Delrapport 2 STR – Samordnad Tidig Rehabilitering

1
Delrapport 2
STR – Samordnad Tidig
Rehabilitering
Pilotprojekt vid Krokoms Hälsocentral för utvecklande av samverkansmetod
tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten vid
Krokoms kommun
Gisela Wik
Projektledare
2015-09-29
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Genomförda och pågående aktiviteter i förhållande till
syfte och mål
2. Reflektioner i förhållande till målgrupp
3. Projektledning och styrgrupp
4. Uppföljning, mätning, utvärdering
5. Erfarenheter, reflektioner, risker
6. Kommande aktiviteter
7. Utbildning/kompetenshöjning
3
1. Genomförda och pågående aktiviteter i förhållande till
syfte och mål
Det övergripande syftet med projektet är att – i likhet med de modeller vi studerat i
Västerbotten och Sörmland – utveckla rutiner och struktur för en samverkansmodell inom
vården i hela länet. Det är ett utvecklingsarbete i flera steg där Krokoms hälsocentral är
första steget.
Målet med modellen är att förenkla och förbättra rutiner för tidigare och mer samordnade
insatser för individen. Vi har under det dryga året som projektet pågått;

Efter delrapport 1 har vi fortsatt att arbeta med att informera, stötta och sprida de
rutiner och formulär som tagits fram;
- Formulär med metod för tidig kartläggning som distriktssköterskorna använder vid
patients/kunds första samtal till hälsocentralen för att göra en tidig kartläggning och
bedömning om rehabkoordinator skall kopplas in.
- Struktur och modell för regelbundna STR-möten.
- Dokumentation och mallar som används inför och under STR-möten.
-Patienter som initieras till STR-möte av vårdpersonal och först tagits upp i
multidisciplinärt team erbjuds delta i enkätundersökning NRS light.

Då projektgruppen blivit mer fluktuerande har inga fler möten genomförts med hela
gruppens samlad däremot har projektledningen rest runt till allas arbetsplatser och
gått igenom rutiner, dokumentation, svarat på frågor, tagit emot synpunkter.
Elva stycken STR-möten har genomförts. Deltagarna i gruppen har varierat och det
har börjat och slutat deltagare då personal har slutat respektive nyanställts så
information om rutiner har fått upprepas under hela projekttiden.
4
Ca 50 ärenden har tagits upp och av dessa är 18 ärenden registrerade i SUS och ca 510 stycken på väg att registreras i skrivande stund.

Samarbetsträffar med arbetsgivaren Krokoms kommun har pågått och en
överenskommelse har träffats om rutiner för snabb samverkan, En
överenskommelse finns också om en enklare typ av trepartsmöte framförallt vid risk
för sjukskrivning, bilaga 1

Projektsamordnare Gun-Marie har varit behjälplig efter varje STR-möte för att få in
SUS-samtycken. Vi såg under mötena att det var tillräckligt för de flesta
medverkande parterna att ta in vanligt samtycke, SUS-samtycket har kanske varit lite
svårt att förklara och då det endast behövs under projekttid har vi tagit på oss att
hjälpa till med det där det är lämpligt.

Sex möten i styrgruppen har genomförts

Halvtidsspridningsseminarium genomfördes i Hörsalen, Östersunds sjukhus, den 29
maj. Deltagarantalet var inte det högsta men det var en engagerad lyssnarskara som
deltog, bland annat chefer, politiker, rehabkoordinatorer, samverkansansvariga m.fl
från de flesta aktörer. Seminariet spelades in och möjlighet att ta del av seminariet
via inspelning finns här: http://www.regionjh.se/str
Program för dagen, bilaga 2.
2.Reflektioner i förhållande till målgrupp
Målgrupp är individer som
1) vid tidig kartläggning hos någon av aktörerna bedöms ligga i riskzon för längre
sjukskrivning och
2) redan långtidssjukskrivna individer där samordnade insatser behövs för att personen skall
komma åter i arbete.
5
Under det året som projektet pågått har det visat sig att det nästan utan undantag är
ärenden av typ 2 ovan som tas upp vid STR-möten.
3.Projektledning och Styrgrupp
Projektledningen är densamma som vid projektstart och består av Gisela Wik, projektledare
och Gun-Marie Jonsson, projektsamordnare.
Styrgruppen har tills nyligen bestått av samma personer som vid projektets start.
Socialtjänstens representant IFO-chef Helena Westin har avslutat sin tjänst och någon
efterträdare är inte utsedd. Helena Westin har informerat att enhetschef Ida Totland
kommer att medverka i Helena Westins ställe. Det har inte varit optimalt deltagande vid
styrgruppsträffarna.
4. Uppföljning, mätning, utvärdering

Uppföljande intervjuer med medverkande parter

Tolkning och sammanställning av de deltagare som fyllt i enkät NRS light

Uppföljning av in- och utregistrering i samverkanssystemet SUS

Kontinuerlig utvärdering från projektledare till styrgrupp
5. Erfarenheter, reflektioner och risker

Som tidigare beskrivits framkommer att de flesta deltagande parterna har ett stort
intresse av att samverkan skall fungera på ett bättre och mer effektivt sätt.

Vi har tagit del av studie som Marit Nääs, Region Jämtland Härjedalen, har utfört vid
Krokoms HC. I studien har hon gjort en processkartläggning mellan första och andra
sjukskrivning och hon har intervjuat vårdpersonal. I studien framkommer
identifierade ”framgångsfaktorer för bättre hälsa och ökad arbetsförmåga” och där
beskrivs bland annat att samverkan med andra aktörer ses som viktig och att
samverkan med arbetsgivare är mycket viktigt.
6

STR-mötena har blivit mer effektiva och de allra flesta följer de framtagna rutinerna.
Mötena flyter på engagerat och parterna hinner ta upp förhållandevis många
ärenden under timmen det pågår. Man följer rutiner och struktur som är framtagna
och det framstår som att mötesformen har satt sig. Vi har dock uppfattat att det
ibland upplevs som oklart vem/vilka som följer upp ärenden som tas upp.

Distriktssköterskorna har till viss del börjat använda sig av rutinen men det är
fortfarande aktuellt med fortsatt stöttning från projektsamordnaren för att rutinen
skall komma igång.

Ordinarie verksamheters mycket höga arbetsbelastning och personalomställningar
medför att det är extra viktigt att chefer medverkar till att medarbetarna har
möjlighet och tid att delta på bästa sätt i STR-möten. Det är också viktigt att vi har
medverkande organisationers chefers stöd för att få till en förankring i respektive
verksamhet. I det arbetet förutsätts stort stöd av styrgrupp till projektledning.

Sammanfattningsvis framkommer fortsatt att i de fall där ärendena har förberetts på
rätt sätt och haft relevanta frågeställningar så är samarbetsformen uppskattad. Det
har framkommit att man önskar en striktare struktur och tydligare rutiner för
uppföljning.
6. Kommande aktiviteter

Projektledningen har precis börjat dela ut en minienkät till alla personer som deltar i
STR-möte. Enkäten syftar till att fånga upp om det behövs någon form av stöd för att
ta till vara STR-mötena, om ny eller ytterligare information behövs och hur man bäst
vill ha den informationen, enkät bilaga 3.
Utifrån enkätsvaren kommer vi sedan att planera för ytterligare informationsinsatser
om så behövs.

Projektledningen kommer att gå ut med ett önskemål till deltagande parter att även
försöka ta upp tidiga ärenden i enlighet med syftet; målgrupp 1.
7

Säkerställa att parterna är överens om hur uppföljning skall ske och av vem för att
undvika missförstånd och öka effektiviteten av mötesformen.

Säkerställa att STR-mötena är prioriterade hos alla grupper vilket görs genom
diskussioner i styrgrupp.

Samordnare ska fortsatt hjälpa till och underlätta för att medverkande parter skall få
in medgivande till SUS-registrering.

Uppföljande intervjuer av alla deltagande parter vinter 2015/2016.
8. Utbildning/kompetenshöjning

Planeras för ett studiebesök av projektledningen vid HC i Gnesta eller närliggande
ort efter vecka 45.
9. Spridning/implementering

Diskussioner med styrgruppsordförande och förbundschef Åke Rönnberg om
fortsättning och implementering.

Kontinuerlig rapportering till styrgrupp,
8
Bilaga 1
Pilotförsök- tidig kontakt primärvård och arbetsgivare
-
Inom projektet Samordnad Tidig Rehabilitering (STR)
Bakgrund
Under perioden 140901 -160229 pågår projektet STR. Det är ett samverkansprojekt
mellan Försäkringskassan, primärvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i
Krokom. Syftet med projektet är att utveckla en modell för tidiga och samordnade
insatser mellan berörda parter och därmed minska sjukfrånvaro genom att förhindra
och förkorta sjukskrivningar. En aktivitet som föreslås i projektplanen för att nå målen
är att samverka med en större arbetsgivare inom Krokoms kommun, förslagsvis
Krokoms kommun.
Aktuellt
Under projektets gång har projektgruppen haft möten med kommunen som
arbetsgivare. I dessa möten har behovet av att utveckla samarbetet med Krokom
Hälsocentral när det gäller kommunanställda som söker vård och riskerar
sjukskrivning lyfts fram. Tillsammans har vi kommit fram till att genom ett pilotförsök
inom socialförvaltningens verksamheter pröva en modell som ska underlätta
samarbetet med start 2015-06-01.
Modell och rutin
Medarbetare som riskerar eller påbörjar en sjukskrivning
-
När medarbetare söker Hc kan bedömning göras redan av disktriktssköterskan via
telefonsamtal om hälsotillståndet kräver tidig kontakt med rehabkoordinator.
-
Om bedömningen görs att arbetsgivaren bör involveras i tidigt skede skickas uppgifter
till rehabkoordinatorn som då ansvarar för att arbetsgivaren kontaktas och vid behov
kallar till rehabmöte på Hc.
-
Om hälsotillståndet kräver läkarkontakt är det i första hand läkaren som ansvarar för
kontakt med arbetsgivaren. Vid Krokoms kommun är det enklast att ringa växeln och
söka respektive chef. Det går ofta bra att lämna meddelande på telefonsvarare.
Chefen kan då få besked om när de blir uppringda av sjukskrivande läkare/annan
personal. Det är bra med framförhållning så hinner kontakten tas innan patienten
kommer till nästa besök.
9
-
Om du som chef önskar kontakt med Hc och sjukskrivande läkare/annan personal går
det ringa akut/jourtelefon och via distriktssköterska boka telefontid alternativt
kontakta rehabkoordinatorn på hennes telefon.
Gun-Marie Jonsson, samordnare STR-projektet
10
Bilaga 2
STR
Samordnad tidig rehabilitering, pilotprojekt vid Krokoms
hälsocentral
HALVTIDSSPRIDNINGSTRÄFF
När:
Fredag den 29 maj kl. 13-15
Var:
Hörsalen, Östersunds sjukhus
Program

Inledning av Nina Fållbäck Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Sjukskrivningsstatistik, presenterad av Försäkringskassan

Information om Samordningsförbundet, förbundschef Åke Rönnberg

Presentation av projekt STR – Gun-Marie Jonsson och Gisela Wik

Information om LUP – regionens långsiktiga utvecklingsplan avseende sjukskrivningar, Karin Jonsson, Region Jämtland Härjedalen
Anmälan till [email protected] senast 27/5.Meddela om du föredrar att delta via
videolänk
Vi bjuder på frukt
VÄLKOMMEN!
11
Bilaga 3
ETT ÅR MED STR – ENKÄT TILL BERÖRDA HANDLÄGGARE/VÅRDPERSONAL
Målgrupp: Alla personer som vid något tillfälle deltar eller skulle kunna delta vid STR-möte.
1
Har du själv tagit upp ett ärende i STR?
Ja
Nej 
Om ja, tror du att du kommer att ta upp fler ärenden
Ja 
Nej
Om nej, kan du berätta varför?: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
......................................................................................................................................
2
Behöver du någon form av stöd för att ta upp ärenden?
Ja
Nej
Om ja, vilken typ av stöd? : (ex. uppdaterad info om syftet med STR, vad tjänar det till?, hjälp att
fylla i checklista, ny information om rutiner, support från närmaste chef, utrymme i förhållande
till andra arbetsuppgifter… etc )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
Är du nyanställd eller har du av annan anledning inte fått information om STR och
du dagligen arbetar med kunder, patienter, försäkrade, deltagare t.ex och också
bedömer att samverkan med övriga aktörer behövs?
Ja
Nej
Om ja, på vilket sätt vill du ta del av information mm? (tex. mail, personligt möte…etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Namn:
Organisation:
Lämna ditt svar till Gun-Marie eller Gisela senast den 9 oktober . Vill du maila så skriv frågans nr
och ditt svar till [email protected] eller [email protected]
Stort tack på förhand från Gun-Marie och Gisela!