OCKENSTRUNT - Sockenstrunt.se

OCKENSTRUNT
FRÖSUNDA
årgång
HEMBYGDSFÖRENINGS
KVARTALSTIDSKRIFT
10
nr 1
EJNA"- CA~LSSON
,,
- en man och hans biLder
1988
Omslagsbilden~
o~ora
Ekeby
gård
i
Vallentuna år 1919. Från
väneter Carlsson vid tBmr
marna och Ejnar Carlsson
på hästryggen.
Ejnar Carlsson ftlddes 1909
på Ltlvstaholm i Sigtuna.
Han
kom,
efter att ha
flyttat till flera olika
platser,
tillsammans med
ftlräldrar och syskon till
Stora
Ekeby
gård
i
Vallentuna
1918.
1922
flyttade
familjen
till
FrBsunda
och arrenderade
Prästgärdens
mark. -Ej nar
och hans äldre bror Emil
tog så småningom Bver arrendet och brukade Prästgårdens
jord
fram till
1967, då brBderna flyttade
till Tomthälla, Stolp Ekeby
i Frtssunda. Där bodde Ejnar
kvar till sin dtld 1 juli
1986.
___.
Stora Ekeby gårds marker·
bestod av 74 tunnland åkermark och 74 tunnland skogamark.
Ekonomibyggnaden
uppfBrdes
omkring
1885.
3
Mangårdsbyggnadens vid stora Ekeby
gård i Vallentuna, byggd ca 1890. Fr
v arrendatorn Gustav E Carlsson och
hustrun Ida, sönerna Ejnar och Karl,
Hanna Karlsson och hennes man <arbetade på gården> och en tvåårig
son, äldste sonen Emil Carlsson,
nämndeman August Eriksson, Lugnet
<förre ägaren till Ekeby> och siste
ägaren Johan Eklund.
Skolkort från småskolan i Vallentuna
1918. Lärarinnan heter Edit Lundgren
och Ejnar Carlsson sitter i främre
raden, tredje pojken fr v
...__ .
Anglo~et nr 28 SR J.
Frösunda 1923.
Angloket
tillhör Järnvägsmuseet i
Gävle. Loket byggt 1920 i Cassel i
Tyskland till en kostnad av 81.352
kr, hastighet 69 kmltim
P! väg till utemjölkning fr v Ejnar, Edith
och Ida Carlsson. Hästen heter Mo11y. PrästgArden i Frösunda 1923.
Bjnar Carlsson
1923
vid
utemjölkning i SjBhagen
Arrendatorsbostaden
1926. Bostaden lAg
iel.
~
vid Prästgården
i husets h!Sgra
Självbindare vid Prästgården 1942, dragen
av tre hästar, vilket var det vanligaste.
På bindaren sitter G E Carlsson, Ejnars
FrHsunda handbollslag
Gulli öhman, Alice HelgHstam, Lisa Jansson, Stella öhman, Svea Johansson och
Mary Jansson. Knästående
fr
Asta
Fredin, Ann-Marie
Jansson och
Johnsson.
unga arbetsgänget vid nya idrottsplatsen BjBrkvallen 1939.
6
Ej nar Carlsson som rekryt vid Al 1931.
Dessa 10 tjejer tjänstgjorde i luftbevakningen
vid Prästgården 1940. Fr
v Bvre raden Asta Fredin,
Rut
Larsson, Ann-Xarie ,
Jansson,
befälhavare
Signe Andersson och Gullan Laurell. Sittande fr
v
Britta
Andersson,
Ingegerd Wiberg och AnnaLisa Fröman.
Luftbevakningsstyrkan
utanfBr Prästgården 1940.
St!.end~ fr
v Svensson,
Fred
Björklund Karkim,
Ragnar Karlsson Kårsta,
Edvin Berglund storvreten
Orkesta, Lundberg Morsta
össeby-Garn
och
Axel
Skyllberg Täby.
Bevakningsmanskap i gamla
arrendatorsbostaden
vid
Pr-ästgår-den
i
Frtlsunda
julen 1939. Fr v Bvre raden
Broman Skepptuna, Pettersson örby Lagga, Sven Gehlin
MMrkim,
Axel
Andersson
GottrBra, Harald Sundstrtlm
Närtuna och Edvin Juhlin.
Första raden fr v Ejnar
Carlsson
Prästgården och
Gustav Bodin, djurskötare
vid Prästgården.
Bindarbåten i arbete 1942. Det hade varit Dissväxt och manskapet slog
vass, som skulle användas som djurfoder.
Kvarnresa 1943.
racken sitter
bredvid står svägerskan
Linnea Carlsson, elegant
1 pälskappa
och pälsbrämade pampuscher.
---
Beredskapare
på
Gri:Sna
Lund 1943.
Ejnar till
sitter t h i bilen.
Bondsågning
Prästgården
Fri:Ssunda såg
På
lasset sitter
Arne öhrlund, Forsbacka.
BI:Snderna
fick
såga
sitt
Ejnar
Carlsson
utanfi:Sr t iJDJDer vissa dagar
Prästgården 1943. På taket vid sågen
luftbevakningstornet.
.
Fri:Ssunda såg och hyvleri 1942. Bågen ägdes av ID.·••-c~
Edvard Thorell och hade 15 arbetare anställda .
TraktorfBraren pA bilden heter Karl MUtzell.
Han var systerson till brBderna Albert och
Alvar Gustafsson, som arrenderade Thorsells
stora gård i Stolp-Ekeby. Karl MUtzell omkom
vid en traktorolycka 1948 nedanför BjBrkås nära
avfarten till Rolsta. Olyckan inträffade på
hemväg från en spannmålstransport till Norrtälje.
Traktor
McCormick
och
självbindare år 1946. På
traktorn
sitter prästsönerna Karl-Erik, LarsOlof och .Jan-Hans Sjöberg. På bindaren sitter
ndatorn
Gustav
E
ietor traktor 25:an med hydraul och differentialspärr. En mycket modern traktor· :f"t$:r· lati\
t:l.d, Iapor·ter·ad trAn Tjeckoslovakien i slutet
på 1940-talet. Försäljare var Sven Wahlstr~•~
Balata. Hans försäljningsargument var: "Mycket
bränslesnål - det nästa ökar i tanken när man
kör."
J
\0
Issågning på Helgösjön
1945. Från vänster
Ejnar Carlsson, Emil
Carlsson och Helge
Andersson, Hamra.
Isktlrning och lastning
på Helgösjön 1945. Från
vänster Helge Andersson,
Hamra. Ej nar och Emil
Carlsson.
~
Helgtl
gård
Frösunda.
Huvudbyggnaden
byggdes
omkring år 1640 av generalfälttygmästare
Olof
öhrnhufvud.
Den brann
ned i februari 1960.
Flygelbyggnaden
till
höger är från 1700-talet
och restaurerades 1944.
~
"
Fyra damer i udd6nsbacken 1960. Till h~ger Svea Udd6n, Gustavsberg Stolp-Bkeby. De ~vriga damerna är okända, men är
från Stockholm.
Pettersson <1872-1963)
Ejnars mor Ida Carlsson - en Karl
sin r~kkur, som stod vid uppfarten
blomma bland blommor 1948.
till festplatsen vid Vreda hage.
:Han ri:Skte varje år fläsk åt frösundaborna. Bilden är tagen
1955 då han bodde i gamla ålderdo:mshe:mmet, "fattigstugan".
Solrosen 1974. Fr~et tog Ejnar hem
från en resa i södra Spanien 1973.
Ungdomar utanför magasinet vid Frösunda Handel
~~~--~f år
1946. Frän vänster:
Gunda Ohlsson pA cykel 1
Harry
öhrlund,
AnnaGreta Karlsson och Olle
Nyström.
Flygfoto
PrästgArden
Frösunda
1955. Huset
upptill
höger var
arrendatorbostad från 1925
till 1930. Då byggdes den
vita
tvåvåningsbyggnaden
upptill i mitten som ny
arrendatorbostad. Hitom den
syns vedboden, byggd 1925.
Ladugården
i
mitten är
byggd 1912. Till höger om
syns svin- och hönshus
1936. Till vänster om
ladugården syns redskapslimed
magasin, byggt
935. , l'ärmast pA bilden !i r
som byggdes 1934.
Karl-Erik Sjöberg pumpar
gödselvatten vid Prästgärden Frösunda år 1949.
+
Adolf Sigfrid Julius Svensson föddes den 5 december 1873 i Adolf Fredriks församling i Stockholm. 1914 kom han till Frösunda från K!rsta. I socknen kallades
han allmänt för sotar Svensson eller bara Sotarn. Han var medlem i hemvärnet,
som bildades under kriget och han deltog flitigt i övningarna. Iförd uniform
och hjälm kallade han sig då adjutant stålhjälm. Hans uppgift var att en gång i
veckan s~rja vägbommen här på bilden - bommen låg
vid Klockarån. I yngre dagar försörjde sig sotar
Svensson delvis genom sotning, , För övrigt gick han i
gårdarna och "hälsade på". Han var väl förtrogen med
gårdarnas mattider och anpassade besöken därefter.
Han bodde långt in i skogen ensam i en stuga, Iy~
torp. År 1926 eller 1927 flyttade Sotarn till fattigstugan vid Sunnanå . Där skötte han sig själv och
levde sitt vanliga bohämeliv. När han · inte kunde
klara sig själv längre - han var då över 80 år - kom
han till ålderdomshemmet i Vallentuna 1956, där han
avled den 17 februari 1959.
Auktion vid
Halvar
kon.
R~vning
av det gamla
spåntaket på Frösunda
kyrka.
Bilden
är
tagen 1975 från söder.
+--
Fri:Ssunda hembygdsförenings första
midsommarfirande 1976. Spelmän är
från vänster: Thomas J!verbrant,
Sven Wahlström, Håkan och KarlHenrik Wredh.
'
.
Ag3ren t-i!! Jioler)).a
=r
~Ytd ~ark<,on ar
~m1h-all a Siolp- Ekeb~
h- pswnd a
19~g
Danderyds
Sjukhus
augusti 1979. Kiddag
kl 16.30 på sal 11,
avdelning 65.
IS
Ejnar Carlsson fotograferad 28 januari 1984 i samband med en
ljudinspelning till bildarkivet. Foto Yngve SjHgren.
atudiecirkeln Ejnar Carlesons - en man och
hans bilder.
Vl:r·IH~
1987 blev jag uppringd av Agneta
Reine-Ivgren och Sven Billersj~. De undT-N.da om jag ville komma till Frösundagården och titta på de .a lbum med fotografier
och lådor med negativ Frösunda hembygdsförening fAtt ta emot efter Ejnar Carlsson. Vi träffades några i stycken i Frösundagården och beslöt att arbeta med
fotografier och negativ i studiecirkelform. En cirkel 1 StudiefBrbundet Vuxenskolan i samarbete med Frösunda hembygdsförening startades direkt och vi träffades
ungefär en gång per månad under våren.
Agneta blev administrativ och jag prakti~k
ledare.
Vi har fortsatt att träffas regelbundet
och hittill.s har vi hunnit med att ta bort
all tejp i de första elva albumen och
klistra fast fotografierna på nytt med
arkivvänligt klister.
Vi har numrerat
albumen och alla fotografier. Minst två
cirkeldeltagare har hjälpts åt att välja
ut viktiga fotografier som skall förses
med nytt negativ i svart/vitt. Till årsmijtet gjorde vi en liten skärmutställning
där vi presenterade några av fotografierna
1 samlingarna.
De sista gångerna under
våren 1988 försökte vi sammanföra negativen med fotografierna. Det tog längre tid
och var mycket svårare än vi trodde.
Under hösten har vi arbetet med detta
nummer av Sockenstrunt. I vår planerar vi
att ta hand om de sex nya album som cirkeln fått. Dessutom skall vi fortsätta med
att hitta rätt negativ till åtminstone de
viktigaste fotografierna.
Vi har mycket trevligt när vi arbetar och
många gånger har vi förundrat oss över
Ejnars förmåga att fotografera och dokumentera.
Deltagare i cirkeln är Sven Billersjö,
Agneta Heine-Ivgren, Bertil Hellsten, Gun
och Gunnar Hillbo, Sigvard Jansson, Kerstin Xannerfeldt, Olle Wredh, Ulla och
Harry öhr l und och St i g öhman. Dessutom har·
ibli.nd Xalin Hellsten och Berndt Wredh
varit med oss.
Gun Hillbo
Vallentuna bildarkiv
CK ENSTRUNT
HEMIM:åDSFÖRENINGS
Adress:
ADSv utg:
KVARTALSTJDSKRJFT
Björkås, Frl:Ssunda,
186 95 VALLENTUBA
Bert il Hellsten
302 54
PRöSODA HBJIBYGDSFöRBIIIG
Ordförande: Agneta Ivgren
320 74
Kassör:
Ann-Xarie Karlsson
302 05
Postgiro:
80 58 98-4
ledlemsavgift per år: 30 kx för vuxen,
5 kr fBr ungdom 12 - 15 år.