2015-04-09 - Lysekils kommun

Sammanträdesprotokoll
1/12
Socialnämndens arbetsutskott
2015-04-09
Sammanträdestid:
2015-04-09 kl. 9.00 – 15.10
Lokal:
Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset,
Lysekil
Tjänstgörande ledamöter och
ersättare:
Maria Forsberg (S) ordförande
Ulrika Häller Lundbäck (KD) vice
ordförande
Anette Björmander (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Maria Lundbom (LP), ersätter Thor
Karlsson (LP)
Tjänstemän:
Lars-Göran Berg, förvaltningschef
Anne-Marie Mattsson,
nämndsekreterare
§ 16 - 25
Paragrafer:
Sekreterare:
.............................................................................
Anne-Marie Mattsson
Ordförande:
.............................................................................
Maria Forsberg
Justerare:
.............................................................................
Maria Lundbom
ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum:
Justeringsdatum:
Anslagsdatum:
Anslagets nedtagande:
Bevis om tillkännagivande av justering:
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
Övriga medverkande
Agneta Stenqvist, kvalitets- och utvecklingschef
Ingrid Fredriksson, chef individ- och myndighetsavdelningen, §§ 16-18
Maria Blad, handläggare individ- och myndighetsavdelningen, §§ 16-18
Ann-Katrin Höglind, handläggare individ- och myndighetsavdelningen, §§ 16-18
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, § 21
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
2/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 16
INRÄTTANDE AV FUNKTION SOM PERSONLIGT OMBUD
Dnr SON 2015-12
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med långvarig och
omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att
kunna tillvarata sina rättigheter i samhället. Ett personligt ombud arbetar på
uppdrag av klienten och fungerar som ett redskap för att stärka klienten till att få
bättre tillit till sig själv och därmed få bättre kontroll och makt över den egna
vardagen.
Ingen av kommunerna i Norra Bohuslän har inrättat funktioner som personliga
ombud. Tanums och Strömstads kommuner har beslut om att samverka i denna
fråga. Socialförvaltningen i Lysekil har på tjänstemannanivå ställt fråga till Sotenäs
och Munkedals kommuner om de är intresserade av att samverka kring detta. Från
båda kommunerna har vi fått ett positivt svar med förbehåll för hur man politiskt
ställer sig i frågan.
Kostnaderna för att inrätta en heltidstjänst uppskattas till ca 500 tkr. Då
statsbidrag frånräknas återstår 200 tkr vilken kostnad då skulle kunna delas
mellan tre kommuner.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2015.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med Sotenäs och
Munkedals kommuner lägga fram ett förslag om inrättande av funktion som
personligt ombud, under förutsättning att Sotenäs och Munkedals kommuner
ställer sig positiva till detta.
Beslutet skickas till
SON
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
3/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 17
BEHOV AV BOENDEPLATSER LSS
Dnr SON 2014-190
Under 2015 gjordes en rapportering till vård- och omsorgsnämnden samt till
individ- och myndighetsnämnden om behovet av gruppbostad inom LSS.
Inventeringen har aktualiserats utifrån kända förhållanden februari 2015 och görs i
enlighet med det ansvar kommunen har enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, § 15 p.1, att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av
lagen och vilka deras behov av stöd och service är.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2015.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Nämnden tar del av redovisningen.
Avdelningschef vård och omsorg får i uppdrag att inför nämndens sammanträde i
maj 2015 komplettera redovisningen med förslag att planera för ett eventuellt
gruppboende på Skaftö.
Beslutet skickas till
SON
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
4/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 18
BEHOV AV BOENDEPLATSER INOM PSYKIATRIN
Dnr SON 2015-99
För personer med behov av boende inom psykiatrin finns i kommunen
1 boendeenhet, Ekgatan, med 9 lägenheter. Boendet har fram till 2014 på hösten
haft 10 lägenheter varav en i form av satellitlägenhet. Under hösten 2014 framförde
den person som bodde i satellitlägenheten önskemål om att få flytta in till boendet,
vilket också verkställdes. Satellitlägenheten återgick till hyresvärden. I februari
månad ianspråktogs en av lägenheterna till en person som flyttar hem från ett köpt
boende.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2015.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Nämnden tar del av redovisningen.
Avdelningschef vård och omsorg får i uppdrag att inför nämndens beslut
komplettera redovisningen med förslag till beslut för fortsatt hantering.
Avdelningschef vård och omsorg får i uppdrag att inför nämndens sammanträde i
maj återrapportera till nämnden hur många platser som finns och hur
beläggningen ser ut vid Ekgatans gruppboende.
Beslutet skickas till
SON
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
5/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 19
PRECISERING AV BEGREPPET ”SOCIAL TID” I
MYNDIGHETSUTÖVNING OCH GENOMFÖRANDEPLANERING
Dnr SON 2015-103
I socialtjänstlagen anges inriktning för socialnämndens verksamhet för olika
målgrupper. I nämndens handläggning av t.ex. biståndsutredningar och beslut ska
dessa styras utifrån lagstiftarens tankar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2015.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Med hänvisning till socialförvaltningens tjänsteskrivelse avseende precisering av
insatser för begreppet ”social tid” förordas en verksamhetsutveckling utifrån de
intentioner som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
SON
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
6/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 20
RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV LEDSAGARHJÄLP FÖR ENSKILDS
TRANSPORT TILL SJUKHUS ELLER SJUKVÅRDSINRÄTTNING
Dnr SON 2015-101
Med anledning av socialnämndens ekonomiska läge genomför förvaltningen ett
antal olika åtgärder i syfte att såväl begränsa kostnaderna men också öka
effektiviteten i verksamheten. De allra flesta individuella stödåtgärder nämnden
beslutar om grundas på bedömningar avseende rätten till bistånd. ”Biståndsbeslut”
är ingen beteckning på ett beslut utan grundas alltid på givna förutsättningar och
en individuell prövning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2015.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Förvaltningen får i uppdrag att ompröva nuvarande riktlinjer för utförande av
ledsagarhjälp för enskilds transport till sjukhus eller sjukvårdsinrättning, utifrån
laglighet, avtal och ekonomiska förutsättningar.
Beslutet skickas till
SON
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
7/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 21
ÅTGÄRD AVSEENDE TILLSTÅND ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER,
RESTAURANG OASEN, BRASTAD
Dnr SON 2015-35
Nedims Restaurang AB har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och
spritdrycker vid Restaurang Oasen i Brastad. Nämnden har fått anledning att
utreda om serveringsverksamheten bedrivs enligt reglerna i Alkohollagen
(2010:1622) samt om åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av
serveringstillståndet är aktuell.
Beslutsunderlag
Handläggarens utredning daterad den 4 februari 2015.
Arbetsutskottets beslut
Med stöd av 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) meddelas en erinran till Vural
Restaurang AB avseende servering av alkoholdrycker vid Restaurang Oasen i
Brastad.
Beslutet skickas som rek med mottagningsbevis till
Vural Restaurang AB, Lysekilsvägen 14, 454 30 Brastad
Beslutet skickas till
Restaurang Oasen, Hallindenvägen 5, 454 30 Brastad
Alkoholhandläggaren
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
8/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 22
UTVECKLINGSPROCESSER OCH FÖRÄNDRINGAR I LYSEKILS
HEMVÅRD
Dnr SON 2015-100
Utvecklingsprocesser och förändringar i Lysekils hemvård redovisas skriftligt av
förvaltningschefen.
Förslag till ytterligare utveckling och förändring presenteras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2015.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Med utgångspunkt från vad som redovisas i socialchefens tjänsteskrivelse tillstyrks
fortsatt arbete med hemvårdens utveckling.
Nämnden ska, med förvaltningens rapport som underlag, vid nämndens
kommande sammanträden kontinuerligt följa upp, utvärdera och styra
verksamhetens utveckling samt de sakområden som kan påverka och menligt
inverka på resultaten, t.ex. genom rimligt administrativt stöd.
Kvalitets- och utvecklingschef ansvarar, med stöd av verksamhetens uppgifter, för
rapportering till nämnden.
Respektive verksamhetsansvariga, såväl som ansvariga för verksamheternas
stödfunktioner, får i uppdrag att, efter begäran från kvalitets- och
utvecklingschefen, bistå med de uppgifter som ska ligga till grund för rapporten till
nämnden.
Förvaltningens redovisning överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutet skickas till
SON
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
9/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 23
TOLKNING AV SKÄLIG LEVNADSNIVÅ I ANSVAR OCH UPPGIFTER,
KVÄLLS- OCH NATTPERSONAL
Dnr SON 2015-102
Socialnämnden ska i sina insatser tillse att enskildas behov av stöd tillgodoses med
insatser grundade på beslut om bistånd. Nämndens insatser ska bygga på
lagstiftarens intentioner avseende mål för nämndens verksamhet, stöd till enskilda
för att ge självbestämmande, värdigt liv och möjlighet till gemenskap med andra.
Socialförvaltningen bedömer det som möjligt att minska kostnaderna för befintlig
verksamhet om tolkning av skälig levnadsnivå för kvällsomsorg för hemvårdsvårdtagare hanteras på annat sätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2015.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialförvaltningens förslag till ansvarsfördelning mellan natt- och kvällspersonal
överensstämmer med nämndens bedömning att enskilda vårdtagare erhåller
förutsättningar för en skälig levnadsnivå i normalfallet.
Beslutet skickas till
SON
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
10/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 24
INFORMATION FRÅN FÖRVALTNINGSCHEFEN
Dnr SON 2015-26
Förvaltningschef och nämndens ordförande informerar om:
o Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 19 mars 2015, § 63 –
individärende.
o Förvaltningschefen har av nämndens ordförande fått i uppdrag att
omgående verkställa nämndens beslut från den 19 mars 2015, § 43, att
utarbeta ett konkret genomfört system för matlagning för personer med stöd
i boende/gruppboende enligt LSS, enligt rättsläge och lagstiftarens
intentioner.
o Ordförandebeslut daterat den 25 mars 2015 angående kostnad för lunch vid
Järnvägsgatan. Dnr SON 2014-315, 2013-235.
o Ordföranden och kvalitets- och utvecklingschefen informerar om Lex
Sarah-anmälan och Lex Maria-anmälan angående brister i Magna Cura samt
incident avseende trygghetslarm.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
11/12
LYSEKILS KOMMUN
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2015-04-09
§ 25
ANMÄLNINGSÄRENDE
Dnr SON 2014-315
Inget att redovisa vid dagens sammanträde.
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
12/12