PwC Academy Utbildningsutbud hösten 2015 – våren 2016

www.pwc.se/academy
PwC Academy
Utbildningsutbud
hösten 2015 – våren 2016
Kommun
Landsting
Region
Kommunala bolag
Ideell sektor
Svenska kyrkan
Kommunalförbund
Utbildningsområden som vi erbjuder
Innehållsförteckning
Välkommen till Academys utbildningserbjudande för Kommunal Sektor,
hösten 2015 – våren 2016
4
Academys utbildningsadministration och anmälan
5
Förbättra er verksamhet med professionell utveckling
6
Framtidens ledare – PwC:s utvecklingsprogram för toppledare och
kommunstyrelseordförande
7
Ledning/Styrning och ledarskap
11
Personal
17
Förtroendevalda inklusive revision
19
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
23
Juridik/Administration
29
Vård och omsorg/Hälso- och sjukvård
35
Utbildning och lärande
38
Kommunala företag
40
Svenska kyrkan/Ideell sektor
42
Nyheter hösten 2015
Strategisk ekonom
12
FN:s barnkonvention – snart svensk lag? Förbered dig och din organisation
14
Det tudelade ledarskapet
16
PwC:s Topprevisorsprogram för förtroendevalda revisorer
20
Stärk din roll som förtroendevald – styr över ekonomin och verksamheten
21
Komponentavskrivningar i kommunal verksamhet
24
Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter
27
Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i
landsting och regioner
27
Rätt val – fördjupningsutbildning om förändrad vallag
31
Resursfördelning till förskola och skola – på lika villkor och utifrån
barns och elevers behov
39
Att skriva protokoll i Svenska kyrkan
45
Välkommen till Academys
utbildningserbjudande för
Kommunal Sektor,
hösten 2015 – våren 2016
Hur möter vi framtiden?
I en värld som förändras snabbt behöver vi
ständig utveckling. Inom offentlig verksamhet krävs att vi kan våra regelverk, vi
kan hantera eventuella risker, vi är effektiva och arbetar med ledning, styrning,
förändring och vi har kompetenta medarbetare.
Du kan också kontakta oss eller någon av
våra utbildare för att diskutera behoven i
just din organisation.
Mer information och fler utbildningar
finns på vår webbplats:
www.pwc.se/academy
Vi har i detta erbjudande försökt att möta
dessa behov. Välj utbildningar här eller på
vår hemsida.
Lisa Åberg
Verksamhetsansvarig för utbildning.
Är du osäker på vilken utbildning som
är mest lämplig? Kontakta gärna oss.
Lisa Åberg
010-212 51 80
[email protected]
4
Välkommen till Academys
utbildningsadministration
och anmälan
Vill du veta mer?
På www.pwc.se/academy kan du
läsa mer om innehåll och vilka
specifika utbildningar som erbjuds.
Du anmäler dig enkelt via webbplatsen.
Anmälningar
Vi tar emot anmälningar och förfrågningar kring våra utbildningar. Vi har
årligen cirka 15 000 nöjda deltagare på
våra arrangemang! För din information vill
vi meddela att dina personuppgifter enbart
används för kursadministrativa ändamål:
behandla kurs­anmälan, upprätta deltagarförteckning, återsända anmälningsbekräftelse, kursutvärdering samt fakturering.
Mer information och fler utbildningar
finns på vår webbplats:
www.pwc.se/academy
Kontakta gärna oss om du har några frågor
om utbildningarna, vill ha hjälp med din
anmälan eller om du önskar köpa hem
en utbildning till din kommun, landsting,
region eller församling.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen 14 dagar innan start. Vi reserverar
oss även för eventuella ändringar.
5
Carina Gustafsson
010-212 52 40
Ankie Wilhelmsson
010-212 99 43
[email protected]
ankie.wi[email protected]
Förbättra er verksamhet med
professionell utveckling
Vill du veta mer?
På www.pwc.se/academy kan du
läsa mer om innehåll och vilka
specifika utbildningar som erbjuds.
Du anmäler dig enkelt via webbplatsen.
Era behov styr vårt utbud
Kursutbudet inom Academy återspeglar de
behov som vi vet finns bland kommuner,
landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och ideella föreningar. Vi vill kunna
hjälpa dig inom alla de områden som vi
behärskar bäst.
Vårt löfte – värdeskapande lärande
Academy står för värdeskapande lärande.
Detta innebär att investeringen i tid och
pengar för dig som deltagare ska ge värde
i form av nytta för din verksamhet. Som
deltagare på en Academykurs kan du förvänta dig hög kvalitet. Utbildningsledarna
är utvalda utifrån kunskap, erfarenhet och
pedagogisk förmåga.
Skräddarsy utbildningspaket
För att maximera nyttan erbjuder vi skräddarsydda utbildningar anpassade efter just
era kompetensbehov.
Mats Wadell
Försäljningsansvarig
010-213 38 73
[email protected]
Kontakta oss så berättar vi mer!
Mats Wadell, försäljningsansvarig
010-213 38 73
[email protected]
6
Framtidens ledare – PwC:s
utvecklingsprogram
för toppledare och
kommunstyrelseordförande
Toppledarprogrammet startar för fjortonde
omgången 8–9 september 2015
Nya KSO-programmet startar
den 3–4 september 2015
Framtidens ledarskap för framtidens
kommuner och regioner
Vill du veta mer om
programmen?
PO Gunnarsson
0709-29 20 85
[email protected]
7
Framtidens ledare – PwC:s
toppledarprogram
Toppledarprogrammet startar för fjortonde
omgången hösten 2015
Målgrupp
Förvaltningschefer, ekonomichefer, personalchefer, kanslichefer, IT-chefer, chefsjurister etc.
Programmet omfattar 10 dagar. Det är fem
träffar med två dagar vid varje tillfälle.
Datum
8-9 september 2015
15-16 oktober 2015
25-26 november 2015
13-14 januari 2016
10-11 februari 2016
Programansvarig
Magnus Hultgren, 010-212 72 81,
[email protected]
Programsekreterare
Ankie Wilhelmsson, 010-212 99 43
[email protected]
Du är varmt välkommen att höra av dig med
frågor till oss.
Vill du veta mer om
programmen?
Magnus Hultgren
010-212 72 81
[email protected]
8
Framtidens ledare –
Kommunstyrelseordförande
Nya KSO-programmet startar 3-4 september
– åtta intensiva dygn – så lyckas du som KSO
PwC har sedan 2001 framgångsrikt
genomfört ett antal ledarutvecklingsprogram för kommunstyrelseordföranden,
kommundirektörer, stabschefer samt
förvaltningschefer.
Målgrupp
Kommunstyrelseordföranden.
Cirka 600 kommunala chefer har hittills
genomgått våra ledarutvecklingsprogram.
Datum
3-4 september
8-9 oktober
12-13 november
15-16 december
Nu startar tredje omgången av utvecklingsprogrammet för kommunstyrelseordföranden.
Den röda tråden är:
• Omvärld och omvärldsanalys
• Personligt ledarskap
• Ledande politisk ledare och tudelat
ledarskap tillsammans med kommundirektörer
• Ledarskap för strategisk utveckling.
Programmet omfattar 8 dagar. Det är fyra
träffar med två dagar vid varje tillfälle.
Programansvarig
PO Gunnarsson, 0709-29 20 85
[email protected]
Gå in på www.pwc.se/academy och läs mer
om utvecklingsprogrammen.
Vill du veta mer om
programmen?
PO Gunnarsson
0709-29 20 85
[email protected]
9
Framtidens ledarskap – PwC
Framtidens ledarskap för framtidens
kommuner och regioner
Målgrupp
Utvecklingsprogram för kommunstyrelsens ledamöter, ordförande i nämnder och
styrelser, kommundirektörer, stf kommundirektörer, stabschefer, förvaltningschefer
samt vd i kommunala bolag m.fl.
Målsättning
Vårt övergripande mål för ledarutvecklingsprogrammet är att ge deltagarna ny
energi och inspiration, vidareutveckla
ledarskapet samt stärka det gemensamma
och strategiska ledarskapet.
Ledarutvecklingsprogram
– en process
I våra ledarutvecklingsprogram ”på
hemmaplan” med ledande politiker och
tjänstemän som målgrupp kombineras
ledarutveckling och strategiskt arbete för
att vidareutveckla kommunen så att den
kan bli en ”framtidens kommun” i alla
avseenden.
Programmen ser vi som en process som
ofta behöver korrigeras och utvecklas under resan beroende på uppdragsgivarens
behov och önskemål.
Vi försöker alltid vara mycket lyhörda för
vad respektive kommun – region vill fokusera extra på och vilka fördjupningar man
önskar göra.
Naturligtvis har vi möjlighet att komplettera vår egen bemanning med externa
föreläsare.
Vi varvar teoriavsnitt och deltagarnas vardag med övningar och diskussioner.
Vill du veta mer om
programmen?
PO Gunnarsson
0709-29 20 85
[email protected]
10
Ledning/Styrning och ledarskap
Vad är god styrning av kommunal verksamhet? Frågor kring ledning och styrning är ständigt
aktuella inom kommuner, regioner och landsting. När PwC arbetar med ledning och styrning gör vi
gärna en tydlig skillnad på dessa. Med styrning avser vi de system, beslut, policys och rutiner som
är själva infrastrukturen i styr- och ledningssystemet. Här kan det till exempel gälla kommunens
övergripande mål, resursfördelning, uppföljning och utvärdering.
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
Inom området ledning fokuserar vi på de informella processerna och hur hårdvaran i form av mål,
budget och resultat hanteras och förverkligas i dialog och process inom organisationen. Ifråga om
ledningsperspektivet är förstås själva ledarskapet och organisationskulturen avgörande.
Välkommen att kontakta oss för
en utvecklande dialog.
Juridik för chefer i kommuner och
landsting
Vad betyder pensionsåtagandet för
din kommun?
Chefsprogram för operativa ledare
– personal, verksamhet och ekonomi
Det
tudelade ledarskapet, NYHET!
ekonom, NYHET!
Strategisk
mera!
Analysera
Mänskliga rättigheter i kommunen
– hur, vad och varför?
Ensamkommande barn
– återsökning av statsbidrag och nya
e-tjänsten
FN:s barnkonvention – snart svensk
lag? Förbered dig och din
organisation, NYHET!
Statsbidrag inom
flyktingmottagandet
– söker din kommun det man har rätt till?
Ekonomer & HR-specialister
– samarbete med synergieffekter
Intern styrning och kontroll
– Grund
Intern styrning och kontroll
– Fortsättning
projektledning!
Praktisk
ledningsgrupp
Ledande
Leda mot e-förvaltning
– förändringsledning för offentlig sektors
högsta chefer
Från e-förvaltning till
förvaltningsutveckling och
medborgarnytta
Värderingsstyrt ledarskap
– en framgångsfaktor för ett bättre
resultat och högre effektivitet!
Medborgardialog
– ett verktyg för framtiden
11
Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina
önskemål! Vi diskuterar gärna era möjligheter
att leda och styra er verksamhet på ett effektivt
sätt och hur ni med det goda ledarskapet kan
möta framtidens krav.
Micaela Hedin
010-212 44 27,
[email protected]
Osäkra framtider – hur arbetar
man med scenarioplanering?
Ledning/Styrning och ledarskap
NYHET!
Juridik för chefer i kommuner och
landsting
Strategisk ekonom
Ensamkommande barn
– återsökning av statsbidrag och nya
e-tjänsten
Statsbidrag inom
flyktingmottagandet
– söker din kommun det man har rätt till?
Många problem kan undvikas om de
grundläggande kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen finns. Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet
fungerar och hålls ihop, alltifrån grundlagarna till speciallagstiftningen. Utbildningen är en av våra populäraste utbildningar
genom åren.
Du arbetar idag som ekonomichef, controller eller ekonom med strategiska frågor på
agendan. Din roll kan variera mellan att
vara projektledare eller medarbetare i projekt eller i processer. Du vill utveckla din
roll för att bli en viktig resurs i kommunens
strategiska planering.
Kommunernas mottagande finansieras av
statsbidrag. Ta del av samtliga ersättningar
för kommunens insatser för målgruppen
och gällande praxis. Lär dig hur utformning av avtal med staten påverkar intäkterna, samt ansvarsfördelning och rätten till
ersättning vid placering i annan kommun
m.m.
Christina Olsson, 010-212 96 93
[email protected]
Dagen innehåller ett specialpass om
Migrationsverkets nya e-tjänst för ansökan
av statsbidrag och platshantering Annica
Ring, ansvarig projektledare, informerar
om tjänsten och hur du ansluter dig.
Kommuner som tar emot flyktingar
har rätt till ersättning från staten.
De flesta bidrag kräver en ansökan.
Detta berör hela kommunen, inte bara
flyktingverksamheten, t.ex. IFO, äldreoch funktionshinderomsorg, skola och
överförmyndare. För att kommunen ska
få ersättning krävs både kunskap och
välfungerande rutiner. Annars finns en risk
att ansökningar uteblir. Ta del av aktuella
målgrupper, ersättningsförordningar och
praktiska tips.
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Ort och datum
Göteborg: 18-19/11
Fredrik Ottosson, 010-212 45 23
[email protected]
Orter och datum
Göteborg: 13/10
Stockholm: 3/11
12
Fredrik Ottosson, 010-212 45 23
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 29/9
Malmö: 17/11
Ledning/Styrning och ledarskap
Intern styrning och kontroll
– Grund
Intern styrning och kontroll – Fortsättning
Vad betyder pensionsåtagandet för din kommun?
Analysera mera!
Intern kontroll är en viktig del av verksamhetsutvecklingen och inte bara något
som syftar till att säkerställa de ekonomiska rutinerna. Därför är det viktigt att
ansvariga personer på ett pedagogiskt och
intresseväckande sätt sprider det ”goda”
budskapet om intern kontroll.
I denna fortsättningsutbildning tar vi den
interna kontrollen ett steg vidare. Upplever
du att arbetet med den interna kontrollen
stagnerat? Möts arbetet med intern kontroll av ointresse? Hur skapar vi förutsättningar för att få en dynamisk intern
kontroll som gör nytta i verksamheten och
ytterst för medborgaren?
Skaffa dig kunskap om vad pensionsåtagandet betyder för din kommun och
vilka valmöjligheter kommunen har.
De senaste 5–10 åren har Sveriges kommuner fokuserat på att formulera och konkretisera mål för verksamheten. Nu är det
dags att ta nästa steg och utveckla uppföljning och analys av verksamhetens resultat!
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
[email protected]
Dessa frågor och många fler hoppas vi
kunna bidra till att lösa genom denna
utbildningsdag.
Ort och datum
Stockholm: 5/11
Orter och datum
Stockholm: 7/10
Växjö: 4/11
Annika Hansson, 010-213 02 11
[email protected]
Vilka krav ställs idag på den analys som
ligger till grund för verksamhetens bedömning av måluppfyllelsen? Vad behöver
utvecklas? På vilket sätt kan vi ekonomer,
controllers och kvalitetsansvariga bidra i
verksamhetens analysarbete?
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
[email protected]
Susanna Collijn, 010-212 48 37
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 8/10
Ort och datum
Stockholm: 12/11
13
Ledning/Styrning och ledarskap
NYHET!
FN:s barnkonvention – snart svensk
lag? Förbered dig och din
organisation
Ekonomer & HR-specialister – samarbete med synergieffekter
Från e-förvaltning till
förvaltningsutveckling och
medborgarnytta
Medborgardialog – ett verktyg för framtiden
Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag. Barnkonventionen innehåller en rad krav som svenska
mydigheter behöver beakta. Hur säkerställer er myndighet att barnkonventionen
efterlevs? Utbildningsdagen hjälper dig
och din organisation att förstå dagens krav
och förbereda er för ny lagstiftning
En organisation får störst nytta av sina
ekonom- och HR-funktioner om dessa har
ett utvecklat och effektivt samarbete. Ekonomer och HR-specialister fungerar ofta
som internkonsulter till chefer med ansvar
för ekonomi, personal och verksamhet.
Ett samordnat stöd till cheferna förbättrar
väsentligt chefernas beslutsunderlag. Vi
hjälper er att utveckla samarbetet för att
uppnå bästa ändamålsenlighet.
Hur ska din organisation få en enklare,
mer öppen och effektivare förvaltning
som skapar mervärde för medborgare och
företag? Vilka är drivkrafterna för e-förvaltning? Den nya tekniken utmanar den
förvaltningstradition som råder sedan
länge och skapar nya förutsättningar och
möjligheter för demokrati, delaktighet
och tillväxt. Vad innebär sociala medier?
Offentliga institutioners varumärken
byggs numera av användarna/medborgarna på webben i stor utsträckning.
Samtidigt ser vi hur bloggande politiker
och tjänstemän ofta saknar kunskap och
strategi för hur den sociala webben kan
hanteras. Hur klarar ni att navigera
i det nya kommunikationslandskapet?
Demokrati är inte självklar och kommer
inte gratis, i samhället ser vi bl.a. ett vikande förtroende för politiker, stora skillnader
i valdeltagande utifrån socioekonomisk
bakgrund och ett ökat gap mellan förtroendevalda och medborgare.
Tobias Bjöörn, 010-212 61 09
[email protected]
Gabriella Fredriksson, 010-212 68 91
[email protected]
Orter och datum
Göteborg: 17/11
Stockholm: 19/11
Kristina Hermansson, 010-212 99 06
[email protected]
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
[email protected]
Anna Kelly, 010-213 39 22
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
14
Samtidigt är medborgarna med sina åsikter och kunskap en enorm tillgång och det
finns ett stort engagemang för samhällsfrågor och politik som inte kanaliseras på
traditionellt vis. För att behålla sin trovärdighet och sin innovationskraft måste
kommuner och landsting ta med medborgarna i styrningsprocessen – medborgardialogen är ett verktyg i detta arbete.
Gabriella Fredriksson, 010-212 68 91
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Ledning/Styrning och ledarskap
Chefsprogram för operativa ledare
– personal, verksamhet och ekonomi
Mänskliga rättigheter i kommunen – hur, vad och varför?
Praktisk projektledning!
Ledande ledningsgrupp
Att vara ledare/chef innebär ett ansvar
för ekonomi, verksamhet och personal.
Som operativ ledare är du expert på
ditt verksamhetsområde. Här får du
verktyg för att hantera ekonomi- och
personalfrågorna.
Sverige har åtagit sig att de mänskliga rättigheterna ska efterlevas och genomföras.
I Sverige innebär vår förvaltningsstruktur
att ansvaret för förverkligandet av många
av de mänskliga rättigheterna faller på
kommuner. Vilka är de mänskliga rättigheterna som berör en kommun? Vad innebär
det att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv? Vad görs redan i kommunen? Hur kan
kommunen arbeta systematiskt med de
mänskliga rättigheterna som en del av det
redan pågående arbetet?
Att förstå projektarbetsformens specifika
förutsättningar, framgångsfaktorer och
fallgropar är ett sätt att säkra projektets
framgång. Ta del av kunskap och konkreta
praktiska erfarenheter.
Hur bygger du upp en ledningsgrupp
på tjänstemannanivå för din kommun
eller din förvaltning? Hur utvecklar du
gruppens dynamik? Vilken roll ska den ha
och hur bör den vara sammansatt? Hur bör
ledningsgruppen arbeta?
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
[email protected]
Kristina Hermansson, 010-212 99 06
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Gabriella Fredriksson, 010-212 68 91
[email protected]
Eva Lidmark, 010-212 67 33
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
PO Gunnarsson, 010-212 62 34 [email protected]
Magnus Hultgren, 010-212 72 81
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
15
Ledning/Styrning och ledarskap
NYHET!
Leda mot e-förvaltning – förändringsledning för offentlig sektors
högsta chefer
Värderingsstyrt ledarskap
– en framgångsfaktor för ett bättre
resultat och högre effektivitet!
Det tudelade ledarskapet
Hur utvecklar ni er e-förvaltning framgångsrikt och kostnadseffektivt? Hur styr
du det dagliga arbetet liksom tar fram
hållbara strategier för ett kostnadseffektivt
införande? Vilken kompetens, organisation
och teknik behöver ni ha och hur leder du
mot den? Välkommen till en aktuell och
inspirerande kurs tillsammans med chefskollegor i offentlig sektor!
Behöver du tänka nytt i mötet med nya
krav från omvärlden? Vill du möjliggöra ett
förbättrat kundvärde? Allt fler har insett
värdet av ett värderingsstyrt ledarskap.
Det finns många goda exempel på organisationer som framgångsrikt arbetar med
sin värdegrund med valda värderingar,
till exempel IKEA, Google och Kungsbacka
kommun. Alla organisationer styrs av värderingar. Frågan är om det är värderingar
som organisationen vill stå för? Är det bemötande, resultat och ansvar som ska vara
styrande eller är kreativitet och delaktighet rätt värderingar att fokusera på?
Bakgrund: Ett väl fungerande samspel
mellan politik och tjänstemän är en avgörande faktor för en väl fungerande kommun/kommunstyrelse/nämnd.
Micaela Hedin, 010-212 44 27
[email protected]
Pär Sturesson, 010-212 90 02
[email protected]
Jon Arwidson, 010-213 31 02
[email protected]
Anna Kelly, 010-213 39 22
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Målgrupp: kommunstyrelser, nämnder och
ledningsgrupper.
En utbildningsinsats med en teoretisk del
om ansvar utifrån kommunallagen och erfarenheter om de olika rollerna och en del
som en workshop där politiker och tjänstemän arbetar med sina roller. Eventuella
gråzoner diskuteras.
Stefan Karlsson, 010-212 40 46
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
16
Osäkra framtider – hur arbetar man
med scenarioplanering?
I den osäkra värld vi lever i är det viktigt
för företag och organisationer att veta
vilka strategiska osäkerheter som skulle
kunna inträffa så att de kan skapa någon
form av förberedelse för att bemöta de situationer som uppkommer. Det gör också
att en del uppkomna problem mycket
snabbare kan lösas eller kanske aldrig
ens behöver inträffa. Att arbeta proaktivt
med osäkra framtidsförändringar är en av
nycklarna till framgång. Att städa akuta
problem tar mycket resurser i anspråk och
genom att istället förbereda företaget eller
organisationen på tänkbara utfall – skapar
man en mer rustad och robust struktur för
att möta framtidens utmaningar.
Jessica Carragher Wallner, 010-212 64 32
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Personal
Den offentliga verksamheten står inför en rad olika utmaningar där den framtida
personalförsörjningen utgör en viktig del.
För att kunna behålla och återrekrytera medarbetare behövs goda förutsättningar där
organisationens varumärke som arbetsgivare utgör en viktig del. I våra utbildningar inom
personalområdet erbjuder vi ett antal högaktuella ingångar för att stödja detta arbete.
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
Medarbetarna utgör den viktigaste resursen
i en tjänsteproducerande organisation. En av
utmaningarna idag och inför framtiden är att
kunna rekrytera nya medarbetare. Samtidigt
är det av stor vikt att säkerställa kompetensen
inom organisationen.
Välkommen att kontakta oss
för en utvecklande dialog.
Carl-Gustaf Folkeson
010-212 99 58,
carl-gustaf.folkeson
@se.pwc.com
Den goda arbetsplatsen – hur skapar vi förutsättningar för
denna? Introduktionsprogram för nyanställda
Fungerande individuell löne-
sättning
– en framgångsfaktor för organisationen
How to Catch the Carrot! – om incitamentssystem i offentlig sektor
17
Personal
Den goda arbetsplatsen
– hur skapar vi förutsättningar för denna?
Introduktionsprogram för
nyanställda
Fungerande individuell löne-
sättning
– en framgångsfaktor för organisationen
How to Catch the Carrot! – om incitamentssystem i offentlig sektor
För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetarna. Den
goda arbetsplatsen bidrar till att förstärka
och utveckla organisationens varumärke.
Hur får man riktigt duktiga medarbetare?
Vi hjälper er att introducera era nyaställda
i den kommunala världen.
Individuell lönesättning har tillämpats
under flera år i offentlig verksamhet men
det har i praktiken visat sig svårt att uppnå
de lönepolitiska ambitionerna. Vad beror
detta på? Hur kan vi komma vidare?
Hur kan du få dina medarbetare att
överträffa kundernas/brukarnas
förväntningar? Vad är det som gör att
medarbetarna är beredda att ge det ”lilla
extra”? Går det att påverka medarbetarna
med olika ”morötter”? rätt värderingar att
fokusera på?
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
[email protected]
Adrian Göransson, 010-212 99 23
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 18/11
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
carl-gusta[email protected]
Carin Hultgren, 010-212 48 41
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
18
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Förtroendevalda inklusive revision
Kommunal verksamhet styrs och leds av förtroendevalda. För att kunna genomföra detta
omfattande uppdrag, krävs kontinuerlig utveckling och kunskapsinhämtning. Hur kan du som
förtroendevald skapa mål och visioner som kommer din region till gagn? Vilken möjlighet har du
som förtroendevald att styra och leda arbetet in i framtiden?
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
En utbildning som är anpassad efter din kommuns behov och förutsättningar? Inom PwC
hjälper vi kommuners och landstings förtroendevalda och revisorer att utveckla sin kunskap
och roll.
Välkommen att kontakta oss
för en utvecklande dialog.
Anders Haglund
010-212 48 29,
anders.haglund
@se.pwc.com
PwC:s Topprevisorsprogram för
förtroendevalda revisorer, NYHET!
Intern styrning och kontroll för förtroendevalda
Stärk din roll som förtroendevald –
styr över ekonomin och verk- samheten, NYHET!
Delårsrapport – till vilken nytta?
Årsredovisningen – ett rykande aktuellt ämne
Utveckla ordförandeskapet i nämnder och styrelser
Etiska aspekter i kommunala uppdrag
Anlägg ett barnperspektiv i revisionen
19
PwC:s Topprevisorsprogram
för förtroendevalda revisorer
Hösten 2015 lanserar vi vårt nya regionala utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer i kommuner,
landsting och regioner. Programmet består av fyra moduler som tillsammans ger dig som förtroendevald
revisor en komplett utbildning för att kunna utföra ditt uppdrag. Modulerna ges återkommande på flera
orter i Sverige. Du väljer själv i vilken ordning och takt som du vill följa programmet.
NYHET!
Programmet innehåller följande moduler:
Modul 1
Modul 2
Revisionsuppdraget – grundkurs i lag och
praxis
Kommunal revision i praktiken – fördjupningskurs med fallstudier
Modul 3
Modul 4
Lekmannarevision i praktiken
Vill du veta mer om
programmen?
Ansvarsprövningen – fallstudier i de åtta
bedömningsgrunderna
Lisa Åberg
010-212 51 80
[email protected]
Gå in på www.pwc.se för att göra en intresseanmälan till
utbildningen eller för att få mer information om programmets olika moduler.
Andreas Jönsson
0761-30 46 71
[email protected]
se.pwc.com
20
Förtroendevalda inklusive revision
NYHET!
Stärk din roll som förtroendevald –
styr över ekonomin och verk- samheten
Årsredovisningen – ett rykande aktuellt ämne
Utveckla ordförandeskapet i nämnder och styrelser
En tvådagarsutbildning som medför att du
som förtroendevald politiker känner dig
trygg i din roll som uppdragsbeställare. Vi
varvar teori med gruppdiskussioner.
Nu är det dags att summera året som gått.
Blev det som vi tänkt oss i budgeten? Vad
säger lagstiftningen om vad en årsredovisning ska innehålla? Lär dig förstå och
använda din kommuns, landstings eller
regions årsredovisning på bästa sätt.
För att nämndens/styrelsens arbete och
sammanträden ska fungera på ett effektivt
och korrekt sätt är det viktigt att du som
ordförande/vice ordförande känner till
de grundläggande reglerna som gäller för
ordförandeskapet.
• Grundläggande kommunalrättsliga
regler med utgångspunkt från ett
ordförandeperspektiv.
• Sammansträdesteknik.
• Beredningsarbetet i nämnden/
styrelsen
Några frågor som du som förtroendevald
kanske ställer dig?
• Hur kan jag bli trygg i min roll som
politiker?
• Vilka är de viktigaste regelverken inom
ekonomiområdet?
• Vad finns det för lämpliga verktyg för
framtagandet av såväl finansiella mål
som verksamhetsmål?
• Gränsen mellan förtroendevalda och
tjänstemän – var går det?
• Hur styr jag ekonomi och verksamhet?
• Hur vet jag att pengarna används på
rätt sätt?
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Kristina Hermansson, 010-212 99 06
[email protected]
Lisa Åberg, 010-212 51 80
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 26/1
Göteborg: 1/2
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 4-5/11
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Christina Olsson, 010-212 96 93
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 10-11/9
21
Förtroendevalda inklusive revision
Intern styrning och kontroll för
förtroendevalda
Delårsrapport – till vilken nytta?
Etiska aspekter i kommunala uppdrag
Anlägg ett barnperspektiv i revisionen
I rollen som förtroendevald har du ett
särskilt ansvar för intern kontroll men vad
betyder begreppet egentligen? I denna
utbildning kommer vi särskilt ta fasta på
att förklara vad intern kontroll betyder
och hur den interna kontrollen kan tillföra
ett mervärde till organisationen som ett
verktyg för verksamhetsutveckling. Vi
kommer även att ge förslag på vad du som
förtroendevald bör vara observant på när
det gäller intern kontroll och hur du kan
bedöma om verksamheten har en god
intern kontroll eller inte.
Har delårsrapporten egentligen någon
större funktion eller är det bara ytterligare
ett dokument som ska fram?
Förtroendevalda i vårt samhälle ansvarar för stora demokratiska värden. I den
politiska makt som förtroendevalda utövar
finns alltid etiska aspekter med – att verka
för samhällets bästa och det som är gott
och rätt!
Bo Thörn, 010-212 98 44
[email protected]
Barn och unga är medborgare i samhället
men de saknar rösträtt och är inte valbara
till politiska uppdrag. Därför är det extra
viktigt att revisorerna granskar om besluten och tar hänsyn till barns och ungas
rättigheter. Utbildningen ger möjlighet att
lära om barnkonventionen, hur den tillämpas i kommuner och landsting, samt hur
revisionen konkret kan uppmärksamma
barnperspektivet i sitt arbete.
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Tobias Bjöörn, 010-212 61 09
[email protected]
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 21/10
Växjö: 5/11
Vi visar på vilken fantastiskt nytta du som
politiker kan/bör ha av en delårsrapport.
Lär dig tolka, analysera samt ställa krav på
innehåll och utformning så att delårsrapporten blir ett bra beslutsunderlag.
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Kristina Hermansson, 010-212 99 06
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Ort och datum
Stockholm: 16/9
22
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Processer för ekonomiadministration är centrala i alla organisationer, inte minst i kommuner och
landsting. Gemensamt är att de ofta omfattar hela organisationen och därför kan vara komplexa.
Våra utbildningar har olika inriktningar, från grundläggande kurser till fördjupningar inom specifika
områden. Vi vill i våra utbildningar betona att det övergripande syftet med ekonomiadministration
är att kunna ge beslutsfattare på olika nivåer, inte minst de förtroende­valda, ett relevant och
tillförlitligt besluts­underlag så att dessa kan utöva sin styrning och kontroll.
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
Ökad kunskap om den kommunala ekonomin
gör arbetet mer förståligt och effektivare. Vi
anpassar utbildningen både avseende tidsom-
fattning, nivå och innehåll till just dina medarbetares behov och önskemål.
Välkommen att kontakta oss
för en utvecklande dialog.
Inger Andersson
010-212 80 36,
inger.andersson
@se.pwc.com
ekonom, NYHET!
Strategisk
Komponentavskrivningar i kommunal verksamhet, NYHET!
Kommunal ekonomi för icke-
ekonomer – grundläggande ekonomi
för enhets- och verksamhetschefer
Mervärdesskatten i kommuner och landsting
uppföljning och prognos
Budget,
Förbätta den interna kontrollen inom lönehanteringen
Nyanställd
ekonom – del 1
ekonom – del 2
Nyanställd
Vad betyder pensionsåtagandet för
din kommun?
Controller – från informations-
producent till verksamhetspartner
Ekonomi för administratörer,
handläggare och assistenter, NYHET!
Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt fastigheter, teknisk
förvaltning, gata/trafik,
exploatering m.m.
Ekonomi för administratörer,
handläggare och assistenter i
landsting och regioner, NYHET!
Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt social omsorg, äldreboenden m.m. Fakturahantering i kommuner
och landsting
23
FAME! – FrAMtidsprogram för Ekonomer
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
NYHET!
Strategisk ekonom
Du arbetar idag som ekonomichef, controller eller ekonom med strategiska frågor på
agendan. Din roll kan variera mellan att
vara projektledare eller medarbetare i projekt eller i processer. Du vill utveckla din
roll för att bli en viktig resurs i kommunens
strategiska planering.
Christina Olsson, 010-212 96 93
[email protected]
Orter och datum
Göteborg: 20/11
Stockholm: 24/11
NYHET!
Komponentavskrivningar i kommunal verksamhet
Budget, uppföljning och prognos
I den uppdaterade versitonen RKR 11.4
Materiella anläggningstillgångar, som
gäller från räkenskapsåret 2014, anges att
tillämpning av komponentavsrking är ett
krav vid redovisning av avskrivning för
tillgångar som består av betydande komponenter.
• Vilka tillgångar avses?
• Hur kommer vi igång?
• Vilka tillgångar väljer vi först?
• Hur kan man gå till väga?
• Vilka konsekvenser får det och vad
påverkas?
• Erfarenhetsutbyte
Vi kommer även att delge några erfarenheter från aktiebolagens övergång till K3.
Trots att du inte är ekonom har du fått
ansvar för flera miljoner. Hur ska du bäst
kunna budgetera och följa upp din verksamhet och därtill kunna ge tillförlitliga
prognoser?
Bli trygg i din roll som budgetansvarig.
Förstå hur du kan påverka och få bra kontroll över verksamheten.
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 19/10
Förbättra lönehanteringens processer – intern kontroll
En god intern styrning och kontroll är en
förutsättning för att kunna bedriva en
effektiv och säker hantering av löner. I
kursen kopplar vi ihop processorientering
med riskanalyser och kontrollåtgärder.
Under dagen kommer du att få lära dig
hur man arbetar med processutveckling
(processorientering) som medel för att
stärka den interna kontrollen. Vi diskuterar
de krav och mål som finns för lönehanteringen samt hur krav och mål kan mätas.
Stor vikt kommer att läggas på övningar
kring hur risker kan analyseras och hur
lönehanteringen kan följas upp. Exempel
på hur processbeskrivningar kan upprättas
kommer att ges.
Anders Rabb, 072-35 30 920
[email protected]
Göran Persson Lingman, 010-212 75 49
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 17/11
Karin Norrman Elgh, 010-212 52 31
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 15/10
24
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Nyanställd ekonom – del 1
Nyanställd ekonom – del 2
Kom snabbt in i jobbet som ekonom inom
den kommunala sfären. Gör rätt saker
på rätt sätt – bli effektiv. Kunskap och
förståelse för den kommunala särarten
ger ett sammanhang och de specifika
förutsättningarna för att lyckas! Rätt rustad gör du som ekonom inom en kommun,
ett landsting, en region eller ett kommunalförbund stor skillnad för samhällsutvecklingen!
Bli säkrare i din roll som ekonom inom den
kommunala sfären. Lär dig fler områden
med specifik hantering inom kommuner,
landsting, regioner och kommunalförbund. Bli kunnig om momshantering,
intern kontroll, upphandling, offentlighet
och sekretess samt utveckling av ekonomrollen.
Du har, efter genomförd utbildning, förståelse för den kommunala särarten. Du
är väl förtrogen med den lagstiftning som
påverkar den kommunala sektorn.
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Kommunal ekonomi för icke-
ekonomer – grundläggande ekonomi
för enhets- och verksamhetschefer
Mervärdesskatten i kommuner och
landsting
Ekonomi och verksamhet måste gå hand i
hand om man ska vara framgångsrik i sitt
uppdrag som resultatansvarig.
Nyheter på momsområdet eller varför är
det viktigt med en ny momskurs?
Att hantera momsredovisningen inom
kommuner och landsting förutsätter både
goda momskunskaper och goda kunskaper
om kommunkontosystemets funktion liksom kontroll över rättsutvecklingen.
Under den här utbildningen går vi igenom
regelverket och diskuterar årets nyheter,
analyserar rättsfall och går igenom ställningstaganden från Skatteverket som
påverkar momsredovisningen inom kommuner och landsting. Teori varvas med
praktiska exempel och du får en bra grund
att stå på i ditt arbete med momsfrågor.
Detta är en högaktuell kurs för dig som
kan din verksamhet och vill ha mer inblick
i den övergripande ekonomiska styrprocessen och vill lära dig mer om hur du kopplar
ekonomi till din verksamhet.
Under en dag får du lära dig det grundläggande för att få kunskap om hur kommunens ekonomi fungerar och hur du kan
påverka den. Med utgångspunkt från kommunens budget och årsredovisning går vi
igenom aktuell lagstiftning och förklarar
olika fackuttryck.
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Kristina Hermansson, 010-212 99 06
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 23-24/11
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Kristina Hermansson, 010-212 99 06
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 26/10
Ort och datum
Stockholm: 27-28/10
25
Jan Svensson, 010-213 37 43
[email protected]
Christina Grape, 010-212 54 93
[email protected]
Lena Josefsson, 010-212 90 66
[email protected]
Henrik Ivarsson, 010-212 8525
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 15/10
Göteborg: 20/10
Malmö: 21/10
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt fastigheter, teknisk förvaltning,
gata/trafik, exploatering m.m.
Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt social omsorg, äldreboenden
m.m. (halvdag 09.00-12.00)
Vad betyder pensionsåtgandet för
din kommun?
Controllerutbildning – inriktning
offentlig sektor
Välkommen till en heldagsutbildning i fastighetsmoms. Syftet med kursen är att efter
en allmän genomgång av de mervärdesskatteregler som gäller för fastigheter
närmare diskutera aktuella frågor inom
fastighetsområdet i vid bemärkelse.
Kursen genomförs som en workshop där
stort fokus kommer att läggas på deltagarnas egna frågor. Vi kommer bl.a. att ta upp
fastighetsbegreppet, frivillig skattskyldighet, exploateringsfrågor och momsfrågor inom gatu/trafikområdet.
Syftet med kursen är att efter en allmän
genomgång av de mervärdesskatteregler
som gäller för social omsorg närmare diskutera aktuella frågor inom området social
omsorg. Kursen genomförs som en workshop där stort fokus kommer att läggas på
deltagarnas egna frågor. Vi kommer bl.a.
att ta upp ersättning vid upphandling och
bidragsgivning inom social omsorg, vilka
konsekvenser får införande av LOV, äldreboenden och gruppbostäder (LSS) – efter
Micasa-domen.
Skaffa dig kunskap om vad pensionsåtagandet betyder för din kommun och vilka
valmöjligheter kommunen har.
För dig som controller eller ekonom som
vill ta nästa kliv i din roll. PwC´s Academy
erbjuder ett utbildningsprogram som ger
dig verktygen som krävs för att bli ledningens bollplank och högra hand.
Jan Svensson, 010-213 37 43 [email protected]
se.pwc.com
Christina Grape, 010-212 54 93
[email protected]
Jan Svensson, 010-213 37 43 [email protected]
se.pwc.com
Christina Grape, 010-212 54 93
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 20/10
Ort och datum
Stockholm: 22/10
26
Efter utbildningen har du kunskap om
• vad pensionsåtagandet betyder för din
kommun
• vilka valmöjligheter kommunen har
• konsekvenserna av dessa
Annika Hansson, 010-213 02 11
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 5/11
Efter vår 2-dagars utbildning kommer du
ha verktygen som krävs för att bli verksamhetspartner. Du kommer få både teori och
praktik kring handplockade ämnen som
gör att du känner dig tryggare, vassare och
säkrare i din roll.
Carin Hultgren, 010-212 48 41
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 21-22/10
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
NYHET!
NYHET!
Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter
Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i
landsting och regioner
Vi har ”effektiviserat” och samlat de mest
omtyckta delarna från vår fyradagars grundkurs till en tvådagarskurs.
På mångas begäran – en utbildning specifikt för
landsting och regioner.
Kommunal ekonomi på ett enkelt och
lättförståeligt sätt! Förstå din del av helheten i kommunens ekonomiprocess och
hur du kan hantera de dagliga arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt.
Mer kvalificerade arbetsuppgifter ställer
större krav på kunskaper i ekonomi och
dess koppling till olika verksamheter.
Ökade kunskaper i ekonomi stödjer därför
dig i din yrkesroll.
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Ort och datum:
Stockholm: 20-21/10
Ekonomi på ett enkelt och lättförståeligt sätt!
Förstå din del av helheten i landstingets/
regionens ekonomiprocess och hur du kan
hantera de dagliga arbetsuppgifterna på
ett tillfredsställande sätt.
Mer kvalificerade arbetsuppgifter ställer
större krav på kunskaper i ekonomi och
dess koppling till olika verksamheter.
Ökade kunskaper i ekonomi stödjer därför
dig i din yrkesroll.
• Redovisningens syfte, resultat- och
balansräkning
• Lagstiftning
• Vikten av rätt kontering
• Fakturahantering och moms
• Intern kontroll
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Ort och datum:
Stockholm: 11-12/11
27
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Fakturahantering i kommuner och
landsting
FAME! – FrAMtidsprogram för
Ekonomer
Kommuners införande av nya rutiner
för skanning av fakturor och elektronisk
fakturahantering kräver kunskap för allt
fler funktioner i kommuner och landsting.
Vikten av korrekt kontering betonas. Vad
fyller egentligen attest för funktion?
Allt tuffare ekonomiska krav på kommunernas och landstingens ekonomi
ställer allt tuffare krav på deras ekonomer.
För att kunna svara upp mot förväntningarna behövs fördjupade fackkunskaper och
goda insikter i ledarskap och omvärldsbevakning. FAME! Är ett väl sammansatt
utbildningsprogram för ekonomer. Med
inspiration och passion erbjuder utbild-
ningen nycklar för att möta framtida behov
inom ekonomsektorn.
Kommuners införande av nya rutiner
för skanning av fakturor och elektronisk
fakturahantering kräver kunskap för allt
fler funktioner i kommuner och landsting.
Kursen ger deltagarna förbättrade kunskaper och förståelse för hur den lagstiftning
som gäller vid fakturaregistrering ska
tolkas i praktiken.
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Kristina Hermansson, 010-212 99 06
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
28
Juridik/Administration
Har du tillräcklig kunskap om vilka regelverk som styr din verksamhet?
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
I den framgångsrika organisationen finns god och aktuell kunskap om
juridiken som styr verksamheten. Med ett högt tempo i vardagen är det dock
ibland svårt att få tid att fördjupa sig i dessa lagar och regelverk.
Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina
önskemål!
Välkommen att kontakta oss för en utvecklande
dialog.
Hans Gåsste
010-212 84 55
[email protected]
Juridik för chefer i kommuner och
landsting Rätt val – förjupningsutbildning
om förändrad vallag, NYHET!
LOU och upphandlingsprocessen – en kurs i processtänk och ökad förståelse
för upphandlingsreglerna
Finans- och värepapperskunskap
för överförmyndarmyndigheten
Grundkurs i offentlighetsprincipen
– hur ska jag hantera allmänna
handlingar?
Effektivisera ärendeberednings-
processen i nämnder och styrelser
Dokumenthantering i kommuner
och landsting
– Arkiv i modern förvaltning
Juridik för assistenter, hand-
läggare och förtroendevalda
i kommuner och landsting
Ny som nämndssekrterare
Workshop i modern protokollskrivning!
Nämndsadministration och
protokollsarbete – fördjupningskurs
Medborgardialog i sociala medier
och hanteringen med utgångspunkt
i offentlighetsprincipen, PuL etc i kommunallagen
Grundkurs
Rätt val – grundläggande utbild-
ning om valnämndens ansvar
29
Att förebygga korruption och andra
oegentligheter
Whistleblowing i offentlig sektor – Hur utformas effektiva system för
att hantera tips om oegentligheter?
Juridik/Administration
Juridik för chefer i kommuner och
landsting
LOU och upphandlingsprocessen – en kurs i processtänk och ökad förståelse
för upphandlingsreglerna
Grundkurs i offentlighetsprincipen – hur ska jag hantera allmänna
handlingar?
Effektivisera ärendeberednings-
processen i nämnder och styrelser
Många problem kan undvikas om de
grundläggande kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen finns. Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet
fungerar och hålls ihop, alltifrån grundlagarna till speciallagstiftningen. Utbildningen är en av våra populäraste utbildningar
genom åren.
Tillhör du dem som kommer i kontakt med
offentlig upphandling i ditt dagliga jobb?
Kanske är du förvaltningschef, rektor,
omsorgschef eller tjänsteman med ansvar
för upphandlingen i den egna förvaltningen eller rent av upphandlingsansvarig i ett
kommunalt bolag?
Massmedia och medborgare visar ett allt
ökande intresse av att granska och ta del
av olika myndigheters verksamheter. Detta
görs med stöd av offentlighetsprincipen.
Det är därför viktigt att offentliganställda
och förtroendevalda hanterar offentlighets- och sekretessreglerna på ett säkert
och korrekt sätt.
Beredningsprocessen är kanske den
viktigaste delen i beslutsfattandet. En
välfungerande beredningsprocess ger
förutsättningar för en hög kvalitet på
besluten. Den här utbildningen ger dig
kunskap, metoder och argument för
att utveckla beredningsprocessen i din
organisation.
Målet med utbildningen är att utifrån den
gällande lagstiftningen, offentlighets- och
sekretesslagen, ge deltagarna de grundläggande kunskaperna som krävs för att
hantera offentlighets- och sekretessfrågorna på ett säkert sätt.
Deltagarna får en utgångspunkt för
att utveckla beredningsprocessen i
den egna organisationen. Huvuddelen
av dagen används till en detaljerad
genomgång av beredningsprocessens
olika delar. Denna genomgång kommer
att tydliggöra vilka delar och moment
i ärendeberedningsprocessen som kan
utvecklas och effektiviseras
Deltagarna ska dels förstå de juridiska
sammanhangen, dels få en tydlig genomgång av de lagar som styr kommunernas
och landstingens arbete. I utbildningen
beskrivs regelverket utifrån praktiska
exempel hämtade från verkligheten, ofta
upplevda av kursledarna själva, vilket
ger en ökad förståelse för vad lagtexten
egentligen betyder. Vi lägger stor vikt vid
deltagarnas egna frågor.
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Utbildningen kommer att ge dig fördjupad
kunskap om regelverket LOU och en ökad
förståelse av, och en större kunskap om,
upphandlingsprocessen. Allt från behovsanalys till uppföljning av genomförda
upphandlingar.
Fredrik Andrén, 010-212 62 23 [email protected]
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Orter och datum
Malmö: 24/9
Stockholm: 1/10
Ort och datum
Stockholm: 29/10
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 21/10
Göteborg: 3/12
Ort och datum
Göteborg: 18-19/11
30
Juridik/Administration
NYHET!
Rätt val – grundläggande utbildning
om valnämndens ansvar
Rätt val – fördjupningsutbildning om förändrad vallag
Under valdagen ställs det höga krav på att
valnämnden organiserat valadministrationen på ett ändamålsenligt sätt. Oplanerade
händelser behöver hanteras av valnämndens ordförande, ofta under tidspress.
Sedan 2015-01-01 har vallagen förändrats.
Ett flertal förändringar får en tvingande
inverkan på valadministrationen medan
andra skapar möjligheter för valnämnden
att anpassa valorganisationen.
Vi går igenom grunderna i vallagen inklusive de förändringar som gäller från och
med 2015-01-01 samt diskuterar tänkbara
situationer som kräver rätta och snabba
beslut.
Målet med utbildningen är att deltagarna
ska uppmärksammas på de förändringar
som genomförts samt få insikt kring hur
förändringarna påverkar den egna organisationen.
Fredrik Alm 010-212 61 33 [email protected]
Fredrik Alm 010-212 61 33 [email protected]
Ort och datum
Stockholm: 19/11
Ort och datum
Stockholm: 3/12
31
Juridik/Administration
Finans- och värdepapperskunskap för överförmyndarmyndigheten
Ny som nämndssekreterare
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Överförmyndaren ska se till att en enskild
persons tillgångar används för hans eller
hennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt.
På senare tid har de finansiella marknaderna präglats av stor turbulens och det finansiella landskapet har i många delar ritats
om. Större kunskaper erfordras om investeringar och placeringar som förekommer
på marknaden samt hur de beter sig. Detta
ställer om något ännu större krav på den
myndighetsutövning som överförmyndarnämnderna och dess handläggare har som
arbetsuppgift.
Fredrik Andrén, 010-212 62 23 [email protected]
Ort och datum
Stockholm: 12/11
Nämndsadministration och
protokollsabete – fördjupningskurs
Grundkurs i kommunallagen
Ett resultatrikt och effektivt nämndsarbete
förutsätter att nämndens ordförande och
sekreterare fungerar samspelt samt att det
finns praktisk och aktuell kunskap om de
regler och lagar som styr och påverkar hela
nämndsarbetet.
Som nämndsekreterare är det viktigt att du
har goda kunskaper i såväl juridiken som
reglerar den kommunala ärendehanteringen
och beslutsprocessen som förmåga att hantera nämndsadministrationens olika delar
på ett effektivt sätt.
Kommunallagen är det regelverk som beskriver hur kommunen och landstinget ska
fungera – en sorts handbok. Det är därför
viktigt att de förtroendevalda och förvaltningarna har aktuella kunskaper om lagen.
Kursen är särskilt lämplig för nyanställda
tjänstemän eller nyvalda förtroendevalda.
Deltagarna får en juridisk grundkunskap
för det nämndsadministrativa arbetet och
svar på frågeställningar som man kan ställas inför i olika situationer. Vi går igenom
de olika momenten i det praktiska nämndarbetet samt protokollskrivningen. Målet
är att kursdeltagarna efter utbildningen
ska känna ökad säkerhet och kunskap i
frågor som rör nämndens administration
och andra praktiska frågor fördelat inför,
under och efter sammanträdet.
Utbildningen ger bl.a. fördjupade kunskaper i den juridik som reglerar nämndsadministrationen och ger dig verktyg för att
utveckla protokollskrivningen.
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 25/11
Orter och datum
Stockholm: 7-8/10
Göteborg: 14-15/10
32
Lisa Åberg, 010-212 51 80 [email protected]
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Utbildningen ger grundläggande kunskaper om innehållet i kommunallagen och
vad det innebär för dig i din roll. Vi lägger
särskild vikt vid nyheter och förändringar i
lagen, bland annat angående kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt.
Lisa Åberg, 010-212 51 80 [email protected]
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Orter och datum
Malmö: 7/10
Stockholm: 22/10
Göteborg: 5/11
Juridik/Administration
Dokumenthantering i kommuner
och landsting
– Arkiv i modern förvaltning
Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i
kommuner och landsting
Dokumenthanteringen i kommunerna är
idag elektronisk. Trots moderna verktyg
kan det vara svårt att få överblick och kontroll över informationsflödet. På vilket sätt
kan vi effektivisera dokumenthanteringen
och säkerställa en god offentlighetsstruktur nu och för framtiden?
Många problem kan undvikas om de
grundläggande kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen finns. Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet
fungerar och hålls ihop, alltifrån grundlagarna till speciallagstiftningen. Utbildningen är en av våra populäraste utbildningar
genom åren.
Målet med utbildningen är att beskriva
förutsättningarna för hantering av kommunal information. Vem tar ansvar för
att informationen bevaras korrekt och på
vilka grunder får man gallra? Det är viktigt
att ansvar för dokumenthanteringen
tydliggörs och att arbetsuppgifter fördelas
på ett effektivt sätt. En processorienterad
arkivredovisning är inte ett krav i kommunerna men en lämplig metod för att bl.a.
förbereda digital arkivering.
Deltagarna ska dels förstå de juridiska
sammanhangen, dels få en tydlig genomgång av de lagar som styr kommunernas
och landstingens arbete. I utbildningen
beskrivs regelverket utifrån praktiska
exempel hämtade från verkligheten, ofta
upplevda av kursledarna själva, vilket
ger en ökad förståelse för vad lagtexten
egentligen betyder. Vi lägger stor vikt vid
deltagarnas egna frågor.
Eva Lindelöw Sjöö, 0705-22 25 54
[email protected]
Hans Gåsste, 010-212 84 55
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 10/11
33
Ort och datum
Stockholm: 30/9-1/10
Juridik/Administration
Workshop i modern protokollskrivning!
Att förebygga korruption och andra
oegentligheter
Medborgardialog i sociala medier och hanteringen med utgångspunkt
i offentlighetsprincipen, PuL etc
Vad är ett bra protokoll år 2014? Vilka
krav finns på de kommunala protokollen
och hur bör protokollet skrivas för att vara
lättläst men ändå leva upp till formella
krav? Hur påverkas de kommunala protokollen av den omfattande digitaliseringen
av kommunadministrationen? Hur hinner
du som nämndsekreterare med att skriva
protokoll utan att tumma på kvaliteten?
Medborgarna är med sina åsikter och
kunskap en enorm tillgång i myndigheters
verksamhet och det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor och politik som
inte kanaliseras på traditionellt vis. För
att behålla sin trovärdighet och sin innovationskraft måste kommuner och landsting föra en medborgardialog – ett sätt är
genom användning av sociala medier.
Mutanklagelser blir allt vanligare i Sverige.
Flera fall av domar och pågående utredningar ha fått mycket stor uppmärksamhet, inte minst i media. Vilka komponenter
ingår i ett adekvat förebyggande arbete för
att minska riskerna och skadorna som kan
följa av misstankar om mutor och korruption?
Lisa Åberg, 010-212 51 80 [email protected]
Lisa Åberg, 010-212 51 80 [email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Magnus Lindahl, 0709-29 30 25
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Anna Kelly, 010-213 39 22
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Whistleblowing i offentlig sektor –
Hur utformas effektiva system för
att hantera tips om oegentligheter?
Fler och fler kommuner och andra offentliga verksamheter diskuterar eller inför
system för att hantera tips om oegentligheter. Nya lagförslag för att skydda tipsare
mot repressalier har presenteras som också
ställer krav på verksamheter att ha bra
rutiner och riktlinjer för hantering av tips.
Men vad är ett whistleblower-system? Hur
utformas sådana system så att de blir en
effektiv del i verksamhetens arbete med
att upprätthålla allmänhetens förtroende
för verksamheten och bidrar till att tillvara
och främja en sund organisationskultur?
Under utbildningen diskuteras de nya
lagförslag som finns samt hur en operativ
modell kan se ut i offentlig verksamhet?
Magnus Lindahl, 0709-29 30 25
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
34
Vård och omsorg/Hälso- och sjukvård
Det förändras ständigt inom dessa områden, såväl de ekonomiska förut­sättningarna som
verksamheternas innehåll. Detta gör att det alltid är viktigt att utvecklas och utbildas i hur ni i
framtiden kan garantera en tillräcklig, ändamålsenlig och effektiv socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Vi erbjuder er utbildningar som kan hjälpa er att genomföra en ännu bättre verksamhet.
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina
önskemål!
Välkommen att kontakta oss
för en utvecklande dialog.
Lars Näsström
010-213 10 60
[email protected]
Avgiftshandläggning inom
äldreomsorgen
– steg 1
Är du nyfiken på LEAN och hur LEAN kan användas inom ditt
verksamhetsområde
Avgiftshandläggning inom
äldreomsorgen
– steg 2
Lex Sarah – att motverka missförhållanden inom SoL och LSS
av privata medel
Hantering
Dokumentation och genom-
förandeplan i äldre- och
handikappomsorg
Att dokumentera vid utredning,
insatser och uppföljning
– varför vi dokumenterar inom individoch familjeomsorgen
35
Vård och omsorg/Hälso- och sjukvård
Avgiftshandläggning inom
äldreomsorgen
– steg 1
Avgiftshandläggning inom
äldreomsorgen
– steg 2
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen
är ett komplext område som är kringgärdat av lagstiftning, regler och föreskrifter.
Under denna dag får du ta del av konkreta
tips och råd för hur stöddokument kan utformas så att en säker och effektiv avgiftshandläggning skapas. Du får även exempel
på hur rutiner kan utformas för att säkra
en god intern kontroll.
Utbildningen vänder sig till dig som tidigare deltagit i utbildningen ”Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1”.
Utbildningsdagen passar även som enskild
kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper i den praktiska tillämpningen inom
avgiftsområdet.
Som avgiftshandläggare ska du känna till
de lagar och regler som gäller för handläggningen. Samtidigt måste rutinerna för
handläggningen vara så effektiva att fakturor är korrekta och skickas ut i rätt tid.
Carin Hultgren, 010-212 48 41 [email protected]
Sofia Nylund, 010-212 46 54
[email protected]
Ort och datum
Göteborg: 28/10
Stockholm: 9/11
Vad finns det för nyheter inom området för
avgiftshandläggning som det är viktigt att
känna till? Hur ser trender och tendenser
ut inom avgiftsområdet vad gäller til�lämpning och arbetsformer? Vilken hjälp
kan vi få av aktuella rättsfall inom avgiftsområdet? Vi går igenom och diskuterar
ett antal rättsfall vad gäller avgifter inom
äldreomsorgen och sedan avslutar vi med
beräkning av avgifter.
Carin Hultgren, 010-212 48 41 [email protected]
Dokumentation och genom-
förandeplan i äldre- och
handikappomsorg
Riktig dokumentation vid genomförande
av äldre- och handikappomsorg är viktigt
för att säkra kvaliteten i de omsorgsin-
satser som ges. Vi presenterar de krav som
finns på verksamheterna avseende detta.
Vem ansvarar samt vad och hur ska man
egentligen skriva?
God dokumentation och en tydlig planering säkrar medverkan och insyn för
brukaren, informationsöverföring mellan
personal, kontinuitet i insatserna samt
rättssäkerhet för brukare och personal.
Lars Näsström, 010-213 10 60
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Sofia Nylund, 010-212 46 54
[email protected]
Ort och datum
Göteborg: 29/10
Stockholm: 10/11
36
Vård och omsorg/Hälso- och sjukvård
Att dokumentera vid utredning,
insatser och uppföljning
– varför vi dokumenterar inom individoch familjeomsorgen
Är du nyfiken på LEAN och hur LEAN kan användas inom ditt
verksamhetsområde
Lex Sarah – att motverka missför-
hållanden inom SoL och LSS
Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter
(SOSFS 2014:5 och 2014:6) för verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS. De innebär ökade krav gällande utredning samt genomförande och
uppföljning av insatser inom individ- och
familjeomsorgen. Många upplever det som
komplicerat och otydligt att avgöra vad
som förväntas. För vem förs anteckningarna inom verksamheten och vad bestämmer
hur de utformas? Kursen kan ges i och anpassas efter behov i din kommun. Kontakta
utbildarna för mera information.
PwC erbjuder en introduktionskurs i LEAN
för dig som arbetar inom socialtjänstens
områden. Utbildningsdagen kommer att
ge en introduktion i LEAN och vad det
innebär att arbeta i enlighet med LEANfilosofin. Deltagaren kommer att få hjälp
med att översätta de arbetsmetoder som är
framtagna inom industrin till fungerande
redskap inom arbetet i offentlig sektor.
Under dagen varvas teori med lärorika och
tankeväckande övningar.
Lex Sarah gäller numera för hela socialtjänstområdet liksom för LSS och SiS
(Statens Institutionsstyrelse). Lex Sarah är
en del i det systematiska kvalitetsarbetet
som ska bedrivas i socialnämndens verksamheter. Syftet med Lex Sarah är att
missförhållanden ska förhindras. Det är
viktigt att de som arbetar med SoL och LSS
har kunskap om Lex Sarah och hur den ska
användas i syfte att uppmärksamma och
rätta till missförhållanden liksom förhindra att nya missförhållanden uppkommer.
Lars Näsström, 010-213 10 60
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Karin Magnusson, 010-212 75 52 [email protected]
Lars Näsström, 010-213 10 60
[email protected]
Johan Skeri, 010-212 89 44
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Hantering av privata medel
God intern kontroll är ett viktigt verktyg
vid hantering av privata medel. Intern kontroll bidrar till att minimera möjligheterna
till brott samt att skydda personalen från
misstanke om brott.
Det är väsentligt att offentlig verksamhet
hanterar privata medel på ett tryggt och
säkert sätt ur flera aspekter: personalen
kan bli misstänkt och åtalad för hur de
hanterar privata medel, misstroende kan
skapas mot offentlig verksamhet och sist
men inte minst att privatpersoners tillgångar skyddas. Vi visar hur en väl utvecklad intern kontroll minimerar riskerna
och skyddar personalen från oberättigade
misstankar. Det krävs klara regler och
riktlinjer avseende hur privata medel ska
hanteras.
Inger Andersson, 010-212 80 36
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
37
Utbildning och lärande
För en attraktiv och effektiv skolverksamhet med hög måluppfyllelse behöver resurserna användas
på bästa sätt. Då behöver du förändra, förbättra, utveckla, avveckla, samverka och konkurrera –
ibland samtidigt.
Genom våra utbildningar ökar du dina kunskaper och blir bättre rustad för att utveckla
verksamheten.
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina
önskemål!
Välkommen att kontakta oss
för en utvecklande dialog.
Magnus Höijer
010-212 62 74
[email protected]
Resursfördelning till förskola och skola – på lika villkor och utifrån
barns och elevers behov, NYHET!
Förskolebarnens vardag
– ditt ansvar
Ett utvecklat ledarskap i skola och
förskola
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
38
Utbildning och lärande
NYHET!
Resursfördelning till förskola och
skola – på lika villkor och utifrån
barns och elevers behov
Välkomna till en heldags workshop med
• information om vår bild av utmaningar och framgångsfaktorer inom
resursfördelning
• uppdatering av rättsläget inom området resursfördelning
• möjlighet till erfarenhetsutbyte
Målgrupp: förvaltningschefer och skolekonomer. Max 25 personer per tillfälle.
På workshopen behandlas bland annat
frågor om lokalkostnader, div. stödfunktioner, olika sätt att resursfördela utifrån
barns och elevers behov, hantering av
tilläggsbelopp mm. Innan workshopen
fångas deltagarnas frågeställningar och
önskemål in genom mejlkontakt.
Marie Lindblad, 010-213 02 28
[email protected]
Förskolebarnens vardag
– ditt ansvar
Ett utvecklat ledarskap i skola och
förskola
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
I skollagen anges att varje huvudman
ansvarar för att utbildningen genomförs
i enlighet med de bestämmelser som
gäller för utbildningen. Exempelvis ska en
huvudman inom skolväsendet systematiskt
och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen. Huvudmannen ska
också se till att det inom ramen för varje
särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Vad innebär dessa
krav för dig?
Rektor/förskolechef har ett brett och
utmanande uppdrag och ansvar som styrs
och påverkas av lagar, krav och förväntningar från många olika håll. Verksamheternas resultat och kvalitet behöver
ständigt utvecklas och förbättras samtidigt
som resurserna inte är obegränsade. Ansvaret delar rektor/förskolechef i hög grad
med varje enskild medarbetare. Det räcker
därför inte att vara en kunnig och ”duktig”
rektor – avgörande är ledarskapet, det vill
säga förmågan att skapa en kultur och
organisation där alla vill och kan ta ansvar
– och gör det.
I skollagen anges att varje huvudman
ansvarar för att utbildning genomförs i
enlighet med de bestämmelser som gäller
för utbildningen. Exempelvis ska en huvudman inom skolväsendet systematiskt
och kontinuerlig planera, följa upp och
utveckla utbildningen. Vad innebär dessa
krav för dig?
Viktor Prytz, 010-212 40 47 [email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Cecilia Högberg, 010-212 63 75
[email protected]
Orter och datum
Göteborg: 22/9
Stockholm: 13/10
39
Magnus Höijer 010-212 62 74
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Viktor Prytz, 010-212 40 47 [email protected]
Magnus Höijer, 010-212 62 74
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Kommunala företag
Hur hanterar ni ägarstyrning och ägarroll?
Vill du ordna en
utbildning i din kommun?
Behöver ni hjälp att säkerställa riskerna i verksamheten och ta fram processer för att hantera dem?
Är rollerna tydliga mellan ägare, styrelse och företagsledning? Hur vässar vi vår ägarstyrning inför
förändringar i bransch och lagstiftning?
Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina
önskemål!
Välkommen att kontakta oss
för en utvecklande dialog.
Olle Nilsson
010-212 41 19,
[email protected]
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen
som lekmannarevisor
Rollen
Hantera allmänna handlingar i kommunala företag
Styrelseutbildning
40
Kommunala företag
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen
Rollen som lekmannarevisor
Vi ger dig kunskap om de legala grunderna
i kommunallagen och aktiebolagslagen,
roller och ansvarsfördelning inom den
kommunala koncernen och former för
dialog mellan ägare och bolag. Dessutom
behandlar vi ökade krav på kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Vi visar
på ett processorienterat arbetssätt för
att förbättra ägarstyrning med praktiska
exempel.
Uppdraget som lekmannarevisor inne-
håller flera olika utmaningar. En sådan
utmaning är att synliggöra och tydliggöra
lekmannarevisorns uppdrag och funktion
både i förhållande till de kommunala
bolagen men även i förhållande till uppdragsgivaren. Med denna utbildning får
du både ta del av regelverket bakom rollen
som lekmannarevisor men även hur du
kan jobba praktiskt.
Olle Nilsson, 010-212 41 19
[email protected]
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58 [email protected]
Peter Söderman, 010-212 61 31
[email protected]
Peter Sjöberg, 010-212 75 39
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 22/10
Pär Månsson, 010-212 75 20
[email protected]
Hantera allmänna handlingar i kommunala företag
Styrelseutbildning
Grundläggande utbildning i gällande
dokumenthanteringsregler för kommunala
företag. Ändamålsenliga rutiner skapar
effektivitet och förtroende för företaget.
Vilka regelverk gäller för de kommunala
företagen? Vilka faktorer påverkar företagets framgång? Vilket ansvar har styrelsen
och hur skaffar sig styrelsen redskap för
styrningen?
Kommunala företag omfattas av offentlighetsprincipen. För att kunna tillmötesgå allmänhet och media ska företaget
utarbeta rutiner för att hantera allmänna
handlingar. Information ska sparas, ordnas
och vara sökbar för att tillgodose olika
intressenter. Vid förfrågningar ska sekretessprövningar göras och handlingar ska
snabbt och säkert kunna lämnas ut. Det
gäller även efter flera år. Vi går igenom
regler för företagets dokumenthantering
och klargör organisationen när det gäller
ansvar och arbetsuppgifter.
Eva Lindelöw Sjöö, 0705-22 25 54
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 23/9
Göteborg: 9/12
Stockholm: 19/1
Orter och datum
Stockholm: 30/9
Göteborg: 21/10
41
Peter Söderman, 010-212 61 31 [email protected]
Peter Sjöberg, 010-212 75 39
[email protected]
Pär Månsson, 010-212 75 20
[email protected]
Genomförs på begäran i din organisation,
för mer information gå in på:
www.pwc.se/academy
Svenska kyrkan/Ideell sektor
Behöver du öka din kunskap och kompetens?
Vill du ordna en
utbildning i din församling?
Hur mäter och redovisar man effekten av insatserna på ett relevant sätt? Hur ska man hantera
skatte- och momsfrågor på ett sätt som skapar långsiktigt förtroende? Finns det en tydlig
placeringspolicy och system för uppföljning? Hur hanterar man nya regler och höjda krav från
verksamhetens intressenter?
Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina
önskemål!
Välkommen att kontakta oss
för en utvecklande dialog.
Gert Wilkens
010-212 99 44,
[email protected]
Budget 2016 – att staka ut
framtiden Barnkonsekvensanalys i Svenska
kyrkan – Vad innebär det och hur gör
man?
Att förvalta stiftelser
kyrkans skattesituation
Svenska
Ekonomifortbildning för kyrko-
herdar och övriga präster
– fatta strategiska beslut utifrån en
ekonomisk förankring
Ekonomifortbildning för kyrko-
gårdschefer, kyrkogårdsföreståndare och arbetsledare med
budgetansvar
Särredovisning av begravnings-
verksamhetens intäkter och
kostnader
K3-nyheter i årsredovisningen –
Svenska kyrkan Årsredovisningen enligt K3 –
inriktning mot ideella föreningar
och registrerade trossamfund Årsredovisning, bokslut för för- samlingar och pastorat som
tillämpar ”de gamla reglerna”
– aktualiteter och dokumentationskrav
K3-nyheter i årsredovisningen –
ideella föreningar och registrerade
trossamfund Arkiv och diariehantering inom
Svenska kyrkan
Ärende och dokumenthantering
i Svenska kyrkan Att skriva protokoll i Svenska NYHET!
kyrkan,
Årsredovisningen enligt K3 –
inriktning mot Svenska kyrkan 42
Svenska kyrkan/Ideell sektor
Budget 2016 – att staka ut
framtiden!
Barnkonsekvensanalys i Svenska
kyrkan – Vad innebär det och hur gör man?
Att förvalta stiftelser
Svenska kyrkans skattesituation
Verksamhetsplaneringen är en av de
viktigaste processerna under året då det
är här som framtiden stakas ut. Förutom
att kommande års verksamhet planeras
och kostnadsberäknas är det av vikt att
även väga in frågor om t ex ekonomisk
målsättning, underhåll av anläggningstillgångar och investeringar. I samband med
verksamhetsplaneringen är det viktigt
att fundera på hur vi ska mäta effekter av
verksamheten och vilka mätbara mål som
behövs.
Inför alla beslut i Svenska kyrkan ska en
barnkonsekvensanalys göras med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Denna
utbildning ger kunskap om barnkonventionen i stort och i relation till Svenska
kyrkans verksamhet. Utbildningen omfattar också hur man kan göra en barnkonsekvensanalys utifrån konkreta exempel i
Svenska kyrkans verksamhet. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.
Att förvalta stiftelser är en fantastisk
uppgift men det finns många regler att
hålla rätt på. Vi använder dagen till att gå
igenom stiftelselagen för att klara ut en del
av snårskogen av regler.
Vilka fastigheter och verksamheter är skattepliktiga? Vilka uppgifter måste lämnas
till skattemyndigheten? Grundläggande
skattekurs för dig som arbetar med ekonomiska frågor eller har ansvar för församlingens verksamhet.
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Jens Persson, 010-212 58 74
[email protected]
Orter och datum
Bollnäs 20/8
Lund: 28/8
Jönköping: 31/8
Karlstad: 2/9
Växjö: 2/9
Göteborg: 3/9
Stockholm: 4/9
Sundsvall: 8/9
Luleå: 11/9
Att ge grundläggande kunskap i praktisk
stiftelseförvaltning, i första hand för stiftelser som lyder under stiftelselagen.
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Gabriella Fredriksson, 010-212 68 91
gabriella,[email protected]
Marianne Svensson, 010-212 99 40
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 20/10
Stockholm: 18/4
Orter och datum
Karlstad: 29/9
Växjö: 20/10
Stockholm: 24/11
Alla församlingar och samfälligheter har
en omfattande uppgiftsskyldighet gentemot skattemyndigheten. De flesta församlingar och samfälligheter bedriver också
verksamhet eller äger fastigheter som är
skattepliktiga. Utbildningen syftar till att
skapa grundläggande kunskap om församlingarnas och samfälligheternas skattesituation. Stor vikt läggs vid praktiska frågor
kring hur församlingar och samfälligheter
ska fullgöra sin deklarations- och uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt.
Henrik Bergman, 010-212 88 73
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 10/11
Stockholm: 17/3 2016
43
Svenska kyrkan/Ideell sektor
Ekonomifortbildning för kyrko-
herdar och övriga präster
– fatta strategiska beslut utifrån en
ekonomisk förankring
Ekonomifortbildning för kyrko-
gårdschefer, kyrkogårdsföreståndare och arbetsledare med
budgetansvar
Särredovisning av begravnings-
verksamhetens intäkter och
kostnader
Årsredovisning, bokslut för för- samlingar och pastorat som
tillämpar ”de gamla reglerna”
– aktualiteter och dokumentationskrav
Du som kyrkoherde konfronteras dagligen med ekonomiska frågor/beslut som
påverkar din verksamhet. Rollen som
kyrkoherde har förändrats betydligt under
de senaste åren i och med kyrkoherdens
ledningsansvar för all verksamhet. Strukturutredningens effekter från och med
2014 innebar att ett antal flerpastoratssamfälligheter blev stora pastorat med en
kyrkoherde för flera församlingar. Denna
förändring ställde helt nya krav på kyrkoherdarna och ett antal komministrar
fick ansvar att leda delar av pastoratets
verksamhet. Som verksamhetsledare ställs
stora krav på kunskaper, t.ex. Hur ser det
ekonomiska läget ut för din verksamhet?
Vad har du för ekonomisk strategi?
Grundläggande ekonomikunskaper är allt
viktigare för alla verksamhetsansvariga.
Vi kommer att förmedla grundläggande
kunskaper i fråga om verksamhetsplanering och budget, kalkylering, löpande
verksamhets- och ekonomiuppföljning
samt bokslut och årsredovisning.
Utbildningsdagen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i vad som är
begravningsverksamhet samt hur den ska
redovisas.
Utbildningen är en uppstart till arbetet
med bokslut och årsredovisningen 2015.
Vi ägnar dagen åt att repetera viktiga
moment i samband med årsavslutet,
uppmärksammar aktuella frågor och går
igenom hur man på ett effektivt sätt dokumenterar bokslut och årsredovisning.
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Att ge ansvarig personal på kyrkogården
fortbildning i verksamhetsplanering och
ekonomi för att underlätta samverkan med
ekonomifunktionen i församlingen eller
samfälligheten.
Modellen för särredovisning som utarbetades inför relationsändringen år 2000
har uppdaterats. Vi inbjuder till en utbildningsdag där vi går igenom vad som
är begravningsverksamhet enligt begravningslagen och hur man särredovisar
begravningsverksamhetens intäkter och
kostnader.
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 3-4/11
Orter och datum
Stockholm: 19/10
Stockholm 16/5 2016
Ort och datum
Stockholm: 26-28/4
44
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Orter och datum:
Stockholm: 18/1
Bollnäs: 19/1
Göteborg: 26/1
Karlstad: 27/1
Lund: 2/2
Växjö: 3/2
Svenska kyrkan/Ideell sektor
NYHET!
Arkiv och diariehantering inom
Svenska kyrkan
Ärende- och dokumenthantering i
Svenska kyrkan Att skriva protokoll i Svenska kyrkan Dokumenthantering är en ofrånkomlig
del i Svenska kyrkans arbete. Goda rutiner
ger bra kontroll som förenklar vardagens
arbete, underlättar insynen i verksamheterna och främjar förtroendet för Svenska
kyrkan.
Fördjupningsutbildning till Arkiv och
diariehantering inom Svenska kyrkan.
Runt om i landet skrivs det protokoll och
minnesanteckningar. Sammanträden
måste dokumenteras både för omedelbara
behov och för långsiktiga. Protokollen och
minnesanteckningarna måste fylla många
funktioner.För läsarna – förtroendevalda,
anställda och församlingsbor är det viktigt
att protokollen är lästlästa och begripliga.
Utbildningen omfattar arkivbildningen
efter år 2000. Vi stärker rollen för den som
hanterar kyrkans handlingar och ger en
ökad förståelse för att en planerad arkivhantering är en förutsättning för en effektivare diariehantering. Vi ger deltagarna
en plattform för det fortsatta arbetet med
arkiv och diarier. Vi lägger stor vikt vid att
diskutera och besvara deltagarnas egna
frågor och funderingar.
En rationell och korrrekt ärende- och
dokumenthantering gör det administrativa
arbetet roligare, enklare och effektivare.
Marianne Svensson, 010-212 99 40
[email protected]
Gabriella Fredriksson, 010-212 68 91
gabriella,[email protected]
Ort och datum:
Stockholm: 5/11
Marianne Svensson, 010-212 99 40
[email protected]
Orter och datum
Stockholm: 10/11
Marianne Svensson, 010-212 99 40
[email protected]
Ort och datum:
Uppsala: 25/11
45
Svenska kyrkan/Ideell sektor
Årsredovisningen enligt K3 –
inriktning mot Svenska kyrkan
K3-nyheter i årsredovisningen –
Svenska kyrkan
Årsredovisningen enligt K3 – inriktning mot ideella föreningar och
registrerade trossamfund
K3-nyheter i årsredovisningen – ideella föreningar och registrerade
trossamfund
Från och med 2014 ska alla större enheter
inom Svenska kyrkan följa K3 när de upprättar årsredovisning. K3 kommer att vara
huvudregelverket för alla som ska upprätta
årsredovisning. För mindre aktiebolag
finns ett förenklingsalternativ, K2, men för
Svenska kyrkan är detta ännu inte klart.
Nu är det dags att tillämpa K3 på årsredovisningen för andra gången. Vad lärde vi
oss 2014?
Nu är det dags att tillämpa K3 på årsredovisningen för andra gången. Vad lärde vi
oss 2014?
Målet med dagen är att ge dig kunskaper
om de nyheter som finns i K3. Efter dagen
ska du känna till vilka delar i årsredovisningen som förändrats.
Från och med 2014 ska alla större föreningar och registrerade trossamfund följa K3
när de upprättar årsredovisning. K3 kommer att vara huvudregelverket för alla som
ska upprätta årsredovisning. För mindre
aktiebolag finns ett förenklingsalternativ,
K2, men för föreningar och registrerade
trossamfund är detta ännu inte klart.
Under dagen går vi igenom årsredovisningens delar och stannar upp vid nyheterna. De delar som är oförändrade behandlar vi översiktligt.
Stora enheter är de som har mer än 50
anställda i medeltal, mer än 40 miljoner
i balansomslutning, mer än 80 miljoner i
omsättning.
Under dagen går vi igenom årsredovisningens delar och stannar upp vid nyheterna. De delar som är oförändrade behandlar vi översiktligt.
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Minst två av förutsättningarna ska vara
uppfyllda två år i rad och då ska det vara
samma två förutsättningar båda åren. De
som uppfyller detta blir stort företag år 3.
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Stora enheter är de som har mer än 50
anställda i medeltal, mer än 40 miljoner
i balansomslutning, mer än 80 miljoner i
omsättning.
Minst två av förutsättningarna ska vara
uppfyllda två år i rad och då ska det vara
samma två förutsättningar båda åren. De
som uppfyller detta blir stort företag år 3.
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 13/1 2016
Gert Wilkens, 010-212 99 44
[email protected]
Ort och datum
Stockholm: 13-14/10
Ort och datum:
Stockholm: 27-28/10
46
Målet med dagen är att ge dig kunskaper
om de nyheter som finns i K3. Efter dagen
ska du känna till vilka delar i årsredovisningen som förändrats.
Ort och datum:
Stockholm: 14/1 2016
Academy är vårt samlade utbildningserbjudande som utgår från det breda spektrum av
specialistkompetenser som finns inom PwC. Kursutbudet inom Academy återspeglar de
behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan
och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar
bäst. Vill du veta mer? På vår webbsida www.pwc.se/academy kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika kurser som erbjuds.
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs
av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora,
främst lokala företag samt den offentliga sektorn.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 000
medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.
OBS!
Vår kurs­utbud
utökas ständigt.
Besök vår webbplats
för samtliga
kurser.
Snabbaste vägen till viktig kunskap
47
Hela utbildningsutbudet
on-line
Anpassad utbildning
Dialog – nyhetsbrevet
som gör det enklare
Tidigare deltagare – gå
med i vårt LinkedIn-grupp