3 Framtidens boende och bostäder

Framtidens
boende och
bostäder
Maria Pleiborn, 2015-04-24
@MariaPleiborn
Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås
bekostnad
Samband mellan storlek och tillväxt för svenska regioner
Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, %
1,50
y = 0,40ln(x) - 4,6437
R² = 0,7519
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
1 000
Källa: SCB, WSP
10 000
100 000
1 000 000
10 000 000
Storlek 2012, Antal invånare (Log-skala)
2
3
Resultatet är ett tudelat Sverige: Pajala halverar sin
befolkning på 45 år medan Nacka har dubblerar sin
Befolkningsutvecklingen i Malmö, Nacka och Pajala 1970Index, Invånare 1970 Index = 100
250
200
150
100
50
0
1970
Källa: SCB, WSP
1975
1980
1985
Malmö
1990
1995
Prognos
2000
Nacka
2005
2010
Prognos
2015
Pajala
2020
2025
Prognos
2030
År
Storstadskommunerna är mycket attraktiva för unga vuxna,
men har färre bostäder som passar barnfamiljerna
4
Flyttningar efter ålder till och från Malmö
Antal flyttare, medeltal per år (2000-talet)
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
0 år
Källa: SCB, WSP
10 år
20 år
30 år
40 år
Inflyttade
50 år
60 år
Utflyttade
70 år
Netto
80 år
90 år
100+ år
Ålder vid årets slut
5
Barnfamiljerna trivs i storstädernas förortskommuner
Flyttningar efter ålder till och från Nacka
Antal flyttare, medeltal per år
300
250
200
150
100
50
0
-50
0 år
Källa: SCB
10 år
20 år
30 år
40 år
Inflyttade
50 år
60 år
Utflyttade
70 år
Netto
80 år
90 år
100+ år
Ålder vid årets slut
6
I storstadsregionerna kommer barnafödandet att bli en
allt större del av befolkningstillväxten
Number of births in metropolitan regions 1970-2013
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Greater Stockholm
2012
2013
2010
2011
2008
2009
2007
2005
2006
2003
Greater Malmö
2004
2002
2000
2001
1998
1999
1997
1995
Greater Gothenburg
1996
1993
1994
1992
1990
1991
1988
1989
1987
1985
1986
1983
1984
1982
1980
1981
1978
1979
1976
1977
1974
1975
1972
1973
1970
1971
0
7
De äldre bor kvar i småhusen – i hela landet
Procant av
åldersgruppern, %
65,0
Andel boende i småhus i hela Sverige per åldersgrupp 1997-2013
62,9
60,0
58,8
55,0
51,4
50,0
48,8
48,5
45,0
42,7
0-19 år
20-64 år
65+ år
2003
2005
2007
40,0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Källa: SCB, Stativ-databasen och nya Lägenhetsregistret
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Den minskade flyttfrekvensen får stora effekter för unga vuxna
– sannolikt är det även en effekt av bolånetaket man ser
Flyttintensiteten inom Stockholmsregionen för 20-29-åringar
Andel flyttare av medelfolkmängden
30,0
29,0
Nedgången innebär 33 000
färre flyttningar inom
Stockholmsregionen 2008-2012
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
2002
Källa: SCB, WSP
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8
9
En vanlig bild av vårt bostadsbehov och bevis för bostadsbristen Bostadsbyggnadsbehovet beräknas till 0,6 nya bostäder per ny invånare
Bostadsbyggande och folkökning i Stockholmsregionen sedan 1975
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Källa: SCB, WSP
Antal färdigställda bostäder
Antal nya invånare
Bostadsbehov
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
0
Mindre känt: De ensamboende blir inte längre fler, relativt sett –
men de riktigt stora hushållen är dubbelt så många idag som 1990
Antal hushåll efter storlek i Sverige
4 500 000
82 000
4 000 000
3 500 000
43 000
60 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
30 %
1 515 000
40 %
1 575 000
38 %
1990
2012
0
1975
Källa: SCB, WSP
1 boende
2 boende
3 boende
4 boende
5 boende
6+ boende
10
Då är bostadsbeståndet kanske inte så dåligt anpassat – Totalt sett – 11
De större bostäderna har blivit relativt fler
Bostadsstorlekar 1990 och 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1990
Källa: SCB och
egna beräkningar
2013
1 rum och kök eller mindre
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök
5 rum och kök
6+ rum och kök
Orsaken: de unga har inte tillträde till bostadsmarknaden –
en allt mindre andel av ensamhushållen är unga
Antal enpersonshushåll i olika åldersgrupper
Antal hushåll
1 800 000
1 600 000
263 407, 16,6%
1 400 000
1 200 000
199 748, 13,2%
398 539, 26,3%
384 255, 24,2%
334 343, 22,1%
428 597, 27,0%
1 000 000
800 000
600 000
404 181, 26,7%
376 700, 23,7%
400 000
200 000
178 844, 11,8%
133 686, 8,4%
0
FoB-90
Källa: SCB, WSP
16-24
2013
25-44
45-64
65-79
80+
12
Trångboddheten mättes tidigare vid Folk- och bostadsräkningarna och var
även efter byggandet av miljonprogrammet relativt hög jämfört med idag
(skattade data från Undersökningarna om Levnadsförhållanden, Ulf).
Men lägst var den 1990
Andel trångbodda hushåll (enl. norm 2)
Procent, %
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1975
Källa: SCB - FoB och ULF
1990
2012/13
13
14
Landet glider isär på flera sätt
Småhusprisernas utveckling 1981-2013
Köpeskilling, Tkr
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Hela Sverige
Källa: SCB
Stockholms län
Nacka
Skåne län
Malmö
Norrbottens län
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
0
Pajala
15
Vem kommer att bo i framtidens städer?
En dyster prognos över en ohållbar utveckling
 Om trenden fortsätter:
En allt större andel av vår befolkning
De unga, de välbärgade
Allt kraftigare lokal segregation efter ålder, inkomst och ursprung
 Problem:
Vem ska ta hand om de som blir kvar i glesbygden och mindre samhällen?
Hur ska unga ha råd att studera och bo?
Stora skillnader i standard och trångboddhet med ökade social spänningar
som följd
 Om ”hela Sverige får leva”:
De välbärgade (som arbetar med globala tjänster)
 Problem:
Långa restider för de mindre välbärgade som arbetar med lokal service
och som inte har råd att bo i storstadens närhet
Den problematiken bollar över till nästa talare – Hur ska vi transportera oss?
Men: Vem kommer att följa med i utvecklingen?
Från ohållbart till eko, från stort till compact
16
17
Kontaktuppgifter
Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare
070 274 91 92
maria.pleiborn @ wspgroup.se
Twitter: @MariaPleiborn