Examensarbete i fördjupningsämnet Matematik

Natur, miljö, samhälle
Examensarbete i fördjupningsämnet
Matematik och lärande
15 högskolepoäng, avancerad nivå
Elevers och lärares initiativ till effektiv
kommunikation vid lektioner i
matematik.
Initiatives taken by teachers and students to make the verbal
classroom communication effective during lessons in mathematics.
Anna Lindecrantz
Magdalena Wassdahl
Grundlärarexamen med inriktning mot f-3
240 högskolepoäng
2015-03-23
Examinator: Per-Eskil Persson
Handledare: Ange handledare
Handledare: Håkan Sollervall
Förord
Denna text är ett examensarbete, skrivet som ett självständigt arbete på avancerad nivå
inom
Grundlärarutbildningen
F-3.
Arbetet
innefattar
en
undersökning inom
fördjupningsämnet matematik och lärande. Hela texten är skriven i samarbete och
samförstånd av oss båda. Vi vill först och främst tacka de elever och lärare som ställt
upp och släppt in oss i sina klassrum. Vidare vill vi tacka vår handledare Håkan
Sollervall, som har bidragit med många värdefulla och användbara kommentarer, samt
våra respektive som har bidragit med hjälpsamma synpunkter, olika perspektiv och har
fått koka en del kaffe.
Malmö den 16 mars 2015
Anna Lindecrantz och Magdalena Wassdahl
Studenter vid Malmö Högskola
2
Sammanfattning
Föreliggande
studie
är
ett
examensarbete
på
avancerad
nivå
inom
grundlärarutbildningen F-3 i fördjupningsämnet matematik och lärande. Syftet med
arbetet har varit att undersöka vilka initiativ som tas av lärare eller elever för att göra
den verbala klassrumskommunikationen effektiv under matematiklektioner. Språket är
ett viktigt verktyg under ständig utveckling varför vi ansåg det viktigt att undersöka den
verbala kommunikationen i en matematisk kontext. Till insamlingen av det empiriska
materialet har strukturerade observationer använts som metod. Undersökningen
genomfördes på två grundskolor i södra Sverige. Resultatet av studien visar att både
lärare och elever på olika sätt tar initiativ till att försöka effektivisera den verbala,
matematiska kommunikationen.
Nyckelord: Matematikundervisning, grundskola, effektiv kommunikation, verbal
kommunikation
3
Abstract
This paper is an advanced level degree project in the major subject in mathematics of
teachers training in Sweden. The aim of this paper is to examine the initiatives taken by
teachers and students to accomplish effective verbal communication in the classroom
during lessons in Mathematics. Because language is an important tool for understanding
and is under constant development, we considered it important to examine the verbal
communication in a mathematical context. The method used to collect data and
empirical material of the study was structured observations. The survey was conducted
in two elementary schools in southern Sweden and the results of the study show that
both teachers and students take initiatives towards making the verbal, mathematical
communication more effective.
Key words: Mathematics education, elementary school, effective communication,
verbal communication
4
Rezumat
Studiul prezentat mai jos este scris pe nivel avansat în cadrul pedagogic de învățămînt
ce au ca specializare materia matamatică. Studiul este făcut in Suedia și este prezentat
sub formă de licență. Scopul lucrării a fost de a examina inițiativele luate de profesori
sau elevi pentru a face comunicarea verbală eficientă în clasă în timpul lecțiilor de
matematică. Limba este un instrument important care se află sub dezvoltare constantă,
fapt care a fost considerat important în examinarea comunicării verbale într-un context
matematic. Colectarea materialului empiric a fost bazată pe observații structurate ce au
fost utilizate ca metodă in studiu. Sondajul a fost realizat în două școli elementare din
sudul Suediei. Rezultatele studiului arată că atât profesorii, cât și elevii, în moduri
diferite, iau inițiativa de a încerca să eficientizeze comunicarea verbală care se expimă
sub orele de matematică.
Cuvinte cheie: materia matamatică, învățămîntul elementar,
comunicare eficientă.
5
comunicare verbală,
Innehållsförteckning
Förord ............................................................................................................................... 2
Sammanfattning ............................................................................................................... 3
Abstract ............................................................................................................................. 4
Rezumat ............................................................................................................................ 5
Innehållsförteckning ...................................................................................... 6
1.
Inledning .......................................................................................... 8
2.
Syfte och frågeställning ................................................................. 10
3.
Teoretisk bakgrund ........................................................................ 11
3.1. Kommunikation utifrån ett sociokulturellt perspektiv ............................................ 11
3.2. Sociomatematiska normer ....................................................................................... 12
3.3. Kommunikation ....................................................................................................... 12
3.3.1. Kommunikation och medierande redskap .................................................13
3.3.2. Effektiv kommunikation ............................................................................13
3.3.3. Kommunikation som kompetens inom matematik ....................................14
3.4. Matematiska begrepp .............................................................................................. 15
3.5. Uppgiftens påverkan ................................................................................................ 16
4.
Metod ............................................................................................. 18
4.1. Metodval .................................................................................................................. 18
4.2. Observation som metod i denna studie .................................................................... 19
4.2.1. Observationsschema ..................................................................................20
4.3. Metoddiskussion ...................................................................................................... 21
4.3.1. Studiens pålitlighet .................................................................................... 22
4.4. Forskningsetik ......................................................................................................... 22
5.
Resultat .......................................................................................... 24
5.1. Observation 1 .......................................................................................................... 24
5.1.1. Uppgiftsgenomgång ..................................................................................24
5.1.2. Grupp 1 ......................................................................................................25
5.1.3. Grupp 2 ......................................................................................................26
5.1.4. Grupp 3 ......................................................................................................26
5.1.5. Grupp 4 ......................................................................................................27
5.2. Observation 2 .......................................................................................................... 27
5.2.1. Första uppgiften – uppgiftsgenomgång och genomförande ...................... 27
6
5.2.2. Andra uppgiften – uppgiftsgenomgång och genomförande ...................... 28
5.2.3. Grupp 1 ......................................................................................................29
5.2.4. Grupp 2 ......................................................................................................29
5.2.5. Grupp 3 ......................................................................................................30
6.
Analys ............................................................................................ 31
6.1. Observation 1 .......................................................................................................... 31
6.1.1. Uppgiftsgenomgång ..................................................................................31
6.1.2. Grupp 1 ......................................................................................................32
6.1.3. Grupp 2 ......................................................................................................33
6.1.4. Grupp 3 ......................................................................................................33
6.1.5. Grupp 4 ......................................................................................................34
6.2. Observation 2 .......................................................................................................... 34
6.2.1. Första uppgiften ......................................................................................... 34
6.2.2. Andra uppgiften – uppgiftsgenomgång ..................................................... 35
6.2.3. Grupp 1 ......................................................................................................36
6.2.4. Grupp 2 ......................................................................................................36
6.2.5. Grupp 3 ......................................................................................................37
6.3. Sammanfattande analys ........................................................................................... 38
7.
Slutsatser och diskussion ............................................................... 40
7.1. Slutsatser ................................................................................................................. 40
7.2. Diskussion ............................................................................................................... 41
Referenser.................................................................................................... 42
Bilaga 1 ........................................................................................................... 45
Bilaga 2 ........................................................................................................... 47
7
1. Inledning
Inom det pedagogiska fältet finns olika syn på lärande och på hur kommunikation kan
påverka lärandet. Som blivande lärare har vi också skapat oss en uppfattning av vilket
synsätt vi anser vara mest centralt och kommer därför att, i denna studie, lägga fokus på
det sociokulturella synsättet samt på kommunikationens betydelse. Kommunikation är i
sin tur ett vitt begrepp, varför vi valt att avgränsa oss till att undersöka verbal
kommunikation och dess betydelse. Kommunikationen är inbäddad på ett naturligt sätt i
matematikundervisningen och vi vågar påstå att under varje matematiklektion används
kommunikation på ett eller annat sätt av både lärare och elever. Det finns en allmän och
accepterad uppfattning om att en lärare inte kan undervisa i matematik utan att
kommunicera. Detta väckte stort intresse hos oss och bidrog till att vi valde genomföra
denna undersökning.
Styrdokumenten för den svenska matematikundervisningen lägger också stor vikt vid
kommunikationsförmåga för elevers lärande i matematik. I kunskapskraven för åk 3 i
matematik nämns exempelvis elevers begreppsförmåga, resonemangsförmåga samt
kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011). Kommunikation är, som tidigare nämnt,
ett brett begrepp och representerar en process som kan ske med hjälp av ord,
kroppsspråk och ansiktsuttryck och det kan också möjliggöras med hjälp av olika
resurser såsom skrift, bilder eller teknologiska verktyg. Kommunikation kan även vara
både verbal och icke-verbal (Säljö, 2005). Skolverket skriver att:
”Eleverna ska genom undervisning också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet
med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera
om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (Skolverket, 2011,
s.62, vår kursivering).
Rimligtvis är inte all kommunikation som förekommer effektiv utifrån ett
lärandeperspektiv. Vi anser därför att det skulle vara intressant att se när den verbala
kommunikationen gynnar elevers lärande och studera det som leder fram till att
kommunikationen blir effektiv. I enlighet med Vygotsky (1986) sker kommunikation i
samspel mellan individer, vilket innebär att om det inte sker samspel mellan elever eller
elever och lärare så sker det ingen kommunikation och därmed ingen effektiv
8
kommunikation. Beskrivet med andra ord anses interaktion vara en väsentlig
förutsättning för att effektiv kommunikation ska kunna uppstå. Därför kan det vara
intressant att studera den kommunikation som förekommer i klassrummet. För
yrkesverksamma lärare kan det vara intressant att förstå vad det är som bidrar till att den
verbala, matematiska kommunikationen blir effektiv i klassrummet med hjälp av bland
annat undervisning och dialog. För att göra detta kommer vi att använda oss av tidigare
forskning på området för att identifiera vad som kännetecknar effektiv kommunikation.
Vidare tittar vi på de eventuella processer, mönster eller händelser som bidrar till att
kommunikationen blir effektiv.
9
2. Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares och elevers kommunikation vid
matematikundervisning. Mer exakt ligger fokus på de processer, handlingar och
mönster som kan bidra till att den verbala klassrumskommunikationen i matematik blir
effektiv med avseende på elevernas lärande.

Vilka initiativ tas av lärare och elever för att göra den verbala
klassrumskommunikationen effektiv under lektioner i matematik?
10
3. Teoretisk bakgrund
Den teori och tidigare forskning som används som utgångspunkt i arbetet presenteras i
detta kapitel. Inledningsvis behandlas det sociokulturella perspektivet som genomsyrar
hela arbetet och därefter de sociala normer som kan uppstå i ett matematikklassrum. Då
kommunikation är ett centralt begrepp i arbetet presenteras en definition och en
beskrivning av hur begreppet bör förstås inom ramen för detta arbete varefter begreppet
behandlas utifrån olika teorier. Avslutningsvis behandlas i hur den verbala
kommunikationen under matematiklektioner kan påverkas av användandet av
matematiska begrepp respektive av hur uppgiften är konstruerad.
3.1. Kommunikation utifrån ett sociokulturellt perspektiv
Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskys tankar. Vygotsky (1986) menar
att det under socialt samspel mellan individer sker ett värdefullt utbyte av information
och färdigheter. Detta utbyte bidrar, i en skolkontext, till att eleverna kan anpassa och
utveckla sitt eget tänkande genom att relatera till andra som befinner sig på samma
utvecklingsnivå, men som ger uttryck för en annan förståelse, andra beteenden och
perspektiv (ibid.). Rohrbeck m.fl. (2003) menar att elever under interaktion med
varandra kan få många möjligheter att utforska sina egna och varandras kompetenser,
vilket leder till högre grad av resonerande och lärande.
Vygotsky (1978) fokuserar mycket på tänkandets relation till språket och hur
individer vid samspelssituationer alltid befinner sig i utveckling. Under denna
utveckling använder människan olika instrument såsom intellektuella, språkliga och
fysiska resurser som redskap för sitt tänkande. Människan använder språket för att
omvandla olika erfarenheter till kunskap och förståelse (Mercer, 1995; Säljö, 2005). Det
kan med andra ord beskrivas som att språket används som både ett stöd och som en
tillgång för människans tänkande, men även som ett hjälpmedel för kommunikation
(Säljö, 2005).
11
3.2. Sociomatematiska normer
Sociala normer i en skolkontext kan ses som allmänna förväntningar som finns på
eleverna såsom att samarbeta vid grupparbete, att räcka upp handen eller att sitta stilla
på sin plats. Yackel och Cobb (1996) talar om sociomatematiska normer, vilka de
beskriver som sociala normer som är specifika för det matematiska klassrummet. Allt
lärande av matematik i skolan påverkas av de sociomatematiska normer som redan finns
i respektive klassrum. Men normerna är inte skrivna i sten utan skapas och omskapas i
interaktionen mellan lärare och elever. Exempel på en av dessa normer som kan finnas i
ett matematikklassrum kan vara vilka typer av lösningar som anses acceptabla. Om det
är tyst i klassrummet under huvuddelen av lektionerna i matematik kan en
sociomatematisk norm bildas som säger att ”matematik är en tyst, enskild aktivitet”.
Läraren har ett mycket stort inflytande på de sociomatematiska normer som etableras i
ett klassrum då eleverna läser av läraren för att förstå de regler som gäller i mycket
högre utsträckning än vad läraren läser av var och en av sina elever. Därmed kan de
sociomatematiska normerna påverka möjligheterna till lärande och reglera de normativa
aspekterna av matematiska samtal i klassrummet (Yackel & Cobb, 1996).
3.3. Kommunikation
Enligt Vygotsky (1986) är vanligt tal den viktigaste formen av kommunikativt
handlande. Han menar att språket blir ett verktyg för växling mellan erfarenheter och
tankar (Vygotsky, 1986). Sfard och Kieran (2001) definierar kommunikation som “the
use and production of means intended to make an interlocutor act or feel in a certain
way” (s. 47).
Kommunikationsbaserad social interaktion; även kallad interpersonell aktivitet har,
enligt ett sociokulturellt synsätt, ett utvecklande inflytande på individuellt tänkande; så
kallad intrapersonell aktivitet (Mercer & Sams, 2006). Interaktion och kommunikation
mellan individer kan vara både verbal och icke-verbal och kan ske med hjälp av ord,
gester, kroppsspråk och miner, bilder, att skriva eller med teknologiska hjälpmedel
(Sfard & Kieran, 2001). Att tänka kan också ses som en form av kommunikation (Sfard,
2001; Sfard & Kieran, 2001). En faktor att ta hänsyn till vid studerande av tänkande
12
som kommunikationsform, och som en individ behöver lära sig för att bli en skicklig
deltagare i en given diskurs är det som Sfard och Kieran (2001) kallar för medierande
redskap eller mediatorer. Medierande redskap eller mediatorer används som hjälpmedel
för att kommunicera och formar kommunikationens innehåll.
3.3.1. Kommunikation och medierande redskap
Medierande redskap är intellektuella och fysiska redskap som människor kan använda
för att tolka, förstå och agera i sin omvärld. De intellektuella redskapen används för att
skapa sammanhang och för att förstå vardagen och omvärlden. Bland dessa finns
språket som kan ses som ett viktigt verktyg som människan kan använda för att förklara,
beskriva, förstå och tänka. De fysiska redskapen är föremål som kan användas
tillsammans med de intellektuella för att utveckla förståelsen (Säljö, 2000).
Visuella medierande redskap är fysiska föremål och bilder av dito som används för
att förstå och förklara, men kan inom en matematisk diskurs ännu oftare vara
symboliska föremål såsom algebraiska uttryck och grafer (Sfard, 2008).
3.3.2. Effektiv kommunikation
Sfard och Kieran (2001) har studerat elevers verbala kommunikation vid samarbete i par
under lektioner i matematik och funnit att det inte ska tas för givet att eleverna lär sig
matematik genom att samtala med varandra. Elevers arbete i grupp innebär inte
nödvändigtvis att kommunikationen som sker är effektiv. Utifrån författarnas syn på
kommunikation finns en “sändare” som försöker få en “mottagare” att förstå en tanke
eller ett budskap. Om mottagarens reaktion möter sändarens förväntningar har
kommunikationen uppfyllt sitt syfte. Vilket även innebär att kommunikationen kan ses
som effektiv. Författarna menar vidare att om ett samtal ska vara effektivt måste
deltagarna i samtalet ha ett gemensamt kommunikativt fokus. Verbal kommunikation
kan med andra ord, enligt författarnas synsätt, endast ses som effektiv om alla som
deltar i samtalet talar om samma sak och känner sig säkra på att de menar samma sak då
de använder samma ord (ibid.).
13
Mottagaren har alltså en aktiv roll i kommunikationen och dennes tolkning av
kommunikationen baseras på hans eller hennes personliga referensramar och på hur hen
uppfattar sändaren och dennes avsikter. Vilka avsikter någon har med kommunikationen
kan dock inte ses enbart som något kopplat till den enskilda individen utan som något
som förändras och utvecklas i det dialogiska samspelet mellan sändare och mottagare
(Nilsson & Ryve, 2010). Av den anledningen menar författarna att effektiv
kommunikation handlar om samspelet mellan tolkningar och avsikter (ibid.).
Sfard och Kieran (2001) lyfter fram vikten av att ha i åtanke att all bedömning av ett
samtals effektivitet bygger på bedömarens personliga tolkningar och att olika personer
kan göra olika tolkningar av samma konversation. Den som talar kan göra en
bedömning av hur mottagaren verkar reagera på det som sägs medan en utomstående
observatör kan göra en helt annan tolkning. Därför menar författarna att det är viktigt att
vara tydlig med vems perspektiv som tas.
Sammanfattningsvis ses kommunikation i matematikundervisningen, inom ramen
för detta arbete, som effektiv då den uppfyller sitt syfte. Med andra ord då mottagaren
upplevs ha förstått sändarens budskap. Detta innebär dock inte att kommunikationens
syfte måste vara matematiskt.
3.3.3. Kommunikation som kompetens inom matematik
Sfard och Kieran (2001) menar att det är av största vikt att elever får lära sig hur de ska
gå tillväga för att kommunicera effektivt om kommunikationen ska bidra till lärande
inom matematik.
Inom matematik anses verbal kommunikation, enligt Björklund Boistrup (2013),
vara en viktig kompetens. Författaren lyfter fram att ett flertal olika forskare har kommit
fram till flera olika sätt att definiera matematisk kompetens. Hon hänvisar bland annat
till de Langes (1999) begrepp matematisk literacy och beskriver det som den
matematiska kompetens som behövs för att klara sig i samhället. Björklund Boistrup
(2013) redogör även för ett par svenska studier som visar att matematiska kompetenser
kan kategoriseras inom en icke-hierarkisk lista. Bland dessa kompetenser nämns bland
annat kommunikationen, symboler och formellt språk, tänkande, argumenterande,
modellerande, representation samt problemlösning. Utifrån dessa kompetenser beskrivs
14
sex förmågor som är menade att så småningom bemästras av elever. Dessa förmågor
kallas för resonemangsförmåga, representationsförmåga, problemlösningsförmåga,
förmåga att tillämpa metoder, förmåga att göra kopplingar mellan bland annat
matematiska begrepp och sist, men inte minst, kommunikationsförmågan (Lithner m.fl.,
2010). Här kan en parallell dras till de svenska styrdokumenten som består av
läroplanen och som framför krav på att lärare genom matematikundervisningen ska ge
eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket, 2011, s.64)
Både forskning och styrdokument lyfter fram kommunikation inom matematik, det vill
säga, att kommunicera matematik (särskilt verbal kommunikation). Detta anses vara en
viktig aspekt som kan möjliggöra för elever att effektivisera sin matematiska
kommunikation. Vidare kan effektiviseringen möjliggöras genom att eleverna pratar
med varandra och exempelvis använder rätt matematisk terminologi (Björklund
Boistrup, 2013). I enlighet med författarens teorier kan kommunikationen vara en
bidragande faktor till att lärandet inom olika skolämnen, såsom matematik, utvecklas.
3.4. Matematiska begrepp
Att lära sig matematiska begrepp är en del av att lära sig att förstå matematik. Begrepp
är viktiga verktyg för elever att behärska för att förstå matematiken (Schleppegrell,
2007). Med sig i bagaget har elever det vardagliga språk som de sedan tidigare är vana
att använda sig av och som de tar hjälp av för att utveckla förståelsen av nya begrepp.
De vardagliga begreppen kan utnyttjas för att utveckla förståelse av de ämnesspecifika
begrepp som i många fall annars kan leda till förvirring och prestationsångest hos
elever. Därför är det viktigt att använda varierade undervisningsformer och ha ett
15
tillåtande arbetsklimat där elever får möjlighet att kommunicera med varandra och med
läraren (Schleppegrell, 2007).
Riesbeck (2000) menar att läraren kan fungera som en modell för eleverna då
eleverna själva i högre utsträckning använder matematiska begrepp om läraren gör det.
Det är viktigt att eleverna får använda ett matematiskt språk och delta i diskussioner
kring begreppens inbördes likheter och skillnader.
Flera olika studier poängterar vikten av att ta vara på elevers vardagliga språk i
matematikundervisningen, de lyfter fram betydelsen av kommunikation och interaktion
mellan elever under matematiklektioner (Mercer & Sams, 2006; Riesbeck, 2000;
Schleppegrell, 2007). Barn försöker förklara och förstå nya begrepp genom att diskutera
och analysera dem. Att förstå matematik kan definieras som en förmåga som går ut på
att dels representera en matematisk idé på flera olika sätt och se sambandet mellan de
olika representationsformerna, samt dels att se samband mellan olika begrepp och att se
strukturer där flera begrepp samspelar (Schleppegrell, 2007).
Det sätt läraren förklarar och introducerar uppgifter på påverkar elevernas
användande av vardagliga respektive matematiska begrepp. Om läraren uppvisar ett
adekvat
matematiskt
språkbruk
stimuleras
också
eleverna
att
utveckla
det
ämnesspecifika språket (Mercer & Sams, 2006; Riesbeck, 2000)
3.5. Uppgiftens påverkan
Riesbeck (2000) har, genom sin forskning, funnit att lärarens sätt att förklara och
presentera uppgifter på för sina elever har en avgörande betydelse för hur eleverna
sedan samtalar och arbetar tillsammans. När läraren ger elever instruktioner som i
huvudsak innehåller praktiska instruktioner med ”göra ord” som klipp, rita, vik och så
vidare utför eleverna uppgiften utan djupare matematiska diskussioner inom grupperna
och utan att ställa frågor kring matematiken i uppgiften. Om läraren istället ger direktiv
som innehåller ord som bevisa, förklara, berätta, diskutera, etc. samtalar eleverna i
betydligt större utsträckning med varandra i grupperna varpå en utveckling av det
matematiska språket stimuleras.
Forslund Frykedal (2008) redogör för hur uppgifters struktur och innehåll kan
påverka lärandet och/eller kommunikationen. Författaren kategoriserar en uppgifts
16
innehåll i två olika kategorier och kallar den ena för specificerat innehåll och den andra
för ospecificerat innehåll. Att en uppgift har ett specificerat innehåll innebär att
innehållet förklaras och beskrivs i detalj. Enligt Forslund Frykedal (2008) kan det till
exempel vara specifika sidor i läroboken eller specifika begrepp och områden som
elever får bearbeta under en lektion. Ett specificerat innehåll kan leda till en
kontrollerad reglering av ett noga preciserat område inom det aktuella ämnet (ibid.).
I motsats till det specificerade innehållet står det ospecificerade innehållet som går
ut på att elever får välja mer fritt hur innehållet i en uppgift kan tolkas och/eller
genomföras, vilket kan betyda att det finns mer tolkningsutrymme inom ämnet (ibid.).
Detta kan ha stor inverkan på den interaktion som eventuellt sker mellan eleverna samt
på kommunikationsprocessen. Vid arbete med en ospecificerad uppgift lämnas en del
ansvar för olika beslut över från läraren till eleverna, vilket kan innebära att eleverna
tvingas interagera och kommunicera för att lösa uppgiften. Eleverna har stort behov av
varandras kompetenser då de arbetar med ospecificerad struktur på innehållet i en
uppgift, vilket anses stå i kontrast till hur eleverna kan arbeta då de löser uppgifter med
specificerade strukturer (ibid.).
17
4. Metod
Kapitlet inleds med en presentation av det metodval som gjorts inför studien. Sedan
beskrivs hur observation använts som metod i denna studie tillsammans med ett
förtydligande av det observationsschema som använts. Nästa avsnitt består av en
metoddiskussion där även studiens pålitlighet diskuteras. Avslutningsvis behandlas
studien i relation till vetenskapsrådets forskningsetiska principer.
4.1. Metodval
Denna undersökning är en kombination av kvantitativ och kvalitativ studie. Valet att
grunda undersökningen i en kombination av dessa två bygger på att det kan stärka
fördelarna samt försvaga nackdelarna som kvantitativ respektive kvalitativ metod kan
innebära (Bryman, 2011). Studien genomfördes med hjälp av strukturerad observation,
vilken kommer att beskrivas i nästa avsnitt. De data som samlades in analyseras sedan
kvalitativt, vilket enligt Bryman (2011) innebär att data inte kategoriseras eller
kvantifieras utan tolkas med hjälp av tidigare forskning och med hjälp av den empiriska
studien.
En
kombination
av
kvantitativ
och
kvalitativ
metod
kallas
för
flermetodsforskning (ibid.) och kan göras av flera olika anledningar. Orsaker som
fullständighet, förklaring och trovärdighet har haft stor betydelse inför genomförandet
av denna studie.
Fullständighet syftar till den mer detaljerade beskrivning av studieobjektet som kan
fås då flermetodsforskningen appliceras (Bryman, 2011). Detta var ett av argumenten
som togs hänsyn till vid valet av flermetodsforskning som forskningsstrategi. Vidare
menar Bryman (2011) att förklaring kan vara ett argument som stödjer
flermetodsforskning. Med förklaring menar han att den ena forskningsmetoden
appliceras för att tillföra en förklaring av de resultat forskarna fått fram med hjälp av
den andra forskningsmetoden (ibid.). Detta är huvudargumentet inför valet av
flermetodsforskning som strategi i denna studie. Det sist nämnda argumentet, längre
upp i texten, handlar om studiens trovärdighet. I enlighet med Bryman (2011) kan en
studies trovärdighet påverkas av en kombination av forskningsmetoderna på så sätt så
18
att resultatens integritet förbättras. Detta har varit en eftersträvansvärd aspekt i denna
studie. Det måste också nämnas att det finns en del kritik som riktas mot användningen
av flermetodsforskning, vilket behandlas i ett senare avsnitt.
4.2. Observation som metod i denna studie
Observation är den metod som används då forskare vill titta på vad människor gör, i
detta fall hur elever kommunicerar verbalt under matematiklektioner. Genom att
dokumentera vad som görs i klassrummet med hjälp av fältanteckningar kan det
säkerställas underlag eller data som ska analyseras och tolkas vid behov. Det finns flera
olika sorters observationer som till exempel deltagande observationer eller strukturerade
observationer (Bryman, 2011). I denna undersökning används den metod som kallas för
strukturerad observation. En strukturerad observation är en noggrant genomtänkt
utredande observation som eftersträvar en ingående beskrivning av en eller flera
individers beteende (Bryman, 2011). Beteende innefattar i detta fall elever och lärares
kommunikation under matematiklektioner. Eleverna som observerades gick i årskurs ett
och två. Observationerna ägde rum vid totalt tre tillfällen på två olika skolor i södra
Sverige som av etiska skäl anonymiseras och som därför i fortsättningen kommer att
kallas för Skola 1 och Skola 2. Vid varje observationstillfälle var båda observatörerna
närvarande och icke deltagande. Första observationstillfället gjordes på skola 1 och var
en provobservation där första utkastet på ett observationsschema fick testas. Efter detta
tillfälle gjordes ett par korrigeringar i schemat, bestående av olika koder som
underlättade dokumentationen. Vidare genomfördes två observationer till, med hjälp av
det nya schemat, vilka sedan står som grund för detta arbete. Observationerna
genomfördes under två förmidagar vid två olika tillfällen. Ett av skälen till att
observationerna genomfördes på förmiddagar är att elevernas prestationsnivå, enligt
Bryman (2011), kan vara högre, vilket i detta fall var önskvärt.
Vidare anser Bryman (2011) att det är viktigt att fastställa var, det vill säga, på
vilken plats, den valda populationen kommer att observeras. Detta för att kunna
fastställa ifall det är den naturliga miljön det rör sig om eller om det är en så kallad
artificiell miljö det handlar om (ibid.). I detta fall observerades eleverna i sin naturliga
miljö i klassrummet.
19
Vid provobservationen på Skola 1 observerades en halvklass bestående av 14 elever
under en matematiklektion som startade kl.08.30 och varade i 40 minuter.
Matematiklektionen ägde rum i ett kök som var möblerat som ett klassrum samt en
verkstad och ett extra rum som kallades för "legorummet". Eleverna var spridda i alla
dessa rum vilket medförde att observatörerna flyttade runt för att kunna få en
helhetsöverblick, men även för att lyckas fånga upp specifika samtal som fördes mellan
eleverna samt mellan eleverna och läraren. Läraren kallade denna lektion "öppna
frågor" och eleverna kunde använda vissa artefakter, exempelvis leksakspengar, som
hjälpmedel för att lösa uppgifter.
4.2.1. Observationsschema
Som tidigare nämnts användes ett observationsschema (se Bilaga 1) till att föra ett kodat
protokoll under observationerna för att de, på förhand bestämda, koderna skulle kunna
analyseras i ett senare skede. Schemat delades in i två huvudkategorier som i sin tur
kategoriserades ytterligare. Den första huvudkategorin behandlar olika samtalstyper
mellan elever eller mellan elever och lärare, medan den andra behandlar förtydligande
av de olika samtalstyperna. Dessa förtydliganden kan göras på olika sätt varför de delats
in i ytterligare underkategorier.
Den första kategorin benämns "Med hjälp av artefakter", med vilka menas fysiska
ting som elever eller lärare kan ta på. Nästa kategori kallas för "Med hjälp av skrift",
vilket i detta fall innefattar all typ av skrivande som sker exempelvis på papper eller
tavlan. Den tredje kategorin "Med hjälp av ritande" innefattar bilder som ritas på papper
eller på tavlan. Den fjärde kategorin betecknas som "Med hjälp av osynliga referenser"
vilket syftar på saker eller erfarenheter som inte kan ses eller tas på i klassrummet men
som elever eller lärare använder sig av för att kunna förtydliga eller förklara. Detta kan
till exempel vara en cykel eller erfarenheten av att handla i en butik. De behöver
nödvändigtvis inte vara något alla känner till. Nästkommande kategori kallas för "Med
hjälp av gemensamma referensramar" och innefattar också saker eller erfarenheter som
inte kan ses eller tas på i klassrummet under just det ögonblicket de används. Men i
motsats till osynliga referenser syftar gemensamma referenser på saker eller
erfarenheter eleverna har skapat tillsammans som en klass eller en grupp. Den näst sista
20
kategorin tar upp kroppsspråket och heter "Med hjälp av kroppsspråket", vilket i detta
fall innebär exempelvis gester eller ansiktsuttryck. Sista kategorin benämns "Med hjälp
av bilder" och med bilder menas användning av färdiga bilder som kan finnas i en bok
eller på datorn. Övriga koder förklaras i bilagan.
4.3. Metoddiskussion
Bryman (2011) skriver att det finns en pågående debatt om huruvida flermetodsforskning bör användas eller inte. Han lyfter fram två aspekter varav den ena, enligt
honom, handlar om uppfattningen som råder om att de två typerna av
forskningsmetoder, det vill säga, kvalitativa och kvantitativa, bygger på helt olika
kunskapsteoretiska teser. Detta innebär med andra ord att det finns forskare som menar
att forskningsstrategierna baseras på skilda procedurer eller tekniker och därmed leder
till kunskapsteoretiska resultat av olika slag (ibid.). Den andra aspekten som lyfts upp
av Bryman (2011) kallar han för paradigmargumentet, vilket innebär att kvantitativ och
kvalitativ forskning betraktas som paradigm. Uppfattningen som genomsyrar detta
paradigmargument är att de kunskapsteoretiska utgångslägen, värderingarna och
metoderna är fast sammanbundna med varandra inom antingen den kvalitativa eller
kvantitativa ramen, vilket innebär att de skiljer sig åt (ibid.). Något som talar för
flermetodsforskning är att både paradigmargumentet och det tidigare nämnda
argumentet "...vilar på en uppfattning om en fast koppling mellan metod och
kunskapsteori som inte kan bevisas (i varje fall inte när det gäller samhällsvetenskap)"
(Bryman, 2011, s.557).
Cronholm och Hjalmarsson (2011) nämner även andra fördelar med att använda sig
av flermetodsforskning. Ett exempel som Cronholm och Hjalmarsson (2011)
presenterar handlar om begränsning som, enligt författarna, minskar vid användning av
flermetodsforskning eftersom det innebär att forskningsfrågan kan vara drivande och
inte begränsas av de metoder som är tillgängliga inom ett visst paradigm. Vidare anser
Cronholm och Hjalmarsson (2011) att flermetodsforskning kan bidra till att slutsatsen i
större omfattning bekräftas i resultatet. Med utgångspunkt i bland annat dessa argument
valdes flermetodsforskningen som forskningsansats i denna undersökning.
21
4.3.1. Studiens pålitlighet
Vid tillämpning av strukturerade observationer kan det vara problematiskt att uppnå en
hög grad av reliabilitet. Reliabiliteten i en undersökning handlar om studiens pålitlighet.
Det inte är tillräckligt med att påstå att mätningarna genomfördes på ett exakt och
grundligt sätt (Bryman, 2011). Bryman (2011) lyfter att en annan aspekt som bör
problematiseras vid tillämpning av strukturerad observation är intrabedömarreliabiliteten. Enligt Bryman (2011) är detta "ett problematiskt begrepp på grund av
människors förmåga och även behov av att bete sig på olika sätt i skilda situationer"
(ibid, s. 273). Resultatet i föreliggande studie kan ha påverkats av observatörernas
närvaro i klassrummet. Till exempel är det möjligt att lärarna i studien kan ha anpassat
sin planering av lektionen då de visste att de skulle bli observerade. Detta kan i sin tur
ha påverkat kommunikationen i klassrummet. Bryman (2011) menar även att det är
svårt att uppnå en hög grad av reliabilitet vid användning av observation som metod,
eftersom observatörernas uppmärksamhet kan försämras över tid, vilket kan vara
problematiskt då validitet förutsätter reliabilitet. En studies validitet kan på ett enkelt
sätt, enligt Bryman (2011), beskrivas som ett mått på huruvida studien mäter det som
avses och inget annat. I fallet som presenteras här fanns två observatörer närvarande,
vilket innebär högre grad av uppmärksamhet och därmed högre grad av både validitet
och reliabilitet (ibid). Den högre graden av reliabilitet har, med stöd av Bryman (2011),
uppnåtts även med hjälp av det strukturerade schemat, som gjordes om efter
provobservationen. Detta ansågs nödvändigt då det tidigare schemat inte var tillräckligt
strukturerat.
4.4. Forskningsetik
I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns fyra huvudkrav beskrivna, dessa är:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras om undersökningens
syfte. De ska också få veta att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst
kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I det aktuella fallet har samtal i
22
förväg förts med berörda lärare om undersökningens syfte och om frivilligt deltagande.
Eleverna som observeras informeras i samband med varje observationstillfälle.
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill delta
eller inte.
”I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig
natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och
undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller
motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då också att
undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter
och på vanlig arbetstid” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).
I denna undersökning har bedömningen gjorts att inga frågor av etiskt känslig natur
behandlas. Av denna anledning har endast lärarna i de berörda klasserna gett sitt
muntliga samtycke.
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas med så
stor konfidentialtitet som möjligt och att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte
kan komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till detta krav har både skolor,
elever och lärare i denna undersökning avidentifierats så att de inte kan kännas igen av
utomstående. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om deltagarna
endast får användas för forskningsändamål och inte för exempelvis kommersiella
ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som samlas in i undersökningen
används enbart i det aktuella examensarbetet.
23
5. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet från de två genomförda observationerna i var sitt
avsnitt. Inledningsvis presenteras i varje avsnitt kortfattad bakgrundsinformation om
klasserna som observerades och om undervisningsmiljön. Därefter beskrivs mer
detaljerat hur lektionerna gick till. Båda lektioner som observerades startar med en
uppgiftsgenomgång som läraren i respektive klass håller och avslutas med att eleverna,
som delas in i grupper, arbetar med uppgifterna.
5.1. Observation 1
Observationen ägde rum på förmiddagen i en årskurs två. Lektionen kallades av läraren
för ”problemlösning med ledtrådar” och hade hämtats från lärarhandledningen till
läromedlet ”Mattedetektiverna”. Klassen som observerades vid detta tillfälle består av
33 elever totalt, men enbart 16 av dessa elever observerades eftersom matematiklektionerna genomförs i halvklass. En av eleverna som observerades har en autismdiagnos. Under denna lektion fanns en lärare närvarande. Lektionen varade i cirka 40
minuter och inleddes med att läraren berättade för eleverna att de skulle "få testa på
något alldeles nytt" varpå hon introducerade uppgiften. Uppgiften bestod av en sorts
problemlösning, där eleverna fick lappar med ledtrådar som gruppen behövde för att
lösa uppgiften. Eleverna satt fyra vid varje bord, två vid ena långsidan och en vid varje
kortsida av borden, så att ingen av eleverna satt med ryggen mot tavlan.
5.1.1. Uppgiftsgenomgång
Genomgången av uppgiften varade i cirka 15 – 20 minuter och medan läraren förklarade
skrev hon och ritade mynt och sedlar på tavlan. Instruktionerna upprepades ett flertal
gånger och läraren jämförde uppgiften med en annan uppgift som klassen hade arbetat
med tidigare. Efter uppgiftsförklaringen delade läraren in eleverna i fyra grupper á fyra
personer, vilka hade bestämts av läraren i förväg. En elev i varje grupp utsågs av läraren
24
till sekreterare och fick veta att de skulle föra anteckningar över hur uppgiften löstes och
redovisa lösningen i ett protokoll som delades ut samtidigt. Då gruppbildningen var klar
fick eleverna sprida ut sig i lokalerna, som bestod av klassrummet (som egentligen är ett
ommöblerat kök), en verkstad och ett legorum. Två av de fyra grupperna stannade kvar i
klassrummet, medan en tredje satte sig i verkstaden och den sista i legorummet.
Alla elever utom två var tysta under introduktionens gång. De övriga två eleverna
svarade på tilltal då läraren ställde frågor. Läraren ställde frågor som: "Kan någon
förklara hur ni ska göra nu?". Elevsvaren innefattade både vardagliga ord, till exempel
"det blir" (vilket syftar på är lika med) och matematiska begrepp. Exempel på de
matematiska begrepp som eleverna använde sig av var addera och multiplicera.
Då grupparbetet satt igång gick läraren runt i klassrummet för att hjälpa eleverna och
gruppen som satt längst bak i klassrummet blev observerad först. Denna grupp kallas
här för grupp ett.
5.1.2.
Grupp 1
Grupp ett satte sig tillrätta och läste alla ledtrådar högt för varandra och började prata
om uppgiften. Eleverna i gruppen använde sig av gemensamma referensramar för att
försöka tolka och förtydliga uppgiften för varandra. De gemensamma referensramarna
bestod av minnen eleverna hade av en annan uppgift som läraren hade nämnt vid
introduktionen. Uppgiften de hade arbetat med tidigare var lik den aktuella uppgiften,
men innehöll inte ledtrådar utan var mer av en "klassisk problemlösningsuppgift".
Eleverna försökte komma ihåg exakt hur den äldre uppgiften gick till, men lyckades
inte.
För att lösa uppgiften använde eleverna sig av vardagliga ord, exempelvis plus och
minus, samt matematiska begrepp såsom summa och differens samtidigt som de skrev
svaren i protokollet och läste ledtrådslapparna. Efter ett tag pratade eleverna om annat.
Detta skedde under tiden läraren befann sig i ett av de andra rummen. När läraren
återvände tillbaka till klassrummet började eleverna arbeta med uppgiften igen.
25
5.1.3. Grupp 2
Nästa grupp som observerades satt längst fram i klassrummet. Eleverna började med att
förtydliga uppgiften för varandra med hjälp av kroppsspråk och genom att läsa
ledtrådslapparna för varandra. En av eleverna viftade med två ledtrådslappar och
förklarade hur de hängde ihop medan de övriga gruppmedlemmarna lyssnade. Efter
denna förklaring uppstod fler frågor inom gruppen varpå en annan elev läste uppgiften
högt igen. Då läraren passerade förbi gruppen frågade hon hur eleverna tänkte och
passade på att förtydliga uppgiften ytterligare genom att skriva ett räkneexempel på ett
kladdpapper och förklara för eleverna hur de kunde tänka för att lösa uppgiften. Då
barnen förklarade uppgiften för varandra använde de i huvudsak vardagligt språk, men
även vissa matematiska begrepp som summa och differens. Dessa begrepp stod också
skrivna på ledtrådslapparna. Lösningen av uppgiften genomfördes med hjälp av att läsa
ledtrådslapparna samtidigt som sekreteraren i gruppen dokumenterade genom att skriva
och rita. De övriga samtal som fördes mellan eleverna handlade om att uppmuntra
eleven med autismdiagnos att delta i grupparbetet genom att säga saker som: "Du klarar
detta!", "Kom igen nu, läs högt!". Då gruppen löst uppgiften färdigt, fick den nya
ledtrådar och en ny uppgift att lösa.
5.1.4. Grupp 3
Den tredje gruppen kallades för grupp tre och satt i verkstaden. Eleverna tolkade och
förtydligade uppgiften med hjälp av ledtrådslapparna samtidigt som sekreteraren i
gruppen antecknade gruppens svar. Gruppen använde sig av både vanligt, vardagligt tal
och ämnesspecifika begrepp som addera, multiplicera och tiotal. Eleverna diskuterade
sina olika alternativ fram och tillbaka. Under diskussionens gång ansåg en av eleverna
att ett av svaren som gruppen hade kommit fram till var felaktigt varpå två andra elever
förklarade en gång till hur de kommit fram till svaret. Genom att dessa två elever
förklarade hur de hade tänkt för den tredje eleven i gruppen, kunde denne visa förståelse
för tankegången och hålla med om svaret som sekreteraren antecknade i protokollet.
Eleven visade sin förståelse genom att upprepa det kompisarna hade sagt samt därefter
ta upp egna likande exempel.
26
5.1.5. Grupp 4
Den sista grupp som observerades kallades för grupp fyra och satt i legorummet.
Eleverna pratade om annat än uppgiften och ett av barnen sjöng. Då observatörerna satte
sig närmare gruppen försökte två av eleverna i gruppen att fokusera på uppgiften genom
att läsa ledtrådlappar och försöka sätta igång en diskussion om dem. Eleverna tappade
fokus igen och bestämde sig för att leka ”sten, sax, påse" och utifrån det bestämma
vilket svar som skulle ges. Under tiden de två eleverna lekte ”sten, sax, påse", sa en
annan i gruppen att hon hade fått nog och tänkte berätta för läraren att de lekte, vilket
hon också gjorde precis efter att hon avslutat meningen. Läraren kom in i rummet och
frågade eleverna om de hade löst uppgiften. Då hon insåg att de inte hade gjort det
förtydligade hon uppgiften genom att använda ämnesspecifikt språk och begrepp som
addera, samtidigt som hon tog hjälp av både ledtrådslapparna och leksakspengar. På
uppmuntran av läraren användes leksakspengarna senare av eleverna för att de själva
skulle kunna förtydliga och tolka uppgiften. Då eleverna tog hjälp av leksakspengarna
lyckades de gemensamt att komma fram till en lösning på uppgiften.
Under
diskussionerna som uppstod för att lösa uppgiften använde sig barnen av läsning bland
annat då de läste ledtrådslapparna och av skrift då sekreteraren i gruppen antecknade
svaret gruppen kom fram till.
5.2. Observation 2
Observationen ägde rum på förmiddagen under en matematiklektion som varade i 60
min. Lektionen genomfördes i halvklass i elevernas vanliga klassrum och delades in
tidsmässigt i två delar där olika innehåll behandlades i de olika delarna. I den
observerade klassen går 21 elever, men under observationstillfället var endast 11 av
dem närvarande då de ofta har matematik i halvklass.
5.2.1. Första uppgiften – uppgiftsgenomgång och genomförande
Lektionens första del inleddes med att de elva eleverna satt enskilt vid sina bord medan
läraren stod längst fram i klassrummet och berättade för dem att de skulle träna på
27
mönster och att var och en skulle hämta ett vitt papper och färgpennor. Eleverna
hämtade sakerna och återvände till sina platser varpå läraren berättade för dem att de
skulle rita ett mönster med geometriska figurer efter hennes instruktioner. Läraren
använde sig av ett flertal matematiska begrepp då hon gav eleverna instruktioner som
”måla en grön triangel längst till vänster på papperet”, ”måla två blå kvadrater bredvid
triangeln” och så vidare. Läraren uppmuntrade eleverna att titta på de geometriska
formerna som satt uppsatta på väggen ifall att någon kände sig osäker på vad någon av
dem hette eller hur de såg ut. Instruktionerna fortsatte i ca 10 min med olika
geometriska figurer i olika färger och olika antal. Under tiden som eleverna ritade sina
mönster var det ingen av dem som sa något.
När mönstret var färdigt fick eleverna i uppgift att upprepa mönstret en gång till på
sitt papper. Sedan gick läraren runt till var och en av eleverna och tittade på mönstren
och om de gjort rätt sa hon till eleverna att de skulle klippa ut mönstret och limma in i
sin mattebok. Vid första eleven höll hon upp boken och pekade för att visa för gruppen
var de skulle limma in sina mönster.
Två av eleverna hade inte gjort helt rätt då de upprepade mönstret, och i de fallen
pekade läraren på deras papper och sa ”det är något som inte stämmer, kan du titta igen
och se om du hittar vad som är fel?” Eleverna sa ”ok” och letade enskilt i sina mönster
och rättade till det som blivit fel. Till hela klassen sa läraren: ”När ni är färdiga kan ni
städa undan och smyga tillbaka till era platser”.
5.2.2. Andra uppgiften – uppgiftsgenomgång och genomförande
Då alla elever städat undan, började lektionens andra del med att läraren bad eleverna
ställa sig i en halvcirkel runt henne så de skulle se bättre, medan hon visade vad som
skulle göras. Läraren visade upp en låda med klossar i olika färger och berättade för
eleverna att de skulle få arbeta tillsammans med en kompis och att båda i paret skulle få
likadana uppsättningar med tio klossar var i fem olika färger. Läraren hade tio klossar
som hon byggt ihop i en slumpvis figur. Hon visade de ihopsatta klossarna för eleverna
och berättade att de skulle sitta på golvet rygg-mot-rygg, och att den ena i paret skulle
bygga ihop klossarna på valfritt vis och utan att visa varandra förklara för den andra
som skulle försöka bygga likadant. Läraren tog hjälp av en elev för att demonstrera och
28
ställde sig med ryggen mot gruppen och förklarade steg för steg hur hon byggt ihop
klossarna medan eleven försökte bygga efter hennes instruktioner. Sedan vände hon sig
om och de jämförde. Under hela tiden med instruktioner var eleverna tysta förutom den
pojke som byggde mönstret som sa ”mmm” varje gång han satte fast en kloss.
Under arbetet med uppgiften satt eleverna parvis på golvet utspridda runt rummet. I
en av grupperna var det istället tre barn då eleverna inte gick att dela in i jämna par.
Observatörerna flyttade runt så tre av paren hann observeras mer noggrant en längre
stund.
5.2.3. Grupp 1
En pojke och en flicka satt tillsammans och arbetade med uppgiften. Den
kommunikation som skedde mellan eleverna var det som var nödvändigt för att
genomföra uppgiften. Elev 1 gav korta verbala instruktioner och elev 2 följde dem utan
att säga något alls. Sedan jämförde de sina former och såg att de var lika, gjorde en
”high five” och bytte roller.
5.2.4. Grupp 2
Två pojkar och en flicka arbetade tillsammans och den ena pojken började ge
instruktioner till flickan och den andra pojken. Han gav instruktioner såsom: ”Sätt en
röd kloss bredvid den blåa”. Flickan frågade då, ”på vilken sida?” Varpå pojken
förtydligade genom att först peka på sin egen figur och säga ”här” men då flickan sa att
hon inte såg hans klossar sa han istället ”mot dörren”. Pojkens instruktioner fortsatte
med att han sa ”sätt en svart ovanpå den gröna” varpå flickan frågade ”vilken grön
menar du? Den på den blåa eller?” Pojken svarade ”ja” och flyttade sedan sin svarta
kloss från den gröna han först valt till den som satt på den blåa. Flickan fortsatte ställa
tydliggörande frågor efter var och en av pojkens instruktioner och ibland valde han att
svara genom att förtydliga och ibland sa han istället ”ja” och flyttade istället sin egen
kloss. Den andra pojken sa ingenting under arbetet. Då de vände sig om och jämförde
sina figurer hade flickan och den pojke som gav instruktioner byggt nästan lika medan
29
den sista pojken hade en figur som skiljde sig mycket från de andra elevernas. När
pojken som först gav instruktioner såg att hans och flickans figurer skiljde sig lite åt sa
han ”jag hade nästan helt rätt, men gjorde nog lite fel här” och pekade. Läraren kom
förbi och tittade på figurerna och frågade eleverna hur de skulle kunna göra för att alla
skulle bli lika. Flickan visade upp sin och sa att ”du behöver bara flytta den och den”
och pekade. Hon sade sen till den andra pojken ”men du måste nog göra om lite mer”.
De bytte roller och det blev flickans tur att ge instruktioner till de båda pojkarna.
Hennes instruktioner var utförliga och innan hon gick vidare till en ny instruktion så
frågade hon om pojkarna var klara. När de vände sig om och jämförde hade den ”tysta”
pojken byggt lika som flickan medan den pojke som först gav instruktioner hade blandat
ihop höger och vänster vid ett par tillfällen.
5.2.5. Grupp 3
Två elever arbetade tillsammans och den ena gav instruktioner medan den andre
byggde. Instruktionerna kom ganska tätt efter varandra och eleven som byggde hann
inte alltid sätta fast sin kloss innan nästa instruktion kom. De vände sig om och
konstaterade att deras figurer var ganska olika och den ena eleven sa, ”Nu är det din
tur”. Sedan vände de sig om och fortsatte med ombytta roller. När de jämförde figurer
nästa gång kom läraren förbi och såg att figurerna inte var helt lika varandra. Då frågade
hon: ”vad skulle ni behöva ändra på för att de ska se likadana ut?”
Eleverna funderade och hjälptes åt med att flytta runt klossarna på den ena figuren
tills de såg likadana ut (det var bara ett par mindre ändringar som krävdes). Läraren
frågade om de hunnit bygga fler figurer och hur det gått med dem. Den ena pojken
berättade att det inte blev lika då heller. Då frågade läraren ”Varför tror ni att det blev
så?” Eleverna svarade att de inte visste, ”det blev bara så”. Läraren frågade ”Kan man
förklara ännu tydligare på något vis?” Elev 1 svarade ”nej, jag sa nog fel bara”.
De försökte en gång till medan läraren tittade på dem och hon såg att det blev fel
redan vid den tredje klossen. Hon frågade nu om det fanns något som elev 2 kunde säga
eller göra för att vara extra tydlig med vad han menade. Elev 2 svarade först nej, men
tittade sedan på sin figur och föreslog att de nog måste hålla klossarna stilla medan de
förklarar så att den kloss som är i botten från början alltid är i botten.
30
6. Analys
I detta kapitel analyseras, med hjälp av tidigare beskrivna teoretiska utgångspunkter,
resultatet från de två observationerna i varsitt avsnitt. Båda avsnitten börjar med analys
av respektive uppgiftsgenomgång och fortsätter med analys av kommunikationen som
sker vid elevernas arbete i grupp. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande analys
av de båda observationerna.
6.1. Observation 1
6.1.1. Uppgiftsgenomgång
Vid första observationen tar läraren hjälp av artefakter som ingår i uppgiften och som
består av ledtrådslappar. Hon förtydligar sina instruktioner genom att först använda sig
av skrift då hon skriver på tavlan samt genom att använda sig av gemensamma
referensramar då hon nämner en uppgift som eleverna har arbetat med tidigare. Läraren
tar även hjälp av sitt kroppsspråk och bilder då hon ritar sedlar och mynt på tavlan. Allt
detta gör hon för att kunna ge eleverna all information som krävs för att de ska lyckas
med att lösa problemlösningen.
I enlighet med Säljö (2000) använder läraren sig av ett flertal medierande redskap då
hon talar till eleverna för att förklara och beskriva uppgiften. Även den verbala
kommunikationen kan i detta fall tolkas som ett medierande verktyg som används i ett
specifikt syfte. Syftet med den verbala kommunikationen kan vara att informationen om
uppgiften, som beskrivs av läraren som är sändare av detta budskap, ska nå eleverna
som är mottagare och i sin tur ska förstå och tolka denna information (Sfard & Kieran,
2001). Då eleverna visar att de har tolkat informationen på det sätt som läraren
förväntade sig, genom att två elever räcker upp handen och med egna ord förklarar hur
de förstått uppgiftens instruktioner, har kommunikationen, i enlighet med Sfard och
Kieran (2001) uppfyllt sitt syfte.
Uppgiftsgenomgången och dess syfte är dock mer omfattande och innebär också att
eleverna ska komma ihåg all information som har givits samt kunna tillämpa den då det
31
behövs. Detta kan betyda att eleverna tvingas göra egna tolkningar baserade på
personliga referensramar och personliga uppfattningar kring sändarens avsikter (Nilsson
& Ryve, 2010). Dessa avsikter anses också vara kopplade till det dialogiska samspel
som sker mellan sändare (lärare) och mottagare (elever) och inte enbart till den enskilda
individen, vilket innebär att effektiv kommunikation i grunden handlar om samverkan
mellan avsikter och tolkningar (ibid.). Lärarens avsikt i detta fall tycks vara att
informera eleverna om hur de kan tänka vid problemlösningen och tolkningarna är de
som görs av eleverna som på ett eller annat sätt visar att de kan lösa uppgiften.
6.1.2. Grupp 1
De fyra eleverna i den första gruppen tar hjälp av läsning, artefakter och gemensamma
referensramar för att tolka och förtydliga uppgiften för varandra. Eleverna läser
ledtrådslapparna (artefakter) och pratar om gemensamma erfarenheter kring en annan
uppgift som läraren nämnde vid introduktionen att klassen hade jobbat med.
Gemensamma erfarenheter, eller gemensamma referensramar, används av eleverna för
att kunna förklara, beskriva och förstå vad uppgiften handlar om, vilket enligt Säljö
(2000) kan beskrivas som att eleverna använder sig av intellektuella medierande
redskap för att tänka tillsammans.
Sfard (2008) menar att fysiska föremål också kan användas vid förtydligande av
tankegångar och hon kallar dessa för visuella medierande redskap. Eleverna använder
artefakterna (ledtrådslapparna) som visuella medierande redskap i detta fall. Då barnen
använder både intellektuella och visuella medierande redskap kommunicerar de också
verbalt
med
varandra.
Björklund
Boistrup
(2013)
anser
att
den
verbala
kommunikationen är en viktig kompetens som eleverna ska få möjlighet att utveckla,
bland annat genom att tala med varandra och använda matematisk terminologi. Den
matematiska terminologin som används av eleverna inom denna grupp består av
matematiska begrepp, som summa och addition.
Det är viktigt att eleverna använder matematiska begrepp för att kunna utveckla sitt
matematiska tänkande. Mercer och Sams (2006) och Riesbeck (2000) hävdar att elever
använder matematisk terminologi i högre utsträckning om läraren använder det i sin
undervisning. Vidare menar författarna att även det vardagliga språket är av stor vikt
32
och att eleverna måste ges möjlighet att använda det för att kommunicera och interagera
med varandra under matematiklektioner (ibid). Inom denna grupp använder barnen sig
av vardagligt språk under hela lektionen. Det vardagliga språket kombineras med
matematisk terminologi då barnen kommunicerar för att tolka och lösa uppgiften.
6.1.3. Grupp 2
Grupp två tolkar också uppgiften genom att använda sig av samma medierande redskap
som förra gruppen.
Till skillnad från förra gruppen, utnyttjar denna grupp
kroppsspråket i mycket större utsträckning, till exempel när eleverna viftar med två
ledtrådslappar och förklarar hur ledtrådarna hänger ihop. En anledning till varför
eleverna använder kroppsspråket ofta kan vara att en av gruppmedlemmarna behöver få
extra stöd för att kunna bilda sig en uppfattning om vad uppgiften handlar om. Eleven
som behöver extra stöd har autism. I detta specifika fall använder eleverna sig av verbal
kommunikation även i syfte att uppmuntra sin ena klasskamrat (eleven med diagnos) till
att vara delaktig i grupparbetet. Då denna elev visar att han klarar av att samarbeta och
hjälpa till att lösa uppgiften tolkas den verbala kommunikationen ha uppnått sitt syfte
eftersom mottagaren reagerar i enlighet med sändarens förväntningar (Sfard & Kieran,
2001). Sfard och Kieran (2001) lyfter fram vikten av att tänka på att all bedömning av
ett samtals effektivitet bygger på bedömarens personliga tolkningar och att olika
personer kan göra olika tolkningar av samma konversation. Den som talar kan göra en
bedömning av hur mottagaren verkar reagera på det som sägs medan en utomstående
observatör kan göra en helt annan tolkning. Därför menar författarna att det är viktigt att
vara tydlig med vems perspektiv som tas och i fallet beskrivet här tas observatörernas
perspektiv.
6.1.4. Grupp 3
Den tredje gruppen arbetar tillsynes uppgiftsfokuserat under hela tiden de observeras.
Det pågår diskussioner hela tiden och eleverna använder sig av matematiska begrepp
och alla visuella medierande redskap som de tidigare beskrivna grupperna använde sig
33
av. En av eleverna visar sin förståelse genom att upprepa det kompisarna har sagt samt
därefter beskriva egna, likande exempel. Detta kan ses som ett exempel på hur
kommunikationsbaserad social interaktion, eller interpersonell aktivitet, kan påverka
och utveckla elevers individuella tänkande eller så kallade intrapersonella aktivitet
(Mercer & Sams, 2006). I detta fall kan samarbetet i gruppen anses fungera väl och
eleverna verkar vara medvetna om vilka sociomatematiska normer som gäller under
matematiklektionen (Yackel & Cobb, 1996). Vidare visar eleverna tydligt att de anser
att de är viktigt att alla i gruppen ska förstå hur uppgiften kan lösas samt delta aktivt i
grupparbetet.
6.1.5. Grupp 4
Den sista gruppen som observeras pratar om annat och verkar inte fokusera på
uppgiften. Barnen sjunger och leker sten, sax, påse. En av eleverna nämner att hon har
fått nog och berättar för läraren att kamraterna inte arbetar med uppgiften. Hennes
agerande kan tolkas som ett initiativtagande till att få gruppen att fokusera på uppgiften
samt till att effektivisera gruppens matematiska kommunikation. Hon misslyckades
dock med sitt försök att fånga gruppens intresse och rikta den på uppgiften. Sfard och
Kieran (2001) nämner att det är viktigt att ha i åtanke att den verbala kommunikationen
vid samarbete i grupper under matematiklektioner inte alltid kan förväntas fylla sitt
syfte. Författarna menar att det inte ska tas för givet att eleverna lär sig matematik
genom att samtala med varandra och att elevers arbete i grupp inte nödvändigtvis
innebär att kommunikationen som sker är effektiv.
6.2. Observation 2
6.2.1. Första uppgiften
Sfard (2001) menar att kommunikation är ett försök att få andra personer att agera eller
känna på ett särskilt vis. Nilsson och Ryve (2010) tillägger att om den som är mottagare
av kommunikationen reagerar på ett sätt som möter sändarens förväntningar så har
34
kommunikationen uppfyllt sitt syfte. Vilket enligt författarna betyder att mottagarens
roll inte är passiv vid verbal kommunikation, utan att effektiv verbal kommunikation
förutsätter att den som är mottagare av kommunikationen försöker förstå budskapet och
bidra med en lämplig reaktion. I detta fall kan det innebära att elevernas roll vid
genomgången inte är passiv, även om de är tysta, utan att de, om kommunikationen ska
ses som effektiv, förväntas försöka förstå lärarens instruktioner och att deras reaktion
möter lärarens förväntningar. Vilka, vid genomgång av uppgiften, handlar om att följa
lärarens instruktioner.
Läraren säger till eleverna att det är ok att ta hjälp av formerna på väggen om de
känner sig osäkra. Detta kan tolkas som ett initiativ från lärarens sida att försöka göra
kommunikationen effektiv då det underlättar för eleverna att bidra med den förväntade
reaktionen.
Läraren förtydligar sin verbala kommunikation genom att visa eleverna den rätta
sidan i matematikboken så att de inte bara hör hennes budskap utan också kan se vad
hon menar. Detta kan, med stöd i Säljö (2000) och Sfard (2008) ses som användande av
ett fysiskt medierande redskap för att underlätta för eleverna att förstå. Utifrån
definitionen att kommunikation är effektiv om mottagaren förstår budskapet kan
lärarens förtydligande tolkas som ett initiativ till effektiv kommunikation.
6.2.2. Andra uppgiften – uppgiftsgenomgång
Som Forslund Frykedal (2008) påpekar kan själva strukturen på en uppgift påverka
elevernas grad av kommunikation. Under lektionens andra del arbetar eleverna med en
uppgift som, utifrån Forslund Frykedals (2008) definition, skulle kunna klassificeras
som en uppgift med specificerat innehåll då det enda eleverna själva behöver komma
överens om för att lösa uppgiften är vem som ska börja.
Syftet med uppgiften är, enligt läraren, att eleverna ska få träna på att ge tydliga
instruktioner. Läraren har konstruerat uppgiften så att eleverna måste kommunicera med
varandra för att lösa den, på så vis kan tolkningen göras att läraren därmed har tagit ett
initiativ till att möjliggöra kommunikation mellan eleverna. Hur de ska lösa uppgiften är
i övrigt på förhand bestämt och eftersom eleverna som ska samarbeta sitter rygg mot
rygg måste all kommunikation som sker dem emellan vara verbal. Den verbala
35
kommunikationen anses, enligt Björklund Boistrup (2013), och i enlighet med
läroplanen (Skolverket, 2011) vara en viktig kompetens inom matematik som eleverna
måste få möjlighet att utveckla.
6.2.3. Grupp 1
De två eleverna i grupp 1 lyckas åstadkomma en till synes effektiv kommunikation
utifrån definitionen att kommunikationen uppnår sitt syfte, då de under hela tiden de
observeras upplevs vara fokuserade på uppgiften. De upplevs ha ett gemensamt fokus
och de lyckas lösa sina uppgifter med hjälp av varandra. Sfard och Kieran (2001)
skriver att en förutsättning för effektiv kommunikation är att deltagarna i ett samtal
menar samma sak med samma ord.
Något som kan ha påverkat elevernas gemensamma fokus kan eventuellt vara att de
i vanliga fall inte leker med varandra på raster och kanske därför är mindre lockade att
”prata om annat” än vad de skulle varit om de var kompisar. Att båda eleverna, enligt
läraren, ligger långt fram vad gäller både matematik och svenska är en annan faktor som
kan ha påverkat kommunikationen.
6.2.4. Grupp 2
Som Sfard och Kieran (2001) påpekar är det inte säkert att elevers kommunikation vid
grupparbete leder till lärande i matematik och det är av största vikt att läraren hjälper
elever lära sig hur de ska kommunicera. En av eleverna i grupp 2 tycks ha svårigheter
med att veta vilken information han behöver ge sina kamrater för att de på bästa sätt ska
kunna följa hans instruktioner då han säger ”sätt en röd kloss bredvid den blåa”. När en
av kamraterna signalerar att informationen inte är tillräcklig genom att säga ”på vilken
sida?” försöker han förtydliga sin kommunikation med hjälp av artefakter då han pekar
på sin figur för att visa. Pojkens försök passar väl ihop med Säljös (2000) beskrivning
av hur fysiska medierande redskap kan användas tillsammans med intellektuella för att
förstå eller förtydliga ett budskap. Eftersom det visar sig att informationen ändå inte är
36
tillräcklig för att kamraterna ska känna sig säkra på var de ska sätta sin kloss använder
han sig istället av ett annat medierande redskap, dörren, för att ytterligare förtydliga.
Pojken förtydligar sin kommunikation på flera olika sätt för att kamraterna ska förstå,
medan flickan ställer ett flertal tydliggörande frågor som stöd till hans kommunikation.
Båda dessa faktorer kan tolkas som initiativ som tas för en effektiv kommunikation
eftersom sändarens budskap verkar uppfattas av mottagaren på det förväntade sättet
(Sfard & Kieran, 2001).
För att lösa uppgiften använde sig eleverna av osynliga referenser då de talade om
sina klossar, som kompisen inte kunde se. De använder också matematiska begrepp i
form av lägesord då de arbetar med uppgiften.
6.2.5. Grupp 3
Eleverna får i uppgift att beskriva en figur för en kamrat och ge instruktioner som
kamraten kan följa, men ingen uttrycklig instruktion ges i det första skedet gällande att
diskutera eventuella skillnader och dess orsaker. Då läraren frågar eleverna i grupp 3
varför de tror att det kan ha blivit fel svarar den ena eleven ”det bara blev så” vilket kan
vara ett tecken på att de inte funderat över vad som blivit fel och kanske inte heller varit
medvetna om att det var något de borde fundera över.
Riesbeck (2000) lyfter fram den betydelse lärarens sätt att presentera en uppgift har
för hur eleverna sedan arbetar och kommunicerar med varandra. Hon menar att eleverna
i större utsträckning samtalar med varandra om läraren är explicit med att det är vad
eleverna förväntas göra och genom att använda ord som förklara, berätta, diskutera
etcetera vid genomgång av uppgiften. Om läraren istället ger instruktioner som
innehåller ”göra ord” såsom klipp, rita och så vidare brukar elever i större utsträckning
genomföra uppgiften utan att föra djupare diskussioner inom grupperna (ibid.).
En tänkbar orsak till att eleverna inte vidare diskuterar orsaker till att figurerna blivit
olika, kan vara de sociomatematiska normer som råder i klassrummet. Om eleverna inte
är vana att föra diskussioner kring sitt resultat kan det vara ett tecken på att en av de
rådande normerna innebär att ”när en uppgift är löst går vi vidare till nästa, oavsett om
det är rätt eller fel och oavsett hur lösningen ser ut”. Ett annat alternativ kan vara att den
sociomatematiska normen i klassrummet säger att ”matematik handlar om att lösa
37
många uppgifter” varför pojkarna känner att de vill skynda sig och hinna många gånger
(Yackel & Cobb, 1996).
Efter fortsatta frågor från läraren kommer den ena eleven på en tänkbar lösning på
deras problem, nämligen att de måste hålla sina figurer stilla. Detta leder till att de kan
ge varandra tydligare instruktioner och lyckas med uppgiften. I detta fall skulle lärarens
frågor kunna ses som ett initiativ som bidrar till en mer effektiv kommunikation mellan
eleverna. Hon tar även hjälp av klossarna som fysiska medierande redskap för att
förtydliga sitt budskap.
Under lektionens gång uppmanar läraren eleverna vid flera tillfällen att diskutera
med varandra kring vad som kan ha blivit fel i instruktionerna och hur de istället skulle
kunna göra. I enlighet med Yackel och Cobb (1996) läser eleverna av läraren för att
förstå vad som gäller i matematikklassrummet. Därmed kan lärarens frågor, om de är
vanligt förekommande, i förlängningen leda till att en sociomatematisk norm etableras
som säger att ”matematik innebär att diskutera olika lösningar”.
6.3. Sammanfattande analys
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna vid båda observationstillfällena valde att dela
in sina elever i grupper, vilket kan tolkas som ett initiativ från lärarnas sida att försöka
effektivisera elevernas kommunikation. Det faktum att båda lärarna valde att arbeta med
grupparbete som metod under sina lektioner skulle kunna tolkas som att båda har en
sociokulturell syn på lärande. Denna tolkning grundas i Vygotskys (1978; 1986) teorier
om att individer, i detta fall eleverna, utvecklar sitt tänkande genom att interagera och
kommunicera med andra individer. Vid första observationstillfället blev eleverna
indelade in i grupper à fyra personer, medan eleverna vid andra observationstillfället
blev indelade i par. Vid gruppindelningarna under dessa matematiklektioner förväntas
av eleverna att de ska kunna samarbeta för att tillsammans komma fram till en lösning,
vilket i enlighet med Yackel och Cobb (1996) regleras av sociomatematiska normer.
Enligt Yackel och Cobb (1996) skapas och omförhandlas sociomatematiska normer
av lärare och elever tillsammans i den specifika kontext som utspelar sig under
matematiklektioner. Författarna menar också att läraren sätter sin prägel på normerna i
mycket större utsträckning än vad eleverna kan göra, vilket också kan innebära att
38
läraren får möjlighet att både påverka och reglera lärandet och de normativa aspekterna
av matematiska samtal i klassrummet.
Vid genomgången av samtliga uppgifter talade lärarna till sina elever genom att
använda både vardagliga ord och matematiska begrepp. Riesbeck (2000) framhåller att
det är viktigt att elever får använda ett matematiskt språk då de interagerar med
varandra och att begreppens inbördes likheter och skillnader diskuteras om eleverna ska
kunna förstå vad begreppen betyder. Mercer och Sams (2006) och Riesbeck (2000)
betonar att sättet läraren introducerar uppgifter på påverkar hur elever använder
vardagliga ord och matematiska begrepp. Om läraren använder matematiska begrepp i
undervisningen stimuleras även eleverna att göra det i större utsträckning.
Under inledningsskedet av båda de observerade lektionerna är den huvudsakliga
kommunikationen verbala instruktioner som riktas från läraren till hela gruppen med
elever. Många matematiska begrepp förekommer, till exempel triangel, kvadrat,
mönster, former, summa och differens. Vidare kunde det observeras att båda lärarna
försöker variera sina undervisningsformer genom att använda olika visuella medierande
redskap. Schleppegrell (2007) anser att det är viktigt att använda varierade
undervisningsformer och ha ett tillåtande arbetsklimat för att möjliggöra för elever att
kommunicera med varandra och med läraren. Det tillåtande arbetsklimatet kan i sin tur
innebära att eleverna utnyttjar varandras kompetenser i större utsträckning då de
exempelvis arbetar med uppgifter med ospecificerad struktur på innehållet (Forslund
Frykedal, 2008).
39
7. Slutsatser och diskussion
7.1. Slutsatser
Utifrån ovan presenterade teorier och det empiriska material som samlats in
framkommer att begrepp som sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996),
medierande verktyg (Säljö, 2000), matematisk terminologi (Björklund Boistrup 2013;
Schleppegrell, 2007) och uppgiftens utformning (Forslund Frykedal, 2008; Riesbeck,
2000) har stor inverkan på kommunikation i det matematiska klassrummet. Därmed blir
dessa
begrepp
viktiga
analysverktyg
vid
analys
av
kommunikationen
i
matematikundervisning och dess effektivitet. Med utgångspunkt i det sociokulturella
perspektiv som genomsyrar hela arbetet har vi tittat närmare på vilka initiativ lärare och
elever tar för att kommunikationen ska bli effektiv.
Vid båda observationerna har lärarna på olika sätt tagit initiativ till att försöka göra
kommunikationen effektiv. Detta gjordes exempelvis genom att lärarna hänvisade till
visuella medierande redskap (Sfard & Kieran, 2001) eller genom att de utformade
uppgiften på ett sådant sätt att det stimulerade eleverna att kommunicera verbalt med
varandra för att lösa uppgiften (Forslund Frykedal, 2008; Riesbeck, 2000). Fler exempel
då lärare tagit initiativ till en effektiv kommunikation var när de, med hjälp av frågor,
uppmuntrade eleverna att lista ut tänkbara lösningsstrategier eller att diskutera sina
lösningar. I enlighet med Yackel och Cobb (1996), tolkar vi att detta försök till att
effektivisera kommunikationen kan leda till att en sociomatematisk norm etableras i
klassrummet.
Vid flera tillfällen under observationerna har eleverna tagit initiativ till att göra
kommunikationen mer effektiv. Exempelvis när de förtydligar sina budskap på olika
sätt för att kamraterna ska förstå vad de menar, det vill säga, för att budskapet ska
uppfattas av mottagaren på det förväntade sättet (Sfard & Kieran, 2001).
Ett annat exempel som kan nämnas är en elev som använder sig av hot om att
skvallra för att få gruppen att fokusera på uppgiften och därigenom visar initiativ till att
effektivisera gruppens matematiska kommunikation. Vidare har elever vid många
tillfällen använt sig av gemensamma referensramar och visuella medierande redskap
som stöd för sin verbala kommunikation. Dessa verktyg används, i enlighet med Säljö
40
(2000), som ett stöd för att förklara och förstå och kan därför ses som redskap för att
göra den verbala kommunikationen mer effektiv.
7.2. Diskussion
Utifrån en sociokulturell syn på kommunikation anses interaktion vara en väsentlig
förutsättning för att effektiv kommunikation ska kunna uppstå. Det har varit intressant
att studera den verbala, matematiska kommunikationen som förekommer i klassrummet.
Med stöd i studiens resultat, men även tidigare forskning (se t.ex. Björklund Boistrup,
2013), anser vi att det är viktigt att lärare är medvetna om de faktorer som kan bidra till
att den verbala, matematiska kommunikationen blir effektiv i klassrummet. Som
yrkesverksam lärare kan det vara av stor vikt att förstå hur den verbala
kommunikationen blir en matematisk kompetens som eleverna kan använda för att
ytterligare utveckla sin matematiska förståelse. Vår förhoppning är att denna förståelse
delvis kan bildas med hjälp av att läsa detta arbete. Avseende studiens generaliserbarhet
kan vi naturligtvis inte dra några långtgående slutsatser på grund av studiens begränsade
format.
Såväl den aktuella läroplanen (Skolverket, 2011) som forskning (se t.ex. Björklund
Boistrup, 2013; Lithner m.fl., 2010) lyfter fram kommunikation som en viktig förmåga
(kompetens) för elever att ha som ett led i att förstå matematik. Studiens resultat visar
att både lärare och elever tar initiativ till att effektivisera verbal kommunikation under
matematiklektioner, med både lyckade och mindre lyckade resultat. Vid analys av
observationerna konstaterades, i enlighet med (Sfard & Kieran, 2001), att all verbal
kommunikation som förekom inte var effektiv. Vår undersökning visar också att, även
om eleverna inte alltid vet hur de ska gå tillväga, tas många initiativ till att
kommunicera effektivt. Därför menar vi också att det skulle vara intressant att vidare
undersöka hur kommunikation lärs ut till elever inom ramen för matematikundervisning.
Avslutningsvis vill vi nämna att vi är medvetna om att våra värderingar har präglat
vårt val att genomföra studien på det tidigare presenterade sättet. Som tidigare nämnt
genomsyras hela detta arbete av det sociokulturella perspektivet i vilket vi också
grundar vårt synsätt på lärande.
41
Referenser
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Björklund Boistrup, L. (2013). Muntlig kommunikation inom algebra - hur bedömer vi?
Cronholm, S. & Hjalmarsson, A. (2011). Experiences from sequential use of mixed
methods. Electronic Journal of Business Research Methods, 9(2), ss. 87-95.
de Lange, J. (1999). Framework for classroom assessment in mathematics. Utrecht,
Nederländerna: Freudenthal
Institute & National Center for Improving Student
Learning and Achievement in Mathematics and Science.
Forslund Frykedal, K. (2008). Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete: Om
ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer. Linköpings universitet,
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik inom
arbetsliv och utbildning (PiAU), & Utbildningsvetenskap.
Lithner, J., Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J. & Palmberg, B. (2010).
Mathematical competencies: A research framework. I C. Bergsten, E. Jablonka & T.
Wedege (red.), Mathematics and mathematics education: Cultural and social
dimensions. Proceeding of MADIF 7. The seventh mathematics education research
seminar, Stockholm, January 26–27, 2010 s. 157–167. Linköping: SMDF.
Mercer, N. (1995). The guided construction of knowledge: talk amongst
teachers and learners. Clevedon: Cromwell Press Ltd.
Mercer, N. & Sams, C. (2006). Teaching Children How to Use Language to Solve
Maths Problems. Language And Education, 20(6) ss. 507-528.
Ryve, A., Nilsson, P. (2010). Focal event, contextualization, and effective
communication in the mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics,
74(3), ss. 241- 258.
42
Riesbeck, E. (2000). Interaktion och problemlösning: att kommunicera om och med
matematik. Lic.-avh., Linköpings universitet. Linköping: Univ.
Rohrbeck, C.A., Ginsburg-Block, M.D., Fantuzzo, J.W. & Miller, T.R. (2003). Peerassisted learning interventions with elementary school students: A meta-analytic review.
Journal of Educational Psychology, 95(2), ss. 240-257.
Ryve, A., Nilsson, P., Pettersson, K. (2013). Analyzing effective communication in
mathematics group work: The role of visual mediators and technical terms. Educational
Studies in Mathematics, 82(3), ss. 497-514.
Schleppegrell, M. J. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching and
learning: A research review. Reading & Writing Quarterly, 23(2), ss. 139-159.
Sfard, A. (2001). There is more to discourse than meets the ears: Looking at thinking as
communicating to learn more about mathematical learning. Educational Studies in
Mathematics, 36, ss.13-57.
Sfard, A. (2008). Thinking as communicating: Human development, the growth of
discourses, and mathematizing. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Sfard, A., & Kieran, C. (2001). Cognition as communication: rethinking learning-bytalking through multi-faceted analysis of students’mathematical interactions. Mind,
culture and activity, 8(1), ss. 42-76.
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Stockholm: Skolverket.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Prisma.
Säljö, R. (2005). Lärande & kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva
minnet. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.
43
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Vygotsky, L.S. (1986). Thought and language. Cambridge Mass: MIT Press.
Yackel, E., & Cobb, P. (1996). Sociomathematical norms, argumentation, and
autonomy in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 458–
477.
44
Bilaga 1
Antal observatörer:
Observatörernas namn:
Tidpunkt för observationen (datum och tid):
Plats för observationen (lokal):
Observatörens placering i rummet
Ange om observatören förflyttar sig i klassrummet
Hjälpmedel under observationen:
Lärarens benämning på lektionen:
Vilka artefakter har eller tilldelas eleverna under lektionen?
Antal elever i klassrummet:
Antal lärare i klassrummet:
Antal övriga personer i klassrummet:
Vem av de närvarande i klassrummet ska observeras?
Hur sitter de elever som observeras?
Koder till observationsschemat:
Vilka ord används?
1. Vardagliga ord: VO
2. Matematiska begrepp: MB
Vid uppgiftsfokuserade samtal kan syftet skifta mellan att:
1. Förstå uppgiften: F
2. Tolka uppgiften: T
3. Lösa uppgiften: L
4. Förtydligande: FT
45
Observationsschema
Med vardagliga ord = VO
Med matematiska begrepp = MB
Del av lektionen: (t.ex. genomgång, enskilt arbete, redovisning m.m.)
Förtydligande Med
hjälp av
artefakter
Samtalstyp
Med
hjälp
av
skrift
Med
Med hjälp Med
hjälp
hjälp av av
gemensamma
ritande
”osynliga
referensramar
referenser”
Uppgiftsfokuserat
samtal i helklass
Övriga samtal i
helklass
Lärare talar till
klassen
Läraren talar till
gruppen
Uppgiftsfokuserat
samtal
enstaka
elev och lärare
Övriga
samtal
enstaka elev och
lärare (innefattar
även elevsvar)
Uppgiftsfokuserat
samtal
mellan
elever
Övriga
samtal
mellan elever
Uppgiftsfokuserat
samtal
mellan
elever i grupp
Övriga
samtal
mellan elever i
grupp
Kommentarer:
46
Blad Nr:
Med
hjälp av
kroppsspråket
Med
hjälp
av
färdiga
bilder
Bilaga 2
47