2014 - SSRK Värmland

Dagordning vid SSRK Värmlands årsmöte 2015-03-08
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Fastställande av röstlängden
§ 3 Val av ordförande för mötet
§ 4 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§ 8 Fastställande av dagordningen
§ 9 Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust
§ 11 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående
avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen
§ 13 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till
- verksamhetsbudget för 2014
- verksamhetsplan för 2014
- villkor för reseersättning till klubbens funktionärer
§ 14 Val av styrelsefunktionärer
- Val av ordförande
- Val av ordinarie ledamöter
- Val av suppleanter i avdelningsstyrelsen samt tjänstgöringsordning
§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16.
§ 18 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till
avdelningsstyrelsen
§ 19 Övriga frågor (ärenden kan enligt stadgarna tas upp till behandling men ej till beslut)
§ 20 Utdelning av championattavlor och pris till ”Årets Värmlandshundar 2014”
§ 21 Mötets avslutning
Hej alla medlemmar,
Nu kan vi lägga ytterligare ett år till handlingarna och se framåt mot nya utmaningar. År 2015 är ett
jubileumsår för Värmlandsavdelningen, vi fyller 30 år. Vi får se om det kommer att märkas bland
aktiviteterna.
År 2014 var som de flesta andra år, fullt av aktiviteter, utställningar, viltspår, jaktprov och kurser. Mer
om dessa kan ni läsa i denna årsberättelse. Något som jag är extra stolt över är Unghundsderbyt.
Tack vare engagerade medlemmar kunde ”lilla” Värmlandsavdelningen skapa ett utmärkt och mycket
uppskattat working-test för Sveriges unghundar. Ni som varit med att arrangera någon aktivitet kan
sträcka på er och ni som varit funktionärer ska vara stolta att ni gjort det möjligt. Utan er insats
händer det ingenting. Om du vill vara funktionär någon gång, kontakta någon i styrelsen. Inga
förkunskaper behövs, alla är nya någon gång.
Vad som kommer att hända under 2015 är under utformning. Klart är i varje fall att vi fått ”låna”
arrangemanget Retriever-challenge av Norge detta år. Om ni vill komma och titta så är det i Ransäter
1-2 augusti. Detta är också ett stort working-test och planeringen är i full gång.
En sak oroar mig dock. Det är svårt att hitta medlemmar som vill vara med i styrelsearbetet. Det
behövs nya krafter med nya idéer och synsätt för att en förening ska utvecklas. När detta skrivs
hoppas jag att valberedningen har lyckats lösa sin uppgift och fått fram kandidater till 2015-års
styrelse.
Med dessa korta rader önskar jag alla medlemmar lycka till under 2015.
Mikael Gånheim
SSRK VÄRMLANDS verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
V. ordförande
Kassör
Sekreterare
Utställningsansvarig
Retrieveransvarig
Spanielansvarig
Suppleant
Suppleant
Mikael Gånheim
Bengt Gustafsson
Lars Böhn
Camilla Högdahl-Bergström
Gunilla Karlström
Ingela Tellåsen
Maria Lingman
Mikael Wahlgren
Malin Nelson (Tollingansvarig)
Revisorer har varit Henrik Andersson och Ulrica Briving-Samuelsson
Revisorsuppleanter har varit Carolina Camén och Mikael Johnson
Valberedningen har under året bestått av Sandra Jonsson (sammankallande) och Ulrika Jonasson.
Kerstin Andersson har deltagit som adjungerad.
Under året har styrelsen haft 9 st protokollförda styrelsemöten, varav 2 telefonmöten.
Medlemsantalet per 31.12 2014 var 364 st (369 år 2013).
Utöver dessa har verksamhetsmöten förekommit i resp. kommitté och på funktionärsträffar.
Avdelningen har genomfört de officiella arrangemangen enligt verksamhetsplanen för 2014.
En mer detaljerad redovisning av verksamheten finns i resp. områdes bilagda berättelser.
Betr. avdelningens ekonomiska ställning hänvisas till bifogad balans- och resultaträkning.
På SSRK:s funktionärsträff i april deltog Bengt Gustafsson och Gunni Büttner.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som under året ställt upp och hjälpt till på våra olika
arrangemang, utan er insats skulle vi inte kunna få till de olika aktiviteter som vi genomför.
Tusen tack!!
Styrelsen för SSRK Värmland 2014
Mikael Gånheim
Bengt Gustafsson
Lars Böhn
Gunilla Karlström
Ingela Tellåsen
Maria Lingman
Camilla Högdahl-Bergström
Förslag till verksamhetsbudget för 2015
Medlemsavgift
utställning
Jaktprov retriever
Jaktprov spaniel
Viltspår
Kurser/Utbildning
WT
Hyra
Styrelsearbete
Centrala möten
SM-Viltspår
Övrigt
Kommittér
Frakt Vilt
Bank/Förs.
Budget 2014
Utfall 2014
Budget 2015
16 000
16 220
16 000
30 000
18 000
25 000
0
14 000
3 000
-1 000
375
0
12 000
30 000
12 000
-5 000
-2 300
-5 000
7 000
38 000
7 000
-15 000
-15 000
-15 000
-5 000
-2 830
-5 000
-12 000
-4 650
-12 000
-5 500
-3 500
-5 000
-10 000
-12 200
-10 000
-6 000
-2 000
-6 000
-3 000
-1 646
-1 500
-1 400
-1 979
-2 000
SSRK Värmland 2014 Jaktprovsverksamhet retriever
B-prov
Vi har i avdelningen genomfört tre särskilda och fem ordinarie retrieverprov B där 180 hundar kommit till start.
Prov
Antal
starter
NKL
ÖKL
EKL
Tot
0:or
3:or
2:or
1:or
% pris
% 1:or
Särskilt prov
15/5
6
6
0
0
6
3
1
0
2
50,0
33,3
Särskilt prov
22/5
7
0
7
0
7
3
1
2
1
57,1
14,3
Särskilt prov
24/7
12
0
0
12
12
1
3
5
3
91,7
25,0
Ransjön
23/8
25
0
13
12
25
4
6
4
11
84,0
44,0
Ransjön
24/8
25
0
13
12
25
2
4
8
11
92,0
44,0
Västra
Värmland
22
16
6
0
22
4
11
2
5
81,8
22,7
Acksjön
16
16
0
0
16
7
3
3
3
56,3
18,8
Väse
38
0
16
22
38
11
7
6
14
71,1
36,8
Sunne
29
16
13
0
29
11
5
3
10
62,1
34,5
180
54
68
58
180
46
41
33
60
74,4
33,3
2594
1111
886
597
2594
773
656
542
623
70,2
24,0
Totalt
SSRK/VL
Totalt SSRK
Särskilt prov 15 maj Västra Ämtervik
Domare: Kicki Pilenås Provledare: Bengt Gustafsson Kommissarie: Maria Setterberg
På bilden domare Kicki Pilenås, flankerad av dagens förstapristagare Sofia Holmberg & Mezzi samt Joakim Bergström & Burton.
Nybörjarklass
1 HP Ringlets Grouse, Joakim Bergström, lab
1 Ringlets Duckling, Sofia Holmberg, lab
Särskilt prov 22 maj Ransjön
Domare: Bengt Gustafsson Provledare: Lars Böhn Kommissarie: Maria Lingman
Dagens enda första pris, Conover's Prinsessan Tuvstarr "Maya" förd av Kajsa Fagerström
Öppenklass
1 Conover’s Prinsessan Tuvstarr, Kajsa Fagerström, lab
Särskilt prov 24 juli Västra Värmland
Domare: Bengt Gustafsson Provledare: Göran Löwendahl Kommissarie: Maria Löwendahl
På bilden från vänster domare Bengt Gustafsson med dagens förstapristagarna
Leif Liljeblad & Firepoppy's Libra, Eva Bodfäldt & Stenbury Black Label och Camilla Jakobsen & Flatterhaft Fay Crocker. De sistnämnda fick
idag förutom ett 1:a pris även sitt championat.
Elitklass
1 Flatterhaft Fay Crocker, Camilla Jakobsen, flat
1 Stenbury Black Label, Eva Bodfäldt, lab
1 Firepoppy’s Libra, Leif Liljeblad, lab
Ransjön 23 augusti
Domare: Kicki Pilenås och Anita Norrblom Provledare: Ingela Tellåsen Kommissarie: Maria Lingman
Förstapristagare i öppenklass från vänster Helena Eliasson & Aska, Anna-Lena Wendt & Aska, Siw Rüdén & Minna, Jenny Gunnarsson &
Ash, Cecilia Ludvigsson & Azlan, Annika Norman & Estelle och Sofie Helin & Ezzet. Sittande domare Kicki Pilenås (på bilden saknas Ingela
Selgin & Venus)
Öppenklass
1 Sea-Croft Lone Star, Annika Norman, lab
1 Designerline Gemmas Minna, Siw Rüden, lab
1 Doubleuse Venus, Ingela Selgin, gold
1 Svartalwen’s Fria Aska, Ana-Lena Wendt, flat
1 Straight Flush Casino Royale, Sofie Helin, flat
1 Benningdale’s Hamik Aska, Helena Eliasson, lab
1 Searover D’s Azlan, Cecilia Ludvigsson, lab
1 Streamlight’s Jackies Ash, Jenny Gunnarsson, lab
Elitklass
1 Laerkereden’s Laerke, Ove Simonsen, lab
1 Ringlets Falcon, Andreas Ludvigsson, lab
1 Ringlets Emmet, Kerstin Andersson, lab
Förstapristagare i elitklass från vänster domare Anita Norrblom, Andreas Ludvigsson & Ossi, Kerstin Andersson & Emmet och Ove Simonsen
& Laerke
Ransjön 24 augusti
Domare: Anita Norrblom och Kicki Pilenås Provledare: Ingela Tellåsen Kommissarie: Maria Lingman
Förstapristagare i öppenklass från vänster Morgan Thorell & Muskot, domare Anita Norrblom, Cecilia Ludvigsson & Azlan, Helena Eliasson
& Aska, Katarina Ronacher & Sam och Theresia Hansson & Rea
Öppenklass
1 Willowridge One Worth Waiting For, Katarina Ronacher, lab
1 Searover D’s Azlan, Cecilia Ludvigsson, lab
1 Benningsdale’s Hamik Aska, Helena Eliasson, lab
1 Comic’s Blue Fun In Acapulco, Camilla Pettersson, flat
1 Willowridge Two For A Reason, Theresia Hansson, lab
1 Svart & Gul Muskot, Morgan Thorell, lab
Elitklass
1 Svart & Gul Pepper, Morgan Thorell, lab
1 Duckstream Alva’s Winnie, Nils Brolin, flat
1 Ringlets Falcon, Andreas Ludvigsson, lab
1 Searover Kelly’s Pay Off, Mikael Gånheim, lab
1 Ringlets Fawn, Johanna Nyberg, lab
Förstapristagare i elitklass från vänster Nils Brolin & Winnie, Mikael Gånheim & Simma (som även blev SE J(j)CH NO JCH), domare Kicki
Pilenås, Andreas Ludvigsson & Ossi, Johanna Nyberg & Sippa och Morgan Thorell & Pepper
Även i år hade vi förmånen att få dela ut en championatrosett vid vårt prov!
Stort Grattis till SE J(j)CH NO JCH Searover Kellys Pay Off med förare Mikael Gånheim
Och i år införde vi badtradition vid Ransjö-provet.
Västra Värmland 30 - 31 augusti
Domare: B-G Landin Provledare: Göran Löwendahl Kommissarie: Maria Löwendahl
På bilden öppenklassens förstapristagare Sandra & Hardy, Kicki & Twotea och Eva & Ture samt B-G Landin som dömde.
Nybörjarklass
1 Fetch-It Pay Off’s Cassidy, Regina Forsgren, lab
1 Djurbergas Nordic Firethree, Wolfgang Ronacher, lab
Öppenklass
1 Woodwalks Ture, Eva Baggersgård, gold
1 Ringlets Elver, Sandra Jonsson, lab
1 Willowridge Two For Tea, Kicki Pilenås, lab
Acksjön 6 september
Domare: Bitte Sjöblom Provledare: Ingela Tellåsen Kommissarie: Maria Lingman
På bilden från vänster Mari & Kalix, Bitte, Anette & Soya och Susanna & Vilje.
Nybörjarklass
1 Moorman’s Lennie Vega, Anette Axelsson, lab
1 Svartalwen’s Zaia Vilje, Susanna Hultman, flat
1 Masterkey’s Fax Storm, Mari Andersson, lab
Väse 13 – 14 september
Domare: Bengt Gustafsson och Sune Nilsson Provledare: Mikael Gånheim/Mikael Johnson Kommissarie: Maria
Setterberg
Arbetande hund på årets Väseprov.
Öppenklass
1 Iliadens Elass’On, Willy Gustafsson, lab
1 Iliadens Ydra, Eva Nilsson, lab
1 Billowhiz Stardeal Solo, Peter Boltorp, lab
1 Conover’s Xtra Remix, Mona Kronqvist, flat
Elitklass
1 HP Be Active’s Quickstep Bentley, Anette Sundquist, gold
1 Engsboda Sugar Brown, Tina Engström, flat
1 Searover Kellys Rhea, Maud Eklund, lab
1 Searover Pims Pirate, Lena Almstedt, lab
1 Jaktyrans Gale, Marie-Louise Gissberg, lab
1 Searover Kellys Reese, Liselotte Hermansson Norling, lab
1 Searover All In Peg, Yvonne Strandberg, lab
1 Toffedreams Hit And Run, Bittan Börjesson, flat
1 Thirsgaards Blue Monday, Gisela Fuchs, lab
1 Ringlets Fawn, Johanna Nyberg, lab
Sunne 27 – 28 september
Domare: Tommy Lundin Provledare: Lena Filipsson Kommissarie: Helena Skogsberg-Wedin
Nybörjarklass
1 Gilliam’s Gold Victoria, Jan-Åke Sjöström, flat
1 Happy Birdhunter’s Dots Pink Lady, Annika Hansson, lab
1 Fetch-It Pay Off’s Coovara, Mikael Gånheim, lab
1 Copperbirch Carling, Leif Sund, lab
1 Ringlets Heron, Lars Finne, lab
1 Djurbergas Mineral Lapiz Lasulu, Ann-Louise Westbom, lab
1 Happy Birdhunter’s Dots Lobo, Malin Andersson, lab
Öppenklass
1 Carmal’s Heroine Vanilla, Bengt Gustafsson, lab
1 Duvskogens Finna, Torsten Skogmo, lab
1 Fetch-It Tee Two, Mikael Gånheim, lab
Övriga placerade på proven finns att finna på SSRKs hemsida.
A-prov
Vi har inte genomfört några A-prov i vår avdelning men vi var med och arrangerade Retrievermästerskapet
tillsammans med SSRK HS, SSRK Dalarna och SSRK Bergslagen.
Vårt årliga Mocktrial (på dummies) genomfördes på påskdagen i underbar vårsol. Även i år fick vi vara på
familjen Johanssons vackra marker i Sundstorp.
Vi kör träning / tävling vartannan år och i år var det tävling. Domare var Lasse Hedman och Kicki Pilenås.
Från vänster Lasse Hedman, 3:an Anne-Marie Berger & Thorsvi Milton Duff, 1:an Anette Axelsson & Moorman’s Point Holliwell, 2:an Trond
Pettersen & Djurbergas Dike Flyer (samtliga med 1 pris), Kicki Pilenås.
C-prov / Working test
Under året har vi genomfört två stycken WT
Midnatts Working Test på Long 19 juli
Domare: Bengt Gustafsson, Cathrine Johansson, Marita Bergman, Liselotte Hermansson Norling, Peter
Andresen Larsson
Vi fick även i år vara på familjen Bergenheims fina marker vid Long. En fantastisk eftermiddag / kväll i strålande
sol.
Intet är som väntans tider …
För resultat på WT hänvisar vi till hemsidan.
Working Test på I2 26 oktober
Domare: Bengt Gustafsson, Göran Löwendahl, Lars Finne, Meta Tolfsson-Gustavsson, Tomas Persson
För resultat på WT hänvisar vi till hemsidan.
Jaktcupen
Vi genomförde en jaktcup med 5 tränings- och 5 tävlingstillfällen.
Efter avslutad jaktcup fick de som ville delta i en prisutdelning i samband med vårt Midnatts-WT.
Det finns redan planer för att genomföra en Jaktcup 2015 med några små förändringar.
För resultat på Jaktcupen hänvisar vi till hemsidan.
Unghundsderbyt på Humletorp 7 juni
SSRK Värmland stod i år som arrangör av Unghundsderbyt.
Dömde gjorde Bengt Gustafsson, Heidi Kvan, Reine Hansson, Inga-Lena Djurberg, Öjvind Veel.
Detta var ett stort projekt och vi hade en egen grupp som arbetade med Derbyt under vintern/våren för att få
alla bitar på plats.
Tack alla ni som var med i denna grupp och alla som ställde upp som funktionärer!
Årets pristagare från vänster 1 Karin Rankloo, 2 Berit Gjøtterud och 3 Anneli Jansson
Jaktkommittée
Vår jaktkommittée, för spaniel och retriever, bestod 2014 av Bolly Ronacher, Cathrine Johansson, Gunni
Ornstein, Ingela Tellåsen, Maria Lingman, Mikael Gånheim och Sanna Böhn.
Vår uppgift i kommittéen är att se till att det finns bra aktiviteter i avdelningen.
Vi ser därför framemot synpunkter (både + och -) från er medlemmar och vi behöverockså er hjälp med
arrangemangen. Så tveka inte att ta kontakt med nån i kommittéen! Vill du hjälpa till på något prov kontakta
provledaren så blir han/hon väldigt glad.
Vill tacka alla provledare, kommissarier och funktionärer som jobbar och sliter ute i markerna och även hemma
på kamrarna. Ni är GULD värda! Säger också tack till er som arbetar i jaktkommittéen.
2015 kommer att bli ett spännande år då vi bl a ska arrangera Retriever Challenge (ett WT för retrievers, alla
klassar) – för vi är ju ”den lilla avdelningen med de stora arrangemangen” eller hur?
/vid pennan Ingela Tellåsen jaktprovssekr.retriever
Tollingjaktprov
SSRK Värmland anordnade ett tollingjaktprov under 2014.
Datum: 24-25 maj
Klasser: NKL och ÖKL, båda dagarna.
Domare: Gunnar Pettersson
Plats: Ransjön
På lördagen fick 1 st första pris, 3 st andra pris och 1 st tredje pris i NKL.
I ÖKL fick 1 st första pris med HP och 3 st tredje pris.
På söndagen fick 3 st första pris, 1 st andra pris och 1 st tredje pris i NKL.
I ÖKL fick 1 st första pris och 3 st fick tredje pris.
/vid pennan Malin Nelson jaktprovssekr.tolling
SSRK Värmland 2014 Jaktprovsverksamhet Spaniel
Under året har vi genomfört ett vattenprov och ett fältprov i öppen klass och jag vill passa på att tacka Anette,
Geir och Johnny, utan er inga prov.
Värmskog 9 augusti
Domare: Olle Johannisson Provledare Anette Axelsson Kommissarie: Maria Lingman
Katarina Eriksson - Mer, Gunni Büttner Widstrand - Zappa, Anna Nyrén Lundmark - Fianna, Lotta Kraft - Wicky och Gunilla Hansson - Otto.
Följande starter fick godkänt vattenprov:
Smedsmästarens Mer, Katarina Eriksson, cocker
Thiswilldo Cu Dubh, Gunni Büttner Widstrand, cocker
Fedelm’s Fianna, Anna Nyrén Lundmark, cocker
Stawaskogens Wicky, Lotta kraft, cocker
Cloette´s Splendid Surprise, Gunilla hansson, Ess
Fältprov öppenklass, Säffle 5 oktober
Domare: Royne Hansson Provledare: Johnny Carlsson, Kommissarie. Maria Lingman
Mats Karlbom,Marcus Sjöborg, Royne Svensson, Elisabeth Persson, Ulf Westlund och Niclas Ess.
Följande hundar gick till pris:
1.
2.
2.
3.
Trätäljarens Mack, Ulf Westlund, cocker
Eventide’s dragonfly, Elisabeth Persson, cocker
Hollyoaks Kat, Thomas Stocke, cocker
Reedsweeper’s Billie Jean, cocker
/vid pennan Maria Lingman jaktprovssekr.spaniel
SSRK Värmland 2014 Utbildningsverksamhet
”Return of the Dog Guru”, Keith Mathews
Helgen 30-31 maj samt 1 juni hade vi återigen besök av "the Dog Guru" Keith Mathews.
Det blev en dag för unghundar/nybörjare, en dag mocktrial träning för nybörjare och en dag mocktrial träning
för öppen/elit.
På bilden ser vi några av deltagarna på lördagens Mocktrial för unga hundar, samt Anette (funktionär) och Keith.
Alla dagarna var fulltecknade och vi hade även deltagare utan hund.
Fint väder och härliga marker både på fredagen i Bjälveruds Vika och på lördag/söndag i Sundstorp vid Lersjön.
Apporteringskurs för avdelningens aktiva funktionärer
Plats Ransjön 14/6 och 28/6
Vi genomförde en s k ”belöningskurs” för funktionärer. Instruktörer var Bolly och Katarina Ronacher. Detta var
mycket uppskattat och kursdagarna blev snabbt fulltecknade.
Bilden från kursdagen 14 juni.
I avdelningen har också genomförts
Jaktlydnadskurs för nybörjare – kursledare Mikael Johnson
Jaktlydnadskurs fortsättning – kursledare Mikael Johnson
Viltspårskurs, vad händer efter öppen klass – kursledare Katharina Olsson Blomskog
Avancerad viltspårskurs – kursledare Karin Björck, Kerstin Norborg Malm, Ulrica Lundgren och Yvonne
Magnusson
Viltspår nybörjare – Katharina Olsson Blomskog
Viltspår nybörjare – Gunilla Karlström och Ann-Christine Elfsmo
Viltspår fortsättning – Gunilla Karlström och Ann-Christine Elfsmo
Tack till alla våra instruktörer/kursledare! Och tack till Er alla som deltagit på någon kurs. Vi hoppas att ni fått
något bra med er hem.
/vid pennan Ingela
Vi samarbetar alltid med Studiefrämjandet!
SSRK Värmland 2014 Utställningsverksamhet
Ängevi 2014-04-20
161 retriever anmälda
Domare: Bertil Lundgren, Britt-Elise Wold Hjortnes, Börge Espeland
BEST IN SHOW VALP I
Domare: Britt-Elise Wold Hjortnes
GOLDEN RETRIEVER
Chamorels Crimson Moonlight, Tezzy Vaerlien, Enköping
BEST IN SHOW VALP II
Domare: Bertil Lundgren
GOLDEN RETRIEVER
Lessieanne's Kind And Sweet, Gundhammar Anne,Karlskoga
BEST IN SHOW VETERAN
Domare: Britt-Elise Wold Hjortnes
FLAT COATED RETRIEVER
Comics Riveria Paradise, Mellgren Chriss, Hammarö
BEST IN SHOW JAKTMERITERAD
Domare: Britt-Elisa Wold Hjortnes
LABRADOR RETRIEVER
EE CH FI UCH October's Galipot,Torunn Sørbye, Sari Tiusanen, Norge
BEST IN SHOW UPPFÖDARGRUPP
Domare: Börge Espeland
CURLY COATED RETREVER
Karlström Gunilla, Forshaga, Kennel Uved's
BEST IN SHOW
Domare: Bertil Lundgren
1. NORD UCH First Come Del Valle de Pielagos, Golden , Lorena Barcena, Spanien
2. C.I.E NO UCH NO V-08 NORD V-10 SE U(U)CH SE V-10 SE VCH WW-10 WW-11 Uved's Autumn Pride Plum,
Curly Karlström Gunilla, Forshaga
3. Comics French Kiss, Flat, Adlerborn Birgitta, Kristinehamn
4. NO UCH SE U(U)CH Mementos Wilona, Lab, Torunn Sørbye, Norge
Ängevi 2014-04-21
115 spaniel anmälda
Domare: Börge Espeland, Karin Brostam
BEST IN SHOW VALP I
Domare: Börge Espeland
COCKER SPANIEL
Backhills Full Speed Ahead, Staaf Karin, Tranås
BEST IN SHOW VALP II
Domare: Karin Brostam
COCKER SPANIEL
Della Fiumana Splendido Splendente, Gunnarsson Anne, Hamburgsund
BEST IN SHOW VETERAN
Domare: Karin Brostam
FIELD SPANIEL
C.I.E NO V-11 NO V-12 NO V-13 NO VV-11 NO VV-12 NO VV-13 NORD UCH NORD V-06 NORD V-10 NORD VV11 SE V-11 SE V-12 Winterbourne Deep Blue Sea, Sonja Dahlberg, Västerås
BEST IN SHOW UPPFÖDARGRUPP
Domare: Börge Espeland
FIELD SPANIEL
Köhlström Maria, Fjugesta, Kennel Winterbourne
BEST IN SHOW UPPFÖDARGRUPP
Domare: Börge Espeland
COCKER SPANIEL
C.I.E NO V-09 NORD UCH NORD V-13 SE VCH Perchwater Like A Perfect Dream Ankerson Frida, Trollhättan
BEST IN SHOW
Domare: Börge Espeland
1. C.I.E FI JV-08 NORD UCH WW-11 Barecho Quest For Success, Eng springer, Björkman Helene, Årsunda
2. C.I.E NO V-09 NORD UCH NORD V-13 SE VCH Perchwater Like A Perfect Dream, Cocker, Ankerson Frida,
Trollhättan
3. C.I.E NO V-11 NO V-12 NO V-13 NO VV-11 NO VV-12 NO VV-13 NORD UCH NORD V-06 NORD V-10 NORD
VV-11 SE V-11 SE V-12 Winterbourne Deep Blue Sea, Field, Sonja Dahlberg, Västerås
4. Caci's Carousel Amris, Jan Erik Lyshaug, Tor Nordby, Norge
Sunne 2014-07-05
300 anmälda hundar
Domare: JÖRGENSEN BIRGITTE, DANMARK
Domare: GRUNDETJERN VIDAR, NORGE
Domare: LJILJANA BEDRICA
Domare: NILSSON KURT
BEST IN SHOW VALP I
ENGELSK SPRINGER SPANIEL
Big Brazzel Candy Crush SE13053/2014 FÖDD 2014-01-14, E. SE U(U)CH Barecho Quite A Flyer , U. SE UCH SE
U(U)CH Big Brazzel Hot Sensation , Uppf Rosenblad Katarina, Rosenblad Andrea, Spånga , Ägare Rosenblad
Katarina, Rosenblad Andrea, Gränsvägen 110, 16352 Spånga
BEST IN SHOW VALP II
ENGELSK SPRINGER SPANIEL
Big Brazzel Born To Win SE58681/2013 FÖDD 2013-11-24, E. DK JV-12 NORD JV-12 NORD UCH Lordsett White
Track Back To Linmoo , U. SE U(U)CH Big Brazzel Born To Be Wild , Uppf Rosenblad Katarina, Rosenblad Andrea,
Spånga , Ägare Rosenblad Katarina, Rosenblad Andrea, Gränsvägen 110, 16352 Spånga
BEST IN SHOW VETERAN
LABRADOR
SE U(U)CH SE VCH Cassatas Rebellion Ruth S48310/2006 S FÖDD 2006-06-15, E. SE U(U)CH Trendmaker's Im
On Fire , U. Cassatas Magnificent Mizzy , Uppf Karlsson Jan-Olof, Karlsson Ann-Charlott, Skänninge , Ägare
Högdahl Camilla, Boda Lyckhem, 67041 Koppom
BEST IN SHOW UPPFÖDARGRUPP
ENGELSK SPRINGER SPANIEL
Rosenblad Katarina, Rosenblad Andrea, Spånga, Kennel Big Brazzel
BEST IN SHOW AVELSGRUPP
ENGELSK SPRINGER SPANIEL
SE U(U)CH Big Brazzel Born To Be Wild S36392/2008 FÖDD 2008-05-13, E. SE V-07 SE U(U)CH PL CH Wongan
Kadenza , U. Lavrevik-Queen , Uppf Rosenblad Katarina, Spånga , Ägare Rosenblad Katarina, Gränsvägen 110,
16352 Spånga
BEST IN SHOW JAKTMERITERAD
FLATCOATED RETRIEVER
LPII NO VCH SE VCH Flatterhaft Brake Pedal S60091/2004 FÖDD 2004-09-02, E. SE VCH NORD UCH INT UCH
Almanza Billy The Kid , U. Flatterhaft Mitsubishi Carisma , Uppf Karlsson Anneli, Ekberg Mikael, Olsfors , Ägare
Ulrica Lundgren, Skattkärrsvägen 19a, 65672 Skattkärr
BEST IN SHOW
COCKER SPANIEL
Travis Upside Of Anger N07770/06 S FÖDD 2005-06-17, E. NO UCH Travis Vital Spark , U. SE U(U)CH Travis Hell
No , Uppf Haave Kari, Norge , Ägare Haave Kari, Holterveien 131, 0 2034 Holter, Norge
SSRK Värmland 2014 Viltspårsverksamhet
VILTSPÅRSSTATISTIK 2014
PERIOD
jauari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
ANLAGSKLASS
GK
Ej GK
1
8
6
18
11
14
8
6
5
11
4
92
1:a HP
3
2
2
1
1
9
2
1
2
3
3
3
1
2
1
6
24
ÖPPENKLASS
1a
2:a
6
13
15
34
27
20
19
26
30
46
22
258
3:a
2
3
3
1
1
1
7
2
2
22
0:a
1
3
2
Totalt
2
1
3
1
4
2
4
4
7
20
Total har 432 st startat på viltspår arrangerat av SSRK/VL 2014
Stort tack till alla våra domare samt startande som tillsammans medverkat till detta fina
resultat.
14
22
30
66
43
39
37
42
43
64
32
432
UTTAGNING TILL SM – Koppom 14 juni
Det kom ett gäng hundar och förare som med glatt
humör och arbetsvilja redde ut allt som inträffat i
spårskogen runt Koppom. Efter ett par strykningar var
det 7 ekipage som gjorde upp om SM-biljetten och vilka
duktiga ekipage det var- otroligt jämt startfält.
Comics High Score "Zeke" och Veronica Andersson knep
Värmlands biljett till viltspår SM.
Domparen för dagen var:
Meta Tolfsson-Gustavsson – Mikael Karlsson
Jan-Eric Nilsson – Leif Nilsson
Bertil Jonsson – Katharina Olsson Blomskog
Här är hela resultatet med poäng - max var 156
152 Comics High Score, flat – Veronica Andersson, Karlstad
146 Flatterhaft Brake Pedal, flat – Ulrika Lundgren, Skattkärr
142 Seawild´s Bite The Bullet, tollare – Sofia Nilsson, Karlstad
140 Youtellme Starrax, labrador – Anette Gustafsson, Deje
138 Blåklinten’s Lady Sunshine, cocker – Kristina Öjstrand/Ola Öjstrand, Åmotfors
136 Camiveras Charmiga Chacco, golden – Jennifer Nilsson/Karin Björck, Karlstad
86 Streamside’s Tattoo, ESS – Henry Lorentzon, Töcksfors
Förslag till verksamhetsplan 2015
Våra arrangemang annonseras fortlöpande på vår hemsida och i de fall det är möjligt i
Apportören.
Läget för närvarande är som följer:
Utbildning
Keith Mathews – en dag för nybörjare/unga hundar, en Mocktrial dag för nybörjare och en
Mocktrial dag för öppen/elit. 15-17 maj.
Apporteringskurs för våra aktiva funktionärer. Bolly Ronacher (13/6) och Kerstin Andersson
(30/5) kommer att hålla varsin dag. Vid överanmälan till dessa dagar så kommer vi att
anordna ytterligare en dag eller en kväll.
Vidareutbildningsdag av jaktkommittéens medlemmar. Troligen i juni.
Certifieringskurs för provledare som har gått grundutbildning. Ledare Kicki Pilenås.
Datum ej fastslaget.
Utbildning av arrangörer för WT spaniels, vi kommer att skicka två deltagare.
Utställningarna
Ängevi 18-19 april
Sunne 4 juli
Viltspår
Anordnas löpande under året.
Retriever
Retrieverprov utannonseras via SSRK Prov och på vår hemsida. Vi kommer att anordna fem
ordinarie prov 2015. Följande prov är aktuella Ransjön (ökl/ekl), Västra Värmland (nkl/ök),
Humletorp (nkl), Väse (ekl) och Sunne (nkl/ökl).
Det kommer även att anordna två särskilda prov under våren i nkl resp ökl.
Vi kommer under våren att anordna en Jaktcup (WT) med 10 tillfällen (träning/tävling).
Troligen blir detta på torsdagar (i den mån det går).
WT kommer att anordnas i höst (troligen i slutet av oktober) på I2.
Retriever Challenge arrangeras i år av SSRK Värmland.
Spaniel
Vi kommer att ordna ”spanielrutor” på Jaktcupen i år.
Spanielprov anordnas helgen 3-4 oktober (segrarklass, öppenklass).
ERÖVRADE CHAMPIONAT 2014
Viltspår
SE VCH Art-Wave´s Betty Spaghetty, cocker. Ägare: Julia Barsing.
SE (U)CH, N UCH SE VCH Cloette`s Two Thumbs Up, springer. Ägare: Gisela Barsing.
SE VCH Purple Shadows Armani Code, labrador. Ägare Gunilla Jacobsson.
SE VCH Wild´n Beauty´s No Problem, labrador. Ägare: Karin Björk.
SE VCH Matchpoint´s Perfectly Lonely, cocker. Ägare: Lise-Lotte Andersson.
Jakt
SE J(j)CH N JCH Searover Kelly´s Pay Off, labrador. Ägare: Mikael Gånheim
ÅRETS HUND 2014
Årets viltspårhund
1. SE VCH Rowntree Eternal Flame, springer. Ägare: Irene Nilsson
90 poäng
Årets jakthund
B-prov
1. Ringlets Fawn, labrador. Ägare: Johanna Nyberg
2. Ringlets Emmet, labrador. Ägare: Kerstin Andersson
3. Carmals Heroine Vanilla, labrador. Ägare: Bengt Gustafsson
105 poäng
65 poäng
50 poäng
Årets utställningshund
1. C.I.E. SEU(U)CH NOUCH SEVCH WW10 WW11 SEVV-14 NOV-08 NORDV-10
Uved's Autumn Pride Plum, curly. Ägare: Gunilla Karlström
90 poäng
2. C.I.E SEU(U)CH NOUCH SEVCH JWW-10 NOV-12 WW-14 Uved's Black Krim Tomato,
curly. Ägare: Gunilla Karlström
75 poäng
3. SEU(U)CH NOUCH SEVCH JWW-11 NOV-12 Uved's Taminga Grape, curly.
Ägare Gunilla Karlström
10