Arbetsplan 2015 Långtäppans Förskola

Reviderad 2015
ARBETSPLAN
LÅNGTÄPPANS FÖRSKOLA
Reviderad februari 2015
KARLSTAD KOMMUN
Hjördis Jansson
Förskolechef Långtäppans förskola
[email protected]
Tel. 054 540 3689
1
Reviderad 2015
FÖRORD
Långtäppans förskola ligger på södra Långtäppan. Förskolan ligger på botten av en
radhuslänga. Närheten till skogen och den vackra utegården främjar utomhus leken.
Förskolans inriktning
Den bärande idén i undervisningen är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Barn är
rika, kompetenta och nyfikna. Vår pedagogik förnyas och utvecklas, med barnens behov som
utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändringar. Vi förverkligar
goda utvecklings- och lärandemiljöer där pedagogisk dokumentation är ett verktyg för lärare
och barn.
Det är viktigt att ditt barn trivs hos oss. På Långtäppans förskola arbetar vi för att alla barn ska
känna sig trygga och respekterade. Detta gör vi på många olika sätt bland annat genom att
uppmärksamma barnen på sina kompisar och visa glädje över varandra. Vi arbetar mycket
med frågor som rör bemötande, och lär tidigt barnen hur man är en bra kompis.
För en hållbar framtid
I vårt arbete kring hållbar utveckling vill vi göra barnen medvetna om och skapa en förståelse
för vikten av hälsa, och miljö för en hållbar framtid. Arbetet med hållbar utveckling sätter sin
prägel på hela verksamheten. Genom att tidigt lära barnen att källsortera och reflektera kring
miljöfrågor skapar vi ansvarskännande individer.
Långtäppans förskola består av två åldersblandade grupper med barn mellan 1-5 år.
Inledning
Skollagen föreskriver att det ska finnas en utbildning på varje förskoleenhet mot de mål som
finns i skollagen, läroplanen - för förskolan (Lpfö 98/10)- internationella, kommunala och
lokala styrdokument. Varje enhets arbete ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följa
upp, dokumenteras och utbildningen ska utvecklas.
Det övergripande ansvaret för förskolans organisation av det pedagogiska arbetet och för att
det bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete vilar på förskolechefen.
Förskolechefen leder förskolans verksamhet och är en nyckelroll för förskolans utveckling.
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan
har förskolechefen det totala övergripande ansvaret.
De viktigaste delarna i förskolans verksamhet är barnen, föräldrarna och pedagogerna som
står i förbindelse med varandra med styrdokumenten som utgångspunkt.
Arbetsplan för Långtäppans förskola
Förskolechefen för Långtäppans förskola beslutar och tar ansvar för upprättandet av
arbetsplanen. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av
förskolechef, förskollärare och barnskötare. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ges
möjlighet att delta i arbetet.
2
Reviderad 2015
Delaktighet är vårt viktigaste verktyg i utarbetandet av vår arbetsplan. Utgångspunkten i våra
gemensamma reflektioner har varit förskolans roll i samhället i nutid och för en framtid. Vi
har sett arbetet som en process där vi i många olika sammanhang reflekterat över det uppdrag
vi har utifrån våra styrdokument. Vårt mål har varit att göra en gemensam tolkning av vad
uppdraget innebär för oss, för att komma fram till en gemensam överenskommelse om hur vi
konkret ska arbeta för att uppnå våra uppsatta mål. Alla pedagoger, i olika sammanhang, har
varit delaktiga i framtagandet av de värden vi valt att lyfta fram i vår lokala arbetsplan. Vi har
enats om en gemensam syn på uppdraget.
Syftet med arbetsplanen:
• Den ska vara en konkretisering av Läroplanen – Lpfö 98 reviderad 2010
• Den ska beskriva hur personalen på förskolan arbetar för att sträva mot läroplanens
mål.
• Den ska vara ett stöd och arbetsredskap för förskolechefen, pedagogerna och
arbetslagen.
• Den ska vara ett hjälpmedel för föräldrar att bli delaktiga i verksamheten.
• Den ska vara ett verktyg för uppföljning, utvärdering, utveckling och kvalitetshöjning.
Långtäppans ARBETSPLAN är en länk i en kedja av olika styrdokument där alla samlade
dokument tillsammans bildar en helhet.
Internationella styrdokument
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
FN:s barnkonvention
Agenda 21
Nationella styrdokument
Läroplanen för förskolan 1 – 5 år, Lpfö 98/10
Kommunala styrdokument
Karlstads kommuns Strategiska plan
Barn och ungdomsförvaltningens verksamhetsplan
Lokala styrdokument
Arbetsplan för Förskolan Långtäppan.
I Arbetsplanen ingår följande dokument:
• Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
• Plan för det systematiska kvalitets och utvecklingsarbetet på två systemnivåer med
utvecklingsområden för innevarande läsår
• Handlingsplan för krisberedskap
• Handlingsplan för säkerhet
• Systematisk arbetsmiljöplan
• Årets systematiska arbete månad för månad.
• Förskolans/avdelnings arbetsprocesser
•
Långtäppans arbetsplan är en grund och viktig förutsättning för verksamhet.
På Långtäppans förskola finns det en tydlig och genomtänkt organisation som är verktyget för
att barns och pedagogers ständiga lärande ska utvecklas. Förskolan har en organisation som
möjliggör allas delaktighet. Organisationen och processerna är viktiga för att skapa ett lugn,
3
Reviderad 2015
tid och rum för olika aktiviteter i stora och små sammanhang. Det finns organisation för
dagen, veckan, terminen och året som skapar rytm och bildar ett sammanhang.
Vår arbetsplan utgår från den struktur som finns i Läroplanen för förskolan - Lpfö 98
reviderad 2010 - och uppdraget i dess helhet utifrån lagar och förordningar vi har att rätta oss
efter
Förskolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden Lpfö 98/10
Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i
förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan ska
främja alla barns utveckling och lärande och samt lägga grunden för fortsatt lust till livslångt
lärande. Verksamheten i förskolan ska arbeta för att hålla ”värden” levande i förskolans
vardag - såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta.
Långtäppans förskola ger förutsättningar för att främja grundläggande värden i verksamheten
genom att pedagogerna tydliggöra de grundläggande värdena i den dagliga verksamheten.
Tillsammans med barnen utarbetar pedagogerna ”kompisregler” som är en grund på varje
avdelning för hur vi behandlar varandra. Pedagogerna pratar ofta med barnen att vi är olika,
men alla har samma värde. Vi pedagoger ser till att alla barn oavsett kön eller etnicitet ges
samma möjligheter att komma till tals.
Personalen vill ge flickor och pojkar likvärdiga villkor och förutsättningar för att upptäcka,
pröva och utveckla sin fulla potential. Detta förutsätter att vi ständigt för diskussioner om det
rådande könsmönstret. Vår utgångspunkt är att människan inte är, utan blir, i det sammanhang
hon/han befinner sig. Därför måste pedagogerna ta ansvar för vilka sammanhang som skapas
och erbjuds i förskolan. Vi vill skapa mötesplatser för alla barn.
Förståelse och medmänsklighet
Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolans verksamhet
ska stärka och ge barnen förmågan att:
• ge omsorg om individens välbefinnande
• inte något barn utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling
• känna empati och att omtanke utvecklas – öppenhet för olika levnadssätt.
• upptäcka att mångkultur berikar och ger barnen en grundläggande respekt och aktning
för varje människa oavsett bakgrund
Långtäppans förskola ger förutsättningar för att främja förståelse och medmänsklighet genom
att bemöta barnens känslor i aktuella situationer som uppstår och därigenom hjälpa barnen att
sätta ord på känslorna. Detta gör pedagogerna för att hjälpa barnen att göra sig förstådda för
sig själva och för andra. Genom att arbeta med känslor utvecklas barnens förmåga att känna
omtanke, empati, respekt och öppenhet. Ett återkommande ämne i förskolan är allas lika
värde. Alla har samma värde oavsett hur vi ser ut eller var vi kommer ifrån. Många
pedagoger arbetar med sagor för att förtydliga och konkretisera våra olika värden.
4
Reviderad 2015
Saklighet och allsidighet
Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn
ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna
förutsättningarna.
• Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska grundläggas och växa.
• Alla föräldrar ska kunna lämna sina barn till förskolan och vara förvissade om att
barnen inte blir ensidigt påverkade.
• Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.
Långtäppans förskola ger förutsättningar för att främja saklighet och allsidighet i
verksamheten genom att vi vuxna uppmuntrar, utmanar och stöttar barnen till att ha tilltro till
sin egen förmåga. Vi erbjuder alla barn möjlighet att själv välj aktiviteter oberoende på kön
eller ålder. Genom valsituationer och förhandlande känner sig barnen delaktiga i sitt eget
kunskapsskapande och får en möjlighet att påverka dagen. Vi vill göra livet på förskolan
viktigt och betydelsefullt.
Förskolans uppdrag
Både skollag och läroplan skriver om lusten till det livslånga lärandet. Förskolan ska förena
omsorg och fostran, utveckling och lärande i en helhet.
Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Alla barn ska få
erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig
vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än
svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.
Långtäppans förskola ger förutsättningar för att främja barns lärande genom att verka för att
varje barn har en lustfylld vardag i förskolan och tar tillvara på deras lust till lärande och deras
intressen. Det ska vara roligt och lustfyllt att lära. Barnen ska känna stolthet över sina
kunskaper och färdigheter och känna tillfredställelse att använda sig av den. Genom
pedagogiska dokumentation kan barnet följa och se sitt eget lärande och känna stolthet över
sig själv.
Barn som har annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsträning i sitt modersmål.
Långtäppans förskola arbetar på olika sätt för att barn med annat modersmål än svenska ska
känna stolthet över sin kulturella identitet och få möjlighet att öka sin förmåga att
kommunicera på såväl svenska som sitt modersmål.
Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. I
förskolan skall barnet ha möjlighet att påverka, ta ansvar och delta. De behov och intressen
som barnen visar skall ligga till grund för planeringen av verksamheten.
Långtäppans förskola arbetar för att främja demokratiska värden i verksamheten genom att
pedagogerna tar tillvara på barnens tankar och åsikter genom, dagliga samtal, vid samling, i
5
Reviderad 2015
leken och vid intervjuer. Dessa dokumenteras - pedagogisk dokumentation – och tillsammans
med barnen görs en reflektion utifrån deras intresse, behov, tankar och strategier. Barnen får
därigenom möjlighet att blicka bakåt och sätta ord på sina tankar tillsammans med en vuxen.
Det är viktigt att ditt barn trivs hos oss. På Långtäppans förskola arbetar vi för att alla barn ska
känna sig trygga och respekterade. Detta gör vi på många olika sätt bland annat genom att
uppmärksamma barnen på sina kompisar och visa glädje över varandra. Vi arbetar mycket
med frågor som rör bemötande, och lär tidigt barnen hur man är en bra kompis.
Tillsammans med barnen har pedagogerna arbetat fram olika konkreta verktyg för att påvisa
värden i verksamheten. Barnen väljer själva vilka värden som betyder mest och som är
viktiga för dem: Hur man är mot varandra och att vi ska vara rädda om vår miljö m.m.
Förskolan kallar detta för trivselregler och är en del i förskolans värdegrundsarbete. För de
yngre barnen på avdelningarna kan dessa trivselregler vara konkretiserade och illustrerade
med bilder, allt för att barnen ska förstå.
Pedagogerna leder in barnen i det vi kallar för demokratiska värderingar. Utifrån barnens
ålder låter pedagogerna barnen ta ansvar och även ta konsekvenser av sitt handlande. Ansvar
kan handla om att ta ansvar om sina kläder, kunna duka av, tvätta sig m.m.
I planen ”Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling” kan man läsa mer om hur förskolan arbetar kring
normer och värden.
Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar
barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den
ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och
idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Långtäppans förskola ger förutsättningar för att främja utveckling och lärande genom att
stimulera barnen inom olika kunskapsområden med utgångspunk i läroplanen för förskolan
Lpfö 98/10 utveckling och lärande. Barnen på förskolan får stöd och stimulans utifrån barnens
egna förutsättningar, för att kunna utvecklas så långt som är möjligt enligt utbildningens mål.
Finns det barn som har fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd, får de barnen
det stöd som deras speciella behov kräver. Stödet kan vara i form av material, miljöns
utformning, förhållningssätt eller tid.
På förskola arbetar personalen med teman för att lärandet ska bli mångsidigt,
sammanhängande och innehållsrikt. I temaarbetet får barnens intresse, motivation och
engagemang utrymme. När pedagogerna möter barnens intressen och frågor och kombinerar
det med sina intensioner utifrån läroplanen i ett sammanhang blir det meningsskapande för
barnen.
6
Reviderad 2015
Pedagogerna arbetar med målstyrda processer – undervisning - i verksamheten utifrån
didaktiska frågor. Detta arbetssätt gör att det är möjligt att se barns förändrande kunnande från
en tid till en annan. Barns framgångar och intressen dokumenteras och används som underlag
vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Genom dokumentationen försöker vi tydligt visa
vilken kompetens varje enskilt barn har, men också den kompetens en grupp barn har
tillsammans. Dokumentationen hjälper barnen att minnas, förstå och få syn på sin egen
inlärningsprocess.
Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för
miljön i förskolan. I förskolan skall barnet ha möjlighet att påverka, ta ansvar och delta.
Långtäppans förskola ger förutsättningar för att främja barns inflytande och delaktighet
genom att barnens intresse och behov ligger till grund för planeringen av verksamheten.
Pedagogerna arbetar i två parallella spår. Det ena spåret är ”här och nu” utifrån barns intresse
det andra spåret är att hålla sig till de nationella målen. Båda spåren samverkar, för barnen i
ett meningsfullt sammanhang.
Vi tar tillvara barnens tankar och åsikter genom, dagliga samtal, vid samling, i leken och i
intervjuer. Delaktigheten ökar barnens känsla av tillhörighet. Delaktighet handlar om att
barnen ska få möjlighet att säga sin mening, lyssna på andra och förhandla innan beslut tas.
Miljöerna på förskolan utvecklas och förändras i takt med barnens intressen, förutsättningar
och utvecklingsbehov.
En viktig kommunikation kring barns inflytande och utveckling sker i processen kring
utvecklingssamtalet. Ett bra samarbete i dessa råd och kommunikation med berörda parter i
förskolan borgar för gott arbetsklimat och positiv utveckling.
Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas
rikt och mångsidigt. I skollagens och läroplanernas portalparagrafer beskrivs att förskolan ska
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste
därför ske i samarbete med hemmen.
Långtäppans förskola ger förutsättningar för att främja samarbetet mellan förskola och hem
genom att samverka. Föräldrarna är huvudpersoner i sina barns liv och har huvudansvaret för
sina barns omsorg, fostran och lärande. Därför har alla föräldrar rätt till att veta hur förskolan
arbetar och vad deras barn är med om på förskolan.
Föräldrars första möte med förskolan brukar vara när barnet är i ettårsåldern och föräldrarna
söker barnomsorg. Förskolan är ”Barns första skola”. Hur barnet skolas in i förskolans
verksamhet kan se olika ut. Det kan handla om föräldraaktiv inskolning eller traditionell
inskolning. Vid föräldraaktiv inskolning är föräldern med de första tre dagarna och är aktiv
kring allt som sker och händer för att på fjärde dagen lämna över ansvaret till pedagogerna.
Traditionell inskolning är när man utifrån ett schema har bestämt olika tider då barnet
kommer och hälsar på. Inskolningsschemat brukar vara på två veckor med längre närvarotider
7
Reviderad 2015
för varje dag. Redan vid inskolningen lägger personalen stor vikt vid att lära känna barnet och
föräldern för att allt ska fungera så bra som möjligt.
På Långtäppans förskola är barn- och föräldrainflytande en demokratisk och viktig
förutsättning för att nå bra resultat i barns lärande. Förutom den dagliga kontakten mellan
personalen på förskolan och vårdnadshavare finns formella vägar för inflytande och påverkan,
exempelvis genom föräldraråd och kommunens kund och brukarundersökning – KBU.
Andra sammankomster under året där föräldrar bjuds in att delta kan vara:
• Föräldramöten
• Trivselkvällar med barn, föräldrar och förskolans personal
• Utvecklingssamtal två gånger/år för barn, förälder och pedagog.
• Pysselkväll med barn, föräldrar och personal.
• Möten och firande av olika slag, vilket kan skilja sig från avdelning till
avdelning
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen
Långtäppans förskola har utarbetade samarbetsformer mellan förskolan, förskoleklassen,
skolor och fritidshem i kommunen. Detta bidar till att ge kontinuitet och underlätta
övergångar mellan de olika skolorna.
Systematiskt kvalitetsarbete
Uppföljning, utvärdering, och utveckling
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas
och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver
barnens utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. På utvecklingssamtalet
kommunicerar pedagogen och vårdnadshavaren runt dokumentationerna och hur deras barn
har utvecklats. Hur barnets kunskaper och förmågor har förändrats från en tid till en annan.
Syftet med enhetens systematiska kvalitetsarbete är att identifiera de förutsättningar som är
nödvändiga för arbetet med läroplanen, att utveckla pedagogiska processer, att bedöma
måluppfyllelse och redovisa kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det utgör underlag för
kvalitetsutveckling. Målet för arbetet är att utveckla förskolans kvalitet och lärarnas
kompetens- att möta barn i deras lärande och öka deras välbefinnande.
Förskolan ger förutsättningar för att uppföljning, utvärdering och utveckling sker genom att
arbeta med olika pedagogiska processer.
Dels genom undervisning – målstyrda processer - där pedagogerna planerar utifrån läroplan
och skollag. De planerar sin undervisning utifrån didaktiska frågor, VAD, HUR, VARFÖR,
VEM – de olika faktorer som påverkar undervisningen innehåll och genomförande. Genom
pedagogisk dokumentation tar vi reda på ditt barns tankar och hur ditt barn erövrar sin
kunskap. Den andra pedagogiska processen är det som sker i lek i förskolans pedagogiska
miljö.
Förskolans läroplan är komplex. Ur ett tidsperspektiv är det omöjligt att utvärdera, granska
och värdera förskolans alla strävansmål varje läsår.
8
Reviderad 2015
Långtäppans förskola upprättar varje år en utvecklingsplan som beskriver deras systematiska
utvecklingsarbete. I den planen har förskolechef och pedagoger valt att granska några utvalda
kunskapsområden från läroplanen Lpfö 98/10 från en tid till en annan under ett läsår. Under
2014-2016 är våra utvecklingsområden språk, matematik, naturvetenskap/teknik och
kommunikation med vårdnadshavare.
I det systematiska kvalitetsarbetet har förskola valt att arbeta med att formulera målkriterier
för utvecklingsområdena. Genom att formulera målkriterier för strävansmålen fokuserar
pedagogerna på de utvecklingsprocesser de vill mäta. Vi mäter graden av måluppfyllelse i
verksamheten samt pedagogernas uppnåendemål. Målkriterierna är kända för medarbetarna
vid läsårets början. Alla vet vilken väg de ska ta för att uppnå måluppfyllelse.
I det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet arbetar vi utifrån följande kriterier under
ett läsår:
Höstterminen
1. I augusti/september skrivs ett nuläge på de initierade utvecklingsområdena.
2. Utvecklingsområdena kopplas till Lpfö 98/10 – vilka/vilket strävansmål hör till de
initierade utvecklingsområdena.
3. Kriterier/målkriterier för strävansmålen görs = mätbara utvecklingsprocesser/kunna
mäta graden av måluppfyllelse i verksamheten/vad ska vi erbjuda barnen i
verksamheten.
4. Medarbetarnas uppnående mål skrivs ner inom de aktuella utvecklingsområdena.
Vilka krav och strategier ligger på pedagogerna för att verkställa måluppfyllelsen i
verksamheten.
5. Avdelningen skriver ner hur arbetet ska genomföras för att målkriterierna ska finnas
med i verksamheten och hur medarbetarna ska lyckas med sin egen måluppfyllelse.
Det handlar om vilka aktiviteter eller strategier som ska användas.
Vårterminen
6. I maj sker utvärdering av målkriterierna och pedagogernas måluppfyllelse
7. Medarbetarna beskriver hur de ser på barnen att ett lärande har skett, att barnens
förmågor har förändrats från en tid till en annan på grund av den verksamhet de
bedriver inom de initierade utvecklingsområdena.
8. Beskriv resultatet
9. Analys – förklara resultatet
10. Vilka utvecklingsbehov finns?
11. Under arbetsgång under läsåret gör medarbetarna flera avstämningar mot kvalitetsoch utvecklingsplanen
Se plan för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet – finns som bilaga
Syftet med utvärdering och analys är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa
möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Effekterna ska märkas i förskolans
kvalitetsutveckling. Gjorda insatser ska sätta spår i undervisningen. Barn och föräldrar erbjuds
att vara delaktiga i utvärdering och deras röster lyfts fram.
På gång
•
Den digitala kunskapen ska höjas. Förskolan ska ligga i tiden med sitt arbete och i takt
med att IT, datorer och surfplattor utvecklas. Det är viktigt att förskolan använder
9
Reviderad 2015
•
•
dessa verktyg som ett naturligt hjälpmedel i sin verksamhet. Det är viktigt att alla
känner till och förstår vad som händer i denna omvälvande tid och kan därmed skapa
en bild om var vi befinner oss och hur vi ska skapa en rörelse i riktning mot det
önskade. Förskollärare ansvar för det digitala arbetet som ska ske i enlighet med
målen i läroplanen, Alla som arbetar i förskolan ska följa de uppsatta målen som anges
i förskolans läroplan och bidra till att förskolans digitala uppdrag genomförs.
It-system ska tas fram som säkerställer dokumentationskrav och som underlättar
arbetet.
Spridning av erfarenheter ska stöttas av Pedagog Värmland och genom satsningar på
mässor, där pedagoger lär varandra.
Förskolechefens ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla medarbetare ska känna trivsel och glädje över nya utmaningar och möjligheter i
vardagen.
Som pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig personal på Långtäppans förskola
har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet bedrivs
och inriktas mot de nationella målen och förskolans kärnverksamhet – utbildning och
undervisning
Förskolechefen ansvarar för att Långtäppans förskolas måluppfyllelse följs upp,
utvärderas och utvecklas i förhållande till de nationella målen.
Förskolechef tillsammans med medarbetare följer upp barngruppen på individ och
gruppnivå för att kartlägga behov och insatser av olika slag.
Förskolechefen har ansvar för genomförandet av det systematiska utvecklings- och
kvalitetsarbetet.
Förskolechefen ansvarar för att det finns rutiner kring utvecklingsarbetet såsom
planering, uppföljning, och utveckling av utbildningen. Förskolechefen tar ansvar för
att det finns rutiner för det systematiska utvecklingsarbetet.
Kvalitetsarbetet genomförs tillsammans med förskolechef, förskollärare och övrig
personal på Långtäppans förskola.
Förskolechefen tar ansvar för att dokumentera utvecklingsarbetet, se och förbereda
kommande utvecklingsbehov.
Förskolechefen ansvarar för medarbetarnas utvecklings- och lönesamtal.
Förskolechefen kallar till fyra arbetslagsträffar per läsår. Arbetslagsträffarna ansvarar
förskolechefen för
Förskolechefen kallar till samverkan med de fackliga organisationerna minst fyra
gånger per år.
Förskolechefen genomför cirka två enhetsmöten per månad
Förskolechefen ansvarar för att arbetslagen får mer planeringstid för planering,
uppföljning och analys i sitt vardagsarbete.
Förskolechefen ansvarar för att arbetsmiljöronder görs enligt plan.
.
Medarbetarnas ansvar…
•
•
Planera, genomföra, analysera och dokumentera sin verksamhet utifrån målstyrda
processer med de didaktiska frågorna som verktyg.
Att arbetet görs utifrån målstyrda processer - undervisning. Planeringen utgår från
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
10
Reviderad 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analysera de målstyrda processerna utifrån de fyra F:en, Fakta, förståelse, färdighet
och förtrogenhet.
Att förskolläraren leder den pedagogiska verksamheten i enlighet med strävansmålen i
läroplanen och uppdraget i dess helhet.
Att förskolläraren har ett särskilt ansvar för att verksamheten dokumenteras, följ upp
och utvärderas i arbetslagen.
Att förskolläraren har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet med föräldrar
och barn. Två utvecklingssamtal/läsår är grundregeln.
Att alla sätter sig in i varje barns situation och bemöter barnet utifrån barnets
förmågor.
Att alla arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt.
Att alla reflekterar över sitt uppdrag i förskolan i förhållande till
samhällsförändringarna.
Att alla samarbetar i arbetslag och mellan olika arbetslag för att förverkliga uppdraget
och utveckla verksamheten.
Minnesanteckningar ska göras vid möten/avdelningsmöten/vardagsnära möten.
Anteckningarna skickas till förskolechef.
För att planeringstid och timpott dokumenteras. Det bör vara ett jämt uttag under året.
För att det skrivs olycks- eller tillbuds rapporter.
För att det görs en internutredning vid olycka.
För att följa klagomålsrutinerna.
Övrigt
Långtäppans förskola samarbetar med olika samarbetspartners. Exempelvis:
• Klaraborgs specialpedagogiska
• Förskoleteamet Tummen - Tummen vänder sig till föräldrar med barn i förskolan på
Kronoparken, Rud och Färjestad. Tummen erbjuder tidiga insatser för barn som i
något avseende riskerar att inte få sina behov tillgodosedda.
• Barnavårdscentralen - BVC/Barnhälsoteam.
Långtäppans arbetsplan är en plan där flera olika dokument (bilagor) bildar en helhet.
Dokumenten som finns som bilagor till Arbetsplanen är:
•
•
•
•
•
•
•
Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Plan för det systematiska kvalitets och utvecklingsarbetet på två systemnivåer med
utvecklingsområden för innevarande läsår
Handlingsplan för krisberedskap
Handlingsplan för säkerhet
Systematisk arbetsmiljöplan
Årets systematiska arbete månad för månad.
Förskolans/avdelnings arbetsprocesser – Årsplanen.
Upprättad av förskolechef
Hjördis Jansson
11