Mötesprotokoll från Föräldraråd Helenelundsskolan 4/12 2015

 Mötesprotokoll från Föräldraråd Helenelundsskolan 4/12 2015 Närvarande: Maria Flemström, biträdande rektor Jenny Blomquist, 3A Mattias Fras, förskoleklass Blåklint Urban Odelind, 1 C Katarina Lindell, 1A och 3D Madeleine Larsson 1B 1. Presentation av närvarande Samtliga närvarande presenterade sig. Katarina valdes till sekreterare för mötet. Maria informerade om att det är önskvärt att få in frågor att tas upp till diskussion på föräldraråden per mejl och senast en vecka innan varje möte (detta för att t ex hinna kontakta berörda lärare i förekommande fall). Maria mejlar ut en dagordning, med klassernas punkter listade, innan föräldrarådet. 2. Återkoppling från föregående föräldraråd (13/11­15) Maria tog upp frågan om duscharna och det faktum att de ofta är smutsiga. Eftersom skolan inte äger de lokaler duscharna ligger i utan har avtal med en städfirma, som städar två gånger per dag, kommer man att ta upp frågan med städbolaget, som kommer att göra en inspektion. Rörande frågan om huruvida personalen skall tillse att samtliga elever verkligen duschar efter idrotten är svaret att det i dagsläget inte finns någon policy som säger att skolan skall kräva att barnen duschar. Rörande cykelställen och det faktum att de är för få till antalet och att det är svårt att låsa fast cyklarna ordentligt i ställen så återkommer Maria i frågan. Se även Åtgärdspunkter. 3. Luciafirande 11/12 och julavslutning 22/12 Av utrymmesskäl är endast föräldrar till deltagande barn välkomna att närvara på Luciafirandet. Frågan om huruvida även t ex far­ och morföräldrar får närvara togs upp. Det beslutades att man av utrymmesskäl bör begränsa deltagandet till två vuxna per barn. Ett förtydligande bör göras på bloggen. Se även Åtgärdspunkter. Vid julavslutningen är föräldrar till barn i förskoleklasserna och årskurs 2 välkomna att närvara. Även här bör ett förtydligande göras på bloggen, främst rörande klass 1. Se även Åtgärdspunkter. 4. Frågor från föräldragruppen 3D: Club 3 Frågan rörde vad som händer med Club 3 och när denna verksamhet kommer igång. Svar:​
Club 3 startades ursprungligen som ett incitament för elever i årskurs 3 att vara kvar på fritids och delta i aktiviteterna där. Numera går de flesta elever i årskurs 3 på fritids så problemet kvarstår inte. De aktiviteter som genomförs på fritids idag motsvarar de aktiviteter som anordnades inom ramen för Club 3, varför man har valt att släppa namnet. 1A: Maten Man tycker att det är ungefär samma maträtter som går igen. Man har också synpunkter på mellanmålen där man framför allt tycker att brödet/mackorna är trista. Svar: Maria tar med sig frågan dels till rektor och dels till elevrådet. Se även Åtgärdslistan. Arbetsro generellt: Frågan rörde huruvida det finns någon policy eller generellt förhållningssätt i situationer där arbetsron inte infinner sig och tiden går och lektioner inte kan genomföras på ett bra sätt. Svar: Nej, ingen policy, utan man får se till den enskilda situationen. Läraren har alltid möjlighet att söka stöd hos skolledningen. Man skickar inte ut elever ur klassrummet. Stöld av frukt och riskakor ur väskor: Det har förekommit stöld av frukt och riskakor. Svar: problemet verkar inte kvarstå. Ingen vidare åtgärd. Utebliven idrott: Frågan rörde varför det inte kommer vikarie när ordinarie idrottslärare är sjuk. Svar: säkerhetsföreskrifterna rörande idrott och idrottshallen förhindrar att vikarier, som inte känner barnen, bedriver undervisning i idrottshallen. Därför har man valt att i stället låta ordinarie klasslärare ta hand om klassen och ofta utomhus under idrottstimmen. Klasslärarskifte i 1B: Anna Hansson kommer att gå tillbaka till förskoleklassen efter jul. Madelene Barkedal tar över undervisningen i 1B. Frågan rörde varför man inte har gått ut med denna information ännu. Svar: dels har det i våras gått ut information om att Anna Hansson inte kommer att vara kvar i 1B hela läsåret, dels har det funnits anledningar till att man inte har kunnat gå ut med informationen tidigare. Man kommer dock att informera om detta lärarskifte under de närmaste dagarna. Städning av toaletter: de relativt fåtaliga toaletterna i förhållande till antalet elever i M­huset gör att problematiken rörande smutsiga toaletter och det faktum att man måste tala med eleverna om vikten av att sköta toalettbestyren så att man håller toaletterna så anständiga som möjligt kvarstår. Ingen ytterligare åtgärd utan man får fortsätta vara uppmärksam och fortsätta föra dialogen om gemensamt ansvar med barnen. Veckobrev: namnet på veckobrevet har ändrats enligt önskemål uttryckta vid tidigare möte. 5. Datum för kommande föräldraråd 5 februari 2016 11 mars 2016 15 april 2016 20 maj 2016 Mötena hålls alltid kl. 08:00 – 09:00 i skolbiblioteket. 6. Övriga frågor Förslag om att hålla ett s k ​
samarbetsmöte​
där föräldrar och lärare möts för att på ett konstruktivt sätt försöka arbeta tillsammans för att påverka elevernas beteende i positiv riktning lades. Åtgärdslista Åtgärdspunkt Datum för införande Ansvarig Cykelställ: öka antal + lås 2015­12­04 Maria Maten: variation, mellanmål 2015­12­04 Maria och Pia Mat forts: enkät från ISS 2015­12­04 Maria Renovering omklädningsrum: när? 2015­12­04 Maria Lucia och julavslutning Förtydligande 2015­12­04 Maria Sollentuna 2015­12­04 Vid protokollet
Katarina Lindell
Justeras Maria Flemström