Bergs kommuns alkoholpolitiska riktlinjer

Alkoholpolitiska riktlinjer
Bergs kommun
2015-01-01--2018-12-31
1 (12)
Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun
1 Allmänt
Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social
skyddslagstiftning som i första hand syftar till att minska konsumtionen och
motverka alkoholens skadeverkningar. Social hänsyn skall därför ha
företräde framför företagsekonomiska och näringspolitiska. Allmänna
grundsatser för serveringspolitiken är att ordning, nykterhet och trevnad
skall råda vid servering.
Kommunala riktlinjer för alkoholservering syftar till att säkerställa en
likabehandling av tillståndsansökningar inom kommunen och att skapa en
förutsebarhet för de sökande. Det ska framgå för såväl den som söker
serveringstillstånd som för allmänheten vad som gäller i kommunen.
Det är dock viktigt att framhålla att även om kommunen har riktlinjer, måste
varje tillståndsansökan prövas för sig. Likabehandling innebär ej per
automatik lika beslut. Det är även viktigt att vara medveten om att dessa
riktlinjer inte behandlar samtliga regler som omgärdar tillståndsgivningen
och tillsynen av utgivna tillstånd, se vidare i framför allt Alkohollagen
(2010:1622), Folkhälsomyndighetens riktlinjer m.m.
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen till kommunen.
Tillstånd ges utifrån följande kriterier:
•
Sökandens lämplighet (AL 8 kap 12 §)
•
Serveringsställets lämplighet (AL 8 kap 14-15 §)
•
Alkoholpolitiska olägenheter (AL 8 kap 17§)
2 (12)
2. Kriterier
Sökandens lämplighet (AL 8 kap 12 §)
Tillstånd får inte utfärdas förrän kommunen säkerställt att den sökande är
lämplig ur både personlig och ekonomisk synvinkel, samt att övriga
omständigheter gällande personen och verksamheten är lämpliga.
Det är den sökande som själv ska visa att den är lämplig att meddelas
serveringstillstånd. Och på kommunens begäran lämna in de handlingar som
kommunen behöver för att göra sin utredning. Serveringstillstånd kan sökas
av företag, föreningar och liknande organisationer. Privatpersoner beviljas ej
serveringstillstånd.
Kunskapsprov
Sökanden ska genom att avlägga prov visa att han eller hon har tillräckliga
kunskaper i alkohollagen för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med
lagen. Provet får göras tre gånger, om den sökande inte fått godkänt resultat
så avslås ansökan. Sökande har möjlighet att lämna in en ny ansökan.
En person ur den sökande styrelsen ska göra godkänt kunskapsprov.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för kunskapsproven och bestämmelser runt
detta.
Kommunen tar ut en avgift för kunskapsprov.
Serveringsställets lämplighet (AL 8 kap 14-16§)
Ansökan ska gälla ett visst avgränsat utrymme som får användas av den
sökande. Lokalen ska eget kök i anslutning till lokalen. Matservering är ett
grundläggande krav för serveringstillstånd. Det är den allmänna standarden
såväl på maten som på miljön som ska vara avgörande för möjligheten att få
ett serveringstillstånd. Efter kl. 23.00 får utbudet begränsas till ett fåtal
enklare rätter.
Alkoholpolitiska olägenheter (AL 8 kap 17§)
Dent finns ingen generell ”rätt” att få ett serveringstillstånd. Kommunen
lägger stor noggrannhet vid bedömandet om riskerna för eventuella
alkoholpolitiska olägenheter.
Varje ansökan prövas individuellt med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet.
Serveringsstället får inte vara beläget så att det finns risk att verksamheten
stör boende.
3 (12)
Tillståndsprövning för servering på eller vid idrottsanläggning ska bedömas
med stor restriktivitet då samhällets grundläggande alkoholpolitiska
värdering är att idrott och alkohol inte är förenligt. Serveringstillstånd till
nöjesanläggningar med speciell inriktning på ungdomlig verksamhet, eller i
närheten av platser där ungdomar ofta samlas ska bedömas med stor
restriktivitet.
3. Olika typer av serveringstillstånd
Inget tillstånd behövs
Samtliga tre villkor ska vara uppfyllda för att serveringstillstånd inte ska behövas:
•
Om någon bjuder alla gäster vid ex. ett bröllop, 50-års kalas, anses vara enstaka
tillfälle.
•
Försäljningen ska ske utan vinstintresse. Det är inte tillåtet att sälja andra varor
och tjäna på dessa. Försäljningspriset på alkohol måste vara detsamma som
inköpspriset.
•
Försäljningen får inte ske i lokaler som har stadigvarande serveringstillstånd eller i
andra lokaler där yrkesmässig försäljning av mat och dryck sker. (Restaurang eller
liknande).
Spel- och sexklubbar
Serveringstillstånd ges ej till spel- eller sexklubbar.
4 (12)
Stadigvarande serveringstillstånd (AL 8 kap 2§)
Handläggningstid: 8 veckor från det att ansökan är komplett och
ansökningsavgiften är betald.
Utöver kriterierna för lämplighet gäller följande:
•
Tillståndet kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod.
•
Alkohollagen ställer höga krav på den som söker tillståndet och lokalen där
serveringen ska vara. För att få detta tillstånd ställs krav på bl.a. personlig
lämplighet, lokalernas lämplighet, matutbud, alkoholpolitiska olägenheter och
kunskap om alkohollagstiftningen.
•
Lokalen ska vara godkänd ur både livsmedels- och brandsynpunkt.
•
Ett tillfredställande antal maträtter skall finnas. Som regel ska det vara minst tre
förrätter, fem huvudrätter och tre efterrätter. Efter kl 23.00 får matutbudet
begränsas till ett fåtal enklare rätter.
•
Normal serveringstid är kl. 11.00-01.00. Dock kan tillstånd beviljas fram till kl.
02.00.
•
Innehavare av stadigvarande tillstånd kan få serveringstid fram till kl. 03.00 för
slutet sällskap i sina serveringslokaler.
•
Remissinstanser är Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket,
Räddningstjänsten samt Miljö- och byggnadsnämnden.
•
För stadigvarande tillstånd till slutna sällskap ska den sökande i förväg veta vilka
som ska delta. Lokalen får inte var öppen för insläpp av nya gäster.
5 (12)
Catering till slutet sällskap (AL 8 kap 4 §) gäller även:
Den lokal där serveringen ska ske ska vid varje tillfälle anmälas till och godkänns av
kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök där maten tillreds.
Provsmakning (AL 8 kap 6-7§)
En innehavare av stadigvarande serveringstillstånd har möjlighet att arrangera
provsmakning förutsatt att en anmälan lämnas in till kommunen innan arrangemanget
genomförs, samt att arrangören innehar tillstånd för den serverade drycken.
Kryddning av starksprit (AL 8 kap 3§)
En innehavare av stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har, efter
anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna
serveringsrörelsen.
6 (12)
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (AL 8 kap 2§)
Handläggningstid: 4 veckor från det att ansökan är komplett och
ansökningsavgiften är betald.
Utöver kriterierna för lämplighet gäller följande:
•
Tillfälligt serveringstillstånd kan sökas för 1-12 tillfällen per år, eller för en
begränsad tidsperiod på upp till två månader.
•
Man kan söka tillstånd för samtliga serveringstillstånd i samma lokal och under
samma år på en ansökan.
•
Serveringen ska bedrivas inom en tydligt avgränsad serveringsyta, under tak eller
som uteservering som är inhägnad och klart markerad, med tillfredsställande antal
sittplatser vid bord för minst en tredjedel av totala antalet gäster.
•
Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
•
I kommunen medges normalt servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker. Servering av spritdrycker medges normalt ej. Dock kan en
innehavare av stadigvarande tillstånd som söker tillfälligt tillstånd i en annan
lokal få servera spritdrycker.
•
Normalt beviljas serveringstid kl. 11.00-01.00, dock kan det vid speciella tillfällen
såsom midsommar och nyår beviljas tillstånd fram till kl. 02.00.
•
Sökanden ska vara både personligt och ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna
prövning är de handlingar som bifogas ansökan. Samma gäller för varje person
som ingår som ägare eller styrelse i ett bolag som söker.
•
Sökanden ska ha beviljats tillstånd att disponera lokalen/marken.
•
Alkoholserveringen ska ingå som en del i ett seriöst evenemang.
•
Lokalen ska vara godkänd ur både livsmedels- och brandsynpunkt.
•
Ett flertal lagade eller på annat sätt tillredda maträtter ska tillhandahållas. Efter kl
23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.
•
Kassa med vanlig kassarutin krävs.
•
Remissinstanser är: Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Räddningstjänsten
samt Miljö- och byggnadsnämnden.
7 (12)
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (AL 8 kap 2§)
Handläggningstid: 2 veckor från det att ansökan är komplett och
ansökningsavgiften är betald.
•
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av
gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören på
förhand vet vilka som kommer att delta. För den förening som söker tillståndet
gäller att man endast riktar sig till sina befintliga och kända medlemmar, dvs. inte
till personer som står utanför föreningen.
•
Ingen annonsering eller affischering får ske.
•
Vid varje tillfälle skall arrangören i förväg veta vilka som ska delta och vid en
eventuell tillsyn kunna visa upp deltagarförteckning. Lokalen får inte vara öppen
för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.
•
Serveringen ska bedrivas inom en tydligt avgränsad serveringsyta, under tak eller
som uteservering som är inhägnad och klart markerad, med tillfredsställande antal
sittplatser vid bord för minst en tredjedel av totala antalet gäster.
•
Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
•
I kommunen medges normalt servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker. Servering av spritdrycker medges normalt ej. Dock kan en
innehavare av stadigvarande tillstånd som söker tillfälligt tillstånd i en annan
lokal få servera spritdrycker.
•
Normalt beviljas serveringstid kl. 11.00-01.00, dock kan det vid speciella tillfällen
såsom midsommar och nyår beviljas tillstånd fram till kl. 02.00.
•
Sökanden ska ha beviljats tillstånd att disponera lokalen/marken.
•
Tillfällig servering till slutna sällskap innebär att någon form av tillredd mat
serveras, dock krävs inget varierat utbud.
•
Remissförfarande är ej obligatoriskt.
3. Uteservering (AL 8 kap 14§)
I de fall serveringstillståndet även innefattar uteservering, måste mat också kunna
serveras där. Den ska vara avgränsad från kringliggande område, vara överblickbar samt
ligga i anslutning till övriga serveringslokaler.
8 (12)
4. Serveringsansvarig (AL 8 kap 18§)
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringansvarig personal ska ha tillsyn över
serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.
Den serveringsansvarige ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till
sina personliga egenskaper och omständigheter i övrigt.
Tillståndshavaren ska anmäla till kommunen den eller de personer som har utsetts att
ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Endast den som är anställd av
tillståndshavaren eller inhyrd av bemanningsföretag får anlitas som serveringspersonal.
5. Ansökan och avgifter (AL 8 kap 10§)
Kommunen får ta ut en avgift för prövning enligt de grunder som beslutats av
kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn (AL 9 kap) av den
som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med
eller servering av öl klass II.
Om en ansökan inte beviljas återbetalas inte ansökningsavgiften.
6. Handläggningstider:
Nytt stadigvarande tillstånd
Utvidgat/ändrat tillstånd
Tillfälligt tillstånd allmänheten
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
8 v.
4 v.
4 v.
2 v.
Handläggningstiderna grundas på den tid remissförfarande tar samt utredningsarbetets
omfattning.
Handläggningstiderna gäller från det att ansökan är komplett och ansökningsavgiften
betald. Det är den sökandes ansvar att lämna in samtliga handlingar som kommunen
kräver för att kunna göra en lämplig utredning. Om samtliga begärda handlingar ej
inkommit inom gällande tidsram kan tillstånd ej beviljas.
9 (12)
7. Serveringtider (AL 8 kap 19§)
Kommunen beslutar vilka tider alkoholdrycker får serveras.
Normal serveringstid är kl. 11.00-01.00 enligt alkohollagen, dock kan serveringstillstånd
beviljas ytterligare en timma till 02.00. En innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd kan få tillfälligt utökad serveringstid till kl. 03.00 för slutet sällskap i
sina egna lokaler.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
8. Ansvarsfull alkoholservering
Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” erbjuds innehavare av serveringstillstånd
samt den personal dessa innehavare har. Syftet är att förebygga och minska
alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljö. Detta är en evidensbaserad
arbetsmetod och innebär att berusade personer och minderåriga inte serveras
alkoholdrycker. Genom metoden utvecklas också en bättre kontakt mellan kommunens
handläggare och krögare, vilket leder till ökad kunskap och förståelse för varandras
arbetsområden.
9. Remissinstanser
För att kunna göra en korrekt utredning och bedöma lämplighet av såväl sökande som
serveringslokal skickas remissförfrågningar till flera instanser beroende på vilken sorts
tillstånd ansökan gäller.
Polismyndigheten
Denna myndighet är obligatorisk enligt alkohollagen (AL 8 kap 11§) och ska redovisa de
omständigheter som ska ligga till grund för kommunens bedömning. Polisen yttrar sig om
personers lämplighet samt om verksamhetens inriktning och geografiska läge innebär en
risk för alkoholpolitiska olägenheter.
Miljö- och byggnadsnämnden
Denna instans godkänner restaurangkök utifrån livsmedelshygieniska förutsättningar
beroende på vilket tillstånd som söks. De uttalar sig även om risk för olägenheter eller
särskild risk för människors hälsa enligt alkohollagen (AL 8 kap 17§).
Räddningstjänsten
Yttrandet anger högsta tillåtna personantal i respektive lokal, samt gällande regler för
utrymningsvägar, larm, brandsläckare och rutiner vid brand.
Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten
Dessa myndigheter svarar för kontroll av sökandens ekonomiska skötsamhet, samt hjälper
kommunen med att granska vissa inlämnade uppgifter.
10
(12)
10. Tillsyn (AL 9 kap)
Kommunen och polismyndigheten har ansvar för den omedelbara tillsynen av
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen
och polisen har även tillsyn över detaljhandel av öl klass II.
Inre tillsyn
Granskning av inkomna handlingar och yttranden i samband med utredningen av en
ansökan. Även övervakning av restaurangers marknadsföring, tips från allmänheten och
dylikt.
Yttre tillsyn
Kontroll av att tillståndshavarens alkoholservering sker i enlighet med gällande tillstånd,
lagar och riktlinjer. Exempel på detta är ordning och nykterhet i och i anslutning till
lokalen, kontroll av att inga minderåriga serveras, brandsäkerhet, kassarutiner,
personalliggare, marknadsföring av alkoholdrycker i lokalen.
Samordnad tillsyn kan göras i samarbete med någon eller några av remissinstanserna.
Tillsynen i kombination med möjligheten till sanktioner (erinran, varning, återkallelse) är
det viktigaste instrumentet för att säkerställa att restaurangverksamheten bedrivs enligt
gällande lagar och bestämmelser. För restaurangbranschens aktörer är en fungerande
tillsyn en förutsättning för konkurrens på sunda och lika villkor.
Restaurangtillsyner bör ske årligen beroende på restaurangens utbud och inriktning.
Förebyggande tillsyn
Ett bra samarbete mellan kommunens alkoholhandläggare och tillsynsinspektörer samt
tillståndinnehavare i form av en öppen dialog, korrekt information och vägledning är
viktigt. Aktuellt och väsentligt informationsmaterial på hemsidan, och utbildningen
Ansvarsfull alkoholservering är bra exempel på hur kommunen ger restaurangägare och
personal hjälp att följa rådande lagar och bestämmelser.
11
(12)
11. Erinran/varning/återkallelse (AL 9 kap 17-18§)
Om det vid tillsyn upptäcks att efterlevnaden av rådande bestämmelser inte uppfylls kan
följande åtgärder vara aktuella.
Erinran eller varning
Erinran, eller i allvarligare fall, varning får meddelas en tillståndsinnehavare om kravet
för tillståndet inte uppfylls, eller om alkohollagens villkor ej uppfylls.
Återkallelse
En kommun ska återkalla ett tillstånd om:
- tillståndet inte längre utnyttjas,
- brottslig verksamhet förekommit i restaurangen med tillståndshavarens
vetskap, eller
- Alkohollagen inte efterlevts på ett sådant sätt att en varning inte är
tillräckligt, eller att tidigare utdelad varning inte har åtgärdats.
12. Överklagan (AL 10 kap 1 §)
Folkhälsomyndighetens eller kommunens beslut enligt Alkohollagen eller anslutande
föreskrifter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något
annat anges i beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad av tillståndshavaren och ställd
till förvaltningsrätten. Ändring av, och förslag på beslut ska motiveras. Skrivelsen ska ha
inkommit till kommunen inom tre veckor från det att mottagaren fick ta del av beslutet,
annars kan ett överklagande ej tas upp.
13. Folköl (AL 8 kap 8§)
Vid försäljning av folköl gäller bestämmelserna i alkohollagen (AL) (2010:1622)
Innan försäljning av folköl påbörjas ska det anmälas till kommunen och till anmälan ska
egenkontrollprogram bifogas. Lokalen där försäljning ska bedrivas ska vara godkänd
enligt livsmedelslagen samt vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel. Det
ska även finnas mat till försäljning under hela tiden som folköl serveras om det är ett
serveringsställe (AL 5 kap 5§)
Folköl får endast säljas till den som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras.
Folköl får inte heller säljas till den som kan antas lämna ut folkölen till underårig. Folköl
får inte säljas om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer folköl till underårig eller till någon som är
märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel kan dömas för olovlig
dryckeshantering. Det kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.
Kommunen tar ut en avgift för tillsyn av folkölsförsäljning.
12
(12)
14. Tobak och nikotinläkemedel
Vid försäljning av tobak gäller bestämmelserna i tobakslagen (TL) (2005:369).
Innan försäljning av tobaksvaror påbörjas ska det anmälas till kommunen, även
egenkontrollprogram ska bifogas. Verksamhetsutövaren ska ge personalen information
om och stöd i tobakslagen så att lagen följs.
Tobak får endast säljas till den som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras.
Tobak får ej säljas till den som kan antas lämna ut tobaken till underårig.
Tobaksvaror ska vara märkta och säljas i originalförpackningen. Olovlig försäljning kan
ge böter eller fängelse i upp till sex månader.
Kommunen tar ut en avgift för tillsyn av tobaksförsäljning.
Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är som huvudregel förbjuden.
Kommersiella meddelanden ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är
synliga från utsidan av försäljningsstället.
Marknadsföring är dock inte förbjuden i dessa fall:
•
i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är lämplig eller i överföringar
eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig,
•
marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror till försäljning,
eller
•
kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande,
uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.
Bergs kommun
Box 73
840 40 Svenstavik
0687-161 00
Kontakt:
0687-161 18
alkoholhandlä[email protected]