Nollvisionen 2.0 Maria Krafft måldirektör, docent

Nollvisionen 2.0
TMALL 0141 Presentation v 1.0
Maria Krafft
måldirektör, docent
Nollvisionen
2
90% av alla olyckor beror på människan….
• 1. Därför ska vi reducera mänskliga misstag
Tidigare trafiksäkerhetstänk
•
• 2. Därför ska vi designa transportsystemet så att inte mänskliga
misstag får förödande konsekvenser
•
3
Nollvisionen
4
4 Titel på
TMALL 0141 Presentation v 1.0
Antal dödade/ 100 000 invånare EU (27), 2013
2014
Sverige 2.7
USA 10.3
Canada 5.5
6
Omkomna fördelade efter trafikantkategori, 2006-2014
* Med bil avses här personbil, lastbil och buss
7
(2010-2012 exkl. suicid)
Antal omkomna skyddade respektive och oskyddade
trafikanter, 2000-2014
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Skyddade trafikanter
Oskyddade trafikanter
Anm: Med skyddade trafikanter avses trafikanter i personbil, lastbil och buss medan övriga är oskyddade
Källa: Trafikanalys
8
Antalet allvarligt skadade (≥1 %) fördelade efter färdsätt,
2007-2014
9
Död
Skyddade
Glesbygd
10
Allvarligt skadade
Oskyddade
Stad
10 Titel på
11
12
12 Titel på
13
13 Titel på
14
14 Titel på
15
15 Titel på
16
16 Titel på presentationen 2015-06-07
17
17 Titel på
18
18 Titel på
19
19 Titel på
20
20 Titel på
Parkerad bil:
21
25% av vägutrymmet
98% av tiden
Safety by numbers
22
22 Titel på presentationen 2015-06-07
23
23 Titel på presentationen 2015-06-07
Airbag helmet – three times better than
traditional helmets
350
Bell Faction
300
Skatehjälm Biltema
Limar X-Urban X-Gen
250
Sjösala Classic
Extreme Lynx
200
Giro Rift
150
Bell Solar
Prowell Hurricane
100
Biltema FM 170/2904
50
Etto Zero
Limar 525
0
-5,00E-05
0,0014
0,00285
0,0043
0,00575
0,0072
0,00865
0,0101
0,01155
0,013
0,01445
0,0159
0,01735
0,0188
0,02025
0,0217
0,02315
0,0246
0,02605
0,0275
0,02895
0,0304
0,03185
0,0333
POC Trabec Race MIPS
24
Hövding
24
2015-06-07
25
25 Titel på presentationen 2015-06-07
Varför alltid sten?
26
26 Titel på
27
27 Titel på presentationen 2015-06-07
Hänsynsmål…..
”Transportsystemets utformning, funktion och användning……
….bidra till ökad hälsa”
28
Vad är ett hållbart transportsystem?
Ekologisk hållbarhet
Social
hållbarhet
Restid
Pris
Komfort
Pålitlighet
Valfrihet
Kulturell
hållbarhet
Hälsosam hållbarhet
29
29 Titel på presentationen 2015-06-07
29 Titel på
Tack
30
30 Titel på presentationen 2015-06-07