Om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes

1 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
Socialdepartementet
103 33 Stockholm
Punkt 2
Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur
Försäkringskassan säkerställer att den enskildes
rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid
Postadress
Besöksadress
Telefon
103 51 Stockholm
Klara västra kyrkogata 11
08-786 90 00
E-post
Internetadress
Telefax
Org.nr
[email protected]
www.forsakringskassan.se
08-411 27 89
202100-5521
2 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
Sammanfattning
Då detta regleringsbrevsuppdrag enbart omfattar den del av Försäkringskassans
arbete som rör samordning och inte arbetet med bedömningar och beslut om
rätten till ersättning från sjukförsäkringen ligger svarets tonvikt på
samordningsuppdraget. I aktuellt svar redogörs med andra ord inte för
pågående och planerade utvecklinsinsatser som syftar till att öka kvaliteten i
utredning och bedömning av rätten till ersättning.
Som en del av arbetet för att tidigt klarlägga individens rehabiliteringsbehov
har Försäkringskassan flera pågående utvecklingsinsatser. Bland de mest
omfattande är utvecklingen av arbetssättet inom sjukförsäkringsprocessen, En
enklare sjukförsäkringsprocess, som syftar till att differentiera handläggningen
så att de individer som behöver stöd och insatser för att komma tillbaka till
arbete får sina behov klarlagda tidigt.
Försäkringskassans arbete med att systematisera ställningstaganden till när
fördjupade försäkringsmedicinska utredningar är aktuella och samarbetet med
hälso- och sjukvården kring differentierat intygande, är två andra centrala
utvecklingsinsatser som bidrar till att de försäkrade tidigt får sina
rehabiliteringsbehov klarlagda.
Utöver detta bidrar ett antal mindre utvecklingsinsatser och pilotverksamheter
till att Försäkringskassan säkerställer att individens möjligheter till
rehabilitering inom sjukförsäkringen utreds fortlöpande.
3 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
Innehållsförteckning
Sammanfattning ................................................................................... 2
1. Inledning ........................................................................................ 4
1.1 Bakgrund ................................................................................................... 4
1.2 Försäkringskassans uppdrag ..................................................................... 4
2. Insatser före sjukskrivning ........................................................... 4
2.1 Förebyggande och tidig kontakt mellan hälso- och sjukvården och
arbetsgivare ..................................................................................................... 4
2.2 Bidrag till arbetsgivare för arbetsplatsnära stöd ................................... 5
2.3 Differentierat intygande ....................................................................... 5
2.4 Stöd för rätt sjukskrivning......................................................................... 6
3. Insatser under sjukskrivning ....................................................... 6
3.1 Nytt arbetssätt enligt En enklare sjukförsäkringsprocess ........................ 6
3.2 Aktivitetsförmågeutredningar .............................................................. 7
3.3 Försäkringskassans arbetsmetoder för kartläggning av individens
rehabiliteringsbehov ........................................................................................ 7
3.4 Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom
Försäkringskassan ........................................................................................... 8
3.5 Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan ........................................................................................... 8
4. Insatser efter sjukskrivning .......................................................... 9
4.1 Rättsliga kvalitetsuppföljningar ................................................................ 9
4 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
1. Inledning
1.1 Bakgrund
I regleringsbrev 2014 för Försäkringskassan, sidan 4, framgår att
”Försäkringskassan ska under en sjukperiod fortlöpande utreda individens
möjligheter till rehabilitering samt bedöma arbetsförmågan och rätten till
ersättning inom sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska säkerställa att den
försäkrades rehabiliteringsbehov utreds i god tid innan den försäkrade når den
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska redovisa hur
detta har säkerställts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.”
1.2 Försäkringskassans uppdrag
Det aktuella regleringsbrevsuppdraget tangerar det ena av Försäkringskassans
tudelade uppdrag inom sjukförsäkringsområdet. Myndigheten har dels ett
uppdrag att bedöma och besluta om den försäkrades rätt till ersättning från
sjukförsäkringen och dels ett samordningsuppdrag.
Då uppdraget enbart omfattar den del av Försäkringskassans arbete som rör
samordning, och inte arbetet med bedömningar och beslut om rätten till
ersättning, ligger svarets tonvikt på samordningsuppdraget. I aktuellt svar
redogörs med andra ord inte för pågående och planerade utvecklinsinsatser som
syftar till att öka kvaliteten i utredning och bedömning av rätten till ersättning.
Samordningsuppdraget innebär att Försäkringskassan ska arbeta för att
ansvariga rehabiliteringsaktörer sätter in de åtgärder som behövs för en effektiv
rehabilitering av den försäkrade, var och en inom sitt ansvarsområde.
Försäkringskassan saknar dock befogenheter för att få aktörerna att erbjuda de
åtgärder som bedöms lämpliga.
Försäkringskassan har sedan hösten 2012 arbetat med att utveckla
sjukförsäkringsprocessen under namnet En enklare sjukförsäkringsprocess
(Eesf). En del i detta utvecklingsarbete har varit, och är, att förbättra förmågan
att klarlägga behovet av rehabilitering hos sjukskrivna.
I nedanstående svar följer en beskrivning av Försäkringskassans genomförda
och pågående insatser som syftar till att klarlägga den försäkrades
rehabiliteringsbehov. Beskrivningen av insatser följer logiken: före, under, och
efter en sjukskrivningsperiod.
2. Insatser före sjukskrivning
2.1 Förebyggande och tidig kontakt mellan hälso- och sjukvården
och arbetsgivare
Inom ramen för Eesf initierade Försäkringskassan under våren 2013 ett försök
med att använda en ny modell för att förhindra och förkorta sjukskrivningar.
Modellen innebär att hälso- och sjukvården tar en tidig kontakt med den
sjukskrivnes arbetsgivare i de fall läkaren bedömer att sjukskrivningen kan
undvikas eller förkortas genom åtgärder på arbetsplatsen. I nuläget är detta en
5 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
dialog mellan Försäkringskassan och arbetsgivaren som ofta inleds sent i
sjukfallen, inför dag 90 i rehabiliteringskedjan. Genom den här modellen
identifierar och signalerar hälso- och sjukvården rehabiliteringsbehoven tidigt.
Förutsättningar ges därmed för arbetsgivarna att tidigt initiera insatser för att
förebygga sjukskrivning eller vidta insatser för återgång i arbete.
Liknande modeller har prövats på flera håll i landet. Landstingen i Västra
Götaland, Örebro län, Kalmar län och Dalarna har genomfört
utvecklingsprojekt och insatser i linjeverksamhet. I Västra Götaland och i
Örebro län gjordes det i samverkan med Försäkringskassan.
Företagshälsovården har medverkat i begränsad utsträckning.
2.2 Bidrag till arbetsgivare för arbetsplatsnära stöd
Arbetsgivarna är en viktig aktör när det gäller att kartlägga individens
rehabiliteringsbehov och möjligheterna för återgång i arbete. Därför betalar
Försäkringskassan, med stöd av förordningen (2014:67), från och med 2014
bidrag för arbetsplatsnära stöd till arbetsgivare. Syftet med bidraget är dels att
förebygga sjukfall, dels att öka sjukskrivna individers möjligheter att börja
arbeta igen genom tidiga och anpassade åtgärder på arbetsplatsen.
Avsikten är att Försäkringskassan och arbetsgivaren får ett bättre underlag som
beskriver den enskildes rehabiliteringsbehov och vilka insatser som
arbetsgivaren kan göra för att kunna ge den enskilde rätt stöd tillbaka till
arbete. För att sprida kunskapen om denna möjlighet att utreda
rehabiliteringsbehov har Försäkringskassan genomfört informationskampanjer
via media.
2.3 Differentierat intygande
Inom ramen för Eesf har Försäkringskassan under 2013–2014 utvecklat och
prövat ett nytt arbetssätt tillsammans med ett antal landsting inom hälso- och
sjukvården.
Arbetssättet innebär att sjukskrivande läkare tar ställning till om den försäkrade
förväntas kunna återgå i arbete inom kort utan insatser eller om det finns behov
av insatser för återgång i arbete. Hälso- och sjukvården bidrar med andra ord
till att tidigt bedöma om behov av rehabiliteringsinsatser finns för återgång i
arbete.
I de fall läkaren bedömer att den försäkrade förväntas återgå i arbete inom kort
utan insatser skriver läkaren ett enklare intyg och meddelar Försäkringskassan
att fallet kommer att avslutas inom kort utan åtgärder på arbetsplatsen. I övriga
fall skriver läkaren ett mer omfattande intyg.
Utifrån läkarens ställningstagande kan Försäkringskassan anpassa
handläggningen, lägga mindre tid i de förväntat korta sjukfallen och lägga mer
tid och kraft i de mer komplexa sjukfallen där insatser behövs för återgång i
arbete. Det är dessutom en viktig signal till den försäkrade och till andra
rehabiliteringsaktörer om läkaren bedömer att den försäkrade kan börja arbeta
inom kort.
6 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
Det differentierade intygandet är en av flera åtgärder för att förbättra
sjukskrivningsprocessen i samverkan med hälso- och sjukvården och planering
pågår för ett bredare nationellt införande under 2015 och 2016.
2.4 Stöd för rätt sjukskrivning
Försäkringskassan har, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och
Socialstyrelsen, tagit initiativ till att utreda möjligheten för ett IT-baserat
bedömningsstöd för de olika aktörerna i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen. Projektet heter Stöd för rätt sjukskrivning och
ambitionen är att systematisera, och med kunskap stödja, det som för
närvarande prövas inom ramen för det differentierade intygandet och den tidiga
kontakten mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren.
Bedömningsstödet ska bland annat bidra till att bedömningar och
rekommendationer blir så individanpassade och kunskapsbaserade som möjligt.
Det ska också bidra till att ytterligare utveckla dialogen med den försäkrade om
sjukskrivningens möjligheter och risker och vilka insatser som kan vara
lämpliga för att öka möjligheterna att återgå i arbete eller sysselsättning.
Dialogen ska inledas redan vid sjukskrivningstillfället, vilket bedöms öka
möjligheterna för den försäkrade att tidigt få sina rehabiliteringsbehov belysta.
Projektet är långsiktigt och genomförs i fyra etapper under en period på fyra år
med start från 2015.
3. Insatser under sjukskrivning
3.1 Nytt arbetssätt enligt En enklare sjukförsäkringsprocess
Eesf är en mer behovsstyrd och differentierad sjukförsäkringsprocess. En del
av processen, behovsbedömningen, innebär att Försäkringskassan tidigt och
systematiskt identifierar den försäkrades förutsättningar för återgång i arbete
och om det finns behov av insatser. I behovsbedömningen är det fyra områden
som beaktas; medicinska faktorer, försäkringsmässiga faktorer, arbetsrelaterade
faktorer och individfaktorer.
Utifrån behovsbedömningen differentieras utredning, samordning av insatser
och service. Utredning och insatser fokuseras i nästa steg på de försäkrade som
bedömts vara i behov av åtgärder för återgång i arbete. Sassam-kartläggning
och avstämningsmöte är viktiga metoder för att klarlägga den försäkrades
rehabiliteringsbehov i dessa fall. Många försäkrade återgår dock i arbete inom
rimlig tid utan behov av Försäkringskassans inblandning. Utredning och
samordnande insatser i fel situation riskerar att istället förlänga sjukfallet. Det
är med andra ord viktigt för Försäkringskassan att identifiera förutsättningar
och behov i det enskilda fallet för att sedan kunna agera på rätt sätt i form av
utredning och insatser.
I de korta och minst komplexa sjukfallen förenklas och snabbas
handläggningen upp. Utveckling pågår för att öka graden av automatiserad
handläggning i denna typ av sjukfall. Försäkringskassan kommer under 2015
att fortsatt utveckla sjukförsäkringsprocessen.
7 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
3.2 Aktivitetsförmågeutredningar
Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen utvecklat
aktivitetsförmågeutredningar (AFU) som metod och verktyg för att bedöma
arbetsförmåga. Dessa utredningar utförs för närvarande, enligt
överenskommelse, av sju landsting. Försäkringskassans arbete med AFU har
koppling till pågående utveckling av sjukförsäkringsprocessen så tillvida att
utredningen ska användas med ökad systematik i de fall den försäkrade, i
behovsbedömningen, bedömts vara i behov av insatser för återgång i arbete antingen i ordinarie arbete eller om det finns behov av omställning till annat
arbete på arbetsmarknaden. Ett av Försäkringskassans viktigaste uppdrag för
dessa individer är just att reda ut behovet av omställning och även de
medicinska förutsättningarna för omställning.
Under 2015 ska Försäkringskassan systematisera användandet av fördjupade
försäkringsmedicinska utredningar. Genom att tidigt och systematiskt
differentiera handläggningen vid behovsbedömningen förväntas det bli
tydligare när och i vilka sjukfall det är relevant att genomföra en fördjupad
försäkringsmedicinsk utredning.
3.3 Försäkringskassans arbetsmetoder för kartläggning av
individens rehabiliteringsbehov
En central komponent i Eesf är att handläggare redan initialt i sjukfallet ska
bedöma individens behov av insatser för att gå tillbaka till arbete. Med
utgångspunkt i denna bedömning differentieras sedan handläggning. Det
innebär att för de försäkrade som bedöms vara i behov av stöd för återgång i
arbete är Sassam1 och avstämningsmöten viktiga utredningsverktyg för att
klarlägga individens rehabiliteringsbehov.
Inspektionen för socialförsäkringen har undersökt hur sjukskrivningarnas längd
påverkas av Försäkringskassans utredningsmetoder.2 Undersökningen gällde
Sassam och avstämningsmöten och resultaten tyder på att sjukskrivna som
annars hade börjat arbeta i stället genomgår rehabilitering, åtminstone om
utredningen erbjuds tidigt under sjukskrivningsperioden.
Inspektionen för socialförsäkringen råder Försäkringskassan att utveckla
utredningar och analysverktyg som är konstaterat effektiva för att identifiera
vem som behöver rehabilitering för att kunna börja arbeta igen. Resultaten
bygger dock på förhållanden som rådde för fyra år sedan då det fanns mer
uttalade produktionskrav på Sassam och avstämningsmöten.
Försäkringskassans uppfattning att metoderna i sig är effektiva i
utredningssyfte. Däremot kan en obehövlig insats som ges efter en utredning ge
inlåsningseffekter som resulterar i att ett sjukfall blir längre än nödvändigt. För
att åstadkomma positiva effekter av våra arbetsmetoder krävs således att
Försäkringskassan tidigt identifierar vilka försäkrade som är i behov av
1
Sassam är förkortning av ”Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredningar och
Samordnad rehabilitering” och är en metod för att utreda behov av rehabilitering.
2
Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete? Inspektionen för
socialförsäkringen, rapport 2014:21
8 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
rehabilitering och att insatser endast ges till dessa individer, något som görs
genom de nya arbetssätten inom Eesf.
3.4 Implementering och användning av motiverande samtal (MI)
inom Försäkringskassan
För att utveckla samordningsuppdraget avsatte Försäkringskassan under 2012
särskilda medel för att utbilda och kompetensutveckla samtliga handläggare i
motiverande samtal (MI). Syftet var att ytterligare professionalisera
handläggarna samt utveckla och förstärka metoder inom samordningsuppdraget
där man möter försäkrade som har behov av rehabiliteringsinsatser.
Försäkringskassan har kartlagt och analyserat implementeringen av MI och
förutsättningarna för att tillämpa metoden inom myndigheten.3 Där redovisas
hur implementeringen och tillämpningen av MI i arbetet uppfattades inom
organisationen, vilka förutsättningar som fanns för att införa och använda
metoden, samt hur de sjukskrivna uppfattade mötet med handläggare som
utbildats i den.
Utifrån resultaten i rapporten arbetar Försäkringskassan med att ta fram förslag
till fortsatt kompetensutveckling inom MI vid handläggning av mer
komplicerade sjukfall. Syftet är att ytterligare befästa färdighet i MI-metoden
för handläggare som möter försäkrade som behöver rehabiliteringsinsatser för
att gå tillbaka till arbete.
3.5 Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i rehabiliteringsprocessen. Många av de
försäkrade som behöver arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är arbetslösa
eller har ett arbete som de inte kommer kunna återgå till.
Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
består av två delar: gemensam kartläggning och aktiva insatser.
Gemensam kartläggning inleder samarbetet. Den syftar till att identifiera den
försäkrades förutsättningar för och behov av rehabilitering utifrån ett
medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv.
När den försäkrade har förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering kan
aktiva insatser i form av arbetsförberedande och/eller arbetslivsinriktade
insatser inledas efter den gemensamma kartläggningen. Även om det inte finns
behov av gemensamt stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för
närvarande så upprättas en gemensam plan för att tydliggöra nästa steg.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under 2014 arbetat med att
förtydliga vilka individer som är aktuella för gemensam kartläggning, metodoch handläggarstöd har förtydligats i detta syfte, bland annat när det gäller
handläggarnas ställningstagande till behovet av aktivitetsförmågeutredning
3
Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan,
Socialförsäkringsrapport 2014:16
9 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
eller andra fördjupade försäkringsmedicinska utredningar inför en gemensam
kartläggning. Arbetet kommer att fortsätta under 2015.
4. Insatser efter sjukskrivning
4.1 Rättsliga kvalitetsuppföljningar
Som ett led i att utveckla en myndighetsgemensam kvalitetsuppföljningsmodell
genomför Försäkringskassan bland annat regelbundna fördjupade rättsliga
uppföljningar. Syftet med modellen är att identifiera styrkor, avvikelser och
problem på ett sätt som lägger grund för lärande och utveckling.
Försäkringskassan genomför för närvarande en rättslig kvalitetsuppföljning av
långa sjukfall. Fokus för uppföljningen är bland annat hur Försäkringskassan
har utrett och bedömt behovet av rehabilitering. Rapporten är inte färdigställd,
men de preliminära resultaten pekar på att det finns en förbättringspotential,
dels när det gäller att identifiera vilka insatser den försäkrade behöver för att
återfå sin arbetsförmåga, dels säkerställa att dessa insatser genomförs så
skyndsamt som möjligt i samverkan med andra aktörer.
Försäkringskassan kommer under våren att analysera resultaten från de
rättsliga uppföljningarna närmare och överväga vilka åtgärder som behövs för
att utveckla kvaliteten i utredningen och bedömningen av rehabiliteringsbehov.
10 (10)
SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG
Datum
Vår beteckning
2015-02-17
Dnr 008494-2014
Beslut om detta yttrande har fattats av vikarierande generaldirektör Ann
Persson Grivas i närvaro av tf. avdelningschef Andreas Larsson och
verksamhetsutvecklare Sevcan Karabekir, den senare som föredragande.
Ann Persson Grivas
Sevcan Karabekir