Samverkansmöte 2015-03-23 Anteckningar från mötet

Samverkansmöte
2015-03-23
Närvarande:
Kenneth Netterström – Ordförande för Skolnämnden
Helena Vik – Sakkunnig på Skolförvaltningen
Katrin Titma – Kantarellens Förskola
Torbjörn Ulfhjelm – Luffarbackens Förskola
Christoffer Lindberg – Söralids Förskola
Maria – Luffarbackens Förskola
Sofia – Båtstorps Förskola
Josefine Dalqvist – Säby Förskola
Mikael Ekberg – Tallsätra Förskola
Anteckningar från mötet
Historia bakom samverkansgruppen
Mötet inleddes med en kort sammanfattning av historien bakom samverkansgruppen och hur den
kom till.
Det hade under en längre tid bedrivits diverse föräldrarådsmöten på Luffarbackens förskola och där
kom man under 2011 fram till att det vore bra med ett möte tillsammans med diverse
kommunpolitiker för att de också skulle få höra föräldrarnas åsikter. Förskolechefen på Luffarbacken
tog då kontakt med kommunen och där det sedan sammankallades till ett första samverkansmöte.
Avsikten med mötet var att åskådliggöra vad föräldrar till barnen på förskolorna i Österåker tycker
om förskoleverksamheten. På samverkansmötet kallades det därför in representanter från alla
Österåkers förskolor, såväl kommunala som fria förskolor. Till en början fanns det med många
representanter på mötet men detta har tyvärr minskat med åren.
På mötena har det vid olika tillfällen bjudits in exempelvis representanter från Armada och personer
från ekonomistaben i kommunen för att diskutera med dem de frågeställningar som finns. Dessutom
har man besökt metod- och språkverkstaden.
Under årens lopp har man på samverkansmötena bland annat diskuterat de stora barngrupperna i
syfte att försöka minska dessa. Dessutom har man även tidigare drivit frågan om att under
föräldraledighet för ett barn få ha det andra barnet på förskolan i 30 timmar istället för 15 vilket nu
är genomfört.
Diskussion om stora barngrupper
Liksom på tidigare möten så ställdes den viktiga frågan om de stora barngrupperna som finns på
Österåkers förskolor och hur dessa kan minskas.
Enligt Kenneth så är detta en komplicerad fråga och som noggrant behöver utredas vilket nu kommer
att göras grundligt. En av frågorna är hur man ska estimera hur stora barngrupperna kommer att vara
i framtiden. Detta för att man inte ska bygga förskolor och där det sedan visar sig att dessa inte
kommer att ha tillräckligt många barn. Tyvärr är inte detta helt enkelt att förutspå. Dessutom
behöver det utredas var dessa förskolor ska byggas. En komplexitet i sammanhanget är att det krävs
bygglov för att få bygga nya förskolor och där detta kan vara tidskrävande att få till. Detta eftersom
det ofta lämnas in protester för varför inte förskolan ska få byggas på en specifik plats.
Hur som helst krävs det en noggrann planering för hur utbyggnaden ska ske, men målet är att det ska
finnas färre barn per vuxen i barngrupperna på Österåkers förskolor.
En annan komplexitet är att det är svårt att få tag på förskolelärare. Förra året gjordes det en stor
satsning och där lönerna ökades för förskolelärare för att attrahera fler förskolelärare till att vilja
arbeta i Österåker. Idag är lönen för förskolelärare hög i Österåker jämfört mot andra kommuner,
men ändå är det inte lätt att få in nya förskolelärare till kommunen. Troligtvis är inte lönenivån den
enda anledningen till att förskolelärare väljer att arbeta i andra kommuner än Österåker. En tänkbar
anledning skulle kunna vara de stora barngrupperna. Dock påpekade Kenneth att det gjorts
marknadsundersökningar och som visat att nöjdheten hos personalen i förskolorna är stor i
Österåker.
De viktigaste mätetalen i sammanhanget är:
1. Barn per pedagog (årsanställd)
2. Antalet förskolelärare
Bägge dessa mätetal följs noggrant upp av kommunen för samtliga förskolor i kommunen.
När det gäller utredningen så kommer denna att vara klar efter sommaren och då vet kommunen
bättre hur satsningen kommer att ske.
Öppettider hos förskolor ska vara lika på alla förskolor
Alla förskolor oavsett om det är en fri förskola eller kommunal förskola i Österåker ska kunna ha
öppet mellan kl. 06.30 – 18.30. Detta följs noggrant upp av kommunen enligt Helena för att inte
dessa öronmärkta pengar ska användas på olika sätt på olika förskolor och för att förskolor ska kunna
konkurrera på samma villkor.
Budget för 2015
Budgeten för 2015 är 5 % högre än för exempelvis 2014 och detta ska bland annat användas för att
minska de stora barngrupperna. Den ökade budgeten ska användas både till små- och
storbarnsavdelningarna på förskolorna.
Ekologisk mat
Ekologisk- och närproducerad mat är liksom för tidigare år ett prioriterat område. Det viktigaste
enligt Kenneth är dock att maten är bra och näringsrik för barnen.
Hur påverkar ex. renoveringar förskolornas ekonomi?
Under mötet uppkom det en fråga om hur renoveringar och liknande påverkar förskolornas ekonomi.
Enligt Kenneth och Helena så bekostas en del kostnader av Armada och en del bekostar förskolorna
själva. Armada har en gränsdragningslista som anger vilka kostnader som Armada står för, andra
kostnader får förskolorna själva stå för som exempelvis slitage. Det är precis som om man hyr en
lägenhet, hyresavtalet anger vilka kostnader som ingår i hyran.
Dock verkar det som att kostnader för ex. renoveringar och liknande ändå kan belasta förskolornas
ekonomi. Detta kan exempelvis förekomma om en förskola behöver solskydd och liknande. Detta
område behöver man enligt Kenneth se över och diskussion kan behöva föras med Armada framöver.
Skolinspektionens granskning av Österåker
På mötet uppkom det en fråga kring vad Skolinspektionen kom fram till under sin granskning av
Österåkers skolor och förskolor. Samverkansgruppen har tidigare fått ett protokoll över detta och
Katrin kommer att skicka ut det till alla deltagare i samverkansgruppen. Enligt Kenneth följer man
noggrant och åtgärdar den synpunkter som Skolinspektionen skrivit ner. Skolinspektionen har också
beslutat om att tillsynen är avslutad efter att de mottagit den plan med åtgärder som kommunen
tagit fram för att åtgärda bristerna.
Viktigt att tänka på är att Skolinspektionen enbart skriver om det negativa och inte allt som faktiskt
är positivt i våra skolor och förskolor. PWC har också nyligen genomfört en utredning för att bland
annat utröna om kommunen satt in de åtgärder som behövdes enligt skolinspektionens kritik och där
skriver man i en rapport att de är nöjda med de åtgärder kommunen kommit fram till.
IT-satsning
Under året 2013 genomfördes det en stor satsning på it- och läromedel de vilket bidrog till att de
kommunala förskolorna köpte in och implementerade Pluttra, ett digitalt verktyg för dokumentation,
kommunikation och information. Dessa pengar som satsades var just öronmärkta för IT och
kommunen har följt upp hur pengarna faktiskt har använts.
Digital närvarouppföljning
På föregående samverkansmöte så tog Ann upp att Vallentuna har infört ett system som påminner
om en stämpelklocka och där föräldrarna registrerar att deras barn kommit till förskolan.
Anledningen till detta införande är att det då är enklare för de olika förskolecheferna att utvärdera
just sitt specifika behov av personal och där man kan påvisa hur stora barngrupperna är vid olika
tidpunkter under dagen. Genom att följa denna statistik finns möjligheten att optimera resurserna på
bästa sätt.
Efter samverkanmötet har det framkommit att detta är en organisatorisk fråga och som därför
kommer att undersökas och även organiseras av Produktionsstyrelsen. Synpunkterna från
samverkanmötet kommer därför att framföras från Helena och Kenneth till dem för vidare utredning.
Barn med särskilda behov
Ett viktigt område som behöver diskuteras utförligare på framtida möten.
Uppföljning viktigt
Ett annat viktigt område som behöver diskuteras på framtida möten är uppföljning av olika saker som
har diskuterats och om det har skett någon förbättring inom ett specifikt område som har
diskuterats.
Framtid för samverkansmöten
I och med att det efter valet är en ny sammansättning i kommunens organisation med bland annat
Kenneth istället för Elisabeth Gunnars som ordförande för skolnämnden, så kommer man att se över
från kommunens sida hur dessa möten ska hållas framöver. Det viktiga enligt Kenneth är att det är
fokus på rätt saker och att man på samverkansmötet diskuterar frågor som Kenneth och Helena
berörs av och även är insatta i. Detta skedde tydligen på detta möte. Gäller det istället
verksamhetsfrågor så ska dessa i första hand tas med respektive förskolechef. När det gäller antalet
föräldrarådsrepresentanter så var det enligt Kenneth tyvärr för få deltagare vid detta möte, och
önskvärt är därför att fler kommer att närvara vid nästa tillfälle. Planerna är att det ska ske ett möte
per termin och där nästa samverkansmöte kommer att hållas någon gång efter sommaren. Detta
eftersom det då är klart för hur satsningen på att minska de stora barngrupperna då kommer att vara
klar. Sammankallande till detta är Katrin Titma.
På ett framtida möte skulle man för övrigt kunna bjuda in någon från exempelvis måltidsenheten.
Viktigt för övrigt att tänka på är att Kenneth inte är en heltidspolitiker så som Elisabeth Gunnars var.