JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Plats och tid
Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 08.30 - 12.35, 13.30 - 17.20
Beslutande
Anders Jörgensson (M) ordf.
Ola Helt (M)
Thomas Candemar (M)
Hanns Boris (KD) 1:e vice ordf.
Sylve Gunnarsson (C)
David Gerson (FP)
1
Elin Rydberg (S) 2:e vice ordf. kl. 13.3016.50 §§ 170-184
Hans-Lennart Stenqvist (S) ers. för Elin
Rydberg (S) kl. 08.30-12.35, 16.50-17.20 §§
169, 185-193
Bo Enar Karlsson (S)
Ia Andersson (S)
Ann Bjurgren (S) ers. för Magnus Boman (S)
Inger Sjölander (S)
Robin Hansson (MP) ers. för Mats Weidman
(MP)
Kristian Aronsson (SD) §§ 169-188, 191193, jäv §§ 189-190
Raymond Gustavsson (SD) ers. för Kristian
Aronsson (SD) §§ 189-190
Övriga närvarande
Josef Zetterberg (M)
Anders Jarl (M) kl. 13.30-17.20
Astrid Johansson (KD)
David Högberg (KD)
Lars-Erik Zackrisson (FP)
Elin Rydberg (S) kl. 11.30-12.35 § 169
Hans Lennart Stenqvist (S) kl. 13.3016.50 §§ 170-184
Tomny Lindqvist (S)
Raymond Gustavsson (SD) §§ 169-188,
191-193
Utses att justera
Inger Sjölander
Justeringens plats och tid
Tekniska kontoret, Juneporten,
Jönköping 2015-09-21
Underskrifter
Thomas Bergholm, teknisk direktör
Annika Andersson, nämndsekreterare
Maria Ossiansson, utvecklingschef
Anna-Gun Grännö, ekonomichef
Fredric Norrå, avdelningschef Mark och
exploatering
Therése Evertsdotter Staaf, avdelningschef
Gata/Park
Roger Rohdin, verksamhetschef VA
Anders Strandh, skogs- och naturvårdsförvaltare
forts.
Paragrafer §§169 -193
Sekreterare
Annika Andersson
Ordförande
Anders Jörgensson
Justerande
Inger Sjölander
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Tekniska nämnden §§ 169-193
Sammanträdesdatum
2015-09-15
Datum för anslags uppsättande
2015-09-22
Förvaringsplats för protokollet
Tekniska kontoret, Juneporten, Jönköping
Underskrift
Namnförtydligande
Annika Andersson
Justerandes sign
Datum för anslags nedtagande
Utdragsbestyrkande
2015-10-15
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
forts. övriga närvarande
Rolf Sandström, verksamhetschef Park/Skog
Bengt Carlsson, ingenjör
Malsor Limani, stadsbyggnadskontoret
Marksamordnare Linda Helte
Åsa Friis, Södra Munksjön Utvecklings AB
Lars Ivarson, Södra Munksjön Utvecklings AB
Daniel Axelsson, ekonom
Kerstin Nyström, projektingenjör
Susanne Kelly, verksamhetschef Fastighetsförvaltning
Gudrun Bremle, miljö- och hälsoskyddskontoret
Malin Strömberg, exploateringsingenjör
Dag Fredriksson, stadsbyggnadskontoret
Zana Sherif, projektledare
Albin Svahn, exploateringsingenjör
Marcus Svensson, exploateringsingenjör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Innehåll
§ 169 Informationsärenden
§ 170 Övriga frågor
§ 171 Meddelanden
§ 172 Anmälan om delegationsbeslut
§ 173 Fördjupad månadsrapport nr 3 2015 för tekniska nämndens
verksamheter
§ 174 Förslag till parkeringstaxa och kompletterad taxa för
Visingsö-trafiken
§ 175 Angående återbesättning av tjänster
§ 176 Angående återbesättning av tjänster
§ 177 Intern kontroll inom tekniska kontoret, kontrollområde 2016
§ 178 Svar på motion om att ställa lokaler i det offentliga rummet
till förfogande för föreningar
§ 179 Yttrande över detaljplan för Drotten 10, Kålgården, Jönköping
§ 180 Yttrande över detaljplan för Ritaren 2, Dunkehalla, Jönköping
§ 181 Yttrande över detaljplan för Äppelbladet 3 m fl i Ljungarum,
Jönköping
§ 182 Yttrande över detaljplan i samrådsskede för Åkerärten 1 och
2, Rosenlund, Jönköping
§ 183 Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler
§ 184 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 20162020
§ 185 Begäran om markanvisningar
§ 186 Förlängning av markanvisning kv. Entitan på Kålgården
§ 187 Önskemål om förvärv av mark, del av fastigheten Kålgården
1:1 vid kulturhuset Spira, Jönköping
§ 188 Marköverlåtelseavtal för fastigheten Vejden 1 (Ekhagen Jära)
§ 189 Tilläggsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköping
§ 190 Köpeavtal avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköping
§ 191 Omreglering av tomträttsavgäld för Taket 1, Jönköping
§ 192 Uppförande av anläggning efter branden på Lönnebergs gård
§ 193 Tekniske direktören informerar
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
3
Sida
4
6
8
9
10
12
14
16
18
20
22
23
24
25
27
29
33
34
36
37
38
39
40
41
43
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 169
Informationsärenden
Information om VA och GC-väg Huskvarna-Lekeryd
Verksamhetschef Roger Rohdin informerar tekniska nämnden om samordning
mellan dragning av VA-ledning och ny GC-väg mellan Huskvarna och
Lekeryd.
Digital skogsbruksplan
Skogs- och naturvårdsförvaltare Anders Strandh informerar tekniska nämnden
om de styrande dokument som finns upprättade för skogsförvaltningen i kommunen tillsammans med skogsbruksplanen samt hur förvaltningen behöver
förhålla sig till detta i sitt utförande av skogsförvaltningen.
Digitala kommunkartan
GIS-ingenjör Malsor Limani, stadsbyggnadskontoret informerar tekniska
nämnden om hur den digitala kommunkartan fungerar och hur man kan använda den med de olika kartlager som är tillgängliga.
Förutom att hitta fastigheter och adresser, finns även möjlighet att se var kommunal service finns, områden för naturvård och friluftsliv samt pågående och
fastställda geografiska planer i kommunen.
Information om fastighetsärende
Marksamordnare Linda Helte, Åsa Friis VD för Södra Munskjön Utvecklings
AB samt Lars Ivarson Södra Munskjön Utvecklings AB informerar tekniska
nämnden om nuläge för ett pågående fastighetsärende på Skeppsbron inom
södra Munksjöområdet.
Tekniska nämnden noterar att ärendet kommer att skrivas fram för politiskt
beslut.
Information om dagvattentaxa
Projektingenjör Kerstin Nyström informerar tekniska nämnden om innebörden
av att dagvattentaxa för Jönköpings kommun behöver införas från och med
2017.
Orsaken är att vattentjänstlagen inte medger att kostnader för dagvatten finansieras via taxan för vatten och spillvatten, vilket kräver en ny fördelning av
kostnaderna.
Information om policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunlokaler
Verksamhetschef Susanne Kelly och projektledare Gudrun Bremle, miljö- och
hälsoskyddskontoret informerar om förutsättningarna för ny policy för uthyrning av lokaler som tekniska nämnden har som beslutsärende vid dagens sammanträde.
Susanne Kelly och Gudrun Bremle besvarar också inlämnade frågor från miljöpartiet i ärendet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Information om markanvisning inom kvarteret Vingpennan
Exploateringsingenjör Malin Strömberg informerar tekniska nämnden om markanvisning inom kvarteret D, Vingpennan.
Tekniska nämnden noterar att ärendet ska upp som beslutsärende i oktober.
Tekniska nämndens beslut
–
Justerandes sign
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
5
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 170
Övriga frågor
Presentation av nyanställda samt godkännande att närvara vid dagens
sammanträde
Exploateringsingenjör Albin Svahn, exploateringsingenjör Marcus Svensson
och projektledare Zana Sherif är nyanställda på mark- och exploateringsavdelningen.
Tekniska nämnden godkänner att Albin Svahn, Marcus Svensson och Zana
Sherif får närvara vid dagens sammanträde.
Önskemål om mer utförlig redovisning av uppdragslistorna till tekniska
nämnden och till tekniska kontoret
Från den borgerliga gruppen finns önskemål om att uppdragslistorna för tekniska nämnden och tekniska kontoret redovisas utförligt var sjätte månad, förutom att de skickas med kallelsen var tredje månad.
Tekniska nämnden enas om den nya rutinen.
Uppdrag om kommunala bryggor
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om nuläge avseende tidigare
lämnat uppdrag om att presentera alternativa placeringar för kommunala bryggor i Vättern samt förslag på hur dessa ska finansieras och förvaltas.
Avdelningschef Fredric Norrå meddelar att det har varit svårt att ordna resurser
för uppdraget med den rekryteringssituation som har varit rådande för markoch exploateringsavdelningen.
Redovisning av hur arrendeavtal justeras
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om hur arrendeavtal justeras.
Avdelningschef Fredric Norrå besvarar frågan.
Ansvar för säkerheten i lokaler
Thomas Candemar (M) ställer fråga om vem det är som ansvarar för säkerheten
i exempelvis samlingslokaler på skolor med avseende på antal personer som får
vistas i samma lokal.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att detta är rektors ansvar.
Thomas Bergholm återkommer angående ansvar för skyltning av bestämmelser
om maximalt antal personer lokaler.
Flytt av förvaltningar till nya lokaler på A6
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om det är helt klart vilka förvaltningar som ska flytta in i nya lokaler på A6.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att diskussioner pågår i ärendet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Vandalisering på Tabergsskolan
Med anledning av att vandalisering har skett på Tabergsskolan har den socialdemokratiska gruppen lämnat in fråga om vad som kan göras för att förhindra
liknande händelser i framtiden.
Teknisk direktör Thomas Bergholm besvarar frågan.
Asfaltering på Kungsängsleden och på Nissanvägen
Från den socialdemokratiska gruppen har fråga lämnats in om när det är aktuellt att utföra asfalteringsarbeten på Kungsängsleden och på Nissanvägen.
Avdelningschef Therése Evertsdotter-Staaf meddelar att detta väntas ske under
2016.
Borttagning av träd vid lekplatsen i Hamnparken
Thomas Candemar (M) tackar tekniska kontoret för att man har tagit bort träd
vid lekplatsen i Hamnparken.
Tips om miljötänk vid inredning av lokaler
Thomas Candemar (M) tipsar tekniska kontoret om Kungälvs kommun avseende miljötänk vid inredning av lokaler.
Tekniska nämndens beslut
–
–
–
Albin Svahn, Marcus Svensson och Zana Sherif får närvara vid dagens
sammanträde.
Uppdragslistorna för tekniska nämnden och tekniska kontoret redovisas
utförligt var sjätte månad, förutom att de skickas med kallelsen var tredje
månad.
I övrigt lägger tekniska nämnden informationen till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Tekniska kontorets ledningsgrupp
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 171
Meddelanden
Se bilagda redovisning.
Tekniska nämndens beslut
–
Justerandes sign
Tekniska nämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
8
MEDDELANDEN
Utskrivet: 2015-08-31 10:48:42
Av: Marianne Andersson
Tn/2015:845
006
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Kommunala
Handikapprådet
Sammanträdesprotokoll 150527, Kommunala Handikapprådet
Tn/2015:627
420
Tk - Gata/Parkavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Kommunsstyrelsen
Ks § 240 150825, Yttrande över betänkandet Skatt på
dubbdäcksanvändning i tätort (SOU 2015:27)
Tn/2015:614
108
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Upprättat
Kommunstyrelsen
Tn/2015:212
TK - Mark och
exploateringsavdelning
Återuppbyggnad på Lönnebergs gård
Dokumentbeskrivning
331
Tk - Gata/Parkavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Miljö- och
Hälsoskyddskontoret
Beslut - Dmi § 247 150812, Tillstånd till en spridning av Tilt 250
EC nr 3572 i Rosariet inom fastigheten Rosenlund 2:3
Tn/2014:610
290
Tk - Fastighetsavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Miljökontoret,
Hälsoskyddsenheten
Beslut - Dal § 115 150813, Tillstånd att inrätta en
avloppsanläggning inom fastigheten Odensjö 3:4 i Jönköpings
kommun
Tn/2015:572
450
TK - VA och Avfallsavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Socialnämden
Sn § 187 150818, Yttrande över ny renhållningsordning för
Jönköpings kommun
1
MEDDELANDEN
Utskrivet: 2015-08-31 10:48:42
Av: Marianne Andersson
Tn/2015:625
340
TK - VA och Avfallsavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Stadsbyggnadsnämnden
Delegationsbeslut 150805, Tillbyggnad av vattenverk (personutr,
kontrollrum samt carport), Brunstorp 2:1
Tn/2015:572
450
TK - VA och Avfallsavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Stadsbyggnadsnämnden
Sbn § 261 150820, Yttrande över ny renhållningsordning för
Jönköpings kommun
Tn/2015:872
029
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Stadskontoret
Förteckning Delegationsbeslut i personalärenden
Tn/2015:878
002
Tk - Fastighetsavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Upprättat
150529-0818
Tekniska kontoret
Redovisning av delegationsbeslut avseende hyresavtal
Tn/2015:829
270
TK - Mark och
exploateringsavdelning
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Upprättat
Tekniska kontoret
Bostadsinformation 150801
Transportstyrelsen
Beslut 150527, Avslut av ärende efter genomförd revision
Tn/2015:539
532
Tn/2015:572
450
TK - VA och Avfallsavdelningen
Ink./Uppr.
Avsändare/Mottagare
Dokumentbeskrivning
Inkommet
Äldrenämnden
Än § 115 150819, Yttrande över ny renhållningsordning för
Jönköpings kommun
2
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 172
Anmälan om delegationsbeslut
Se bilagda redovisning.
Tekniska nämnden får särskild information om ärendet Tn/2015:843 Överenskommelse, drift, Atollen.
Tekniska nämndens beslut
–
Justerandes sign
Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
9
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 173
Fördjupad månadsrapport nr 3 2015 för tekniska nämndens
verksamheter
Sammanfattning
I årets tredje fördjupade månadsrapport prognostiserar tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter en positiv budgetavvikelse med 13,8 mnkr exklusive realisationsvinster och realiserade värden. Detta är en förbättring med
drygt 15 mnkr sedan prognosen i maj. Förändringen beror främst på lägre förbrukning av underhållsbudget för inhyrda fastigheter, lägre energiförbrukning,
vakanta tjänster, sjukskrivningar samt ökade intäkter.
Den resterande uppbokade skulden till Trafikverket för byggnation av färja och
färjeläger har räknats ned med 6,2 mnkr. Realisationsvinster och realiserade
värdeökningar bedöms till 58,7 mnkr, vilket är i stort oförändrat sedan förra
fördjupade månadsrapporten. Nedskrivningen avser till största delen exploateringsfastigheter och är en effekt av det arbete som påbörjades under 2014 och
som gäller indelning av anläggningstillgångar inom exploateringsområdena.
För tekniska nämndens affärsverksamheter bedöms va-verksamheten få ett
resultat före förtida uttag med 14,2 mnkr. Det är en positiv förändring sedan
första rapporten med 2,2 mnkr och 7,8 mnkr bättre än budget. Det beror framför allt på lägre finansiella kostnader och större brukningsavgifter än planerat.
För avfallsverksamheten, som budgeterat ett underskott 2015 med 6,5 mnkr,
beräknas ett mindre underskott som är 0,5 mnkr bättre än budget främst på
grund lägre finansiella kostnader samt drifts- och underhållskostnader. Jämfört
med prognosen efter maj har det beräknade underskottet försämrats med 2,7
mnkr. Miljöhantering i Jönköping bedömer att ett överskott kommer att uppstå
med ca 1,7 mnkr att jämföra med budgeterat positivt resultat på 1,1 mnkr.
Överskottet är i stort oförändrat sedan prognosen efter maj och baseras på lägre
finansiella kostnader samt avskrivningskostnader.
Nettoförbrukningen av den totala investeringsbudgeten för tekniska nämndens
skattefinansierade verksamheter, exklusive exploateringsverksamheten, beräknas uppgå till 436 mnkr vilket motsvarar 63 % av budget. Detta är en något
lägre förbrukning jämfört med förra rapporten. Förklaring till prognosen är
främst en för stor budget för förskolor i förhållande till realistiska planer, få
beställningar på investeringar inom vård- och omsorgsverksamheten samt förseningar inom vissa projekt bland annat på grund av överklagningar, till exempel nytt stadshus i
Huskvarna. Exploateringsverksamheten bedömer att alla investeringar genomförs under året.
Va-verksamheten bedömer att 85 % av investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året. Vilket motsvarar 148 mnkr. Avfallsverksamheten beräknar
att 50 % eller 39 mnkr av budgeten kommer att användas för investeringar.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Sedan förra rapporten har bl.a. byggnation av ny sortergård i Jönköping försenats ytterligare, vilket sänkt prognosen med ca 11 mnkr. För Miljöhantering i
Jönköping bedöms investeringsnivån uppgå till 62 % eller 3,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Månadsrapport 3 augusti 2015
Förslag till tekniska nämnden
– Månadsrapport 3 augusti 2015 för tekniska nämndens verksamheter godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Månadsrapport 3 augusti 2015 för tekniska nämndens verksamheter godkänns.
Beslutet expedieras till:
Stadskontorets ekonomiavdelning
Ekonomichef Anna-Gun Grännö
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 174
Förslag till parkeringstaxa och komplettering av taxa för
Visingsötrafiken
Tn/2015:118 041
Sammanfattning
Inför 2016 föreslås en justering av parkeringsavgifterna. Förslaget till höjningarberör främst arbetsplatsparkering på grund av högt beläggningstryck och
ligger i linje med den av kommunfullmäktige beslutade Parkeringspolicyn. De
nya nivåerna för parkeringsavgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2016.
Vidare behöver taxan för Visingsötrafiken kompletteras med taxa för släpkärra,
50 kronor och taxa för extratur utanför ordinarie tidtabell, 575 kronor, att gälla
från och med 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-28
Bilagd tabell 2015-08-25
Förslag till komplettering av taxa för Visingsötrafiken
Förslag till tekniska nämnden
– Att föreslagna parkeringsavgifter presenterade i bilagd tabell börjar gälla
från och med 1 januari 2016.
– Föreslagen komplettering av taxan för Visingsötrafiken börjar gälla från och
med 1 januari 2016.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Föreslagna parkeringsavgifter presenterade i bilagd tabell börjar gälla från
och med 1 januari 2016.
– Föreslagen komplettering av taxa för Visingsötrafiken börjar gälla från och
med 1 januari 2016.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Beslutet expedieras till:
Stadskontorets ekonomiavdelning
Ekonomichef Anna-Gun Grännö
Avdelningschef Therese Staf
Henrik Zetterholm, stadsbyggnadskontoret
Anneli Wiklund, stadskontoret
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 175
Angående återbesättning av tjänster
Tn/2013:1177 020
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-10-31 uppmanades samtliga nämnder
att i enlighet med givet uppdrag i VIP 2013-2015, ”skärpa löpande prövningen
av återbesättning av vakanser, nyanställningar och vikariat i syfte att minska
risken för framtida uppsägningar av personal av arbetsbrist”.
Enligt tekniska nämndens delegation och tekniska direktörens vidaredelegering
är återbesättning av tjänster delegerat. Avdelningschef och motsvarande har
rätt att i samråd med personalchef besluta om återbesättning av tjänster.
I syfte att förtydliga och dokumentera dessa beslut i enlighet med uppdraget
från kommunfullmäktige formaliseras detta via beslut i tekniska kontorets ledningsgruppsprotokoll. Prövning av återbesättning sker alltså i minst tre steg
d.v.s. ansvarig chef – avdelningschef / personalchef– ledningsgrupp tekniska
kontoret. Rapportering av statistiken är en del av tekniska nämndens fördjupade månadsrapporter och verksamhetsberättelse. Tekniska kontoret anser att
dessa rutiner fungerar väl och att dessa även minimerar riskerna för ”framtida
uppsägningar av arbetsbrist”.
Beslutsunderlag
Uppdrag från kommunfullmäktige 2013-10-31
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-11
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska kontorets rutiner för hantering av dessa frågeställningar godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska kontorets rutiner för hantering av dessa frågeställningar godkänns.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Beslutet expedieras till:
Personalchef Stefan Fogelberg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 176
Angående återbesättning av tjänster
Tn/2014:1304 020
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-11-27 § 252 gavs tekniska nämnden
följande uppdrag. ”Samtliga nämnder ges i uppdrag att löpande pröva behovet
av återbesättning av vakanser, nyanställningar och vikariat. Syftet med återbesättningsprövningen är att anpassa kompetensprofilen för olika yrken till förändrade förutsättningar för verksamheten och omfördela medel till nämndens
verksamhet. Rapportering sker till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av månadsrapporterna”.
Beslut i anställningsfrågor formaliseras via tekniska kontorets ledningsgrupp.
Respektive avdelningschef eller motsvarande argumenterar för den specifika
tjänsten och varför den skall återbesättas alternativt omvandlas. I denna process
sker även en översyn av önskvärda kvalifikationer. Framförallt har förändrad
delegation av arbetsuppgifter inom ekonomi och personal, samt utvecklingen
inom IT-området inneburit förändrade kompetensbehov.
Tekniska kontorets organisation består av såväl skattefinansierade som taxefinansierade verksamheter och kan därmed inte fullt ut omfördela resurser mellan dessa organisatoriska delar, däremot kan resurser omfördelas inom avdelningarna.
Rapportering sker i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Tekniska kontoret anser att rutinerna är väl inarbetade och att kommunfullmäktiges uppdrag
fullföljs med nuvarande hantering.
Beslutsunderlag
Uppdrag från kommunfullmäktige 2014-11-27
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-11
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska kontorets rutiner för hantering av uppdraget godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkande
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
–
Justerandes sign
Tekniska kontorets rutiner för hantering av uppdraget godkänns.
Utdragsbestyrkande
16
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Beslutet expedieras till:
Personalchef Stefan Fogelberg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 177
Intern kontroll inom tekniska kontoret, kontrollområde 2016
Tn/2015:825 012
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer är syftet med intern kontroll att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det innebär att nämnderna med
rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:
-
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
-
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
-
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer
I enlighet med det av tekniska nämnden beslutade årshjulet för intern kontroll
ska nämnden ges möjlighet att peka ut ett eller flera kontrollområden för nästkommande år.
För 2015 beslutade tekniska nämnden kontrollområdet ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter” det vill säga en kontroll med inriktningen på hur tekniska kontorets chefer hanterar sitt arbetsmiljöansvar.
För att komplettera 2015 års kontrollområde, där fokus är det interna perspektivet, skulle kontrollområdet för 2016 kunna vara mer kundfokuserat, till exempel synpunkts- och klagomålshantering.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-18
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden beslutar att kontrollområde för 2016 års interna kontroll
blir synpunkts- och klagomålshantering med ett speciellt fokus på trädärenden.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkande
Elin Rydberg (S) yrkar att hantering av trädärenden och en säkrad dricksvattenkvalitet ska bli föremål för internkontroll under 2016.
Ordföranden Anders Jörgensson (M) instämmer med Elin Rydbergs förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Elin Rydbergs förslag och finner att tekniska nämnden antar detsamma.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Tekniska nämndens beslut
–
Tekniska nämnden beslutar att hantering av trädärenden och en säkrad
dricksvattenkvalitet ska bli föremål för internkontroll under 2016.
Beslutet expedieras till:
Tekniska kontorets ledningsgrupp
Arbetsmiljösamordnare Christer Nissinen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 178
Svar på motion om att ställa lokaler i det offentliga rummet till
förfogande för föreningar
Tn/2015:718 299
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-02 § 228 att ge stadskontoret i uppdrag
att kartlägga objekt som hyrs ut till idrottsföreningar m.m. till subventionerad
hyra. Utgångspunkten var att hyressättning ska hanteras på samma sätt för kultur- och idrottsföreningar i så stor utsträckning som möjligt. Tekniska nämnden
gavs i uppdrag att införa en ny modell för hyressättning på objekt som hyrs ut
till föreningslivet från och med l januari 2013 enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 335.
Motiven till förändrade principerna för hyressättningen är att uppnå transparens
och likformighet i bidragsgivningen till föreningslivet samt att kommunalt stöd
till föreningslivet i första hand ska hanteras och beslutas av fritids- respektive
kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Motion om att ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande för föreningar
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-11
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Motion om att ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande för föreningar avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 §
335.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkande
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar för den borgerliga gruppen bifall till
tekniska kontorets förslag.
Elin Ryberg (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen: En levande demokrati förutsätter livaktiga föreningar. Vi måste värna demokratin genom att ge
bra förutsättningar för föreningslivet. Vi menar att en mer fullständig utredning
måste till som både ser till möjligheten att finna möteslokaler till rimliga priser,
samt att kunna verka i det offentliga rummet i till exempel gaturummet. Stadskontoret bör ges i uppdrag att utreda detta utifrån motionärernas intentioner.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till motionen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
20
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och på Elin Rydbergs förslag.
Ordföranden finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
Ola Helt (M)
X
Thomas Candemar (M)
X
Sylve Gunnarsson (C)
X
David Gerson (FP)
X
Bo Enar Karlsson (S)
X
Ia Andersson (S)
X
Ann Bjurgren (S)
X
Inger Sjölander (S)
X
Robin Hansson (MP)
X
Kristian Aronsson (SD)
X
Elin Rydberg 2:e vice ordf. (S)
X
Hanns Boris 1:e vice ordf. (KD)
X
Anders Jörgensson ordf. (M)
X
Summa
6
7
0
Tekniska nämnden har alltså med 7 nej-röster mot 6 ja-röster bifallit Elin
Rydbergs yrkande.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– En levande demokrati förutsätter livaktiga föreningar. Vi måste värna demokratin genom att ge bra förutsättningar för föreningslivet. Vi menar att en
mer fullständig utredning måste till som både ser till möjligheten att finna
möteslokaler till rimliga priser, samt att kunna verka i det offentliga rummet
i till exempel gaturummet. Stadskontoret bör ges i uppdrag att utreda detta
utifrån motionärernas intentioner.
– Med hänvisning till ovanstående föreslår tekniska nämnden bifall till motionen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Fritidsnämnden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 179
Detaljplan för Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun
Tn/2015:531
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat över förslag till detaljplan för nya bostäder
inom Drotten 10. Tekniska kontoret lämnar yttrande med synpunkter och tillstyrker förslaget i övrigt.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-26
Samrådshandling detaljplan Drotten 10 2015-04-13
Karta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Drotten 10 i Jönköpings kommun enligt denna tjänsteskrivelse med bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Drotten 10 i Jönköpings kommun.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkande
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Drotten 10 i Jönköpings kommun enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse
med bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Drotten 10 i Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Vättersnäs förvaltning AB, Box 2517, 403 17 Göteborg
Mattias Karlsson, stadsbyggnadskontoret
Liselott Johansson, stadsbyggnadskontoret
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Viktor Lindeborg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
22
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 180
Detaljplan för Ritaren 2, Dunkehalla i Jönköpings kommun
Tn/2015:728 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat över förslag till detaljplan för nya bostäder
inom Ritaren 2. Tekniska kontoret lämnar yttrande med synpunkter och tillstyrker förslaget i övrigt.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-26
Samrådshandling detaljplan Ritaren 2, 2015-02-09
Karta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Ritaren 2, Jönköpings kommun enligt denna tjänsteskrivelse med bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Ritaren 2, Jönköpings kommun.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkande
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Ritaren 2, Jönköpings kommun enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse
med bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Ritaren 2, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
, Blue Wall Construction AB
Bodil Lorentzon, stadsbyggnadskontoret
Liselott Johansson, stadsbyggnadskontoret
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Viktor Lindeborg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
23
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 181
Detaljplan för Äppelbladet 3 m.fl. i Ljungarum, Jönköpings
kommun
Tn/2015:771 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat över förslag till detaljplan för nya bostäder
inom Äppelbladet 3 m.fl. Tekniska kontoret lämnar yttrande med synpunkter
och tillstyrker förslaget i övrigt.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26
Samrådshandling detaljplan Äppelbladet 3 m.fl. 2015-05-12
Karta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Äppelbladet 3 m.fl., Jönköpings kommun enligt denna tjänsteskrivelse med
bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Äppelbladet 3 m.fl., Jönköpings kommun.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Äppelbladet 3 m.fl., Jönköpings kommun enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse med bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Äppelbladet 3 m.fl., Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Bodil Lorentzon, stadsbyggnadskontoret
Liselott Johansson, stadsbyggnadskontoret
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Viktor Lindeborg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
24
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 182
Yttrande över detaljplan i samrådsskede för Åkerärten 1 och 2,
Rosenlund, Jönköpings kommun
Tn/2015:790
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har skickat ut förslag till detaljplan för Åkerärten 1 och
2, Rosenlund, Jönköpings kommun på samrådsremiss. Kommunen har tidigare
beviljat ägarna av Åkerärten 1 bygglov som innebär mindre avvikelse ifrån den
gällande detaljplanen. Dels tilläts en del av bebyggelsen att placeras på prickmark och dels, på grund av takutformningen, tilläts en byggnad med två
våningar. Detta bygglov upphävdes sedermera av Länsstyrelsen efter att bebyggelsen var upprättad. Gällande planförslag kommer innebära att befintlig
bebyggelse kommer bli planenlig. Tekniska kontoret anser inte att tekniska
nämnden behöver framföra några särskilda synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-28
Kartskiss
Samrådshandling 2015-06-02
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden tillstyrker förslag till detaljplan för Åkerärten 1 och 2,
Rosenlund, Jönköpings kommun.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar för den borgerliga gruppen att tekniska nämnden tillstyrker de delar av detaljplanen som berör tekniska nämndens verksamheter.
Den socialdemokratiska gruppen ansluter sig till ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att tekniska nämnden
antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden tillstyrker de delar som berör tekniska nämndens verksamheter.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
25
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Beslutet expedieras till:
Marksamordnare Linda Helte
Stadsbyggnadskontoret
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
26
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 183
Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler
Tn/2015:877 290
Sammanfattning
Tekniska kontoret tillämpar riktlinjer för projektering och byggande/ombyggnation av egenägda fastigheter, antagna av kommunstyrelsen Ks
2011-02-09 § 77, i samband med ny-, till-och ombyggnation. Riktlinjerna vilka
oftast benämns projekteringsanvisningar är till för att specificera krav utöver
gällande myndighetskrav enligt BBR, AMA och RA.
Kraven enligt projekteringsanvisningarna avser krav på utförande och tekniska
lösningar för att säkerställa en funktion som uppfyller kraven för offentliga
byggnader. Kraven bygger på erfarenhet från tidigare byggnationer och från
erfarenheter vid förvaltning för att säkerställa en god inomhusmiljö lägre förvaltningskostnader.
I projekteringsanvisningarna ingår även krav på energieffektivitet för att uppfylla de krav som ställs på tekniska kontoret i kommunens program för hållbar
utveckling.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-27
Förslag till Policy för ny- om och tillbyggnad av kommunala lokaler
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska kontorets förslag till Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler godkänns.
– Revidering av riktlinjer för projektering och byggande/ombyggnation av
egenägda fastigheter, antagna av kommunstyrelsen Ks 2011-02-09 § 77, i
samband med ny-, till- och ombyggnation överlämnas till tekniska nämnden
för beslut.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Robin Hansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att studera kostnadseffektivitet samt miljöpåverkan av byggmaterial för att eventuellt komplettera
policyn.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Robin Hanssons förslag och finner att tekniska nämnden antar detsamma.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
27
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Tekniska nämndens beslut
– Ärendet återremitteras för att studera kostnadseffektivitet samt miljöpåverkan av byggmaterial för att eventuellt komplettera policyn.
Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef Susanne Kelly
Fredric Jonsson, räddningstjänsten
Miljösamordnare Sofia Randhede
Annelie Wiklund, stadskontoret
Avdelningschef Daniel Håkansson
Samuel Nyström, räddningstjänsten
Elin Isfall, räddningstjänsten
Gudrun Bremle, miljö- och hälsoskyddskontoret
Tekniska kontoret, Bygg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
28
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 184
Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Tn/2015:377 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2015-04-14 att skicka ut ASP-gruppens förslag
till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för remissbehandling.
Sammanlagt har 23 remissvar inkommit. I tjänsteskrivelsen redovisas sammanställningar av remissvaren, ASP-gruppens kommentarer till remissvaren och
förslag till förändringar till den slutliga versionen av KBFP 2016-2020.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31
Remissvar från: Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna i Tabergsdalen, Kommundelsrådet
Skärstad-Ölmstad, Kommundelsrådet Huskvarna. Kommundelsrådet Tenhult,
Kommundelsrådet Månsarp-Taberg, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten, socialnämnden, äldrenämnden, Mullsjö kommun, Vaggeryds kommun, Länsstyrelsen,
Tosito AB, HP Boendeutveckling AB, Vikstaden AB.
Remissversion av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020.
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till KBFP 2016-2020 godkänns med de tillägg och ändringar som
föreslås nedan.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Elin Rydberg (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att C14 och B20
utgår ur programmet. Att B05 (Maden) och H07 (Tenhultsgärdet) tidigareläggs
med byggstart 2017. Att Vättersnäs 1:1 återinförs i programmet med byggstart
2016. I övrigt hänvisar Elin Rydberg till det som framgår av socialdemokraternas remissvar på programmet.
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar för den borgerliga gruppen att område B309 ( ”utredningsområden för bostäder”) ska läggas till i programmet
samt att område A50D utgår. Det avser Åsen etapp 2. Inget planarbete är startat
där. Det ligger år 2019 och framåt. Motivet är att området ligger på fin åkermark nära Åsens gård och vyerna kring infarten mot Jönköping.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
29
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Den borgerliga gruppen vill att den värdering av åkermark som man enats om
att göra ska ske först och att ställning därefter tas till områdets framtid. Annan
skogsmark borde kunna tas i anspråk istället.
Vidare lämnar den borgerliga gruppen följande förslag:
att riktlinjerna för bostadsbehovet fastställs till minst 1000 bostäder per år fram
till 2020.
att de kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att bygga minst 150 lägenheter
per år till och med 2020.
att produktionen av villor och grupphus ökar fram till år 2020 i alla kommundelar kontinuerligt och uppgår till minst 200 per år.
att kommunen ska verka för att antalet studentbostäder blir fler i takt med att
Högskolan i Jönköping växer.
att fokus sker på att göra planprocessen så snabb och effektiv som möjligt, genom att utgå från kartläggningen i PLEX-processen och minimera tider på alla
möjliga sätt, inte minst i de interna processerna mellan förvaltningar och
nämnder.
att nästa Bostadsförsörjningsprogram ska minst innehålla uppgifter om kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper
och marknadsförutsättningar. Även analys av orsaker till att tidigare mål inte
nåtts ska finnas med. Det kommunövergripande programmet bör inarbetas i
relevanta delar.
att vid utvecklingen av nya och befintliga bostadsområden främja barn och
ungdomars förutsättningar att nyttja den offentliga utomhusmiljön för fysisk
aktivitet.
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar avslag Elin Rydbergs förslag om att
återinföra Vättersnäs 1:1 i programmet. Kristian Aronsson (SD) och Robin
Hansson (MP) instämmer med ordförandens förslag.
Propositionsordning
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på Elin Rydbergs förslag att C14 och B20 utgår ur programmet. Att B05 (Maden) och H07 (Tenhultsgärdet) tidigareläggs
med byggstart 2017.
Ordföranden finner att tekniska nämnden antar Elin Rydbergs förslag.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Proposition 2
Ordföranden ställer proposition på eget förslag till ändringar och finner att tekniska nämnden antar detsamma.
Proposition 3
Ordföranden ställer proposition på Elin Rydbergs förslag att återinföra Vättersnäs 1:1 i programmet och eget förslag till avslag. Ordföranden finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till KBFP 2016-2020 godkänns med följande tillägg och förändringar:
Område C14 och B20 utgår ur programmet. Område B05 (Maden) och H07
(Tenhultsgärdet) tidigareläggs med byggstart 2017.
B309 ( ”utredningsområden för bostäder”) ska läggas till i programmet.
Område A50D utgår. Det avser Åsen etapp 2. Inget planarbete är startat där.
Det ligger år 2019 och framåt. Motivet är att området ligger på fin åkermark
nära Åsens gård och vyerna kring infarten mot Jönköping. Den värdering av
åkermark som man enats om att göra ska ske först och att ställning därefter
tas till områdets framtid. Annan skogsmark borde kunna tas i anspråk istället.
Riktlinjerna för bostadsbehovet fastställs till minst 1000 bostäder per år
fram till 2020.
De kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att bygga minst 150 lägenheter
per år till och med 2020.
Produktionen av villor och grupphus ökar fram till år 2020 i alla kommundelar kontinuerligt och uppgår till minst 200 per år.
Jönköpings kommun ska verka för att antalet studentbostäder blir fler i takt
med att Högskolan i Jönköping växer.
Fokus sker på att göra planprocessen så snabb och effektiv som möjligt, genom att utgå från kartläggningen i PLEX-processen och minimera tider på
alla möjliga sätt, inte minst i de interna processerna mellan förvaltningar
och nämnder.
Nästa Bostadsförsörjningsprogram ska minst innehålla uppgifter om kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för
särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Även analys av orsaker till
att tidigare mål inte nåtts ska finnas med. Det kommunövergripande programmet bör inarbetas i relevanta delar.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
31
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Vid utvecklingen av nya och befintliga bostadsområden främja barn och
ungdomars förutsättningar att nyttja den offentliga utomhusmiljön för fysisk
aktivitet.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till fömån för
Elin Rydbergs (S) förslag att återinföra Vättersnäs 1:1 i programmet.
Protokollsanteckningar
Kristian Aronsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Antalet tillgängliga villatomter bör ökas så att tomtkön på sikt arbetas bort.
Att man på egen hand skaffar en tomt på landsbygden för att bygga sin bostad
på bör uppmuntras, ej motarbetas som ofta sker idag.
Blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter ska tillåtas då det efterfrågas (Gnosjömodellen).
Byggande av små 1-3 rumslägenheter med lägre hyra och lägre standard till
exempel Boklok bör prioriteras, då antalet personer som på grund av svagare
ekonomi har svårt att skaffa en bostad är oacceptabelt hög, till exempel studenter, ungdomar utan fast anställning, arbetslösa, ensamstående, pensionärer med
låg pension, sjukpensionärer, utrikes födda med flera.
Ett lämpligt område att börja bygga dessa "billiga" hyresrätter på är Södra
Munksjön, norr om Kämpevägen där kommunen redan äger den mesta marken.
Huskvarna, Tenhult, Gränna, Tabergsdalen Bankeryd med flera orter är också i
behov av denna bostadstyp. Byggande av fler hyresrätter i relativt centrala delar av tätorterna torde på sikt förhoppningsvis kunna minska det idag växande
utanförskapet.
Robin Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet hävdar att formen för marktilldelning bör reformeras för att förbättra graden av genomförande i bostadsproduktionen. Att understödja bildandet av bygggemenskaper är en ny möjlighet för Jönköping att få andra incitament för byggande med högre genomförandegrad och lägre hyror.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
ASP-gruppen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
32
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 185
Begäran om markanvisningar
Tn/2015:786 108
Sammanfattning
HP Boendeutveckling har i en skrivelse begärt markanvisning på ett flertal
områden i kommunen. Skrivelsen har föranletts av ett brev 2015-06-04 från
tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret som svar på tidigare förfrågning
från HP Boendeutveckling om markanvisningar.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-28
Skrivelse begäran om markanvisningar 2015-06-17
Kartbilaga med områden markerade
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden besvarar skrivelse från HP Boendeutveckling beträffande begäran om markanvisningar.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden besvarar skrivelse från HP Boendeutveckling beträffande begäran om markanvisningar i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse.
Beslutet expedieras till:
HP Boendeutveckling
Exploateringsingenjör Malin Strömberg
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
33
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 186
Förlängning av markanvisning kv Entitan på Kålgården
Tn/2015:456 250
Sammanfattning
HSB har skickat in en begäran om tidsförlängning för markanvisning som gäller kvarteret Entitan på Kålgården. Tekniska kontoret ser helst att en byggnation kommer igång under 2016 och föreslår därför avslag på HSB:s begäran.
Beslutsunderlag
Brev med begäran från HSB om förlängning av markanvisning för kv Entitan
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-28
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden avslår HSB:s begäran om tidsförlängning avseende markanvisning för kvarteret Entitan.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar för den borgerliga gruppen bifall till
tekniska kontorets förslag.
Bo Enar Karlsson (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att HSB får
förlängning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och på Bo Enar Karlssons förslag. Ordföranden finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Bo Enar Karlssons yrkande.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
Ola Helt (M)
X
Thomas Candemar (M)
X
Sylve Gunnarsson (C)
X
David Gerson (FP)
X
Bo Enar Karlsson (S)
X
Ia Andersson (S)
X
Ann Bjurgren (S)
X
Inger Sjölander (S)
X
Robin Hansson (MP)
X
Kristian Aronsson (SD)
X
Hans-Lennart Stenqvist (S)
X
Hanns Boris 1:e vice ordf. (KD)
X
Anders Jörgensson ordf. (M)
X
Summa
8
5
0
Tekniska nämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit ordförandens yrkande.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden avslår HSB:s begäran om tidsförlängning avseende markanvisning för kvarteret Entitan.
Beslutet expedieras till:
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Malin Strömberg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
35
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 187
Önskemål om förvärv av mark, del av fastigheten Kålgården
1:1, vid Kulturhuset Spira i Jönköping
Tn/2015:549 253
Sammanfattning
Genom en skrivelse, daterad 2015-05-07, har Region Jönköpings län anmält
sitt intresse av att förvärva ett markområde omfattande del av fastigheten
Kålgården 1:1, invid Kulturhuset Spira i Jönköpings kommun. Skrivelsen är att
betrakta som en ansökan om förnyad markanvisning. Tekniska kontoret har i
samråd med stadsbyggnadskontoret bedömt att det inte är lämpligt att tilldela
Region Jönköpings län någon markanvisning för markområdet i dagsläget.
En eventuell markanvisning bör föregås av en omfattande trafikanalys samt en
ingående och väl presenterad attraktiv idé över funktion och användande.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-27
Inkommen begäran 2015-05-07
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden avslår inkommen begäran om förvärv av del av fastigheten Kålgården 1:1.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden avslår inkommen begäran om förvärv av del av fastigheten Kålgården 1:1.
Beslutet expedieras till:
Marksamordnare Linda Helte
Exploateringsingenjör Malin Strömberg
Leif Eriksson, stadskontoret
Region Jönköpings län
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
36
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 188
Marköverlåtelseavtal för fastigheten Vejden 1 (Ekhagen Jära)
Tn/2014:748 250
Sammanfattning
Förslag till marköverlåtelseavtal med Bostads AB Vätterhem har upprättats.
Avtalet reglerar en överlåtelse av fastigheten Vejden 1 inom stadsdelen Ekhagen samt genomförandefrågor kring byggnation av 8 flerbostadshus innehållande 40 hyresrättslägenheter. För marken ska Bostads AB Vätterhem betala en
köpeskilling om 5 317 320 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-07-17
Förslag till marköverlåtelseavtal
Bilaga 1 - exploateringsområdet
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner upprättat marköverlåtelseavtal med Bostads
AB Vätterhem.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner upprättat marköverlåtelseavtal med Bostads
AB Vätterhem.
Beslutet expedieras till:
Bostads AB Vätterhem,
, Box 443, 551 16 Jönköping
Exploateringsadministratör, Lilian Johannesson
Exploateringsingenjör, Viktor Lindeborg
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
37
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 189
Tilläggsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköpings
kommun
Tn/2014:688 255
Sammanfattning
Mellan Jönköpings kommun och Tomt & Mark i Jönköping AB finns ett nyttjanderättsavtal som reglerar en rätt för nyttjanderättshavaren att inom del av
fastigheten Hedenstorp 1:3 i Jönköpings kommun att påbörja byggnation. Detta
nyttjanderättsavtal gick ut 2015-09-02. Anledningen är bl.a. att bygglovprocessen dragit ut på tiden. Förberedande åtgärder har dock påbörjats och bygglov
har också erhållits.
Tomt & Mark i Jönköping AB har nu ansökt om tekniska nämndens godkännande för en förlängning av avtalet till 2015-12-02.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-26
Förslag till tilläggsavtal
Ansökan om förlängning av nyttjanderättsavtal. (Bilaga 1 i tilläggsavtalet).
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner bilagt tilläggsavtal.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Jäv
Kristian Aronsson (SD) anmäler jäv och lämnar tillfälligt sammanträdet under
tekniska nämndens behandling av ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner bilagt tilläggsavtal.
Beslutet expedieras till:
Administratör Frida Linnman
Marksamordnare Linda Helte
Exploateringsingenjör Egert Fransson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
38
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 190
Tilläggsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3
Tn/2013:1106 255
Sammanfattning
Förslag till tilläggsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3 har upprättats mellan
Jönköpings kommun och Enventus AB. Avtalet innebär att bolaget erhåller en
förlängning av tidigare avtal gällande förvärv av mark om ca 4 500 kvm t.o.m.
2013-12-31 för att påbörja och delvis genomföra byggnation inom aktuell yta
innan definitiv överlåtelse sker.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2013-10-24
Förslag till tilläggsavtal
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
–
Tilläggsavtal genom vilket del av Hedenstorp 1:3 upplåts till förmån för
Enventus AB godkänns.
– Avgift för förlängning beslutas påföras verksamhet 738, objekt 4215.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Jäv
Kristian Aronsson (SD) anmäler jäv och lämnar tillfälligt sammanträdet under
tekniska nämndens behandling av ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tilläggsavtal genom vilket del av Hedenstorp 1:3 upplåts till förmån för
Enventus AB godkänns.
– Avgift för förlängning beslutas påföras verksamhet 738, objekt 4215.
Beslutet expedieras till:
Administratör Frida Linnman
Avdelningschef Fredric Norrå
Exploateringsingenjör Egert Fransson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
39
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 191
Omreglering av tomträttsavgäld för Taket 1, Jönköping
Tn/2015:700 256
Sammanfattning
Fastigheten Taket 1 är upplåten med tomträtt. Avgäldsregleringar får ske efter
perioder om tio år. Tomträttsinnehavaren, Brf Taket 1 Åbolid, har av tekniska
kontoret tillställts tilläggsavtal angående höjning av tomträttsavgälden till
131 600 kronor/år att gälla från och med 2016-10-01.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-06-26
Kartskiss
Tilläggsavtal till tomträttsavtal
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner bilagt tilläggsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Taket 1.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner bilagt tilläggsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Taket 1.
Beslutet expedieras till:
Administratör Frida Linnman
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson
Brf Taket 1 Åbolid
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
40
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 192
Uppförande av anläggning efter branden på Lönnebergs gård
Tn/2015:614 108
Sammanfattning
På Bondberget mellan Öxnegården och Kungsängen finns ett reservat med
kommunens biologiskt, estetiskt och rekreationsmässigt finaste betesmarker.
Invid reservatet på Bondberget finns Lönnebergs gård som ägs av kommunen.
Med bakgrund i krav på att Bondbergets naturreservat ska hållas öppet genom
att betas med mule har Lönnebergs gård utarrenderas under en längre tid. Nuvarande arrendator har i början av året tecknat ett nytt femårigt avtal. Den nya
perioden börjar gälla 14 mars 2016. Båda parter är alltså bundna av detta avtal
till 14 mars 2021.
Den 21 maj i år totalförstördes två byggnader på gården i en brand. Totalt
fanns ungefär 150 djur på gården. Tyvärr brann 47 djur inne. Överlevande
ungdjur betar under sommaren på Lönneberg. Mjölkkorna har förflyttats till en
gård i Axamo. Arrendatorn vill idag fortsätta bedriva mjölkproduktion på gården. Kommunen har då en skyldighet att bygga upp en ny byggnad inom skälig
tid om det är ekonomiskt försvarbart. Om kommunen väljer att inte fullfölja
byggnadsskyldigheten riskerar kommunen ett skadeståndskrav, skadeståndets
nivå är svårt att beräkna men borde ligga mellan 5 och 10 mnkr.
Om kommunen skulle välja att bygga upp en identisk ersättningsbyggnad
kommer det med kommande lagkrav ej vara möjligt att bedriva varken mjölkeller köttproduktion inom en snar framtid. Väljer kommunen att fullfölja byggnadsskyldigheten och bygga en modern anläggning blir kostnaden 3,5-4,5
mnkr. Kontoret föreslår att kommunen väljer att fullfölja byggnadsskyldigheten
gentemot arrendatorn och bygga en modern anläggning. Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-09-08
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra nya byggnader som ersättning
för de byggnader som förstördes vid branden på Lönnebergs gård den 21
maj 2015.
– Investeringsanslag med 3,2 mnkr för återuppbyggnad av ladugård på fastigheten Lönneberg 1:5 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 20162018.
– Kostnad för kommunens självrisk uppgående till 1 mnkr under 2015 finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag för självrisker.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
41
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
– Tillkommande kapitalkostnader föranledda av ersättningsinvestering förutsätts rymmas inom budget för tekniska nämndens mark- och exploateringsverksamhet.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2015-09-15
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra nya byggnader som ersättning
för de byggnader som förstördes vid branden på Lönnebergs gård den 21
maj 2015.
– Investeringsanslag med 3,2 mnkr för återuppbyggnad av ladugård på fastigheten Lönneberg 1:5 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 20162018.
– Kostnad för kommunens självrisk uppgående till 1 mnkr under 2015 finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag för självrisker.
– Tillkommande kapitalkostnader föranledda av ersättningsinvestering förutsätts rymmas inom budget för tekniska nämndens mark- och exploateringsverksamhet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Teknisk direktör Thomas Bergholm
Avdelningschef Fredric Norrå
Ingenjör Bengt Carlsson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
42
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
§ 193
Tekniske direktören informerar
Teknisk direktör Thomas Bergholm lämnar information i följande ärenden:
–
Jönköping Energi AB:s verksamhet på Simsholmen
–
Kommande utredning om hur kommunen ska hantera sina fastigheter
–
Projekt Förenkla helt enkelt - hur kommunen ska bli bättre på att ta hand
om företagare
–
Ärendet om regional avfallssamverkan behandlas av kommunstyrelsen den
22 september.
–
Arbetsformerna för upprättande av kommunalt bostadsförsörjningsprogram
måste ses över.
Önskemål om information om projekt för byggnation av bostäder
Sylve Gunnarsson (C) önskar information om kommande projekt för byggnation av bostäder.
Teknisk direktör Thomas Bergholm återkommer i frågan.
Genomförda förrättningar
Följande förrättningar anmäls:
Studiebesök på tekniska kontoret, 8 september (Mark- och exploatering samt
Gata/Park)
Sylve Gunnarsson (C)
Astrid Johansson (KD)
Bo Enar Karlsson (S)
Tomny Lindqvist (S)
David Gerson (FP)
David Högberg (KD)
Anders Jarl (M)
Medborgardialogen på City Hotel, Jönköping, 8 september
Inger Sjölander (S)
Jönköpings Handikappråd 9 september
Inger Sjölander (S)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
43
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-15
1:e vice ordföranden Hanns Boris (KD) anmäler följande förrättningar:
5/8 Presidiemöte tekniska nämnden
12/8 Genomgång av parkeringstaxor
31/8 Informationsträff med kommunalråd Carin Berggren
31/8 Presidiemöte med Vätterhem
Tekniska nämndens beslut:
– Tekniska nämnden riktar ett tack till de som anordnade studiedagen på tekniska kontoret den 8 september.
– Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Teknisk direktör Thomas Bergholm
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
44