1902

Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
1902
120
1902.indd 120-121
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
121
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Sundsvalls Militära Skytteförenings Bazar
27, 28 Febr. 1 Mars 1902
27 februari - 1 mars 1902, Sundsvall (Y)
Vår. Svenskt Motiv.
Paul Heckschew.
Bild: edtguz.
122
1902.indd 122-123
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
123
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Raus Skytteförenings Baar
den 1/3 1902
1 mars 1902, Raus Helsingborg (M)
Terxten är tryckt på kortet.
Basarkort med tryckt text, obs ingen stämpel.
Bild: gunnarl.
124
1902.indd 124-125
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
125
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Skyttebazaren Arboga
7-9 mars 1902, Arboga (U)
Brefkort från Skyttebazaren i Arboga.
Medeltidsgata från bazaren. Gillestuga.
J.S.Öberg & Son, Eskilstuna.
Bild: gunnarl.
126
1902.indd 126-127
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
127
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Bazaren för Skrofulösa Barn
14 och 15 mars 1902, Göteborg (O)
Bazaren för Skrufolösa barn i Göteborg.
No. 368. Göteborg. Östra Hamngatan.
Imp. F. W. H. & Co.
Källa:
Bältespännaren 1974 nr 1
128
1902.indd 128-129
Bild: gunnarl.
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
129
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Flenninge SkytteSällskaps Basar
21 mars 1902, Fleninge (M)
Brefkort från Fleninge Skyttesällskaps basar.
Bild: gunnarl.
130
1902.indd 130-131
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
131
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
A.S.S. Vinterfest
(Alingsås Segel Sällskap??)
31 mars 1902, Alingsås (P)
Tre rader utan ram
Källa:
Bältespännaren 1974 nr 2
132
1902.indd 132-133
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
133
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Falköpings Skyttegilles Bazar
den 26-28 Apr 1902
26-28 april 1902, Falköping (R)
Drottninggatan Karlskrona.
Erik Lemnells Pappershandel. Imp.
Bild: gunnarl.
134
1902.indd 134-135
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
135
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Vårmarknaden
Akademiska Föreningens Vårfest
12-14 maj 1902, Lund (M)
Ph. Lindstedts Universitetsbokhandel.
Bild: edtguz.
136
1902.indd 136-137
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
137
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Parkudden
IDUN 1902
— 380 —
Garden party
4 juni 1902, Stockholm (A)
TRÄDGÅRDSFESTEN
VASAORDEN.
T
5.
PÅ PARKUDDEN.
RÄDGÅRDSFESTEN
UDDEN.
A. B L O M B E R G
PRINSESSAN INGEBORG
NÅGRA
FOTO.
INSTRUERAR
PÅ
ORD
PARKTILL
BILDERNA.
D
E ÅREN ÄRO längesedan förbi, då Djurgårdens alla dungar under soliga vår- eller
högsommardagar fylldes af den gustavianska
tidens pudrade och hårpiskbeprydda herrar och
damer och då det lätta galanteriet och den epigrammatiska konversationen utfyllde pauserna -i
den vokalkonsert, som »den störste sångare, som
norden bar» lät klinga under de sakta susande
ekarna eller från Gröna Lunds burspråk.
Men så hände härom dagen det underbara, att
ett »skimmer» från »Gustafs dagar», ett åternpp-
Källor:
Bältespännaren 1974 nr 1 (fel ort)
Idun nummer 2241902
1.
SERVERING
D E T ITALIENSKA
FRAMFÖR
VILLAN.
MUSIKSÄLLSKAPET
2.
»GLI
FLORAS T E M P E L .
FRATELLI».
6.
3.
PÅ T E A T E R N S
POSTKONTORET.
vaknande af folklifvet från »tjusarens» tidehvarf
med lek och sång och köpenskap och den plaisanta visionen af däjeliga Evas döttrar tedde sig
för den moderna stockholmarens häpna öga ute
på Parkudden, där prinsessan från H. C. Andersens land under sommaren residerar med sin prins.
Och det var under samma prinsessas milda
spira som denna fete champetre kommit till stånd
för att förmå hufvudstadens förnäma värld att
offra en skärf på det välgörenhetens altare, som
heter Föreningen »Barnavård». Också hade den
förnäma världen lydigt och med glädje hörsammat kallelsen.
Redan på långt håll ang-åfvo de utmed vägen
till Parkudden uppresta flaggstängerna, från hvilka
svenska och norska unionsdukar vajade, att något
7.
PARKETT.
DANSBANAN.
4.
GUSTAF III:S L U S T S L U P
8.
KARAMELLSTÅNDET.
festligt var på färde. Och när man hunnit närmare, upptäckte man vid ingången en äreport,
bevakad af ett par bussar i den kända karolinska
drabantdräkten.
På Parkuddens område utvecklade sig ett brokigt gustavianskt folklif, naturligtvis med tillsatser
af det moderna nöjeslif, som har Skansen och den
litet själfsvåldiga varietén till urkällor.
Vår nitiska kamera har här ofvan fixerat några
af de olika måleriska och liffulla momenten i
detta prinsessan Ingeborgs särdeles lyckade garden-party.
Eller är det kanske inte tag et på kornet det
där myllret af varma och törstiga besökande, som
ger buffetens vänliga damer fullt upp att göra
med serveringen? Ballongförsäljerskorna söka och
-
Idun nummer 24 1902.
138
1902.indd 138-139
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
139
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
381
TRÄDGÅRDSFESTEN
HEDLUND
PÅ PARKUDDEN .
SOM N E G E R K O M I K E R .
SJUNGER
12.
A . RLOMBERG
FRÖKEN
BELLMANSSÅNGER.
FOTO.
9.
DANS Å T E A T E R N AF DE FYRA E L E M E N T E N .
RAPPE D E K L A M E R A R
16.
PROLOGEN,
PUBLIKEN S T R Ö M M A R
firma här god marknad för sina uppblåsta gummihylsor, af hvilka en är på väg att lämna det låga
gruset just som kameran fungerar. Hur vackert
ligger icke Floras tempel däruppe på kullen med
sina försäljorskor baronessan von Zwiedinek samt
fru von Horn, född Stjernsvärd, och fru Steuch,
född Horn, strax nedanför.
Den lilla gruppen af leende damer och herrar
— prinsessan Ingeborg är ej den minst glada —
återger parkettpubliken under föreställningen på
teatern. A en annan bild strax bredvid se vi
åter prinsessan, denna gång uppe på själfva scenen, där hon instruerar det italienska musiksällskapet »Gli fratelli», bland hvars medlemmar förekomma fröken Eappe, artisten V. Andrén och ingenjör Wavrinsky. De celebra tonkonstnärerna
IDUN 1902
-
10.
HR
DUH S R E P E T E R A R SINA L A N D S M Å L S H I S T O R I E R.
SOM I N L E D D E T E A T E R F Ö R E S T Ä L L N I N G E N .
U T FRÅN T E A T E R N .
17.
H O S SPÅKVINNAN.
förefinnas slutligen i samlad grupp å bilden n:r 18.
Nere vid stranden ligger förtöjd Gustaf IILs guldskimrande lustslup Vasaorden.
Ett lifligt ställe är postkontoret, där professorskan Medin och fru Furstenberg, född Eubenson,
tjänstgöra. På dansbanan utföras våra mest karaktäristiska folkdansar, men som solen bränner väl
starkt därnere i den lilla dalsänkan, förpassa vi
oss till karamellståndet, hvarest två förtjusande
»ståndspersoner» (grefvinnan Cronstedt och fröken
Greta Cronstedt) utminutera sötsakerna.
Bilden n:r 9 framställer en repetition af teaterföreställningens clou, baletten >De fyra elementen», dansad af friherrinnan Märta de Geer samt
fröknarna Gyllenram, Wennerberg och Neyber.
Skådespelaren Hedlund, som är negerkomikern
13.
18.
MARKNADSLIF.
»GLI
14.
FRATELLI»
CIGARRSTÅNDET .
SJUNGA I PARKEN.
15.
11.
HERR
H R ASPELIN
Geo Jackson å bilden n:r 11, står och beundrar
den charmanta uppvisningen, tills han erinrar sig
vår kamera och ger den, hvad man på det högre
scenspråket kallar »ett mördande ögonkast». Af
de öfriga bilderna igenkännes å n:r 12 fröken
Rappe, repeterande prologen, vidare hr Duhs som
landsmålare, hr Aspelin som Bellman m. m.
Våra läsare finna af det här ofvan i bild och
ord sagda, att den behjärtansvärda festen var alltigenom lyckad och anslående och att prinsparet
genom densamma gjort sig förtjänt af den största
tacksamhet af hvar och en, som ömmar för »de
små» i samhället.
H. K. H. Prinsessan Ingeborg och Prinsessan Margareta.
Axel Eliassons Konstförlag, Sthlm. Foto. Julius Grape.
Bild: gunnarl.
140
1902.indd 140-141
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
141
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
142
1902.indd 142-143
Kapitel X 1902
Garden Pary å Parkudden.
Foto. A. Blomberg. Utfört af Gegerfelts Graf. A.-B.
Garden Pary å Parkudden. I en annan färg.
Foto. A. Blomberg. Utfört af Gegerfelts Graf. A.-B.
Bild: gunnarl.
Bild: gunnarl.
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
143
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Slimminge Skytteförenings Basar
2????6.02
2? - 2? juni 1902, Slimminge(?) Skurup (M)
Vy från Skönabäck.
John Floréns Bokhandel, Skurup:
Bild: gunnarl.
144
1902.indd 144-145
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
145
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
L Industri- 1902
Carlskrona
13-24 juni 1902, Karlskrona (K)
Blekinge läns industriutställning i Karlskrona.
Utställningen i Karlskrona 1902.
Förlag: Robert Ekecrantz.
146
1902.indd 146-147
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
147
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Krylbo Skyttegilles Basar
28-29 Juni 1902.
28 och 29 Juni 1902, Krylbo (W)
Järnvägsbron öfver Dalelfven, Krylbo.
Imp. Bröderne Holm & C:e, Krylbo.
Bild: gunnarl.
148
1902.indd 148-149
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
149
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Morlanda Skyttegilles Bazar
Raus Föreläsnings Förenings Fest
Källa:
Källa:
27 juli 1902, Morlanda (O)
Bältespännaren 1974 nr 1
150
1902.indd 150-151
10 augusti 1902, ?
Bältespännaren 1974 nr 1
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
151
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Sala Skytte-Basar
31/8/1902
31 augusti 1902, Sala (U)
Sala Skyttegilles Paviljong, Sala.
Ljustr. från Jönköpings Lit. A. B. Arr.
Bild: gunnarl.
152
1902.indd 152-153
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
153
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Heimdals Bazar
på Hasselbacken den 15 Sept. 1902
13 och 14 september 1902, Örebro (T)
Ungdomsföreningen Heimdal I tillhörde Nationalgodtemplarorden.
På bazaren erbjöds bland annat
tombola med vinst på ”hvarje nummer,
ingen blir lottlös, alla vinna!”, fiskdamm
och Postkontor.
Bazarens syfte var att bidra till bibliotek, läsrum och nykterhetsverksamhet
bland ungdom.
Av någon okänd anledning står det
den 15 Sept, 1902 i stämpeln.
Annons i Örebro-kuriren lördagen den
13 september 1902.
Källa:
Carte-postale med bazarpoststämpeln.
Bild: edtguz.
Örebro-Kuriren lördagen den 13 september 1902
154
1902.indd 154-155
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
155
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Kyrkobazaren Arboga
18 september 1902, Arboga (U)
Fixerings-Brefkort. ”Jag tål inte att Stina tar upp Gardister”.
Brefkort från Kyrkobazaren i Arboga.
Arvid Karlssons Konst(förlag). Stockholm.
Bild: gunnarl.
156
1902.indd 156-157
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
157
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Skyttebazaren Örebro
19 25-26/10 02
25 och 26 oktober 1902, Örebro (T)
Örebro - Teatern. Sparbankshuset och Frimurarelogon.
Lindhska Bokhandlen. Örebro.
Bild: gunnarl.
158
1902.indd 158-159
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
159
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Kristna Sedlighetsföreningen
18 november 1902, Stockholm (A)
Basaren
25 november 1902, Borås (P)
Källa:
Bältespännaren 1974 nr 1
160
1902.indd 160-161
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
161
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Godtemplarnas Höstbazar
1902, Gävle (X)
162
1902.indd 162-163
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
163
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
H.K.H. Enkehertiginnans af Dalarne
Basar
9 och 10 december 1902, Stockholm (A)
H.K.H. Enke-Hertiginnan af Dalarne i blå salongen å Haga slott.
Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm
Källor:
Bild: gunnarl.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teresia_av_Sachsen-Altenburg
164
1902.indd 164-165
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
165
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
Elimkapellets Ungdomsförenings Basar
1902, Sundsvall (Y)
Skyttebasaren i Falkenberg
1902, Falkenberg (N)
Källa:
Bältespännaren 1974 nr 1
Blå stämpel
Källa:
Bältespännaren 1974 nr 2
166
1902.indd 166-167
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
167
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
Kapitel X 1902
G. G.-F. Bazar
Gulbrunt märke, rödbrun text: 2 öre - G.G.-F. Bazar makulerat
med balkstämpel (fem balkar, möjligen skuren flaskkork eller
liknande.
Källa:
Bältespännaren 1973 nr 2
168
1902.indd 168-169
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
169
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
170
1902.indd 170-171
Kapitel X 1902
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
171
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
172
1902.indd 172-173
Kapitel X 1902
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
173
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
174
1902.indd 174-175
Kapitel X 1902
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
175
2/1/15 7:35 PM
Kapitel X 1902
176
1902.indd 176-177
Kapitel X 1902
Bazarpost och sidostämplar
Bazarpost och sidostämplar
177
2/1/15 7:35 PM