Nyhetsbrev boende Kvarnholmen mars-april 15

Nyhetsbrev kv. Gesällen mars - april 2015
Äntligen byggstart!
Bygginformation april 2015
I den första etappen bygger HSB och Skanska
totalt 111 nya hyreslägenheter och bland annat
en ny livsmedelsaffär. Redan om två år ska första
etappen vara klar och projektets totala byggtid
beräknas till fyra år.
Att ”sponta” innebär att det kommer att slås ner
”plåtväggar” i marken intill gator och angränsande
byggnader.
Nu påbörjas arbetet med att omforma kvarteret
Gesällen från att ha varit en bakgata till att bli en
affärsgata full med liv, rörelse och människor.
För att du som bor på Kvarnholmen ska veta
vad som händer i din närhet och vad projektet
innebär för dig kommer du regelbundet att få
ett nyhetsbrev skickat till din hemadress. Aktuell
information hittar du också alltid på Kalmar
kommuns hemsida, www.kalmar.se/gesallen.
Bygginformation mars 2015
Direkt efter att parkeringen har stängts av
kommer Skanska att hänga in området och
etablera sina byggbodar på platsen.
Grusmassor kommer att flyttas från Gesällen till
den tillfälliga pakeringen på Fredrikskans.
Dessa grusmassor ska användas som underlag till
parkeringsplatserna och på så sätt bland annat
minimera risken för skador på gräsplanen. Flytten av grusmassorna kommer dock att innebära
omfattande lastbilstrafik. Främst berörs Västra
Sjögatan och Strömgatan.
Vid månadsskiftet mars-april börjar spontningsarbetet inför den djupa grävningen till det
blivande parkeringsgaraget. Ett arbete som
beräknas pågå under hela april månad.
Viktig information
Spontnings- och pålningsarbetet kommer
tyvärr att innebära en del oljud och vibrationer som vi hoppas att du kan ha överseende
med.
Under tiden för spontning och pålning ber vi
dig att se över eventuella föremål som kan ta
skada av vibrationerna. Till exempel glas eller
porslin placerade på en lös hylla, blomkrukor
på fönsterbrädor, värdefulla tavlor som inte
sitter fast med mera.
Våra arbetstider kommer att vara vardagar
mellan klockan 07.00 och 18.00.
Under våren kommer det att bli mycket
lastbilstrafik i området.
I kvarteret Gesällen ska det bli både nya bostäder och butikslokaler med bland annat en ny livsmedelsaffär. Totalt innehåller projektet cirka 120 nya bostäder och drygt 3 000 kvadratmeter butiksyta.
Arbetet inleddes i januari 2015 och är uppdelat i två etapper. Byggtiden för etapp 1 beräknas till två år
och hela området ska stå färdigt inom fyra år enligt planeringen.
B -post
Porto betalt
Nyhetsbrev kv. Gesällen Spontning görs för att intilliggande massor inte
ska rasa ner i den grop som bildas när vi gräver för
att göra parkeringsgarage. Vi kommer att gräva
ner till cirka 4 meter under gatunivå.
Spontningsarbetet kommer tyvärr att medföra
störningar både vad det gäller buller och med
vibrationer. Spontningen görs samtidigt som vi
gräver.
Senare i vår
Grävningsarbetet fortsätter och vi kommer också
att påbörja ett pålningsarbete.
Pålningsarbetet innebär att vi kommer att slå ner
ca 200 stycken betongpålar i marken.
Pålarnas längder varierar mellan 8-12 meter.
Arbetet beräknas börja i maj och pågå i några
veckor in i juni månad.
I nästa nyhetsbrev får du mer aktuell information
om vad som kommer att hända framöver. Har du
frågor eller funderingar är du alltid välkommen
att ta kontakt med oss.
Mer information hittar du också alltid på
kommunens hemsida, www.kalmar.se/gesallen.
Stort tack för ditt tålamod!
mars - april 2015
Trafikinformation
Under våren 2015 ska Kalmar kommun bygga
om Fiskaregatan, vid korsning med Kaggensgatan. Arbetet kommer tyvärr att medföra
trafikproblem och under vissa tider kommer
korsningen att vara helt avstängd. Under
byggtiden kommer Fiskaregatan troligtvis
också att enkelriktas.
Under byggtiden ersätts Gesällens parkering
med tillfälliga platser på Fredriksskans C-plan.
Fler parkeringsplatser finns också runt om på
Kvarnholmen och närmast på kv. Muren.
kontaktuppgifter
Frågor om byggarbetsplatsen:
David Brinkefors, produktionschef Skanska.
Telefon: 010-448 92 45.
Frågor om projektet:
Ulf Bernefalk, projektledare HSB.
Telefon 010-451 30 58.
Frågor om vägarbeten och trafik:
Anders Berg, projektör, Kalmar kommun
Telefon 0480 - 45 04 49.