Nyheter för överförmyndare - Sveriges Kommuner och Landsting

Nyheter för överförmyndare
_______________________________________________________________________________________
Avdelningen för juridik
Eva von Schéele
Mars-april-maj 2015
RÄTTSFALL OCH DOMAR
Samtycke till att låta omyndig driva rörelse
Förmyndarna till en omyndig pojke (över 16 år) ansökte hos överförmyndarnämnden om tillstånd för sin son att driva rörelse i form av enskild firma inom jordbrukssektorn. Nämnden avslog ansökan med motiveringen att dels påtala de ekonomiska risker som finns vid enskild firma, dels att syftet var att underlätta andra
företagares löneadministration. Man föreslog också att det var möjligt att bilda ett
kommanditbolag med betydligt lägre ekonomiska risker för pojken.
Förmyndarna överklagade beslutet och tingsrätten beslutade att gå på föräldrarnas
önskan. Överförmyndarnämnden överklagade beslutet till hovrätten.
Även hovrätten biföll föräldrarnas talan. Domstolen pekade på vad man i prop.
1993/94:251 s 242 f säger om att överförmyndarnämnden vid sin bedömning ska
särskilt beakta att det var den omyndiges egna ekonomiska och andra intressen
som var avgörande. ”Härutöver kan nämnas att det i doktrinen antagits att motiven
till 1924 års förmynderskapslag fortfarande kan ge viss ledning vid prövningen av
om samtycke ska ges”.
(Min kommentar: Domstolen stöder sig tydligen på snart hundra år gammal lagstiftning vilket, enligt min mening, är anmärkningsvärt.
Ytterligare ett incitament att en översyn av FB:s bestämmelser är nödvändig).
Någon kommentar till syftet med den enskilda firman var att ”underlätta andra
företagares löneadministration” lämnas inte.
Svea Hovrätt, ärende ÖÄ 960-15, meddelad 2015-02-24.
Rätt att ta del av allmän handling: sekretess i 20 eller i 70 år
I två rättsfall från 2014 respektive 2015 har kammarrätten fastslagit att överförmyndaren måste i sin bedömning av att lämna ut handlingar eller inte dels beakta
att sekretessen enligt 32 kap. 4 § OSL som gäller i högst tjugo år, dels bestämmelsen i 11 kap. 1 § OSL om överföring av sekretess. Det senare kan innebära att
sekretess för uppgifter inom hälso- och sjukvården gäller i högst 70 år enligt 25
kap. 1 § OSL.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315 [email protected] www.skl.se
Mars-april-maj 2015
Överförmyndaren måste därför gå igenom de handlingar som någon önskar få
ut och göra en bedömning utifrån de olika sekretessbestämmelserna.
Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 533-24, meddelad 2014-06-25 och mål nr
3172-14, meddelad 2015-02 13.
Utlämnande av gode mäns e-postadresser
Kammarrätten har fastslagit att överförmyndaren måste lämna ut gode mäns
e-postadresser då en person ville ha uppgifterna för att kunna lämna erbjudande
gällande en tjänst som riktade sig till de gode männen och deras huvudmän. Med
hänsyn till uppgifternas karaktär och syftet med begäran fann domstolen att
e-postadresserna kunde lämnas ut utan att någon lider skada eller men enligt 32
kap. 4 § OSL.
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 9737-14, meddelad 2015-03-05.
(Min kommentar: Det är lämpligt att överförmyndare upplyser ställföreträdare
att de kan komma att få reklamerbjudanden i sin egenskap av god man eller förvaltare men att det inte är något som överförmyndaren sanktionerat).
Förordnande av boutredningsman
Enligt 19 kap. 1 § första stycket ärvdabalken är det endast överförmyndaren som
är behörig att för en omyndig dödsbodelägares räkning ansöka till tingsrätten om
att dödsboet ska avträdas till förvaltning av boutredningsman. Överförmyndarens
behörighet är exklusiv och den omyndiges förmyndare har alltså inte behörighet
att ansöka om boutredningsman.
Kristianstads tingsrätt, Ä 395-15, meddelad 2015-03-30.
JO
Allvarlig kritik och kritik mot en och samma överförmyndarnämnd i
flertalet ärenden för långsam handläggning av ärenden m.m.
En överförmyndarnämnd har fått dels allvarlig kritik för långsam handläggning
av en begäran om entledigande samt jämkning av ställföreträdarskap, dels kritik
i ett flertal ärenden under relativ kort tid där handläggningen varit alltför långsam.
Det har också framkommit att anmälare och andra inte fått några besked från
nämnden trots flertal påstötningar under lång tid och det har också varit svårt,
ibland omöjligt, att få kontakt med handläggare inom förvaltningen.
JO, dnr 4007-2014 meddelad 2015-05-13, dnr 581-2014 meddelad 2015-02-10,
dnr 1082-2014 meddelad 2015-02-26, dnr 2359-2014 meddelad 2015-05-13,
dnr 4897-2014 meddelad 2015-05-13 samt dnr 5228-2014 meddelad 2015-05-13.
2 (4)
Mars-april-maj 2015
Kritik mot socialnämnd vid omplacering av 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hörts
Fem ensamkommande barn var placerade på ett HVB-hem på frivillig grund.
Under en viss tid var situationen på boendet turbulent och socialnämnden beslutade att de fem barnen, som då var 16 år gamla, skulle omplaceras. Barnens gode
män informerades och nämnden förde diskussioner med dessa inför omplaceringarna. De gode männen informerade i sin tur barnen om den planerade flytten.
I mål och ärenden som handläggs enligt socialtjänstlagen har ett barn som har
fyllt 15 år rätt att föra sin egen talan. Barnet får då ställning som part i målet och
den gode mannen företräder inte ensam barnet. Socialförvaltningen borde därför
ha talat med barnen innan beslut om omplacering fattades för att klarlägga om de
samtyckte till detta.
Socialnämnden får kritik för att ha åsidosatt de grundläggande bestämmelserna i
socialtjänstlagen om hur ärenden som rör barn som fyllt 15 år ska handläggas.
JO, dnr 4860-2013 m.fl., meddelad 2015-03-18.
Övrigt
Informationsblad om bankfrågor
Svenska Bankföreningen har tillsammans med SKL och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram ett antal faktablad. Dessa är:
1. Barns tillgångar
2. Bankärenden för vuxen med god man
3. Bankärenden för personer med förvaltare
Inom kort kommer:
4. Bankärenden vid dödsfall
Likaså kommer inom kort andra upplagan av broschyren Bankfrågor för
ställföreträdare för barn och vuxna att finnas tillgänglig. Ett kort stycke om
penningtvätt har lagts till och vissa missvisande påståenden har tagits bort.
Samtliga dessa faktablad och broschyren finns på www.swedishbankers.se.
Utbetalningar från Brottsoffermyndigheten – överförmyndaren inte
längre behörig att öppna konton
I den skrivelse från 2013-11-04 som Brottsoffermyndigheten och SKL tog fram
tillsammans om utbetalningar till omyndigt barn måste vi dessvärre och tills
vidare påpeka att överförmyndarna inte längre är behöriga att öppna konton för
barns räkning. Detta beror på de penningtvättsregler som numera gäller. Den
överenskommelse som tidigare fanns med dåvarande Juristkommittén inom
Svenska Bankföreningen har upphört att gälla.
3 (4)
Mars-april-maj 2015
Om inte förmyndarna ansöker hos Brottsoffermyndigheten om utbetalning till
omyndigt barn är det således endast en av överförmyndaren förordnad god man
enligt 11 kap. 2 § FB som har behörighet att ansöka om utbetalning och också
öppna ett spärrat konto i barnets namn.
Brottsoffermyndigheten har informerat om att det ibland dröjer alltför länge innan
en god man förordnas. Det är inte acceptabelt. Ett beslut om förordnande av god
man i nu aktuella fall ska ske snarast då det är fråga om barns rättigheter och då
barnet även är ett brottsoffer.
Blandade verksamheter/ öppna landskap
Inom SKL har vi haft ett projekt om blandade verksamheter, d.v.s. hur kan, bör
och får olika verksamheter i en kommun sitta tillsammans i öppna landskap
och/eller ha gemensamma lokaler. Då frågan ställdes om detta var möjligt för
överförmyndarverksamheten blev det omgående klarlagt att detta inte var förenligt
med den sekretess som överförmyndarförvaltningarna lyder under. I varje ärende
inom överförmyndarens hägn finns personliga och ekonomiska uppgifter av särskilt känslig natur och som är sekretessbelagda. Det är därför olämpligt att tjänstemän (eller förtroendevalda) från andra verksamheter ska få dela rum/lokal med
överförmyndarförvaltningen. Sekretessen inom en myndighet är ju också så stark
att även tjänstemän inom samma myndighet inte har rätt att ta del av uppgifter i
ärenden som denne inte själv handlägger.
Inte heller allmänheten, inklusive gode män och förvaltare, får utan tillåtelse kliva
in i en överförmyndarhandläggares arbetsrum. Om så sker måste det stävjas och
ett särskilt besöksrum bör om möjligt finnas tillgängligt. Allt för att inte känsliga
uppgifter ska komma obehöriga till del.
4 (4)