Projekteringsunderlag geoteknik

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK
FITTJA C
2015-02-27
Uppdrag:
257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede
Titel på rapport:
Projekteringsunderlag geoteknik Fittja C
Status:
Datum:
2015-02-27
Medverkande
Beställare:
Fittja Centrumfastigheter AB
Kontaktperson:
Martin Sundquist
Uppdragsansvarig:
Victor Enbom
Handläggare:
Kjell Ericsson
Kvalitetsgranskare:
Ida Samuelsson
Revideringar
Revideringsdatum
Version:
Initialer:
Författare:
Victor Enbom
Datum: 2015-02-27
Handlingen granskad av:
Ida Samuelsson
Datum: 2015-02-27
Tyréns AB
118 86 Stockholm
Peter Myndes Backe 16
Tel: 010 452 20 00
www.tyrens.se
Säte: Stockholm
Org.Nr: 556194-7986
O:\lin\257955\G\_Text\PM Geo Fittja C.docx
2015-02-27
Inledning
Föreliggande PM behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten
för rubr. objekt. Sammanställning av tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i en
separat rapport MUR, Markteknisk undersökningsrapport.
Projekterings PM nyttjas vid projektering. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders
och anläggningars utformning är bestämd bör geotekniska uppgifter och rekommendationer,
som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska
beskrivningen.
Innehållsförteckning
1
Objekt ................................................................................................................. 4
2
Ändamål ............................................................................................................. 4
3
Underlag för Projekterings PM ......................................................................... 4
4
Styrande dokument ........................................................................................... 5
5
Planerad/föreslagen konstruktion .................................................................... 5
6
Markförhållanden ............................................................................................... 5
6.1
Geotekniska förhållanden ...................................................................................... 5
6.2
Hydrogeologiska förhållanden ............................................................................... 6
7
Sammanställning av härledda egenskaper ...................................................... 6
8
Översiktliga rekommendationer ....................................................................... 7
9
8.1
Inledning ............................................................................................................... 7
8.2
Grundläggning....................................................................................................... 7
8.3
Schaktarbeten ....................................................................................................... 7
8.4
Fyllningsarbeten .................................................................................................... 7
Förslag till fortsatt undersökning ..................................................................... 7
Ritningar
Beteckning
Typ, skala
Datum
G11-01-01
Plan, 1:500
2015-02-27
G12-02-01
Tolkad sektion A-A till B-B, 1:100/1:400
2015-02-27
G12-02-02
Tolkad sektion C-C, 1:100/1:400
2015-02-27
G12-02-03
Tolkad sektion D-D till F-F, 1:100/1:200
2015-02-27
Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede
Beställare: Fittja Centrumfastigheter AB
Rev. datum
2015-02-27
O:\lin\257955\G\_Text\PM Geo Fittja C.docx
Version: 2014-03-24
3(8)
1
Objekt
Tyréns AB har på uppdrag av Martin Sundquist, Fittja Centrumfastigheter AB, utfört geotekniska
undersökningar i samband med detaljplanearbete inför byggnation av tre flerbostadshus samt
påbyggnad av centrumbyggnad i Fittja Centrum, Botkyrka Kommun. I Figur 1 är området
markerat.
Figur 1. Aktuellt område
2
Ändamål
Den geotekniska undersökningen är utförd för att översiktligt fastställa de geotekniska
förhållandena för planerad byggnation som ska uppföras inom undersökningsområdet.
Undersökningen är utförd i ett tidigt skede inför detaljplanearbete och sonderingar skall förtätas
inför projektering för att få bättre kännedom om bergnivåer och jordlagergränser.
Geotekniskt arkivmaterial har inventerats för befintlig centrumbyggnad som ska påbyggas.
3
Underlag för Projekterings PM
Underlag till detta projekterings PM listas nedan:
·
MUR Fittja C, upprättad av Tyréns AB, 2015-02-27, inkl. underlag nämnda i den
rapporten
Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede
Beställare: Fittja Centrumfastigheter AB
2015-02-27
O:\lin\257955\G\_Text\PM Geo Fittja C.docx
Version: 2014-03-24
4(8)
4
Styrande dokument
Tabell 1 Styrande dokument
Dokument
Eurokod 7, 1997
Anläggnings AMA 10
5
Planerad/föreslagen konstruktion
Fittja Centrumfastigheter planerar inom undersökningsområdet uppföra tre flerbostadshus samt
utföra en påbyggnad av befintlig centrumbyggnad. Figur 2 visar planerad bebyggelse.
Flerbostadshusen planeras utföras utan garage under mark.
Figur 2. Planerad byggnation
6
Markförhållanden
6.1 Geotekniska förhållanden
Jordartsbeskrivning redovisas nedan indelat på områden. Generellt består jorden av växelvisa
lager av sand och silt, i vissa fall med lerinnehåll, som vilar på en bergyta som varierar mycket i
nivå över området.
Väster om centrumbyggnad
Detta område är beläget på en kulle som sluttar ned åt söder och öster med marknivåer mellan
+26,0 och +27,3. Kullen är blockig och har på flera ställen berg i dagen. Längst i norr finns ett
ca 1 m lager grusig sand som vilar på på berg. Söderut minskar mäktigheten och berg går upp i
dagen. Mäktigheten ökar sedan igen med ett djup till berg på 8,3 m. Undergrunden består
längst i söder av ca 0,8 m torrskorpelera på 1,2 m lerig sand med inslag av silt som underlagras
Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede
Beställare: Fittja Centrumfastigheter AB
2015-02-27
O:\lin\257955\G\_Text\PM Geo Fittja C.docx
Version: 2014-03-24
5(8)
av 2,9 m silt som upptill är lerig med inlag av sand och nedtill sandig. Under silten återfinns 3,6
m grusig sand som ligger på berg. Bergnivåerna i området varierar mellan +27,1 och +17,8.
Centrumbyggnad
Området med befintlig centrumbyggnad har relativt plan mark med marknivåer på mellan +22,0
till +25,2. Observera att nivåerna innefattar arkivpunkter och de ligger troligtvis högre idag, då
de uppfyllts i samband med byggnation. Marken består upptill av torrskorpelera eller fyllning. I
det nordvästra hörnet finns under torrskorpeleran ett tunt lager sandig silt med lerskikt som
underlagras av ca 3,2 m sand som växelvis är siltig och med lerlager. Söderut övergår
undergrunden till växelvis silt och sand som är lerig eller innehåller lerlager. I det sydöstra
hörnet består marken i huvudsak av sand. Överst i det sydvästra hörnet fanns det enligt tidigare
undersökning lera, vilken troligtvis är bortschaktad. Den nedersta delen av friktionsjorden består
av grusig sand. Friktionsjorden innehåller block. Friktionsjorden vilar på berg. Bergnivåer
varierar mellan +13,2 och +19,8 och ligger som lägst centralt och som högst söderut.
Öster om centrumbyggnad
Området sluttar svagt nedåt åt öster med marknivåer på mellan +20,5 och +22,4. Upptill består
marken av ett tunt lager organisk fyllning eller hårdgjorda ytor av betong/asfalt och fyllning
därunder. Marken består på den västra sidan främst av ca 2,3-6,5 m växelvis siltig och lerig
sand med lerskikt som närmast berg övergår till grusig sand. Österut består undergrunden i
huvudsak av ca 1,8-13,0 m sand men innehåller i vissa fall silt eller siltig finsand som närmast
berg övergår till grusig sand. I det östra hörnet återfinns flertalet block i friktionsjorden. Den
grusiga sanden vilar på berg som återfinns på nivåerna +9,3 till +19,7. Bergytan ligger som
högst centralt något åt väster i området och som lägst i det östra hörnet.
6.2 Hydrogeologiska förhållanden
Avvägt grundvattenrör 15T09GV som är installerat ned till nivån +12,32 har varit torrt vid två
undersökningstillfällen, 2015-02-13 och 2015-02-16. Provtagningspunkter från
arkivundersökningar redovisar även torra provhål. Bedömningen är att grundvattennivån ligger
på lägre nivå än utförda sonderingar. Bergytan är dock väldigt varierande och det kan
förekomma grundvatten som ej upptäckts.
7
Sammanställning av härledda egenskaper
Sammanställda härledda hållfasthets- och deformationsegenskaper för jorden redovisas i Tabell
2. Egenskaperna för friktionsjorden är baserade på hejarslagssonderingar med kontroll mot
empiriska riktvärden enligt TK Geo 13, tabell 5.2-1 till 5.2-3.
Tabell 2 Härledda medelvärden för parametrar i jordmodellen
Material
Tunghet, r (r´) Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper
(kN/m3)
o
Silt (Si/saSi)
17 (9)
M= 5 MPa
f´= 30
o
Sand (Sa/siSa)
18 (10)
M=
10 MPa
f´= 32
Grusig sand
(grSa)
19 (11)
f´= 35o
Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede
Beställare: Fittja Centrumfastigheter AB
M= 20 MPa
2015-02-27
O:\lin\257955\G\_Text\PM Geo Fittja C.docx
Version: 2014-03-24
6(8)
8
Översiktliga rekommendationer
8.1 Inledning
Planerade flerbostadshus kommer inte utföras med källare utan entréplan planeras ligga i
befintlig marknivå. Djupa schakter bedöms ej behövas.
Befintlig centrumbyggnads grundläggning utgörs enligt arkivmaterial (inritat i sektioner) av
plintar som är grundlagda på berg eller fastmark. Huruvida det är faktisk grundläggning eller
endast förslag framgår inte, men redovisade plintar är i vissa fall belägna under bedömd
bergnivå såväl som ovanför. Underkant plint ligger ca 5-7 m under markytan.
8.2 Grundläggning
Flerbostadshus väster om centrumbyggnad
Planerat flerbostadshus rekommenderas norrut grundläggas med platta på packad
sprängbotten och söderut borrade pålar då friktionsjorden innehåller block som med slagna
pålar kan ge falska pålstopp.
Flerbostadshus öster om centrumbyggnad
De två höga flerbostadshus som är planerade rekommenderas att grundläggas med borrade
pålar. Där avståndet till berg understiger ca 3 m kan grundläggning ske på plintar på fast lagrad
friktionsjord eller berg efter urgrävning. Pålning rekommenderas att utföras med borrade pålar
då friktionsjorden innehåller block som med slagna pålar kan ge falska pålstopp.
Centrumbyggnad
Befintlig byggnads grundläggning utgörs troligtvis av plintar men är ej bekräftad och möjlighet till
påbyggnad ska utredas av statiker vid kännedom av grundläggning och vilka tillskottslaster den
bedöms klara av.
8.3 Schaktarbeten
Schakt bedöms kunna utföras i brantaste släntlutning 1:1,5 i sand. Förekommer stora
mäktigheter lera eller silt ska stabilitetsutredning utföras för bedömning av behovet av spont.
Släntlutningen förutsätter att släntkrön inte belastas.
Bergschakt kan krävas i området för det västra flerbostadshuset.
8.4 Fyllningsarbeten
Då jorden innehåller lager av silt och tunna lerskikt kan marksättningar uppkomna vid
uppfyllnader inte uteslutas. Upptäcks större lerskikt skall prover tas för att utreda detta.
9
Förslag till fortsatt undersökning
När detaljprojektering av detta projekt påbörjas rekommenderas följande poster utföras/utredas:
·
Förtätning av jord-bergsonderingar i ett c/c-avstånd av minst 15 m för kartläggning av
den i området varierande bergytan.
·
Påträffas större lerlager i och med undersökning ovan skall dessa utredas.
·
Med klarlagd bergyta utreda grundvattensituation med installation av ytterligare
grundvattenrör.
·
Utförlig inmätning av marknivån i området.
Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede
Beställare: Fittja Centrumfastigheter AB
2015-02-27
O:\lin\257955\G\_Text\PM Geo Fittja C.docx
Version: 2014-03-24
7(8)
·
Undersökning och bekräftelse av grundläggningsmetod för befintligt centrumhus.
·
Radonutredning och miljögeoteknisk undersökning i läget för planerade flerbostadshus.
Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede
Beställare: Fittja Centrumfastigheter AB
2015-02-27
O:\lin\257955\G\_Text\PM Geo Fittja C.docx
Version: 2014-03-24
8(8)