Blankett serveringstillstånd ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Skickas till:
Trosa Kommun
Miljökontoret
619 80 Trosa
Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och
rättelser.
Ansökan avser
 Nytt tillstånd
 Ändring i tillstånd
 Ägarbyte
Sökande
Namn (fysisk person: efternamn, alla förnamn; juridisk person: firmanamn)
Personnr/Org nr
(Aktiebolag
handelsbolag
eller enskild
Gatuadress
Telefon dagtid (även riktnr)
firma)
Postadress
Telefon 2 (mobil)
Serveringsställe
Namn
Telefon
(Restaurang
eller annan
lokal)
Gatuadress
Kommun
Postadress
Fr o m
Serveringens
omfattning
Tom
 Året runt  Period
Allmänheten
 Starköl

Vin
 Spritdrycker
 Andra jästa alkoholdrycker
Slutet sällskap
 Starköl
Serveringstider
Underskrift
(av behörig
firmatecknare)

Vin
 Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker
Serveringen skall påbörjas tidigast kl Avslutas senast kl
Ort, datum
Underskrift
Namnförtydligande
Antalet gäster i lokalen
ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND PÅ UTESERVERING
Skickas till:
Trosa Kommun
Miljökontoret
619 80 Trosa
Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och
rättelser.
Ansökan avser
 uteservering
Sökande
(Aktiebolag
handelsbolag
eller enskild
firma)
Namn (fysisk person: efternamn, alla förnamn; juridisk person: firmanamn)
Personnr/Org nr
Gatuadress
Telefon dagtid (även riktnr)
Postadress
Telefon 2 (mobil)
Serveringsställe
Namn
Telefon
(Restaurang
eller annan
lokal)
Gatuadress
Kommun
Postadress
Fr o m
Serveringens
omfattning
Tom
 Året runt  Period
Allmänheten
 Starköl

Vin
 Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker
Slutet sällskap
 Starköl
Serveringstider
Underskrift
(av behörig
firmatecknare)

Vin
 Spritdrycker  Andra jästa alkoholdrycker
Serveringen skall påbörjas tidigast kl Avslutas senast kl
Ort, datum
Underskrift
Namnförtydligande
Antal gäster på uteservering
ANSÖKNINGSANVISNINGAR
Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.
Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig person (firmatecknare) samt insändas
till kommunen (se adress ovan).
Handläggningstiden beräknas till 2 månader från det att komplett ansökan med tillhörande handlingar
inkommit till Tillståndsenheten.
Följande handlingar skall bifogas ansökan:

Registreringsbevis/ändringsbevis från Bolagsverket för bolag eller enskild firma. Beviset får
inte vara äldre än tre månader.

Bevis om firmateckningsrätt, såvida detta inte framgår av registreringsbeviset.

Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket för styrelseledamöter i AB, bolagsmän i
HB/KB eller för enskild vid enskild firma (visar vilka aktiebolag och handelsbolag dessa
personer är och har varit verksamma i).

Om någon företrädare har varit inblandad i konkurs skall förvaltarberättelse samt personlig
redogörelse för omständigheterna kring konkursen inges.

Personbevis för serveringstillstånd för samtliga styrelseledamöter/bolagsmän alternativt för
den enskilde vid enskild firma.

Näringstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för medborgare i land som inte tillhör
Europeiska Unionen.

Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal för den rörelse, vartill rättighet söks.

Kopia av hyreskontrakt för lokal där serveringen skall bedrivas alternativt bevis om äganderätt
till fastigheten samt hyresvärdens godkännande av att restaurangrörelse med alkoholservering
skall bedrivas i lokalerna.

Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas).

Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall t ex ange
öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, meny, underhållning, dans och spel.

Planritning över restaurangens lokaler, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad som är
bordsavdelning/matsal och antal platser vid bord, eventuell drinkbar samt eventuell
uteservering. (Ritning inlämnas i två ex)

Tillståndsbevis om sökanden tidigare innehaft serveringstillstånd.

Dokumenterad kunskap i alkohollagen (avlägga ett skriftligt prov hos kommunen eller ha
genomfört ett liknande prov i någon annan kommun)

Kopia av den Skatte- och Avgiftsanmälan som har ingivits till Skatteverket. För handelsbolag
skall även kopia av Skatte- och Avgiftsanmälan för bolagsmännen personligen inges.

Likviditetsbudget för de första åtta veckornas drift samt resultatbudget för första årets drift.

Finansieringsplan. Bevis om hur köp, ombyggnad mm har finansierats (köpeavtal, kontoutdrag,
lånehandlingar etc.). Bifoga köpeavtal samt eventuella lånehandlingar. Är det eget kapital som
använts skall det redovisas var detta erhållits/funnits tidigare. Vid privata långivare skall det
framgå varifrån denna eller dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer avseende
privat långivare skall uppges på lånehandling.

Utdrag ur aktiebok avseende aktiefördelning/bolagsavtal e d avseende andelsfördelning i
handelsbolag.

Intyg från kronofogdemyndighet som visar aktualitet avseende utsökning eller
betalningsföreläggande (OBS detta gäller även andra bolag Ni är och har varit verksamma i).

Bygganmälan/bygglov (vid nyproduktion och ombyggnad) jämte avtal om samt
dispositionsrätt till mark vid uteservering.

Uppgift om brandskyddsansvarig (se bilagd blankett).

Kopia av eventuella avtal som påverkar rörelsens ekonomi; såsom bryggeriavtal m m.

Registrering av restaurangen till Miljökontoret.
TILLSTÅNDSENHETEN
Bilagor:
Ansökningsblankett
Ansökan om uteservering
Blankett för anmälan om serveringsansvariga personer
Blankett för uppgift om brandskyddsansvariga personer
Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga
personer
ANMÄLARENS UPPGIFTER
Personuppgifter i denna handling behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och behandlas i
register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Organisationsnummer/personnum
Namn
Tillståndshavare mer
/ sökande
Serveringsställe
Namn
Gatuadress
Serveringsansvarig
personal
(samtliga vid
anmälningstillfället, även
tidigare
anmälda)
Namn
Underskrift
anmälare
§
Underskrift
Restaurangnummer
Postnummer
Postort
Personnummer
Namnförtydligande/titel
Datum
ANTECKNINGAR – Tillståndsenheten i Trosa Kommun
Registrering
Anteckning
Denna anmälan ersätter tidigare insänd anmälan enligt 8
kap 18 § alkohollagen (2010:1622)
Signum/Datum
Brandskyddsansvarig vid alkoholutskänkning
Denna blankett skall fyllas i vid ansökan om tillstånd för alkoholutskänkning.
Anläggning
Gatuadress
Fastighetsbeteckning
Brandskyddsansvarig
Namn, textat
Tele,dag
Postadress
Tele, kväll
Postnr och ort
Ställföreträdande brandskyddsansvarig
Namn, textat
Tele, dag
Postadress
Tele, kväll
Postnr och ort
Ställföreträdande brandskyddsansvarig
Namn, textat
Postadress
Tele, dag
Tele, kväll
Postnr och ort
Vid tillståndspliktig alkoholutskänkning skall det finnas en brandskyddsansvarig.
Brandskyddsansvarig skall vara den som är tillståndsinnehavare för alkoholutskänkningen. Är inte den
brandskyddsansvarige i ”tjänst” vid tillställningen skall det finnas en utsedd brandskyddsansvarig
(ställföreträdande brandskyddsansvarig). Detta ansvar skall läggas på den person som har de högsta
befogenheterna under tiden försäljningen av tillståndspliktiga drycker pågår, t ex den serveringsansvarige.
Gäller tillståndet tillsvidare och lokalen rymmer fler än 150 personer ska ansvar och befogenheter för den
brandskyddsansvarige dokumenteras.
Det är den brandskyddsansvarige som ansvarar för att personantalet inte överstiger enligt tillståndet tillåtet
antal.
Brandskyddsansvarig ansvarar för att personalen har tillfredsställande kunskap och utbildning för att kunna
hantera den brandsläckningsutrustning som finns i lokalen, samt för att medverka vid en larm-/brandsituation.
Brandskyddsansvarig ansvarar för att brandtekniska installationer i anläggningen fungerar.
__________________________________________
__________________________________
Underskrift av brandskyddsansvarig
Ort och datum