Tidig vår” i Sjöparkens växthus

Informationsblad för Kumla kommun
”Tidig vår”
i Sjöparkens växthus
Sid 15
Snart kan du tanka
biogas här i Kumla
Sid 6
Välkommen till nya
återvinningscentralen
Sid 11-14
Årgång 47 Nr 1/2015
Alla behövs
I Kumla kommun vill vi att alla ska känna delaktighet. Alla kommuninvånare ska oavsett ålder,
kön eller bakgrund vara en del av vårt gemensamma Kumla. I detta ingår också att alla ska
känna sig behövda. I begreppet behövd ingår för mig att vi Kumlabor månar om varandra,
men också att vi erbjuds och efter förmåga bidrar till vår gemenskap.
I detta nummer av Kumlan får vi läsa om
en verksamhet som kanske inte är känd av
gemene man, nämligen den dagliga verksamheten. Det är en verksamhet som ger
möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att få finnas med i olika former
av arbetssysslor. Det är en verksamhet där
man får hjälpa till på olika sätt samt också en
verksamhet där man får känna sig behövd!
Ungdomsarbetslösheten har under många
år ökat såväl i Sverige som i vår kommun.
Arbetslöshet är överhuvudtaget ett svårt
gissel, men kanske särskilt svårt för unga
människor som inte får möjlighet att bidra
till samhället, som inte ges möjlighet att utvecklas i en arbetskarriär och som inte heller
ges möjligheter till att bli självförsörjande.
Arbetslöshet för ungdomar är ingen bra start
för ett yrkesliv.
”
Andelen arbetslösa ungdomar
i Kumla kommun har minskat
från 18,6 % till 12,3 %.
För ett år sedan var andelen arbetslösa
ungdomar i Kumla och i åldern 18-24 år
18,6 procent. Nu efter ett år har andelen arbetslösa ungdomar sjunkit till 12,3 procent.
Kumla kommun har i Örebro län den största
minskningen av arbetslösa ungdomar. Detta
är naturligtvis mycket glädjande.
I detta arbete har Arbetsförmedlingen
bidragit med ett engagerat arbete. Många
I detta nummer:
2-3
4-5
5
Alla behövs
Resurscenter
Ungdomsstipendiet Orkla Foods
Sverige - Kumla kommun
6
Snart kan du tanka biogas här i Kumla!
7
Det är hög tid att söka bygglov för
sommarens projekt
8
JN-gymnasiet erbjuder
lärlingsutbildningar
9
Lämna burken i vårt pantrör
9
Demokrati- och samarbetsbana
10
Nytt utlånings- och återlämningssystem
på biblioteket
11-14 Välkommen till nya
återvinningscentralen
KUMLAN, informationsblad för Kumla kommun.
Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Katarina Hansson
Redaktion: Karin Moberg, Ulla Lundholm
Fotograf: Göran Ekberg, Karin Moberg
”Tidig vår” i Sjöparkens växthus
Världens största klimatmanifestation 28/3
Kumla kommuns ”25-åringar”
17
18-19 Tallängens förskola 40 år
Valborgsmässofirande
19
20-21 Djupadalsbadet
Kumla bibliotek
22
Radio- och Webb-TV-sändningar
23
från kommunfullmäktige!
Medborgarförslag
23
Konstsidan
24
15
16
Kumla kommun
Torget 1
692 80 Kumla
T: 019-58 80 00
E: [email protected]
www.kumla.se
företag i Kumla har ställt upp med praktikplatser och jobb, påskyndare av detta har bl
a Kumla Promotion varit. Många har bidragit
och många ska känna sig stolta över denna
utveckling. Den långsiktiga ambitionen måste naturligtvis vara att inga ungdomar ska
vara arbetslösa. Alla ska känna sig behövda
och alla ska kunna bidra!
Kumla kommun ska bidra till att alla behövs
och att alla ska känna sig behövda. Det är
viktigt att Kumla kommun ordnar bra möjligheter till barnomsorg, skola och omsorg i
livets olika skeenden.
Under 2015 kommer en stor ombyggnation att inledas av Vialundsskolan. Det
är mycket viktigt att kunna ge elever och
skolpersonal bra och moderna lokaler för att
skolarbetet ska ge bra resultat.
Under 2015 kommer också byggnation
av ett nytt vårdboende att påbörjas. Genom
att Kumla växer i befolkning och att andelen
äldre också ökar så måste Kumla kommun
ta sitt ansvar och få fram fler platser på
vårdboenden.
Tillsammans ska vi fortsätta att bygga ett
Kumla där alla ska känna sig välkomna och
betydelsefulla!
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
Den 4 februari överlämnade kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson varsin
blombukett till Marc-Antonio Pauletta; Arbetsförmedlningen , Sandra Pettersson;
Swedbank och Alf Moberg; Kumla Promotion.
Kumlan 1 2015
3
Resurscenter
daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
”Daglig verksamhet, enligt LSS, vad är det och var bedriver ni er verksamhet?” Detta är
en ofta förekommande fråga som vi nu stolt kan svara på.
Text: Fatmir Demo, enhetschef, Resurscenter, LSS-omsorgen
Kortfattat betyder daglig verksamhet
rättighet till aktiviteter och sysselsättning
enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade).
Detta som vårt huvudsakliga verksamhetsmål, grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet,
innebär rätten till stöd och handledning
i syfte att utvecklas på de områden den
enskilde väljer själv och som bl a bidrar till
ökad delaktighet i samhället.
Vi arbetar aktivt med att hitta vägar till att
öka allmänhetens kännedom om begreppet funktionsnedsättning och betydelsen
av dessa kunskaper så att alla medborgare i
Kumla kommun ser sig själv och den andre
behövd och som en resurs för samhället.
Under 2013 och framåt, för att uppnå
dessa mål, har vi succesivt övergått från
traditionella grupper stationerade i specifika
lokaler med specifik sysselsättning och
arbetsuppgifter till gruppaktiviteter som en
deltagare i nuläge kan kombinera till egen
individuell anpassad arbetsschema. Gruppaktiviteter är inte längre bundna till specifika
lokaler utan vi förmedlar följande budskap:
4
”Daglig verksamhet – var bedriver ni
verksamheten?” – ”I hela samhället, där
dörrarna öppnas och där vi kan bidra till
att den enskilde med funktionsnedsättning
utvecklas, känner sig behövlig, betydelsefull
och mår bra.”
Utvecklingen fortsätter och i nuläge
erbjuder vi gruppaktiviteter som:
• Snickeri & Hobby med fokus på tillverk-
ning och försäljning av diverse alster som holkar, kvastar och diverse uppdrag
• Musik & Teater i samverkan med Studie
främjandet
• Legoarbete & sopsortering
• Fastighetsskötsel
• Samverkan med hundbruksförening &
diverse samhälleliga insatser i naturom-
råden som Säbylund eller Viaspåret
• Jag Kan – aktiviteten med fokus på utveckling av den enskildes egenvalda mål i riktning mot praktikplatser, externa platser eller ISU (Enhet för Individuellt Stöd till Utveckling)
Kumlan 1 2015
• Unikum - tidningen, startar i år med målet att utvecklas till ett forum för
kommunikation mellan olika aktörer, internt och externt.
• Diverse estetiska aktiviteter förlagda på både Mossbanegatan och Villa Sol
• Caféverksamhet med aktiviteter som bakning och servering på Bakfickan, Kvarngården.
Utöver dessa gruppaktiviteter erbjuds ett
flertal periodiserade aktiviteter som studiebesök eller nöjesresa, idrottsaktiviteter som
skridskoåkning, tävlingar som idrottsdagen
& lättläst, Melodifestivalen och mycket mer.
Daglig verksamhet inom LSS-omsorgen i
Kumla kommun bedrivs som gruppaktiviteter vardagar mellan 08.00-15.00. Dessa
aktiviteter tar uppehåll 4 veckor under
sommar då verksamheten har stängt.
Daglig verksamhet som enskilda aktiviteter erbjuds personer bosatta på våra
boende och efter individuell bedömning
i behov av omfattande och välplanerade
insatser ej möjliga att utföra i grupp eller
specifik tidsram.
Insatsen daglig verksamhet är avgiftsfri.
För deltagandet utgår habiliteringsersättning
som är skattefri. Rätten till daglig verksamhet avser endast personer i yrkesverksam
ålder vilket är 18-67 år.
Fakta om daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
och beslutas därför av kommunens socialsekreterare för LSS. Den enskilde måste själv ansöka om
denna insats och insatsen är helt frivillig. Rätt till daglig verksamhet har personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder (18-67 år), som inte har arbete eller utbildar sig. Daglig verksamhet gäller endast personer som tillhör de så kallade personkretsarna 1 och 2 enligt LSS. Syftet kan
vara både en meningsfull sysselsättning eller ett försteg till att få ett avlönat arbete.
I Kumla kommun finns två enheter som utför daglig verksamhet enligt LSS. Det är Resurscenter med
sina nästan 20 medarbetare och det är Enheten för individuellt stöd till utveckling (ISU).
Det finns ca 100 kommuninvånare som fått beviljat daglig verksamhet enligt LSS.
Välkommen att ansöka till
Ungdomsstipendiet
Orkla Foods Sverige - Kumla kommun
Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun
genom stipendier till ungdomar från Kumla för utbildning inom något kulturområde
eller för personlig satsning inom någon idrottsgren.
Vi vill ha din ansökan senast den 13 april 2015 till följande adress:
Kumla kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 692 80 Kumla.
Mer information och ansökningsblankett finns på www.kumla.se/ungdomsstipendium
Vid frågor, kontakta Gertrud Åstrand, chef för kulturavdelningen, på telefon 019-58 81 96
eller via e-post [email protected]
Kumlan 1 2015
5
Snart kan du tanka biogas
här i Kumla!
Visste du att hushållsavfallet som vi Kumlabor sorterar och slänger som kompost blir
till biogas? Den gasen kommer vi snart kunna tanka våra biogasbilar med här i Kumla.
Efter sommaren öppnar biogasmacken. Text: Jessica Larsson, informatör
Pumpen för biogas kommer finnas i anslutning till Shellmacken, som ligger vid Västra
Drottninggatans utfart på gamla E3:an.
– Vi är väldigt nöjda med placeringen av
biogasmacken. Den som tankar biogas får
tillgång till den befintliga mackens service,
med bemannad butik och exempelvis
toalett, säger Catharina Ludvigsson, energioch klimatrådgivare i Kumla kommun. Det
är vanligt att gasmackar ligger i ett industriområde, helt utan service.
Det är en fördel att biogasmacken inte
ligger helt centralt. Det blir lättare för
resenärer som åker förbi Kumla att stanna
till och tanka. Ännu är det inte så tätt mellan stationerna, och Kumlas är den första i
sydnärke.
”
Biogas är ett av de mest
miljövänliga drivmedlen.
– Biogas är ett av de mest miljövänliga
drivmedlen. Dessutom kan vi framställa
den av våra egna sopor, förklarar Catharina.
Samarbetet mellan kommunerna är jätteviktigt. Det handlar om stora investeringar,
och som är steg i helt rätt riktning mot
lokala och nationella miljömål.
Bussar och kommunbilar ska tanka gas
Redan från start kommer våra stadsbussar
köra på biogas, och Kumla kommun ska
löpande byta ut sina bilar till gasbilar när de
gamla bilarna fasas ut.
Planen är att öppna i augusti
Catharina berättar att om allt går enligt
plan kommer första spadtaget för att bygga
pumpstationen tas i april, och invigningen
är planerad till mitten av augusti.
Viktigt steg i kommunernas miljöarbete
Det är Biogasbolaget som levererar gasen
till macken. Biogasbolaget är samägt av
kommunerna Karlskoga, Örebro och Kumla.
Bolaget driver biogasanläggningen i Karlskoga och arbetar för att öka användningen
av biogas.
6
Kumlan 1 2015
Det är hög tid att söka bygglov
för sommarens projekt
Har du tänkt ägna en del av sommaren åt att bygga eller förbättra ditt hus? Då kan
det vara klokt att redan nu ansöka om bygglov. Det är en process som tar längre tid än
många tror. Text: Jessica Larsson, informatör
– Handläggningstiden för ett bygglov får
enligt lag vara tio veckor, men vi jobbar
ständigt med att försöka förkorta handläggningstiden, normalt ligger vi på mellan fyra
till sex veckor, allt beroende på ärende. Vi
vet av erfarenhet att det brukar bli högtryck
innan sommaren, och handläggningstiden
beror mycket på vår arbetsbelastning och
på hur komplicerade ärendena är som vi
får in. Om ansökningarna är kompletta när
de kommer in till oss blir handläggningen
kortare, Åsa Gunnarsson, chef på bygglovsavdelningen.
Du måste få ett startbesked innan du kan börja
Det är viktigt att känna till att det inte bara
behövs ett bygglov för att få börja bygga
Kumlan 1 2015
man måste även ha ett startbesked, med
tillhörande kontrollplan. Skulle man börja
utan startbesked kan man bli skyldig att
betala en byggsanktionsavgift, förklarar
Åsa.
Information och blanketter på kumla.se
Vad som kräver bygglov, anmälan och vilka
undantag som finns för bygglov, kan du läsa
om på kommunens webbplats. Där finns
även alla blanketter du behöver för att söka
bygglov m.m. Tycker du att det är oklart
eller svårt kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00, de kan
hjälper dig att göra rätt.
7
JN-gymnaiset erbjuder
lärlingsutbildningar
JN-gymnasiet i Kumla är en kommunal skola som erbjuder yrkesprogram.
Text: Mia Björk Eilebro, lärlingskoordinator JN-gymnasiet
Efter den omstrukturering av skolan
som gjordes förra året finns Bygg- och
anläggningsprogrammet och Fordonsoch transportprogrammet kvar som
traditionella skolförlagda utbildningar. Nu
satsar JN-gymnasiet dessutom på gymnasial
lärlingsutbildning inom fem yrkesprogram:
barn och fritid, handel och administration,
restaurang och livsmedel, bygg och
anläggning samt fordon och transport.
Arbetsplatsförlagt lärande
Att gå den gymnasiala lärlingsutbildningen
innebär för eleven att man får en yrkesutbildning som motsvarar den skolförlagda,
men med den skillnaden att minst hälften
av utbildningen sker på en praktikplats,
s.k. arbetsplatsförlagt lärande. Innan eleven
påbörjar sin praktik har man en introduktionsperiod på skolan då eleven lär sig
nödvändiga grunder i yrket för att komma
bra förberedd till arbetsplatsen. På praktikplatsen finns en handledare som eleven
8
får följa, och tillsammans med skolans
yrkeslärare stämmer handledaren av hur
eleven utvecklas inom yrket och i kurserna.
Efter genomförd utbildning får eleven en
yrkesexamen med goda chanser till arbete
direkt efter utbildningen, eftersom den
omfattande praktiken ger eleven ett brett
kontaktnät inom yrket
Möjlighet till vidare studier
Precis som elever i skolförlagda program
läser lärlingselever så kallade gymnasiegemensamma ämnen (svenska, matematik,
engelska, historia m.m.), och dessa ämnen
läser man i den vanliga skolmiljön med
lärarledda lektioner i skolan under de dagar
det inte är praktikdagar. Utbildningen kan
även ge grundläggande behörighet för
högskolestudier, beroende på elevens
individuella kursval och önskemål, så att
man kan gå vidare till högskola eller
yrkeshögskola efter en tid i yrket.
Kumlan 1 2015
2014
Lämna burken i vårt pantrör
Kumla kommun har nyligen satt upp så kal�lade pantrör, där returburkar kan lämnas.
Tanken med pantrören är att den som inte
har möjlighet att ta med sig sin tomma
returburk istället ska kunna lämna den i ett
pantrör. Därefter kan en förbipasserande
ta med och panta den. Alla invånare och
besökare i Kumla är välkomna att lämna
och hämta returburkar i något av de fem
pantrören. Burkarna stoppas ned i den övre
öppningen på röret och tas ut längst ned på
rörets sida.
Tänk på att det bara är metallburkar som
det är pant på som kan läggas i pantrören!
Här hittar du våra pantrör:
• vid Köpmangatan, mittemot torgets södra del
• vid Köpmangatan, alldeles norr om
korsningen med Sveavägen
• vid Hagendalsvägen, alldeles väster om korsningen med Götgatan
• vid Kumlasjöns norra sida
• vid John Norlanders gata, alldeles söder om gångvägen mot Kumla sjöpark.
Demokrati- och samarbetsbana
Vill ni öva er förmåga att samarbeta i grupp, då kan vi på Ung fritid i Kumla hjälpa er!
Ung fritid i Kumla erbjuder samarbetsövningar för skolklasser, lag och andra grupper som
vill öva sin förmåga att samarbeta i grupp. Det sker genom övningar som är olika beroende
på gruppens ålder, storlek, önskemål med mera.
Verkar det intressant eller har du frågor?
Kontakta Ung fritid på telefon 019-58 86 88 eller e-post [email protected]
Ung fritid Kumla arbetar med en rad olika uppdrag, riktade mot ungdomar i Kumla kommun.
Uppdraget Fritidshjälpen ska öka ungdomars möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid.
Påse pengar finns till för att ge handledning/stöd till unga som vill arrangera ett kultur-, nöjes-, idrottseller fritidsarrangemang för andra unga.
Demokrati- och samarbetsövningar ska få ungdomar att utveckla sin samarbetsförmåga och ingå i
demokratiska processer.
Lovverksamheten syftar till att erbjuda barn och ungdomar i kommunen ett rikt utbud av aktiviteter
under skolloven.
Kumlan 1 2015
9
Nytt utlånings- och
återlämningssystem på biblioteket
Nu har Kumla bibliotek och bokbussen ett nytt utlånings- och återlämningsystem som
medför bättre och snabbare självservice till våra låntagare.
Text: Gertrud Åstrand, chef för kulturavdelningen
Personalen på Kumla bibliotek har under
hösten 2014 arbetat med att märka all
media med RFID-chip. Chippet används
för identifiering vid lån och återlämning.
Det enda som krävs är att du har ett
lånekort och en fyrsiffrig PIN-kod. Om du
inte redan har en kod så hjälper vi dig
gärna med detta.
På detta sätt hoppas vi få mer tid för
personliga boktips och annan service.
10
Kumlan 1 2015
Riv ut och lägg i till
exempel handskfacket i bilen.
Då har du informationen om återvinningscentralen
till hands när du ska packa bilen för att åka
hit och slänga nästa gång.
Välkommen till nya
återvinningscentralen
I januari öppnade och invigde vi den nya återvinningscentralen i Kvarntorp. Den finns
på samma plats som tidigare, men är nu utformad för att underlätta jobbet.
Hanteringen ska vara smidig och säker
Hela sorteringen sker under tak vilket är
bekvämt både för dig som kommer och
lämnar ditt skräp, och för personalen som
jobbar här. Alla containrar är av den mindre
modellen, med en låg front, så du som
slänger inte ska behöva lyfta så högt. Det
gör det också enklare att plocka upp saker
om du råkar slänga fel.
Packa i rätt ordning
Sorteringen sker i en särskild ordning och
din avlastning går mycket lättare om du har
packat i rätt ordning hemma.
I den här ordningen sorterar du på
återvinningscentralen:
1. Metall
Exempel: Cykel, barnvagn, grill, rör, badkar.
Blir till nya metallprodukter.
2. Stort brännbart avfall
Exempel: Fönster och dörrar, plasttak,
klädda möbler, vatten- och avloppsrör,
madrasser. Krossas och förbränns på Sakab.
Blir till el och fjärrvärme.
Kumlan 1 2015
3. Trämöbler
Exempel: Rena trämöbler utan stoppning.
Krossas och eldas i värmepannor och blir till
el och fjärrvärme.
4. Trä
Exempel: Målat eller omålat trä.
Krossas och eldas i värmepannor och blir till
el och fjärrvärme.
5. Gips och isolering
Exempel: Isolering, mineralull och gips.
Deponeras på Atleverken i Örebro.
6. Porslin och tegel
Exempel: Toaporslin, porslin, glas, betong,
grus och sten. Används som täckningsmaterial.
7. Tidningar
Exempel: Tidningar och reklam.
Blir till nya tidningar.
8. Kartong och wellpapp
Exempel: Kartonger och wellpapp som viks
ihop. Blir till ny kartong.
9. Brännbart
Exempel: Kläder, mattor, plastleksaker och
plastbackar. Förbränns på Sakab. Blir till el
och fjärrvärme.
11
Kylskåp
och däck
Ti
Porslin
Miljöfarligt avfall
Gips, isolering .5
Trä .4
Trämöbler .3
Stort avfall .2
Metall .1
Ris- o
12
Återbruk
Förpackningar
Brännbart .9
Kartong .8
idningar .7
n, tegel .6
9. Brännbart
8. Kartong
7.Tidningar
.10
6. Porslin, tegel
11. Elektronikavfall
5. Gips, isolering
4. Trä
3. Trämöbler
2. Stort avfall
1. Metall
och kompostupplag
Kumlan 1 2012
13
13
Elektronik och miljöfarligt avfall
I mitten av återvinningsbyggnaden finns
rum där du går in och lämnar elektronik och
miljöfarligt avfall.
Exempel på elektronik är dator, tv, radio,
mobiltelefon, mikrovågsugn, kabel och
bilbatteri. Exempel på miljöfarligt avfall är
olja, färg, kvicksilver, syror och baser. Här
tar vi även emot mat- och frityrolja.
Vissa saker sorteras separat
Tryckimpregnerat trä, asbest, bildäck samt
vitvaror sorteras separat. Personalen på
plats visar dig rätt.
Lämna ris och kompost när du vill
Nu kan du komma och tippa av ris och
kompost när du vill. Den återvinningsplatsen som ligger utanför grindarna är
alltså öppen dygnet runt och är upplyst.
Dina saker kan bli till glädje för andra
Nu finns det också en bod för återbruk. Här
kan du ställa saker som du vill bli av med,
men som det egentligen inte är något fel
på, och någon annan kan få nytta av.
Det är Navet biståndsförening som tar
hand om sakerna och säljer det i sin butik
i Kumla.
Öppettider på återvinningscentralen i Kvarntorp
1 april - 31 oktober
Måndag och onsdag
Tisdag, torsdag och fredag
kl. 07.00–18.30
kl. 07.00–15.30
1 november - 31 mars
Måndag
Tisdag till fredag kl. 07.00-18.30
kl. 07.00-15.30
Vi har även öppet första helgfria lördagen i varje månad. Ny tid: kl. 09.00–13.00.
Ändrade dagar
Vi öppet den 11 april istället för den 4 april och den 13juni i stället för den 6 juni.
Extra öppet
Vi har extraöppet 29 mars, 26 april, 30 maj, 23 augusti, 20 september och 18 oktober.
14
Kumlan 1 2015
Söndag 19 april
kommer det att hållas en
vårmarknad i Sjöparkens växthus,
innehållande utställare och
försäljning av krukor, sticklingar,
plantor med mera.
”Tidig vår” i Sjöparkens växthus
Det är den här tiden på året som det är så fantastiskt med ett ”glashus”. Vårsolen lyser
på de sluttande södervägarna och värmer upp både människor och växter. Detta gör
det möjligt att förlänga växtsäsongen och kunna njuta av en lång vår med vårblommor
och grönska inomhus, innan den riktiga våren kommer. För oss nordbor är det helt
underbart och något vi längtar efter! Text: Kerstin Gustafsson, trädgårdsmästare
I Sjöparkens växthus blommar ett tjugotal
olika sorters julrosor i olika färger. Julrosorna Helleborus niger är den vanligaste arten.
Det är den tidigaste perennen som kommer
på året och trivs i mullrik och kalkhaltig
jord, gärna halvskugga. Lämplig att plantera
lite bakom till exempel en lövfällande
buske, då vaknar den tidigt men får skydd
mot den starka solen på sommaren.
I byggnaden finns även en ansenlig
samling av olika sorters kamelior, Camellia
japonica. Denna undersköna växt härstammar från Japan, Taiwan och Korea.
Sommarhalvåret får den tillbringa utomhus,
skyddad mot stark sol, vind och regn. Det
Kumlan 1 2015
som försvårar skötseln av kamelior är att
den vill stå ljust och svalt under vintern,
ca. 10 grader. Är man då en lycklig ägare till
ett inglasat uterum så fungerar det oftast
väldigt bra. Annars är det ju en förmån att
kunna njuta av blomprakten här nere hos
oss i Sjöparkens växthus.
I den delen av växthuset där projektet
Möjligheterna växthus håller till har vi
planterat olika sorters vårlökar för drivning.
Sticklingar, frösådder och egna penséer är
också i full gång - vårkänslorna frodas, så
varmt välkommen till Sjöparkens växthus
och njut av ”tidig vår”.
15
Världens största
klimatmanifestation 28/3
Lördagen den 28 mars är det dags för Earth Hour – Världens största manifestation för
miljön och klimatet. Text: Jessica Larsson, informatör
Under Earth Hour släcker hundratals
miljoner människor ljuset under en timme.
Det är en symbolisk handling som ska ge
signaler till politiker och beslutsfattare att
agera med modiga och kraftfulla åtgärder
för klimatet.
Earth Hour är i särklass världens största
klimatmanifestation. I Sverige deltog
varannan invånare, över 80 procent av
kommunerna, 85 000 skolelever och drygt
800 företag, organisationer och
trossamfund i Earth Hour förra året.
Kumla uppmärksammar Earth Hour
Kumla kommun kommer uppmärksamma
Earth Hour under vecka 13, då manifestationen infaller på lördagen. Det kommer
16
bland annat vara aktiviteter på förskolor
och biblioteket. Håll utkik på kumla.se efter
mer information när vi närmar oss.
Häng med
Ta tillfället i akt och var med om en
händelse som berör hela världen. Bjud en
god vän på middag i skenet av levande ljus,
eller varför inte samla familjen till en
berättarstund runt en sprakande brasa?
Det är Världsnaturfonden WWF som
är initiativtagare till Earth Hour. På deras
webbplats finns väldigt mycket information
om Earth Hour. Där hittar du bland annat
material till företag och organisationer, till
skolor och till dig som privatperson.
Kumlan 1 2015
Kumla kommuns ”25-åringar”
Att jobba 25 år inom kommunen är helt klart värt att fira. Måndagen den 15 december
hölls 2014 års sista sammanträde för kommunfullmäktige. I samband med detta
uppmärksammades kommunens ”25-åringar”, avgående politiker samt årets
ungdomaledarstipendiat. Text: Karin Moberg, informationssamordnare
Folkets Hus i Kumla fylldes denna afton av
många glada och stolta ”25-åringar”
som under kvällen fick ta emot minnesgåva och blommor. Av dessa kom
3 personer från kommunledningskontoret, 1 person från tekniska
kontoret, 3 personer från kommunfastigheter, 12 personer från barn- och
utbildningsförvaltningen och 14
personer från socialförvaltningen.
I och med ny mandatperiod ägnades
kvällen även åt att tacka av kommunfullmäktiges ledamöter från föregående
mandatperiod.
Under kvällen uppmärksammades också
2014 års ungdomsledarstipendium som gick
till Britt-Marie Widström, Kumla Hockey.
Under kvällen fick vi även njuta av en
fantastisk underhållning signerat elever och
lärare på Kulturskolan.
Maten tillagades och serverades av
elever, med stöd från lärare, från JN
gymnasiet och Virginska skolan.
Kumlan 1 2015
17
Tallängens förskola 40 år!
Tallängens förskola i Hällabrottet, som från början hade namnet Barnstugan Ekorren,
firade 40 år under februari månad. Detta firades med bland annat maskerad, disco
och öppet hus.
Tallängens förskola firade 40 år i februari.
Detta firade man med en mängd aktiviteter
främst för barnen på förskolan men även
med öppet hus för allmänheten.
Det var festligt värre under vecka 6 då
barnen på förskolan bland annat hade
maskerad, teaterföreställning och bio där
barnen själva hade röstat fram vilken film
som skulle visas. Till barnens stora glädje
fanns det så klart popcorn till bion.
Den 5 februari hade förskolan öppet hus för
allmänheten. En tillställning som lockade
närmare 100 besökare, allt ifrån föräldrar
som idag har sina barn på förskolan till
tidigare personal och ”barn” i alla de åldrar
som under dessa 40 år har gått på förskolan.
Vi bjöd våra besökare på dryck och lite
tilltugg. En trevlig kväll som bjöd på många
härliga minnen och glada skratt, när vi tittade i våra gamla fotoalbum.
18
Kumlan 1 2015
Tallängens förskola, 1975-2015
Barnstugan Ekorren stod klar under 1975 och då fanns där 4 avdelningar; en syskongrupp för barn i
åldern 3-6 år, en fritidsavdelning, en deltidsavdelning (lekis) på för- och eftermiddagar samt en avdelning som användes som kvartersgård.
Några år senare flyttade kvartersgården ner till skolan för att istället ge plats åt en syskongruppsavdelning. 1986 står många små barn i kö till förskolan så en ren småbarnavdelning öppnas samtidigt
som man bildar två syskongruppsavdelningar för barn i åldern 3-6 år. Året efter öppnas ett
eftermiddagshem i en villa på Stenhuggarevägen, där även öppna förskolan har sin verksamhet.
Under 1990 utökar man antalet barn från 15 till 17 i syskongruppsavdelningarna samtidigt som man
utökar personalen från 2,5 till 3 heltidstjänster och samma år börjar barnstugorna att stänga sin
verksamhet i två dagar per år för planering och utvärdering.
Under åren 1990-1992 renoveras lokalerna upp samtidigt som man byter ut den befintliga takvärmen
mot vattenburen värme samt att man även får ny ventilation.
1995 blir Tallängens förskola en del av Tallängens skolområde. ”Lekis” blir förskoleklass och åldern för
syskongrupperna ändras till 3-5 år, då barnen i förskoleklass går på fritids övrig tid. Några år senare
flyttas förskoleklassen och fritids ner till nyrenoverade lokaler i Tallängens skola. Vid denna tidpunkt
finns ett stort behov av barnomsorg i Hällabrottet vilket leder till att man öppnar en ny avdelning,
Linden.
1999 byter förskolan namn från Barnstugan Ekorren till Tallängens förskola. Under hösten detta år
sjunker barnantalet och man stänger ner en avdelning och dagbarnvårdarna flyttar in i den tomma
lokalen.
2001 börjar skolan bli stångbodd så förskoleklassen och fritids flyttar upp till förskolan för att sen flytta
tillbaka till skolan igen under 2002. Under kommande år tillkommer avdelningen Linden, igen, och 2007
består förskolan av fyra förskoleavdelningar som finns där än idag.
Ny förskolechef sedan 2014 är Pernilla Nilsson. Förskolan består nu av fyra förskoleavdelningar; Granen
med barn i åldern 1-2 år, Linden med barn i åldern 2-3 år samt Syrenen och Tallen med barn i åldern 3-5
som sedan 2013 en så kallad ”I Ur och Skur” avdelning.
Valborgsmässofirande
Torsdagen den 30 april vid Kumlasjön.
• Tal till våren
• Vårsång
• Våreld
Detaljerat program samt tider läggs ut på
kumla.se så snart programmet är klart.
Kumlan 1 2015
19
Djupadalsba
www.djupadalsbadet
Välkommen att träna vattengympa med oss
- ingen anmälan, vi har drop-in!
Pågår till och med vecka 20 (tiderna v. 14 utgår på grund av lov)
Måndagar kl. 14.30-15.15
Onsdagar kl. 18.45-19.30
För priser kontakta receptionen på telefon 019-58 87 00.
Vuxensimskola - för dig som
är 16 år och uppåt
Pågår vecka 10-18 (tiden v. 14 utgår på grund av lov)
Tisdagar
kl. 19.15-19.45
Anmälan krävs, kontakta receptionen på telefon 019-58 87 00.
20
Kumlan 1 2015
Öppettider
Mån, tors 9.00-20.00
Tis, ons, fre 6.30-20.00
Lör, sön 9.00-18.00
adet
Hela anläggningen stänger på
ovan utsatta tider. Äventyrsbadet och relaxen öppnar
kl. 09.00 varje dag.
t.se
Boka barnkalas i vårt fina barnkalasrum!
Fira födelsedagen hos oss på Djupadalsbadet, tillsammans med Kumlahumlan.
För mer information, se www.djupadalsbadet.se eller ring på telefon 019-58 87 00.
NYHET!
Årskort för familj till äventyrsbadet
Nu kan du köpa ”Årskort familj” till äventyrsbadet:
Korttyp:
Pris
Lågpris
Årskort familj
1 vuxen + 2 barn, 6-16 år
4 500 kr
3 900 kr
Årskort familj
2 vuxna + 2 barn, 6-16 år
7 200 kr
6 000 kr
(månadskostnad 375 kr)
(månadskostnad 600 kr)
(mån-fre före kl. 14.00, gäller ej röda dagar)
(månadskostnad 325 kr)
(månadskostnad 500 kr)
Vi ger dessutom 25 % rabatt för barn 3 och fler på samtliga våra familje-entréer och familjekort.
Se www.djupadalsbadet.se eller ring på telefon 019-58 87 00 för mer information och priser.
Kumlan 1 2015
21
Kumla bibliotek & utställningshallen
Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag
Fredag
Lördag
Söndag
Öppettider Påsk
8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00
Skärtorsdag 2/4
Långfredag 3/4
Påskafton 4/4
Påskdagen 5/4
Annandag påsk 6/4
8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
stängt
Mer information om biblioteket, bokbussen
och övriga verksamhet hittar du på
www.kumla.se/biblioteket
Öppettider Valborg och Första maj
Du når oss även på telefon 019-58 81 90.
Öppettider Kristi himmelsfärd
Valborgsmässoafton 30/4
Första maj 1/5
Onsdag 13/5
Kristi himmelsfärds dag 14/5
ETER!
NYH
Välkommen att låna e-böcker i vår nya e-boksportal!
8.00-17.00
stängt
8.00-17.00
stängt
En e-bok är en bok i elektroniskt format. Du laddar ner e-boken från Internet och läser den
på din PC/Mac, läsplatta eller mobiltelefon. Här kan du låna skönlitteratur och facklitteratur
för både vuxna och barn. Det finns många romaner och berättelser av populära och efterfrågade författare samt fackböcker av olika slag.
Antal lån
4 lån/låntagare och 28-dagarsperiod.
Av kostnadsskäl saknas en del nyare titlar.
Hur lånar jag?
För att låna behöver du ett lånekort hos Kumla bibliotek och en PIN-kod kopplad till kortet.
Du behöver också ha ett läsprogram för att läsa e-böcker. Programmen är gratis och laddas
enkelt ner via e-boksportalen.
Läs dagstidningar från hela världen - ny databas!
I databasen Library Press Display kan du läsa 1 700 tidningar på 48 olika språk från 92
länder. Alla tidningar är i originalformat och en exakt elektronisk kopia av den tryckta.
Allt är tillgängligt samma dag som tidningen ges ut.
Du kan läsa tidningarna digitalt på biblioteket eller logga in med lånekortsnummer i fältet
”Barcode/Library Card No”.
Mer information finns på www.kumla.se/biblioteket
22
Kumlan 1 2015
Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!
Är du nyfiken på vilka beslut som fattas
av kommunfullmäktige? I Kumla har du
möjlighet att både höra och se fullmäktiges
sammanträden.
Radio 94,3 direktsänder från fullmäktiges
sammanträden så att du kan sitta hemma
vid radion och lyssna.
Kanal Regional bevakar också fullmäktige
som från och med nästa sammanträde
direktsänds via webben på
www.kumla.se/kommunfullmäktige
Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.
Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.
NYHET!
Se kommunfullmäktiges
sammanträden live på webben,
www.kumla.se
Medborgarförslag
Den som är folkbokförd i Kumla kommun
kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om den kommunala verksamheten.
Medborgarförslaget ska vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
På kommunens hemsida www.kumla.se/
e-tjänster kan du under rubriken Kommun
& politik skicka in ditt medborgarförslag.
Det krävs dock att du har tillgång till BankID eller liknande.
Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret,
Kumlan 1 2015
692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag bör beredas så att
fullmäktige eller nämnd kan fatta beslut
senast inom ett år från det att förslaget
lämnades. Den som har ställt förslaget
kommer att få meddelande om när fullmäktige eller nämnd kommer att fatta
beslut i ärendet.
Du har också möjlighet att säga något om
ditt medborgarförslag när fullmäktige eller
nämnd ska fatta sitt beslut.
23
Gruppförsändelse
KONSTSIDAN
Text: Gertrud Åstrand
Konstnär: Maria Miesenberger
Objekt: Skulptur
Titel:
Ögonblick i rörelse
Teknik: Svartpatenterad brons
Placering: Sjöparkens Växthus
Ägare:
Kumla Fastigheter AB
På växthusets tak mot söder står hen redo
att våga hoppet ut i det okända, släppa
det välbekanta och trygga för att finna
nya vägar och mål. Graciöst ihopkrupen
med spända muskler anar vi att hen snart
sträcker på sig och påbörjar det stundande
äventyret – inom kort är det dags för ”take
off”. Skulpturen ger oss all möjlighet att
fundera över vad vi själva önskar förverkliga
eller förändra i våra liv men ännu inte haft
modet att genomföra.
I sjöparkens växthus pågår ett integrationsprojekt där nyanlända svenskar får
sin första kontakt med arbetslivet genom
arbete med odlingar av grönsaker och
blommor. Här får de möjlighet att mänskligt
och språkligt växa i samspel med varandra,
det arbete de utför och de växter som föds
ur jorden. Människor som flytt från sina
hemländer för att nu starta ett nytt liv i vårt
land. Skulpturen utmejslad ur byggnaden
blir en symbolisk galjonsfigur för att våga
möta det nya och oprövade.
Hela Sjöparken med Växthuset i fronten är
ett exempel på att våga något oväntat, att
våga satsa för att skapa en ny mötesplats
och rekreationsyta för kommunens medborgare och tillresta.
Eftersom skulpturen är placerad högt över
marken är det svårt att göra en närstudie.
Skulpturen är gjord av brons och liksom i
flera av Marias skulpturer använder hon
ett mönster som återfinns i hornhinnans
nerver. Detta är ett tecken för synlighet
men också ett tecken på kamouflage då
nerverna i hornhinnan är osynliga för ögat.
Maria Miesenberger utforskar konsekvent
det egna jaget, kroppen och själva livets
olika stadier och villkor. Förebilder till sina
arbeten hittar hon hos familj och släkt. Hon
jobbar gärna med verk och skulpturer i
långa serier . Skulpturer i samma serie som
– Ögonblick i Rörelse - kan ses på konsthallen Artipelag på Värmdö och på Vida
Museum och konsthall på Öland.
Maria Miesenberger är född i Lund och har
studerat på konstfack och Parsons school of
design i New York. Hon har haft utställningar på Moderna Museet och på flera museer,
konsthallar och gallerier runtom i Sverige
och internationellt. Hon arbetar i många
tekniker och material, som aluminium,
brons, rostfritt stål, foto, tyg och glas.