Elevhälsostegen

Skolområde Gymnasium/Vuxenutbildning
Milnergymnasiet
Elevhälsostegen
6. Övriga samhällsinsatser
– Beslutas av EHT
5. Elevhälsokonferens- EHK
– Beslutas av rektor, åtgärder, uppföljning
Mentor, EHT, vårdnadshavare/förälder och elev
4. Elevhälsoteam-EHT- Anmälan via blankett!
– mentor ansvarar för att anmälan görs, är spindeln i nätet hela vägen
– Arbetslaget uppdateras via mentorn kring åtgärder som gagnar.
3. Konsultation med specialpedagog, kurator, skolsköterska, SYV
– Arbetslaget- Uppdateras via mentorn kring åtgärder, uppföljning
– Vårdnadshavare/förälder och elev
2. Konsultation med Arbetslaget
– Åtgärder, pedagogiska lösningar diskuteras, uppföljning
– Vårdnadshavare/förälder och elev
1. Mentor
– Analys av läget, åtgärder, uppföljning
– Samtal med elev och vårdnadshavare- Kontakt med vårdnadshavare
viktigt i ett tidigt skede för att skapa arbetsallians. (Myndig elev- Sök
medgivande för kontakt med förälder)
Samverkan, arbetsallians med berörda och tidiga insatser med
regelbundna uppföljningar är en framgångsfaktor!
Tänk på sekretessen!
Lathund till elevhälsostegen
1. Personalen i klassen observerar att en elev ex utvecklas långsamt, inte
hänger med i undervisningssituationer eller råkar i konflikt med kamrater.
Samtal med eleven. Insatser för eleven görs inom klassens ram och följs upp.
Viktigt med tidig kontakt med vårdnadshavare.
2. Arbetslaget gör en pedagogisk analys/utredning. Av denna framgår elevens
kunskapsnivå och sociala situation. Mål och studieplan genomgås tillsammans
med elev, vårdnadshavare (om eleven inte är myndig) och ansvarig
lärare/mentor i ett utvecklingssamtal. Arbetslaget ansvarar för att metoder och
läromedel anpassas. Uppföljning inom 2-3 veckor.
3. Har dessa insatser och metoder inte uppnått önskat resultat, ska arbetslaget
diskutera situationen för att ompröva och vidareutveckla metoder.
Specialpedagog kan kontaktas för konsultation. Den pedagogiska
analysen/utredningen innehållande de åtgärder som vidtagits, lämnas till
rektor för beslut om ett åtgärdsprogram ska upprättas. Vårdnadshavare ska
ges möjlighet att delta vid upprättandet av ÅP.
4. Åtgärdsprogrammet följs upp efter en kort tid, ca 1 månad. Om förändringar
inte sker anmäler arbetslaget med vårdnadshavarens vetskap till
elevhälsoteamet. Mentor fyller då i anmälan till EHT via särskild blankett, som
sedan lämnas till rektorn. Tidigare åtgärder ska presenteras i
anmälningsblanketten. Inlämnad anmälan måste inkomma minst 1 vecka före
nästa EHT- möte för att det ska kunna behandlas under mötet.
5. Elevhälsokonferens beslutas av rektor och sammankallas av ansvarig mentor,
som bjuder in elev och föräldrar enligt överenskommen tid med EHT.
Konferensen beslutar om att upprätta nytt åtgärdsprogram och om eventuella
resurser som specialpedagog, kurator, skolsköterska och SYV.
Åtgärdsprogrammet skickas till vårdnadshavare för kännedom. ÅP kan
överklagas. Vid insatser av skolpsykolog/skolläkare eller andra specialister
krävs föräldrarnas medgivande. Vid behov kallas det till en ny EHK för
uppföljning.
6. Om ingen förbättring äger rum, har enhetens möjligheter uttömts. Vid EHK där
vårdnadshavarna medverkar, diskuteras vilka åtgärder som ska vidtas.
Viktigt!
Kontakt/konsultation i ett tidigt skede med specialpedagog, kurator, skolsköterska,
SYV inom EHT om inte uppenbart obehövligt, så insatser kommer igång utan
dröjsmål om så behövs för att eleven ska nå målen!
All elevhälsa utgår från att mentor skall




Utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande
Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära.
Stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i
svårigheter.
Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin
förmåga.
Ur Läroplan för Gy11