligt värde
under löpande år sker genom en intern värdering.
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång
skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan
kunniga parter som är oberoende av varandra och som
har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt
värde på förvaltningsfastigheterna har fastställts med en
kombinerad tillämpning av ortsprismetod, utifrån redovisade jämförelseköp, och avkastningsmetod. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdesberäkning av framtida
faktiska kassaflöden i form av driftsnetton.
Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar
redovisas i resultaträkningen.
Tillkommande utgifter för förvaltningsfastigheter
läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med utgiften kommer att komma företaget till del
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som
kostnad i den period de uppkommer. Utgifter som avser
utbyten av hela eller delar av identifierade komponenter av fastigheten aktiveras liksom utgifter för helt nya
komponenter. Reparationer av förvaltningsfastigheter
kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer.
Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att
brukas i den egna verksamheten, se not 14.
Enligt lagbegränsad IFRS, som tidigare tillämpades i
koncernredovisningen, var det tillåtet att redovisa både
förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter till verkligt
värde i koncernredovisningen med värdeförändringar
redovisade i resultatet. Enligt IFRS ska rörelsefastigheter redovisas uppdelad på komponenter som skrivs
av utifrån beräknad ekonomisk livslängd för de olika
komponentkategorierna, medan förvaltningsfastigheter
i likhet med tidigare redovisas till verkligt värde i koncernredovisningen. Vid värdering av rörelsefastigheterna
tillämpas den så kallade omvärderingsmetoden varvid
fastigheterna redovisas till verkligt värde i koncernredovisningen med värdeförändringar redovisade i övrigt
totalresultat och ackumulerat i eget kapital. Bolaget har
prövat om bolagets rörelsefastigheter med tillhörande
kostnader för komponentavskrivning i koncernens
resultaträkning är väsentliga. Mot bakgrund av IAS 1
Utformning av finansiella rapporter punkt 30 har bolaget
bedömt att kostnaderna inte är väsentliga.
Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som
ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och
hantering, installation, konsulttjänster och juristtjänster.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas
från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust
redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Avskrivningsprinciper för materiella tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Koncernen tillämpar komponentavskrivning
vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjande-
NOTER | SIDAN 37
period ligger till grund för avskrivningen. Beräknade
nyttjandeperioder är 5 år.
Tillämpade avskrivningsmetoder samt tillgångarnas
restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid slutet av
varje räkenskapsår.
Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Materiella och immateriella tillgångar (med undantag
för tillgångar för försäljning och förvaltningsfastigheter)
prövas för nedskrivning enligt IAS 36.
Redovisning av försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt
IFRS 4 ska endast sådana kontrakt som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Kontrakt som inte
överför tillräcklig risk redovisas som antigen finansiella
instrument (lån) eller serviceavtal. Enligt de kontrakt
som Länsförsäkring Kronoberg tecknat utgår olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfattning
och kontraktstyp. Samtliga Länsförsäkring Kronobergs
försäkringskontrakt har därför bedömts överföra tillräckligt mycket risk för att de ska klassas som försäkring
enligt definitionen i IFRS 4. Detta innebär inte någon
förändring jämfört med tidigare redovisning.
Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas samtliga premier för vilka
ansvarighet inträtt, det vill säga när försäkringsperioden
börjat löpa eller premien förfallit till betalning.
Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten
som är hänförlig till redovisningsperioden. Den del av
premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser
tidsperioder efter balansdagen avsätts till ej intjänade
premier (premiereserv) i balansräkningen. Beräkning av
avsättning till premiereserv sker i normalfallet genom att
premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid.
Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens
kostnader för inträffande skador vare sig de är anmälda
till bolaget eller ej. I de totala försäkringsersättningarna
ingår under perioden utbetalda försäkringsersättningar
och förändringar i avsättningar för oreglerade skador.
Återvinning avseende redan kostnadsförda skador redovisas som en reducering av skadekostnaden.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för
ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser
enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen.
Avsättning för ej intjänade premier och
kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande
risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna
försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt
strikt tidsproportionellt, så kallad pro rata temporisberäkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att
täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande
risker (nivåtillägg). Denna bedömning innefattar bl.a.
uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra
faktorer som påverkar behovet av nivåtillägg.
Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade
skador, inklusive de skador som ännu inte rapporterats
till bolaget, så kallad IBNR – avsättning. Avsättningen
inkluderar även kostnader för skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Uppskattningen av avsättningsbehovet görs för de flesta skador med statistiska metoder.
För de större skadorna och för skador med komplicerade
ansvarsförhållanden görs en individuell bedömning.
Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkring. Detta innebär att bolaget
även har en ränterisk inbyggd i de försäkringstekniska
avsättningarna, se vidare i not 2. Diskonteringsprincipen
gäller såväl bruttoreserver som återförsäkrares andel
samt reserver i mottagen återförsäkring från trafikpoolen.
Avsättningen för skadelivräntor beräknas enligt vedertagna livförsäkringstekniska metoder, och diskonteras till
marknadsränta enligt FFFS 2011:22.
Avsättningarna för oreglerade skador är väsentliga
för en bedömning av bolagets redovisade resultat och
ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska framtida
utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som
redovisas kommande år. En redogörelse för bolagets avvecklingsresultat återfinns i resultatanalysen. Risken för
en felaktig avsättning kommenteras vidare i not 2.
Den nya författningen från Finansinspektionen (FFFS
2013:23). Författningen redovisar en ny metod för beräkning av diskonteringsräntan. Författningen får dock inga
väsentliga effekter på koncernens trafikreserver.
Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna
prövas löpande och per varje balansdag. De avsättningar
som gjorts för oreglerade skador och ej intjänade premier
undersöks då var för sig. Avsättningen för oreglerade
skador grundar sig på beräknade framtida ersättningsutflöden. Prognoserna över avsättningsbehovet görs
med vedertagna aktuariella metoder. Metoderna beaktar
nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och
av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. De framtida kassaflödena har beräknats
genom diskontering.
Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas per verksamhetsgren. Eventuell otillräcklighet som iakttas i premieansvaret, korrigeras genom att
bokföra en avsättning för kvardröjande risker. Förändringen i avsättningen för kvardröjande risk redovisas
över resultaträkningen.
Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen
under kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring.
Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premieinkomst. Den del av risken för vilken
återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen som
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Kontroller för att fastställa eventuella nedskrivningsbehov avseende denna post genomförs löpande och
per balansdagen. Nedskrivningsbehov föreligger när det
bedöms som sannolikt att återförsäkraren inte kommer
att infria sina åtaganden enligt återförsäkringsavtalen.
Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart samband med
tecknande av försäkringsavtal och som bedöms generera
en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna har
aktiverats. Anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till tecknandet
eller förnyandet av försäkringsavtal såsom provisioner,
marknadsföringskostnader samt löner och omkostnader
för säljpersonalen. Anskaffningskostnader avskrivs på 12
månader på ett sätt som motsvarar periodiseringen av den
intjänade premien för försäkring ifråga.
SIDAN 38 | NOTER
Återbäring
Styrelsen beslutar om återbäring kan ske beroende på
konsolideringsgrad och marknadsförutsättningar. I
resultaträkningen minskar återbäringen det försäkringstekniska resultatet.
Andra redovisningsprinciper av betydelse
Avsättningar och eventualförpliktelser
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell förpliktelse föreligger som en
följd av en inträffad händelse och det också är troligt att
regleringen av denna förpliktelse kommer att kräva ett
utflöde av ekonomiska resurser vars storlek kan uppskattas tillförlitligt.
En eventualförpliktelser redovisas när det finns ett
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser
och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera
osäkra framtida händelser, eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning
på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas.
Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetalningsskyldig om en kund slutar att betala in sina premier.
Denna risk är relativt begränsad. Från och med 2015
kommer en ny ersättningsmodell från Fondlivbolaget
att tillämpas. I den nya modellen finns inte annullationsansvaret kvar. Det kommer att fasas ut för befintliga försäkringar under kommande treårsperiod, för försäkringar
tecknade från den 1 jan 2015 tillämpas det inte.
I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras
hur stor provisionsersättning Länsförsäkring Kronoberg
skall ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal
framgår även att provisionsersättningen skall avräknas
visst vid var tid av Banken bestämt belopp om minst
80 procent motsvarande de kreditförluster som vid var
tid Banken bedömer kommer att belasta Banken avseende av bolaget vid var tid förmedlade lån. Avräkningen
kan högst ske mot vad som motsvarar samtliga framtida
utbetalningar av provisionsersättning. För år 2014 är
denna risk begränsad till MSEK 24,5 (21,6) av årets
provisionsersättning. Bolagets ansvar redovisas under
rubriken Ansvarsförbindelser i balansräkningen.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen,
såvida inte den underliggande transaktionen redovisas
direkt mot eget kapital då även den tillhörande skatteeffekten redovisas direkt mot eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig
till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar
och skulder. Temporära skillnader som inte beaktas är
skillnader som är hänförliga till andelar i dotter- och
intresseföretag. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder
förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt
beräknas med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att
kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan
utnyttjas, se också not 12.
Ersättningar till anställda
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda
planer för ersättningar efter avslutad anställning redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
Förmånsbestämda planer för ersättningar efter avslutad
anställning redovisas på samma sätt som avgiftsbestämda i enlighet med UFR 6.
Kostnader för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget
är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet
till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att
avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När
ersättningar erbjuds för att uppmuntra frivillig avgång,
redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet
kommer att accepteras och antalet anställda som kommer
att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan
diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade
tjänsterna erhålls.
Bolaget har utarbetat en ersättningspolicy för ersättningar till anställda, se not 35. Bolaget redovisar ersättningar till anställda enligt FFFS 2011:2.
Skillnader mellan koncernen och moderbolagets
redovisningsprinciper
Av detta avsnitt framgår på vilka punkter moderbolagets
redovisningsprinciper avviker från koncernens. De nedan
angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Immateriella tillgångar
Utgifter för utveckling av programvara redovisas som
tillgång i koncernen och som kostnad i moderbolagets
resultaträkning.
Dotter- och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i
moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Erhållna
utdelningar redovisas som intäkt. Nedskrivningsbehov
testas löpande.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas
däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Rådet för finansiell rapportering har gjort ändringar i
RFR 2 Redovisning för juridiska personer (september
2012) avseende redovisning av koncernbidrag. Redovisning av koncernbidrag kan göras antingen enligt
huvudregeln eller enligt alternativregeln. Redovisning
enligt huvudregeln innebär ingen förändring jämfört med
tidigare regler i RFR 2, d v s erhållna koncernbidrag
som moderbolag erhåller från dotterbolag redovisas som
finansiell intäkt. Lämnade koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag redovisas som ökning av andelar
i koncernföretag. Lämnade och erhållna koncernbidrag
som dotterbolag lämnar till moderbolag redovisas
direkt mot eget kapital i dotterbolaget. Detta gäller
även koncernbidrag som lämnas eller erhålls mellan
systerföretag. Enligt alternativregeln får koncernbidrag
redovisas som bokslutsdisposition. De ändrade reglerna
avseende redovisning av koncernbidrag ska tillämpas
för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2013, tidigare
tillämpning uppmuntras.
För 2014 har bolaget inte lämnat eller mottagit några
koncernbidrag eller aktieägartillskott.
NOTER | SIDAN 39
RISKKARTA
Not 2. Bolagets riskkarta på en övergripande nivå.
KÄNSLIGHETSANALYS RESERVRISKER (tsek)
Skadeförsäkringsrisk
Marknadsrisk
Motpartsrisk
Livförsäkringsrisk
Premierisk
Ränterisk
Dödsfallsrisk
Reservrisk
Aktiekursrisk
Motpartsrisk utom
placeringstillgångarna
Katastrofrisk
Fastighetsrisk
Motpartsrisk inom
placeringstillgångarna
Invaliditets- och
sjukrisk
Spreadrisk
Valutarisk
Annan motpartsrisk
Livsfallsrisk
Driftskostnadsrisk
Annullationsrisk
Koncentrationsrisk
Katastrofrisk
Operativ risk
Likviditetsrisk inkl
Affärsrisk
Interna oegentligheter
finansieringsrisk
Strategisk risk
Extern brottslighet
Intjäningsrisk
Anställningsförhållanden och arbetsmiljö
Ryktesrisk
Affärsförhållanden
Skada på fysiska tillgångar
Avbrott och störning i verksamhet och system
Övriga risker
Transaktionshantering och processtyrning
NOT 2 Risker och riskhantering
Inledning
Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten
och de skadeförsäkringsrisker som hanteras där, dels av
placeringsverksamheten och finansiella risker. Risk och
riskhantering är därför en central del av verksamheten
i Länsförsäkring Kronoberg. Denna not omfattar en
beskrivning av försäkringsföretagets riskhanteringsorganisation samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om försäkringsrisker och finansiella risker.
TILLGÅNGAR Kronoberg
OCH SKULDER (tsek)
FINANSIELLA
Länsförsäkring
kategoriserar risk enligt
KONCERNEN
Bokfört värde
Bokfört värde
den
definition som utarbetats inom
länsbolagsgruppen.
Tillgångar
2013-12-31 2014-12-31
(Se
bild
ovan.)
Fastigheter
129 350
131 363
Placeringar
Bolaget
skall förhålla sig till risk
efter hur
den är nödi intresseföretag
67 918
98 857
Aktier och andelar
065 visa
1 017
vändig
eller inte önskvärd. Vilket886skall
på348bolagets
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
090
502 528
attityd
till risk och hänga samman400med
övergripande
Derivat
0
7 596
strategier.
Lån
3 538
2 785
och bank
86 879är villigt
92 456att expoKassaÖnskvärd
risk är de risker bolaget
Summa tillgångar
573 840
1 852 933
nera
sig för med syfte att uppnå1strategiska
mål. Dessa
ska dock hållas på en medveten och kontrollerad nivå
så att bolaget maximerar värdeskapandet utan att riskera
insolvens eller bristande möjlighet att uppfylla åtaganden
till försäkringstagarna.
Nödvändiga risker är de risker som inte bidrar direkt
till bolagets avkastning, men existerar när verksamheten
bedrivs. De skall i möjligaste mån begränsas. Räntebärande placeringar(tillgångssidan) och diskonterade
avsättningar(skuldsidan) är båda beroende av ränteutvecklingen. Dessa hanteras enligt bolagets riktlinjer
och regler.
Icke önskvärda risker är risker vars negativa påverkan
påRISKPARAMETRAR
bolagets möjligheter till målupp- 2014
Inverkan på vinst före skatt
fyllnad
överskrider
riskens potentiella
Ökning av inflation
med 1%-enhet
-5 908
Minskning av diskonteringsräntan
-20 846
värdeskapande.
Dessamed
ska1%-enhet
reduceras
Inverkan
eget kapitalelimineras. Exemoch
ompåmöjligt
Ökning av inflation med 1 %-enhet
-4 609
pelvis
skall
alla väsentliga processer
Minskning av diskonteringsräntan med 1%-enhet
-16 260
årligen ses över avseende operativ
risk.
Per 2014-12-30 överlät LänsförKÄNSLIGHETSANALYS
(tsek)
säkringar
Sak ABPREMIERISKER
avvecklingsaffär
RISKPARAMETRAR
inom
trafik till Länsförsäkring KronoInverkan på vinst före skatt
2014
berg.
Därmed
övertog Länsförsäkring
1% förändring
i totalkostnadsprocent
-4 517
1% förändring i premienivå
Kronoberg
också den skadelivränte--5 332
1% förändring i skadefrekvens
rörelse
som finns kopplad till trafik--3 041
10% förändring i premie för avgiven återförsäkring
-6 989
affären. Bolaget har erhållit MSEK
Inverkan på eget kapital
147
för atti totalkostnadsprocent
täcka framtida kostnader-3 524
1% förändring
1% trafikaffären.
förändring i premienivåI samband med
-4 159
för
1% förändring i skadefrekvens
-2 372
övertagandet
har livförsäkringsrisken
10% förändring i premie för avgiven återförsäkring
-5 451
tillkommit som ny riskkategori.
Mål, principer och metoder för bolagets riskhantering
SKADEKOSTNADER
FÖRE ÅTERFÖRSÄKRING
(msek)
Bolaget hanterar risktagandet
genom
tydligt definierade
Skadeår
2005
2006
2007
2008
ansvarsområden och
väl fungerande processer.
LänsUppskattad skadekostnad
försäkring Kronoberg
har
i slutet av
sk. som målsättning
900 att identifiera,
182
254
173
ettupp
år senare
995
194 en 256
177
begränsa och följatvå
alla
de
risker
som
kan
ha
år senare
1 043
193
240
184
år senare
039 ställning.
177
241
181
väsentlig påverkantrepå
bolagets resultat 1och
fyra år senare
1 023
177
253
183
Ansvaret för Länsförsäkring
Kronobergs
fem år senare
977 riskarbete
138
210
139
sex år senare
982
136
212
150
ligger hos styrelsen
som
årligen
beslutar
om
bolagets
sju år senare
983
129
216
åtta år senare
982löpande
129 rapövergripande styrdokument.
Styrelsen får
nio år senare
1 002
portering av hur bolagets
riskeravutvecklas
via ett flertal
Nuvarande skattning
total
skadekostnad
1 002
129
216
150
olika rapporter. Styrelsen
har
även
tre
utskott
till
sitt181
Totalt utbetalt
960
113
133
förfogande, ersättningsutskottet,
finansutskottet och
Summa kvarstående
42
15
35
17
revisionsutskottet.skadekostnad
Avsättning upptagen i
balansräkningen
42
15
35
17
Ersättningsutskottet
består av tre styrelseledamöten.
Avs. avseende skadeår 2004
Revisionsutskottetochbestår
tidigare av fyra styrelseledamöten
och har till uppgiftSkadebehandlingsreserv
att följa upp och kontrollera den
Total avsättning upptagen
ekonomiska rapporteringen
och den interna
i balansräkningen
42 kontrollen.
15
35
17
Mottagen återförsäkring
Utskottet rekommenderar
även utnämning av revisor.
Total avsättning upptagen
Finansutskottet består
av två styrelseledamöten.
i balansräkningen
42
15
35
17
I bolagets riskorganisation finns förutom VD en riskkontrollfunktion samt en compliancefunktion.
Bolagets riskkontrollfunktion ansvarar för att ge
en allsidig och saklig bild av bolagets risker inklusive
analys av utvecklingen av risker. Riskkontrollfunktion
rapporterar löpande om riskkontroll och riskhantering till
styrelsen och VD.
Compliancefunktionen ska följa upp regelefterlevnaden i bolaget. Compliancefunktionen rapporterar löpande
till styrelse och VD.
Rapportering
av risk
2013
-4 421
Bolagets
kvantitativa riskberäkning sker med hjälp av
-16 472
Länsbolagsgruppens
gemensamma modell för tolkning
av -3den
så
kallade
standardformeln.
Modellen ligger
449
till-12grund
för de länsförsäkringsbolagens beräkning av
848
kapitalkravet eller riskbelopp för det enskilda bolaget,
Länsförsäkring Kronoberg. Det totala riskbeloppet ställs
sedan i relation till bolagets totala kapital. Modellen
används som en integrerad del i bolagets styrning.
Bolagets
styrelse får en riskrapport fyra gånger per år.
2013
-3Bolaget
styrs av en mängd legala krav. I Sverige är
833
455
det-4Finansinspektionen
som är tillsynsmyndighet för de
-2 663
finansiella
bolagen.
Varje
kvartal rapporterar bolaget in
-4 684
uppgifter om bland annat kapitalbas och solvens. Bolaget
rapporterar
uppgifter enligt det så kallade trafikljus-2 990
-3 475
systemet.
Trafikljussystemet är en stresstest som görs för
077
att -2
kontrollera
att bolaget klarar av sina åtaganden även i
-3 654
perioder med kraftiga rörelser på de finansiella marknaderna. Bolaget uppfyller med god marginal de minimikrav som ställts av myndigheterna.
2009
2011
2012
2013
2014
Total
Risker
i2010
försäkringsverksamheten
Skadeförsäkringsrisker
reserv189
225
230
218består
264 av premierisk,
295
2 932
227
238
230
217
2 726
risk193
och
katastrofrisk.
Innebörden
i
dessa
begrepp
och
190
224
236
178
2 488
191
225
171 metoder för att hantera
2 225 dessa typer av
bolagets
generella
186
168
1 990
risker
principer och
136 beskrivs nedan. Då risker, liksom
1 599
1 480
verktyg för värdering av riskerna och riskhantering,
1 327
1 110
skiljer sig åt för olika typer av försäkringskontrakt,
återfinns ytterligare kommentarer under rubriken
136
168
171
178
217
295
2 661
”Riskhantering
i försäkringsrörelsen”.
120
144
149
138
161
126 2 225
Premierisk
16
24
23
40
55
169
436
Är risken
för
till
kommande årets
24 förluster
23
40 följd
55 av att
169 det 436
16
skador blir större än förväntat. Premierisken
innehåller
59
dels en osäkerhet om det faktiska utfallet 21
av varje enskilt
försäkringsavtal,
dels osäkerhet
om169den ingående
totala
16
24
23
40
55
516
avsättningen för ännu ej inträffade skador274på redan ingångna
försäkringsavtal.
Premierisk
är risken
för oförut16
24
23
40
55
790
sedda förluster till följd av att det kommande årets skador
blir större än förväntat. Det är alltså främst slumpmässigheten i kommande års skadeutfall som avses och inte
en felaktig prissättning. Driftkostnaderna är förhållandevis
konstanta och ingår till viss del i den operativa riskhanteringen. Före återförsäkring kan man förvänta sig en
relativt sett större risk i Kronoberg än i ett stort rikstäckande bolag. I den aspekten att ett större bolag med
större beståndsvolym får en jämnare riskspridning samt en
lägre geografisk koncentration i försäkringsbeståndet.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
AVVECKLINGSRESULTAT
40 000
20 000
0
-20 000
2014
SKADEKOSTNADER
FÖRE ÅTERFÖRSÄKRING (msek)
-5,0%
Avvecklingsförlusten brutto år 2006 avser skador i samband med
-10,0%
Skadeår
2006
2007
2009
2010-40 000
2011
stormen Gudrun 20052005
(totalkostnad
MSEK
843).2008
Avvikelsevinsten
Uppskattad
skadekostnad
-15,0% brutto
år 2008 beror på bland
annat182
stormen254
Per år 2007
(totalkosti slutet av sk.
900
173
189 225-60 000 230
nad MSEK 60). Avvikelseförlusten
brutto
den mottagna
ett år senare
995
194 år 2014
256 avser
177
193
227
238
två år senare
1 043 utflyttade
193 trafikaffären
240
184
190 21. 224-80 000 236
med MSEK
tre år senare
fyra år senare
fem år senare
sex år senare
sju år senare
åtta år senare
nio år senare
1 039
1 023
977
982
983
982
1 002
177
177
138
136
129
129
241
253
210
212
216
181
183
139
150
191
186
136
2014
2013
-3 833
2013
2014
-4 517
2012
Inverkan på vinst före skatt
1% förändring i totalkostnadsprocent
Faktiska
skadeanspråk jämfört med tidigare
1% förändring i premienivå
-5 332
-4 455
uppskattningar
– avvecklingsresultat -3 041
1% förändring i skadefrekvens
-2 663
10% förändring
i premie för avgiven återförsäkring
-6 989
Utöver
känslighetsanalysen
utgör också tidigare
års -4 684
TOTALAVKASTNING 2003-2014
TOTALAVKASTNING
2003-2014
skattningar
avsättning för oreglerade skador för
Inverkan på egetav
kapital
25,0%
enskilda
skadeår
ett mått på bolagets förmåga
1% förändring
i totalkostnadsprocent
-3 524 att förutse
-2 990
1% förändring
159
den
slutligai premienivå
skadekostnaden. Diagrammet-4nedan
visar-3 475
20,0%
1% förändring i skadefrekvens
-2 372
-2 077
avvecklingsresultat
brutto samt för egen räkning
de sjutton
15,0%
10% förändring i premie för avgiven återförsäkring
-5 451
-3 654
senaste
åren.
Den
genomsnittliga
avvikelsen
har
varit
10,0%
3 procent i förhållande till avsättning för oreglerade
5,0%
skador för egen räkning.
0,0%
2011
Ovanstående tabell visar hur resultatet före skatt och eget kapital
påverkas av förändringar i olika parametrar. De försäkringstekniska
avsättningarna är beräknade enligt akturiella metoder. KänslighetsKÄNSLIGHETSANALYS PREMIERISKER (tsek)
analysen innehåller alltid en viss grad av osäkerhet eftersom avsättRISKPARAMETRAR
ningarna
representerar en uppskattning av framtida skadeersättningar.
2010
-12 848
2009
-16 260
2008
Minskning av diskonteringsräntan med 1%-enhet
Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen
Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäkring som mottagen skadeåterförsäkring inom områdena sjukdom och
olycksfallsförsäkring, egendom, ansvar, motorfordon och
trafikförsäkring, samt mottagen livåterförsäkring.
För att säkerställa att premien är tillräcklig görs
löpande uppföljning av tariffer och vid behov görs även
justeringar av dessa. Bolaget följer även detaljerade
interna riktlinjer (riskurvalsregler) för att säkerställa
en riktig bedömning och kvantifiering av den risk som
tecknas. För styrning av premierisken är huvudmetoden
2007
-3 449
2006
-4 609
Ökning av inflation med 1 %-enhet
2005
-16 472
2004
-20 846
Inverkan på eget kapital
2003
Minskning av diskonteringsräntan med 1%-enhet
2002
9 113
2013
-4 421
2001
8 607
2014
-5 908
Inverkan på vinst före skatt
Ökning av inflation med 1%-enhet
2000
2013
RISKPARAMETRAR
1999
isk
k
KÄNSLIGHETSANALYS RESERVRISKER (tsek)
Katastrofrisk
Bolagets verksamhetsområde är i första hand begränsat
till Kronobergs län, vilket innebär att de risker bolaget
tecknat är koncentrerade till en förhållandevis liten region.
Detta medför en relativt stor risk att flera enskilda
försäkringar blir skadedrabbade vid en större skada som
exempelvis en brand eller stormskada. Främst är det
olika typer av egendomsförsäkring (exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och villaförsäkring) som är särskilt
känslig för denna geografiska koncentration.
Återförsäkring är det viktigaste instrumentet för
reducering av katastrofrisk. För att begränsa riskerna i
försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett riskutbyte tillsammans med de 22 övriga länsbolagen i länsbolagsgruppen. Hanteringen av riskutbytet administreras inom det
gemensamt ägda bolaget Länsförsäkringar AB.
Genom det i nästa avsnitt beskrivna interna riskutbytet är bolaget också exponerat för katastrofskador som
inträffar i de övriga länsbolagen. Åtagandet utgör ett
belopp som motsvarar 15 procent av bolagets konsolideringskapital vid årets ingång. Det inträder då gruppens
externa katastrofskydd är uttömt.
1998
h
Reservrisk
Risken för förluster till följd av negativt utfall vid avveckling av avsättningarna för oreglerade skador och
därmed genererar förlust som belastar framtida resultat.
Den hanteras främst genom att utvecklade aktuariella
metoder används vid avsättning till reserver och att en
noggrann kontinuerlig uppföljning sker av avvecklingsresultatet, det vill säga en uppföljning av hur väl föregående års skadereserver räcker till att täcka kostnaden för
inträffade skador. Dessutom gör alla skadehandläggare
genomgångar av sina oreglerade skador för att kontrollera att den kvarvarande reserven är tillräcklig för att
slutreglera skadan.
Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkring. Detta innebär att bolaget även
har en ränterisk inbyggd i de försäkringstekniska avsättningarna som kommenteras under rubriken ”Ränterisk”.
1997
isk
SIDAN 40 | NOTER
225
168
171
Avvecklingsresultat fer
2012
2013
2014
Total
218
230
178
264
217
295
2 932
2 726
2 488
2 225
1 990
1 599
1 480
1 327
1 110
Avvecklingsresultat brutto
den Strategi- och affärsplan som utformas årligen och
fastställs av styrelsen. Ett viktigt led i riskbedömningen
är besiktning av nya och befintliga risker. De mest
frekventa besiktningarna som görs är våtrumsbesiktning i bostäder, inbrotts- och brandskyddsbesiktning hos
företag, samt el- och skorstensbesiktning på lantbruk. I
samband med besiktning genomförs även skadeförebyggande aktiviteter i form av rådgivning och rekommendationer om förebyggande produkter, vilket ytterligare
förbättrar bolagets risk. Riskurvalsreglerna anger också
kvantitativa gränser för hur stor exponeringen maximalt
får vara inom de olika riskområdena (limiter). Bolaget
har även en löpande uppföljning på kundnivå och vid
behov genomförs åtgärder.
Bolaget köper all återförsäkring genom återförsäkringsavdelningen på Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen har ett antal interna pooler som ger
länsbolagen återförsäkringsskydd. Riskutbytet innebär
att de deltagande bolagen begränsar sina åtaganden i
försäkringsavtalen upp till vissa fastställda belopp, självbehåll, som fastställs årligen av styrelsen. Den del av
skadekostnaden som överstiger självbehållet, netto efter
återvinning från de skydd som Länsförsäkringar AB i sin
tur upphandlar på den externa återförsäkringsmarknaden
för skadorna som omfattas av riskutbytet, sprids ut över
länsbolagen och Länsförsäkringar AB, med fastställda
andelar, som beror på affärsvolym, valda självbehåll och
historiskt skadeutfall. Återförsäkringsprogrammen ger,
med undantag för vissa risker, ett automatiskt skydd och
kapacitet att teckna risker upp till vissa beloppsgränser
(teckningsmaximaler). Risker som inte omfattas av den
automatiska kapaciteten återförsäkras på marknaden för
fakultativ återförsäkring. Programmen gäller kalenderårsvis. De förnyas eller omförhandlas varje år. Självbehållen kan variera mellan olika riskslag. Det största
självbehåll som bolaget valt för 2014 är MSEK 8.
Skyddet för trafikskador är anpassat till begränsningarna i Trafikskadelagen. För skador som inträffat
utomlands i länder med obegränsat ansvar finns en til�läggsförsäkring som ger ett obegränsat skydd.
Det externa katastrofskyddet har under året varit
begränsat till 8 miljarder från 2014 totalt för de 23
länsbolagen och Länsförsäkringar Sak tillsammans.
Premie- och reservrisken är störst i skadeportföljer med
lång avvecklingstid, det vill säga avtal där de stora utbetalningarna tenderar att komma först många år framåt i
tiden. Detta är särskilt märkbart inom trafik-, sjuk- och
olycksfallförsäkring, vilka tillsammans utgör en stor
A
säkringsrisk
k
k
NOTER | SIDAN 41
andel av bolagets avsättning för oreglerade skador.
I samband med överlåtelsen av avvecklingsaffären
inom trafik mottog även Länsförsäkring Kronoberg livränterörelse. Livränterörelse är klassificerad som övrig
livaffär och livräntor betalas i normalfallet ut livsvarigt
Marknadsrisk
Livförsäkringsrisk
varför
bolaget exponerasMotpartsrisk
mot långlevnadsrisk
och ränteMotpartsrisk utom
Dödsfallsrisk
risk.Ränterisk
placeringstillgångarna
Aktiekursrisk
Livsfallsrisk
Motpartsrisk inom
Fastighetsrisk
Invaliditets- och
Risker
i samband med medlemskap
i Trafikförsäkringsplaceringstillgångarna
sjukrisk
Spreadrisk
föreningen (TFF)
Annan motpartsrisk
Driftskostnadsrisk
Valutarisk
Av trafikskadelagen
och trafikförsäkringsförordningen
Annullationsrisk
Koncentrationsrisk
följer att försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring
Katastrofrisk
i Sverige skyldiga att vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen. Av reglerna
följer att medlemsbolagen
Affärsrisk
Likviditetsrisk inkl
risk
har ett solidariskt ansvarfinansieringsrisk
att finansiera verksamheten
i
Strategisk risk
egentligheter
Trafikförsäkringsföreningen. Detta hanterasIntjäningsrisk
genom att
ottslighet
Ryktesrisk
det årliga nettounderskottet för Trafikförsäkringsföreningen
ngsförhållanden och arbetsmiljö
fördelas mellan medlemsbolagen på basis av bolagens
ållanden
fysiska tillgångar
premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkÖvriga risker
ch störning i verksamhet ochning
systemsom fasställs på Trafikförsäkringsföreningens
onshantering och processtyrning
stämma. Av det solidariska ansvaret följer att det enskilda
medlemsbolaget kan ha en eventuell tillkommande förpliktelse gentemot Trafikförsäkringsföreningen i det fall
KÄNSLIGHETSANALYS RESERVRISKER (tsek)
något annat medlemsbolag inte kan fullgöra sina egna
RISKPARAMETRAR
förpliktelser
eller i det fall de reserver för oreglerade
Inverkan på vinst före skatt
2014
2013
kringsrisk
skador
som
hålls
av Trafikförsäkringsföreningen
visar
Ökning av inflation med 1%-enhet
-5 908
-4 421
srisk
sig
vara avotillräckliga.
Prognosen
för TrafikförsäkringsMinskning
diskonteringsräntan
med 1%-enhet
-20 846
-16 472
isk
föreningens
verksamhet
2014
visar
på
ett
nettounderskott
ets- och
Inverkan på eget kapital
på
MSEK
-263,3
varav Länsförsäkringsgruppens
andel
Ökning
av inflation
med 1 %-enhet
-4 609
-3 449
stnadsrisk
av
detta avuppgick
till MSEK
-96,7 .
Minskning
diskonteringsräntan
med 1%-enhet
-16 260
-12 848
isk
Känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i de väsentliga antaganden som antytts ovan.
KÄNSLIGHETSANALYS
RESERVRISKER
(tsek)av dessa antaKänsligheten
för förändringar
av några
RISKPARAMETRAR
ganden är svår att kvantifiera, exempelvis förändringar i
Inverkan på
före skatt
2014käns- 2013
regleringen
avvinst
trafikförsäkringen.
Ovanstående
Ökning av inflation med 1%-enhet
-5 908
-4 421
lighetsanalyser
har
genomförts
genom
att
mäta
effekten
Minskning av diskonteringsräntan med 1%-enhet
-20 846
-16 472
på brutto och nettoavsättningar, vinst före skatt och eget
Inverkan på eget kapital
kapital
av rimligt sannolika förändringar i några
centrala
Ökning av inflation med 1 %-enhet
-4 609
-3 449
antaganden.
Minskning av diskonteringsräntan med 1%-enhet
-16 260
-12 848
Livförsäkringsrisker
Livförsäkringsrisk avser risken för förluster vid försäkring av enskilda personers liv och hälsa, med de relevanta
KÄNSLIGHETSANALYS PREMIERISKER (tsek)
underkategorierna
livsfallsrisk, kostnadsrisk och omRISKPARAMETRAR
prövningsrisk.
Länsförsäkring Kronoberg exponeras för
Inverkan på vinst före skatt
2014
2013
dessa1%
risker
dels via bolagets egna skadelivräntor,
dels via
förändring i totalkostnadsprocent
-4 517
-3 833
mottagen
återförsäkring
motsvarande
1% förändring
i premienivå där bolaget tar emot -5
332
-4 455
risker1%i skadelivräntor
tillhörande LF Sak. Vid
förändring i skadefrekvens
-3 utgången
041
-2 663
10% fanns
förändring
i premie
avgiven återförsäkring
-6 989 skade-4 684
av 2014
det
totaltförMSEK
81,5 (0) i bokförda
livräntor
varav
MSEK
Inverkan
på eget
kapital 47,0 (0) återfinns i direkt affär.
-2 990
-4 159
-3 475
1% förändring i skadefrekvens
-2 372
-2 077
10% förändring i premie för avgiven återförsäkring
-5 451
-3 654
SKADEKOSTNADER FÖRE ÅTERFÖRSÄKRING (msek)
Skadeår
2014
2013
-4 517
-3 833
-5 332
-4 455
Uppskattad skadekostnad
i slutet av sk.
ett år senare
två år senare
tre år senare
fyra år senare
fem år senare
sex år senare
sju år senare
åtta år senare
nio år senare
Nuvarande skattning av total
skadekostnad
-3 041
-2 663
Totalt utbetalt
-6 989
-4 684
Summa kvarstående
skadekostnad
Avsättning upptagen i
balansräkningen
Avs. avseende skadeår 2004
och tidigare
Skadebehandlingsreserv
ionsrisk
k
KÄNSLIGHETSANALYS PREMIERISKER (tsek)
k risk
LLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
(tsek)
RISKPARAMETRAR
Inverkan på
vinstvärde
före skatt
Bokfört
Bokfört värde
1% förändring
i totalkostnadsprocent
2013-12-31
2014-12-31
1% förändring129
i premienivå
350
131 363
1% förändring i67
skadefrekvens
i intresseföretag
918
98 857
ndelar
065 för 1avgiven
017 348
10% förändring886
i premie
återförsäkring
och andra räntebärande värdepapper
400 090
502 528
Inverkan på eget kapital
0
7 596
1% förändring i totalkostnadsprocent
3 538
2 785
1% förändring i premienivå
bank
86 879
92 456
1% förändring i skadefrekvens
gångar
1 573 840
1 852 933
10% förändring i premie för avgiven återförsäkring
-3 524
1% förändring i premienivå
Skadekostnad före återförsäkring
frisk
gsrisk
EN
sk
1% förändring i totalkostnadsprocent
-3 524
-2 990
-4 159
-3 475
-2 372
-2 077
-5 451
-3 654
Finansiella Risker
Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken för förlust till följd
av ändringar av räntor, marknadspriser på finansiella
tillgångar och valutakurser som leder till värdenedgång
på bolagets placeringstillgångar. Även de försäkringstekniska avsättningarna påverkas vid en räntejustering,
de diskonterade avsättningarna ökar när räntan som
används för diskontering sjunker. Marknadsrisken delas
in i kategorierna Ränterisk, Aktiekursrisk, Fastighetsrisk,
Spreadrisk, Valutarisk och Koncentrationsrisk.
För Länsförsäkring Kronobergs del är det aktiekursoch ränte- samt fastighetsrisk som är de mest påtagliga
riskerna, medan råvaru- och valutariskerna är av mindre
omfattning beroende på att endast en mindre del av
tillgångarna är exponerade mot dessa risker.
Då majoriteten av reserven och tillgångarna är räntekänsliga påverkas tillgångar och skulder av en förändring av marknadsräntorna. Per 2014-12-30 har den skuld
och tillgångar som mottogs i överlåtelsen en balanserad
räntekänslighet, varför resultateffekten av marknadsränteändringar är liten.
Bolaget har regelverk, Policy för kapitalförvaltningen
samt Placeringsriktlinjer, för hur bolaget skall placera
tillgångarna och till vilken risk detta får göras. Policy
Total avsättning upptagen
i balansräkningen
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total
900
995
1 043
1 039
1 023
977
982
983
982
1 002
182
194
193
177
177
138
136
129
129
254
256
240
241
253
210
212
216
173
177
184
181
183
139
150
189
193
190
191
186
136
225
227
224
225
168
230
238
236
171
218
230
178
264
217
295
2 932
2 726
2 488
2 225
1 990
1 599
1 480
1 327
1 110
1 002
129
216
150
136
168
171
178
217
295
2 661
960
113
181
133
120
144
149
138
161
126
2 225
42
15
35
17
16
24
23
40
55
169
436
42
15
35
17
16
24
23
40
55
169
436
59
21
42
15
35
17
16
24
23
40
55
Mottagen återförsäkring
Tabellen visar hur resultatet före skatt och eget kapital
påverkas av förändringar i olika parametrar.
SKADEKOSTNADER FÖRE ÅTERFÖRSÄKRING (msek)
169
516
274
Total avsättning upptagen
i balansräkningen
42
15
Skadeår
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total
Uppskattad skadekostnad
i slutet av sk.
ett år senare
två år senare
tre år senare
900
995
1 043
1 039
182
194
193
177
254
256
240
241
173
177
184
181
189
193
190
191
225
227
224
225
230
238
236
171
218
230
178
264
217
295
2 932
2 726
2 488
2 225
35
17
16
24
23
40
55
790
Katastrofrisk
Operativ risk
SIDAN
42oegentligheter
| NOTER
Interna
Likviditetsrisk inkl
Affärsrisk
finansieringsrisk
Strategisk risk
Extern brottslighet
Intjäningsrisk
Anställningsförhållanden och arbetsmiljö
Ryktesrisk
KÄNSLIGHETSANALYS PREMIERISKER (tsek)
RISKPARAMETRAR
Inverkan på vinst före skatt
Affärsförhållanden
-3 833
1% förändring i premienivå
-5 332
-4 455
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0,0%
-20 000
2014
-5,0%
Avvecklingsresultat fer
-40 000
-10,0%
-15,0%
Diagrammet ovan visar totalavkastningen på bolagets placeringstillgångar de senaste tolv åren.
Valutarisk
Avvecklingsresultat brutto
-60 000
Bolagets
valutaexponering är till 2 procent exponerad till
EUR. För skuldsidan är risken mycket begränsad och är
-80 000
endast
hänförlig till ett enskilt återförsäkringskontrakt.
KÄNSLIGHETSANALYS, RÄNTERISK (tsek)
1% nedgång på räntekurvan (100 baspunkter)
2014
Inverkan på vinst före skatt
- 20 100
Inverkan på eget kapital
- 15 678
20 000
0
-20 000
-40 000
-60 000
-80 000
2002
-69 113
Försäkr
avsättni
40 000
2001
-79 353
0
5,0%
Kreditrisk
15,0%
Kreditrisk avser de resultateffekter som uppstår om en
10,0%
utgivare eller motpart i ett finansiellt instrument inte
5,0%
kan fullgöra sina förpliktelser. Begränsningar om hur
0,0%
mycket
2003 Länsförsäkring
2004 2005 2006 2007 Kronoberg
2008 2009 2010 kan
2011 placera
2012 2013 hos
2014 olika
Koncernen (MSEK)
IB
UB
Avkastning, procent
-5,0%
emittenter
finns och styrs
från gälRänteb/likvida medel
470,1med utgångspunkt
582,9
4,28
-10,0%
Aktier och
andelar
743,6 Bolaget
889,8 har inga finansiella
11,82
lande
skuldtäckningsregler.
Fastigheter
362,3
381,1
4,84
-15,0%
tillgångar som är förfallna till betalning. Bolaget har inte
Placeringstillgångar totalt
1 576,0
1 853,8
7,97
några finansiella tillgångar som har ett nedskrivningsbehov eller som är oreglerade. Kreditexponeringar finns för
20,0%
2000
Inverkan på eget kapital
-88 607
1999
10,0%
-101 735
1998
20 000
Inverkan
på vinst före skatt
1997
15,0%
1998
-69 113
2013
-4 517
på fysiskaför
tillgångar
Ränterisk -3 041
ochSkada
riktlinjer
kapitalförvaltningen revideras minst en
Bolagets policy har under året har varit
att placeringstill1% förändring
i skadefrekvens
-2 663
Avbrott
i verksamhet
system
gång
peroch
årstörning
och beslutas
avochstyrelsen.
I detta regelverkÖvriga
harrisker gångarna ska fördelas inom följande
intervall:
Bolagets placeringar
i räntebärande
värdepapper uppgår
10%
förändring ifastigheter
premie för avgiven återförsäkring
-6 989
-4 684
Transaktionshantering
och processtyrning
bolaget
även tagit hänsyn
till de legala krav, exempelvis
10-30 procent, aktier 10-30 procent,Inverkan
räntebärande
25-45
totalt till MSEK 503 (400). Några räntebärande finanpå eget kapital
skuldtäckning, som kan påverka hur bolaget får placera
procent Länsförsäkringsgruppen (aktier)
15-35
procent
siella skulder
finns inte.-2Bolagets
ränteportfölj består
1% förändring
i totalkostnadsprocent
-3 524
990
kapitalet.
samt likvida medel minst till MSEK
. I syfte
att skapa
1%10
förändring
i premienivå
-4 159
-3 475
huvudsakligen
av statsobligationer,
statsskuldväxlar,
1% förändring
i skadefrekvens
-2 372
077
meravkastning utöver vad kalkylräntan
till försäkrings Utgångspunkten för bolagets kapitalförvaltning är att
bostadsobligationer
och-2nollkupongsobligationer
samt
i premie för avgiven återförsäkring
451
-3 654
tillförsäkra att bolagets betalningsåtaganden alltid kan
ringrörelsen ska ge, har bolaget valt10%
enförändring
aktiv förvaltning
räntefonder.-5En
del av ränteförvaltningen
är utlagt på ett
fullföljas samt att långsiktigt producera en sådan avkastav tillgångarna, vilket i sin tur medför att den faktiska
så kallat diskretionärt förvaltningsuppdrag där ett avtal
TOTALAVKASTNING 20
KÄNSLIGHETSANALYS,
AKTIERISKskall
(tsek)gå till och vilket benchTOTALAVKASTNING
fördelningen av tillgångar inom intervallen för respektive
ning på placeringstillgångarna att kalkylränta kan lämnas
reglerar
hur förvaltningen
25,0%
10% nedgång
aktiekurs
2014
2013
placeringstillgångar förändras under
året. Styrelsen tar
till försäkringsrörelsen. Kalkylräntan ska motsvara
mark
som avskall
vara styrande för förvaltningen.
FörvaltaSKADEKOSTNADER FÖRE ÅTERFÖRSÄKRING
(msek)
Inverkan på vinst före skatt
-101 735
-88 607
därmed ställning till vilken risknivå som skall gälla för
genomsnittet av de fem senaste årens medelvärde för
ren
har
även
ett
mandat
att
avvika
från
benchmark
för att 201420,0% Total
Skadeår
2005
2006 på2007
2008
2009
2010
2011
Inverkan
eget kapital
-79 353 2012 -692013
113
15,0%
förvaltningen och till vilken frihet
som
ges
till
den
opera90-dagars statsskuldväxlar under respektive år. Därutöskapa en möjlighet till överavkastning. Medeldurationen
Uppskattad skadekostnad
10,0%2 932
i slutet
av sk.
182
254
173
189
225
230
218
264
295
ver ska en skälig avkastning uppnås på konsolideringstiva förvaltningsorganisationen att
söka
höja avkastningen.900 i ränteportföljen
uppgår för närvarande till 5,2 (2,7) år.
ett år senare
995
194
256
177
193
227
238
230
217
2 726
5,0%
kapitalet. Styrelsen beslutar årligen om avkastnings Vid varje styrelsemöte får styrelsen
en
finansrapport
Bolaget
redovisar
diskonterade
avsättningar
för
två år senare
1 043
193
240
184
190
224
236
178
2 488
0,0%
kravet utöver riskfri ränta.
tre gått
år senare
177
241skador
181i trafikförsäkring.
191
225
171
2 225
där det framgår hur förvaltningen
och hur bolagets 1 039 oreglerade
Totalt
uppgår de
2003 2004 200
fyra år senare
1 023
177
253
183
186
168
1 990
-5,0%
placeringstillgångar är placerade.
diskonterade
för oreglerade skador (netto
fem år senare
977
138
210 avsättningarna
139
136
1 599
-10,0%1 480
sex år senare
982
136 avgiven
212 återförsäkring)
150
efter
i trafikaffären till MSEK
Aktiekursrisk
sju år senare
983
129
216
1 327
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (tsek)
-15,0%
271
(188).
Den
ackumulerade
diskonteringseffekten,
det
åtta år senare
982
129
1 110
Aktiekursrisk är bolagets enskilt
största
marknadsrisk.
KONCERNEN
Bokfört värde Bokfört värde
nio år senare
1 002
vill säga skillnaden mellan diskonterade och odiskonTillgångar
2013-12-31 2014-12-31
Styrelsen har beslutat att andelen
onoterade
aktier
inte
Nuvarande skattning av total
terade
uppgår
till
(32,5)178
exklusive
skadekostnad
129 reserver
216
150
136 MSEK
168 38,2
171
217
295
2 661
Fastigheter
129 350
131 363
får överstiga 8 procent av de totala
placeringstillgång- 1 002
skadebehandlingsreserv.
Totalt utbetalt
960
113
181
133
120
144
149
138
161
126 2 225
Placeringar i intresseföretag
67 918
98 857
arna. Övriga aktier ska vara noterade på en officiell
Summa kvarstående
Aktier och andelar
886 065
1 017 348
marknadsplats (exkl LFAB-aktier).
Totalt har bolaget
skadekostnad
42
15
35
17RÄNTERISK
16 (tsek)
24
23
40
55
169
436
KÄNSLIGHETSANALYS,
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
400 090
502 528
Avsättning
en aktieexponering på ca MSEK
1 017upptagen
(886).i För att
1% nedgång på räntekurvan (100 baspunkter)
2014
Derivat
0
7 596
balansräkningen
42
15
35
17
16
24
23
40
55
169
436
Inverkan på vinst före skatt
- 20 100
begränsa effekten av kraftiga fall
aktiekurser
Avs.iavseende
skadeår används
2004
Lån
3 538
2 785
Inverkan
på
eget
kapital
15
678
59
olika typer skyddsstrategier föroch
atttidigare
uppnå en ekonomisk
92 456
Kassa och bank
86 879
Skadebehandlingsreserv
21
Summa tillgångar
1 573 840
1 852 933
säkring av tillgångarna, såsom Total
aktieindexobligationer
avsättning upptagen
och indexoptioner. Aktieindexobligationer
i balansräkningensänker risken 42
15
35
17
16
24
23
40
55
169
516
Fastighetsrisk
Mottagen återförsäkring
274
i portföljen i och med att det nominella
värdet på obligaTabellen ovan visar bolagets finansiella tillgångar per 2014-12-31.
FINAN
Bolagets exponering i fastigheter uppgår till totalt MSEK
Total avsättning
tionen återbetalas på förfallodagen.
I de fallupptagen
aktieindexi
balansräkningen
42
15
35
17
16
24
23
40
55
790
132 (129) . Den mest betydande fastighetsrisken är att
Målet för bolagets kapitalförvaltning är att långsiktigt
obligationerna ökat kraftigt i värde har bolaget möjlighet
fastighetsvärdena går ned till följd av olika omvärldsgenerera så hög avkastning som möjligt med hänsyn
att ”vinstsäkra” instrumentet för att på så vis motverka
förändringar. För Länsförsäkring Kronobergs del är fasttagen till risk och tillgänglighet.
Utfall 2
effekter av kraftiga börsfall. Bolaget försöker även
EXPONERING FÖR MOTPARTSRISKER, procent
ighetsrisken
relativt begränsad i och
med att direktägda
Finansi
minska risken i aktieportföljen genom att sprida risken
AA
39
Försäkr
fastigheter
endast
utgör
en
mindre
del
7
(8)
procent
av
A
45
TOTALAVKASTNING 2003-2014
på flera
olika geografiska regioner.
avsättni
TOTALAVKASTNING
2003-2014
AVVECKLINGSRESULTAT
bolaget
placeringstillgångar. Om direktavkastningskravet
BBB
13
25,0%
Not rated
3
TOTALAVKASTNING
2003-2014
ökar
med 1 procent
minskar marknadsvärdet
på bolagets AVVECKLINGSRESUL
Utfall 2
KÄNSLIGHETSANALYS,
AKTIERISK (tsek)
TOTALAVKASTNING
2003-2014
40 000
20,0%
Finansi
fastigheter med MSEK 17.
25,0%
10% nedgång av aktiekurs
2014
2013
1997
2013
-88 607
2014
1% förändring i totalkostnadsprocent
KÄNSLIGHETSANALYS, RÄNTERISK (tsek)
2014
NOTER | SIDAN 43
EXPONERING FÖR MOTPARTSRISKER, procent
AA
39
A
45
BBB
13
Not rated
3
Exponering för motpartsrisker avseende externa återförsäkrare.
Kreditexponeringar finns i övrigt för aktier och andelar,
MSEK 1 017 (886), obligationer och andra räntebärande
värdepapper, MSEK 503 (400). Maximala kreditexponeringar
motsvaras
av dessaIBfinansiella
Koncernen
(MSEK)
UB instruments
Avkastning, procent
Ränteb/likvida
470,1
582,9
4,28
bokförda
värde. medel
Aktier och andelar
743,6
889,8
11,82
Fastigheter
362,3
381,1
4,84
Likviditetsrisk
Placeringstillgångar totalt
1 576,0
1 853,8
7,97
Likviditetsrisk är risken för förluster till följd av egna
åtaganden som inte kan fullgöras på grund av brist på
likvida medel eller att de kan fullgöras endast genom
avyttring av tillgångar till underpris. För Länsförsäkring
Kronoberg är likviditet normalt inget problem, eftersom
premierna i försäkringsrörelsen betalas in i förskott och
stora skadeutbetalningar ofta är kända långt innan de
förfaller.
1 852,9
1 596,4
256,5
6,4
20 00032,0
91,7
126,4
820,7
820,7
0
106,7
377,5
221,6
114,9
2005
2006
2007
1 573,8
651,5
2008
12009
389,82010
2011
2012
184,0
2013
2014
31,4
-20 000
18,2
86,0
48,4
175,9
91,2
2014
2013
2012
Utfall 0,0%
2013
2003 2004
Finansiella tillgångar
-5,0%
Försäkringstekniska
avsättningar
fer
-10,0%
0
2011
5,0%
2010
15,0% tillgångar
Finansiella
Försäkringstekniska
10,0%
avsättningar f e r
2009
A
2008
Motpartsrisk avser de resultateffekter
som uppstår om en
39
45
utgivare eller motpart i ett finansiellt
instrument inte kan
BBB
13
fullgöra sina förpliktelser. Gällande
skuldtäckningsregler
Not rated
3
begränsar om hur mycket man kan placera hos olika emittenter för att täcka försäkringstekniska avsättningar.
Motpartsrisken i avgiven återförsäkring är risken att
betalning inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet med återförsäkringsavtalen. För att begränsa denna
risk har länsförsäkringsgruppen ett särskilt regelverk för
vilka externa återförsäkringsgivare som får användas.
KoncernenMinimikravet
(MSEK)
IB återförsäkringsgivare
UB
Avkastning, procent
är att
ska ha minst A
Ränteb/likvida medelKÄNSLIGHETSANALYS,
470,1
582,9
4,28
RÄNTERISK
(tsek)
rating
enligt
Standard
&
Poor's
när
det
gäller
affär med
Aktier och andelar
743,6
889,8
11,82
1%
nedgång
på
räntekurvan
(100
baspunkter)
2014
Fastigheterlång avvecklingstid
362,3 och minst
381,1 BBB rating på
4,84
övrig affär. I
Inverkan på vinst före skatt
- 20 100
Placeringstillgångar
totalt
1
576,0
1
853,8
7,97
detta avseende
är affär
affär som
Inverkan på eget
kapitalmed lång avvecklingstid
- 15 678
beräknas ha en längre avvecklingstid än fem år. Dessutom
eftersträvas en spridning på ett flertal olika återförsäkrare.
Bolaget har på balansdagen MSEK 199,3 (168,9) i återförsäkrares andel av oreglerade skador, av dessa avser endast
en mindre del externa återförsäkrare.
AA
Utfall20,0%
2014
> 5 år
40 000
2007
-69 113
25,0%
2006
-88 607
-79 353
Kassaflöden
AVVECKLINGSRESULTAT
< 3 mån 3 mån
- 1 år
1 år - 5 år
Varav med
kontraktsenliga förfall
2005
-101 735
Redovisat värde
Varav utan
kontraktsenliga förfall
2004
Inverkan på vinst före skatt
Totalt
TOTALAVKASTNING 2003-2014
TOTALAVKASTNING
2003-2014
2003
Motpartsrisk
EXPONERING
FÖR
MOTPARTSRISKER,
Inverkan
på eget kapital procent
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (msek)
2002
Obligationer och räntebärande värdepapper. Maximala
kreditexponeringar
motsvaras av dess finansiella instruKÄNSLIGHETSANALYS, AKTIERISK (tsek)
ments 10%
bokförda
värde.
nedgång av aktiekurs
2014
2013
2001
- 15 678
2000
Inverkan på eget kapital
1999
- 20 100
1998
Inverkan på vinst före skatt
1997
1% nedgång på räntekurvan (100 baspunkter)
Avvecklingsresultat fer
651,5
0
84,7
-15,0%
-40 000
299,7
Avvecklingsresultat brutto
-60 000
Tabellerna visar en analys av kassaflödet där de finansiella tillgångarna delas in i kontrakt med kända kassaflöden och kontrakt
-80 000
där flöden inte är kända. Dessutom visar tabellerna även det förväntade kassaflödet
för bolagets försäkringstekniska avsättningar.
Bolaget har som riktlinje att alltid ha likvida medel
Länsförsäkringar Liv försäkrings AB, Länsförsäkringar
som motsvarar normala betalningsflöden. Utöver detta
Fond försäkrings AB respektive Länsförsäkringar Bank
finns alltid möjlighet att med två till tre dagars varsel
AB räkning. Som ersättning för detta får Länsförsäkring
Kronoberg provision.
göra betydligt större belopp likvida genom försäljning av
I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank AB
olika placeringstillgångar.
regleras hur stor ersättning bolaget skall ha för den
Under en normal månad har bolaget utbetalningar
förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att
avseende driftskostnader, skadekostnader och återförsäkLänsförsäkring
Kronoberg skall stå för 80 procent av de
ringspremier påFINANSIELLA
cirka MSEK
35 (34).
i
TILLGÅNGAR
OCHInbetalningarna
SKULDER SAMT FÖRSÄKRINGSTEKNISKA
AVSÄTTNINGAR (msek)
kreditförluster
som
eventuellt
uppkommer på de lån som
form av premier, ersättningar från återförsäkrare
och
proTotalt
Redovisat värde
Kassaflöden
till- 1Länsförsäkringar
Bank
Varav utan
Varav medbolaget förmedlat
< 3 mån 3 mån
år
1 år - 5 år
> 5 år AB. Avräkvisionsersättningar från Länsförsäkringar Bank/Liv/Fond
kontraktskontrakts-ningen kan högst ske mot vad som motsvarar samtliga
och Agria uppgår till cirka MSEK 42 (35). enliga
förfall enliga förfall
framtida inbetalningar av provisionsersättning. AvsättUtfall 2014
Koncentrationsrisk
i
placeringstillgångar
kreditförluster
är gjord med
Finansiella tillgångar
1 852,9
1 596,4
256,5ning för befarade
6,4
32,0
91,7
126,4 TSEK 0 (0).
Försäkringstekniska
Koncentrationsrisk
är risken för förluster
till följd
av att
Den ersättning
som
bolaget221,6
erhåller från
Länsförsäkavsättningar f e r
820,7
820,7
0
106,7
377,5
114,9
placeringstillgångar inte är väl diversifierade. Bolagets
ringar Liv försäkrings AB är till viss del förenad med
strävan är att haUtfall
en 2013
väldiversifierad placeringsportfölj
ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli
Finansiellasammansättning
tillgångar
1 573,8
1 389,8
184,0återbetalningsskyldig
31,4
18,2
86,0 slutar att
48,4betala in sina
om en kund
avseende exempelvis
av tillgångsslag,
Försäkringstekniska
är relativt 175,9
begränsad.91,2
geografiska marknader
Normalavsättningar foch
e r enskilda emittenter.
651,5
651,5
0premier. Denna
84,7 risk 299,7
portföljens limitnivåer för respektive tillgångsslag stöder
Operativa risker
detta. Enskild noterad aktie- eller ränteplacering får inte
Operativa risker är risken för förluster till följd av icke
överstiga 5 procent av marknadsvärdet för respektive
ändamålsenliga eller misslyckande interna processer,
aktie- eller ränteportfölj. Undantag är värdepapper emitmänskliga fel, system eller externa händelser. En viktig
terade av stat, kommun eller LFAB. Bolagets relativt
del av bolagets riskhantering är processarbetet. En väl
stora innehav i LFAB är att betrakta som en stratestyrd process tydliggör för medarbetare på alla nivåer
gisk placering och innebär en hög koncentrationsrisk.
inom vilka ramar som verksamheten skall bedrivas. ProKoncentrationsrisken ska övervakas genom att beräkna
cesserna är även utgångspunkten för bolagets riskanalys,
exponeringen per emittent som procentuell andel av
vilket återspeglas i organisation och handlingsplaner.
totala placeringstillgångar. Bolaget följer noga utveck En central del i processutvecklingen är att arbeta
lingen, via LFAB, hur principen för bolagets exponering
med ständiga förbättringar där både medarbetares och
beräkningsmässigt fortlöper.
kunders synpunkter tas tillvara. Bolaget är sedan flera år
tillbaka miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Risker i övrig verksamhet
Regelbundet genomförda och uppföljda kontrolFörutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget
ler samt rapportering av incidenter är en väsentlig del i
livförsäkringar och bankprodukter till kunderna för
bolagets riskarbete.
SIDAN 44 | NOTER
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK
Om inget annat anges, avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och moderbolaget
NOT 3
Premieinkomst
20142013
Direkt försäkring i Sverige
441 646
418 860
Mottagen återförsäkring
91 577
26 610
Summa premieinkomst 533 223 445 470
NOT 4
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
20142013
Överförd kapitalavkastning
6 268
5 345
Räntesats olycksfall1,31,0
Räntesats trafik2,01,8
Räntesats övrigt0,61,0
Försäkringsrörelsen har tillförts en ränta på summan av halva premieintäkten och
genomsnittet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador för egen räkning.
Använd räntesats utgör för olycksfallsaffären genomsnittlig räntenivå 2014 för statsobligationer med
fem års löptid och för övrig affär, förutom trafik, medelvärdet för 90-dagars statsskuldväxlar under året.
Räntesats för trafik är densamma som för diskonteringen med tillägg av 0,5 procentenhet.
NOT 5
Försäkringsersättningar
2014
2013
Brutto
AvgivenNettoBrutto
AvgivenNetto
Utbetalda försäkringsersättningar
278 843
-30 305
248 538
238 726
-7 872
230 854
Skaderegleringskostnader
25 301
0
25 301
27 580
0
27 580
Utbetalda försäkringsersättningar 304 144
-30 305 273 839 266 306
-7 872 258 434
Förändring i avsättning för inträffade
och rapporterade skador
-15 593
-30 400
-45 993
56 189
-33 934
22 255
Förändring i avsättning för inträffade
men ej rapporterade skador
87 397
0
87 397
1 334
0
1 334
Skaderegleringskostnader
1 276
0
1 276
1 452
0
1 452
Förändring i avsättning för oreglerade skador
73 080
-30 400
42 680
58 975
-33 934
25 041
Summa Försäkringsersättningar 377 224
-60 705 316 519 325 281
-41 806 283 475
NOTER | SIDAN 45
NOT 6
Koncernen
Moderbolaget
20142013 20142013
Driftskostnader
Anskaffningskostnader (inkl prov i avg åf)
-61 494
-58 528
-61 494
-58 528
Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader
-105
210
-105
210
Administrationskostnader
-19 950
-15 748
-19 025
-13 344
Summa driftskostnader
-81 549
-74 066
-80 624
-71 662
Totala driftskostnader före funktionsindelning
Personalkostnader
-79 812
-85 896
-79 812
-85 896
Lokalkostnader
-1 868
-708
-1 868
-708
Avskrivningar-459
-1 760 -459-845
Övriga kostnader
-54 768
-49 684
-53 843
-48 195
Omkostnadsbidrag för förmedlad affär
40 309
46 476
40 309
46 476
Summa totala driftskostnader före funktionsindelning
-96 598
-91 572
-95 673
-89 168
Avgår:
Driftskostnad för finans och fastighet
2 250
2 250
2 250
2 250
Kostnader för förmedlad affär, netto
-12 502
-12 324
-12 502
-12 324
Skaderegleringskostnader
25 301
27 580
25 301
27 580
Summa avdrag
15 049
17 506
15 049
17 506
Driftskostnader i sakförsäkringsrörelsen
-81 549
-74 066
-80 624
-71 662
I koncernen har utvecklingskostnader för länsförsäkringsgruppens gemensamma system inte belastat driftkostnader
utan aktiverats som immateriall tillgång, avskrivning sker på 5 år.
Enligt full IFRS så får inte omföringar ske av interna hyror. Driftskostnaden i försäkringsrörelsen har därför inte belastats med TSEK 4 651 (4 738).
Övriga kostnader har ökat med TSEK 2 958 (2 692) för anpassning till full IFRS avseende egna kontorsfastigheter.
NOT 7
Övriga tekniska kostnader
2014
2013
IB trafikpremieskatt korrigering
-7 891
0
Summa övriga tekniska kostnader
-7 891
0
SIDAN 46 | NOTER
NOT 8
Årets nettovinst/-förlust per kategori av finansiella instrument
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Innehav för
Lånefordringar
Finansiella
Summa
identifierade som handelsändamål
tillgångar som
poster värderade till
kan säljas
verkligt värde över
resultaträkningen
Koncernen 2014
Aktier och andelar
104 192
104 192
Obligationer, andra räntebärande tillgångar
9 871
9 871
Övriga finansiella placeringstillgångar
0
Summa
114 063
0
0
0
114 063
Koncernen 2013
Aktier och andelar
92 594
92 594
Obligationer, andra räntebärande tillgångar
1 522
1 522
Övriga finansiella placeringstillgångar
0
Summa
94 116
0
0
0
94 116
Moderbolaget 2014
Aktier och andelar
64 390
64 390
Obligationer, andra räntebärande tillgångar
9 871
9 871
Övriga finansiella placeringstillgångar
0
Summa
74 261
0
0
0
74 261
Moderbolaget 2013
Aktier och andelar
74 699
Obligationer, andra räntebärande tillgångar
1 522
Övriga finansiella placeringstillgångar
Summa
76 221
0
0
0
74 699
1 522
0
76 221
Finansiella skulder
Summa
Innehav för handelsändamål
Övriga skulder
Koncernen 2014
Skulder till kreditinstitut
0
0
Övriga skulder
0
Summa
0 00
Koncernen 2013
Skulder till kreditinstitut
0
0
Övriga skulder
0
Summa
0 00
Moderbolaget 2014
Skulder till kreditinstitut
0
Övriga skulder
0
Summa
0 00
Moderbolaget 2013
Skulder till kreditinstitut
0
Övriga skulder
0
Summa
0 00
NOTER | SIDAN 47
Koncernen
Moderbolaget
NOT 9
Kapitalavkastning, intäkter
2014
2013
2014
2013
Hyresintäkter från byggnader och mark
0
741
0
741
Utdelning på aktier och andelar
6 809
5 452
6 809
5 991
Ränteintäkter m.m.
obligationer och andra räntebärande värdepapper
4 148
3 822
4 148
3 822
övriga ränteintäkter
824
2 924
824
2 924
Realisationsvinster, netto
aktier och andelar
42 503
4 188
42 503
4 188
räntebärande värdepapper
16 149
1 733
16 149
1 733
Summa kapitalavkastning, intäkter
70 433
18 860
70 433
19 399
NOT 10
Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar
2014
2013
2014
2013
Orealiserat resultat
byggnader och mark
0
7 850
0
7 850
aktier och andelar
61 689
88 406
21 887
70 511
räntebärande värdepapper
-6 278
-211
-6 278
-211
Summa orealiserade vinster och förluster
55 411
96 045
15 609
78 150
NOT 11 Kapitalavkastning kostnader
Driftskostnader från byggnader och mark
Kapitalförvaltningskostnader
Summa kapitalavkastning, kostnader
2014
-3 696
-4 806
-8 502
2013
0
-5 078
-5 078
2014
-3 696
-4 806
-8 502
2013
0
-5 078
-5 078
NOT 12
Övriga intäkter och kostnader
2014
Provision m m för Liv, Bank, Fond, Fastighetsförmedling
41 581
Driftskostnader för Liv, Bank, Fond, Fastighetsförmedling
-47 317
Summa övriga intäkter och kostnader
-5 736
2013
35 165
-47 489
-12 324
2014
41 581
-47 317
-5 736
2013
35 165
-47 489
-12 324
NOT 13
Bokslutsdispositioner
2014
2013
Avsättning till säkerhetsreserv
-42 000
0
Avsättning till/upplösning av periodiseringsfond
-7 300
1 362
Summa bokslutsdispositioner
-49 300
1 362
SIDAN 48 | NOTER
NOT 14
Koncernen
Moderbolaget
Skatter
Skatt på årets resultat
20142013 20142013
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad
-4 861
-3 016
-4 861
-3 016
Tidigare års skattekostnad
-207
0
-207
0
Summa aktuell skattekostnad
-5 068
-3 016
-5 068
-3 016
Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
byggnader och mark
-312
-1 122
-312
-1 449
aktier och andelar
-7 030
-15 512
-7 030
-15 512
obligationer och andra äntebärande värdepapper
1 865
564
1 865
564
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
-10 846
300
0
0
Uppskjuten skatt på aktiverade utvecklingskostnader
200
202
0
0
Effekt av ändrad skattesats
0
0
0
0
Summa uppskjuten skattekostnad
-16 123
-15 568
-5 477
-16 397
Summa skatt på årets resultat
-21 191
-18 584
-10 545
-19 413
Avstämning av effektiv skatt 20142013
Koncernen
Resultat före skatt 128 808
99 099
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
22,0%
-28 338
22,0%
-21 802
Tidigare års skatt
0,2%
-207
0,6%
-630
Ej avdragsgilla kostnader
0,0%
42
0,0%
-47
Ej skattepliktiga intäkter
0,0%
0
0,0%
0
Ej redovisade intäkter
-7,1%
9 199
-4,0%
3 937
Ej redovisade kostnader
1,1%
-1 464
0,0%
0
Schablonintäkt på investeringsfond
0,3%
-368
0,0%
0
Schablonränta på periodiseringsfond
0,0%
-55
0,0%
-42
Effekt av ändrad skattesats
0,0%
0
0,0%
0
Redovisad effektiv skatt
16,5%
-21 191
18,8%
-18 584
Moderbolaget
Resultat före skatt
39 203
85 509
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
22,0%
-8 625
26,3%
-18 812
Tidigare års skatt
0,5%
-207
-0,4%
-303
Ej avdragsgilla kostnader
-0,1%
42
0,4%
-375
Ej skattepliktiga intäkter
0,0%
0
-0,1%
119
Ej redovisade intäkter
-0,3%
132
0,0%
0
Ej redovisade kostnader
3,7%
-1 464
0,0%
0
Schablonintäkt på investeringsfond
0,9%
-368
0,0%
0
Schablonränta på periodiseringsfond
0,1%
-55
0,0%
-42
Effekt av ändrad skattesats
0,0%
0
0,0%
0
Redovisad effektiv skatt
26,9%
-10 545
-22,7%
-19 413
NOTER | SIDAN 49
Koncernen
Moderbolaget
Skattefordringar och -skulder20142013 20142013
Aktuell skatteskuld
Periodens skattekostnad
-2 908
-4 961
-2 908
-4 961
Tidigare års skattekostnad
-207
0
-207
0
Summa aktuell skatteskuld/fordran
-3 115
-4 961
-3 115
-4 961
Uppskjuten skatteskuld
byggnader och mark
16 257
15 363
16 257
15 363
aktier och andelar
68 347
61 989
68 347
61 989
obligationer och andra äntebärande värdepapper
580
5 629
580
5 629
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver
102 215
91 368
0
0
Uppskjuten skatteskuld på aktiverade utvecklingskostnader
201
403
0
0
Avsättning pensionskostnader
0
-2 992
0
-2 992
Effekt av ändrad skattesats
0
0
0
0
Summa uppskjuten skattskuld/fordran
187 600 171 760
85 184
79 989
Summa skatteskuld 184 485 166 799
82 069
75 028
Uppskjuten skatt har beräknats
efter 22 procent.
NOT 15
Immateriella tillgångar
20142013 20142013
Ingående anskaffningsvärde
12 821
12 821
0
0
Årets inköp00 00
Utgående anskaffningsvärde
12 821
12 821
0
0
Ingående ackumulerade avskrivningar
-10 991
-10 077
0
0
Årets avskrivningar
-914
-9140
0
Utgående ackumulerade avskrivningar
-11 905
-10 991
0
0
Summa immateriella tillgångar
916
1 830
0
0
NOT 16
Byggnader och mark
Förvärvade immateriella tillgångar avser
utvecklingskostnader för gemensamma
system. Beräknad nyttjandeperiod är 5 år
och avskrivning sker med 20 procent årligen.
Aktivering sker enbart i koncernen.
KoncernenModerbolaget
Förvaltnings-
Rörelse-
Byggnader
fastigheter fastigheter
Totalt och mark
Ingående verkligt värde 2014-01-01
70 351
59 000
129 351
129 351
Anskaffningsvärde
44 694
38 176
82 870
82 870
Investeringar i fastigheterna
0
2 012
2 012
2 012
Nyförvärv 0000
Ackumulerade avskrivningar 0000
Orealiserad värdeförändring 0000
Utgående verkligt värde 2014-12-31
70 351
61 012 131 363 131 363
Ingående verkligt värde 2013-01-01
60 500
59 000
119 500
119 500
Anskaffningsvärde
44 694
38 176
82 870
82 870
Investeringar i fastigheterna
9 850
0
9 850
9 850
Nyförvärv 0000
Ackumulerade avskrivningar 0000
Orealiserad värdeförändring 0000
Utgående verkligt värde 2013-12-31
70 350
59 000 129 350 129 350
Av bolagets 4 fastigheter är 2 rörelsefastigheter och resterande förvaltningsfastigheter.
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt
verkligt värdemetoden.
Förvaltningsfastigheterna består av Linné
2 och Gustav Adolf 10. Därutöver innehar
bolaget två fritidsfastigheter, Lundegård 1:7
& Stiby 2:38 mfl.
SIDAN 50 | NOTER
NOT 17
Placeringar i dotterföretag
Ägarandel i % 2014
2013
Innehav i dotterföretagDotterföretagets säte, land
Länsgården AB
Växjö, Sverige
100
100
Söderslottet Växjö ABVäxjö, Sverige
100
0
Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2014
2013
Vid årets början
20 422
20 422
Inköp
500
Aktieägartillskott
00
Försäljningar
00
Ackumulerade uppskrivningar
18 009
18 009
Omklassificeringar
00
Utgående balans 31 december
38 481
38 431
Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag
Dotterföretag/Organisationsnummer/Säte
Länsgården AB, 556683-4015
Söderslottet Växjö AB, 556971-0204
Redovisat värde
20142013
A
ntal andelar
1000
500
Andel i %
100
100
38 431
38 431
50
38 481
38 431
Det verkliga värdet för fastigheterna i dotterbolaget i Länsgården AB har fastställts
genom en substansvärdeberäkning av innehavet i Humlegårdsfastigheterna. Substansvärdet har fastställts genom en årlig extern marknadsvärdering av innehavet i Humlegården. Marknadsvärdet för Länsgården uppgår MSEK 89,4 (78,4).
NOT 18
Aktier och andelar i intresseföretag
Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i intresseföretag
Redovisat värde
2014
2013
Organisationsnummer/Säte
A
ntal andelar
Andel i %
LF Affärsservice Sydost AB
2 000
33
100
0
556896-7425, Kristianstad
Hjalmar Petri Holding AB
5 400
45
7 000
7 000
556286-4677, Växjö
7 100
7 000
Det verkliga värdet för aktierna i intressebolaget Hjalmar Petri har fastställts genom kapitalandelsmetoden.
Marknadsvärdet i koncernen uppgår till MSEK 69,9 (67,9).
NOTER | SIDAN 51
NOT 19
Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder per värderingskategori Finasiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Innehav för
Lånefordringar
identifierade som handelsändamål
poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen
Finansiella
tillgångar som
kan säljas
Summa
Koncernen 2014
Aktier och andelar
1 123 311
1 123 311
Obligationer, andra räntebärande tillgångar
502 528
502 528
Övriga finansiella placeringstillgångar
2 785
2 785
Summa
1 625 839
0
2 785
0
1 628 624
Koncernen 2013
Aktier och andelar
953 983
953 983
Obligationer, andra ränte-
bärande tillgångar
400 090
400 090
Övriga finansiella placeringstillgångar
3 538
3 538
Summa
1 354 073
0
3 538
0
1 357 611
Moderbolaget 2014
Aktier och andelar
935 613
935 613
Obligationer, andra ränte-
bärande tillgångar
502 528
502 528
Övriga finansiella placeringstillgångar
2 785
2 785
Summa
1 438 141
0
2 785
0
1 440 926
Moderbolaget 2013
Aktier och andelar
807 641
Obligationer, andra räntebärande tillgångar
400 090
Övriga finansiella placeringstillgångar
3 538
Summa
1 207 731
0
3 538
0
Finansiella skulder
I nnehav för handelsändamål Övriga skulder
807 641
400 090
3 538
1 211 269
Summa
Koncernen 2014
Skulder till kreditinstitut
0
0
Övriga skulder
22 601
22 601
Summa
0
22 601
22 601
Koncernen 2013
Skulder till kreditinstitut
0
Övriga skulder
20 668
20 668
Summa
0
20 668
20 668
Moderbolaget 2014
Skulder till kreditinstitut
0
0
Övriga skulder
22 574
22 574
Summa
0
22 574
22 574
Moderbolaget 2013
Skulder till kreditinstitut
0
0
Övriga skulder
20 666
20 666
Summa
0
20 666
20 666
SIDAN 52 | NOTER
Nivå 1 består av verkligt värde på en aktiv
marknad. Nivå 2 består av verkligt värde som
bygger på observerbara marknadsdata som inte
inkluderas i nivå 1. Nivå 3 består av verkligt
värde utifrån indata som inte är oberserverbara
på marknaden. För innehavet i Hjalmar Petri
görs en marknadsvärdering av bolagets fastigheter av oberoende värderare vart tredje år. Under
löpande år sker en värdering i enlighet med
grunderna för substansvärdering. Substansvärdet utgår från årligt resultat i bolaget efter skatt.
Substansvärdet utgör därför en rimlig approximation av verkligt värde. Bolagets aktieinnehav
i LFAB (nivå 2) har värderats till verkligt värde
på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom
aktierna innehas med hembudsförbehåll, enligt
vilket aktierna i första hand måste erbjudas
till övriga ägare till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet aktiernas
verkliga värde.
Vinster och förluster av finansiella instrument
och förvaltningsfastigheter redovisas i resultaträkningen i not 8. Inga överföringar har under
året skett från eller till nivå 3 från övriga belopp
som redovisas i nivå 1 och 2.
Verkliga värden på finansiella instrument
I Länsförsäkring Kronobergs balansräkning
uppgår verkligt värde och redovisat värde till
samma belopp för samtliga finansiella tillgångar.
När det gäller balansposterna aktier och andelar
samt obligationer och andra räntebärande
värdepapper, har verkligt värde fastställts
som aktuell köpkurs på aktiva marknader. I
balansposten aktier och andelar ingår onoterade
aktier till ett värde av MSEK 43,9 (43,1) förutom
värdet på Länsförsäkringar AB som uppgår till
MSEK 385,6 (343,9). Värdet på dessa aktier har
fastställts till anskaffningsvärde respektive ett
bedömt marknadsvärde.
För övriga tillgångar och skulder är anskaffningsvärdet en tillräcklig approximation av verkligt
värde eftersom löptiden på dessa finansiella
tillgångar är mycket kort (mindre än 6 månader). Upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt IFRS 7 -
Koncernen 2014
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Summa
Förvaltningsfastigheter
0
0
70 351
70 351
Aktier och andelar
459 574
459 193
204 544 1 123 311
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
460 573
41 955
0
502 528
Övriga placeringstillgångar
0
0
2 785
2 785
Summa
920 147
501 148
Moderbolaget 2014
Nivå 1
Nivå 2
Aktier och andelar
459 574
459 193
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
460 573
41 955
Övriga placeringstillgångar
277 680 1 698 975
Nivå 3
16 846
0
2 785
Summa
935 613
502 528
2 785
Summa 920 147 501 148
19 631 1 440 926
Anskaffningsvärden och verkliga värden på aktier och andelar
AnskaffningsvärdeVerkligt värde
Noterade aktier och andelar
Svenska aktier och andelar
288 266
378 067
Utländska aktier och andelar
111 969
154 645
Onoterade aktier och andelar
Länsförsäkringar AB
173 604
385 597
Länsförsäkringar Mäklarservice AB
140
417
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB
500
793
Övriga svenska aktier och andelar
49 240
15 068
Övriga uttländska aktier och andelar
1 026
1 026
Summa moderbolaget
624 745
935 613
Tillkommer koncernen:
Länsgården
38 457
118 226
Hjalmar Petri Holding AB
7 000
69 322
LF Affärsservice & Söderslottet AB
150
150
Summa koncernen 670 352 1 123 311
Anskaffningsvärden och verkliga värden på obligationer
och andra räntebärande värdepapper
AnskaffningsvärdeVerkligt värde
Noterade obligationer och andra räntebärande värdepapper
Länsförsäkringar Korträntefond
148 366
149 345
Länsförsäkringar Långräntefond
75 554
84 065
Realränteobligation SE 3104
49 233
49 326
Bergvik
19 164
24 378
Carnegie Corporate Bond
15 046
17 632
Realränteobligation SE 3102
15 579
15 619
Corporate Bond AIO
10 000
9 681
Swedbank Hypotek 183
7 940
7 867
Övriga
143 801
141 830
Onoterade obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga svenska emittenter
2 785
2 785
Övriga utländska emittenter
0
0
Summa koncern 487 468
502 528
NOTER | SIDAN 53
NOT 20
Fordringar avseende direkt försäkring
2014
2013
Fordringar hos försäkringstagare
111 185
91 786
Summa fordringar avseende direkt försäkring 111 185
91 786
Koncernen
Moderbolaget
NOT 21
Övriga materiella tillgångar och varulager
201420132014 2013
Materiella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
28 834
28 503
28 834
28 503
Årets inköp 866580866 580
Utrangeringar
-2 416
-249
-2 416
-249
Utgående anskaffningsvärde
27 284
28 834
27 284
28 834
Ingående ackumulerade avskrivningar
-22 996
-22 434
-22 996
-22 434
Årets avskrivningar -459-562-459 -562
Utrangeringar 409 0409 0
Utgående ackumulerade avskrivningar
-23 046
-22 996
-23 046
-22 996
Summa materiella tillgångar
NOT 22
4 238
5 838
4 238
5 838
Upplupna ränte- och hyresintäkter
201420132014 2013
Upplupna ränteintäkter
2 900
3 305
2 900
3 305
Upplupna hyresintäkter
0
522
0
522
Summa upplupna ränte- och hyresintäkter
2 900
3 827
2 900
3 827
NOT 23
Förutbetalda anskaffningskostnader
2014
2013
Föregående års avsättning av förutbetalda anskaffningskostnader
5 551
5 343
Årets avsättning
5 446
5 551
Årets avskrivning
-5 551
-5 343
Förutbetalda anskaffningskostnader vid årets utgång
5 446
5 551
Anskaffningskostnad med avskrivningstid inom ett år.
5 446
5 551
NOT 24
Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
201420132014 2013
Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
1 635
2 011
1 635
2 010
Summa övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
1 635
2 011
1 635
2 010
NOT 25
Obeskattade reserver2014 2013
Utjämningsfond
28 250
28 250
Säkerhetsreserv
412 393
370 393
Periodiseringsfond beskattningsår 2009
12 099
12 099
Periodiseringsfond beskattningsår 2013
4 570
4 570
Periodiseringsfond beskattningsår 2014
7 300
Summa obeskattade reserver 464 612
415 312
SIDAN 54 | NOTER
NOT 26
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande riskerAvsättning för ej intjänade premier
20142013
Ingående balans
188 192
172 852
Under året intjänad premie från tidigare räkenskapsår -188 192 -172 852
Årets avsättning
199 792
188 192
Utgående balans 199 792 188 192
Behov av avsättning för kvardröjande risk har inte ansetts föreligga.
NOT 27
Avsättning för oreglerade skador
2014
2013
Brutto Avgiven
Netto
Brutto Avgiven
Netto
IB Rapporterade skador
525 419 -182 651
342 768
337 818
-134 921
202 897
IB Inträffade ej rapporterade skador
279 318
-9 561
269 757
230 513
0
230 513
Avsättning för skaderegleringskostnader
18 010
0
18 010
16 558
0
16 558
Diskonteringsdifferens
-41 188
2 485
-38 703
-32 870
0
-32 870
Ingående balans * 781 559 -189 727 591 832 552 019 -134 921 417 098
Kostnad för skador som inträffat
under innevarande år
282 249
-7 653
274 596
325 279
-26 061
299 218
Utbetalda försäkringsersättningar -278 843
30 305 -248 538 -266 304
-7 872 -274 176
Förändring av förväntad kostnad för
skador som inträffat under tidigare år
5 136
-32 179
-27 043
0
0
0
Utgående balans 790 101 -199 254 590 847 610 994 -168 854 442 140
Utgående balans består av:
UB Rapporterade skador
395 930
-93 869
302 061
391 805
-168 854
222 951
UB Inträffade ej rapporterade skador
439 143 -131 405
307 738
231 847
0
231 847
Avsättning för skaderegleringskostnader
19 285
0
19 285
18 010
0
18 010
Diskonteringsdifferens
-64 257
26 020
-38 237
-30 668
0
-30 668
Utgående balans totalt 790 101 -199 254 590 847 610 994 -168 854 442 140
* Ingående balans är justerade med hänsyn till beståndsöverlåtelsen av trafikaffären
NOT 28
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Förmånsbestämda planer
I enlighet med UFR 6 redovisar bolaget förmånsbestämda planer som avgiftsbestämda.
Beskrivning av bolagets förmånsbestämda planer återfinns i not 1.
Avgiftsbestämda planer
Bolaget har avgiftsbestämda pensionsplaner för arbetare som helt bekostas av företaget.
Betalningar till dessa planer sker löpande enligtreglerna i respektive plan.
20142013
Antastbar pensionsskuld
9 655
10 947
Avsatt till löneskatt antastbar pensionsskuld
2 343
2 656
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
11 998
13 603
NOTER | SIDAN 55
NOT 29
Återstående löptid finansiella skulder
Koncernen
På anfordran
<1 mån 1-3 mån 3-12 mån
1-5 år
>5 år
Skulder till kreditinstitut 000 000
Övriga skulder
0
0
22 601
0
0
0
Summa 00
22 601 000
Moderbolaget
På anfordran
<1 mån 1-3 mån 3-12 mån
1-5 år
>5 år
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
22 574
0
Summa 00
22 574 000
NOT 30
Övriga skulder Koncernen
Moderbolaget
201420132014 2013
Leverantörsskulder
9 494
8 352
9 494
5 796
Övriga skulder
13 107
12 316
13 080
14 870
Summa övriga skulder
22 601
20 668
22 574
20 666
NOT 31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
201420132014 2013
Upplupna löner och sociala avgifter
8 978
11 124
8 978
11 124
Förutbetalda hyresintäkter
134
0
134
0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2 891
121
2 891
122
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
12 003
11 245
12 003
11 246
NOT 32
Ställda säkerheter
201420132014 2013
Fastighetsinteckningar 000 0
För försäkringstekniska avsättningar f.e.r registerförda tillgångar
820 736
754 098
820 736
754 098
Summa ställda säkerheter 820 736 754 098 820 736
754 098
NOT 33
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser
2014
2013
Länsförsäkringar Bank
24 430
23 562
Summa eventualförpliktelser
24 430
23 562
NOT 34
Resultat och balansposter
Belopp i TSEK
Länsgården SöderslottetHjalmar Petri
Fordringar
109
40
0
Skulder 000
Intäkter 1 0540
Kostnader0
-10
0
Not 32
I enlighet med 6 kap. 30-31§§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de placeringstillgångar som används för skuldtäckning.
Registerföringen innebär att försäkringstagarna
har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid en
eventuell insolvens.
Not 33
Övriga eventualförpliktelser avser ansvarighet
till 80 procent för konstaterade kreditförluster
avseende förmedlade lån.
Ansvarigheten för förmedlade bankaffärer
åt Länsförsäkringar Bank, se vidare not 2
på sidan 43. Bolaget har som delägare i TFF ett
solidariskt ansvar, se vidare not 2 på sidan 41.
Not 34 Närstående
Som närstående personer till Länsförsäkring
Kronoberg koncernen räknas dotterbolag
enligt not 17, bolag inom Länsförsäkringar ABkoncernen samt övriga närstående. Närstående
nyckelpersoner är styrelseledamöter och ledande
befattningshavare samt nära familjemedlemmar
till dessa personer.Ersättningar till närstående
nyckelpersoner såsom styrelseledamöter och
ledande befattningshavare framgår av not 35.
I övrigt förekommer inga transaktioner mellan
dessa personer eller deras närstående utöver
normala kundtransaktioner
Bedömningen om en närståenderelation föreligger eller inte har grundats på förhållandets ekonomiska innebörd och inte enbart på ägandet.
Närstående är som beskrivits ovan LFAB
- koncernen. LFAB har fått i uppdrag av
Länsförsäkringsbolagen att bedriva verksamhet
inom områden där storskalighet är en avgörande
konkurrensfördel och att tillhanda sådan service
till Länsförsäkringsbolagen, som av effektivitetsskäl ska produceras och tillhandahållas inom
Länsförsäkringsgruppen.
Under året har moderbolaget inte lämnat några
aktieägartillskott till sina dotterbolag.
SIDAN 56 | NOTER
NOT 35
Pensioner
För VD erläggs pensionsavgift med 35 procent av
lönesumman. Årets kostnad för pension till VD uppgick till TSEK 779 (880) inklusive särskild löneskatt.
Något avtal om förtida pensionering finns ej.
Övriga befattningshavare i företagsledningen 8 (6)
personer omfattas av försäkringstjänstemännens
pensionsplan, FTP.
Årets pensionskostnad för dem utgjorde TSEK 2 398
(2 744) inklusive särskild löneskatt.
Reservering är gjord med 11 998 (13 603) tkr inklusive löneskatt som avser medarbetare födda 1955
eller tidigare och som faller utanför tryggandelagen.
Uppsägningstider och avgångsvederlag
Mellan bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets
sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 24
månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra
inkomster.
Vid uppsägning från VD:s sida utgår inget avgångsvederlag. För övriga befattningshavare i företagsledningen gäller en uppsägningstid på mellan 12-24
månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida.
Inga avgångsvederlag utgår.
Ersättningsprinciper
Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att
den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för
Länsförsäkring Kronoberg att på ett tillfredsställande
sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska stimulera till goda prestationer och bidra
till att göra Bolaget till en attraktiv arbetsgivare som
kan konkurrera om rätt kompetens på marknaden.
Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja
en sund och effektiv riskhantering samt medverka till
Bolagets långsiktiga intressen. Målrelaterad ersättning
finns som komplement till den fasta ersättningen för
att uppmuntra och belöna goda prestationer som
långsiktigt leder till att bolaget utvecklas positivt.
Målrelaterad ersättning kan inte utgå till VD eller
chefer i företagsledning eller gruppchefer.
Ej heller till Compliance, Riskkontroll eller Interrevision. För övriga befattningar får det inte finnas några
riskdrivande målrelaterade ersättningar. För säljande
medarbetare kan provisionbaserad ersättning utgå.
Provisionsbaserad ersättning regleras i lokalt kollektivavtal.
Anställda inom Bolaget ska ha marknadsmässiga
anställningsvillkor. Ersättningarna ska därigenom vara
i nivå med branschen på den geografiska
marknad där Bolaget är verksamt. Utformning och
nivå på ersättningar ska harmoniera med Bolagets
värderingar, dvs vara rimliga, präglade av måttfullhet
och väl avvägda, bidra till en god etik och organisationskultur samt präglas av öppenhet och transparens.
Beslut om ersättningar
Arvode till styrelsens ledamöter beslutas av bolagsstämman. Styrelsens ersättningsutskott fattar
beslut om ersättning till VD. Ersättningar till övriga
ledande befattningshavare beslutas av VD efter godkännande av ersättningsutskottet.
Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2014 varav män
2013 varav män
Moderbolaget 88 44% 8852%
Dotterbolagen har inte haft några anställda
Totalt 88 44% 8852%
under 2014. Samtliga anställda är tjänstemän.
Könsfördelning i företagsledningen
2014
2013
ModerbolagetAndel kvinnorAndel kvinnor
Styrelsen
40%
40%
Övriga ledande befattningshavare
50%
43%
Kostnader för ersättningar till anställda
2014
2013
Löner och ersättningar
45 349
44 485
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer
9 223
10 712
Av moderbolagets pensionskostnader
Sociala avgifter
14 575
14 026
avser TSEK 939 (880) gruppen styrelse
Summa kostnader
69 147
69 223
och verkställande direktören.
Löner och ersättningar till fritidsombud
2014
2013
Löner och ersättningar
5 166
5 316
Sociala avgifter
218
306
varav pensionsavgifter0
0
Summa
5 384
5 622
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter med flera och övriga anställda
2014
2013
Styrelse
Övriga Styrelse
Övriga o VD
anställda
o VD anställda
3 238
42 111
3 056
41 429
Totalt moderbolaget
3 238
42 111
3 056
41 429
2014
2013
Ersättningar till ledande befattningshavare under året2014 2013
Fredrik Daveby, verkställande direktör
492
1 944
Per-Åke Holgersson, styrelsens ordförande
303
310
- varav rörlig ersättning till verkställande direktör
Beatrice Kämpe-Nikolausson, vice ordförande
9
186
- pensionavsättning till verkställande direktör
165
880
Maria af Trampe, styrelsens vice ordförande
137
115
Beatrice Kämpe-Nikolausson, verkställande direktör
1 732
Pär Aspengren, styrelseledamot 82
- varav rörlig ersättning till verkställande direktör
Per Jonsson, styrelseledamot
111
119
- pensionsavsättning till verkställande direktör
779
Louise Manestam, styrelseledamot
123
119
Andra ledande befattningshavare 8 (6) st
5 427
5 264
Eva-Lotta Fonsell, styrelseledamot
87
- varav rörlig ersättning
Anders Holmberg, styrelseledamot
87
- pensionsavsättning
2 398
2 744
Dan Lindqvist, styrelseledamot
41
122
Björn Isakson, styrelseledamot
34
141
Till arbetstagarrepresentanter har ej utgått något arvode. Någon resultatbaserad
ersättning har ej utgått till styrelse, VD eller ledande befattningshavare.
NOT 36
Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer
2014
2013
KPMG
Revisionsuppdrag600550
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
185
320
Skatterådgivning125125
Andra uppdrag
80
Summa arvoden till revisorer
910
1 075
I arvodena ingår mervärdesskatt på 25%.
NOTER | SIDAN 57
NOT 37
Intäkter och kostnader per försäkringsklass
Totalt Olycksfall
Motor-
Motor-
Brand- & sjukdom
fordon
fordon
& annan
Belopp i kkr
kasko
Trafikegendoms-
skada
Premieinkomst, brutto
533 223
25 938
114 284
72 070
207 959
Premieintäkt, brutto
521 622
25 363
111 692
70 730
202 432
Försäkringsersättningar, brutto
-377 224
-22 894
-73 902
-55 169 -113 084
Driftskostnader, brutto
-80 624
-5 154
-14 908
-14 898
-40 691
Resultat av avgiven återförsäkring
-9 159
-807
-1 332
16 733
-21 945
Skadeprocent brutto
Allmän
Rätts-
Summa ansvar-
skydd
direkt
ighet försäkring
Mottagen
återförs.
9 739
9 374
-6 095
-1 961
-514
91 577
90 669
-99 844
-738
0
11 656
11 362
-6 236
-2 275
-1 294
441 646
430 953
-277 380
-79 886
-9 159
72,3% 90,3% 66,2%78,0%55,9% 65,0%54,9%64,4%110,1%
NOT 38
Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Avseende väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret hänvisas till de inledande sidorna i förvaltningsberättelsen.
NOT 39
Koncernen
Moderbolaget
Återbäring 201420132014 2013
IB Återbäring
21 000
0
21 000
0
Under perioden reglerad återbäring
-20 903
0
-20 903
0
Årets avsättning för återbäring
30 000
21 000
30 000
21 000
Summa avsatt för återbäring
30 097
21 000
30 097
21 000
Växjö den 5 mars 2015
Maria af Trampe
Pär Aspengren
Eva-Lotta Fonsell
Per-Åke Holgersson
Vice ordförande
Ordförande
Anders Holmberg
Per Jonsson
Louise Manestam
Beatrice Kämpe Nikolausson
Evert Nylander Torbjörn Lennartsson
Verkställande direktör Personalrepresentant
Personalrepresentant
Min revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2015
Min revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2015
Michael Johansson
Auktoriserad revisor
Sidan 58 | Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Länsförsäkring Kronoberg,
org. nr 529501-7189
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Länsförsäkring Kronoberg
för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument
på sidorna 22-57.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och en koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt International Financial Reporting
Standards, såsom de antagits av EU, och lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag, och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag
har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av koncernens finansiella ställning per den 31 december
2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt International Financial Reporting Standards,
såsom de antagits av EU, och lagen om årsredovisning
i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell
ställning för koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Länsförsäkring Kronoberg för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen enligt försäkringsrörelselagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har jag granskat om förslaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Växjö den 17 mars 2015
Michael Johansson
Auktoriserad revisor
Fullmäktige och styrelse | Sidan 59
Styrelse, revisorer och valberedning
Ordinarie ledamöter: LANTBRUKARE Per-Åke Holgersson, ordf. CIVILEKONOM Maria af Trampe, vice ordf.
DIREKTÖR Pär Aspengren
VD Eva-Lotta Fonsell
EGEN FÖRETAGARE Anders Holmberg
REDOVISNINGSKONSULT Per Jonsson
ENHETSCHEF Louise Manestam
Bolagets fullmäktige
MANDATAlvesta kommun
HEMORTPERIOD
Jessica Dahl
Alvesta 2015-2017
Anna-Karin Aaby Ericsson
Alvesta 2015-2017
Karl-Erik Johansson
Grimslöv 2015-2017
Björn Kjellson
Moheda 2015-2017
Karin Johansson
Växjö 2015-2017
Lessebo kommun
Anders Jonsäng
Hovmantorp 2015-2017
Fredrik Kjellsson
Hovmantorp 2015-2017
Inga-Britt Andersson
Skruv 2015-2017
Ljungby kommun
Gunilla Johansson
Agunnaryd 2015-2017
Karin Klemedtsson
Agunnaryd 2015-2017
Carl Thestrup
Bolmsö 2015-2017
Lars Carlsson
Hamneda 2015-2017
Kjell Sjödahl
Hamneda 2015-2017
Mikael Johansson
Lagan 2015-2017
Donald Carlsson
Ljungby 2015-2017
Bengt-Åke Hovnell
Ljungby 2015-2017
K-G Sundgren
Traryd 2015-2017
Markaryd kommun
Henrik Hellström
Markaryd 2013-2015
Rune Gabrielsson
Strömsnäsbruk 2013-2015
Leif Erlandsson
Traryd 2013-2015
Tingsryd kommun
Tommy Albinsson
Ryd 2013-2015
Anna Rungegård
Tingsryd 2013-2015
Lars Johansson
Urshult 2013-2015
Karin Palmér
Väckelsång 2013-2015
Tobias Holmkvist
Älmeboda 2013-2015
Uppvidinge kommun
Leif Andersson
Norrhult 2013-2015
Lena Gustafsson
Åseda 2013-2015
Ingvald Törnqvist
Älghult 2013-2015
MANDATPERIOD
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Beatrice Kämpe Nikolausson
MANDATVäxjö kommun
HEMORTPERIOD
Marika Sunesson
Gemla 2014-2016
Anna Håkansson
Lammhult 2014-2016
Lennart Johansson
Lammhult 2014-2016
Stefan Järkstål
Tävelsås 2014-2016
Charlotte Malmqvist
Tävelsås 2014-2016
Bengt Olofsson
Tävelsås 2014-2016
Anna Persson
Tävelsås 2014-2016
Ken Seiborg
Värends Nöbbele 2014-2016
Patrik Arnesson
Växjö 2014-2016
Henrik Arnström
Växjö 2014-2016
Maria Fülöp Blomstrand
Växjö 2014-2016
Helene Blomqvist
Växjö 2014-2016
Thomas Denward
Växjö 2014-2016
Martina Edenfalk
Växjö 2014-2016
Ola Esbjörnsson
Växjö 2014-2016
Magnus Forslund
Växjö 2014-2016
Eilon Fransson
Växjö 2014-2016
Charlotta Håkansson
Växjö 2014-2016
Gustaf Möller
Växjö 2014-2016
Diana Unander Nordle
Växjö 2014-2016
Thomas Wahlquist
Växjö 2014-2016
Älmhult kommun
Börje Arnoldsson
Häradsbäck 2013-2015
Magnus Johansson
Häradsbäck 2013-2015
Bengt Martinsson
Häradsbäck 2013-2015
Eivor Aronsson
Älmhult 2013-2015
Annvy Trulsson-Elheim
Älmhult 2013-2015
Bengt-Erik Eriksson
Älmhult 2013-2015
2014-2016
FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMAN
Evert Nylander, personalrepr.
2014-2016
FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMAN
Torbjörn Lennartsson, personalrepr.
2014-2016
Suppleanter
FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMAN
Martina Ingels-Sjöstrand
FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMAN Maria Falk
Revisorer
Ordinarie
AUKTORISERAD REVISOR
Suppleant
Michael Johansson AUKTORISERAD REVISOR Kennerth
Werner Valberedningen
Ordinarie ledamöter
FÖRETAGARE Henrik Hellström
REGIONCHEF Eilon Fransson
SKOGSÄGARE Inga-Britt Andersson
LANTBRUKARE Kjell Sjödahl
COACH Lena Gustafsson
DIREKTÖR Anna Persson, sammank.
Ledamot Revisionsutskottet
Per-Åke Holgersson
Per Jonsson
Louise Manestam
Ledamot Finansutskottet
Per-Åke Holgersson
Beatrice Kämpe Nikolausson
Ledamot Ersättningsutskottet
Per-Åke Holgersson
Maria af Trampe
Louise Manestam
2014-2016
2014-2016
2013-2014
2013-2014
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
Foto: Martina Wärenfeldt
Sidan 60 | Styrelsen
Styrelsen
Per-Åke Holgersson, ordförande
Född 1953. Invald 1995.
Lantbrukare
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Svensk Fågels stiftelse,
Korrö Gård AB, ledamot i Länsförsäkringar ABs
valberedning
Maria af Trampe, vice ordförande
Född 1960. Invald 2005.
Civilekonom. Egen företagare.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Gransholms Herrgård AB
TIDIGARE ERFARENHET: Bank 1984-2003
Pär Aspengren
Född 1950. Invald 2014.
Direktör
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Formac AB, Micki Leksaker
AB, AB Nelson Garden AB (ordförande),
Logiq-solution AB (ordförande)
TIDIGARE ERFARENHET: Vd Nordic E-commerce Group
AB, Vd Alwex Transport AB, Vd Atea Logistics AB,
Vd Atea Sverige AB, vd Mirror Trading AB, WMdata AB, ASG-koncernen
Eva-Lotta Fonsell
Född 1964. Invald 2014.
Vd, Villa VIDA AB
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: VIDA Wood AB
Tidigare erfarenhet: Informationschef VIDA-gruppen
Anders Holmberg
Född 1960. Invald 2014.
Egen företagare
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Ordförande i HOLTAB AB,
Mercatus Engineering AB, Lenhovda Radiotorfabrik
AB, UF Kronoberg
TIDIGARE ERFARENHET: Veg Tech AB
Fr v: Evert Nylander, Per Jonsson, Louise Manestam, Pär Aspengren, Anders Holmberg, Torbjörn Lennartsson, Per-Åke Holgersson.
Främre raden: Beatrice Kämpe Nikolausson, Eva-Lotta Fonsell och Maria af Trampe.
Per Jonsson
Beatrice Kämpe Nikolausson
Född 1965. Invald 2008.
Auktoriserad redovisningskonsult, jord- och
skogsbrukare. Egen redovisningsbyrå.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Merit ekonomi & juridik AB
(ordförande), flertalet styrelseuppdrag inom
vilt- och jaktvårdsorganisationer
TIDIGARE ERFARENHET: LRF Konsult AB
Född 1972. Anställd 2014.
Vd Länsförsäkring Kronoberg
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: T-emballage AB, Länsförsäkringar Grupplivsförsäkrings AB, Länsförsäkringar
Fondlivförsäkrings AB
TIDIGARE ERFARENHET: Södra Skogsägarna, Södra Cell,
Alstom Power Sweden AB, Munksjö Aspa Bruk AB
Louise Manestam
Torbjörn Lennartsson, personalrepresentant
Född 1967. Invald 2010.
Legal Manager
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Trygghetsrådets Advisory
Board, Svensk Handels förhandlingsdelegation,
Korpfjället Vind AB, Kvarnforsen Nät AB,
Glötesvålen Vind AB
Född 1959
Privatrådgivare Affärsområde Bank
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Personalklubben
Länsförsäkring Kronoberg (ordförande)
TIDIGARE ERFARENHET: Banktjänsteman sedan 1980
på Länsförsäkring Kronoberg sedan 2007
Evert Nylander, personalrepresentant
Född 1954
Distriktschef Lantbruk
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Personalklubben
Länsförsäkring Kronoberg (vice ordförande)
TIDIGARE ERFARENHET: Började på Länsförsäkring
Kronoberg 1989
Styrelsens arbetsordning och ledningsgruppen | Sidan 61
Vid bolagsstämman 2014 omvaldes Per Jonsson från
Rottne, Louise Manestam från Älmhult, Maria af Trampe
från Växjö som ordinarie ledamöter i ett år. Eva-Lotta
Fonsell, Växjö, Anders Holmberg, Växjö och Pär
Aspengren, Växjö nyvaldes som ordinarie ledamöten
i ett år. Dessutom omvaldes Per-Åke Holgersson till
ordförande i ytterligare ett år. Vid det konstituerande
styrelsemötet valdes Maria af Trampe till vice
ordförande i styrelsen.
Styrelsen består av sju stämmovalda ledamöter,
verkställande direktören samt två personalrepresentanter. Bolagets compliance officer är sekreterare i
styrelsen. Styrelsen har beslutat om arbetsordning samt
vd-instruktion som reglerar styrelsens arbetsformer och
arbetsfördelning mellan styrelse och vd samt formerna
för den löpande rapporteringen. Styrelsesammanträdena
förbereds av vd i samråd med övriga i verksamheten.
Styrelsen har haft 10 möten under verksamhetsåret.
De flesta av möten har ägt rum på bolagets huvudkontor. Vid styrelsemötena har bolagets mål och strategier
behandlats som affärsplan och budget. Styrelsen följer
löpande bolagets ekonomiska utveckling, innefattande
bland annat försäljning, skador, finansförvaltning och
resultatutveckling. Styrelsen har även ett ersättningsutskott, finansutskott och revisionsutskott. Finansutskottet
ska vara rådgivande till vd avseende bolagets kapitalförvaltning. Ordförande i finansutskottet är Per-Åke
Holgersson. Revisionsutskottet ska följa upp den interna
kontrollen bland annat genom att till styrelsen föreslå
granskningsområden för intern revisionen. Ordförande
i revisionsutskottet är Louise Manestam.
Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut om
ersättning till vd. Ersättningar till övriga ledande
befattningshavare beslutas av vd efter godkännande av
ersättningsutskottet. Genom bolagets riskkontroll och
compliancefunktion får styrelse och vd rapporter löpande
om bolagets riskhantering och regelefterlevnad.
Ledningsgruppen
Ledningsgruppen består av vd Beatrice Kämpe Nikolausson, chef affärsområde bank
Cecilia Sandstedt, skadechef Mats Rolf, chef affärsområde Privatförsäkring Hans Larsson,
chef affärsområde Företagsförsäkring Billy Söderqvist, affärscontroller Marie Andersson,
affärscontroller Anders Bylin, personalchef Monica Persson och personalklubbens
ordförande Torbjörn Lennartsson.
I ledningsgruppen tas övergripande operativa beslut rörande såväl bolaget som det
gemensamma arbetet i Länsförsäkringsgruppen. Ledningsgruppens medlemmar har en
viktig uppgift i att företräda bolaget såväl externt som i externa forum.
Foto: Martina Wärenfeldt
Styrelsens
arbetsordning
Stående fr v: Mats Rolf, Torbjörn Lennartsson, Beatrice Kämpe Nikolausson, Anders Bylin, Monica Persson.
Sittande fr v: Hans Larsson, Marie Andersson, Cecilia Sandstedt och Billy Söderqvist.
Foto: Länsförsäkringar
Sidan 62 | Samverkan som stärker Länsförsäkring Kronoberg
Samverkan som stärker
Länsförsäkring Kronoberg
Länsförsäkring Kronoberg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen
Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga
stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i
Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala – Länsförsäkring Kronoberg
har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom till exempel liv- och fondförsäkring,
bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och hälsoförsäkring.
Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen
att bli framgångsrika på sina respektive marknader.
1. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
3. Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkring Kronoberg äger 2,3 procent av
aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet
i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkring
Kronobergs konsolideringskapital.
Länsförsäkringar erbjuder liv- och pensionslösningar till
företag och privatpersoner. Genom dotterbolaget Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet.
Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med
eget varumärke och cirka 45 externa fonder. Fonderna
under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget
fondbolag och förvaltas av externa förvaltare. Fondlivbolaget förvaltar 93 mdr åt liv- och pensionsförsäkringskunderna. I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning,
men här förvaltas traditionell livförsäkring som är tecknad före stängningen i september 2011. Under 2014 har
arbetet med att erbjuda kunder möjligheten att villkorsändra försäkringar till Nya Trad fortsatt. Mottagandet
från de som hittills fått erbjudandet har varit positivt och
villkoren för 20 procent av kunderna har ändrats.
2. Styrkan i varumärket
Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket
starkt i relation till konkurrenternas inom branschen
för bank, försäkring och pension. Under 2014 visade
återigen Anseendebarometern, som görs i 30 länder,
att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland
finansiella varumärken i Sverige. Länsförsäkringar har
också länge legat högt upp när Svenskt Kvalitetsindex
redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt
försäkringsbolag.
Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla
kundmöten med ett varumärkeslöfte som bygger på
närhet. Upplevelsen av en ökad närhet och ett minskat
avstånd i relationen med Länsförsäkringar ska vara vägledande för allt som görs – från produktutvecklingen till
det personliga kundmötet.
4. Bankverksamhet
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har
en god tillväxt i volymer och lönsamhet och hög kredit-
kvalitet. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och
småföretagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars starka varumärke och kundägandets principer.
Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till
Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom
moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar
Fondförvaltning och Wasa Kredit.
5. Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 59 procent.
Agria är ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring
och har med stöd av kärnvärden som specialistkunskap,
djurvänlighet och empati byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. Verksamheten
växer sig även allt starkare på marknader utanför
Sverige – idag Storbritannien, Norge och Danmark.
6. Hälsa
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver
produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjukvårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar
är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring.
Länsförsäkringar försäkrar mer än vart tredje företag
i Sverige och erbjuder nu en sjukvårdsförsäkring som
ger företagen och deras medarbetare tillgång till ett antal
förebyggande hälsotjänster. På så sätt hoppas vi kunna
bidra till bättre hälsa.
Samverkan som stärker Länsförsäkring Kronoberg | Sidan 63
Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin
verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och
naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag
till speciella återförsäkringsbolag på den internationella
marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom
länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig.
Länsförsäkring Kronoberg betalar årligen in en
återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien
baseras bland annat på exponering och skadehistorik,
men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget
väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som
privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring.
Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring
behålls den största delen av återförsäkringspremien inom
länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar
Länsförsäkring Kronobergs kunder.
8. Övrig samverkan
Förutom den samverkan som sker genom Länsförsäkringar AB så direktäger de 23 länsförsäkringsbolagen,
tillsammans med berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar AB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
och Länsförsäkringar Mäklarservice. I dessa båda bolag
deltar Länsförsäkring Kronoberg med ägarandelarna
1,9 respektive 4,0 procent. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utgör en viktig säljkanal för Länsförsäkring
Kronoberg och Länsförsäkringar Mäklarservice samordnar erbjudandet gentemot försäkringsförmedlarna.
9. Gemensam utveckling
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för
att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft och
öka värde för kunderna.
Arbetet bedrivs utifrån kundernas behov. Ett antal fokusområden har arbetats fram tillsammans med
länsförsäkringsbolagen. De finns inom områden där
större förflyttningar behöver genomföras för att möta
länsförsäkringsgruppens gemensamma marknadsstrategi.
Fokusområdena hanterar förändringar inom kundmötet,
erbjudandet och beslutsstöd.
Extra fokus på digitala förflyttningar i kundmötet
Under 2014 levererades gemensam utveckling för cirka
450 Mkr. Under året skedde en kraftsamling inom det
digitala området. Cirka 160 Mkr, investerades i förflyttningar för att förbättra länsförsäkringsbolagens kundmöten och kundmötesplatser, med syfte att förstärka
kundupplevelsen.
2014 kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser
från ett 30-tal projekt. Här följer några exempel:
• Under året fattade länsförsäkringsbolagen ett gemensamt beslut om att investera i ett modernare systemstöd för sakförsärking. Arbetet startades under året
och kommer att pågå under flera år framåt.
• Bo-kvar-försäkringen lanserades under våren. Den
ger kunder som har bolån hos oss möjlighet att försäkra sig om ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall – enkelt och prisvärt.
• Länsförsäkringars öppna sidor på internet flyttades
till en ny plattform. Samtidigt lanserades ett nytt utseende och fler förenklingar för kunderna. Ytterligare en
nyhet var att tjänsten är responsiv, vilket innebär att
tjänsterna anpassar sig storleksmässigt efter den enhet
kunden surfar med på sidorna.
• Länsförsäkringsbolagens privatkunder fick tillgång
till sin försäkringsinformation och pensionssparande
via mobila tjänster.
• Lantbrukskunder och skogsägare fick en ny app som
ökar tryggheten. ”Knappen” lanserades före sommaren och kan laddas ner gratis till smartphone från
Appstore och Google Play.
• Arbetet med att möjliggöra för Länsförsäkringars
privatkunder att minska sin papperspost och i stället
få kunddokument distribuerade digitalt till Länsförsäkringars inloggade webbtjänst på eller som
e-faktura till sin internetbank fortsatte under 2014.
Förutsättningar för digitalisering finns nu för cirka
80 procent av volymen dokument vi skickar till våra
kunder. Förändringar har bland att genomförts för
vissa produkter så att den digitala distributionen är
vald som ett förstahandsval.
• Mot bakgrund av den ökade konkurrensen på
pensionsmarknaden och möjligheten för kunderna
att flytta sitt kapital levereades ett nytt koncept
under namnet ” Bevara pension”.
Foto: Länsförsäkringar
7. Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Växjö, Kronobergsgatan 10,
tel 0470-72 00 00
Ljungby, Storgatan 26,
tel 0372-666 30
Älmhult, Norra Esplanaden,
tel 0476-565 60
LFkronoberg.se
[email protected]
Vi finns nära kunderna
i hela Kronobergs län
Länsförsäkring Kronoberg är ett kundägt och lokalt bolag med
verksamhet över hela länet. Huvudkontoret i Växjö och lokalkontoren i Ljungby och Älmhult erbjuder komplett service inom
försäkring, skadeservice, bank och fastighetsförmedling. På de
tre servicekontoren jobbar totalt cirka 100 medarbetare.
Runt om i länet har Länsförsäkring Kronoberg dessutom tolv
fristående landsbygdsombud, som jobbar med hela försäkringssortimentet. I Tingsryd finns ombudskontor med service inom
försäkring.
Alla medarbetare och ombud har en sak gemensamt. De jobbar
med kundernas bästa för ögonen. Och som kund har du aldrig långt
till Länsförsäkring Kronoberg – det kundägda bolaget nära dig.
Reportage och foto: Holgersson Information. Produktion: BLIR Kommunikation. Tryckning: TMG Tabergs
Foto: Länsförsäkringar
KONTOR