Litteratur kurs 2, NS2023

Kurslitteratur
NS2023, Språkkonsultprogrammet, kurs 2, 30 hp
Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2015-11-04.
Gäller fr.o.m. vt 2016.
Med reservation för ev. ändringar p.g.a. utgången litteratur e.d.
Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp
Bandle, Okar m.fl., red., 2005. The Nordic Languages. An International Handbook of the
History of the North Germanic Languages. Vol 2. Berlin & New York: Walter de Gruyter.
(Elektroniskt via SUB.) Följande artiklar läses (ca 30 s.):
‒ Svensson, Jan. Trends in linguistic development since 1945. I: Swedish. S. 1804–1814;
‒ Thelander, Mats. Sociolinguistic structures chronologically II: Swedish. S. 1896–1907;
‒ Vannebo, Kjell Ivar. The impact of education and literacy on language development in the
19th century. S. 1397–1406.
Deumert, Ana & Vandenbussche, Wim, red., 2003. Germanic Standardizations. Past to
Present. John Benjamins Publisihing Company. (Elektroniskt via SUB.) Följande kapitel
läses (ca 135 s.):
‒ Deumert, Ana och Vandenbussche, Wim. Standard Languages. Taxonomy and History. S.
1–14;
‒ Jahr, Ernst Håkon. Norwegian. S. 331–355;
‒ Mattheier, Klaus J. German. S. 211–244;
‒ Nevalaninen, Terttu. English. S. 127–156;
‒ Willemyns, Roland. Dutch. S. 93–126.
International Journal of the Sociology of Language. 204. 2010. Special Issue: The linguistic
consequences of globalization: the Nordic laboratory. (Elektroniskt via SUB.) Följande
artiklar läses (ca 45 s.):
‒ Kristiansen, Tore och Sandøy, Helge. Introduction. S. 1–5;
‒ Pedersen, Inge Lise. The role of social factors in the shaping of language attitudes – with
an evaluation of the concept of life style. S. 129–150;
‒ Vikør, Lars. Language purism in the Nordic countries s. 9–30.
Pettersson, Gertrud. 2005 el. senare. Svenska språket under sjuhundra år. En historia om
svenskan och dess utforskande. Lund: Studentlitteratur. (ca 250 s.)
Rosenkvist, Henrik. 2004. The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish – a Study
in Grammaticalization. Lundastudier I nordisk språkvetenskap. A 62. Institutionen för
1
nordiska språk. Lunds universitet. Kapitel 8: The emergence of bara. S. 172–198. (26 s.)
(Finns på kursplattformen.)
Teleman, Ulf. 2003 eller senare. Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkvårdspolitik
efter 1800. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. 87. Stockholm: Norstedts ordbok. (ca
250 s.)
Total ca 750 sidor.
Delkurs 2: Svenska språkets struktur, 12 hp
Ekerot, Lars-Johan. 2011. Ordföljd. Tempus. Bestämdhet. 2a uppl. Gleerups: Malmö. Ca 200
sidor, enligt lärarens anvisningar (200 s.)
Engdahl, Elisabet. 2001. Valet av passiv i modern svenska. I: L. Jönsson, V. Adelswärd, A.
Cederberg, P. A. Pettersson & C. Kelly, Caroline (red.), Svenskans beskrivning 23. S. 81–90.
(10 s.) http://www.ep.liu.se/ecp/006/007/ecp00607b.pdf (11 november 2015)
Holmberg, Per & Anna-Malin Karlsson. 2006. Grammatik med betydelse. En introduktion till
funktionell grammatik. Ord och stil 37. Uppsala: Hallgren & Fallgren. (Kap. 1 och 2) (21 s.)
Hultman, Tor. G. 2003. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Norstedts. (342 s.)
Källström, Roger. 1992. Hennes nyai bilarihennes. Om kongruens i svenska och andra språk.
I: G. Widmark, R. Källström, L. Hagåsen & T. G. Hultman (red.), Svenska i harmoni. Fyra
uppsatser om kongruens. (Ord och stil. Språksamfundets skrifter. 23.) Uppsala: Hallgren &
Fallgren. S. 31–59. (29 s.)
Källström, Roger. 2012. Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik.
Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 3, 8 samt s. 131–142. (82 s.)
Lindström, Jan. 2008. Tur och ordning – en svensk samtalsgrammatik. Stockholm: Norstedts
Akademiska Förlag. Kap. 1 och 2. (39 s.)
Malmgren, Sven-Göran. 1994. Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och
orddatabaser. Lund: Studentlitteratur. Kap 1–4. (ca 79 s.) (Finns i kursplattformen.)
Olofsson, Arne. 2008. Framtid i förändring. Hur länge kommer att dröja sig kvar? Språk och
stil 18 ny följd. S. 143–155. (13 s.) (Finns i kursplattformen)
Platzack, Christer. 1987. Huvudsatsordföljd och bisatsordföljd. I: U. Teleman (red.),
Grammatik på villovägar. Skrifter utgivna av svenska språknämnden 73. S. 87–96. (10 s.)
(Finns i kursplattformen.)
Platzack, Christer. 2010. Den fantastiska grammatiken. Stockholm: Norstedts. (Avsnitt 1.1–
1.6) (21 s.)
Riad, Tomas. 2014. Artikulatorisk fonetik och fonologi. Stockholm: Institutionen för svenska
och flerspråkighet, Stockholms universitet. (35 s.) (Finns i kursplattformen.)
Riad, Tomas. 2004. Ordbetydelser. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms
universitet. (15 s.) (Finns i kursplattformen.)
2
Språkriktighetsboken. 2005. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93. Stockholm:
Norstedts ordbok. Ca 150 sidor, enligt lärarens anvisningar. (150 s.)
Svanlund, Jan. 2002. Lexikalisering. Språk och stil 12. S. 7–45 (39 s.) (Finns i
kursplattformen.)
Tingsell, Sofia. 2010. Sin och hans – i förändring? I: E. Magnusson & L. Rogström (red.),
Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria – hur och för vem? (Meijerbergs arkiv för
svensk ordbildning 36), Göteborg. S. 261–273 (13 s.) (Finns i kursplattformen.)
Teleman, Ulf. 1994. Var går gränsen mellan hjälpverb och huvudverb? I: A. Holmberg & K.
Larsson (red.), Svenskans beskrivning 20. Lund: Lund University Press. S. 360– 369. (10 s.)
(Finns i kursplattformen.)
Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik. 1999. Svenska Akademiens grammatik 1–
4. Stockholm: Svenska Akademien, distr.: Norstedts Ordbok. (Ca 150 sidor, enligt lärarens
anvisningar.) (150 s.)
Totalt ca 1 330 sidor.
Delkurs 3: Språksociologi och samtalsanalys, 7 hp
Bolton, Kingsley & Meierkord, Christiane. 2013. English in contemporary Sweden:
Perceptions, policies and narrated practices. Journal of Sociolinguistics 17:1. S. 93–117 (25
s.) (Elektroniskt via SUB.)
Hultgren, Anna Kristina. 2011. ‘Building rapport’ with customers across the world: The
global diffusion of a call centre speech style. Journal of Sociolinguistics 15:1. S. 36–64. (29
s.) (Elektroniskt via SUB.)
Kheirkhah, Mina & Cekaite, Asta. 2015. Language Maintenance in a Multilingual Family:
Informal Heritage Language Lessons in Parent-Child Interaction. Multilingua 34:3. S. 319–
346. (28 s.) (Elektroniskt via SUB.)
Kelly-Holmes, Helen & Pietikäinen, Sari. 2014. Commodifying Sámi culture in an
indigenous tourism site. Journal of Sociolinguistics, 18: 518–538. (21 s.) (Elektroniskt via
SUB.)
Maergaard, Marie, Juel Jensen, Torben, Kristiansen, Tore & Normann Jørgensen, Jens. 2013.
Diffusion of language change: Accommodation to a moving target. Journal of
Sociolinguistics 17:1. S. 3–36 (34 s.) (Elektroniskt via SUB.)
Milani, Tommaso M. 2010. What’s in a name? Language ideology and social differentiation
in a Swedish print-mediated debate. Journal of Sociolinguistics 14:1. S. 116–142. (27 s.)
(Elektroniskt via SUB.)
Nelson, Marie, Henricson, Sofie, Norrby, Catrin, Wide, Camilla, Lindström, Jan & Nilsson,
Jenny. 2015. Att dela språk men inte samtalsmönster. Återkoppling i sverigesvenska och
finlandssvenska handledningssamtal. Folkmålsstudier 53. S. 141–166 (26 s.)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-119406 (11 november 2015)
Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela. 2010. Introduktion till sociolingvistik. Stockholm:
Norstedts. (354 s.)
3
Norrby, Catrin. 2014 (3:e rev. uppl.). Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra.
S. 83– 33–50, 99–112, 121–176 (Kapitel 2, 6, 8–10) Lund: Studentlitteratur. (88 s.)
Perregaard, Bettina. 2010. ‘Luckily it was only for 10 minutes’: Ideology, discursive
positions, and language socialization in family interaction. Journal of Sociolinguistics 14:3. S.
370–398. (29 s.) (Elektroniskt via SUB.)
Sundgren, Eva. 2014. Diskursmarkörer över tid. Individuell variation och förändring. I: Fint
språk/Good Language: Festskrift till Lars-Gunnar Andersson, red. av Helgesson, Karin et al.
Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet. S.
163–174 (12 s.) (Finns i kursplattformen.)
Tykesson, Ingela & Kahlin. 2014. Att ge eller inte ge återkoppling: moldavisk
callcenterpersonal i dialog med svenska uppringare. Nordand: nordisk tidsskrift för
andrespråksforskning 9:1. S. 89–115 (27 s.) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva24615 (11 november 2015)
Totalt ca 700 sidor.
Delkurs 4: Argumentationsanalys, 3 hp
Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders. 2009. Argumentationsanalys,
färdigheter för kritiskt tänkande. Stockholm: Natur och Kultur. (196 s.)
Backman, Ylva, Gardelli, Teodor, Gardelli, Viktor & Persson, Anders. 2012. Vetenskapliga
tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur. (150 s.)
Artiklar enligt lärarens anvisningar. (ca 40 s.)
Totalt ca 390 sidor.
Delkurs 5: Språkkonsultarbete i praktiken II
(Ingen kurslitteratur.)
4