Ladda ner Blåbandsrörelsen får folkhögskola

Historiskt
för
blåbandsjolket
Rörelsens folkhögskola
invigd
»v
T. v.: I sitt nyrestaurerade
skick
är Heliidéns slott en både praktfull
och
gedigen
skolborg.
Under:
Värdinnan,
rektorsfrun
Greta Hofverberg,
har här ett
Närsärdeles glättigt bordslag.
mast henne till vänster vid bordet sitter byråsekreterare
Gösta
Ahlborg, med redaktör
Henning
Boström
vid sin andra
sida.
Längst
till
vänster
på
bilden skymtar bokhandlare
Anny
Fredriksson
—
folkhögskoleföreningens energiska kassör.
-
Från Svenska
utsände FOLKE
GARD.
TIDAHOLM.
Morgonbladets
NORDAN—
Söndagen
var
allt ropar m a n på utbildning^
och genom en förankring i de
k u l t u r e l l a och kristna tankarna
har den svenska folkhögskolan
•en betydelsefull uppgift i vår
tid. — För blåbandsungdomen
talade dess ordförande redaktör
F o l k e Nordangård. S o m en r i k
och d y r b a r gåva tar Sveriges
blåbandsungdom
emot
denna
n y a bildningshärd och andliga
vapensmedja. M e d denna skola
börjar e n n y epok i Blåbandsrörelsens ungdomsfostran, sade
han.
cn historisk dag för blåbands folket. D å upplevde en ideell
folkrörelse
förverkligandet
av
(Forts, a sista sid.)
den praktfulla slottsplanen där
grönskan v a r som skirast, f o n tänen spelade och parkens spegeldammar glittrade.
— Fortsättn. från l:a sidan. —
Vulcans
musikkår
inledde
snart halvsekelsgamla d r ö m - med ett paradnummer medan
mar — e n egen folkhögskola! rektor S i m o n Hofverberg
från
I tusental hade m a n också slottsbalkongens magnifika t a mött upp från snart sagt hela larstol
hälsade
jättepubliken
landet, för att få v a r a med välkommen. H a n poängterade
Staden lovar stöd.
om denna sannskyldiga h e r - också skolans betydelse
som
redag. D e t a n r i k a slottet H e l - en skola för hela livet.
Tidaholms
stadsfullmäktiges
liden låg pyntat och bergfast
Folkhögskoleföreningens o r d - ordförande riksdagsman B i r g e r
på s i n höjd, flaggorna slog förande förste byråsekreterare Andersson uttryckte den glädje
i
vinden
och våren
hade Gösta A h l b o r g delgav p u b l i k e n som Tidaholms stad kände i n flätat e n den ljuvligaste krans åtskilliga intressanta s y n p u n k - för den s k o l a som staden fått.
a v örter och b l o m k r i n g de ter på skolan, dess tillblivelse, H a n utlovade också allt möjligt
vita m u r a r n a .
problem och glädjeämnen. Hans stöd från stadens sida även i
Blåbandsrörclscns
ledande t a l blev e n stark appell för fortsättningen.
personer och tjänstemän v a r fortsatt uppslutning t i l l skolan.
Kamrer
Simon Fredrikson
där nästan t i l l h u n d r a p r o - Landshövding F r i t i o f Domö höll överlämnade 2.000 kronor från
cent, den jovialiske s k a r a - sedan invigningstalet. Länsche- försäkringsbolaget F o l k s a m och
borgshövdingen F r i t i o f D o m ö fen uttryckte s i n glädje över 2.000 k r o n o r från Blåbandisterinvigningstalade
o c h s m a t t - att den är belägen just i S k a - nas i Stockholm B a r n k o l o n i rande trumpetsignaler b l a n - raborgs län.
förening. Från N T O överlämdades m e d applåder och f ö r nade ordenschefen F r i m a n en
tjusta rop.
Folkhögskolan —
värdefull oljemålning. Hälsninandlig vapensmedja.
gar framfördes från WendelsV a c k r a r e än denna dag hade
— Hellidens folkhögskola är bergs folkhögskola, och av r e k väl H e l l i d e n inte k u n n a t visa ett nytt bevis för de fria f o l k - tor H a l l i n , från Mullsjö folksitt vårliga ansikte. Solen gläns- rörelsernas l y c k l i g a förmåga att högskola av r e k t o r Toftgård,
te och hela Tidaholms stad v a r samla svensk ungdom t i l l b i l d - från folkhögskolan i A x v a l l '
, flaggprytt evenemanget t i l l ära. ningsarbete, yttrade landshöv- och samrealskolan i T i d a h o l m
' F l e r a tusen persoffer • fyllde ding Domö. A t t ge de unga av resp. rektorer. E t t stort a n t a l telegram anlände från i n och
utlandet. —
Tidaholms
Man
utbildning och impulser
till
Oh
kyrkokör och skolans elevkör
ideell strävan är det bästa m a n
medverkade m e d sång och t i l l
k a n ge dem, fortsatte landssist talade redaktör Otto S u n d hövdingen. Största
betydelsen
berg, Stockholm, för veteranerav e n folkhögskola ligger k a n na
från
folkhögskoletankens
ske i att den k a n öppna u n g första framförande för o m k r i n g
domarnas sinne för n y a i n t r y c k
45 år sedan.
.jer
och vidare perspektiv.
11
Efter allt detta följde visning
För Sveriges ÉTåban3sforening
av slottet, middagsservering och
talade dess centralstyrelses o r d trivsamt umgänge. Uppe i r e k förande rektor Olof H a m m a r ,
torsbostaden gav rektorsparet
Sjövik,
vilken
betonade
att
ett samkväm för landshövdinfolkhögskolan f. n . upplever en
gen m e d m a k a , samt en r a d
verkligt eftersökt period. Överav gäster och honoratiores.
Historiskt...
3
f