abstracts-göteborg-2015 - Förbundet Unga Forskare

Regionala Utställningen Unga Forskare i Göteborg 2015
Utställarnas Abstract
En jämförelse mellan platser där jordiska arkéer och svampar trivs och miljöer
på Jupiters måne Europa
Författare: Emma Andersdotter Svensson
Ämnesområde: Astrobiologi
Abstract:
Mycket forskning om Jupiters måne Europa pekar på att en vattenocean döljer
sig under ett täcke is på ca 50-100 kilometer, vilket har gett upphov till
spekulationer om att primitivt liv kan dölja sig under Europas istäcke.
I gymnasiearbetet görs en jämförelse mellan extrema miljöer på jorden där det
har hittats levande organismer (arkéer och svampar) och vad man hittills vet
om miljöerna på Europa. Ett exempel på en arké som tas upp i arbetet är
hydrogenophilus thermoluteolus, som har hittats på den subglaciala Vostoksjön
(östra Antarktis).
Konsekvenser av jakten efter billigt kött
Författare: Clara Svensson och Hanna Andersson
Ämnesområde: Mikrobiologi
Abstract:
Vi vill med vårt gymnasietarbete undersöka om det finns antibiotikaresistenta
bakterier i danskt och svenskt fläskkött. Vi vill jämför dessa resultat och se om
medias hysteri om den stora mängden antibiotikaresistenta bakterier i danskt
fläskkött stämmer. Vi vill också kolla om det svenska köttet verkligen är så
mycket bättre än det danska när det kommer till antibiotikaresistenta bakerier
som media faktiskt säger. Detta gör vi genom en livsmedelsanalys av de olika
fläskfilébiterna för att sedan använda oss av antibiotikastjärnor. Vi har valt att
arbeta med detta området då vi båda är väldigt intresserade av vad maten vi
stoppar i i dagens samhälle innehåller. Vi har båda grubblat på om hur mycket
sanning det ligger i all denna hysterin kring antiobiotikaresistenta bakterier i
kött och bestämde oss därför för att undersöka det.
Vindtunnel
Författare: Daniel Soltanian och Edward Hadziavdic
Ämnesområde: Fysik
Abstract:
The purpose of this project is to try to find a more effective wing design for all
types of aeroplanes by building a windtunnel to implement our research.
Diversity in prognosis between children and adults diagnosed with Precurso
B-cell Acute Lymphocytic Leukemia
Författare: Malin Ramne
Ämnesområde: Medicin
Abstract:
The goal of this study was to examine if there are any differences between
children and adults who are diagnosed with Precursor B-cell Acute Lymphocytic
Leukemia, Pre B-ALL, regarding genomic aberrations and how this affects the
prognosis. The study showed that children in general are more prone to get the
disease, and that the children with the karyotype high hyperdiploidy most likely
had a low risk of relapse. Far fewer adults were diagnosed with the disease,
and their prognosis was generally more difficult to determine. Young and
otherwise healthy patients tend to respond better to the treatment than
patients with some kind of physical disadvantage. All in all it was difficult to
make any sure conclusions based upon the results of this report. More
extensive research of a wider spectrum of cases would be needed to confirm
the assumptions that have been made.
Indonesien Sverige Koldioxid
Författare: Axel Eriksson och David Benjaminsson
Ämnesområde: Miljö
Abstract:
En jämförelse mellan indonesisk regnskog och västsvensk blandskog med
avseende på mängden bundet koldioxid.
Ger Red Bull ditt sinne vingar?
Författare: Malin Arab, Matilda Hurtig och Doaa Hamid
Ämnesområde: Biologi
Abstract:
This is an project analyzing the reliability of using Redbull to improve test
grades. The topic is relevant because a lot of students choose to consume
Redbull before and during exams claiming it increases their energy and ability
to concentrate. Our hypothesis is that Redbull increases concentration and
energy without placebos impact, which in turn increases test grades. To verify
our hypothesis we are going to use an online test, Redbull and an “energy
drink” we have made up. The test shows 12 words, when all the words have
been shown the examinee has to write down as many words as he/she can
remember. We decided to make up our own drink in order to be able to rule
out placebo as a cause for an increased result. After the test we found that our
hypothesis is in fact false, and Redbull does not help students receive better
grades.
Livsmedelsverkets kostråd och dess påverkan på diabetiker
Författare: Malin Tallian och Markus Andersson
Ämnesområde:
Abstract:
I denna studie presenteras och analyseras resultatet av en elva veckor lång
fallstudie där en kvinnlig diabetiker typ 1 har följt Livsmedelsverkets
kostrekommendationer som även rekommenderas till diabetiker.
Rekommendationerna är tagna från den aktuella upplagan av De nordiska
näringsrekommendationerna (2012).
Under försöksperioden ökade försökspersonens insulinbehov avsevärt vilket
resulterade i ostabila blodsockernivåer. Ökningen i insulinbehovet jämförs med
försökspersonens tidigare insulinbehov, när denna åt lågkolhydratkost.
Resultatet som erhölls av försöket har väckt ytterligare frågor och funderingar.
Är verkligen Livsmedelsverkets kostråd optimala för en typ 1 diabetiker?
Influence of different Limonene concentrations on SOA-formation from the
ozonolysis of Limonene at RH 0%
Författare: Linnéa Popa
Ämnesområden: Kemi
Abstract:
In this study I will investigate the products of limonene ozonolysis at zero
humidity.
The experiments were conducted in G-FROST (Gothenburg-Flow Reactor for
Oxidation Studies at low Temperature) which consists of a ”Laminar flow
reactor” connected to a SMPS-unit (Scanning Mobility Particle Sizer) and a
CIMS-unit (Chemical Ionization Mass Spectrometer).
Limonene is a terpene emitted by trees. It is known that the reaction of
terpenes with ozone tends to create particles of lower volatility then limonene
itself. Those products can in turn create aerosols, eventually leading to cloud
formation.
I will investigate if limonene is a possible contributor to aerosol formation and
how the concentration contributes to the formation of products.
I will compare dry results, from my experiments, with previously published
investigations on SOA-formation (Secondary Organic Aerosol) under humid
conditions.
Framtidens hav?
Författare: Olivia Kristensson, Felicia Samuelsson, Olivia Samuelsson och
Johanna Sjösten
Ämnesområde: Vatten
Abstract:
Vi har tänkt undersöka hur bakterierna i havet på Tylösand strand påverkas av
den globala uppvärmningen och försurningarna. Vi ska alltså se om bakterierna
blir fler eller färre vid olika pH-och temperaturförändringar. För att göra detta
odlar vi upp marina bakterier för att sedan föra över dem till en näringslösning.
Sedan använder vi oss av en spektrofotometer för att mäta bakterietillväxten
vid olika temperaturer och låga pH-värden.
Den lättlurade hjärnan - en undersökning om placeborespons hos barn och
ungdomar
Författare: Inga Lindwall, Anna Bertling, Daniel Helou,
Ämnesområde: Medicin
Abstract:
Vi valde att undersöka ifall placeboeffekten varierar mellan barn och
ungdomar, utifrån hypotesen att barn vid åtta års ålder responderar sämre på
vår placebo än ungdomar vid sexton års ålder. Experimentet genomfördes m h
a placebo i form av stavmagneter som påstods förbättra deltagarnas
korttidsminne. De som undersöktes var åtta- och sextonåringar, och varje
åldersgrupp bestod av en placebogrupp och en kontrollgrupp. Arbetet utgick
från Kaptchuks forskargrupps teorier om placeboeffektens anatomi samt
teorier om barn och ungdomars mentala utvecklingsfaser. Resultaten visade på
att kontrollgruppen hos åttaåringarna förbättrades med 55,42% och
placebogruppen med 22,00%, medan kontrollgruppen hos sextonåringarna
förbättrades med 47,53% och placebogruppen med 51,00%. Vi drog slutsatsen
att sextonåringar responderar bättre på placebo i form av magneter än
åttaåringar gör och att vår hypotes stämde.
Iskraft
Författare: Erik Söderberg
Ämnesområde: Vatten
Abstract:
Arbetet beskriver en metod för att mäta och beräkna vilken energi och effekt
som utvecklas när vatten fryser till is. Stegen är mätning av frystid för en liter
vatten vid olika renhet, trycktest av is i behållare och beräkning av effekt.
Resultatet visade sig avvika från teoretiska värden pga. felkälla men visar ändå
potential. Diskussionen hanterar utvinning av arbete ur kyla - Ett undantag från
termodynamikens andra lag.
Hur du gör din egen mögelost
Författare: Matilda Bankel och Anna Nilsson
Ämnesområde: Biologi
Abstract:
Det här projeket syftar till att undersöka hur tillväxt av mögelsorten Penicillium
Candidum sker i ost samt utreda hur olika faktorer påverkar denna utveckling.
Faktorerna vi valt att undersöka skiljer sig i tillsättningen av mögel och saltets
påverkan.
Vi har tillverkat osten utifrån ett recept som används av Sommarhagens
gårdsmejeri. Möglet har tillsats under olika delar i processen men alla ostar har
saltats och lagrats. Arbetet har begränsats av att det endast kunde utföras på
liten skala samt att vi inte hade tillgång till noggrannare verktyg.
Efter färdiglagring har ostarna genomgått olika typer av tester, bland annat
smak- och dofttest. Stora skillnader kan ses men då experimentet utförts på
alltför liten skala kan inga generella slutsatser dras. För framtida
undersökningar vore det intressant att djupare undersöka saltets påverkan på
mögelutvecklingen samt se hur den tillsatta mängden mögel påverkar
resultatet.
Resistenta bakterier - ett hot mot mänskligheten
Författare: Alice Johansson
Ämnesområde: Medicin
Abstract:
Resistenta bakterier är, enligt WHO, ett av de värsta hoten mot mänskligheten
och problemet växer sig allt mer omfattande. Utan fungerande
antibiotikapreparat står vi försvarslösa inför bakterieinfektioner, även de mest
harmlösa kan bli livshotande.
I denna litteraturstudie undersöks hur vi bekämpar resistenta bakterier idag
och hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Resultatet visar att resistenta bakterierna utvecklas huvudsakligen genom
överkonsumtion av antibiotika, användning på slaktdjur och genom
läkemedelsavfall. Viktiga åtgärder är grundläggande hygienrutiner, minskad
antibiotikaanvändning samt information. Framtida lösningar kan inkludera
kroppens immunförsvar, utnyttjande av ”ömma punkter” hos bakterier,
bakteriofager och nya ämnen som är svåra att utveckla resistens mot.
Baserat på mitt resultat anser jag att problemet resistenssmitta aldrig helt
kommer att försvinna. Förr eller senare kommer bakterier att lyckas utveckla
någon form av motståndskraft. Däremot tror jag att vi kan, med hjälp av
välutvecklad forskning, lyckas finna temporära lösningar och därmed hålla
problemet under kontroll.
Structural and chemical changes of the catalytic bed materials olivine and
ilmenite improved by impregnation with K2CO3 and CaCO3
Författare: Klara Carlström
Ämnesområde: Kemi
Abstract:
Olivine and ilmenite are used as bed materials for tar-cracking and oxygentransport under biomass gasification. It has been found that additives, such as
salts of Ca and K, to the bed material, enhance the bed material’s catalytic
effect on the gasification process. In ilmenite, Ca has been found as a double
layer on the particle surface, while K as evenly diffused into the particle core.
Both Ca and K originate from biomass. It is thus important to understand how
these two major components influence the formation of oxygen-carrying
phases during oxidation of the bed material. In the present experiment, olivine
and ilmenite were exposed for 72 h in 850° C. Analysis with SEM-EDX and XRD
revealed a more extensive formation of Fe2O3-layer in ilmenite than in olivine.
K and Ca appeared to be detrimental to formation of Fe2O3-phases in ilmenite
whereas a positive effect was observed for olivine.
The secrets to winning in Blackjack
Författare: Erik Sörstadius
Ämnesområde: Game Theory and Statistics
Abstract:
There are several secrets to win playing Blackjack. Statistics tell us that playing
without background knowledge of the game is bound to make the player lose
money. Casually sitting down with friends at a Blackjack table is there for
almost never a way to make money.
Some might have seen a film about cheating the system and winning on
Blackjack or read the news about Ben Affleck being banned from casinos. What
they have in common is that both are about counting cards. Which is rumoured
to require a genius to perform. Is it possible for anyone to make money playing
Blackjack?
The simulation in this project shows that when counting cards the player is
expected to gain money when playing instead of losing money. It makes playing
Blackjack a potential income.
Lyckliga tal — eller summor av två kvadrater
Författare: Lisa Lokteva
Ämnesområde: Matematik
Abstract:
Projektet studerar "lyckliga tal", d v s summor av två kvadrater. Från att
formulera och lösa enkla problem, som huruvida 2n är lyckligt om och endast
om n är lyckligt, generaliserar vi till ett nödvändigt och tillräckligt villkor för när
ett tal är lyckligt, vilket baserar sig på talets primtalsfaktorisering. Detta
problem, som studerades redan av Fermat på 1600-talet, ger genom sina olika
generaliseringar en utgångspunkt för många grenar inom den moderna
talteorin.
Development of a T Cell Activation Assay
Författare: Simon Almkvist
Ämnesområde: Medicin
Abstract:
T-celler är en typ av leukocyter som efter aktivering producerar olika typer av
cytokiner, vars uppgift exempelvis kan vara att förstöra tumörceller.
Undersökningens syfte var att utveckla en metod för aktivering av T-celler som
sedan kan appliceras inom immunoteurapetisk forskning. Detta genomfördes
genom att jämföra produktion av två bestämda cytokiner genom en hemgjord
och en redan etablerad metod för aktivering av T-celler. Celler från friska
individer aktiverades enligt de båda metoderna och analyserades sedan genom
flödescytometri. Resultatet indikerade att in-house-metoden mer effektivt
aktiverar T-celler och är mer än 50 gånger billigare än den kommersiella
metoden per experiment vilket öppnar upp för fler immunoteurapetiska
forskningsmöjligheter.
Siktdjup i Sisjön och Härlanda tjärn
Författare: Aleksej Beilin och Anders Jonefjäll
Ämnesområde: Vatten
Abstract:
We wantedto find out how and why the watertransparency changes in the 2
lakes Sisjön and Härlanda tjärn.
Possible reasons for the watertransparency to change could be a change in the
amount of phytoplankton in the lake due to the nutrients available. Nutrients
from the lake bed are usually transported to surface water due to changes
inthe lakes water temperature or the affect of strong winds.
In order to answer our questions we’ve measured the water temperature and
transparency two times a week during a period of 3,5 months (04/09/201421/12/2014) and used data from rl.se for the daily average wind speed.
We then analyzed the data for correlations between the meassured
parameters.
Ourconclusion is that during the autumn of 2014 watertransparency in Sisjön
was in correlation with the peaks in windspeed, while in Härlanda tjärn it was in
correlationwith the lakes surface temperature.