Presentation Biosfären 16e mars 2015. LITENpdf

BIOSFÄREN*
Ett rumsligt filmformat
I centrum, ett snurrande rum. Du går in ensam, stänger dörren och rummet börjar
snurra. Slumpvis stannar det vid någon av de fem olika utgångarna från det snurrande
rummet. Det gör att du går vilse. Du kommer att vilja orientera dig och förstå. I den
sinnesstämningen möter du Biosfären.
I detta projekt samarbetar filmare, arkitekter och innovatörer, för att tillsammans arbeta
på ett konkret och direkt sätt, där rummet, bilden och mötet står i centrum.
Hur kan vi med hjälp av fysiska rum, rörlig bild, ljus och datorteknik skapa ett rumsligt
filmformat som fungerar som ett samhällsrum?
EN SAMLING AV VÄRLDSBILDER SOM LÄNKAS SAMMAN AV ETT ROTERANDE RUM, STYRT AV SLUMPEN.
EN FILM SOM FÖRKLARAR SNURRANS FUNKTION: https://vimeo.com/118012222 ———>
Vi vill komma bort från att “gå” på utställning eller “titta” på film. Vi vill att besökarna
ska bli en del av verket, deltagare. De ska kunna umgås och interagera med Biosfären
och varandra!
Rumsligt manifest
Målet är att möjliggöra njutningsfulla kulturkrockar
Våra grundläggande verktyg i detta är slump (det snurrande rummet) och kontroll
(formatets regler). Syftet är att försätta människor i en konstruktiv ovisshet, som kan
öppna upp sinnena för den tillvaro vi lever i och med hjälp av det möjliggöra nya idéer
och lösningar.
När du vill använda det snurrande rummet, trycker du på “hit” knappen (som i en hiss),
du måste gå in ensam i det snurrande rummet för att komma vidare. Det snurrande
rummet släpper sedan av dig i ett av biosfärens fem rum. På så sätt luckras
grupperingarna du anlände i upp och nya grupperingar får en chans att bildas.
Genom den främmandegörande kraften i det snurrande rummet vill vi låta människor
möta olika bilder av samhället och inspirera till handling i Biosfären och samhället.
Vår ambition är att dragningskraften till det okända, ska kunna föra ihop
samhällsgrupper och individer som sällan träffas och styra in besökarna på det de inte
visste att de ville möta. Vi vill ta vara på människors olikheter och funktionsvariationer,
genom testande och utveckling, för att levandegöra platsen och bjuda in till möten
som annars inte hade ägt rum.
Vi kommer arbeta aktivt och medvetet med hur och när vi bjuder in personer till
Biosfären, för att möjliggöra att grupper och personer som inte möts naturligt träffas i
Biosfären, som tex olika åldrar, yrkesgrupper, religioner, intressen och bakgrunder. Vi
vill jobba aktivt för att Biosfären inte enbart ska bli en medelklassangelägenhet.
Vi vill att Biosfären ska öppna upp för deltagande i form av att besökarna får reagera
på det de möter och om de vill, förevigas i Biosfären, utifrån formatets principer. Ett
exempel: Besökarna kan bli intervjuade om sin livsfilosofi och bli andar i rummet
“andarnas erfarenhet”.
I experimentverkstaden kommer det finnas olika möjligheter att omsätta idéer till
konkretion, som att bygga saker och prova färdiga koncept som till exempel, uppleva
hur det är när flera personer med hjälp av videoglasögon i realtid tittar ur samma
perspektiv.
Genom att hela tiden eftersträva en deltagande kvalité i hur rummen är utformade vill
vi förskjuta etablerade sociala normer och ta vara på att tillståndet att vara vilse kan
göra att människor vill söka kontakt med varandra.
Genom att att utmana besökarnas föreställning om vad de kommer möta tror vi att ett
undantagstilstånd är lättare att komma nära. I undantagstillståndet upphävs
cementerade sociala strukturer. Alla har förmodligen någon gång upplevt hur en
naturkatastrof eller en tågförsening kan föra folk samman. Vårat mål är att på samma
sätt som bröderna Lumiere med sin film: The Arival Of A Train, skaka om publikens
förväntningar i grunden med hjälp av överraskningseffekten som finns i ett nytt format.
Det kommer vara omöjligt för publiken att inte börja samtala om sina upplevelser.
Datorer har gett oss möjlighet att skapa virtuella världar i dataspel som förhåller sig
aktivt till individens val. Vi vill använda denna teknik i det rumsliga för att möjliggöra
möten mellan kroppar, där vi använder oss av spelkomponenter som slump och styrda
former, för att på så sätt erbjuda nya sociala sammanhang. Samtidigt som vi vill visa på
möjligheterna med programmering och dataanvändning vill vi också göra det möjligt
att reflektera över riskerna. Med hjälp av en app och enkel metadatainhämtning under
tiden besökarna är i Biosfären kan detaljerade beteendemönster kartläggas, och
användas som underlag för utfall i olika rum och kontroll av flöde genom det
snurrande rummet. Hur kan tekniken användas på ett sätt som fördjupar
mellanmänskliga empatiska relationer istället för att skapa distans?
Landsbygden och staden
När staden har blivit norm, tappar majoriteten av befolkningen mer och mer kontakten
med naturen. I denna förtätning kontra uttunning ser vi på landsbygden stora
möjligheter till innovation och långsiktigt hållbara sammanhang.
De stora tillgångarna till utrymme som finns på landsbygden är en stor resurs och vi
ser att vissa verksamheter som traditionellt bedrivits i staden med fördel skulle kunna
bedrivas på landsbygden istället. Genom att göra projektet i Kalv vill vi åskådliggöra
detta förhållande, och de mervärden valet av platsen för med sig. En lugn mindre by
som Kalv, med en viss avfolkningsproblematik, och en låg andel högskoleutbildade i
området., gör att vi tror att vårat perspektiv kan vara användbart.
Medverkande
Ambjörn Göransson och Jesper Brodersen är initiativtagare till projektet. Båda är
verksamma filmregissörer med en bakgrund från filmregiprogrammet på Akademin
Valand. Detta projekt är en del i en större ambition från Akademin Valand att i
samverkan med människor i Kalv, bygga upp en labbmiljö i området för hur visuell
praktik kan användas i samhället.
Genom att utveckla en arbetspraktik kring Biosfären som mötesplats och bjuda in fler
kreatörer och innovatörer som kan bidra med kompletterande perspektiv på samhället,
vill vi utveckla formatet och få in perspektiv och idéer från Kalv i projektet. En kort
översikt över de vi utvecklar samarbeten med finns längre ner, under rubriken
“samarbeten under utveckling”.
Vi kommer arbeta aktivt med att involvera människor som bor i området i projektet på
olika sätt. I nuläget utvecklar vi samarbeten med Bob Kelly som äger skolan i Kalv samt
Fredrik Dahl och Emelie Romland, kommunutvecklare på Svenljunga kommun. Vi har
även varit i kontakt med Helene Jansson från Högvads företagsförening. Hon är
intresserad av hur högutbildade och andra kan lockas att flytta till närområdet, precis
som vi, och är samtidigt en kontaktlänk till verksamma företag. Vi utvecklar också ett
samarbete med “Estetiskt sommarkollo”, som riktar sig till barn och kommer att äga
rum i Kalv i augusti. Det drivs av Linda Sternö, lektor på Akademin Valand.
Vi hoppas kunna möjliggöra ett givande möte mellan bygghantverket som finns i
området kring Kalv och elektronikhantverket som vi har kontakt med i samarbetet med
robotklubben på Chalmers (CRF), där Mikael Lövqvist är delaktig i utvecklandet av det
snurrande rummet.
Processen
Våren 2013 gjorde vi ett första test av projektet som vi då kallade Malakong på
Skogsfesten utanför Dals Långed, en liten idéellt driven musikfestival. Då märkte vi att
det snurrande rummets effekt att få människor att gå vilse fungerade väldigt bra och vi
kunde själva få upplevelsen av att tappa bort oss, trots att vi själva byggt labyrinten.
Både vi och andra verkade tycka om att vara, utforska och ta del av saker i de olika
rummen. Den tekniska stabiliteten i driften av det snurrande rummet fungerade dock
sämre. Men vi skaffade oss många erfarenheter som gör att vi nu har bra koll på de
tekniska och praktiska utmaningarna och kan fokusera på att allt fungerar som en
helhet. En besökare ska efter festivalen ha sagt “Malakong var mitt livs upplevelse”.
Bilder från projektet Malakong på Skogsfesten
Nu fortsätter vi med försök nr.2 som kommer att bli mer genomarbetat och ha ett mer
riktat innehåll. Efter sommaren vi vill arbeta vidare på formatet och innehållet för att
kunna genomföra projektet på fler platser 2016. Vi tycker oss se att det är svårt att få till
något fungerande enbart genom skrivbordsarbete. Vi vill därför varva noggrann
planering med praktiska tester för att kunna revidera och förfina idéerna.
Rummen
Rummen är valda utifrån idén att synliggöra samhället ur olika perspektiv och att
erbjuda människor med olika förhållningssätt en interaktionsmöjlighet och mötesplats.
Den curatoriska tanken bakom sammansättningen: ett rum för att sätta platsen i global
kontext (Sånger från den bortglömda grunden), ett rum för mötet med olika personers
förhållningssätt (Andarnas erfarenhet), ett rum för mat och djupa samtal kring
upplevelserna (restaurang) ett rum för att kunna göra och prova saker
(experimentverkstad).
Rummen “Andarnas erfarenhet” och “Sånger från den bortglömda grunden”, kommer
att ha ett fokus på att förmedla bilder av världen. Experimentverkstaden och
restaurangen kommer att ha ett större fokus på den sociala dimensionen.
Återvändsgränden finns med för att skapa dynamik och representera felstegen och det
oväntade.
Film från tidiga rumsliga tester: https://vimeo.com/120364509 —————>
Andarnas erfarenhet (videoinstallation)
Jesper Brodersen jobbar med att samla mänsklig erfarenhet i form av projicerade
gestalter i 1:1 som befolkar Biosfären och berättar om sina olika erfarenheter, taktiker
och sin syn på världen. Jespers fokus ligger på människor som på olika sätt valt att
förhålla sig okonventionellt till idéer och problem. Centralt står att fånga de
intervjuades karisma och ande för att förstärka mötet och inlevelsen i deras
resonemang.
Deltagandeaspekten av “Andarnas Erfarenhet”- rummet är som tidigare nämnts att det
ska vara möjligt för besökarna att bli andar i rummet genom att vi i
experimentverkstaden spelar in nya intervjuer med frivilliga besökare som utökar och
breddar det ursprungliga intervjuarkivet. Förhoppningen är att bredden på åsikter och
taktiker ska bli så stor som möjligt och att det ska bidra till att Biosfärens innehåll hela
tiden evolverar.
FÖRSTA INTERVJUN: PETER AALBAEK JENSEN (ZENTROPA DK)
Sånger från den bortglömda grunden (videoinstallation)
Ambjörn har i sitt examensprojekt på Akademin Valand Film; “Sånger från den
bortglömda grunden” undersökt och besökt Aremo i Uganda och Ställberg i Sverige,
två gruvsamhällen i olika faser och situationer. Detta är två exempel på
landsbygdssituationer med stora utmaningar. Genom att sätta dessa platser i relation
till situationen i Kalv, vill han belysa och identifiera möjligheter och utmaningar.
Projektet har sökt efter möjligheten i den osäkra samhällssituationen. Nu kommer
projektet omarbetas till en rumslig och dialogisk form, samtidigt som nytt material
kommer spelas in för att fördjupa projektet.
Det som visas i rummet förändras utifrån antalet personer i rummet. Vid ett ökande
flöde befinner vi oss i Aremo och vid ett minskande i Ställberg, så som
befolkningsökningen kontra avfolkningen på platserna ser ut. Samtidigt blir tilltalet
mer subjektivt ju färre personer som är i rummet och mer allmängiltigt när fler
människor är i rummet.
Se filmen: https://vimeo.com/121234494 Password:grunden ————>
Experimentverkstad
Här bygger vi upp en verkstad och testrum som vi använder i bygget av Biosfären, här
finns tillgång till olika material, verktyg och experiment. Här kommer det finnas spår av
arbetet att bygga Biosfären och möjligheter att prova nya idéer som uppstår.
Restaurang
Detta rum är slussen till det omgivande samhället, det är Biosfärens in och utgång. Här
kommer tillställningar med samtal och musik äga rum. Det är Biosfärens rum med
störst fokus på mötet. Här kan erfarenheter och förväntningar mötas och utbytas,
samtidigt som gastronomin utforskas. Här kan du luta dig tillbaka och samtala om vad
du upplevt.
Återvändsgränd
Återvändsgränden ska ge upplevelsen av att inte komma någonstans.
Handlingsplan
Under april och maj kommer vi utarbeta det tekniska formatet för projektet och spela
in material till rummen. I sommar vill vi genomföra ett publikt utförande av Biosfären
under 7 dagar i mitten på augusti. Vi planerar att göra detta i skolan i Kalv, i Svenljunga
kommun. För att bygga upp Biosfären och förankra den på platsen kommer vi arbeta i
Kalv i juli. För att göra projektet möjligt kommer vi söka efter tillgängliga resurser i
området, i materiell form och intresserade personer som vi kan samarbeta med. När vi
kommer till platsen kommer vi bjuda in till samtal och en presentation av vad vi vill
göra. Under våren kommer vi kontakta föreningar i området för att hitta möjliga
samarbeten. Vi kommer också söka efter personer som kan vara delaktiga i att spela in
filmmaterial, ex: skådespelare och andra funktioner. Vi kommer leta efter personer som
är intresserade att hålla i eller vara delaktiga i samtal om samhällsutvecklingen på
platsen eller andra ämnen relaterade till projektet.
Planering
April
- Förarbete
- Träff med medarbetare för att diskutera och utveckla projektet, påbörja
- Idéutvecklandet och avgränsa arbetsområden.
Maj, Juni
- Göra snurrande rummet fungerande för tester (mekanik och elektronik färdig)
- Utveckla styrgränssnitt.
- Tester i Norrköping av rummet och formatet, defeniera och testa tekniska ramar.
- Beslut om program, prova säkerhet, kapacitet och funktion. Reflektera kring hur det
vi gjort hittils förhåller sig till våra idéer.
- Inspelning av scener.
- Besök i kalv, kontaktande av föreningar, lokalisera materiella resurser, planera arbetet
i juli.
- Redigering av sekvenser i ljud, bild och ljus med regelbundet provande av sekvenser
och interaktionsfaktorer i rummen.
- 3D modell av bygget.
- Ritningar/beräkna materialåtgång/tid.
- Tekniska ramar för formatet, utformade styrmetoder.
- Styrapp/hemsida.
- App för besökare.
- Skisser/utkast från på arbetsplan/metod/idé för alla olika ansvarsområden.
- Hemsida/blogg.
Juli
V1 15 juli Genomförande Biosfären Kalv
- Arbetet på plats börjar.
- Samordna praktiska resurser, se till att allt fungerar, samla ihop material.
- Introduktionsdag, rita upp justera planer o idéer.
- Börja bygga på flera olika ställen samtidigt, fördela arbetet.
- Introduktionskväll/invigning av provisorisk restaurang med sopplunch för alla
intresserade, vi berättar om projektet och svarar på frågor. Restaurangen är sedan
öppen för lunch 2-3 dagar i veckan.
V2
- Tryckning av trycksaker: Affischer, Biosfärens inbjudningskort, Beskrivning av
biosfären (utställningskatalog/program)
- Kompletterande inspelning av material.
- Experiment sociala och tekniska för att ta sista beslut om justeringar av lösningar.
- Redigering av sekvenser och material till rummen, programmering.
- Inbjudningar på internet, prellimenärt program.
- Inbjudningar till boende i området skickas ut
Augusti
V3
- Bygget färdigt.
- De sista tekniska installationerna färdiga.
- All teknik färdig och installerad. Planering och förberedelser för händelser och
programpunkter under biosfärens publika vecka.
V4
- Genrep, Hur funkar det? Vad gick fel? vad måste vi ändra på/göra om?
- Bygga om
- Tekniska justeringar/ redigera/ programmera om.
- Sista förberedelser.
V5
Biosfären öppnar
- Dag 1 invigning - dokumentation
- Dag 2 Samtal med inbjudna gäster och fest i restaurangen
Biosfären svarar med färska analyser, reflektioner och påståenden!
Inbjudna från lokalsamhället kommer o säger väl valda ord.
- Dag 3 Barnens dag. Inbjuden förskola och skola på förmiddagen, Eftermiddagen
öppen för allmänheten. Uppträdanden av barn i restaurangen.
- Dag 4 En vanlig dag i Biosfären
- Dag 5 Disonansens dag
- Dag 6 Musik och samtalsdagen. Programpunkter av biosfärens medverkande i
restaurangen.Några musikanter uppträder. Avslutnings fest.
- Dag 7 Gratisdagen - dokumentering
V6
- Återställning
- Nedmontering och packning
- Städning
- Avslutande samtal och diskussion.
Sept 2015 - Maj 2016
- Sammanställning av material och tester, administrativt arbete mm.
Organisation
Curator/regissör, Rum/film; Sånger från den bortglömda grunden
Ambjörn Göransson - regissör och musiker, är en del av Den svenska björnstammen,
utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning, och magister i curator för film
och video vid Akademin valand film.
Curator/regissör, Rum/film: Andarnas erfarenhet
Jesper Brodersen - regissör, utbildad vid kandidatprogrammet i filmisk gestaltning och
magister i curator för film och video vid Akademin Valand film och två år på
Akitektskolan KTH, Stockholm.
Samarbeten under utveckling:
Samtalsledare och byggansvarig
Frej Lindholm - MSA arkitekt, utbildad vid arkitektskolan KT, Stockholm
Kommunikation, grafisk formgivning, publikarbete och delaktighet
Nystartade kulturtidskriften Jelly:
Sophie Älfvåg - grafisk designer, utbildad designer vid Högskolan för design och
konsthantverk, driver ateljéföreningen Förtrycktgatan i gårda.
Siri Wibell - studerar frikonst vid konsthögskolan i Bergen, Norge
Restaurang - mötesplats
Elle-kari Mannerfelt - MSA/SAR arkitekt, utbildad vid arkitekthögskolan i Köpenhamn
samt Arkitektskolan KTH i Stockholm.
Programmering, teknikansvarig, IT-ansvarig
Tim Gremalm - programmer på EDP konsult AB
Programmering, konstruktion snurrande rum, verkstad
Mikael Lövqvist - självlärd stjärna på chalmers robotförening (CRF), arbetar med
felsökning av internetsystem.
_____________________________________________________________________________
* Biosfär, kan betyda summan av alla ekosystem på jorden (wiki), Bio av grekiskans
bios, "liv" (wiki), Biosfär; här i betydelsen “livsbubbla”.
Budget
Tester/utveckling av formatet och videoinstallationer
Hyra teknik
50 000
Resor
10 000
Material
10 000
Material snurrande rummet
15 000
Hyra testlokal norrköping
10 000
kostnad licens max (styrprogram)
5000
Summa:
100 000
Utförande kalv
Hyra teknik
120 000
Material
50 000
Hyra skolan i kalv
20 000
Resor medverkande och gäster
10 000
Boende
10 000
Marknadsföring
10 000
Administrationskostnader
5000
Tryckerikostnader
5000
Oförutsedda utgifter
10 000
övriga lokal kostnader
20 000
Summa:
260 000
Löner, utförande Kalv
Lön byggledare/arkitekt 1mån 100%
57 000
Lön arkitekt/ utv restaurang
57 000
1mån 100%
Lön grafisk design, publikarbete 1 mån 100%
57 000
Lön publikarbete, kommunikation 1 mån 100%
57 000
Lön regi/producent 1 mån 100%
57 000
Lön regi/producent 1 mån 100%
57 000
Lön teknikansvar, programmering 1 mån 100%
57 000
Lön programmering, elektronik 1 mån 100%
57 000
Lön koordinator, administration 1 mån 100%
57 000
Lön Kock 1 mån 50%
27 000
Summa:
540 000
Totalt
Tester/ utveckling av formatet
100 000
Utförande Kalv
260 000
Löner, utförande Kalv
540 000
Summa totalt:
900 000
Finansieringsplan
Bidrag
Frispel vg regionen
200 000
Utvecklingsstöd Vg regionen
200 000
Lindholmen media arena
100 000
Kulturbryggan startstöd
100 000
Biografstöd vg regionen
50 000
Crowdfunding random exit door
50 000
Summa:
700 000
Egen insatser
Bob Kelly, utlåning Kalv skola
20 000
Akademin valand, teknik utlåning
20 000
Norrköpings kommun, utlåning av testlokal
10 000
Teknik utlåning Den svenska björnstammen
50 000
Svenljunga kommun
20 000
Teknik utlåning, Jesper Brodersen
20 000
Summa:
140 000
inkomster
Inträde 100kr, 7 dagar 50 pers/dag=
35 000 (350 personer)
Restaurangen:
25 000
Summa:
60 000
Bidrag
700 000
Inkomster
60 000
Egen insatser
140 000
Totalt:
900 000 SEK
Budget
Hösten 2015 (plan på fortsatt financiering)
Filminspelning Andens Erfarenheter
Resor:
10 000
Hyra utrustning:
10 000
Lön ljudtekniker:
30 000
Lön Gregely:
30 000
Arvode intervjuobjekt:
10 000
Lön Regissör
30 000
Summa:
120 000
Filminspelning Sånger från den bortglömda grunden
Teknikhyra
30 000
Regi/foto lön 10 dagar
30 000
Ljudtekniker lön 10 dagar
30 000
B-Foto/koordinator lön 10 dagar
30 000
Skådespelare
30 000
lön 10 dagar
Resor
5 000
Material
10 000
Summa:
165 000
Filminspelning Andens erfarenheter
120 000
FilmiInspelning Sånger från den bortglömda grunden 165 000
Utv format, programmering, tester
20 000
Lön inbjudna kreatörer,
utv rest/mötesplats, experimentverkstad
45 000
Summa totalt:
250 000
Finansieringsplan höst 2015
Utvecklingsstöd SFI
200 000
Film i Väst:
50 000
Summa:
250 000