Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015

Handbok
Rehabsamordnarens tidiga insatser
2015
2015-01-23
Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden
-tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen
”Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både
en intern och extern roll i samverkan, t ex verka för
tidig kontakt inom vården, möjliggöra tidig extern
samverkan och samarbete runt individen med andra
aktörer såsom arbetsgivare, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunen”.
2015-01-23
Arbetssätt för tidiga insatser
Gå igenom nya sjukskrivningar regelbundet. Prioritera
patienter med psykisk ohälsa och/eller icke specifik
smärta eller andra komplexa fall.
Aktualisera med sjukskrivande läkare och/eller med
sjukskrivnings/rehabteam om så finns
Kartläggande
rehabsamtal/
telefonsamtal med
patienten
Brev till arbetsgivare om
rehabsamordnarens roll
2015-01-23
Kontakt med
arbetsgivare/Af/
kommunen
(efter samtycke)
Rehabsamordnare har
telefonkontakt med
arbetsgivare/Af
Säkerställ
dokumenterad
sjukskrivningsoch rehabplan
under sökordet
Trepartssamtal
(telefon läkare, patient,
arbetsgivare/Af)
Trepartsmöte
(möte läkare, patient,
arbetsgivare/Af)
Att tänka på vid tidiga insatser
• Rätt insats i rätt tidpunkt för rätt patient
• Alla med psykisk ohälsa ska inte ha tidiga
insatser. En del behöver initialt bara lugn o ro,
men viktigt det finns en sjukskrivnings- och
rehabplan inom vården.
• Viktigt att samverka i team
• Vid arbetsrelaterade besvär och om företaget har
FHV, kan de kopplas in?
2015-01-23
Hur och när registrera tidiga insatser
Hur tidigt är tidigt?
• När kontakt sker med arbetsgivare/
arbetsförmedling innan patienten fått en
handläggare eller om patienten nyligen har
fått en handläggare men Fk kan inte
medverka vid det redan inplanerade trepartsmöte
• Så tidigt som möjligt…….
2015-01-23
Inför en eventuell sjukskrivning eller så tidigt
som möjligt i sjukfallet, innan Fk blivit
inkopplad.
Vid besök där telekontakt med
arbetsgivare/arbetsförmedling uppkommer:
Skapa ny kontakt för trepartssamtalet,
använd vårdtjänst trepartssamtal och
kontakttyp Telefonkontakt,
besökstyp Administration.
Endast Trepartssamtal som läkare håller
ersätts, a´ 1000 kr.
2015-01-23
När rehabsamordnaren själv
håller i ett trepartsmöte, efter
samverkan med läkaren.
Detta ska dock inte
registereras som
trepartssamtal
2015-01-23
Vid mottagningsbesök tillsammans med
arbetsgivare/arbetsförmedling:
använd vårdtjänst trepartssamtal, kontakttyp
Mottagningsbesök enskilt.
Endast Trepartsmöte med närvarande läkare
ersätts, a´2000 kr.
KVÅ-kodning XS005 ”extern kontakt” i kombination med
QR002 ”rådgivning vid arbete och sysselsättning”
S
A
M
T
Y
C
K
E
När rehabsamordnare har telefonkontakt med arbetsgivare/Af i syfte att ha
en tidig dialog för att klargöra om patienten kan kvarstå i arbete, ev. med
anpassade arbetsuppgifter under sjukskrivningsperioden, eller om andra
lösningar bör initieras ex. för att förhindra en sjukskrivning.
När rehabsamordnaren ringer arbetsgivare/Af för att boka trepartsmöte och
telefonsamtalet blir fördjupat som ovanstående beskriver.
När rehabsamordnaren närvarar eller håller i ett eget trepartsmöte, efter
samverkan med läkaren.
När rehabsamordnaren skickat ut brevet till arbetsgivare om rehabsamordnarens roll och tidiga insatser och/eller brevet om patientens
arbetsuppgifter.
Särskilda mallar finns för
• Brev till patient om rehabsamordnarens roll
– intranätet eller blankett i Cosmic ”brev till patient –
rehabsamordnare”
• Brev till arbetsgivare om rehabsamordnaren och
tidiga insatser (obs. kvå-kodning) - intranätet
• Brev till arbetsgivare om arbetsuppgifter, brevmall
och blankett (obs. kvå-kodning) - intranätet
2015-01-23
Finns på intranätet:
regionen/hälsa och vård/rehabilitering/försäkringsmedicin
(ange enhet via Infoga sidfot)
2015-01-23
Finns på intranätet:
regionen/hälsa och vård/rehabilitering/försäkringsmedicin
1 av 2
Finns på intranätet:
regionen/hälsa och vård/rehabilitering/försäkringsmedicin
2 av 2
Statistik
– nya Diver rapporter
Utan särskild behörighet
Könsfördelad statistik finns i
urvalslistorna
Förtydligande:
Tidiga insatser/Av-möte/PR-team/Sjukskrivnings- och rehabplan = Antalet som under månaden haft ett aktivt
vårdåtagande sjukskrivning >28 dagar, och som någon gång sedan start av detta vårdåtagande fått insatsen.
2015-01-23
Dr Xxxx Xxxsson
Dr Xxxx Xxxsson
OBS!
I Rehabmatrisen står siffran ”antalet långtidssjukskrivna” vid vald medicinskt
ansvarig vårdgivare för:
Antalet patienter med vårdåtagandet > 28 dagar som har varit aktivt under
vald månad.
2015-01-23
Med särskild behörighet
Könsfördelad statistik och vilka patienter
som är sjukskrivna > 28 dagar resp. läkare
finns i urvalslistorna
Förtydligande:
Datumet för Sjukskrivnings- och rehabplan är det datum när sökordet första gången användes i journalen
2015-01-23
Verktygslåda
WAI – Work Abilty Index
Vid kartläggande besök hos rehabsamordnare kan
WAI användas finns på http://fhvmetodik.se/metod/wai/
välj den översta rubriken, där det står "Webbformulär för
beräkning.." där får man hjälp med uträkning av index.
Work Ability Index är ett instrument som används för att
utvärdera individers arbetsförmåga och resurser i förhållande
till arbetets krav
2015-01-23
Verktygslåda
• Individuell behandling hos arbetsterapeut, kurator, läkare,
psykolog och sjukgymnast
• KBT/IPT
• FaR (Fysisk aktivitet på Recept)
• Samverkan med Af, Fk, Kommun, Fhv, Arena/KURsamverkan, Supported Employment-coacher
• MMR 1 och MMR 2 (Rehabmedicinska kliniken, Jönköping)
• ”Grön rehabilitering” och ”Kultur på recept”
• ENTER (kan utnyttjas i Jönköping-, Habo-/Mullsjö- och
Vaggeryds kommun)
• FIA med knuff (kan utnyttjas i Jönköping-, Habo-/Mullsjöoch Vaggeryds kommun)
2015-01-23