Verksamhetsberättelse hösten 2014 Frilufts Förskolor Dungen

Verksamhetsberättelse
Hösten 2014
Dungens Förskola
Verksamhetsberättelse hösten 2014 Frilufts Förskolor
Dungen
Dungen är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts Förskolor. Dungens
lokaler ligger i ett bostadsområde och har närhet till fina naturområden samt
Mälaren. Vi arbetar efter Förskolans läroplan (Lpfö 98:10) och Frilufts Förskolors
Gröna tråd och Öva-pröva-lära plan. Vår metod är att arbeta med utomhus- och
naturpedagogik och därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv.
Barnen följer Veda & Barke under alla år på Dungen i olika grupper;
Upptäckare 1-3 år, Utforskare I 3 år, Utforskare II 4 år och Äventyrare 4-5 år.
Vi har en egen kock som lagar vår goda mat efter Livsmedelverkets riktlinjer för
förskola och skola.
Personalgruppen
På Dungen har det under hösten arbetat 11 personer:
Susanna Soppela
barnskötare
35 tim
Vida Nadali
barnskötare
40 tim
Rebecca Hemmander
barnskötare
37 tim
Denise Lennmark
barnskötare
38 tim
Malin Fahlén
förskollärare
38 tim
Foluke Ericsson
barnskötare
30 tim
Bengt Axelsson
biolog
35 tim
Erika Malmgren
förskollärare
32 tim
Åsa Pellas
förskollärare
8 tim
Åsa Andersson
förskollärare
35 tim
Shiyad Mohamed
kock
25 tim
!
2!
Caroline Bjuvenmark är förskolechef och arbetar 40 tim/veckan. (Caroline är också
förskolechef på Gläntans förskola)
Vi har haft sex planeringsmöten under hösten där vi bland annat har lagt stor fokus
på vårt utvecklingsområde, meningsfulla samlingar. Alla pedagoger har fått kopior
på delar av boken ”meningsfull samling i förskolan” skriven av Britta Olofsson att
läsa till varje pedagogmöte. Detta har vi sedan i mindre grupper diskuterat under
våra möten. Vi har reviderat vår Likabehandlingsplan och diskuterat kring
Barnkonventionen. Under vårt första planeringsmöte för hösten har vi gått igenom
säkerhetsrutiner på förskolan.
Vi har diskuterat och sett över förskolans organisation inför nästa läsår samt
utvärderat höstens verksamhetsplan för förskolan och respektive grupp.
I augusti hade vi en planeringsdag där huvudmålen för verksamheten och varje
grupp på förskolan lades upp.
Tre pedagoger var på Frilufts förskolors förskollärarträff på naturskolan i
november. Två pedagoger deltog i Äventyrarträff, en pedagog var på Frilufts
Förskolors gemensamma Veda & Barke I utbildning i september och en pedagog
deltog på Veda & Barke II. De flesta pedagoger har haft 1 timme enskild planering
samt 1 timme gruppvisplanering varje vecka.
Pedagogerna har ansvarsbarn och varje termin erbjuds ett utvecklingssamtal med
respektive föräldrar. I utvecklingssamtalen har vi använt våra underlag där
föräldern får en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan
pedagogen och föräldrar diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Jagutveckling,
Socialkompetens, Motorik, Matematik, Språk och Kommunikation samt
Naturvetenskap och Teknik.
I ”Min bok” dokumenterar vi under rubrikerna Jagutveckling, Socialutveckling,
Motorik, Matematik, Språk och Kommunikation samt Naturvetenskap och Teknik. Vi
dokumenterar barns lärande där barns tankar och ord visas i en pedagogisk
dokumentation.
Barngruppen
Vi har haft 48 barn på Dungen under höstterminen. Upptäckarna har varit 12 barn
och 3 pedagoger. Utforskare I har varit 9 barn och 2 pedagoger. Utforskare II
har varit 12 barn och 2 pedagoger. Äventyrarna har varit 14 barn och 2 pedagoger.
!
3!
Föräldrasamverkan
Föräldrarna får veckobrev varje vecka från sin grupp samt kontinuerlig information
från Caroline via hennes månadsbrev. På vår anslagstavla i hallen hängs de senaste
breven samt annan information upp. Där hänger också Lpfö 98:10, Stockholm
Stadsförskoleplan, verksamhetsplan m.m. På väggarna inomhus dokumenteras
verksamheten med teckningar och fotografier kopplat till de olika målen.
I september hade vi Dropp-ut fika i samband med höstveckan, gruppernas olika
pedagogiska dokumentation fanns att titta på både i vår ute – och innemiljö. Barn,
föräldrar och pedagoger fikade tillsammans. I samband med höstveckan hade
förskolan även utställning på
Biblioteket i Åkermynta, där vi ställde
ut deras alster kring hösten som t.ex.
troll, hösttavlor och äppeltryck. Sedan
hade barnen möjlighet att tillsammans
med sin familj gå och titta på
utställningen.
Vi bjöd in till föräldramöte i november
där vi visade ett bildspel på hur vi
arbetar med samlingar i våra olika
grupper. Vi berättade om resultatet från brukarundersökningen och gav föräldrarna
två frågeställningar utifrån den som de tillsammans fick arbeta med i respektive
grupp. Vi pratade om vår likabehandlingsplan och hur vi arbetar med den på
förskolan.
I november genomförde vi en gemensam teknikvecka på förskolan. Hela Dungen
hade en gemensam planering för veckans olika aktiviteter utifrån ålder och grupp.
Under veckan genomförde grupperna olika typer av skapande som sockermålningar,
sugrörsmålningar och kulmålningar. De bakade bröd, paj och gjorde sin egen müsli.
En grupp lade fokus på skridskoteknik och utmanade barnen med olika spännande
teknikövningar. Hela förskolan hade storsamling tillsammans på måndagen.
I november hade vi ett samverkansmöte. Föräldrar, Caroline och pedagoger från
Gläntan och Dungen deltog. Föräldrarna från båda förskolorna var fundersamma
kring de sjukdomar som gått runt och runt på förskolan under hösten. Vi
diskuterade även om Frilufts Förskolor hade möjlighet att byta ut alla tallrikarna
mot annat material än plast.
!
4!
Verksamheten
Vår skogsverksamhet är på tisdagar - torsdagar för de olika grupperna. Då äter och
vilar vi i skogen, beroende på årstid och barngrupp. Vi arbetar efter tryggt, roligt
och lärorikt och följer årstiderna och anpassar aktiviteterna efter vår Öva, pröva,
läraplan samt specifika mål för varje grupp. De dagar vi inte går till skogen har vi
aktiviteter på gården, t.ex. skapande eller också leker vi utanför gården eller i
närområdet. Utforskare II och Äventyrarna åker iväg för att åka skridskor under
slutet av höstterminen och början på vårterminen. På vintern åker vi mycket pulka
och skidor i hästparken. Pedagogernas planeringar ligger på måndagar och fredagar.
Veda & Barke är med i skogen, på isen, i skidbacken och vid vattnet. Veda & Barke
är också med i vår vardag på förskolan och är ett pedagogiskt hjälpmedel när vi vill
ta upp någon speciell händelse, prata om hur man är som kompis, presentera något
nytt m.m. Veda & Barke inleder också ofta någon saga, presenterar en sång eller
aktivitet.
Den här terminen har Veda & Barke varit ute på en
cykelresa tillsammans med Projects for a better World.
Tillsammans har de cyklat från Stockholm ner till Sicilien.
Under julen åker de hem igen för att i januari ta flyget
vidare till Kenya och besöka olika barnhem där. Vi på
förskolan har kunnat följa deras resa genom deras blogg
och deras facebook sida. Vi har tillsammans med barnen
kunnat ställa frågor till dem. Syftet med hela resan är att
samla pengar till barnen i Kenya.
Varje fredag har vi haft sångsamling tillsammans. Åsa har spelat gitarr och vi har
sjungit sånger utifrån tema och årstid.
Vi uppmärksammar barnens födelsedag med sång och anslag på dörren.
Ni kan läsa mer om verksamheten i respektive grupps verksamhetsberättelse
Vi pedagoger på Dungen hade följande utvecklingsmål under hösten:
!
Implementera likabehandlingsplanens kartläggning och koppla det till
respektive barngrupp
Arbeta med Grön Flagg. Temat: konsumtion
Arbeta med barnkonventionen
Vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen
5!
Barnkonventionsarbetet, Likabehandlingsplanen och tema konsumtion i grön flagg
har gått hand i hand i verksamheten under höstterminen. Pedagogerna har arbetat
med material från Rädda barnen om Barnkonventionen. Bland annat inom området
”jag kan” där vi pratat och bekräftat barnen i att ”våga vara med”, ge barnen
inflytande över sin dag på förskolan etc.
I Grön Flagg temat har barnen fått prova på att t.ex. skapa sitt egna papper och vi
har pratat mycket kring konsumtion och hur man kan hjälpa till med att spara på
miljön genom att t.ex. minska på pappersanvändningen när vi ritar eller när vi torkar
händerna efter toalettbesök.
Verksamhetsberättelse för Upptäckarna höstterminen 2014
Målen: De övergripande målen har varit denna termin att barnen ska känna sig
trygga och ha roligt med oss pedagoger.
Under hösten har vi arbetat med Grön Flagg temat konsumtion, och i en del av
temat har vi arbetat med olika sorters samlingar.
Vi har haft stensamlingar, där Upptäckarna har fått visa upp sin sten som de har
hittat i skogen. Alla upptäckare var så intresserade av hästen som står i
Hästsparken, så det blev också en samling, där vi pratade om hästen och hur den
står, mm.
I skogen har vi haft olika sorters samlingar, sångsamlingar, läs samlingar då vi läser
olika böcker innan lunchen och barnen får själva titta i böcker och berätta vad de
ser i boken. Vi har haft rörelsesamlingar. Vi har haft olika samlingar för att barnen
ska känna sig trygga med oss pedagoger och verksamheten.
Jagutveckling: Under augusti och september har vi arbetat lite extra med
jagutvecklingen, då målade vi med olika färger på oss själva, målet var att de skulle
vara trygga i att måla på sig själva eller så trygga i sig själva att säga att de inte vill
måla på sig själv.
Socialkompetens/ EQ: Alla Upptäckare hittade en varsin sten som de fick visa upp
på en samling. Då tränade vi på att lyssna på varandra och vänta på sin tur.
Vi blev kompisar med häststatyn och säger hej varje gång vi går förbi.
Vi har även arbetat med att vara en god kompis med varandra att vi kan leka
tillsammans och dela på leksakerna.
!
6!
Språk och kommunikation: De flesta av upptäckarna har inte så rikt talspråk, så vi
använder oss mycket av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Under våra samlingar har
vi använt oss av kroppsrörelser. Vi har använt oss mycket av vårt sagorum, där vi
har läst och tittat i böcker, för att väcka barnens intresse för att utveckla sitt
språk. Vi har även arbetat med att Upptäckarna ska säga ifrån/ visa vad de vill,
istället för att bli ledsna eller skrika på varandra.
Matematik: Vi har arbetat med höstens olika färger som vi har hittat i naturen och
sedan har vi återskapat färgerna i våra höstlöv som vi målat och klippt ut. Vi har
även skapat hösttavlor med olika material som vi hittat i skogen som vi sorterade i
olika högar.
Vi har även tränat på olika matematiska begrepp, och nu under hösten har det vart
stor fokus på över, under, bakom och framför, stor liten större mindre.
Naturvetenskap och teknik: Under oktober- december har vi arbetat extra
mycket med temat teknik och naturvetenskap.
Inomhus så har Upptäckarna utforskat hur leksakerna fungerar, vad händer om jag
gör såhär?
Under hösten hade vi en teknikvecka och då fick Upptäckarna och de andra barnen
på Dungen veta vad teknik egentligen innebär.
Motorik: Ute har vi sprungit mycket upp och ner för bakarna i Hästparken, vilket
Upptäckarna tycker är roligt. Vi har även prövat att gå baklänges upp och ner.
Vi har även tränat på vår finmotorik när vi limmat de olika materialen vi hittat i
skogen och limmat på kartong för att skapa våra fina hösttavlor, som vi har kopplat
ihop med vårat Grön Flagg tema konsumtion.
Våra utvecklingsområden för vårterminen-2015
Under våren kommer vårt fokus vara matematik, motorik, språk och kommunikation
detta kommer vi att koppla ihop med djur.
Pedagoger: Susanna, Vida och Rebecca
Verksamhetsberättelse HT- 2014 Utforskare 1
!
7!
Jagutveckling: Vi har lekt olika lekar där vi stärkt vår självkänsla. Att våga vara
med. Att våga ta plats och våga leda resten av gruppen i olika lekar. Men även att
våga säga Nej, jag vill inte.
Vi har under våra utflykter lekt tillsammans som grupp lekar som, björnen sover,
blåsa upp ballongen och följa John. Vi har även arbetat tillsammans med barnen med
att våga visa känslor, hur ser man ut när man är glad? hur känner man sig när man är
glad? eller ledsen? vad blir man ledsen av?
Vi har utmanat gruppen i deras av och påklädning för att på så sätt stärka barnen i
att de kan själva. Alla barn i gruppen kan klä på sig eller klä av sig någonting, när de
får tid att pröva/öva själva i närheten av en pedagog så blir de stärkta att de kan.
Vi har klätt ut oss med utklädningskläder framför spegeln
för att på ett lustfyllt sätt öva av och påklädning.
Vi har arbetat med familjen genom vårt dinosaurie tema om
Lillefot och hans mamma. De har känt väldigt mycket empati
för dem. Genom Lillefot har vi arbetat mycket med känslor
som glad och ledsen. I början av temat när vi hittade
Lillefot så tyckte barnen synd om mamman för att ägget vi
hittade var tomt. Lillefot fick även en kompis som heter
Ellen, med hjälp av Ellen och Lillefot så pratade vi mycket om
vad man kan leka tillsammans med kompisar och hur det
känns att ha kompisar.
Matematik: Vi har räknat barnen i samlingarna både på Svenska och på Engelska. Vi
har använt oss av känselpåsar, barnen har fått känna på olika saker i påsen och
sedan ska de t.ex. hitta något runt eller något hårt.
I skogen har vi räknat, sorterat och de har fått göra små uppdrag exempelvis: kan
alla hämta en tjock pinne, kan alla hämta två löv, kan alla hämta något grönt. Vi har
lekt vad är det som är borta? Eller kims lek, där barnen först får se fem saker på
en filt så som sten, pinne, löv, kotte, grässtrå. Ett barn får blunda/vända sig om så
tar ett annat barn bort en sak sedan får det barnen som inte såg säga vad som är
borta.
Dagligen så pratar vi om begrepp så som bakom, bredvid, framför, mellan. Vi
kommer även in på begrepp som hel och halv, vid t.ex. matsituationerna där barnen
får välja om de vill ha en hel eller halv smörgås.
!
8!
Barnens favorit denna höst har varit att lägga pussel, de har blivit väldigt duktiga
och utmanar sig själva med att lägga allt svårare pussel. När de inte kan tar de
hjälp av varandra eller en pedagog.
Nu i december månad har vi en julkalender med små pixi böcker i. Barnen får hjälpa
till att dra en lott där det står vilket barn som får öppna dagens lucka, med hjälp av
kalendern övar vi oss på tidsuppfattning. Att räkna ner dagar till julafton och hur
många dagar det är kvar men även hur många luckor vi har öppnat.
Socialkompetens/EQ: Vi pratar dagligen i små och stora gruppen om hur man är
som kompis. Vad gör en bra kompis och hur är en bra kompis. Hur gör/säger man
förlåt. Vi har lekt regellekar tillsammans för att öva på att följa enkla regler och
att vänta på sin tur. Vi pratar mycket om att alla får vara med.
Barnen har inflytande över sin vardag, de får vara med och påverka vad vi ska leka,
vart vi ska gå på utflykten. Vi har även spelat mycket spel där vi övar på att vänta
på sin tur, ta del av vad som händer i spelet och att vinna eller ”förlora”
Veda och Barke har varit med oss i verksamheten de har presenterat dinosaurie
temat och de har tillsammans med barnen följt Lillefot och hans mamma. När Veda
och Barke var på sin resa så pratade vi och tittade på kartan i hallen vart de var? Vi
pratade om hur det känns att cykla så långt som Veda och Barke gjort. Barnen har
saknat Veda och Barke när de varit bortresta.
Språk och kommunikation: Vi har på samlingar arbetat med flanosagor för och med
barnen. Vi har läst och tittat i böcker där barnen har fått reflektera över
innehållet och vi ställer frågor om innehållet. Barnen får öva sig i att följa enkla
instruktioner så som ”gå till skötrummet, vart är dina kläder” osv. Vid matbordet
pratar vi med barnen om vad som hänt under dagen eller helgen, då får alla barn
komma till tals och dela med sig av sina upplevelser.
Med hjälp av Veda och Barke samt vår Dinosaurie Lillefot har vi pratat mycket om
gränser på utflykten, vart får man gå och vart får man inte gå. En dag försvann
Lillefot, han hade gått utanför gränsen och gömt sig. Vi ropade och letade och både
vi och mamma långhals blev väldigt oroliga. Tillslut hittade vi honom bakom en buske.
Vi pratade mycket med barnen efteråt vad som hade hänt och hur oroliga vi varit
för Lillefot.
Vi har klappat stavelser i barnen namn med en trumma. Hur många klappar har mitt
namn? De flesta barnens namn hade två klappar ett barn hade en klapp och två barn
hade tre klappar i sina namn.
!
9!
Vi övar oss på att känna igen första bokstaven i våra namn och att kunna se vår
bokstav i olika texter och även se samband med att flera saker börjar på samma
bokstav som en själv.
Naturvetenskap och Teknik: På våra utflykter
har vi varit i olika skogar, där har vi tittat på
olika småkryp så som spindlar, myror och sniglar.
Vi har plockat blåbär och lingon, vid ett tillfälle
hittade vi kantareller, det tyckte barnen var
väldigt spännande och vi letade länge efter mer
svamp. Vi pratar mycket om vad man kan äta i
skogen och vad man INTE kan äta. Bäst att fråga
innan man stoppar något i munnen.
Vi har snickrat ute på utflykten. Vi prövade då
att hamra och att såga. Alla barn var engagerade
och ville pröva mer och mer. Vi har prövat att måla ute i naturen med vattenfärg, då
målade vi på träden och på stenar som vi hittade.
I vårt tema har vi prövat att skapa med olika material, vi har skapat dinosaurieägg i
gips som vi sedan målade. Vi skapade ett dinosaurie land av trolldeg där alla barn
fick skapa sina egna dinosaurier. Det blev fotspår, ägg och stora och små
dinosaurier i olika färger. Vi har målat dinosaurier med vattenfärg, barnen fick måla
så som de tyckte att en dinosaurie såg ut. De fick efteråt berätta och visa vilken
dinosaurie som de målat av.
Vi har gått till plantagen och handlat höst blommor till våra blomlådor här på
Dungen, barnen fick först hjälpa till att handla sedan att rensa i blomlådan och
tillslut planterade vi nya blommor.
Motorik grov/fin: Grovmotoriken övar vi väldigt mycket i skogen och på gården. Att
springa, hoppa, klättra, krypa och åla över stock och sten är både roligt och
utmanande. Vi har lekt mycket på små kullar och berg på våra utflykter där har vi
klättrat och kanat både upp och ner, barnen har hjälpt varandra att klättra uppför
bergen. Vi har byggt balansbanor och övat på att gå på smala broar eller krypa
under buskar. Vi har tagit oss fram i snårig skog på våra off road promenader.
Ibland går vi till olika lekparker där det finns olika klätterställningar, där utmanas
barnen grovmotorik. Ibland är det svårt och då behöver man antingen hjälp från en
kompis eller från en pedagog och då när man tagit sig över hindret blir barnet
jättestolta. Jag kan! När vi har arbetat med motoriken har vi också kommit in på
!
10!
vårt Grön Flagg tema som är livsstil och hälsa. När vi rör oss mår kroppen och
knoppen bra.
Finmotorik övar vi på i skogen när vi vill plocka blåbär eller små pinnar, när vi vill ta
upp och undersöka småkryp när vi plockar i och ur vår ryggsäck. När vi äter mat
med besticken, när vi försöker dra upp dragkedjan på våra kläder eller ryggsäckar,
när vi leker rollekar och kör med små bilar eller bygger med lego klossar eller dukar
upp till kalas med leksaksmat.
Vi har skapat mycket denna termin i olika material som är utmanande att få pröva
på, så som deg, gips och fingerfärg. Vi har ritat och målat och klippt och limmat. Vi
har lagt många pussel tillsammans och spelat spel där man ska slå tärning och flytta
små pjäser.
Munmotorik har vi övat genom att göra roliga övningar, vi skulle slicka bort sylt från
munnen utan att använda händerna. Kompisen som satt bredvid fick hjälpa till och
säga om man hade någon sylt kvar. Vi har ätit flingor med bara munnen från bordet,
vi har blåst bubblor i ett vattenglas med sugrör. Vi har övat på att säga olika ljud så
som SSSSSS eller MMMM, hur känns det i munnen? och vart hamnar tungan?
Våra utvecklingsområden till våren 2015
Vi kommer lägga stort fokus på att fortsätta vårt kompisarbete och under
vårterminen kommer vi arbeta med ”10 små kompisböcker” som anknyter till
barnkonventionen och vårt likabehandlingsarbete
Pedagoger: Denise och Malin
Verksamhetsberättelse HT-2014 Utforskare II
Jagutveckling: Vi började terminen med att arbeta med jagutveckling. Vi har
skapat olika spindlar och spöken utifrån att använda våra egna kroppar som mallar
och synliggjort att vi alla ser olika ut. Vi har samtalat kring vad vi tycker om och
hur viktigt det var att alla är med. Trollsoppa blir inte magisk ifall inte alla varit
med och delat med sig av det godaste de vet.
Socialkompetens/EQ: Vi har arbetat med hur man är en bra kompis. Att få fler och
nya kompisar kan skapa konflikter och det gäller att samarbeta tillsammans. Genom
att vara ensam pedagog under en längre tid blev gruppen snabbt en nära grupp där
!
11!
vi hjälptes åt. Vi har läst böcker där kompisskap har varit ämnet och barnen har
fått reflektera över hur andras beteenden kan orsaka ledsna eller glada känslor.
Språk och kommunikation: Vi har under terminen
läst böcker samt varit på biblioteket. Vi har använts
oss av böcker som knutit an till vårt trolltema samt
olika faktaböcker för lära oss mer om spindlar. Vi
har samtalat kring dokumentationer och händelser
som vi upplevt och träffat på under våra utflykter.
Vi använder oss av olika begrepp vid maten och
försöker ge barnen så rikt ordförråd som möjligt. Vi
har även använt oss av trumma för att slå
stavelserna i våra namn. På pappret vi tillverkade i
vårt Grön Flagg tema konsumtion, ritade vi
bokstaven som vårt namn börjar på. Det blir även
många samtal kring bokstäver vid mellanmålet då
barnen vill ha olika ord och bokstäver skrivna på
smörgåsarna med kaviar och mjukost.
Matematik: Det har arbetats en del med olika begrepp inom matematiken. Vi
samtalar dagligen med barnen kring vad det innebär att gå framför, bakom eller
bredvid. Vid maten kommer begreppen bredvid, mitt emot eller snett mitt emot.
När vi äter smörgåsar eller frukt kommer det naturligt att prata kring hela och
halva, även fjärdedelar. Genom legobitar har vi försökt synliggöra vad hel, halv,
fjärdedel och åttondel innebär. Vi har lekt olika lekar och haft samlingar kring
cirklar, trianglar, kvadrater samt rektanglar.
Ute på utflykterna har vi använt oss av matematikpåsar där man ska hitta antal
saker i naturen utifrån vad de olika korten säger. Hämta en mer än de två prickarna
på kortet eller dubbelt så många som en prick.
Naturvetenskap och teknik:
Redan från terminens start visade
barnen ett stort intresse för
spindlar. Detta ledde till att vi
skapade och letade massor av
spindlar. Vi lärde oss namnet på
spindlarna och hur olika en hona
och hane ser ut. Veda & Bare var
!
12!
med och sökte information kring spindlar i olika böcker och på internet.
Vi har tillverkat eget papper under teknikveckan som var under hösten samt att vi
tillverkade en bomb med gammal filmburk och brustabletter för att se hur långt
burken kunde flyga. Att göra papier-maché med lönnlöv var en teknik som inte var
lika lätt som i papper.
Det har konstruerats bilbanor och miljöer för djuren och att se hur kulorna far i
kulbanan.
Motorik-grov/fin
Grovmotorik: Vi har varit en del vid en lekplats där barnen har haft möjlighet att
utmana och utveckla sin balans. Att gå balansgång på ojämnt underlag eller mellan
två punkter på rep.
I skogen har vi klättrat och balanserat på stockar. Vi har byggt repbanor som de
fått ta sig från träd till träd.
Finmotorik: Barnen har lagt en del pärlplattor med de stora pärlorna och
pincettgreppet har fått utvecklas. Skapa genom att göra halsband och armband har
tränat barnen i öga-hand koordination.
Utvecklingsområden för nästa termin: Genom det nya Grön Flagg projekt som är
”Konsumtion” kommer vi att fördjupa vårt arbete med att återvinna både andra
material från naturen samt material så som papper och kartonger. Vi kommer att
hitta ett nytt tema att använda som röd tråd genom terminen.
Pedagoger: Erika, Foluke och Åsa
!
Verksamhetsberättelse för Äventyrarna HT-2014
Nytt för hösten är hur vi lagt upp utvecklingssamtalet. Föräldrarna fick
berätta så mycket som möjligt om sitt barn och dess intressen så att vi
utifrån detta gemensamt kunde lägga upp en utvecklingsplan och anpassa innehållet i
terminens verksamhet för Äventyrarna.
Jagutveckling: Vi har haft skolförberedande övningar enligt Frilufts Förskolors
Gröna tråd. Att kunna lösa konflikter med kompisar, delta i samlingar, lyssna på
andra, vänta på sin tur, vara självständiga och ta ansvar för sina saker som t.ex.
kläder eller sin ryggsäck är viktiga egenskaper som vi ständigt återkommer till. Ett
exempel på att träna Barns inflytande var när de fick rösta om vi skulle gå till
!
13!
Lingonrisgränd, Sherwoodskogen eller ner till Riddersvik och elda. Riddersvikalternativet vann överlägset den dagen.
Inne kan barnen välja vad de vill göra för olika lugna aktiviteter som t.ex. pyssla,
klippa, klistra, bygga lego eller rollek. På samlingen turas vi om att välja ur
sångpåsen (t.ex. luciasånger).
Ofta har vi en vila efter lunchen för att barnen ska återhämta sig under den
intensiva dagen. Vi har prövat ”enskild vila” i skogen och vid vattnet då barnen fick
sitta på klipporna.
Social kompetens/EQ: Vårt fokusområde under terminens första hälft var
Jagutveckling och Social kompetens. Vi lärde oss en ny kompissång av Gerd
Strandberg som passade gruppen i början av terminen.
Vi har pratat med barnen om vikten av att vara en bra kompis, att man ska visa
respekt för varandra och be om förlåtelse om man råkar göra någon illa, också om
hur det känns i kroppen när man inte kan och när man till slut kan säga förlåt. En
morgonsamling frågade vi barnen hur de tyckte en bra Äventyrarkompis skulle vara.
Vi skrev ner och sedan gjorde vi en kompissol som barnen fick färglägga, klippa och
klistra till sina pärmar.
Utifrån Unicefs barnkonvention har vi arbetat med området ”Barn har rätt att lära,
leka och utvecklas”. Vi ställde frågor som ”Vad har du lärt dig i sommar? och” Vem
var det som lärde dig?”
Forumspel: Vi brukar spela upp små sketcher för barnen för att belysa något
aktuellt konflikttema. Det har bl.a. handlat om vad man gör om någon annan tar den
sak man själv använt men för en stund lämnat utan uppsikt. Vem ska få använda den
och vem gjorde fel? Man kan turas om, försöka hitta en likadan sak till båda eller
leka med saken tillsammans var sådant som vi diskuterade.
Vi har prövat ett nytt sätt att gå till och från skogen genom att ta hjälp av ett ”gåband” då sex barn går parvis genom att hålla i en ögla fäst på ett gemensamt långt
band, man måste verkligen samarbeta.
Språk och kommunikation: Vi rimmar mycket och läser ramsor av olika slag och lär
oss sånger.
Att hitta former av bokstäver bland pinnar och grenar i skogen är populärt, liksom
att försöka sätta samman bokstäver till ord. Barnen har fått lära sig vad initialer är
och skriver sina egna på teckningar och några av barnen är redan på väg att knäcka
läskoden.
Vi har besökt biblioteket med halva barngruppen och lånat lite nya (och gamla
välkända böcker) som vi läste så fort vi kom tillbaka till Dungen. En dag lekte vi
!
14!
bibliotek innan lunchen då barnen var ansvariga för böckerna. Då kunde man låna
böcker att titta i och ville man prata fick man viska till varandra.
Matematik: Barnen får under de dagliga rutinerna ofta träning i att räkna och har
blivit mycket duktiga på det. Många har redan börjat räkna plus på ensiffriga tal,
populärast är att lägga samman två likadana tal. Några kan till och med räkna
baklänges och på engelska! Ibland handlar det om att räkna hur många i gruppen som
är närvarande respektive lediga eller hur många bitar av maten man tar när lunchen
serveras. Vi har också mätt saker och en gång skulle vi försöka hitta en pinne i
skogen med ögonmått som var en halv meter lång. Vi sorterade allas pinnar i
storleksordning och en var precis en halv meter!
Naturvetenskap och Teknik: Vi har haft Naturvetenskap och Teknik som
fokusområde under oktober-december, fokuserat på teknik under vår teknikvecka
och inom vårt nya Grön Flagg tema valt att arbeta med konsumtion som ofta
relaterar till detta ämne. Vi har tagit upp med barnen varifrån maten vi äter till
lunch kommer ifrån, mycket har åkt lång väg över jordklotet, vi markerade på
världskartan. Vi har förklarat vad ekologiskt odlad mat betyder och letat efter
KRAV-märken på mejeriprodukterna på matbordet.
Flera av våra heldagsutflykter gick till Riddersvik och barnen fick pröva på att
fiska. Vi fick upp några fiskar även om de var små!
Tekniken att bygga torn med Kapla-stavar kunde vi tillämpa de gånger vi gjorde upp
eld i skogen. Under teknik-veckan prövade vi på
hur en hävstång kan användas, t.ex. för att lyfta
tunga saker. I skogen byggde vi en stege genom
att spika ihop pinnar som vi sågat till. En annan
gång blev det bokstäver som barnen snickrade
ihop, populärast var de egna initialerna.
Vi har pratat om olika typer av energi och
använt en radio med lampa som kunde laddas
både med hjälp av solceller och en vev. Det är
bra för miljön att återvinna saker som vi använt
t.ex. papper. Vi prövade att göra eget papper av
gamla tidningar som vi rev i småbitar och la i
blöt. Vi har gjort experiment och tittat på vad som sjunker och flyter i vatten och
hur ytspänning kan ändra på det. Efter att ha hört en ”konstruktiv saga” om en
prins i ett torn fick barnen komma med förslag på hur prinsessan skulle kunna ta sig
upp. Det givna alternativet; med hjälp av en ballong prövades med ett experiment.
!
15!
Motorik: Det blir mycket grovmotorisk träning genom promenaderna till och från
våra utflyktsplatser varje vecka. I skogen har vi ofta använt rep och klättrat upp
och ner för berghällar och backar. Några gånger har vi också tillverkat en repgunga
vilket inte bara är kul, det ger också övning i att vänta på sin tur och ta hänsyn till
varandra medan man står i kö (skolförberedande övningar). När det var kallt så
sprang vi värmerundor för att hålla värmen!
Mot slutet av terminen har vi några gånger tagit bussen till Spånga IP och åkt
skridskor. Flera av barnen hade inte så mycket erfarenhet av detta men lärde sig
snabbt att bli stadiga på skridskorna och göra de olika övningarna i skridskoskolan.
Många aktiviteter har medfört finmotorisk träning ofta i samband med skapande
verksamhet och pyssel. Alla som ville fick i början av hösten tälja en egen barkbit i
skogen.
I linje med vårt Grön Flagg-tema konsumtion har vi flera gånger återanvänt
förpackningar och annat för att göra nya saker och uppfinningar, till exempel
”vindfångare” och rymdraketer.
Veda & Barkes resa: Den 20 september hade Frilufts Förskolor en familjedag vid
Fjärilshuset i Haga. Vi fick då träffa Jessica & Erica som hade cyklat från
Haparanda och sedan skulle vidare söderut i Europa. Syftet var att samla in pengar
till ett barncenter i Kenya ”Projects for a better World”. På cykelfärden söderut
fick Veda och Barke följa med och barnen har kunnat följa deras resa via rapporter
på Facebook och tjejernas blogg. Barnen ställde frågor till Veda & Barke och fick
svar via nätet. Äventyrarna har lärt sig lite om Sveriges och Europas geografi då vi
på samlingarna tittat på en karta för att se var Veda och Barke befinner sig just
för tillfället. Vi har berättat om de olika ställena de passerat, genom hela Sverige
ner till Trelleborg, båten till Tyskland och sen vidare genom Tjeckien och Österrike
till Italien.
Utvecklingsområde för VT-15
Att alla barn ska trivas. Vi fortsätter att i barngruppen ta upp och prata om hur
man är en bra kompis. Vi försöker hålla ljudvolymen på en acceptabel nivå. Ibland
tar vi hjälp av ljudmätare som visar rött när ljudet är för högt.
Pedagoger: Bengt & Åsa
!
TACK ALLA BARN, FÖRÄLDRAR OCH PEDAGOGER FÖR EN TRYGG, ROLIG
OCH LÄRORIK HÖST 2014!
!
16!
!
!
17!