Lex Maria - skuld och skam eller lärande och förbättring

Maria Pettersson
& Inger Westborg
Patientsäkerhetskonferens 2015
Lex Maria
– Skuld och skam eller lärande
och förbättring?
Vad innebär lex Maria?
Som vårdgivare har vi en skyldighet
att anmäla till Inspektionen
för vård och omsorg om en patient
drabbats av eller utsatts för risk
att drabbas av allvarlig vårdskada
SOSFS 2005:28
Varför anmäla?
”Lär av misstag och berätta för andra.”
Hippokrates (ca 470-360 f.Kr.)
• Få en objektiv utredning av händelsen.
• För att patienten och/eller dennas närstående ska får klarhet
i vad som har hänt och varför vårdskadan uppkommit.
• För möjligheten att sprida erfarenheterna och därmed minska
risken för upprepning.
Händelser som bör föranleda anmälan
Fallskada
Läkemedel
Försenad diagnos/behandling
Felaktig vård
Komplikationer behandling/op/undersökning
Brister i kommunikation/information
Brister MT, IT
VRI
Suicid
Klassificering av allvarlighetsgrad
Antal lex Maria kännedom 2015
10
9
8
7
4
1
3
6
5
Folktandvård
2
1
1
1
När/Länssjukvård
4
1
1
1
3
Närsjukvård
2
1
2
3
0
Länssjukvård
4
4
6
4
5
5
3
3
Orsaker till lex Maria 2015
20
18
1
16
14
12
10
2
2
8
Folktandvård
2
6
3
När/Länssjukvård
2
4
1
2
3
3
Länsjukvård
2
Närsjukvård
2
1
0
1
2
2
5
4
17
Lex Maria 2015 per sjukvårdsområde
18
16
16
15
14
12
Närsjukvård
10
Länssjukvård
När/Länssjukvård
8
6
5
4
2
Folktandvård
7
3
3
2
1
2
1
0
Kalix
Kiruna
Gällivare
Piteå
Sunderbyn
Misstag sker….
Två patientfall
från vården
Omprövad diagnos
kunde ha förhindrat
bestående funktionsnedsättning
Omprövad diagnos kunde
förhindrat bestående funktionsnedsättning
2014-dag 1
Man söker
akutmottagningen efter att
ha skadat foten
2014 2 månader
Förnyad röntgenundersökning visar
komplicerad fotfraktur som
inte kan åtgärdas –
bestående
funktionsnedsättning
H1
Röntgen av fot och fotled. Minimal skelettskada
utan klinisk betydelse konstateras. Bedöms
och behandlas som stukning
Man upptäcker även förmaksflimmer
patienten remitteras för EKG och hjärteko
H2
Dag 14 Patienten är fortfarande inte bra och får
tid på Hälsocentral. Hematom på alla tår,
palpationsöm över lat malleolen – remiss
sjukgymnast förlängd sjukskrivning 3 veckor
H3
Dag 34 Patienten avbokar besök på
Hälsocentral (HC) för besök på medicinklinik
Dag 40 Läkarbedömning på HC förlängd
sjukskrivning fortsatt kontakt med
sjukgymnastiken
H4
Dag 56 Ny kontakt med Hälsocentralen.
Patienten begär själv ny röntgenundersökning
på grund av utebliven förbättring
Identifierade bakomliggande orsaker
H1
• Radiolog missade fraktur på fotbenen
• Ortoped konsult – oklart om ortoped jour tittade på bilderna
•
H2
•
•
H3
•
•
Ingen förnyad röntgen undersökning trots att ingen förbättring
skett på 2 veckor
Ingen förnyad funktionsbedömning vid besök hos sjukgymnast ,
litar på tidigare bedömningar utan att ifrågasätta
uteblivenförbättring.
Rutin för behandling av stukad fot saknas
Ingen ifrågasätter tidigare bedömning trots utebliven
förbättring på 5 veckor
Ingen tittar på bilder eller överväger förnyad diagnostik.
Förslag på åtgärder
Åtgärd
• Tillämpa landstingets regler avseende
dokumentation av konsultation
Åtgärd
• Upprätta rutin: konsulterad läkare på
ortopeden tittar alltid på röntgen bilder
Åtgärd
• Implementera den nya rutinen för diagnostik och
behandling av stukad fot (Ottawa–regeln)
Beslut från IVO
Vårdgivaren har fullgjort sin anmälningsskyldighet
och slutsatserna i utredningen framstår som rimliga
och adekvata.
Ärendet avslutas
Patient avled
i sepsis
Patient avled i sepsis efter 24 timmars vård
2015 dag 1 kl. 08.45
Kvinna tidigare väsentligen
frisk inkommer med
ambulans på grund av
frossa och feber samt
obehag i bröstet under
natten.
2015- dag 2 kl. 08.52
Patienten avlider i septisk
chock
H1
Patienten bedömdes och lades in som
hjärtobs på hjärtavdelning med specifika
kontroller av hjärta och kärl
H2
Kontroller temp, puls andning, diarré,
motorisk oro tolkas, registreras och
rapporteras och bedöms som enskilda
symtom
H3
Gemensam bedömning av jourläkare
tillsammans med narkosläkare uteblev
Identifierade bakomliggande orsaker
H1
H2
•
•
Ordination av fortsatta kontroller enligt MEWS uteblev
Delar av personal saknar Alertutbildning och praktisk erfarenhet
att bedöma enligt MEWS, manual tillämpades ej
•
•
MIG team larmades ej
Delar av personal saknar Alertutbildning och praktisk erfarenhet
av att bedöma patientens parametrar enligt MEWS, manual för
mätning av parametrar tillämpades ej.
Tillräcklig kunskap och kompetens avseende symtom och
utveckling av sepsis saknades.
Brister i struktur för informationsöverföring/överrapportering
•
•
H3
•
•
För många samtidiga arbetsuppgifter med ständiga avbrott
av larm.
Behov av förstärkning kommunicerades inte tillräckligt snabbt.
Förslag på åtgärder
Åtgärd
Åtgärd
Åtgärd
Åtgärd
• Säkerställ Alertutbildning för all personal
• Utarbeta och implementera rutin enligt MEWS
• Inför årlig certifiering enligt Alert för all personal
• Identifiera riskpatienter enligt MEWS
• Larma MIG team och jour enligt rutin
• Utbildning och övning i strukturerad kommunikation för
involverade kliniker, SBAR.
• Säkerställ kunskap och kompetens hos all personal genom
utbildning i preseptisk och septiska tillstånd.
•
Genomför översyn av jourkedja inklusive kriterier när
förstärkning ska kallas in.
Beslut från IVO
Vårdgivaren har fullgjort sin anmälningsskyldighet
och slutsatserna i utredningen framstår som rimliga
och adekvata.
I vårdgivarens tidsplan om åtgärdsförslag framgår
att åtgärdande insatser ska vara införda inom
verksamheten till årsslut 2015
Ärendet avslutas
Ett patientfall från
tandvården
Åtgärder efter händelsen
• Återkoppla till berörda
• Mäta följsamhet till journalföring
• Ny rutin för akutbehandling
• Tillägg i 1177s rutiner
• Vikten av tydlig kommunikation - Teach back
• Sprida information om händelsen för lärande
• Stöd vid anmälan till LÖF
Tack för
uppmärksamheten!
Besök oss gärna vid Patientsäkerhetsrådets monter