Programmet som PDF

inspiration
•
kunskap
•
utveckling
Idrottslärare 2015
➠ Utveckla dina kunskaper för en likvärdig och rättvis bedömning
och betygsättning
➠ Lärandeprocessen i fokus; vilka ämnesdidaktiska förhållningssätt är framgångsrika?
➠ Hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelse – inspireras av
roliga lektionstips
➠ Utveckla dansundervisningen med tips från färgstark och välkänd talare
➠ Så kan vi arbeta med teoridelen i idrott och hälsa
Datum och plats: 15–16 september 2015, Stockholm
Tony Irving, föreläsare och
undervisar i dans
Foto: Niclas Bågenheim
Foto: Hans-Erik Nygren
talare
Rickard Håkanson, Idrottslärare, Kristianstad kommun,
och doktorand, GIH
Maria Mattsson,
Undervisningsråd,
Skolverket
Kent Andersson,Idrottslärare, Skogstorpsskolan
Emma Holström, Idrottslärare, Almåsgymnasiet
Välkommen till konferensen Idrottslärare 2015!
Konferensen som hösten 2014 lockade idrottslärare från hela landet är nu tillbaka med nya föredrag och efterfrågade föreläsningar i uppdaterad tappning. Under två lärorika dagar utvecklar vi
kunskaperna inom hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelse, och dansundervisning. Vi lyssnar till
ett spännande anförande om lärandeprocessen, lär oss mer om hur vi kan arbeta med teoridelen
och erhåller viktiga kunskaper för att öka närvaron och fokusen på idrottslektionerna. Bedömning
och betygsättning problematiseras och diskuteras i såväl föreläsning som i grupper.
Vi är mycket glada att under konferensens två dagar presentera:
➠ Tony Irving, den karismatiske juryordföranden i TV-programmet Let’s Dance håller ett
uppfriskande föredrag om dansundervisning och bedömning. Hur kan vi anpassa dansen för olika
årsgrupper och individuella förmågor? Vad ligger till grund för en rättvis och likvärdig bedömning?
Låt dig inspireras av Tonys expertis och nyansera idrottslektionerna.
➠ Maria Mattson, utbildad idrottslärare och undervisningsråd på Skolverket. Hur kan vi tänka vid
tolkningen av kunskapskraven? Hur lägger vi upp undervisningen för att främja en korrekt betygsättning? Maria var ordförande i svenska idrottslärarföreningen 2008-2012 och har medverkat som
ämnesexpert vid framtagandet av nya styrdokumentet Gy2011 – missa inte hennes efterfrågade
föreläsning!
➠ Rickard Håkanson, idrottslärare och fil. lic. i idrottsvetenskap på GIH, föreläser parallellt med
Maria om bedömning och betygsättning. Vad är svårt med dokumentationen och varför blir det ett
så stort problem i idrottsämnet? Ta del av praktiska tips och idéer kring dokumentationsverktyg,
formativ och summativ bedömning.
➠ Kent Andersson, uppskattad idrottslärare och talare som år 2008 blev utsedd till ”Årets idrottslärare” och som även arbetat som ämnesexpert för Skolverket och Lärarförbundet. Nu kommer han
tillbaka med en uppdaterad version av sitt populära föredrag om lärandeprocessen; vilka ämnesdidaktiska förhållningssätt är framgångsrika?
➠ Emma Holström, ”Årets idrottslärare 2013”, ger efterlängtade tips på hur vi kan arbeta med
teoridelen i idrott och hälsa; hur kan vi rent praktiskt arbeta med teorin och hur kan vi tänka och
arbeta med bedömningen av teoretiska uppgifter?
➠ Patrik Mårdh, entusiastisk idrottslärare som driver www.patriksidrottochhalsa.com. Med prak-
tisk förankring talar Patrik om hur vi kan arbeta med kunskapskraven inom hälsa och livsstil samt
inom friluftsliv och utevistelse. Hur kan vi öka elevernas intresse? Hur kan vi tänka i bedömningen
av elevernas prestation i praktiska moment? Inspireras av roliga lektionstips!
Dessutom lämnar vi över ordet till David Edfelt, leg. psykolog som idag arbetar främst med handledning och utbildning. Med stor kunskap om barn och ungdomar i svårigheter utvecklar han vår
förståelse för de hinder som elever kan uppleva i samband med idrottsundervisningen och ger oss
pedagogiska tips på vad vi kan göra när elever ”sätter sig på tvären”.
Vårt mål med konferensen är att du som idrottslärare i grundskola eller gymnasium förbättrar dina
kunskaper inom aktuella ämnen och frågeställningar som präglar din yrkesvardag. Med expertis
från uppskattade talare och praktiskt förankrade tips från framgångsrika och prisbelönta idrottslärare utvecklar och nyanserar du din idrottsundervisning.
Försäkra dig om en plats redan idag!
Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se
eller ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till Idrottslärare 2015!
Vänliga hälsningar
Linn Fredriksson
Utbildningsansvarig, Kompetensteamet
Idrottslärare 2015 – Dag 1, 15 september
9.00 Registrering med kaffe och smörgås
9.30 Moderator Helena Pihl inleder konferensen
Helena Pihl, idrottslärare årskurs 7–9, Sturebyskolan. Har bland annat arbetat fram stöd för “Språk- och kunskapsutvecklande
arbete i idrott och hälsa” för Skolverket.
9.40 Fördjupa dina kunskaper för att bättre motivera elever som undviker
idrottsundervisningen – öka närvaron på lektionerna!
•
•
•
•
•
•
•
Lär dig mer om varför elever upplever obehag och hinder i samband med idrottslektionerna
Hur hjälper vi eleven som känner sig ”sämst i klassen”?
Hur hjälper vi eleven som ogillar tävlingsmoment?
Hur hjälper vi eleven som p.g.a. andra obehag inte vill vara med på idrotten?
Hur kan vi förstå och göra när det blir stökigt och jobbigt kring vissa elever?
Elever i svårigheter – förhållningssätt och verksamma strategier
Ta del av pedagogiska tips som underlättar
David Edfelt, leg. psykolog, Provivus. David arbetar främst med handledning och utbildning. Han har stor kunskap om barn och
ungdomar i svårigheter och har arbetat i förskola/skola, barnpsykiatri och under många år på Sachsska barnsjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Han är en av grundarna till Tipsbanken för pedagoger, www.provivus.se. David undervisar även på
Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet och är en mycket uppskattad föreläsare.
Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (30 min)
11.30 Flippad idrott – lär dig mer om verktyget som underlättar undervisningen och frigör tid för individuell feedback till eleverna
• Känslan av att som idrottslärare behöva vara på flera platser samtidigt och viljan att kunna hjälpa fler elever åt gången – så väcktes idén om flippad idrottsundervisning
• Så använder vi QR-koder för att förbereda och underlätta för eleverna
Camilla Morelius, Mia Enqvist Westlund, Christer Sjöberg & Annika Almgren, idrottslärare från Vasaskolan i Hedemora
och Strandskolan i Tyresö. De fyra lärarna ligger bakom www.flippaidrotten.se och drivs av att sprida sina kunskaper och
erfarenheter vidare.
12.00Lunch
Parallella spår: GRUNDSKOLA
13.00 GRUNDSKOLA: Öka din förståelse för problematiken med bedömning och betygsättning i idrott och hälsa – ta del av aktuell forskning!
Föreläsningen tar avstamp i de praktiknära problemen men belyser också ämnets historia och utveckling för att skapa förståelse för den situation vi idag befinner oss i.
•
•
•
Vad är svårt med dokumentationen och varför blir det ett så stort problem i idrottsämnet?
Ta del av viktiga insikter kring undervisningspraktikens starka påverkan på
dokumentationsproblematiken i idrott och hälsa
Utveckla dina kunskaper med praktiska tips och idéer kring dokumentationsverktyg, formativ och summativ bedömning!
Rickard Håkanson, idrottslärare i Kristianstad kommun sedan 11 år tillbaka. Har sedan tre år även studerat på Forskarskolan i
idrott och hälsas didaktik vid GIH i Stockholm. Hans examensarbete vid Forskarskolan är licentiatavhandlingen Vad betyder
OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa.
14.30Kaffepaus
15.00 GRUPPDISKUSSION: Få tips av kollegor i branschen och dela med dig av
egna kunskaper och erfarenheter!
• Hur tolkar och arbetar du med värdeorden i kursplanen? Hur gör dina kollegor i branschen?
• Vilka moment upplever du är svåra att bedöma och betygsätta? Hur tänker och arbetar
dina kollegor?
16.30 Dagen avslutas
Parallella spår GYMNASIUM – Dag 1, 15 september
13.00 GYMNASIUM: Utveckla dina kunskaper för en likvärdig och rättvis bedömning och
betygsättning i idrott och hälsa i gymnasiet
• Hur kan du tänka vid tolkningen av kunskapskraven?
• Hur kan du lägga upp din undervisning för att främja en korrekt bedömning och betygsättning?
• Hur lyckas du kommunicera bedömningsgrunderna till eleverna?
Maria Mattsson, undervisningsråd på Gymnasieenheten, Skolverket. Ansvarar för Barn- och fritidsprogrammet, idrott och hälsa,
samt specialidrott. Hon var ordförande i svenska idrottslärarföreningen 2008-2012 och har medverkat som ämnesexpert under
framtagandet av nya styrdokumentet Gy2011. Maria är utbildad idrottslärare på GIH och har arbetat på skolans alla stadier.
14.30Kaffepaus
15.00 GRUPPDISKUSSION: Få tips av kollegor i branschen och dela med dig av egna
kunskaper och erfarenheter!
• Hur tolkar och arbetar du med värdeorden i kursplanen? Hur gör dina kollegor i branschen?
• Vilka moment upplever du är svåra att bedöma och betygsätta? Hur tänker och arbetar dina kollegor?
16.30 Dagen avslutas
Idrottslärare 2015 – Dag 2, 16 september
8.10 Slät kopp kaffe
8.40 Hälsa och livsstil
• Hur kan vi öka elevernas intresse för hälsa och livsstil med roliga och lärorika lektionsupplägg?
• Hur hjälper vi eleverna att sätta upp mål utifrån deras individuella fysiska förmåga och förutsättningar?
Friluftsliv och utevistelse
Lektionstips
• Hur kan vi arbeta med elevernas inlärning av allemansrätten?
• Hur kan vi tänka i bedömningen av elevens prestation i praktiska moment?
• Inspireras till arbetsområdet friluftsliv!
• Ta del av roliga och inspirerande lektionstips ute samt inomhus
Patrik Mårdh, förstelärare, lärare i idrott & hälsa åk 1–9 på Matteusskolan i centrala Stockholm. Jobbat som idrottslärare i 8 år
och driver patriksidrottochhalsa.com där han arbetar aktivt för att få sina elever mer aktiva och intresserade av idrott, hälsa och
rörelse.
10.00Kaffepaus
10.30 Lärandeprocessen i fokus: ”Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” (Lgr11)
• Hur kan du tänka och agera för att skapa en tillåtande lärande miljö?
• Vilka ämnesdidaktiska förhållningssätt är framgångsrika?
• Ta del av pedagogiska tips och idéer
Kent Andersson, idrott- och matematiklärare i Kumla. 2008 blev Kent utsedd till ”Årets Idrottslärare”, ett citat ur juryns motivering: ”Kent har genom hela sin yrkesverksamma karriär, och alltid med ena foten på golvet, verkat för att utveckla idrottsläraryrket och ämnet idrott och hälsa”. Han har även arbetat som ämnesexpert för Skolverket och Lärarförbundet.
12.00Lunch
13.00 INSPIRATIONSFÖRELÄSNING: Dans och bedömning med Tony Irving!
•
•
•
•
•
•
•
Färre kombinationer, fler danser – hur anpassar man det till olika åldersgrupper?
Hur kan vi individanpassa dansen?
Hur får vi bedömning av dans så rättvis och likvärdig som möjligt?
Inspireras av det senaste inom dans och nyansera dansundervisningen
Swedish Social Dance System – fast, fun and easy
Utgångspunkt ”keep it simple”
International Medal Test System – hur utvärderar man en individs dans för att betygsätta den på ett rättvist sätt?
Tony Irving, mest känd som den karismatiske juryordföranden i TV-programmet Let´s Dance men han har haft många järn
i elden och har med sin färgstarka stil blivit en folkkär profil. Dansen är och har varit en stor del av Tonys liv. Han har tävlat i
dans i tjugo år, men har även intagit rollen som domare och kommentator. Han har drivit dansskola och undervisar i dans. En
av Tonys stora passioner är att främja dans i samhället. Han åker land och rike runt för att undervisa, föreläsa och inspirera.
14.00Kaffepaus
14.20 Så kan vi arbeta med teorin i idrott och hälsa – utveckla din undervisning
•
•
•
Hur kan vi rent praktiskt arbeta med teoridelen? Ta del av tips på uppskattade och lärorika uppgifter
Hur kan vi tänka och arbeta med bedömningen av teoretiska uppgifter?
Hur kan vi tänka i valet av teoretiska frågor och begrepp att fokusera på i undervisningen?
Vad är exempelvis lämpligt att behandla i respektive årskurs inom begreppet ”hälsa”?
Emma Holström, lärare i idrott & hälsa samt matematik, Almåsgymnasiet i Borås sedan 2006. Arbetade tidigare på högstadiet,
även då som tvåämneslärare. Hon tog idrottslärarexamen vid GIH i Örebro 1997 och mottog år 2013 pris som ”Årets Idrottslärare” på idrottslärarstämman på GIH i Stockholm. För att hämta kraft ägnar sig Emma gärna åt ashtangayoga.
15.40 Moderator sammanfattar dagarna
15.50 Dagen avslutas
Mottagare:
MWS
Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
PRAKTISK INFORMATION
Idrottslärare 2015
➠ Datum: 15–16 september 2015
➠ Pris: 3 900 kr vid anmälan t.o.m. 1 juli, 4 900 kr vid anmälan efter 1 juli. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer.
➠ Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid
extraordinära händelser.
ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
[email protected]
08-410 281 50
© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1183
Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se
B-Post • Port Payé Sverige