ÅRSBOK 2015/2016 DET LYSANDE SÄLLSKAPET MALMÖ PAR

ÅRSBOK 2015/2016
DET LYSANDE SÄLLSKAPET
MALMÖ PAR BRICOLE
Innehållsförteckning
Sällskapets Höge Beskyddare, Kungssången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Styrande Mästaren om årsboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Malmö PB - Tillblifvelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Medlemsantal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kansli och öppettider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Malmö PB:s Möten 2015 och 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Övriga logers Möten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Övriga loger med styrande och adresser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Styrande Mästare i Malmö Par Bricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Deputerade Styrande Mästare i Malmö Par Bricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Styrande Kansler i Malmö Par Bricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Malmö PB:s Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Malmö PB:s Bacchanaliska Musik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Malmö PB:s Bacchanaliska Sångkör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Malmö PB:s Bacchanaliska Theater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Malmö PB:s Vissångare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Malmö PB:s Ämbetsmän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Årskrönika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Malmö PB:s Jubelkommendörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Malmö PB:s Hederskommendörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Malmö PB:s Etiketthandbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ny medlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Malmö PB:s olika gradband. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Grad 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Grad 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Grad 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Grad 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Grad 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Grad 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Grad 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Grad 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Grad 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Grad 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Grad 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
In Memoriam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Namn/adress register A-Ö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Telefonlista Ämbetsmän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Årsbokens Vänner samt Annonsörer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
(DENNA ÅRSBOK ÄR EN BILAGA TILL NOUVELLES.)
2
Ändamål, namn och ridderlige egenskaper
Dessa äro, sådana de i 1799 års Statuter angivas, följande:
§1
”Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende, äro detta Sällskaps hufvudsaklige föremål. Att under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets
besvärligheter och torftiga medmänniskors nöd, Dess gladaste skyldigheter,
samt nedrige och lastfulle nöjens hämmande, Dess ifrigaste bemödande.
§2
Namnet Par Bricole gifver till känna, att oförmodade tillfälligheter ofte kunne
mera, både gagna och förnöja, än de konstigaste och dyrbaraste inrättningar.
§3
För att vara värdig Bricolier fordras myndiga år, allmänt väl känd fräjd,
anständig qvickhet och munterhet, ett ömt medlidande och wänfast hjerta
samt stadga och måttlighet i alla nöjen.
§4
Alla, som äga desse egenskaper, kallas Bacchi Riddersmän. Dem skole hvar och
en af oss uppsöka samt anmoda att deltaga uti våra oskyldiga nöjen;
Men lastfulle, obändige och trumpne kalla Wi Calmucher, dem skola vi alltid
från oss utestänga.”
3
Sällskapets Höge Beskyddare
HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF
4
Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam.
5
Styrande M ästaren har ordet
Käre Bröder!
I era händer håller ni nu Malmö PB:s årsbok 2015/2016.
Vi förmedlar på några sidor längre fram höjdpunkterna från årets
gradgivningar och andra begivenheter.
Frågor, som dykt upp under senare tid, är hur vi ska presentera oss
på de ”nya” sociala medierna. En icke helt lätt balansakt. Vi har
formulerat regler för detta. Detta dels för att vi vill vara ett öppet,
modernt sällskap, dels efterfölja de förbindelser vi avlägger vid varje
gradgivning.
Arbetet med att framställa denna bok är omfattande och kräver många
bröders medverkan.
Jag vill rikta ett stort tack till vår Ordens Redaktör Christer Brynielsson,
vår Styrande Kansler Göran Jacobsson, samt fotograferna Bill Hansen
och Tony Rosenquist, som alla varit behjälpliga med att producera
årsboken.
Nu inträder någon månads behövlig vila från Par Bricoles verksamhet.
Tag väl hand om denna tid, så ses vi till hösten med nya härliga
begivenheter!
Klang!
Er Styrande Mästare Patric Jakobsson
Företaget som ger den goda smaken
6
www.facile.se
Tony Rosenquist
Sällskapets Tillblivelse
Det lysande sällskapet
Malmö Par Bricole
Instiftades 1878
Den 11 januari 1878 avlät ”längtande” Calmucher uti
Malmö en skrivelse till Sällskapet PB:s Styrande Konselj
om att här på plats få inrätta en Par Bricole-filial.
Redan den 20 januari ingick från Stockholm
och Moderlogen följande telegram:
”Bricoleriet Malmö i dag genom Bricolstyrelsen stiftad.
Skålen för dotterlogen drucken”.
Vid sammanträde den 9 februari konstituerades Sällskapet.
Efter förhandlingarna användes enligt protokollet
ӌterstoden af aftonen till enkla, men trofasta libationer
åt den Milde Fadren, hvilkens rena anda märkbart sväfade
över brödernas hufvud”.
Tryckfolket AB
Emilstorpsgatan 26 · 213 64 Malmö · Telefon 040-671 54 00 · Fax 040-671 54 10
[email protected] www.tryckfolket.se
Kontaktperson: Bengt Houltzén Mobil 0705-46 50 90
7
M edlemsantal
Malmö Par Bricole:
De båda Högsta Graderna
RSK
Riddare av Svarta Korset RGK
Riddare av Gyllene Korset
- emeriti 9
- aktiva 13
- emeriti 13
- aktiva 42
Riddare- och Guvernörsgraderna
KMR
G-r
KSR
SSR
vG-r
Nionde Graden
Åttonde Graden
Sjunde Graden
Sjätte Graden
Femte Graden
168
35
42
43
45
Arbetsgraderna
DB
OSB
KOBÖK
NOIWAK
Fjärde Graden
Tredje Graden
Andra Graden
Första Graden
50
23
39
16
Totalt antal Bröder Malmö:
538
Övriga Loger:
Moderlogen1136
Göta PB
1140
Vänersborg PB
312
Borås PB
804
Jönköping PB
466
Sundsvall PB
294
Totalt antal Bröder hela landet:
4690
8
K ansli och Öppettider
KANSLI
Postadress: Box 4433, 203 15 Malmö
Besöksadress: Kattsundsgatan 29 A, 211 26 MALMÖ
Telefon 040-12 11 09, fax 040-30 64 56
e-post: [email protected]
webadress: www.malmo.parbricole.se
Adress gradgivningar: Siriuspalatset, Rundelsgatan 15, Malmö
Bankgiro 418 - 2416
Öppettider: Helgfri måndag-torsdag kl 09-11
Kansliets personal
Göran Jacobsson
StK
Gösta Hallström
1.OC
Christoffer Månsson
OK-m-re
9
M almös M öten 2015& 2016
Grad
TjänstgörandeAlla på Plats 2015
SEPTEMBER
Fredagen den 11
PB III
18.00
18.30
Bellmansalen, måltid
OKTOBER
Lördagen den 10
PB I
16.30
17.00
Bellmansalen, måltid
NOVEMBER
Fredagen den 6
PB VI
18.00
18.30
Bellmansalen, måltid
Söndagen den 8Minneshögtid
17.00
17.30S:t Petri kyrka
Onsdagen den 18
Förgrad V & VIII
18.00
18.30Särskild kallelse
DECEMBER
Lördagen den 5
Barbara samt
15.00
16.00Malmö Rådhus
PB V och VIIIMåltid i Knutssalen
2016
JANUARI
Fredagen den 29
PB II
18.00
18.30
Bellmansalen, måltid
MARS
Lördagen den 12 Dame Bricoleri Särskild kallelse
Onsdagen den 30 Årsmöte 18.30 Bellmansalen
APRIL
Fredagen den 15 PB IV 18.00
18.30 Bellmansalen, måltid
MAJ
Fredagen den 13 PB VII 18.00
18.30 Plats i inbjudan
JUNI
Söndagen den 12
Bellmandagen
13.00Slottsparken
SEPTEMBER
Fredagen den 9 Lördagen den 24 PB III PB I 18.00
16.30
18.30 17.00 Bellmansalen, måltid
Bellmansalen, måltid
OKTOBER
Fredagen den 21 PB IX 18.00
18.30 Bellmansalen, måltid
NOVEMBER
Fredagen den 11 PB VI 18.00
18.30 Bellmansalen, måltid
Söndagen den 13 Minneshögtid 17.00
17.30 S:t Petri kyrka
Onsdagen den 23 Förgrad V & VIII
18.00
18.30 Särskild kallelse
DECEMBER
Lördagen den 3 Barbara samt
15.00
16.00 Malmö Rådhus
PB V och VIII Måltid i Knutssalen
Till varje grad skickas separat inbjudan med angivande av sista anmälningsdag, kostnad för måltid mm.
Baren öppnar som regel en timme före gradgivningens början.
10
Övriga Logers M öten
MODERLOGEN (08-640 22 29)
2015
19 september
PB III
3 oktober
PB IX
17 oktober
PB I
8 november
PB VI
6 december
Barbara m. damer
2016
6 februari
PB XI
12 mars
PB II
9 april
PB X
23 april
PB IV
14 maj
PB VII
24 september
PB III
8 oktober
PB IX
22 oktober PB I
6 november
PB VI
4 december
Barbara
VÄNERSBORG (0521-164 55)
2015
26 september
PB I
17 oktober
PB III
7 november
PB VI
5 december
Barbara
2016
30 januari
PB II
5 mars
PB IV
19 mars
Dame Bricoleri
24 april
PB VII
24 september
PB I
22 oktober
PB III
12 november
PB VI
10 december
Barbara
JÖNKÖPING (036-16 21 31)
2015
19 september
PB III
7 november
PB VI
28 november
Barbara, PB I,V,VIII
2016
13 februari
PB IV
19 mars
PB II
28 maj
PB VII
17 september
PB III
14 oktober
PB IX
13 november
PB VI
26 november
Barbara, PB I
GÖTA (031-16 57 22)
2015
11 september
PB IX
3 oktober
PB I
7 november
PB VI
28 november
Barbara
2016
29 januari
PB II
27 februari
Dame Bricoleri
18 mars
PB III
22 april
PB IV
13 maj
PB VII
9 september
PB IX
1 oktober
PB I
12 november
PB VI
3 december
Barbara
BORÅS (033-12 60 66)
2015
26 september
PB IX
17 oktober
PB I
7 november
PB VI
5 december
Barbara
2016
30 januari
PB II
27 februari
PB III
2 april
PB IV
24 april
PB VII
15 oktober
PB I
12 november
PB VI
10 december
Barbara
SUNDSVALL (060-17 11 31)
2015
18 september
PB III
23 oktober
PB I
7 november
PB VI
28 november
Barbara, V o VIII
2016
22 januari
PB I
26 februari
PB II
18 mars
PB IV
23 april
PB VII
16 september
PB III
1 oktober
PB IX
14 oktober
PB I
29 oktober
PB VI
26 november
Barbara
Observera att dagarna för 2016 års sammanträden är preliminära eller i vissa fall saknas helt.
För dagsaktuell information var vänliga titta på på PB:s hemsida: http://www.parbricole.se/
11
Övriga Loger och deras Styresmän
Moderlogen Stockholm (instiftad 1779)
Box 4096, 102 62 Stockholm, tel: 08- 640 22 29, fax: 08 - 644 86 61
e-post: [email protected]
SM Åke Pilotti
RSK
DSM
Henrik Mickos RSK
SK Nils B Eriksson
RSK
Göta Par Bricole (instiftad 1801)
Box 53130, 400 15 Göteborg tel: 031 - 16 57 22, fax: 031 - 778 59 21
e-post: [email protected]
StM Torsten Leman
RSK
DStM Carl-Gustaf Mann
RSK
StK Hans Rönnqvist
RSK
Vänersborgs Par Bricole (instiftad 1839)
Box 274, 462 23 Vänersborg tel: 0521 - 164 55, fax: 0521 - 14768
e-post: [email protected]
StM Göran Ekstedt
RSK
DStM Bengt Karlsson
RSK
StK Lars Alfredsson
RSK
Borås Par Bricole (instiftad 1860)
Box 236, 503 09 Borås tel: 033 - 12 60 66, fax: 033 - 12 60 66
e-post: [email protected]
StM Göran Olofsson
RSK
DStM Hans Kristiansson
RSK
StK Christer Ericstam
RSK
Jönköping Par Bricole (Instiftad 1879)
Ö. Storgatan 6, 3 tr, 553 21 Jönköping tel: 036 - 16 21 31, fax: 036 - 16 21 01
e-post: [email protected]
StM Gunnar Gotte RSK
DStM Bernt Lindquist RSK
StK Johan Larsson RGK
Sundsvalls Par Bricole (instiftad 1985)
Box 7077, 850 07 Sundsvall tel: 060 - 17 11 31
e-post: [email protected]
StM Hans Gillgren
RSK
DStM Stefan Groth
RSK
StK Leif Bolin
RSK
Presentationsteknik
www.bl-direkt.com
12
M almö P B:s Styrande M ästare
Patric Jakobsson, Styrande Mästare
i Malmö Par Bricole sedan 2013.
LENNART FAHLBACK
SÖRLIN, BO
PETERSSON, BERNT
HENRIKS, KARL-ANDERS
BORGLIN, KNUT
LINDAHL, ÅKE EINAR
INGEMANSSON, AXEL JOHAN
BERGMAN, PER
PRAG, ANDERS JOHAN
LINDAHL, ALBERT
STENFELT, JOHAN TURE GUSTAF
LINDAHL, EDWARD
LUNDQUIST, AUGUST TEODOR
FALKMAN, AUGUST ROBERT
2004 - 2013
1996 - 2004
1994 - 1996
1989 - 1994
1966 - 1989
1954 - 1966
1950 - 1954
1941 - 1950
1938 - 1941
1923 - 1938
1918 - 1923
1905 - 1917
1879 - 1905
1878
Handelsbankens Allkort
ett alla tiders kort, nu med bonus och bensinrabatt.
Handelsbanken Fridhem. Lars Hedner.
[email protected] · Tel 040 - 6789 440 · www.handelsbanken.se/fridhem
13
D eputerad Styrande M ästare
Thomas V Nilsson, Deputerad Styrande Mästare
i Malmö Par Bricole sedan 2013.
JAKOBSSON, PATRIC
JOHANSSON, PAUL
ZIEGER, ROLF
WEIMANN, BORIS
PETERSSON, BERNT
ÅHNBERG, MATTE
HENRIKS, KARL-ANDERS
THORSÉN, HOLGER O.
BUVE, KARL MAGNUS
HEDERSTRÖM, WILHELM E. V.
BORGLIN, KNUT EVERT KRISTIAN
EK, WILLY A.
INGEMANSSON, AXEL JOHAN
BERGMAN, PER
PRAG, ANDERS JOHAN
LUNDQUIST, HUGO THEODOR
HÄRJE, KARL ALBERT
STENFELT, JOHAN TURE GUSTAV
LINDGREN, HUGO
GYLLENRAM, HENRIK F.
LINDAHL, EDWARD W.
BJÖRKMAN, JOHAN A.
WÄSTFELT, CARL AXEL
BERLING, CHRISTIAN FREDRIK
LUNDQUIST, AUGUST TEODOR
14
2008 - 2013
2001 - 2008
1996 - 2001
1994 - 1996
1993 - 1994
1989 - 1993
1984 - 1989
1981 - 1984
1970 - 1981
1966 - 1970
1954 - 1966
1950 - 1954
1941 - 1950
1938 - 1941
1930 - 1938
1923 - 1929
1918 - 1923
1916 - 1918
1912 - 1916
1905 - 1912
1900 - 1905
1891 - 1899
1887 - 1890
1879 - 1887
1878 - 1879
Styrande K ansler
Göran Jacobsson, Styrande Kansler
i Malmö Par Bricole sedan år 2013.
FAHL, HENRIK
HOLM, KARL-ERIK
ERIKSSON, LENNART
ZIEGER, ROLF
TIDEBÄCK, GUNNAR
ÅHNBERG, MATTE
HENRIKS, KARL-ANDERS
THORSÉN, HOLGER O.
BUVE, KARL MAGNUS
HEDERSTRÖM, WILHELM E. V.
LINDAHL, ÅKE EINAR
EK, WILLY A.
INGEMANSSON, AXEL JOHAN
BERGMAN, PER GUSTAV
PRAG, ANDERS JOHAN
LINDAHL, ALBERT
LINDGREN, HUGO
GYLLENRAM, HENRIK F.
LINDAHL, EDWARD W.
STÅHLE, ANDERS TEODOR
GUSTAVSSON, CARL GUNNAR
2008 - 2013
2001 - 2008
1996 - 2001
1994 - 1996
1989 - 1994
1984 - 1989
1981 - 1984
1970 - 1981
1966 - 1970
1954 - 1966
1950 - 1954
1941 - 1950
1938 - 1941
1930 - 1938
1923 - 1930
1912 - 1923
1905 - 1912
1900 - 1905
1890 - 1900
1880 - 1890
1878 - 1879
15
Organisation
Styrande
Styrande Mästare
Deputerad Styrande Mästare
Styrande Kanslär
StM
DStM
StK
Patric Jakobsson
Thomas V Nilsson
Göran Jacobsson
Riddare-Officianter (ROff)
Riddare-PrelatRP
Thor Nilsson
1:e Riddare-Ordningsman
1.RO
Nils-Holger Thorsén
2:e Riddare-Ordningsman
2.RO
Magnus Strömland
Riddare-CeremonimästareRCM
Bo Alerskans
Riddare-SkattmästareRSkM
Åke Persson
Riddare-SekreterareRS
Johan Revstedt
Riddare-IntendentRI
Christian Hellberg
Riddare-HäroldRH
Christer Brynielsson
Riddare-BanérförareRB
Niels Simonsen
RSK
RSK
RSK
RGK
RSK
RGK
RGK
RGK
RGK
RGK
KMR
RSK
Styrande Rådet
De Styrande och Riddare-Officianterna
Stora Rådet
De Styrande, Riddare-Officianterna, Riddarna av Svarta Korset och Riddarna
av Gyllene Korset.
Konstituerade Riddare-Officianter
Ordens-KaplanOK
Rickard Aspegrén
Ordens-ArkivarieOA-ie
Lennart Fahlback
Ordens-Organist
OO Göran Mårtensson vice Ordens-Organist
vOO
Per-Göran Rosén
Ordens-RegissörOR
Niels Simonsen
Ordens-HeraldikerOHer
Karl-Erik Holm
Ordens-Matrikel Historiker
OMHist
Henrik Fahl
Ordens-Medalj Intendent
OMI
Lars-Erik Peterson vice Riddare-Intendent
vRI
Lars Andersson
Ordens-PräntareOP
Lennart Bendz
Ordens Riddare-Standarförare
ORStf
Björn M Buttler Jakobsen
Slipsar · Bälten · Scarves
Portia, Palmgatan 16 · 200 43 Malmö · Tel. 040 - 869 70 · Fax 040 - 844 30
www.portia.se · e-mail: [email protected]
16
KMR
RSK
RSK
RGK
RSK
RSK
RSK
RGK
KMR
KMR
RGK
Organisation
General-Ämbetsmän
General-OrdförandeGO
Patric Jakobsson
General-CeremonimästareGCM
Johan Rydelius
General-SkattmästareGSkM
Anders Jakobsson
General-ProtonotarieGPN
Åke Oxhamre General-IntendentGI
Kenneth Parnefjord
General-HäroldGH
Jan-Olof Bengtsson
General-BanérförareGB
Tommy Olsson
General-OrdningsmanGO-n
Peter Langerbeck
General-OrdningsmanGO-n
Jerker Nilsson
General-OrdningsmanGO-n
Kent Victor
General-OrdningsmanGO-n
Hans-Eric Rosberg
vice General-Ceremonimästare
vGCM
Peter Svenburg
vice General-Intendent
vGI
Patrik Fahl
Konstituerade General-Ämbetsmän
Koral-IntendentKI
Hans-Peter Frank
vice Koral-Intendent
vKI
Sven Nordahl
Direktör för Bacchanaliska Musiken
DfBM
Per-Göran Rosén
vice Direktör för Bacchanaliska Musiken vDfBM
Tomas Gunnarsson
Direktör för Bacchanaliska Theatern
DfBT
Krister M Berggren
KapellmästareKm
Carl Hervelius
Ordens-LagmanOLagm
Tommy Lindell
Ordens-HistorikerOHist
Lennart Fahlback
RSK
RGK
KMR
RGK
G-r
KMR
KMR
KMR
KMR
KMR
G-r
G-r
KMR
RGK
G-r
RGK
KMR
KMR
RSK
KMR
RSK
Advokatbyrån Allemans i Malmö AB
Advokat Tommy Lindell, Advokat Per Eidefors, Advokat Sadaf Koshiar
Rörsjögatan 26B, 211 37 Malmö · Tel 040-93 74 00 · E-post: [email protected]
17
Organisation
Arbetsgradernas Ämbetsmän
Ordförande i Arbetsgraderna
Ceremoni Mästare i Arbetsgraderna
1:e Ordningsman i Arbetsgraderna
2:e Ordningsman i Arbetsgraderna
Skattmästare i Arbetsgraderna
Protonotarie i Arbetsgraderna
Intendent i Arbetsgraderna
Härold i Arbetsgraderna
O
CM
1.OM
2.OM
SkM
PN
I
H
Arbetsgradernas vice Ämbetsmän
vice Ordförande i Arbetsgraderna
vice Ceremonimästare i Arbetsgraderna
vice 1:e Ordningsman i Arbetsgraderna
vice 2:a Ordningsman i Arbetsgraderna
vice 3:e Ordningsman i Arbetsgraderna
vice 4:e Ordningsman i Arbetsgraderna
vice 5:e Ordningsman i Arbetsgraderna
vice 6:e Ordningsman i Arbetsgraderna
vice Skattmästare i Arbetsgraderna
vice Protonotarie i Arbetsgraderna
vice Intendent i Arbetsgraderna
vice Intendent i Arbetsgraderna
vice Intendent i Arbetsgraderna
vice Intendent i Arbetsgraderna
vice Intendent i Arbetsgraderna
vice Härold i Arbetsgraderna
vO
vCM
v1.OM
v2.OM
v3.OM
v4.OM
v5.OM
v6.OM
vSkM
vPN
vI
vI
vI
vI
vI
vH
Mikael Risén
Rolf Perleij
Mats Höglund
Pontus Jakobsson
Lars-Gunnar Persson
Jan Bäckstedt
Stefan Leo
Lars Idoff
RGK
KSR
KMR
KMR
KMR
KMR
KSR
KMR
Lars Löfberg
Jonas Malm
Niclas Kalmsjö
Magnus Fahl
Johan Sjöström
Anders Mattsson
Daniel Kjellberg
Magnus Lindberg
Axel Jacobsson
Stefan Dobas
Mikael Wärn
Carl-Otto Holm
Staffan Birath
Paul Ljungqvist
Henrik Lindgren
Anders Vallin
KMR
KMR
G-r
KSR
DB
SSR
OSB
SSR
KSR
SSR
KSR
KMR
v.G-r
DB
vG-r
DB
Konstituerade Ämbetsmän i Arbetsgraderna
Ordens-BalettmästareOBM Mikhail Bogatyrev
Ordens-LjudmästareOLjM Bo Öhman
vice Ordens-Ljudmästare
vOLjM
Niclas Rosqvist
Ordens-LjusmästareOLj-sMNiclas Rosqvist
vice Ordens-Ljusmästare
vOLj-sM
Jerker Nilsson
vice Ordens-Ljusmästare
vOLj-sM
André Guardado Lundqvist
18
KMR
KMR
SSR
SSR
KMR
DB
Organisation
Den Baccahanaliska Akademin
Ledamot Bacchanaliska Akademien
Ledamot Bacchanaliska Akademien
LedBA
LedBA
Drätselnämnden
Ordförande i Drätselnämnden
Ledamot av Drätselnämnden
Ledamot av Drätselnämnden
Ledamot av Drätselnämnden
Ledamot av Drätselnämnden
Ledamot av Drätselnämnden
Ledamot av Drätselnämnden
Lennart Fahlback
Patric Jakobsson
RSK
RSK
John Helgesson
Sven Fehrm
Göran Jacobsson
Christoffer Månsson
Leif Olsén
Åke Persson
Robert Herslow
RGK
RGK
RSK
G-r
RGK
RGK
G-r
Revisorer
Ordinarie:
Henrik A Ljung
Nils Homann
Suppleanter:
Henrik Fahl
Thomas Påhlsson
Valkommittén
Ordförande i Valkommittén
OValk
Åke Oxhamre
KMR
KMR
RSK
KMR
RGK
Trivselkommittén
Trivselkommittén arrangerar sammankomster, studiebesök, luncher och annan verksamhet utanför det ordinarie programmet med gradgivningar. Herrar, damer och även bekanta från den
kalmuckiska världen är välkomna.
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Karl-Erik Holm
Göran Hirdbo
Arne Nyman
Lars-Erik Peterson
Thomas Påhlsson
Patric Sande
RSK
KMR
KMR
RGK
KMR
RGK
Vi värderar och förmedlar medelstora företag!
Med en genomarbetad avkastningsvärdering skapar vi trygghet
för intressenter och investerare. Nexxt företagsförmedling.
Kontaktperson Anders Kårfeldt · www.nexxt.se · 040-671 42 00
19
Organisation
Providörsgruppen
Ordens-ProvidörOPd-r
Tony Rosenquist
ProvidörPd-r
Ken Ceder
Ordens-MunskänkOMsk
Thommy Monhagen
vice Ordens-Munskänk
vOMsk
Dennis Christensen
vice Providör
vPd-r
Karl Johan Bülow
vice Providör
vPd-r
Olle Hammar
vice Providör
vPd-r
Jan Hultgren
vice Providör
vPd-r
Gustav Nord
KMR
KSR
RSK
KSR
OSB
KOBÖK
KMR
OSB
OIC:s nationella
ämbetsmärke
Ordens Informations Committé, OIC
Ordens-InformationsmästareOIM
Christer Brynielsson
Ordens-Web Master
OWM
Bjarne Bülow
Facebook Administratör
FA
Rickard Elmqvist
WebRedaktör Bacchanaliska Kören
WRedDBK
Anton Daag
WebRedaktör Bacchanaliska Kören
WRedDBK
Johan Sundqvist
WebRedaktör Bacchanaliska Musiken
WRedDBM
Carl-Magnus Trygg
WebRedaktör Bacchanaliska Theatern
WRedDBT
Krister M Berggren
WebRedaktör Bacchanaliska Theatern
WRedDBT
Peter Svenburg
WebRedaktör Möteskalender
WRedM-k
Stefan Leo
Ordens-FotografOF
Bill Hansen
vice Ordens-Fotograf
vOF
Anders Wramnell
20
KMR
G-r
SSR
DB
KMR
SSR
KMR
G-r
KSR
RGK
KOBÖK
M almö P B:s Bacchanaliska M usik
Styrelse och Direktörer
Ordförande
Förste Direktör, 1.DfBM
Andre Direktör, 2.DfBM
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Suppleanter
Göran Mårtensson
Per-Göran Rosén
Tomas Gunnarsson
Carl-Magnus Trygg
Christer Corlin
Sven-Erik Gustavsson
Lars Trygg
Thomas Påhlsson
Musicerande
Violin:
Leif Blom
Bo I Dahlgren
Tomas Gunnarsson
Milos Kalla
Curt Klang
Mats Nordgren
Martin Ström
Lars Trygg
Altviolin:
Gunnar Jansson
Klarinett:
Christer Corlin
Sven-Erik Gustavsson
Fagott:
Lars Wallén
Torbjörn Stenström
Valthorn:
Joakim Casagrande
Carl-Magnus Trygg
Ota Vojacek
Trumpet:
Roger Andersson
Leif Bengtsson
Leif Hallberg
Cello:
Åke Forsell
Nils Åström
Kontrabas:
Anders Rudnert
Saxofon:
Bengt Håkansson
Thomas Påhlsson
Oboe:
Göran Alm
Trombone:
Trond Ohlgren
Flöjt:
Gösta Gnosspelius
Göran Mårtensson
Jörgen Tånnander
Tuba:
Rolf Ludwig
Slagverk:
Mats Nordgren
Trond Ohlgren
Piano:
Bo I Dahlgren
Per-Göran Rosén
Orgel:
M-BMHLT Malmö PB:s Musiks
HedersLedamotsTecken
Göran Mårtensson
Per-Göran Rosén
Hedersledamot och
Hederskapellmästare
Carl Hervelius, RSK, 1994
21
M almö P B:s Bacchanaliska Sångkör
Ordförande
Chorchef
vice Chorchef
Skattmästare
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Styrelse och Chorchef/Dirigent
Johan Sundqvist
Hans-Peter Frank
Sven Nordahl
Lars Håkansson
Håkan Widén
Gösta Hallström
Christoffer Månsson
°utmärker
seniorvärdighet
*utmärker
hedersmedlem
Tenor 1Bjarne Bülow
°Sten Åke Carleheden
Anton Daag
Rickard Elmqvist
Ulf Johansson
Christoffer Månsson
Roland Olsson
Staffan Sjöholm
°Göran Torpel
Tenor 2°Lars Håkansson
Lars Lundström
°Anders Löfgren
°Ivar Modigh
Lars Norén
°Kaj Ohlsson
°Jan-Ingvar Persson
Johan Sundkvist
Håkan Widén
Bas 1
°Jerry Dahlberg
Daniel Kjellberg
*Kaj Larsson
°Jan V. Nilsson
Arne Nyman
Sven Nordahl
Anders Nyquist
Erland Stenqvist
Bas 2
22
*Carl-Erik Carlberg
Hans-Peter Frank
Gösta Hallström
°Karl-Erik Holm
Olle Hydbom
Gunnar Hörnsten
°Paul Johansson
Mikael Ström
Bo Walldén
M-BSHLT Malmö
PB:s Sångkörs
HedersLedamotsTecken
Hedersledamöter (BSHLT):
Carl Hervelius, RSK, 1990
Boris Weimann, RSK, 1990
Rolf Zieger, RSK, 1995
Thommy Monhagen, RSK, 1996
Lennart Eriksson, RSK, 1997
Lars Granquist, RSK, 2001
Göte Falk, RGK, 2007
Henrik Fahl, RSK, 2009
Lennart Fahlback, RSK, 2009
Lars Åke Hankell, RSK, 2009
Patric Jakobsson, RSK, 2009
Carl-Eric Carlberg, RSK, 2013
Niels Simonsen, RSK, 2013
Göran Jacobsson, RSK, 2014
Thomas V Nilsson, RSK, 2014
Hedersdirigenter
Carl Hervelius, RSK, 1998
Bo Ewald, RGK, 2009
Veteraner
*°Göte Falk (T1)
*Sven-Erik Hjort (B1)
Passiva sångare
Stefan Adregård (T1)
Håkan Bergenheim (B2)
Bo Blomkvist (T2)
Leif Detter (T1)
Mikael Häll (T1)
Jan Erik Nilsson (T2)
M almö P B:s Bacchanaliska Theater
Styrelse, Theaterdirektör mfl
Ordförande Jan Hultgren
Vice ordförande Lars Berg
Theaterdirektör Krister Berggren
Sekreterare Peter Jungbeck
Skattmästare Kenneth Parnefjord
Ledamot Niels Simonsen
Ledamot Dan Kirsch
SuppleantPeter Svenburg
Suppleant Rolf Perleij
Valberedning
Jan-Olof Bengtsson (Sammankallande)
Björn M Buttler Jakobsen
RevisorerLars Idoff (Sammankallande),
Magnus Eneskär
Produktionsgruppen ”Bacchi Bröder”
Producenter:
Regissörer:
Jan Hultgren, Peter Svenburg
Krister Berggren, Richard Aspegrén
Agerande/Skrivande:
Stefan Adregård
Bo Alerskans
Benny Ambohm
Lars Andersson
Richard Aspegrén
Lennart Bendz
Lars Berg
Krister M Berggren
Göran Björklund
Christer Brynielsson
Bjarne Bülow
Jan Bäckstedt
Olof H Christerson
Jan Ek
Magnus Eneskär
André Guardado Lundqvist
Gösta Hallström
Göran Heimgård
Hans Holm
Anders Holmström
Krister Holst
Jan Hultgren
Lars Idoff
Christer Jacobsson
Lars Johnsson
Peter Jungbeck
Dan Kirsch
Tommy Lindell
Paul Ljungqvist
Christoffer Månsson
Kent Nykvist
Kenneth Parnefjord
Johan Persson
Kjell Peterson
Lars-Erik Peterson
Johan Rydelius
Eric Sandberg
Niels Simonsen
Peter Svenburg
Thomas Wahlström
Bo Öhman
125-FTJT Malmö PB:s Theaters
125-års Tecken
(Innehavare är desamma som har
M-125 Malmö PB:s Jubileumsmedalj 2003.)
Malmö PB:s Theaters
Årsmötesmärke
ComediOrkestern
Benny Ambohm
Anders Andersson
Bjarne Bülow
Göran Heimgård
Hans Holm
Kalle Jungskär
Thomas Påhlsson
Gert Thorlund
23
M almö P B:s Bacchanaliska Theater
Den Bacchanaliska Theaterns
Hedersledamöter
Gunnar Jansson, RGK, 1984
Carl Hervelius, RSK, 1992
Lennart Eriksson, RSK, 2000
Rolf Zieger, RSK, 2000
Nils Kärger, RGK, 2000
Karl-Erik Holm, RSK, 2002
Niels Simonsen, RSK, 2002
Arne Fuxner, RGK, 2002
Lennart Fahlback, RSK, 2004
Anders von Bülow, KMR, 2005
Johan Rydelius, KMR, 2005
Björn M Buttler Jakobsen, RGK, 2006
Göran Jacobsson, RSK, 2008
Bo Alerskans, RGK, 2008
Tommy Lindell, KMR, 2008
Christian Hellberg, RGK, 2009
Börje Levinsohn, KMR, 2009
Peter Langerbeck, KMR, 2009
Jackie Wahrgren, RGK, 2012
Kaj Jonasson, KMR, 2014
M-BTHLT Malmö PB:s Theaters
HedersLedamotsTecken
Den Bacchanaliska Theaterns
Top Star Award
Funnen och Instiftad av Theaterdirektör
emeritus tillika styrande Kanslern emeritus,
Riddaren av svarta korset Lennart Eriksson,
Anno 1996.
Theaterns Vandringsmedalj, som är Malmö
Par Bricole bacchanaliska theaters egendom,
skall vid Theaterns årsmöte årligen överlåtas
till en, inom Theatern, förtjänt broder med en
motivering.
Årets Innehavare utser näste medaljör.
Medaljen kan bäras vid alla briccolistiska
upptåg och kalas, den må även bäras till
nattdräkt.
Innehavare:
Kommittén för
Frikadellens Bevarande
Christian Hellberg, RGK
Göran Jacobsson, RSK
Peter Langerbeck, KMR
Börje Levinsohn, KMR
Anders von Bülow, KMR
24
Mats Bunner 1996
Kjell Tånnander 1997
Arne Fuxner 2002
Nils Kärger 2003
Niels Simonsen 2005
Peter Langerbeck 2006
Göran Jacobsson 2007
Christian Hellberg 2008
Tommy Lindell, 2009
Börje Levinsohn 2010
Anders von Bülow 2011
Richard Aspegrén 2012
Christoffer Månsson 2014
Christer Jacobsson 2015
Vissångarna
Vissångarna
Eric Sandberg, Jan Ek, Mikael Ström, Erik Havstad, Göran Björklund
och Christoffer Månsson.
••Ordens-Trubadur
••Trubadur i Vissångarna
••Trubadur i Vissångarna
••Trubadur i Vissångarna
••Trubadur i Vissångarna
••Trubadur i Vissångarna
Jan Ek Göran Björklund
Erik Havstad
Christoffer Månsson
Erik Sandberg
Mikael Ström
OT
TiVS
TiVS
TiVS
TiVS
TiVS
Den som behöver uttolkare av Bellmans epistlar och sånger vid någon gradgivning eller
annan högtidlighet inom Malmö PB kan kontakta Ordens Trubadur Jan Ek.
Två x Olséns
Malmö
25
Ämbetsmän år 2015-2016
Bo Alerskans, RGK
Riddare-Ceremonimästare
Lars Andersson, KMR
vice Riddare-Intendent
Richard Aspegrén, KMR
Ordens-Kaplan
Lennart Bendz, KMR
Ordens-Präntare
Jan-Olof Bengtsson, KMR
General-Härold
Direktör för Bacchanaliska Theatern
Staffan Birath, vG-r
vice Intendent i Arbetsgraderna
26
Christer Brynielsson: KMR
Ordens-Informationsmästare
Riddare-Härold, Ordens-Redaktör
Krister M Berggren, KMR
WebRed Theatern
Björn Buttler Jakobsen, RGK
Ordens Riddare-Standarförare
Ämbetsmän år 2015-2016
Bjarne Bülow, G-r
Ordens Web Master
Karl Johan Bülow, DB
vice-Providör
Jan Bäckstedt, KMR
Protonotarie i Arbetsgraderna
Ken Ceder, KSR
Providör i Arbetsgraderna
Dennis Christensen, KSR
vice Ordens-Munskänk
Anton Daag, DB
WebRed Bacchanaliska Kören
Stefan Dobas, SSR
vice Protonotarie
i Arbetsgraderna
Jan Ek, RGK
Ordens-Trubadur
Rickard Elmqvist, SSR
Facebook Administratör
27
Ämbetsmän år 2015-2016
Henrik Fahl, RSK
Ordens-Matrikel Historiker
Revisor Suppleant
i Drätselnämnden
28
Magnus Fahl, KSR
vice 2:e Ordningsman
i Arbetsgraderna
Lennart Fahlback, RSK
Ordens-Arkivarie, OrdensHistoriker, Ledamot Bacchanaliska
Akademien
Hans-Peter Frank, RGK
Koral-Intendent
Gösta Hallström, SSR
1:e Ordenskanslist
Bill Hansen, RGK
Ordens-Fotograf
Patrik Fahl:, KMR
vice General-Intendent
Tomas Gunnarsson, KMR
vice Direktör för
Bacchanaliska Musiken
John Helgesson, RGK
Ordförande i Drätselnämnden
Ämbetsmän år 2015-2016
Christian Hellberg, RGK
Riddare-Intendent
Carl-Otto Holm, KMR
vice Intendent i Arbetsgraderna
Karl-Erik Holm, RSK
Ordens-Heraldiker,
Ordförande i Trivselkommittén
Niels Homann, KMR
Revisor i Drätselnämnden
Jan Hultgren, KMR
Ordförande
Bacchanaliska Theatern
Mats Höglund, KMR
1:e Ordningsman
i Arbetsgraderna
Lars Idoff, KMR
Härold i Arbetsgraderna
Anders Jakobsson, KMR
General-Skattmästare
Axel Jakobsson, KSR
vice Skattmästare i Arbetsgraderna
29
Ämbetsmän år 2015-2016
30
Göran Jacobsson, RSK
Styrande Kansler,
Ledamot av Drätselnämnden
Patric Jakobsson, RSK
Styrande Mästare, GeneralOrdförande, Ledamot
Bacchanaliska Akademien
Pontus Jakobsson, KMR
2:e Ordningsman i Arbetsgraderna
Niclas Kalmsjö, G-r
vice 1:e Ordningsman
i Arbetsgraderna
Daniel Kjellberg, OSB
vice 5:e Ordningsman
i Arbetsgraderna
Peter Langerbeck, KMR
General-Ordningsman
Stefan Leo, KSR
Intendent i Arbetsgraderna
WebRed Möteskalender
Tommy Lindell, KMR
Ordens-Lagman
Henrik A Ljung, KMR
Revisor i Drätselnämnden
Ämbetsmän år 2015-2016
Paul Ljungqvist, OSB
vice Intendent i Arbetsgraderna
Lars Löfberg, KMR
vice Ordförande Arbetsgraderna
Jonas Malm, KMR
vice Ceremonimästare
i Arbetsgraderna,
3:e Ordenskanslist
Anders Mattsson, SSR
vice 4:e Ordningsman
i Arbetsgraderna
Thommy Monhagen, RSK
Ordens-Munskänk
Christoffer Månsson, G-r
Ordenskamrerare,
Ledamot Drätselnämnden
Göran Mårtensson, RSK
Ordens-Organist
Ordf. Bacchanaliska Musiken
Jerker Nilsson, KMR
General-Ordningsman,
vice Ordens-Ljusmästare
Thomas V Nilsson, RSK
Deputerad Styrande Mästare
31
Ämbetsmän år 2015-2016
Thor Nilsson, RGK
Riddare-Prelat
Sven Nordahl, G-r
vice Koral-Intendent
Kenneth Parnefjord, G-r.
General-Intendent
Rolf Perleij, KSR
Ceremonimästare
i Arbetsgraderna
Åke Persson, RGK
Riddare-Skattmästare,
Ledamot av Drätselnämnden
32
Lars-Erik Peterson, RGK
Ordens-Medaljintendent,
Ledamot i Trivselkommittén
Åke Oxhamre, RGK
General Protonotarie,
Ordförande i Valkommittén
Lars-Gunnar Persson, KMR
Skattmästare i Arbetsgraderna
Thomas Påhlsson, KMR
Ledamot i Trivselkommittén,
Revisor Suppleant Drätselnämnden
Ämbetsmän år 2015-2016
Johan Revstedt, RGK
Riddare-Sekreterare
Mikael Risén, RGK
Ordförande i Arbetsgraderna
Hans-Eric Rosberg, G-r
General-Ordningsman
Per-Göran Rosén, RGK
Direktör Bacchanaliska Musiken,
vice Ordens-Orgelnist
Tony Rosenquist, KMR
Ordens-Providör
Niclas Rosqvist, SSR
Ordens-Ljusmästare
vice Ordens-Ljudmästare
Johan Rydelius, RGK
General-Ceremonimästare
Niels Simonsen, RSK
Riddare-Banérförare
Ordens-Regissör
Johan Sjöström, DB
vice 3:e Ordningsman
i Arbetsgraderna
33
Ämbetsmän år 2015-2016
Magnus Strömland, RGK
2:e Riddare-Ordningsman
34
Johan Sundqvist, KMR
Ordförande Bacchanaliska Kören,
WebRed Kören
Peter Svenburg, G-r
vice General-Ceremonimästare,
WebRed Theatern
Nils-Holger Thorsén, RSK
1:e Riddare-Ordningsman
Carl-Magnus Trygg, KSR
WebRed Bacchanaliska Musiken
Anders Vallin, DB
vice Härold i Arbetsgraderna
Kent Victor, KMR
General-Ordningsman
Mikael Wärn, KSR
vice Intendent i Arbetsgraderna
Bo Öhman, KMR
Ordens-Ljudmästare
Årskrönika
Så är ännu ett
bricolistiskt år
till ända...
... ett i många avseenden fantastiskt år som skulle
kunna sammanfattas på ungefär samma sätt som förra
året: Många nya Bröder samt mycket glädje.
Denna årsbokens årskrönika har skrivits dels av
Ordföranden för Arbetsgraderna Mikael Risén (Han har
förstås berättat om Arbetsgraderna 1+2+3+4), dels av de
tvenne riddarna Johan Sundqvist, tillika Ordförande i
Den Bacchanaliska Kören, samt Christer Brynielsson,
Redaktör för denna årsbok. Texten från Grad X har
sammanställts av Styrande Kansler Emeritus Henrik Fahl.
Risén
Sundqvist
Brynielsson
Fahl
Vi hoppas att vi med detta tappra försök att beskriva
året som gått, ger våra Bröder den respekt, ära och tacksamhet som de (=ni) alla förtjänar.
forts nästa sida...
Advokatbyrån Persson & Partners
www.pplaw.se
Thorvald Persson, Johan Förander, Claes Englund, Mats Knöös, Roland Jensen
35
Årskrönika
Först ut...
Tredje Graden 12 september
Efter en sommar av mycket värme och sol blev det
äntligen dags att knyta Bricolerislipsen och vandra iväg
till Bellmansalen för att uppleva tredje gradens kapitel i
glada Bröders sällskap. Detta hade 145 Bröder hörsammat, inklusive 2 gästande bröder från Jönköping, varav en
av dessa även var recipiend.
Som brukligt är framfördes den mäktiga Sileni-Operan, tonsatt av Malmö PB:s Carl Hervelius och i regi av
TheaterDirektör Krister Berggren. I vanlig ordning ekade
applåderna i Bellmanssalen och ville aldrig ta slut.
Det bör även nämnas att de 22 recipienderna även
denna gång klarade sig helskinnade och uppgraderades till Oförgängligt Skinande Bröder, OSB. Detta utan
bestraffning, trots ihärdiga försök från vissa ”myndighetspersoner”.
De Styrande missar väl (?) aldrig ett tillfälle att lyfta en
kristall och visade unisont de nya tredjegradarna respekt
och uppskattning genom att hälsa dem välkomna med en
skål.
Tacktalet för recipienderna hölls av Marcus Alphed
som avslutade med:
-– Jag står nu här med stor tacksamhet både för mig
själv och för mina bröder, varpå han och recipienderna
avslutade med Gradens Tecken.
Kvällen, Kapitlet och efterföljande måltidskalas
genomfördes under ledning av nykläckte vice Ceremonimästare Rolf Perleij och kvällens vice Ordförande Lars
Löfberg.
forts
36
Årskrönika
En av kvällens skådespelare, Olof H Christersson, på väg in. Styrande Kanslern Göran Jacobsson och Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson undrar roat över den ovanliga
klädseln, som Christersson kommer in i. Hur kan kostymen få plats i kassen???
Det festliga intåget med nykläckte vice Ceremonimästaren Rolf Perleij i spetsen.
37
Årskrönika
PB III
Överst till vänster: Arbetsgradernas Ämbetsmän Mikael Wärn och Stefan Leo på väg in i
Bellmansalen. Till höger fyra nya Tredjegradare: Hans Holm, Oscar Schau, Mikael Ekström
samt Gustav Nord.
De nya 3:gradarna i alfabteisk ordning: Marcus Alphed, Benny Ambohm, Mats Attin, Magnus
Bodin, Karl Johan Bülow, Anton Daag, Mikael Ekström, Jonas Färnström, André Guardado
Lundqvist, Hans Holm, Magnus Holmer, Carl Fredrik Jönsson, Göran Larsson, Mikael
Lindhe, Robert Lundberg, Gustav Nord, Torbjörn Olsson, Oscar Schau, Anders Semmelweis,
Henrik Sjökvist, Jörgen Winqvist samt Lars Winther-Hansen.
38
Årskrönika
Något mindre än en månad
senare...
... var det dags igen.
Första Graden 3 oktober
13 nya FörstaGradare ... som sedan blev 20!
Återigen var det dags för blivande Bacchi Riddersmän att ta sina första stapplande steg in i vårt älskade Par
Bricole.
Efter en frågvis Ceremonimästares kluriga frågor och
funderingar, lyckades kvällens recipiender klara kapitlets
utmaningar och besvärligheter på ett lysande sätt.
De nya Bacchi Riddersmännen verkade nöjda men
dock en aning förvirrade efter Häroldens presentation
och framträdande.
Kören var denna kväll tidsenligt klädda. De var med
andra ord 1700-talsmässigt klädda och de framförde
ljuvlig sång under både kapitlet och måltidskalaset till
Brödernas stora glädje.
Tacktalet från recipienderna hölls av Anders Wramnell.
forts ...
39
Årskrönika
PB I
15 av våra 20 nya Förstagradare som var med vid Barbara-festen i Rådhuset samlade
på en bild . Namnen på samtliga nya Grad I i Malmö PB är (alfabetisk ordning): Emil
Alfredsson,Gustav Carlberg, Peter Enberg, Lars Holmström, Fredrik Holst, Hans J:son Green,
Olle Hammar, Henrik Jangvall, Stefan Johansson, Patrik Lind, Jerker Rahr, Johan Smedberg,
Oskar Svenburg, Paul Sjöstedt Lundkvist, Kermith Svensson, Rubert Svensson, Lars Uhrbom,
Arne Waldehov, Michael Vallin, Anders Wramnell.
Anders Wramnell tacktalar vid Första gradens
kalas den 3 oktober.
40
Årskrönika
Hösten är en intensiv tid ...
... för den aktive bricolisten. Knappt har man hunnit
lämna Bellmansalen förrän det är dags igen...
PB IX den 17 oktober
80 Bröder hade hörsammat kallelsen att välkomna
18 nya KMR. De 18 dubbades vid den särskilda riddareceremoni, som finns för Grad 9.
Talet till recipienderna hölls av Styrande Mästaren
Patric Jakobsson, som riktade de varmaste gratulationer
till denna Tredje Riddare Gradens nya medlemmar. Han
underströk dock att upphöjelsen inte bara är en förmån
utan även en förpliktelse.
Recipiendernas tacktal hölls av Körens Johan
Sundqvist. Han berättade att PB för honom blivit en viktig
del av livet, och att han känner stolthet över att få vara
med i Par Bricole. Par Bricole är för mig lika med glädje,
närvaro och samKLANG, sa han och avslutade med några
verser på rim:
Höstmörkret har fallit över våran stad
Vi skular här i Bellmansalen
Vi recipiender med Konung Magnus grad
Säger tack och gutår till hela Bacchanalen
Ty allt vi fått se och fått höra ikväll
Har gjort att vi ännu en gång
Har fägnats av sällskapets storslagenhet
Av musik, av teater och av sång
Nåväl mine bröder vad som än blir gjort
Så vet vi att snart kommer dagen
Då gåsen ska fram och kråset bli smort
Och såsen ska torkas på kragen
Det är allt detta som gör att vi vill träffas min vän
Och lindra vår törst med ett glas
Låt tiden gå fort låt oss ses snart igen
Men först jag säger tack, för detta måltidskalas!
forts ...
41
Årskrönika
PB IX
Riddare-Ceremonimästaren Bo Alerskans "dansar" in i Middagssalen tillsammans med
Styrande Kanslern Göran Jacobsson.
42
De 18 nya 9:e Gradarna är Kaj Göran Jonasson, Christer Brynielsson, Bertil Howegård,
Claes Hedlund, Urban Lantz, Göran Björklund, Mikhail Bogatyrev, Jan Hultgren, Christer
Jacobsson, Lars Idoff, Lars Andersson, Pehr Andersson, Karl Johan Öhman, Patrik Fahl, Jonas
Malm, Johan Sundqvist, Fredrik Ahlquist och Oscar Gumaelius.
Årskrönika
PB VI den 7 november
Efter den högtidliga dubbningen i Siriuspalatsets Bellmansal i detta Sankt Sigfrids Riddare-Kapitel satte sig 108
Bröder till bords för att, som traditionen bjuder, begå det
stora Gåsakalaset där gåsen med alla dess tillbehör stod på
menyn - Svartsoppa med krås, Gås med tillbehör och sist
men inte minst Äppelkaka med vaniljsås.
Till kökets glädje kan vi berätta att allt smakade
förträffligt. Det var i år osedvanligt väl tillagat och värmde
och mättade därför mycket väl i novembermörkret.
Dessutom ackompanjerades maten av mycken och
stämningsfull sång och musik. Bland annat bjöds det på
allsång med de skånska visorna ”Litegrann från ovan” och
”Vi klarar oss nog ändå”. Anmärkningsvärt är att dessa
typiskt skånska visor är skrivna av göteborgaren Lasse
Dahlqvist! Det får vara hur det vill med detta, sjöngs gjordes det och det nästan så att taket lyfte.
Givetvis bjöds det på fler visor med gås-anknytning,
som t.ex Körens paradnummer, där varje körmedlem
framför var sin vers, Gåsvisa från 1893 av N.G. Strömberg
på sammanlagt 15 verser. Vi fick också höra chorchefen
framföra en egen snapsvisa, då han ”upptäckt” att det
fanns Bröder som hade snaps på bordet.
Styrande Kanslern Göran Jacobsson hälsade i ett tal
de 16 nya sjättegradarna varmt välkomna. Han menade
att de upphöjts eftersom de visat sig värdiga att upphöjas
och att de från denna grad fått möjlighet att uppleva Par
Bricole från ett annat plan.
Recipiendernas tacktal hölls av Gösta Hallström. Han
tackade för upphöjelsen och underströk att han och hans
kamrater ansökt om inträde i Par Bricole på grund av
Bellman och för att de ”förväntade sig att i Bellmans anda
möta lysande musiker, glada sångare, sevärda och underfundiga teaterapor”.
Han avslutade med att konstatera att egentligen är
hela Par Bricole en enda stor talanggrupp, där var och en
i denna fantastiska gubbklubb har något att berätta.
forts ...
43
Årskrönika
PB VI
Tre av våra duktiga sångare vid Gåsakalaset då de framförde var sin vers av de 15 verserna i
Gåsvisa från 1893 av N.G. Strömberg, Carl-Eric Carlberg, Ulf Johansson och Håkan Widén.
Några av de 16 bröder som denna kväll upphöjdes till Sjätte Graden. De 16 är Stefan Dobas, Rickard Elmqvist, Gösta Hallström, Jonas Hildebrand, Ulf Johansson, Torgny Kjellberg,
Kristian Körner, Björn Lidholm, Magnus Lindberg, Anders Mattsson, Carl-Magnus Ordesson,
Rune Persson, Niclas Rosqvist, Hans-Erik Sjöholm, Sebastian Weber och Ota Vojacek-Oredsson.
44
Årskrönika
PB VI
Magnus Eneskär och Jan Hultgren i ett Störande Moment under Gåsa-middagen. Till höger
Theaterdirektören Krister M Berggren och Den Bacchanaliska Theaterns Ordförande Peter
Svenburg.
En mycket nöjd Sångarbroder Arne Nyman pustar ut efter den mäktiga Gåsamaten. I bakgrunden bl.a. Styrande Kanslern Emeritus Karl-Erik Holm och Styrande Kanslern Göran Jacobsson.
45
Årskrönika
Minneshögtid 9 november ...
S:t Petri vackra kyrka i centrala Malmö var fylld av
Bröder och anhöriga söndagen den 9 november, då
Malmö Par Bricole höll Minneshögtid över elva bröder,
som avlidit under året.
Ceremonin utgör en av Malmö Par Bricoles mest
stämningsfyllda högtider, där vi med sång, musik och tal
minns och hedrar bröder som under året för alltid lämnat
oss. Den stämningsfulla ljuständningen ville få oss att
minnas de under året avlidna bröderna.
Styrande Mästaren Patric Jakobsson håller talet till de församlade om bröderna som lämnat oss.
46
Årskrönika
Barbaradagen är lång ...
Den långa festliga dagen för att fira Moster Barbara börjar i den pampiga Landstingssalen i
Malmö Rådhus på slaget klockan 16.00.
Här förbereder dirigenten Hans-Göran Rosén orkestern för ett musikstycke.
47
Årskrönika
Barbara
General-Ceremonimästare Johan Rydelius klar för festen tillsammans med sina medhjälpare.
De Styrande tågar in under den med svärd skyldrande vakten.
48
Årskrönika
Barbara
Lars Idoff stör De Styrandes utskänkning av punschen med motiveringen att det "inte duger".
Leif Hallberg och Tommy Monhagen, visar upp sina sköldemärken. Två nya Jubelkommendörer,
Ingvar Holst och Lars-Göran Forslund skålar med de Styrande. Nederst: Glada medaljmottagare.
49
Årskrönika
Barbara
De nya vice Guvernörerna i alfabetisk ordning: Anders Andersson, Dick Heimsten, Peter
Jungbeck, Dan Kirsch, Henrik Lindgrén, Sven Lindow, Per Lindqvist, Olof Löfgren, Bo Lönn,
Magnus Nilsson, Johan Persson, Ingemar Svensson, Gert Thorlund, Thomas Wahlström samt
Stefan Åberg.
De nya Guvernörerna: Eric Sandberg, Håkan Rylander, Ulf Munther samt Dennis Christensen.
50
Årskrönika
Jonas Malms hyllning till Barbara
upp kära bröder, det är något ikväll
” Hör
något bekant, något härligt och en känsla speciell
Denna kvällen andas vänskap, aktning och
förtroende som vi byggt. Luta er tillbaka och njut av
stunden - här är tryggt.
Välkända ansikten med glitter på bröst
Ja, vem vet det kanske blev fler som tröst
För som Darwin utvecklade sin teori
Flit, närvaro och talang skapar sin egen magi
Där ute - närmar hon sig klädd i vinterskrud
Den kalla tidens drottning - vitklädd som brud
Här inne är det dock varmt och gott
Frackar och kristall - här är sannerligen flott
I Stockholm råder politiskt kaos och kalabalik
Ja - riksdagen är sig sannerligen sig inte riktigt lik
Man skyller på varandra och det är någon annans fel
Vi löser problemet med halvan och tersen - men
börjar med en hel
I staden smäller bomber så det står härliga till
Medan vi väntar och trängtar och till rådhuset vill
Denna kvällen - andas vänskap, aktning och det
förtroende som vi byggt
Luta er tillbaka och njut av stunden - här är tryggt.
När vi snabbt blickar tillbaka på året som gått
Mången välförtjänta bröder nya grader har fått
Nya kommendörer har påbörjat en vandring
spännande och lång. Resan blir behaglig med lite
aktivitet – törs jag rekommendera sång?
Ett dambriccoleri har vi också hunnit genomföra
En kväll där vi viskar i våra allra kärestas öra
-”Förutom med dig min kära är det här jag vill vara!”
God mat, trevligt sällskap och dans innan vi hemåt fara
I Malmö klingar bl(å)tt ett ordspråk över slätten
Morgonstund har guld i mun - nog svårsmält den rätten
Här äter vi guld i parti och minut
Ja minsann - fotbollssagan vill aldrig ta slut
Från Valhall och Olympens höjder
Vår moster Barbara granskar våra fröjder
Hon ser hur stad och bröder haft sitt år
Det är inte utan att hon fäller en eller annan glädjetår
Från sin höjd bland gudars boning hon tittar ner
vår egen moster Barbara, och jag tror minsann hon ler
Ty året har i allt stort och smått varit gott
Mycket av livets goda - vi mer än stundom fått
Mycket kan nämnas men idag vi vår moster hylla
Korka upp flaskorna och låt glasen fylla
Ett rungande hipp hipp hurra
Vi utbrista för vår moster idag
Kära bröder - kan ni förnimma doften av arrak på
distans, något bekant, något härligt och för oss med
en hög relevans . Denna kvällen - andas vänskap,
aktning och det förtroende som vi byggt.
Luta er tillbaka och njut av stunden här är det tryggt.
”
51
Årskrönika
Barbara
Festernas fest i Malmö Par Bricole var inte bara en fest för Malmöbröder. Här är Bröder från
både Göta (överst) och Jönköping PB (nederst).
52
Årskrönika
Varieté 25 januari - Rock-konsert?
Söndagen den 25 januari visade sig vintern från sin bästa sida.
Solljuset strålade ned mot staden i syd alltmedan bröderna med
sina släktingar och vänner begav sig mot Siriuspalatset för att bevista
uruppförandet av den Bacchanaliska Theater Academins Varieté.
Förväntningarna var höga när portarna slogs upp exakt kl. 13:15 och
stundom verkade det nästan som om man var på väg in till den största
rock-konsert.
Kl. 14 var Bellmansalen full till sista plats och man kunde riktigt
känna spänningen när Teaterdirektören Krister Berggren äntrade
scenen. För att förstå hur det var att leva i Stockholm på 1700-talet,
berättade Krister inlevelsefullt om denna tid. Han berättade också om
vårt sällskaps grundare Hallman, Kexél och Bellman och om hur de
regelbundet träffades på krogen Tre Remmare som låg i Gamla Stan.
När spänningen nästan var alldeles olidlig startade så pjäsen som
ursprungligen skrevs för ca 100 år sedan. Vissa stycken har tonsatts av
vår alldeles egen Carl Hervelius.
Christoffer Månsson (Hallman), Richard Aspegrén (Kexél) och
Benny Ambohm (Bellman) gjorde sitt yttersta
för att tolka de skeenden som låg till grund för
vårt sällskaps bildande.
Efter den dryga halvtimmens långa föreställningen bjöds på ”bubbel” i baren. Bröder
och systrar minglade och man märkte att folk
verkligen trivdes.
2:a akten präglades av diverse upptåg.
Vi fick uppleva talanger av alla de olika slag.
ComediOrkestern, trollkarlen ”Danini the
Magician (Dan Kirsch), svensktoppssångaren
”Tommy Glitter” (Tommy Lindell) och Leif
Theaterdirektören Krister Berggren
Bengtssons
trumpetspel med trädgårdsslang
förklarar för Carl Ambohm
och
tratt
var
bara några av de höjdpunkter som
vad det är mamma Katarina och
gladde publiken denna eftermiddag.
pappa Benny gör på scenen.
Det var nöjda åskådare som lämnade
Siriuspalatset sent på eftermiddagen när solen
fortfarande gjorde sitt bästa för att påminna oss om att våren snart var
i annalkande.
forts ...
53
Årskrönika
Varieté januari 2015
Gert Thorlund, ComediOrkesterns
elbasist.
Leif Bengtsson, en av Sveriges
bästa trumpetare.
Hallman (Christoffer Månsson)
och Kexél (Richard Aspegrén).
Richard Aspegrén i ett nummer
som Zara Leanders Dandy-bror
Tre av ComediOrkesterns medlemmar, Leif Bengtsson, Bjarne
Bülow samt Gert Thorlund.
Foto denna sida:: Hanne Lundström
54
Årskrönika
.
Grad II 6 februari...
Nu var det nära "lapp på luckan"...
160 Bröder letade sig uppför trapporna till Bellmanssalen
denna fantastiska februarikväll.
Med sju gästande Bröder från Göta och 26 Bröder från
Borås. Säkert och tryggt ledsagade av Borås Styrande
Mästare Göran Olofsson, kunde inte denna februarikväll
slutat bättre.
Det måste ha varit en upplevelse utöver det vanliga
att som recipiend, upphöjas till Klare och befallande
Överkommendörer, samt att samtidigt få uppleva
sång och musik av yttersta Par Bricole-klass. Även Vice
Ceremoni
Mästaren
Rolf Perleij
lyckades locka
fram några
smäktande
toner under
kapitlet…
Efter midnatt
någon gång,
vandrade
nöjda och
belåtna
Bröder
hemåt eller
annorstädes,
Vice Ceremonimästare Rolf Perleij.
förutom
Bröderna
från Borås
som äntrade bussen för hemfärd. Enligt säkra källor
välbehållna och med något tyngre frackar med tanke på
medaljerna.
Nu återstår bara frågan, vad gör arbetsgraderna nästa
år för att ”toppa” detta och åter locka så många bröder till
andra gradens kapitel 2016?
forts ...
55
Årskrönika
Grad II
Malmö PB:s Bacchanaliska Musik var den här kvällen förstärkt med gäster från Borås PB:s
Bacchanaliska Musik. Här i ett riktigt "ösigt" nummer med saxofoner, trumpet och trombon.
Malmöbröderna i publiken jublade med händerna i vädret efter de musikaliska numren.
56
Årskrönika
Grad II
Hela Den Bacchanaliska Sångkören på en bild! Liggande längst fram: Chorchefen H-P Frank.
Fyra nöjda ämbetsmän: Lars Gunnar Persson tillsammans med Pontus Jakobsson samt Stefan
Leo tillsammans med Mikael Wärn.
57
Årskrönika
Den Bacchanaliska Körens årsmöte 24 februari
Malmö Par Bricoles
Bacchanaliska Sångkör höll sitt
traditionsenliga årsmöte den 24
februari. Drygt 30 medlemmar
var närvarande.
Vid mötet avtackades avgående
ordföranden Paul Johansson
med blommor och presenter.
Paul belönades dessutom med
utmärkelsen ”Uno Janssons gåva
för omsorg av den Bacchanaliska
kören”. Paul har varit körens
ordförande sedan 2001.
Även skattmästaren Kaj Larsson
avtackades.
Paul Johansson
Som ny ordförande valdes Johan
Sundqvist och till nya ledamöter
Lars Håkansson och Gösta
Hallström.
Vid måltiden bjöds det på
Janssons frestelse och snapsvisor.
Kören gjorde sitt bästa för att visa
sina talanger och lyckades med
att sjunga från ”helan” ända till
”sexten”…
När klockan, denna
februariafton, började gå mot
midnatt var det glada bröder som
lämnade Siriuspalatset.
Johan Sundqvist
58
Årskrönika
Den Bacchanaliska Theaterns
årsmöte 26 februari...
... blev som "traditionen" lärt oss en enda stor fest
med sånger, upptåg och allehanda spektakel. Ett 40-tal
bröder hade slutit upp, men de lät som minst det dubbla
efter hand som stämningen bara steg och vid somliga
sånger lät det bildlikt talat som att taket lyfte!
Som vanligt blev revisorernas dragning och
synpunkter på Theaterns ekonomi ett spektakel med
påståenden som ”En teater måste gå med förlust
för att utvecklas!”. Revisorerna hade dessutom tagit
Transportarbetareförbundet i Stockholm till sin hjälp
och utsett en alldeles egen Revisions-Trubadur, Gösta
Hallström. Tillsammans med Revisions-Trubaduren
framförde revisorn Magnus Eneskär en av Eneskär
hopknåpad visa med titeln ”Vi reviderar. Vi reviderar
- kanske accepterar - allting beror på vilket arvode vi får”.
Även den styrande teaterledningen upphov sina röster
i ”Sång till skattmästaren och revisorerna”. Denna sång
var visserligen från mitten av 1800-talet, men den hade
tonsatts av Malmö PB:s egen Carl Hervelius. Sången
slutade skämtsamt med ”En
skål ur blixtrande Pokal För
våra goda Revisorer!”
Ett högst väsentligt inslag
var valet av ordförande
under år 2015, Jan Hultgren
(bilden till vänster), som
efterträder Peter Svenburg.
Vid Theaterns årsmöte
utdelades som sig bör
även ett antal medaljer
av olika valörer. Den
mest betydelsefulla var
utmärkelsen Top Star Award. Denna utdelades av
förra årets pristagare Christoffer Månsson till Christer
Jacobsson ”för mångårigt högkvalitativa rolltolkningar
inom den Bacchanaliska Theatern”.
59
Årskrönika
Den Bacchanaliska Theaterns årsmöte
Christer Jacobsson (bilden till vänster)
tilldelades Top Star Award. Theaterns avgående
ordförande Peter Svenburg (överst) var
mycket nöjd med årsmötet. Underst: Revisorn
Magnus Eneskär tillsammans med nyinrättade
Revisions-Trubaduren Gösta Hallström.
60
Årskrönika
Grad X 13 mars
Årets högsta gradgivning genomfördes som vanligt
under de mest högtidliga och festliga former.
Under överinseende av 38 bröder Riddare av Svarta
och Gyllene Korset upphöjdes fem bröder till Riddare
av Gyllene Korset, nämligen Milos Kalla, Thor Nilsson,
Lars-Erik Peterson, Johan Rydelius och Magnus
Strömland.
Dessutom hade vi denna gång nöjet att få upphöja
brodern från Jönköping Par Bricole Tomas Arvidsson
till Riddare av Gyllene Korset. Han beledsagades
av Jönköpings Styrande Mästare Gunnar Gotte och
Styrande Kanslären Johan Larsson.
Sex nya Riddare av Gyllene Korset: Magnus Strömland, Tomas Arvidsson (Jönköping
PB), Milos Kalla, Lars-Erik Peterson, Johan Rydelius samt Thor Nilsson.
61
Årskrönika
Grad X 13 mars
Tre Tiondegradare, som gick med i Malmö Par Bricole samtidigt för 40 år sedan: Björn Buttler
Jacobsen, Lars-Erik Peterson och Jackie Wahrgren.
Sune Karlsson, som avgick som
Riddare-Prelat.
62
Karl-Erik Holm en annan
Thomas V Nilsson gick också
Broder som gick med i Malmö med i Malmö PB 1975.
Par Bricole 1975.
Årskrönika
Grad IV den 10 april ...
och examensdags ...
... i arbetsgraderna med 21 nya durchseende bröder.
Protonotarie Jan Bäckstedt tillsammans med Arbetsgradernas Härold Lars Idoff.
Med nästan militärisk precision ...
... bistod tjänstgörande ämbetsmän kvällens vice
Ordförande Lars Löfberg och vice Ceremonimästare
Rolf Perleij denna examensdag.
Denna examen utan mössa, var i stället en examen med
sjuuddig stjärna i svart band med silverkanter, som 21
stolta recipiender behängdes med och stolt kan bära.
Totalt var det 131 Bröder, varav en gästande broder från
Jönköping, som inte sjöng några studentsånger, utan
”hjälpte” kören tillsammans med övrige bröder med
snapsvisorna...
Kvällens tacktal från gästerna, framfördes av Jonas
Ekström, Jönköping Par Bricole, som lärde oss
Malmöbröder hur man ska hantera hacka och spade,
om man vill frigöra Skåne från övriga Sverige.
forts ...
63
Årskrönika
Grad IV
Alla Grad 4-2015 (i alfabetisk ordning): Benny Ambohm, Magnus Bodin, Karl Johan Bülow,
Anton Daag, Mikael Ekström, Jonas Färnström, André Guardado Lundqvist, Hans Holm,
Gunnar Hörnsten, Göran Larsson, Mikael Lindhe, Paul Ljungqvist, Torbjörn Olsson, Oscar
Schau, Anders Semmelweis, Henrik Sjökvist, Rubert Svensson, Jörgen Winqvist
Lars Winther-Hansen, Rubert Svensson, Jörgen Winqvist och Lars Winther-Hansen
Nya och synbarligen nöjda Fjärdegradare: André Guardado Lundqvist, Jonas Fernström samt
Mikael Ekström.
64
Årskrönika
Grad IV
Ceremonimästaren Rolf Perleij hade anledning att se nöjd ut...
Vice 1:e Ordningsman i Arbetsgraderna
Hans-Eric Rosberg...
Theaterns Lars Johnsson ser missnöjd ut då
han bärs ut efter ett Störande Moment.
Staffan Birath och Niclas Kalmsjö
Till vänster den nye 2:a Riddare Ordningsmannen Magnus Strömland med sina nya insignier. Till höger Thomas Påhlsson och Jan Rosberg.
65
Årskrönika
Glada Bröder vid Grad IV
Peter Jungbeck, Lars Johnsson och Mats Nilsson.
Bjarne Bülow och Håkan
Widén.
Niclas Rosqvist och LarsGunnar Persson.
66
Lars Bergqvist och Krister Holst.
Mats Nilsson, Henrik Sjökvist och
Anders Semmelweiss
Gunnar Hörnsten och
Mikael Ström.
Hans Holm
Hans Fredin och Magnus Lindberg
Årskrönika
Grad VII 8 Maj...
... genomfördes både (!) i Sirius-Palatsets Bellmansal och på
Heleneholm slott, och gav oss nio nya sjundegradare.
Lite speciellt var att vi fick förflytta oss med ett 20-tal (!) taxibilar
för att komma till ”slottet”, som var granne med MacDonalds, men
likväl en vacker byggnad. En del bröder blev något försenade då de
fastnade bakom en hord med rullskridskoåkare på Djäknegatan.
Väl framme bjöds det på champagne med jordgubbar och till
förrätten serverades något för Par Bricole så ovanligt som snaps
med smak av svarta vinbär och fläder (som givetvis valdes bort av
de flesta Bröderna). Maten var osedvanligt god och synnerligen
vackert upplagd.
Utdrag ur ...
Den Bacchanaliska Kören sjöng i år sina vårsånger på en vacker gammal vit veranda på
Heleneholm slott.
67
Årskrönika
PB VII
De nyblivna Konung Sverkers Riddarna Joakim Casagrande, Rolf Perleij, Magnus
Eneskär, Carl-Magnus Trygg, Stefan Leo, Ulf Johansson, Mikael Wärn, Magnus
Fahl samt Ken Ceder.
Leif Hallberg framför en fanfar i samband med Kungssången.
68
Årskrönika
PB VII
Riddare-Ceremonimästare Bo Alerskans.
Deputerade Styrande Mästaren Thomas Nilsson.
Elegant dukning och förrätt.
Varmrätt.
Dessert.
Mikael Wärn och Magnus Eneskär.
Claes Pagels och Carl-Otto Holm.
Jonas Malm och Ingvar Dahlqvist
69
Årskrönika
PB VII
Recipiendernas tacktalare Carl-Magnus Trygg i ett tal som ackompanjerades med ett
speciellt framförande på horn.
... Recipiendernas tacktal:
”Bricoleriet har funnit för gott att oss lyckliga
frackklädda herrar,
upphöja till medlemmar utav kung Sverkers
riddarebröder.
För denna heder, som fått oss att rodna av stolthet och
tacksam förväntan,
bugar och bockar vi hovsammast inför de bröder vars
erfarenhet,
nyblivne Sverkrerii bröder gladlynt förvirrade lutar sig
vinglande mot.
Recipienderna hoppas och tror att de snart och till
högönsklig glädje,
för sina yngre, och äldre bröder av alla de grader,
skola motsvara, era förväntningar som vi nu på våra
axlar fått framlagda.
Vår kära plikt nu det är, att den milde fadern till ära
omse att vårt kära sällskap ska blomstra i eviga tider.”
70
Årskrönika
Vid 7:e Gradens kalas framfördes
dessutom av Kören ...
... en hyllningssång till De Styrande på melodin "Tre
trallande jäntor". Texten skriven av vice Chorchefen för
Den Bacchanaliska Kören, Sven Nordahl:
”Det sitter tre styrande bröder
i Malmö Par Bricoleri.
De styra och ställa med roder,
som nu fört oss till hus bredvid
ett gammalt Malmqvist-bryggeri, och huset där bredvid
just det som vi nu sitter i,
Ett kråkslott man försmått
En gång mondänt och flott
Heleneholmsslott är det namn sent det fått.
De styrande: Patrik, kaptenen,
korrekt och så myndig ser ut,
men bakom fasaden man ser en
bellmansk monseigneur titta ut
ej Lenngrensk
Broder Tratt suput
till slut så bars han ut
nej ordning i glas ska det va. Fallera.
Att supa så man dör,
är inget som man gör
men Bacchus i PB förför
De andra två Thomas och Göran
på skutan står strax nedanför.
När stormarna sliter så hör man
hur alla tre något framför,
det låter:
Tralalalalala, tralalalalala
tralalalalalalalatralala
tra.....osv tra…..osv
Vid sjögång är sång bra jargong tralala..”
71
Årskrönika
Bellman-dagen 7 juni
Bellmandagen, som anordnades söndagen den 7 juni,
blev en mycket lyckad Bellman-dag med ovanligt stor
publiktillströmning och ovanligt späckat och lyckat
program. Och dessutom: Vackert väder!!!
Uppskattningsvis 150 personer kom för att fira Bellman
på hans 275-årsdag och slog upp sina picknick-korgar vid
Himlabacken i Malmö Slottspark.
forts
Uppskattningsvis 150 personer njöt av både väder och framträdanden i Slottsparken denna dag.
Den Bacchanaliska Musikens Blåskvintett
72
Årskrönika
Bellman-dagen 7 juni
Mycket uppskattad Theater med Lars Idoff och lika uppskattad trumpet med Leif Bengtsson.
ComediOrkestern i "Så lunka vi..." och våra hornister visar hur man spelar med plastslang...
Jan Ek och Tomas Gunnarsson, samt Erik Sandberg och ComediOrkestern längst till höger.
73
Årskrönika
Bellman-dagen 7 juni
Talanggrupperna hade ...
... sammanställt ett mycket ambitiöst program. Här
förekom både teaterstycken ("Torstigste bröder",
"Märk hur vår skugga" och "Balladen om Bellman"),
hornmusik med hornblåsare som spelade sina horn
med ett par meterlånga plastslangar (!), sångliga
framträdanden med allsång med ComediOrkestern,
musikstycken med en blåskvintett från Den
Bacchanaliska Musiken, Bellmansånger med Den
Bacchanaliska Kören och sist men inte minst Bellmanepistlar med Ordens Trubadur Jan Ek och vissångarna
Christoffer Månsson och Eric Sandberg.
Så har halva det 138:e året gått ...
... ett år med många nyheter, många bröder och mycken
glädje. Förutom det som nämnts har bland annat även
golf spelats, ett antal mycket uppskattade ärtluncher
med tillhörande intressanta föredrag serverats. Till alla
Bröder som med insatser, synliga så väl som osynliga (de
senare inte minst viktiga) gjort detta till ett fantastiskt år
vill vi framföra ett trefaldigt TACK!
Kaffe på jobbet - ett gott kaffe kräver en bra bryggare.
Persson Office Coffee förser nästan 1000 nöjda kunder med kaffebryggare, kaffe och tillbehör.
Persson Office Coffee AB · Västanväg 57 · 216 15 Limhamn · Tel. 040-164050 · Fax 040-153733
74
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
Jubelkommendörstecknet
Förkortning: JubK
Efter 50-årigt sammanhängande medlemskap
kallas man till JubelKommendör. Man tilldelas
PB:s 50-årstecken vid årets Barbara-festlighet i
december, som ett tecken på trohet till Bröderna
och Logen. Detta sker inom Ritualen under
solenna former och vill markera ett stort tillfälle i
det bricolistiska livet. Tecknet är utfört i g yllene
metall i form av ett radialt stålknippe, varur
bilden av en g yllene tratt framträder med siffran
50 på och bäres i orangegult band om halsen.
Tecknet instiftades den 16 maj år 1832 under
”Förste Directeuren vid Kungl. Maj:ts Hof capell
och spectakler”, Pehr Westerstrands tid som
StM och generalordförande i Moderlogen.
1992 Helgesson Rolf, G-r
2003 Hjort Sven-Erik, RSK
2005 Höglund Sven, KMR
2006 Hankell Lars Åke, RSK
2006 Hervelius Carl, RSK
2006 Nilsson Benke, KMR
2007 Stråhlén Sven, KMR
2008 Falk Göte, RGK
2009 Diurhuus-Gundersen Eskil, KMR
2009 Ernhagen Leif, KMR
2009 Schmidt Bertil, KMR
2009 Sellgren Staffan, G-r
2009 Thorsén Ulf, RGK
2010 Beyrond Robert, KMR
2011 Persson Per W, RSK
2012 Svensson Olle, KMR
2013 Håkansson Jan Håkan, KMR
2013 Orswall Evert, RSK
2013 Wixell Anders, RGK
2014 Forslund Lars-Göran, KMR
2014 Holst Ingvar, RGK
75
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
Hederskommendörstecknet
Förkortning: HedK
Efter 25-årigt sammanhängande medlemskap kallas man till Hederskommendör. Hederstecknet för 25-årigt medlemskap tilldelas Broder vid Barbarahögtidligheten i
december. Tecknet har formen av ett vitt Malteserkors ur vars vinklar gyllene
knippen utstrålar. På liten central platta står texten ”PB XXV”. Tecknet instiftades den
11 februari år 1912 som ett Brödernas tack för trogen Brodergärning under 25 år.
1990 Ahlquist Nils-Olof, KMR
1990 Aspegrén Anders, RGK
1991 Andersson Bo, SSR
1991 Edström Sten, SSR
1991 Thorsén Nils-Holger, RSK
1992 Arhan Mustafa, RGK
1992 Edling Jan, KMR
1992 Ohlsson Sven, KMR
1992 Sjöquist Lars-Åke, KMR
1993 Corlin Christer, RGK
1993 Helgesson John, RGK
1993 Renmarker Kay, KMR
1993 Weimann Boris, RSK
1994 Aretjäll Ralph, RGK
1994 Blosfeld Paul, KMR
1994 Lindow Torsten, RGK
1994 Ludwig Carsten, KMR
1994 Ludwig Rolf, KMR
1994 Nilsson Kjell B, RGK
1994 Skoog Gunnar, KMR
1994 Smith Tore, vG-r
1995 Ahlquist Ola, KMR
1995 Berntsen Ulf, KMR
1995 Dahlgren Bo I, RGK
1995 Hallberg Leif, RSK
1995 Jansson Gunnar, RGK
1995 Mårtensson Göran, RSK
76
1995 Pehrsson Lennart, KMR
1996 Christoffersson Evert, RGK
1996 Svanström Bo, KSR
1997 Berntsen Jan, KMR
1997 Fehrm Sven, RGK
1997 Kärger Nils, RGK
1997 Zieger Rolf Ehrhart Wilhelm, RSK
1998 Granquist Lars, RSK
1998 Hankell Mats, RGK
1998 Nelander Ove, RGK
1998 Nelton Gunnar, KMR
1999 Eneheim Lars-Erik, KMR
1999 Jellhede Stig, KMR
1999 Nilsson Thomas J P, SSR
1999 Ström Mikael, KMR
1999 Swenson Tomas, KMR
1999 Wiberg Thomas, SSR
2000 Buttler Jakobsen Björn M, RGK
2000 Falk Svante, KMR
2000 Holm Karl-Erik, RSK
2000 Homann Nils, KMR
2000 Jakobsson Patric, RSK
2000 Nilsson Thomas V, RSK
2000 Peterson Lars-Erik, RGK
2000 Rosén Per-Göran, RGK
2000 Wahrgren Jackie, RGK
2000 Vojacek Ota, RGK
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
2001 Bjurman Torsten F, KMR
2001 Carlberg Carl-Eric, RSK
2001 Perche Guy, KSR
2002 Larsson Kaj, RGK
2002 le Grand Björn R, KMR
2002 Oxhamre Åke, RGK
2002 Persson Staffan, SSR
2002 Peterson Bertil, KMR
2002 Swenson Stefan, SSR
2003 Barnutz Carl-Martin, OSB
2003 Eriksson Lennart, RSK
2003 Hommerberg Henrik, KMR
2003 Olsén Leif, RGK
2004 Johansson Bengt, KMR
2004 Persson Curt, KMR
2005 Andersson Gösta, KMR
2005 Hansson Roland, SSR
2005 Monhagen Thommy, RSK
2005 Wendt Bo, KMR
2006 Bernström Tobias, KMR
2006 Detter Leif, KMR
2006 Ekström Ingemar, RGK
2006 Gyllenberg Mats, KOBÖK
2006 Hedlund Claes, KMR
2006 Jönsson Per-Eric, KMR
2006 Kylander Per, KMR
2006 Löwgren Bo, KMR
2006 Nilsson Börje, SSR
2006 Rudnert Anders, KMR
2006 Sellert Ola, KMR
2006 Winbladh Per, RGK
2006 Åkesson Jockum, KMR
2006 Åkesson Anders G, KMR
2007 Andersson Pehr, KMR
2007 Christensson Börje, G-r
2007 Ekegren Tord, KMR
2007 Nilstoft Mats, KOBÖK
2007 Ohlsson Nils, KMR
2008 Davidsson Sune, KMR
2008 Forsgren Mats, RGK
2008 Gunnarsson Tomas, KMR
2008 Modigh Ivar, RGK
2008 Persson Lars-Gunnar, KMR
2008 Tuvesson Jens, G-r
2008 Östberg Henrik, KMR
2009 Bengtsson Jan-Olof, KMR
2009 Håhus Ola, RGK
2009 Jakobsson Anders, KMR
2009 Lunderquist Björn, RGK
2009 Löfgren Anders, RGK
2009 Nanhed Per, G-r
2009 Samuelsson Anders, KMR
2009 Sande Patrik, RGK
2009 Simonsen Niels, RSK
2009 Thulin Curt, RGK
2010 Bengtsson Jerry, vG-r
2010 Ivestedt Göran, KMR
2010 Karlsson Sune, RGK
2010 Klang Curt, RGK
2010 Ljung Henrik A, KMR
2010 Persson Åke, RGK
2010 Roos Håkan, KSR
2011 Aggebäck Sigurd, KOBÖK
2011 Brodde Tomas, KMR
2011 Dahlberg Jerry, KMR
2011 Henriksson Sture, KMR
2011 Johannisson Dick, vG-r
2011 Ohlsson Thomas, KMR
2011 Rydell Lars-Erik, KOBÖK
2011 Rydén Anders, G-r
2012 Bager Peter, KOBÖK
2012 Blomkvist Bo, KMR
2012 Cederhag Jörgen, KMR
2012 Hammar Lars, KMR
2012 Ringman Peder, RGK
2012 Svanberg Martin, KSR
2012 Torpel Göran, KMR
2012 Tånnander Kjell, RGK
2012 Wikström Peter, KMR
2013 Fahlback Lennart, RSK
2013 Green Per-Göran, KMR
2013 Idoff Lars, KMR
2013 Kårfeldt Anders, KMR
2013 Leijon Thomas, KMR
2013 Magnusson Lars, KMR
77
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
Regler och stege
Par Bricoles Medaljer och Utmärkelsetecken får endast bäras
vid sammankomster inom Sällskapet!
Medaljerna bäres dessutom endast till Högtidsdräkt!
På följande sidor förtecknas samtliga medaljer från Moderloge och Malmö PB som kan
utdelas till bröder i Malmö Par Bricole.
En del medaljer kan endast utdelas av de Högste Styresmännen i Moderlogen och efter
beslut av dessa. Dessa medaljer är WM, KFK, FKg, BM, HM och KM.
En del medaljer får inköpas av Dotterloge från Moderlogen och därefter utdelas av Dotterlogens Styrande. Dessa är PVG, HKM, LHM, FMg, FMs, LM och GWSM.
Samtliga medaljer och utmärkelsetecken är Par Bricoles egendom och skall efter mottagarens
bortgång återlämnas till Sällskapet.
STEGE FÖR MEDALJER FRÅN MODERLOGEN
WM
WM Westerstrandska Medaljen
KFK
KFK Kommendörsteknet av Förtjänstkorset
FKg
FKg Förtjänstkorset i guld
BM – HM – KM – PVG
HKM
HKM Hans Kjellgren Medaljen
LHM
LHM Lars Hjortsberg Medaljen
FMg
FMg Förtjänstmedaljen i guld
FMs
FMs Förtjänstmedaljen i silver
LM
LM Lundströmska Medaljen
GWSM
78
BM Bellman Medaljen, HM Hallman Medaljen, KM Kexél
Medaljen, PVG På Vänskaps Grund
GWSM Söderbergska Medaljen
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
WM Westerstrandska Medaljen
Par Bricoles förnämsta utmärkelse. Instiftad 1859 till minne
av Pehr Westerstrand, President i Kongl. Stadskontoret, Til�lika med posten som Förste Directeur vid Kongl. Maj:ts Hof
Capell och Spektacler. W. vann inträde i Par Bricole 1815 och
gjorde snabb karriär i olika ämbeten för att 1832 utses till
Stormästare. Denna ställning innehade han intill sin död 1857.
W:s Stormästaretid betraktas som Par Bricoles Glansålder.
KFK Kommendörstecknet av Förtjänstkorset
Utdelas endast till avgången Styrande Mästare.
••Lennart Fahlback, RSK, 2013
FK Förtjänstkorset i guld
Par Bricoles näst högsta utmärkelse, som förlänas högst förtjänte Bröder. Instiftad 1926.
••Lennart Eriksson, RSK, 2001
••Rolf Zieger, RSK, 2001
••Lennart Fahlback, RSK, 2006
••Karl-Erik Holm, RSK, 2008
••Paul Johansson, RSK, 2008
••Henrik Fahl, RSK, 2013
••Patric Jakobsson, RSK, 2015
BM Bellman Medaljen
Slagen till minne av Ordens förste Talare och Skald Carl Michael
Bellman. Ordens mest åtråvärda medalj, som utdelas för yppersta talang och lyskraft. Denna medalj finns även utförd som
miniatyr. Som kuriosum kan anföras att Skaldens födelseår
angivits som 1741, medan han i verkligheten föddes år 1740.
••Carl Hervelius, RSK, 1994
••Rolf Zieger, RSK, 2000
••Karl-Erik Holm, RSK, 2004
••Paul Johansson, RSK, 2006
••Lennart Fahlback, RSK, 2007
••Patric Jakobsson, RSK, 2014
HM Hallman Medaljen
”Stiftaremedalj” tillkommen 1994, att tilldelas Bröder, som visat
synnerlig omsorg om Brödernas och Ordens bästa. Då H. fann en
begynnande karriär i Bergs Kollegium alltför enformig, och hans
begåvning till de dramatiska komedierna tedde sig mer lockande,
kom han att ägna allt mera tid åt dels allvarliga, dels burleska
Ordens- och teaterparodier och vann därmed stor uppskattning.
H. utnämndes till Ordens Talare och Skald efter Bellmans död.
••Karl-Erik Holm, RSK, 2007
••Henrik Fahl, RSK, 2013
••Lennart Fahlback, RSK, 2013
••Patric Jakobsson, RSK, 2013
79
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
KM Kexél Medaljen
”Stiftaremedalj” slagen 1979, att utdelas till Bröder som tack för
yppersta administrativa gärningar. K. var, tillsammans med Bellman och Hallman den levande och livande själen i det glada sällskapet. Han har författat ritualer för såväl högre som lägre grader.
Han var en alltid väl sedd person, som aldrig nekade sig de nöjen,
som det under tredje Gustavs dagar fanns så riklig tillgång på.
••Evert Orswall, RSK, 1996
••Lennart Eriksson, RSK, 1999
••Karl-Erik Holm, RSK, 2006
••Paul Johansson, RSK, 2007
••Patric Jakobsson, RSK, 2009
••Henrik Fahl, RSK, 2011
HKM Hans Kjellgren Medaljen
Vid Stormästaren Hans Kjellgrens avgång år 1995, präglades denna medalj att utdelas ”för högsta talang och lyskraft samt framstående administrativa gärningar och ledarskap”. Under Stormästaren
Hans Kjellgrens spirituella ledning kom Sällskapet Par Bricole att
befästa sällskapets plats som bärare av 1700-talets kulturtraditioner.
••Karl-Erik Holm, RSK, 2005
••Lennart Fahlback, RSK, 2009
••Carl Hervelius, RSK, 2009
••Patric Jakobsson, RSK, 2009
••Göran Mårtensson, RSK, 2013
••Niels Simonsen, RSK, 2013
••Göran Jacobsson, RSK, 2014
••Thomas V Nilsson, RSK, 2014
LHM Lars Hjortsberg Medaljen
Lars Hjortsberg kallades under sin livstid och långt efter sin död
för ”Sveriges störste skådespelare”. Redan som barn knöts han
till teatern, där han tillbringade större delen av sitt liv. Han var
Stormästare 1822-1830, och tillförde Sällskapet mycket gott framför
allt i talanggrupperna. I den allmänna världen var han Hovsekreterare och Hovintendent. Medaljen präglades 1984 att utdelas för
mycket hög talang liksom för framstående administrativ gärning.
••Boris Weimann, RSK, 1992
••Carl Hervelius, RSK, 1993
••Lennart Eriksson, RSK, 1996
••Rolf Zieger, RSK, 1996
••Lars Granquist, RSK, 1998
••Evert Orswall, RSK, 1999
••Mats Hankell, RGK, 2001
••Karl-Erik Holm, RSK, 2003
••Paul Johansson, RSK, 2003
••Lennart Fahlback, RSK, 2008
80
••Patric Jakobsson, RSK, 2008
••Niels Simonsen, RSK, 2008
••Anders von Bülow, KMR, 2008
••Göran Mårtensson, RSK, 2009
••Gunnar Jansson, RGK, 2012
••Göran Jacobsson, RSK, 2013
••Thomas V Nilsson, RSK, 2013
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 2013
••Torsten Lindow, RGK, 2014
••Johan Revstedt, RGK, 2014
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
FMg Förtjänstmedaljen i guld
För nitiskt och framgångsrikt arbete under många år. Instiftad 1939
••Boris Weimann, RSK, 1981
••Lars Åke Hankell, RSK, 1988
••Ingvar Holst, RGK, 1988
••Evert Orswall, RSK, 1992
••Carl Hervelius, RSK, 1993
••Rolf Zieger, RSK, 1993
••Lars Granquist, RSK, 1996
••Leif Olsén, RGK, 1998
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1999
••Mats Hankell, RGK, 1999
••Karl-Erik Holm, RSK, 1999
••Curt Klang, RGK, 1999
••Kjell B Nilsson, RGK, 2003
••Niels Simonsen, RSK, 2003
••Patric Jakobsson, RSK, 2004
••Göran Mårtensson, RSK, 2004
••Lennart Fahlback, RSK, 2006
••Ola Håhus, RGK, 2006
••Paul Johansson, RSK, 2006
••Torsten Lindow, RGK, 2007
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 2007
••Henrik Fahl, RSK, 2008
••Nils Kärger, RGK, 2009
••Peder Ringman, RGK, 2010
••Johan Revstedt, RGK, 2011
••Göran Jacobsson, RSK, 2012
••Björn Lunderquist, RGK, 2012
••Thomas V Nilsson, RSK, 2012
••Thommy Monhagen, RSK, 2013
••Christer Corlin, RGK, 2014
••John Helgesson, RGK, 2014
FMs Förtjänstmedaljen i silver
För nitiskt och framgångsrikt arbete. Instiftad 1983
••Lars Granquist, RSK, 1984
••Gunnar Jansson, RGK, 1984
••Per W Persson, RSK, 1984
••Patric Jakobsson, RSK, 1985
••Evert Orswall, RSK, 1985
••Bo I Dahlgren, RGK, 1986
••Carl Hervelius, RSK, 1986
••Torsten Lindow, RGK, 1986
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 1986
••Christer Corlin, RGK, 1987
••Ingvar Holst, RGK, 1988
••Lennart Eriksson, RSK, 1990
••Leif Olsén, RGK, 1990
••Mats Hankell, RGK, 1995
••Karl-Erik Holm, RSK, 1995
••Björn Lunderquist, RGK, 1995
••Leif Hallberg, RSK, 1997
••Curt Klang, RGK, 1997
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1998
••Niels Simonsen, RSK, 1998
••Göran Mårtensson, RSK, 1999
••Kjell B Nilsson, RGK, 1999
••Thommy Monhagen, RSK, 2007
••Peder Ringman, RGK, 2007
••Arne Fuxner, RGK, 2008
••Kaj Larsson, RGK, 2009
••Johan Revstedt, RGK, 2009
••Sven Fehrm, RGK, 2010
••Göran Jacobsson, RSK, 2010
••John Helgesson, RGK, 2011
••Jan Ek, RGK, 2013
••Mikael Risén, RGK, 2013
••Bengt Houltzén, KMR, 2014
••Åke Persson, RGK, 2014
81
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
EK Emerituskraschanen
utdelas till avgången särskilt meriterad ämbetsman. Instiftad 1989. EK återger Olof Kexéls
riddarsköld - Par Bricoles äldsta - omgiven av en lagerkrans. Skölden visar ett sistrum,
ett skrammelinstrument som under antiken användes i Bacchanaliska processioner.
••Per W Persson, RSK, 1990
••Lars Åke Hankell, RSK, 1994
••Torsten Lindow, RGK, 1994
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1999
••Evert Orswall, RSK, 1999
••Lennart Eriksson, RSK, 2001
••Lars Granquist, RSK, 2001
••Carl Hervelius, RSK, 2001
••Rolf Zieger, RSK, 2001
••Leif Olsén, RGK, 2005
••Ola Håhus, RGK, 2007
••Karl-Erik Holm, RSK, 2008
••Paul Johansson, RSK, 2008
••Bo Ewald, RGK, 2009
••Henrik Fahl, RSK, 2013
••Lennart Fahlback, RSK, 2013
••Sune Karlsson, RGK, 2015
••Thommy Monhagen, RSK, 2015
LM Lundströmska Medaljen
Slagen till minne av Carl Jacob Lundström, vilken var Assessor i Bärgs Collegium. Han var stor donator och Spiritus Rector uti Par Bricole 1796 till 1800.
Dessutom var han sångare och ledamot av Musikaliska Akademien.
••Boris Weimann, RSK, 1979
••Evert Orswall, RSK, 1980
••Sven-Erik Hjort, RSK, 1981
••Lars Åke Hankell, RSK, 1982
••Carl Hervelius, RSK, 1983
••Ingvar Holst, RGK, 1983
••Göran Mårtensson, RSK, 1984
••Leif Olsén, RGK, 1984
••Torsten Lindow, RGK, 1985
••Christer Corlin, RGK, 1988
••Lennart Eriksson, RSK, 1988
••Patric Jakobsson, RSK, 1988
••Gunnar Jansson, RGK, 1988
••Rolf Zieger, RSK, 1988
••Lars Granquist, RSK, 1990
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 1990
••Ove Nelander, RGK, 1991
••Bo I Dahlgren, RGK, 1992
••Lars Hammar, KMR, 1992
••Sune Karlsson, RGK, 1992
••Björn Lunderquist, RGK, 1992
••Karl-Erik Holm, RSK, 1993
••Curt Klang, RGK, 1993
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1994
••Björn Buttler Jakobsen, RGK, 1995
••Niels Simonsen, RSK, 1995
82
••Mats Hankell, RGK, 1997
••John Helgesson, RGK, 1997
••Per W Persson, RSK, 1997
••Mats Forsgren, RGK, 1999
••Thommy Monhagen, RSK, 1999
••Peder Ringman, RGK, 1999
••Bengt Houltzén, KMR, 2001
••Lennart Fahlback, RSK, 2005
••Paul Johansson, RSK, 2005
••Kaj Larsson, RGK, 2005
••Per Winbladh, RGK, 2007
••Jan Ek, RGK, 2008
••Johan Revstedt, RGK, 2008
••Henrik Fahl, RSK, 2009
••Sven Fehrm, RGK, 2009
••Göran Jacobsson, RSK, 2009
••Anders Löfgren, RGK, 2009
••Patrik Sande, RGK, 2009
••Leif Hallberg, RSK, 2011
••Thomas V Nilsson, RSK, 2011
••Bill Hansen, RGK, 2012
••Åke Persson, RGK, 2012
••Mikael Risén, RGK, 2012
••Kaj Ohlsson, RGK, 2013
••Hans-Peter Frank, RGK, 2014
••Milos Kalla, RGK, 2014
••Per-Göran Rosén, RGK, 2014
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
GWSM Söderbergska Medaljen
1931 blev Bankdirektören Gösta Wilhelm Söderberg Stormästare
Emeritus och Generalordförande. Under hans egid ärades för
första gången avlidna Bröder vid Parentationen i Storkyrkan,
PB:s Byggnadsförening upa konstituerades och den Bacchanaliska Musiken reorganiserades. 1938 kom Bellmanhuset vid
Urvädersgränd 3 i Sällskapets ägo. Han var en både idérik och
framsynt Stormästare. Medaljen utdelas för lyskraft som talang
och administratör samt till ”Flitige Bröder”. Instiftad 1960.
••Lars Åke Hankell, RSK, 1983
••Ingvar Holst, RGK, 1983
••Ove Nelander, RGK, 1985
••Sven-Erik Hjort, RSK, 1987
••Boris Weimann, RSK, 1989
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1990
••Leif Hallberg, RSK, 1990
••Carl Hervelius, RSK, 1991
••Göran Mårtensson, RSK, 1991
••Rolf Zieger, RSK, 1991
••Christer Corlin, RGK, 1992
••Lennart Eriksson, RSK, 1993
••Kaj Larsson, RGK, 1993
••Leif Olsén, RGK, 1993
••Lars Granquist, RSK, 1995
••Evert Orswall, RSK, 1995
••Sven Fehrm, RGK, 1996
••Karl-Erik Holm, RSK, 1996
••Per W Persson, RSK, 1996
••Patric Jakobsson, RSK, 1997
••Lennart Fahlback, RSK, 1998
••Göte Falk, RGK, 1998
••Mats Hankell, RGK, 1998
••Bengt Houltzén, KMR, 1998
••Curt Klang, RGK, 1998
••Thommy Monhagen, RSK, 1998
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 1998
••Lars Hammar, KMR, 1999
••Bill Hansen, RGK, 1999
••Paul Johansson, RSK, 1999
••Peder Ringman, RGK, 1999
••Anders Wixell, RGK, 1999
••Björn M Buttler Jakobsen, RGK,
2000
••Anders Kårfeldt, KMR, 2000
••Ivar Modigh, RGK, 2000
••Johan Revstedt, RGK, 2000
••Niels Simonsen, RSK, 2000
••Curt Thulin, RGK, 2000
••Bo Ewald, RGK, 2001
••Åke Persson, RGK, 2001
••Jan Ek, RGK, 2005
••Ola Håhus, RGK, 2005
••Göran Jacobsson, RSK, 2005
••Nils Kärger, RGK, 2005
••Patrik Sande, RGK, 2005
••Henrik Fahl, RSK, 2006
••Arne Fuxner, RGK, 2006
••Torsten Lindow, RGK, 2006
••Ingvar Larsson, RGK, 2007
••Anders Löfgren, RGK, 2007
••Christian Hellberg, RGK, 2008
••Sune Karlsson, RGK, 2008
••Kaj Ohlsson, RGK, 2008
••Håkan Widén, KMR, 2008
••Bo I Dahlgren, RGK, 2009
••John Helgesson, RGK, 2009
••Lars Löfberg, KMR, 2009
••Thomas V Nilsson, RSK, 2010
••Bo Alerskans, RGK, 2011
••Hans-Peter Frank, RGK, 2011
••Milos Kalla, RGK, 2011
••Mikael Risén, RGK, 2011
••Magnus Strömland, RGK, 2012
••Per-Göran Rosén, RGK, 2013
83
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-FK Malmö PB:s Förtjänstkors
Sällskapets förnämsta utmärkelse. Instiftat till 50-årsjubiléet under namnet ”Illis quorum meruere labores” (åt dem vilkas arbete gjort dem förtjänta därav). Jubiléet firades den 19 maj 1928.
Komponerat av Sällskapets General-Ceremoni-mästare Stadsarkitekten och RSK August Stoltz.
••Boris Weimann, RSK, 1983
••Per W Persson, RSK, 1987
••Carl Hervelius, RSK, 1992
••Lennart Eriksson, RSK, 2001
••Rolf Zieger, RSK, 2001
••Karl-Erik Holm, RSK, 2007
••Paul Johansson, RSK, 2007
M-DLBM
Malmö PB:s David Lorenz Beyer Medaljen
Utdelas till bröder inom Par Bricole för högsta talang och lyskraft vid våra
sammankomster liksom för framstående administrativ gärning och aktivt
ledarskap och som på så sätt bidragit till Malmö Par Bricoles positiva utveckling och framgång. Instiftad den 7 december 2013 till minne av Malmö
Par Bricoles förste Ordens Talare och Skald, David Lorenz Beyer. Komponerad av RSK Karl-Erik Holm. Ursprungligt antal 52 st.
••Lennart Fahlback, RSK, 2013
••Henrik Fahl, RSK, 2014
••Karl-Erik Holm, RSK, 2014
Förtjänstmedalj med brilliant
Medaljen bäres av de trenne Styrande och kan dessutom endast
tilldelas Broder av graderna RSK och RGK i Malmö Par Bricole. Instiftad den 8 mars 1991. Komponerad av RGK Casimir
Sparre-Lindhe och ädelstenen monterad av RGK Thure Detter.
••Fahlback Lennart, RSK, 2006
••Holm Karl-Erik, RSK, 2006
••Johansson Paul, RSK, 2006
84
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-FM Malmö PB:s Förtjänstmedalj
Medaljen bäres av broder i Sällskapet Par Bricole, vilken gjort
sig särskilt förtjänt av ett synligt bevis på sitt bricollistiska
arbete och sinnelag. Primärt skall Bröder i Malmö Par Bricole komma ifråga. Instiftad den 8 mars 1991. Komponerad
av RGK Casimir Sparre-Lindhe. Ursprungligt antal 145 st.
••Lars Åke Hankell, RSK, 1991
••Karl-Erik Holm, RSK, 1991
••Leif Olsén, RGK, 1991
••Per W Persson, RSK, 1991
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1992
••Lennart Eriksson, RSK, 1992
••Patric Jakobsson, RSK, 1992
••Rolf Zieger, RSK, 1992
••Lars Granquist, RSK, 1993
••Bengt Houltzén, KMR, 1993
••Sune Karlsson, RGK, 1993
••Göran Mårtensson, RSK, 1993
••Niels Simonsen, RSK, 1993
••Bo I Dahlgren, RGK, 1995
••Göte Falk, RGK, 1995
••Leif Hallberg, RSK, 1995
••John Helgesson, RGK, 1995
••Sven-Erik Hjort, RSK, 1995
••Ola Håhus, RGK, 1995
••Curt Klang, RGK, 1995
••Ivar Modigh, RGK, 1995
••Ove Nelander, RGK, 1995
••Ota Vojacek, RGK, 1995
••Mustafa Arhan, RGK, 1996
••Jerry Dahlberg, KMR, 1996
••Lars Hammar, KMR, 1996
••Kjell B Nilsson, RGK, 1997
••Sven Fehrm, RGK, 1998
••Carl Hervelius, RSK, 1999
••Arne Fuxner, RGK, 2004
••Paul Johansson, RSK, 2004
••Lennart Fahlback, RSK, 2005
••Jan Ek, RGK, 2006
••Thommy Monhagen, RSK, 2006
••Peder Ringman, RGK, 2006
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 2006
••Henrik Fahl, RSK, 2007
••Johan Revstedt, RGK, 2007
••Göran Jacobsson, RSK, 2008
••Björn Lunderquist, RGK, 2008
••Anders Löfgren, RGK, 2008
••Thomas V Nilsson, RSK, 2008
••Åke Persson, RGK, 2008
••Per Winbladh, RGK, 2008
••Bo Ewald, RGK, 2009
••Bill Hansen, RGK, 2009
••Milos Kalla, RGK, 2009
••Ingvar Larsson, RGK, 2009
••Mikael Risén, RGK, 2010
••Kaj Larsson, RGK, 2011
••Arne Nyman, KMR, 2011
••Kaj Ohlsson, RGK, 2011
••Per-Göran Rosén, RGK, 2011
••Hans-Peter Frank, RGK, 2012
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2012
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2012
••Tony Rosenquist, KMR, 2012
••Johan Rydelius, RGK, 2012
••Bo Alerskans, RGK, 2013
••Christian Hellberg, RGK, 2013
••Jonas Malm, KMR, 2013
••Magnus Strömland, RGK, 2013
••Arne Winquist, KMR, 2013
••Lars Andersson, KMR, 2014
••Krister M Berggren, KMR, 2014
••Christer Brynielsson, KMR, 2014
••Åke Forsell, KMR, 2014
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2014
••Lars-Gunnar Persson, KMR, 2014
SESAB SERVICE AB
Städservice · Matt/Golvvård · Fönsterputs
Industrirengöring · Drift och Underhåll · Maskinsopning
Tel 040 - 680 69 50 · Fax 040 - 18 38 17. www.sesab.com
85
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-IetA Malmö PB:s hederstecken för talanger, Ingenio et Arte
Medaljen skall utdelas på Malmö Par Bricoles Barbaradag och bäras av Stormästaren i Moderlogen och Styrande Mästaren i Malmö.
Den kan också tilldelas talangfulla Bröder inom Sångens, Musikens, Teaterns och Organisationens områden. Medaljen ”Ingenio
et Arte” (snille och konstnärskap) instiftades 4 december 1954. Den
är komponerad av RSK August Stoltz och nypräglas fortlöpande.
86
••Sven-Erik Hjort, RSK, 1973
••Christer Corlin, RGK, 1977
••Bo I Dahlgren, RGK, 1977
••Göran Mårtensson, RSK, 1977
••Evert Orswall, RSK, 1977
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 1977
••Boris Weimann, RSK, 1977
••Leif Hallberg, RSK, 1978
••Carl Hervelius, RSK, 1978
••Gunnar Jansson, RGK, 1978
••Lars Granquist, RSK, 1979
••Torsten Lindow, RGK, 1979
••Ota Vojacek, RGK, 1981
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1982
••Nils Kärger, RGK, 1984
••Lennart Eriksson, RSK, 1985
••Rolf Zieger, RSK, 1985
••Kaj Larsson, RGK, 1986
••Niels Simonsen, RSK, 1986
••Lars Åke Hankell, RSK, 1987
••Ove Nelander, RGK, 1987
••Leif Olsén, RGK, 1987
••Per W Persson, RSK, 1988
••Karl-Erik Holm, RSK, 1989
••Patric Jakobsson, RSK, 1989
••Anders Löfgren, RGK, 1989
••Ivar Modigh, RGK, 1989
••Bo Andersson, SSR, 1990
••Göte Falk, RGK, 1990
••Ola Håhus, RGK, 1990
••Sune Karlsson, RGK, 1990
••Björn Buttler Jakobsen, RGK, 1991
••Mats Hankell, RGK, 1991
••Björn Lunderquist, RGK, 1991
••Curt Klang, RGK, 1992
••Thommy Monhagen, RSK, 1992
••Tomas Gunnarsson, KMR, 1993
••Jan Ek, RGK, 1994
••Bengt Houltzén, KMR, 1994
••Paul Johansson, RSK, 1994
••Peder Ringman, RGK, 1994
••Sten-Åke Carleheden, KMR, 1995
••Kaj Ohlsson, RGK, 1995
••Johan Revstedt, RGK, 1995
••Lennart Fahlback, RSK, 1996
••Anders Rudnert, KMR, 1996
••Kjell Tånnander, RGK, 1997
••Bo Ewald, RGK, 1998
••Åke Forsell, KMR, 1999
••Arne Fuxner, RGK, 1999
••Bo Blomkvist, KMR, 2001
••Jerry Dahlberg, KMR, 2001
••Hans-Peter Frank, RGK, 2001
••Olle Hydbom, KMR, 2001
••Lars Håkansson, KMR, 2001
••Jan V Nilsson, KMR, 2001
••Kjell B Nilsson, RGK, 2001
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2001
••Göran Torpel, KMR, 2001
••Håkan Widén, KMR, 2001
••Milos Kalla, RGK, 2002
••Henrik Fahl, RSK, 2003
••Bill Hansen, RGK, 2003
••Göran Jacobsson, RSK, 2003
••Peter Langerbeck, KMR, 2003
••Börje Levinsohn, KMR, 2003
••Johan Rydelius, RGK, 2003
••Anders von Bülow, KMR, 2003
••Staffan Almberg, KMR, 2004
••Håkan Bergenheim, KMR, 2004
••Mikhail Bogatyrev, KMR, 2004
••Sven Fehrm, RGK, 2004
••Anders Gullstrand, KMR, 2004
••Erik Havstad, KMR, 2004
••Thomas V Nilsson, RSK, 2004
••Arne Nyman, KMR, 2004
••Trond Ohlgren, KMR, 2004
••Tommy Olsson, KMR, 2004
••Mikael Risén, RGK, 2004
••Jackie Wahrgren, RGK, 2004
••Per Winbladh, RGK, 2004
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2005
••Lars Lundström, KMR, 2005
••Lars Norén, KMR, 2005
••Christian Hellberg, RGK, 2006
••Ingvar Larsson, RGK, 2006
••Bo Alerskans, RGK, 2008
••Lars Hammar, KMR, 2008
••Jerker Nilsson, KMR, 2008
••Åke Oxhamre, RGK, 2008
••Per-Göran Rosén, RGK, 2008
••Erland Stenqvist, KMR, 2008
••Stefan Adregård, KSR, 2009
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2009
••Christoffer Månsson, G-r, 2009
••Ingvar Holst, RGK, 2010
••Per Johansson, KMR, 2010
••Lars-Gunnar Persson, KMR, 2010
••Åke Persson, RGK, 2010
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2010
••Magnus Strömland, RGK, 2010
••Lars Andersson, KMR, 2011
••Bjarne Bülow, G-r, 2011
••Jonas Malm, KMR, 2011
••Sven Nordahl, G-r, 2011
••Tony Rosenquist, KMR, 2011
••Mikael Ström, KMR, 2011
••Johan Sundqvist, KMR, 2011
••Bo Walldén, G-r, 2011
••Krister M Berggren, KMR, 2012
••Leif Detter, KMR, 2012
••Mats Höglund, KMR, 2012
••Peter Jangbro, KMR, 2012
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2012
••Rolf Ludwig, KMR, 2012
••Arne Winquist, KMR, 2012
••Christer Brynielsson, KMR, 2013
••Lars Johnsson, KMR, 2013
••Lars Löfberg, KMR, 2013
••Lennart Bendz, KMR, 2014
••Rickard Elmqvist, SSR, 2014
••Gösta Hallström, SSR, 2014
••Anders Nyquist, KSR, 2014
••Peter Svenburg, G-r, 2014
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-KBH Knut Borglins Hedersmedalj
Utdelas till högst förtjänta Bröder RSK och RGK i Malmö
Par Bricole och i speciella fall till Riddare i dessa grader
från Moder- och Systerloge. Instiftad den 30 augusti 1985. Komponerad av RGK Casimir Sparre-Lindhe. Ursprungligt antal 50 st.
••Lars Åke Hankell, RSK, 1985
••Boris Weimann, RSK, 1988
••Carl Hervelius, RSK, 1990
••Per W Persson, RSK, 1993
••Lars Granquist, RSK, 1999
••Göran Mårtensson, RSK, 2000
••Leif Olsén, RGK, 2004
••Niels Simonsen, RSK, 2004
••Patric Jakobsson, RSK, 2007
••Peder Ringman, RGK, 2008
••Curt Klang, RGK, 2009
••Thommy Monhagen, RSK, 2009
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 2009
••Christian Hellberg, RGK, 2010
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2013
M-JMmr Malmö PB:s Jubileumsmedalj med rubin
Tilldelas endast högst förtjänta ämbetsmän inom Malmö Par Bricole. Instiftad i november månad 1980. Komponerad av RSK Knut
Borglin. Ursprungligt antal 4 st, vilket får utökas till 10 st.
••Karl-Erik Holm, RSK, 2006
M-JMme Malmö PB:s
Jubileumsmedalj med eklöv
Tilldelas endast högst förtjänta ämbetsmän inom
Malmö Par Bricole. Instiftad i november månad
1978. Komponerad av RSK Knut Borglin.
••Boris Weimann, RSK, 1982
••Ola Håhus, RGK, 1993
••Thommy Monhagen, RSK, 1993
••Ove Nelander, RGK, 1995
••Lennart Eriksson, RSK, 2003
••Karl-Erik Holm, RSK, 2003
••Paul Johansson, RSK, 2003
••Rolf Zieger, RSK, 2003
87
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-JM Malmö PB:s Jubileumsmedalj
Utdelas till Broder i Sällskapet Par Bricole, eller i jetong-utförande till den
organisation, vilken genom någon form av uppmärksamhet mot Malmö
Par Bricole eller arbete inom Malmö Par Bricole, gjort sig förtjänt av
ett synligt bevis på sitt bricollistiska sinnelag. Ingen kan inneha utmärkelsen i mer än ett utförande. Instiftad år 1978 till Malmö Par Bricoles
100-års jubileum den 20 maj. Komponerad av RSK Knut Borglin.
Medaljen präglades i följande utförande och antal:
M-JM M-JMme M-JMmr ••Lars Åke Hankell, RSK, 1978
••Sven-Erik Hjort, RSK, 1978
••Gunnar Nelton, KMR, 1978
••Evert Orswall, RSK, 1978
••Boris Weimann, RSK, 1978
••Carl Hervelius, RSK, 1980
••Ove Nelander, RGK, 1980
••Rolf Zieger, RSK, 1980
••Christer Corlin, RGK, 1981
••Bo I Dahlgren, RGK, 1981
••Leif Hallberg, RSK, 1981
••Torsten Lindow, RGK, 1981
••Göran Mårtensson, RSK, 1981
•• Nils-Holger Thorsén, RSK, 1981
••Anders Wixell, RGK, 1981
••Gunnar Jansson, RGK, 1982
••Per W Persson, RSK, 1982
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 1984
••Mats Hankell, RGK, 1985
••Kjell B Nilsson, RGK, 1985
••Leif Detter, KMR, 1986
••Åke Oxhamre, RGK, 1986
••Ota Vojacek, RGK, 1986
••Lars Granquist, RSK, 1987
••Karl-Erik Holm, RSK, 1988
••Leif Olsén, RGK, 1988
••Niels Simonsen, RSK, 1988
••Göte Falk, RGK, 1989
••Sven Fehrm, RGK, 1989
••Sune Karlsson, RGK, 1989
••Curt Klang, RGK, 1990
••Nils Kärger, RGK, 1990
••Kaj Larsson, RGK, 1990
88
Fästade i rödgult band - 190 st
Fästade i rödgult band, på vilket är fästat en krans av eklöv - 25 st
Fästade i rödgult band - 4 st
••Tomas Gunnarsson, KMR, 1991
••John Helgesson, RGK, 1991
••Ivar Modigh, RGK, 1991
••Jan-Olof Bengtsson, KMR, 1992
•• Sten-Åke Carleheden, KMR, 1992
••Anders Jakobsson, KMR, 1992
••Paul Johansson, RSK, 1992
•• Thommy Monhagen, RSK, 1992
••Kaj Ohlsson, RGK, 1992
••Peter Wikström, KMR, 1992
••Anders Löfgren, RGK, 1993
••Benke Nilsson, KMR, 1993
••Peder Ringman, RGK, 1993
••Göran Torpel, KMR, 1993
••Kjell Tånnander, RGK, 1993
••Staffan Almberg, KMR, 1994
••Patrik Sande, RGK, 1994
••Hans Dejenfelt, KMR, 1995
••Lennart Eriksson, RSK, 1995
••Lennart Fahlback, RSK, 1995
••Douglas Heldmann, G-r, 1995
••Bertil Peterson, KMR, 1995
••Björn Lunderquist, RGK, 1997
••Henrik Fahl, RSK, 2000
••Bengt Houltzén, KMR, 2000
••Göran Ivestedt, KMR, 2000
••Ingvar Larsson, RGK, 2000
••Arne Fuxner, RGK, 2001
••Bill Hansen, RGK, 2002
••Johan Revstedt, RGK, 2002
••Jan Ek, RGK, 2003
••Göran Hirdbo, KMR, 2003
••Jörgen Persson, KMR, 2003
••Patric Jakobsson, RSK, 2006
••Milos Kalla, RGK, 2006
••Ralph Aretjäll, RGK, 2007
••Åke Persson, RGK, 2007
••Gunnar Edström, KMR, 2008
••Bo Alerskans, RGK, 2009
••Åke Forsell, KMR, 2009
••Hans-Peter Frank, RGK, 2009
••Thomas V Nilsson, RSK, 2009
••Mikael Risén, RGK, 2009
••Per-Göran Rosén, RGK, 2009
••Magnus Strömland, RGK, 2009
••Mustafa Arhan, RGK, 2010
••Peter Langerbeck, KMR, 2010
••Jonas Malm, KMR, 2010
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2010
••Dennis Christensen, G-r, 2011
••Börje Christensson, G-r, 2011
••Peter Jangbro, KMR, 2011
••Per Johansson, KMR, 2011
••Håkan Widén, KMR, 2011
••Nils Åström, G-r, 2011
••Lars Andersson, KMR, 2012
••Lars Lundström, KMR, 2012
••Per Winbladh, RGK, 2012
••Lennart Bendz, KMR, 2013
•• Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2013
••Jan V Nilsson, KMR, 2013
••Jerker Nilsson, KMR, 2013
••Tony Rosenquist, KMR, 2013
••Johan Rydelius, RGK, 2013
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-ETM Erik Tegnér Medaljen
Medaljen utdelas i första hand till Bröder i Malmö Par Bricole men
kan också tilldelas Bröder i Moderloge och Systerloger. Mottagaren
skall genom sitt bricollistiska arbete och sinnelag vara förtjänt av en
synlig utmärkelse. Medaljen utdelas på Barbaradagen (första gången
på Barbaradagen 4 december 1993). Medaljen är komponerad av
Broder Casimir Sparre-Lindhe i ett ursprungligt antal av 100 st.
•• Björn Buttler Jakobsen, RGK, 1993
•• Lars Åke Hankell, RSK, 1993
•• Carl Hervelius, RSK, 1993
•• Boris Weimann, RSK, 1994
•• Rolf Zieger, RSK, 1994
•• Lennart Eriksson, RSK, 1996
•• Peder Ringman, RGK, 1996
•• Henrik Östberg, KMR, 1996
•• Arne Fuxner, RGK, 1997
•• Gösta Gnosspelius, KMR, 1997
•• Bill Hansen, RGK, 1997
•• Göran Ivestedt, KMR, 1997
•• Jonas Regnér, KMR, 1997
•• Johan Revstedt, RGK, 1997
•• Lars-Gunnar Persson, KMR, 1998
•• Håkan Vikström, v.G-r, 1998
•• Anders Aspegrén, RGK, 1999
•• Jerry Dahlberg, KMR, 1999
•• Bo Ewald, RGK, 1999
•• Leif Olsén, RGK, 1999
•• Patrik Sande, RGK, 1999
•• Torsten F Bjurman, KMR, 2000
•• Tomas Brodde, KMR, 2000
•• Evert Christoffersson, RGK, 2000
•• Ola Håhus, RGK, 2000
•• Jörgen L-A Håkansson, KMR, 2000
•• Patric Jakobsson, RSK, 2000
•• Nils Kärger, RGK, 2000
•• Michael Leibig, KMR, 2000
•• Torsten Lindow, RGK, 2000
•• Nils-Holger Thorsén, RSK, 2000
•• Jockum Åkesson, KMR, 2000
•• Kaj Larsson, RGK, 2001
•• Börje Nilsson, SSR, 2001
•• Niels Simonsen, RSK, 2001
•• Jan Ek, RGK, 2002
•• Lars Granquist, RSK, 2002
•• Karl-Erik Holm, RSK, 2002
•• Paul Johansson, RSK, 2002
•• Thommy Monhagen, RSK, 2002
•• Kjell B Nilsson, RGK, 2002
•• Henrik Fahl, RSK, 2004
•• Ingvar Larsson, RGK, 2004
•• Milos Kalla, RGK, 2005
•• Kaj Ohlsson, RGK, 2005
•• Sven Fehrm, RGK, 2006
•• Peter Langerbeck, KMR, 2006
•• Per Winbladh, RGK, 2006
•• Christer Corlin, RGK, 2007
•• Göran Mårtensson, RSK, 2007
•• Carl-Eric Carlberg, RSK, 2008
•• Hans-Peter Frank, RGK, 2008
•• Mats Höglund, KMR, 2008
•• Per Johansson, KMR, 2008
•• Börje Levinsohn, KMR, 2008
•• Lars Lundström, KMR, 2008
•• Jan V Nilsson, KMR, 2008
•• Thor Nilsson, RGK, 2008
•• Jan-Ingvar Persson, KMR, 2008
•• Mikael Risén, RGK, 2008
•• Magnus Strömland, RGK, 2008
•• Ralph Aretjäll, RGK, 2009
•• Carl-Otto Holm, KMR, 2009
•• Peter Jangbro, KMR, 2009
•• Tommy Lindell, KMR, 2009
•• Björn Lunderquist, RGK, 2009
•• Jonas Malm, KMR, 2009
•• Tommy Olsson, KMR, 2009
•• Åke Oxhamre, RGK, 2009
•• Jörgen Persson, KMR, 2009
•• Åke Persson, RGK, 2009
•• Göran Torpel, KMR, 2009
•• Bo Öhman, KMR, 2009
•• Karl Johan Öhman, KMR, 2009
•• Bo Alerskans, RGK, 2010
•• Gunnar Jansson, RGK, 2010
•• Per-Göran Rosén, RGK, 2010
•• Johan Rydelius, RGK, 2010
•• Jackie Wahrgren, RGK, 2010
•• Lars Andersson, KMR, 2013
•• Krister M Berggren, KMR, 2013
•• Tomas Gunnarsson, KMR, 2013
•• Arne Nyman, KMR, 2013
•• Lars Johnsson, KMR, 2014
•• Lars Löfberg, KMR, 2014
89
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-AST Svanbergska Medaljen
Utdelas till Bröder, som på ett lysande sätt utvecklat verksamheten
inom Bacchanaliska Musiken, Kören eller Teatern. ”AST” hänsyftar
på trenne Svanberggenerationer Bricollister, nämligen Axel, Stig och
Tony. Medaljen är instiftad av Stig Svanberg och komponerad av
Broder Casimir Sparre-Lindhe i ett ursprungligt antal av 300 st.
••Björn Buttler Jakobsen, RGK, 1997
••Bo I Dahlgren, RGK, 1997
••Bo Ewald, RGK, 1997
••Nils Kärger, RGK, 1997
••Kaj Larsson, RGK, 1997
••Göran Mårtensson, RSK, 1997
••Johan Revstedt, RGK, 1997
••Bo Blomkvist, KMR, 1998
••Hans-Peter Frank, RGK, 1998
••Arne Fuxner, RGK, 1998
••Göran Ivestedt, KMR, 1998
••Sune Karlsson, RGK, 1998
••Anders Löfgren, RGK, 1998
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 1998
••Patrik Sande, RGK, 1998
••Göran Torpel, KMR, 1998
••Jan Ek, RGK, 1999
••Sture Henriksson, KMR, 1999
••Jörgen L-A Håkansson, KMR, 1999
••Lars Håkansson, KMR, 1999
••Gunnar Jansson, RGK, 1999
••Jan Erik Nilsson, KMR, 1999
••Lars-Gunnar Persson, KMR, 1999
••Åke Persson, RGK, 1999
••Niels Simonsen, RSK, 1999
••Håkan Vikström, v.G-r, 1999
••Per Winbladh, RGK, 1999
••Christer Corlin, RGK, 2000
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2000
••Göran Hirdbo, KMR, 2000
••Milos Kalla, RGK, 2000
••Curt Klang, RGK, 2000
••Jonas Regnér, KMR, 2000
••Tommy K Andersson, KMR, 2001
••Jerry Bengtsson, v.G-r, 2001
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2001
••Henrik Fahl, RSK, 2001
••Lennart Fahlback, RSK, 2001
••Göte Falk, RGK, 2001
••Sven Fehrm, RGK, 2001
••Tomas Gunnarsson, KMR, 2001
90
••Lars Hammar, KMR, 2001
••Bill Hansen, RGK, 2001
••Karl-Erik Holm, RSK, 2001
••Ola Håhus, RGK, 2001
••Anders Jakobsson, KMR, 2001
••Patric Jakobsson, RSK, 2001
••Paul Johansson, RSK, 2001
••Thommy Monhagen, RSK, 2001
••Igor Niemand, KMR, 2001
••Mats Nordgren, KMR, 2001
••Kaj Ohlsson, RGK, 2001
••Leif Olsén, RGK, 2001
••Lars Åke Hankell, RSK, 2003
••Carl Hervelius, RSK, 2003
••Ingvar Larsson, RGK, 2003
••Tommy Lindell, KMR, 2003
••Peder Ringman, RGK, 2003
••Magnus Strömland, RGK, 2003
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 2003
••Kjell Tånnander, RGK, 2003
••Thorsten Wittström, KMR, 2003
••Peter Langerbeck, KMR, 2004
••Ralph Aretjäll, RGK, 2005
••Sten-Åke Carleheden, KMR, 2005
••Åke Forsell, KMR, 2005
••Thomas V Nilsson, RSK, 2005
••Åke Oxhamre, RGK, 2005
••Jörgen Persson, KMR, 2005
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2005
••Jackie Wahrgren, RGK, 2005
••Bo Alerskans, RGK, 2006
••Börje Levinsohn, KMR, 2006
••Jerker Nilsson, KMR, 2006
••Mats Peterson, KMR, 2006
••Per-Göran Rosén, RGK, 2006
••Johan Rydelius, RGK, 2006
••Jockum Åkesson, KMR, 2006
••Bo Öhman, KMR, 2006
••Håkan Bergenheim, KMR, 2007
••Leif Hallberg, RSK, 2007
••Göran Jacobsson, RSK, 2007
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
forts. M-AST Svanbergska Medaljen
••Tommy Olsson, KMR, 2007
••Mikael Risén, RGK, 2007
••Karl Johan Öhman, KMR, 2007
••Håkan Widén, KMR, 2008
••Richard Aspegrén, KMR, 2009
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2009
••Christian Hellberg, RGK, 2009
••Ingvar Holst, RGK, 2009
••Mats Höglund, KMR, 2009
••Per Johansson, KMR, 2009
••Torsten Lindow, RGK, 2009
••Ivar Modigh, RGK, 2009
••Kent Nykvist, KMR, 2009
••Arne Nyman, KMR, 2009
••Lars Andersson, KMR, 2010
••Krister M Berggren, KMR, 2010
••Jerry Dahlberg, KMR, 2010
••Erik Havstad, KMR, 2010
••Bengt Houltzén, KMR, 2010
••Christer Jacobsson, KMR, 2010
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2010
••Christoffer Månsson, G-r, 2010
••Jan V Nilsson, KMR, 2010
••Tony Rosenquist, KMR, 2010
••Christer Brynielsson, KMR, 2011
••Jan Bäckstedt, KMR, 2011
••Patrik Fahl, KMR, 2011
••Bengt Håkansson, G-r, 2011
••Lars Idoff, KMR, 2011
••Pontus Jakobsson, KMR, 2011
••Rolf Ludwig, KMR, 2011
••Lars Lundström, KMR, 2011
••Lennart Bendz, KMR, 2012
••Lars Berg, KMR, 2012
••Peter Jangbro, KMR, 2012
••Lars Johnsson, KMR, 2012
••Lars Löfberg, KMR, 2012
••Jonas Malm, KMR, 2012
••Trond Ohlgren, KMR, 2012
••Anders Rudnert, KMR, 2012
••Erland Stenqvist, KMR, 2012
••Peter Svenburg, G-r, 2012
••Ota Vojacek, RGK, 2012
••Oscar Gumaelius, KMR, 2013
••Jan Hultgren, KMR, 2013
••Bjarne Bülow, G-r, 2014
••Niclas Kalmsjö, G-r, 2014
••Stefan Leo, KSR, 2014
••Henrik A Ljung, KMR, 2014
••Lars Norén, KMR, 2014
••Kenneth Parnefjord, G-r, 2014
M-KoTg Klang och Tack i guld
••Bill Hansen, RGK, 1998
••Karl-Erik Holm, RSK, 1998
••Ove Nelander, RGK, 1998
••Evert Orswall, RSK, 1998
••Göran Hirdbo, KMR, 1999
••Jerry Bengtsson, v.G-r, 2000
••Jörgen Persson, KMR, 2000
••Magnus Strömland, RGK, 2000
••Helge Ström-Olsen, KMR, 2000
••Milos Kalla, RGK, 2001
••Ingvar Larsson, RGK, 2001
••Igor Niemand, KMR, 2001
••Thorsten Wittström, KMR, 2001
••Ingemar Ekström, RGK, 2002
••Henrik Fahl, RSK, 2002
••Sven Fehrm, RGK, 2002
••Arne Fuxner, RGK, 2002
••Mats Hankell, RGK, 2002
91
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
••Ola Håhus, RGK, 2002
••Patric Jakobsson, RSK, 2002
••Curt Klang, RGK, 2002
••Nils Kärger, RGK, 2002
••Peter Langerbeck, KMR, 2002
••Kaj Larsson, RGK, 2002
••Leif Olsén, RGK, 2002
••Peder Ringman, RGK, 2002
••Niels Simonsen, RSK, 2002
••Kjell Tånnander, RGK, 2002
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2003
••Lars Hammar, KMR, 2003
••Jockum Åkesson, KMR, 2003
••Jan Ek, RGK, 2004
••Lennart Fahlback, RSK, 2004
••Ingvar Holst, RGK, 2004
••Thommy Monhagen, RSK, 2004
••Johan Rydelius, RGK, 2004
••Anders von Bülow, KMR, 2004
••Göte Falk, RGK, 2005
••Åke Persson, RGK, 2005
••Per-Göran Rosén, RGK, 2005
••Nils-Holger Thorsén, RSK, 2005
••Ralph Aretjäll, RGK, 2006
••Bo Ewald, RGK, 2006
••Göran Jacobsson, RSK, 2006
••Gunnar Jansson, RGK, 2006
••Tommy Lindell, KMR, 2006
••Anders Löfgren, RGK, 2006
••Göran Mårtensson, RSK, 2006
••Thomas V Nilsson, RSK, 2006
••Tommy Olsson, KMR, 2006
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2006
••Johan Revstedt, RGK, 2006
••Mikael Risén, RGK, 2006
••Patrik Sande, RGK, 2006
••Jackie Wahrgren, RGK, 2006
••Per Winbladh, RGK, 2006
••Christian Hellberg, RGK, 2007
••Carl-Otto Holm, KMR, 2007
••Mats Höglund, KMR, 2007
••Per Johansson, KMR, 2007
••Björn Lunderquist, RGK, 2007
••Jan-Olof Bengtsson, KMR, 2008
••Lennart Engholm, KMR, 2008
••Lars Idoff, KMR, 2008
••Jonas Malm, KMR, 2008
••Lars-Gunnar Persson, KMR, 2008
••Tony Rosenquist, KMR, 2008
92
••Karl Johan Öhman, KMR, 2008
••Lars Andersson, KMR, 2009
••Tommy K Andersson, KMR, 2009
••Håkan Bergenheim, KMR, 2009
••Krister M Berggren, KMR, 2009
••Mikhail Bogatyrev, KMR, 2009
••Björn M Buttler Jakobsen, RGK, 2009
••Patrik Fahl, KMR, 2009
••Tomas Gunnarsson, KMR, 2009
••Bengt Houltzén, KMR, 2009
••Olle Hydbom, KMR, 2009
••Bengt Håkansson, G-r, 2009
••Mikael Härdig, SSR, 2009
••Christer Jacobsson, KMR, 2009
••Pontus Jakobsson, KMR, 2009
••Lars Lundström, KMR, 2009
••Kaj Ohlsson, RGK, 2009
••Richard Aspegrén, KMR, 2010
••Lennart Bendz, KMR, 2010
••Lars Berg, KMR, 2010
••Gunnar Edström, KMR, 2010
••Peter Jangbro, KMR, 2010
••Lars Johnsson, KMR, 2010
••Niclas Kalmsjö, G-r, 2010
••Rolf Ludwig, KMR, 2010
••Jerker Nilsson, KMR, 2010
••Trond Ohlgren, KMR, 2010
••Åke Forsell, KMR, 2011
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2011
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2011
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2011
••Torsten Lindow, RGK, 2011
••Henrik A Ljung, KMR, 2011
••Lars Löfberg, KMR, 2011
••Thor Nilsson, RGK, 2011
••Mats Nordgren, KMR, 2011
••Åke Oxhamre, RGK, 2011
••Mats Peterson, KMR, 2011
••Christer Brynielsson, KMR, 2012
••Sten-Åke Carleheden, KMR, 2012
••Oscar Gumaelius, KMR, 2012
••Jan Hultgren, KMR, 2012
••Axel Jakobsson, KSR, 2012
••Jan V Nilsson, KMR, 2012
••Arne Nyman, KMR, 2012
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2012
••Jan Rosberg, KMR, 2012
••Håkan Widén, KMR, 2012
••Bo Öhman, KMR, 2012
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
Forts M-KoTg Klang och Tack i guld
••Bjarne Bülow, G-r, 2013
••Christer Corlin, RGK, 2013
••Bo I Dahlgren, RGK, 2013
••Hans-Peter Frank, RGK, 2013
••Erik Havstad, KMR, 2013
••Sven-Olof Land, G-r, 2013
••Stefan Leo, KSR, 2013
••Christoffer Månsson, G-r, 2013
••Kenneth Parnefjord, G-r, 2013
••Niclas Rosqvist, SSR, 2013
••Peter Svenburg, G-r, 2013
••Ken Ceder, KSR, 2014
••Rolf Perleij, KSR, 2014
••Mikael Wärn, KSR, 2014
M-KoTs Klang och Tack i silver
••Karl-Erik Holm, RSK, 1997
••Paul Johansson, RSK, 1997
•• Björn Buttler Jakobsen, RGK, 1998
••Evert Christoffersson, RGK, 1998
••Jan Ek, RGK, 1998
••Sture Henriksson, KMR, 1998
••Ola Håhus, RGK, 1998
••Johan Revstedt, RGK, 1998
••Thorsten Wittström, KMR, 1998
••Anders Åkesson, KMR, 1998
••Jockum Åkesson, KMR, 1998
••Kaj Larsson, RGK, 1999
••Henrik Fahl, RSK, 2000
••Ingvar Larsson, RGK, 2000
•• Sten-Åke Carleheden, KMR, 2001
••Håkan Bergenheim, KMR, 2002
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2002
••Leif Detter, KMR, 2002
•• Jörgen L-A Håkansson, KMR, 2002
••Gunnar Jansson, RGK, 2002
••Börje Levinsohn, KMR, 2002
••Tommy Lindell, KMR, 2002
••Lars Magnusson, KMR, 2002
••Igor Niemand, KMR, 2002
••Thomas V Nilsson, RSK, 2002
••Mats Nordgren, KMR, 2002
••Kaj Ohlsson, RGK, 2002
••Tommy Olsson, KMR, 2002
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2002
••Jonas Regnér, KMR, 2002
••Mikael Risén, RGK, 2002
••Johan Rydelius, RGK, 2002
••Patrik Sande, RGK, 2002
••Göran Torpel, KMR, 2002
••Jackie Wahrgren, RGK, 2002
••Per Winbladh, RGK, 2002
••Anders von Bülow, KMR, 2002
••Nils-Olof Ahlquist, KMR, 2003
••Ola Ahlquist, KMR, 2003
••Bo Alerskans, RGK, 2003
••Tommy K Andersson, KMR, 2003
••Ralph Aretjäll, RGK, 2003
••Bo Blomkvist, KMR, 2003
••Tomas Brodde, KMR, 2003
••Bo I Dahlgren, RGK, 2003
••Lennart Engholm, KMR, 2003
••Bo Ewald, RGK, 2003
••Bo Forkstam, KMR, 2003
••Åke Forsell, KMR, 2003
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2003
••Leif Hallberg, RSK, 2003
••Christian Hellberg, RGK, 2003
••Ingvar Holst, RGK, 2003
••Bengt Houltzén, KMR, 2003
••Anders Jakobsson, KMR, 2003
••Pontus Jakobsson, KMR, 2003
••Torsten Lindow, RGK, 2003
••Henrik A Ljung, KMR, 2003
••Björn Lunderquist, RGK, 2003
••Ivar Modigh, RGK, 2003
••Åke Oxhamre, RGK, 2003
••Åke Persson, RGK, 2003
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2003
••Tony Rosenquist, KMR, 2003
••Curt Thulin, RGK, 2003
••Jörgen Tånnander, KSR, 2003
93
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
••Henrik Östberg, KMR, 2003
••Gunnar Edström, KMR, 2004
•• Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2004
••Bengt Håkansson, G-r, 2004
••Göran Jacobsson, RSK, 2004
••Mats Peterson, KMR, 2004
••Arne Winquist, KMR, 2004
••Ota Vojacek, RGK, 2004
••Jerry Dahlberg, KMR, 2005
••Hans-Peter Frank, RGK, 2005
••Olle Hydbom, KMR, 2005
••Peter Jangbro, KMR, 2005
••Jan V Nilsson, KMR, 2005
•• Karl Henrik Rennstam, KSR, 2005
••Håkan Widén, KMR, 2005
••Mikhail Bogatyrev, KMR, 2006
••Anders Gullstrand, KMR, 2006
••Carl-Otto Holm, KMR, 2006
••Mikael Härdig, SSR, 2006
••Mats Höglund, KMR, 2006
••Lars Idoff, KMR, 2006
••Christer Jacobsson, KMR, 2006
••Per Johansson, KMR, 2006
••Jerker Nilsson, KMR, 2006
••Thor Nilsson, RGK, 2006
••Arne Nyman, KMR, 2006
••Lars-Gunnar Persson, KMR, 2006
••Bengt Stenman, KMR, 2006
••Karl Johan Öhman, KMR, 2006
••Lars Andersson, KMR, 2007
••Lars Berg, KMR, 2007
••Krister M Berggren, KMR, 2007
••Bo Elander, SSR, 2007
••Patrik Fahl, KMR, 2007
••Erik Havstad, KMR, 2007
••Erik Herslow Bergman, G-r, 2007
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2007
••Lars Lundström, KMR, 2007
••Erland Stenqvist, KMR, 2007
••Peter Svenburg, G-r, 2007
••Anders Kårfeldt, KMR, 2008
••Sven-Olof Land, G-r, 2008
••Lars Löfberg, KMR, 2008
••Lars Norén, KMR, 2008
••Jan Rosberg, KMR, 2008
••Bo Öhman, KMR, 2008
••Lennart Bendz, KMR, 2009
••Jan Bäckstedt, KMR, 2009
••Dennis Christensen, G-r, 2009
••Börje Christensson, G-r, 2009
••Lars Håkansson, KMR, 2009
••Niclas Kalmsjö, G-r, 2009
••Michael Leibig, KMR, 2009
••Trond Ohlgren, KMR, 2009
••Christian Ask, v.G-r, 2010
••Göran Björklund, KMR, 2010
••Christer Brynielsson, KMR, 2010
••Bjarne Bülow, G-r, 2010
••Oscar Gumaelius, KMR, 2010
••Jan Hultgren, KMR, 2010
••Axel Jakobsson, KSR, 2010
••Kristian Körner, SSR, 2010
••Kenneth Parnefjord, G-r, 2010
••Jan Paulson, KMR, 2010
••Eric Sandberg, G-r, 2010
••Anders Wembe, KMR, 2010
••Nils Åström, G-r, 2010
••Stefan Leo, KSR, 2011
••Christoffer Månsson, G-r, 2011
••Hans-Eric Rosberg, G-r, 2011
••Stefan Adregård, KSR, 2012
••Joakim Casagrande, KSR, 2012
••Knut Gyllin, G-r, 2012
••Thomas Påhlsson, KMR, 2012
••Niclas Rosqvist, SSR, 2012
••Carl-Magnus Trygg, KSR, 2012
••Lars Trygg, v.G-r, 2012
••Roger Andersson, v.G-r, 2013
••Rickard Elmqvist, SSR, 2013
••Gösta Hallström, SSR, 2013
••Nils Homann, KMR, 2013
••Sven Nordahl, G-r, 2013
••Anders Nyquist, KSR, 2013
••Rolf Perleij, KSR, 2013
••Mikael Wärn, KSR, 2013
••Robert Herslow, G-r, 2014
••Johan Sundqvist, KMR, 2014
MATTSSONS PÄLS
Körsnärerna Lars och Mats Hankell
Norra Vallgatan 98 · 211 22 Malmö · Tel. 040-12 55 33 · Fax 040-611 43 23
94
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-PLBg Pro Labore Bacchi -guld
Till ämbetsmän i Arbetsgraderna efter 10 års förtjänstfull
tjänstgöring och till bröder för synnerligen förtjänstfulla insatser för Arbetsgraderna. Kan endast tilldelas bröder i Malmö PB.
Komponerad av RSK Karl-Erik Holm. Ursprungligt antal 25 st
••Johan Revstedt, RGK, 2014
M-PLBs Pro Labore Bacchi -silver
Till ämbetsmän i Arbetsgraderna efter 5 års tjänstgöring, för förtjänstfulla insatser till gagn för Arbetsgraderna och till bröder från andra loger vid deras
femte besök i Malmö PB:s Arbetsgrader. Komponerad
av RSK Karl-Erik Holm. Ursprungligt antal 50 st
••Jan Bäckstedt, KMR, 2015
••Lars Idoff, KMR, 2015
M-PLBb Pro Labore Bacchi -brons
Till ämbetsmän i Arbetsgraderna efter ett års tjänstgöring, till bröder från andra loger vid deras första besök i
Malmö PB:s Arbetsgrader samt till Arbetsgradernas vän••Staffan Birath, v.G-r, 2015
••Magnus Fahl, KSR, 2015
••Axel Jakobsson, KSR, 2015
••Niclas Kalmsjö, G-r, 2015
••Stefan Leo, KSR, 2015
••Lars Löfberg, KMR, 2015
••Rolf Perleij, KSR, 2015
••Hans-Eric Rosberg, G-r, 2015
••Mikael Wärn, KSR, 2015
Malmö PB:s Styrande Medalj
Instiftad av de Styrande år 2015. Medaljen har komponerats
av StK em. RSK Karl-Erik Holm. Medaljen är avsedd att
utdelas till särskilt förtjänta bröder, både från egna men också
från andra loger, för särskilt förtjänstfulla enskilda insatser
i den löpande verksamheten , t.ex väl genomförd gradgivning, förtjänstfullt framförande av text, tal, theater, sång
eller musik och därmed jämförligt. Dekoration sker med en
viss grad av plötslig spontanitet. Ursprungligt antal 250 st.
••Ej utdelad ännu!
95
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-KT(gsb) KlangTalang
Medaljen KlangTalang instiftades år 2006. Den ges i tre valörer,
guld, silver och brons och med fyra olika band, representerande de
fyra talanggrupperna musiken (röd/gul), kören (grön/vitt), vissångarna (blå/röd) och theatern (blå/vitt). Den utdelas efter beslut
i respektive talanggrupps styrelse till bröder som aktivt i sann bricollistisk anda engagerat arbetat i eller stött talanggruppernas arbete.
Broder som erhåller en högre valör återlämnar den lägre. Medaljen
har formgivits av den nu framlidne brodern Casimir Sparre-Lindhe.
KlangTalang guld - musiken
••Christer Corlin, RGK, 2006
••Curt Klang, RGK, 2006
••Bo I Dahlgren, RGK, 2007
••Gunnar Jansson, RGK, 2007
••Åke Forsell, KMR, 2008
••Leif Hallberg, RSK, 2008
••Per-Göran Rosén, RGK, 2008
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2011
••Tomas Gunnarsson, KMR, 2011
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2011
••Olle Hydbom, KMR, 2012
••Trond Ohlgren, KMR, 2012
••Carl Hervelius, RSK, 2013
••Nils Åström, G-r, 2014
••Carl-Magnus Trygg, KSR, 2015
KlangTalang silver - musiken
••Bo I Dahlgren, RGK, 2006
••Åke Forsell, KMR, 2006
••Leif Hallberg, RSK, 2006
••Gunnar Jansson, RGK, 2006
••Milos Kalla, RGK, 2006
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2007
••Tomas Gunnarsson, KMR, 2007
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2007
••Per-Göran Rosén, RGK, 2007
••Ota Vojacek, RGK, 2007
••Ingvar Holst, RGK, 2008
••Bengt Håkansson, G-r, 2008
••Mats Nordgren, KMR, 2008
••Trond Ohlgren, KMR, 2008
••Anders Rudnert, KMR, 2008
••Igor Niemand, KMR, 2009
••Nils Åström, G-r, 2009
••Rolf Ludwig, KMR, 2012
••Carl-Magnus Trygg, KSR, 2013
••Roger Andersson, v.G-r, 2014
••Joakim Casagrande, KSR, 2015
••Thomas Påhlsson, KMR, 2015
KlangTalang brons - musiken
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2006
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2006
••Ingvar Holst, RGK, 2006
••Bengt Håkansson, G-r, 2006
••Igor Niemand, KMR, 2006
••Mats Nordgren, KMR, 2006
••Trond Ohlgren, KMR, 2006
••Per-Göran Rosén, RGK, 2006
••Anders Rudnert, KMR, 2006
••Ota Vojacek, RGK, 2006
••Nils Åström, G-r, 2007
96
••Lars Wallén, OSB, 2008
••Rolf Ludwig, KMR, 2009
••Roger Andersson, v.G-r, 2011
••Carl-Magnus Trygg, KSR, 2011
••Björn Selim, DB, 2012
••Joakim Casagrande, KSR, 2013
••Thomas Påhlsson, KMR, 2013
••Leif Blom, DB, 2014
••Torbjörn Stenström, KOBÖK, 2014
••Lars Trygg, vG-r, 2014
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
KlangTalang guld - kören
••Paul Johansson, RSK, 2006
••Kaj Ohlsson, RGK, 2014
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2015
••Kaj Larsson, RGK, 2015
••Anders Löfgren, RGK, 2015
KlangTalang silver - kören
••Karl-Erik Holm, RSK, 2008
••Hans-Peter Frank, RGK, 2012
••Lars Håkansson, KMR, 2012
••Ivar Modigh, RGK, 2013
••Anders Löfgren, RGK, 2014
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2006
••Göte Falk, RGK, 2006
••Kaj Larsson, RGK, 2006
••Kaj Ohlsson, RGK, 2006
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2006
••Bo Ewald, RGK, 2007
KlangTalang brons - kören
••Håkan Bergenheim, KMR, 2006
••Bo Blomkvist, KMR, 2006
••Sten-Åke Carleheden, KMR, 2006
••Jerry Dahlberg, KMR, 2006
••Olle Hydbom, KMR, 2006
••Lars Håkansson, KMR, 2006
••Lars Lundström, KMR, 2006
••Ivar Modigh, RGK, 2006
••Jan V Nilsson, KMR, 2006
••Lars Norén, KMR, 2006
••Göran Torpel, KMR, 2006
••Håkan Widén, KMR, 2006
••Arne Nyman, KMR, 2007
••Stefan Adregård, KSR, 2008
••Mikael Ström, KMR, 2008
••Erland Stenqvist, KMR, 2009
••Johan Sundqvist, KMR, 2009
••Christoffer Månsson, G-r, 2011
••Bjarne Bülow, G-r, 2012
••Leif Detter, KMR, 2012
••Sven Nordahl, G-r, 2012
••Rickard Elmqvist, SSR, 2013
••Gösta Hallström, SSR, 2013
••Roland Olsson, KSR, 2013
••Bo Walldén, G-r, 2013
••Anders Nyquist, KSR, 2014
KlangTalang brons - vissångarna
Christoffer Månsson, G-r, 2012
Eric Sandberg, G-r, 2012
Mikael Ström, KMR, 2012
Göran Björklund, KMR, 2012
Jan Ek, RGK, 2012
Erik Havstad, KMR, 2012
KlangTalang guld theatern
••Lennart Fahlback, RSK, 2006
••Karl-Erik Holm, RSK, 2006
••Christian Hellberg, RGK, 2007
••Peter Langerbeck, KMR, 2007
••Niels Simonsen, RSK, 2007
••Göran Jacobsson, RSK, 2008
••Börje Levinsohn, KMR, 2008
••Tommy Lindell, KMR, 2008
••Jan Ek, RGK, 2009
••Lars Johnsson, KMR, 2009
••Jerker Nilsson, KMR, 2009
••Henrik Fahl, RSK, 2010
••Patric Jakobsson, RSK, 2010
••Lars Berg, KMR, 2011
••Jackie Wahrgren, RGK, 2012
••Krister M Berggren, KMR, 2013
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2013
••Jan Hultgren, KMR, 2015
••Kenneth Parnefjord, G-r, 2015
97
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
KlangTalang silver theatern
••Christian Hellberg, RGK, 2006
••Göran Jacobsson, RSK, 2006
••Peter Langerbeck, KMR, 2006
••Börje Levinsohn, KMR, 2006
••Niels Simonsen, RSK, 2006
••Bo Alerskans, RGK, 2007
••Tommy Lindell, KMR, 2007
••Jerker Nilsson, KMR, 2007
••Lars Berg, KMR, 2008
••Jan Ek, RGK, 2008
••Lars Johnsson, KMR, 2008
••Kent Nykvist, KMR, 2008
••Erik Havstad, KMR, 2009
••Jan Hultgren, KMR, 2009
••Jackie Wahrgren, RGK, 2009
••Richard Aspegrén, KMR, 2010
••Krister M Berggren, KMR, 2010
••Mikael Härdig, SSR, 2010
••Christer Jacobsson, KMR, 2011
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2011
••Jan Bäckstedt, KMR, 2012
••Lars Idoff, KMR, 2012
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2012
••Lars Andersson, KMR, 2014
••Olof H Christerson, KSR, 2014
••Dan Kirsch, v.G-r, 2014
••Kenneth Parnefjord, G-r, 2014
••Bjarne Bülow, G-r, 2015
••Niclas Rosqvist, SSR, 2015
••Peter Svenburg, G-r, 2015
KlangTalang brons theatern
••Kent Nykvist, KMR, 2004
••Bo Alerskans, RGK, 2006
••Lennart Bendz, KMR, 2006
••Lars Berg, KMR, 2006
••Mikhail Bogatyrev, KMR, 2006
••Jan Ek, RGK, 2006
••Hans-Peter Frank, RGK, 2006
••Arne Fuxner, RGK, 2006
••Per Hydbom, KSR, 2006
••Mikael Härdig, SSR, 2006
••Lars Idoff, KMR, 2006
98
••Peter Jangbro, KMR, 2006
••Lars Johnsson, KMR, 2006
••Tommy Lindell, KMR, 2006
••Jerker Nilsson, KMR, 2006
••Göran Björklund, KMR, 2007
••Jan Bäckstedt, KMR, 2007
••Jan Hultgren, KMR, 2007
••Christer Jacobsson, KMR, 2007
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2007
••Bo Öhman, KMR, 2007
••Richard Aspegrén, KMR, 2008
••Krister M Berggren, KMR, 2008
••Erik Havstad, KMR, 2008
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2008
••Ingvar Larsson, RGK, 2008
••Thomas V Nilsson, RSK, 2008
••Johan Rydelius, RGK, 2008
••Anders von Bülow, KMR, 2008
••Olof H Christerson, KSR, 2009
••Lars Andersson, KMR, 2010
••Jonas Malm, KMR, 2010
••Patrik Fahl, KMR, 2011
••Peder Ringman, RGK, 2011
••Kjell Tånnander, RGK, 2011
••Jan-Olof Bengtsson, KMR, 2012
••Björn Buttler Jakobsen, RGK, 2012
••Kenneth Parnefjord, G-r, 2012
••Magnus Eneskär, KSR, 2013
••Dan Kirsch, v.G-r, 2013
••Rolf Perleij, KSR, 2013
••Peter Svenburg, G-r, 2013
••Bjarne Bülow, G-r, 2014
••Gösta Hallström, SSR, 2014
••Hans Holm, DB, 2014
••Krister Holst, KSR, 2014
••Kjell Peterson, SSR, 2014
••Niclas Rosqvist, SSR, 2014
••Eric Sandberg, G-r, 2014
••Stefan Adregård, KSR, 2015
••Benny Ambohm, DB, 2015
••Anders Andersson, v.G-r, 2015
••Christer Brynielsson, KMR, 2015
••Paul Ljungqvist, DB, 2015
••Christoffer Månsson, G-r, 2015
••Thomas Påhlsson, KMR, 2015
••Gert Thorlund, v.G-r, 2015
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-BTHM Malmö PB:s Bacchanaliska Theaters HedersMedalj
••Patrik Sande, RGK, 2003
••Bo Alerskans, RGK, 2004
••Christian Hellberg, RGK, 2004
••Peter Jangbro, KMR, 2004
••Börje Levinsohn, KMR, 2004
••Anders Gullstrand, KMR, 2005
••Jerker Nilsson, KMR, 2005
••Christer Jacobsson, KMR, 2006
••Kent Nykvist, KMR, 2006
••Carl Hervelius, RSK, 2007
••Lars Johnsson, KMR, 2007
••Kaj Ohlsson, RGK, 2007
••Lennart Bendz, KMR, 2008
••Jan Bäckstedt, KMR, 2008
••Henrik Fahl, RSK, 2008
••Jan Hultgren, KMR, 2008
••Mikael Härdig, SSR, 2008
••Patric Jakobsson, RSK, 2008
••Jackie Wahrgren, RGK, 2008
••Lars Berg, KMR, 2009
••Kaj Göran Jonasson, KMR, 2009
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2009
••Bill Hansen, RGK, 2010
••Bo Öhman, KMR, 2010
••Oscar Gumaelius, KMR, 2011
••Johan Sundqvist, KMR, 2012
••Stefan Adregård, KSR, 2013
••Christoffer Månsson, G-r, 2013
••Tomas Gunnarsson, KMR, 2014
••Per-Göran Rosén, RGK, 2014
••Björn Buttler Jakobsen, RGK, 1999
••Lennart Eriksson, RSK, 1999
••Arne Fuxner, RGK, 1999
••Nils Kärger, RGK, 1999
••Niels Simonsen, RSK, 1999
••Kjell Tånnander, RGK, 1999
••Rolf Zieger, RSK, 1999
••Richard Aspegrén, KMR, 2000
••Jan-Olof Bengtsson, KMR, 2000
••Håkan Bergenheim, KMR, 2000
••Hans Dejenfelt, KMR, 2000
••Jan Ek, RGK, 2000
••Hans-Peter Frank, RGK, 2000
••Sven-Olof Johansson, KMR, 2000
••Peter Langerbeck, KMR, 2000
••Tommy Lindell, KMR, 2000
••Björn Lunderquist, RGK, 2000
••Peder Ringman, RGK, 2000
••Johan Rydelius, RGK, 2000
••Anders von Bülow, KMR, 2000
••Karl-Erik Holm, RSK, 2002
••Göran Jacobsson, RSK, 2002
••Paul Johansson, RSK, 2002
••Lennart Fahlback, RSK, 2003
••Mats Hankell, RGK, 2003
••Ola Håhus, RGK, 2003
••Lars Idoff, KMR, 2003
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2003
••Johan Revstedt, RGK, 2003
M-BSt Malmö PB:s Bellmanstipendium
På Sällskapets årliga Barbaradag överlämnas ”Bellmans Stipendiet” till någon eller några Bröder inom Malmö Par Bricoles talanggrupper, som under året eller en följd av år gjort en insats av
berömvärt konstnärligt värde. Stipendiet instiftades 1 oktober 1989. Grundkapitalet insamlades
bland bröderna i samband med RSK Knut Borglins avgång som Styrande Mästare 8 maj 1989 och
finns i en fond benämnd ”RSK Knut Borglins Fond för Talanger i Sällskapet Malmö Par Bricole”.
••Bo I Dahlgren, RGK, 1990
••Lennart Eriksson, RSK, 1992
••Niels Simonsen, RSK, 1995
••Hans Dejenfelt, KMR, 1996
••Hans-Peter Frank, RGK, 1997
••Ota Vojacek, RGK, 1997
••Christer Corlin, RGK, 1998
••Milos Kalla, RGK, 1998
••Jan Ek, RGK, 1999
••Jörgen Tånnander, KSR, 1999
••Sten-Åke Carleheden, KMR, 2001
••Curt Klang, RGK, 2004
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2005
••Ola Håhus, RGK, 2006
••Peter Langerbeck, KMR, 2006
••Kaj Larsson, RGK, 2007
••Kaj Ohlsson, RGK, 2007
••Gunnar Jansson, RGK, 2008
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2009
••Anders Löfgren, RGK, 2011
99
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-TB Stipendium
M-HPB Hommage Par Bricole
Torsten Bjurmans Minnesfond utdelar
vid Barbarahögtiden varje år, från och
med år 2000, ett stipendium: ”Omväxlande till en sångare respektive en musiker
vilken visat stort musikaliskt kunnande
och stort Bricollistiskt intresse.” Mottagaren utses av Styrande efter förslag
av respektive talanggrupps styrelse.
Fondens primära ändamål är uppvaktning
av särskilt förtjänta Bröder i Sällskapet Par
Bricole. Fonden instiftades den 1 februari
1987 och grundplåten var SEK 10.000:-.
Stiftaren föreslog inköp av 10 st kristallblock
från Målerås Glasbruk AB. Designer var
Brodern RGK Casimir Sparre-Lindhe.
••Åke Forsell, KMR, 2001
••Christer Corlin, RGK, 2003
••Gunnar Jansson, RGK, 2005
••Boris Weimann, RSK, 1996
••Carl Hervelius, RSK, 1997
••Karl-Erik Holm, RSK, 2013
M-GåsM
Gåsamedaljen,
närvaromedalj utdelad vid
Skånska gåsagillet 960914.
100
Installationsmedalj
Medaljen präglades inför
installationen av ett nytt
Guvernement den 2/2 2013
och utdelades till samtliga
närvarande vid installationshögtidligheten.
M-MM
Malmö Par Bricoles
Millennium Medalj
närvaromedalj utdelad vid
årtusendets sista Barbarahögtidlighet 991204.
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
Ymnighetshornet - Cornu Copiae, M-YCC
Instiftat av De Styrande år 2011. Utmärkelsen har formen
av ett ymnighetshorn och har formgetts av St.K. emeritus och
OrdensHeraldikern Karl-Erik Holm. Detta utmärkelsetecken
tilldelas Bröder i Malmö i Par Bricole som med gärningar,
engagemang eller idéer bidragit till att Sällskapets traditioner
förs vidare. Tecknet utdelades första gången 8 okt 2011.
••Lennart Bendz, KMR, 2011
••Krister M Berggren, KMR, 2011
••Björn M Buttler Jakobsen, RGK, 2011
••Martin Ekstén, SSR, 2011
••Stefan Ersson, KSR, 2011
••Lennart Fahlback, RSK, 2011
••Per-Göran Green, KMR, 2011
••Jonas Hildebrand, SSR, 2011
••Göran Hirdbo, KMR, 2011
••Carl-Otto Holm, KMR, 2011
••Christer Jacobsson, KMR, 2011
••Göran Jacobsson, RSK, 2011
••Peter Jangbro, KMR, 2011
••Sven-Olof Land, G-r, 2011
••Lars Lundström, KMR, 2011
••Jonas Malm, KMR, 2011
••Christoffer Månsson, G-r, 2011
••Göran Mårtensson, RSK, 2011
••Kenneth Parnefjord, G-r, 2011
••Thomas Påhlsson, KMR, 2011
••Jan Rosberg, KMR, 2011
••Thorsten Wittström, KMR, 2011
••Ota Vojacek-Oredsson, SSR, 2011
••Bo Öhman, KMR, 2011
••Bo Alerskans, RGK, 2012
••Jan-Olof Bengtsson, KMR, 2012
••Bjarne Bülow, G-r, 2012
••Ken Ceder, KSR, 2012
••Jan Ek, RGK, 2012
••Åke Forsell, KMR, 2012
••Oscar Gumaelius, KMR, 2012
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2012
••Knut Gyllin, G-r, 2012
••Gunnar Jansson, RGK, 2012
••Lars Johnsson, KMR, 2012
••Torgny Kjellberg, SSR, 2012
••Stefan Leo, KSR, 2012
••Torsten Lindow, RGK, 2012
••Trond Ohlgren, KMR, 2012
••Kaj Ohlsson, RGK, 2012
••Åke Oxhamre, RGK, 2012
••Åke Persson, RGK, 2012
••Jonas Regnér, KMR, 2012
••Johan Revstedt, RGK, 2012
••Mikael Risén, RGK, 2012
••Eric Sandberg, G-r, 2012
••Lars-Åke Sjöquist, KMR, 2012
••Bengt Stenman, KMR, 2012
••Johan Sundqvist, KMR, 2012
••Peter Svenburg, G-r, 2012
••Lars Andersson, KMR, 2013
••Dennis Christensen, G-r, 2013
••Erik Havstad, KMR, 2013
••Krister Holst, KSR, 2013
••Tommy Lindell, KMR, 2013
••Jerker Nilsson, KMR, 2013
••Tony Rosenquist, KMR, 2013
••Sven Sjöstedt, KSR, 2013
••Mattias Andersson, KSR, 2014
••Lars Berg, KMR, 2014
••Anders Bergman, v.G-r, 2014
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2014
••Tomas Gunnarsson, KMR, 2014
••Mats Höglund, KMR, 2014
••Rolf Perleij, KSR, 2014
••Göran Torpel, KMR, 2014
••Carl-Magnus Trygg, KSR, 2014
••Christer Corlin, RGK, 2015
••Anders Nyquist, KSR, 2015
101
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
M-125 Malmö PB:s Jubileumsmedalj 2003
Utdelas till den Broder i Sällskapet Par Bricole, som gjort sig förtjänt
av ett synligt bevis på sitt bricollistiska sinnelag. Instiftad år 2003
till Malmö Par Bricoles 125-års firande den 15 mars. Komponerad av RSK Karl-Erik Holm i ett ursprungligt antal av 100 st.
••Bo Alerskans, RGK, 2003
••Staffan Almberg, KMR, 2003
••Tommy K Andersson, KMR, 2003
••Ralph Aretjäll, RGK, 2003
••Håkan Bergenheim, KMR, 2003
••Bo Blomkvist, KMR, 2003
••Carl-Eric Carlberg, RSK, 2003
••Sten-Åke Carleheden, KMR, 2003
••Christer Corlin, RGK, 2003
••Jerry Dahlberg, KMR, 2003
••Bo I Dahlgren, RGK, 2003
••Jan Ek, RGK, 2003
••Bo Ewald, RGK, 2003
••Henrik Fahl, RSK, 2003
••Lennart Fahlback, RSK, 2003
••Sven Fehrm, RGK, 2003
••Gösta Gnosspelius, KMR, 2003
••Lars Granquist, RSK, 2003
••Tomas Gunnarsson, KMR, 2003
••Sven-Erik Gustavsson, KMR, 2003
••Leif Hallberg, RSK, 2003
••Lars Hammar, KMR, 2003
••Mats Hankell, RGK, 2003
••Bill Hansen, RGK, 2003
••Erik Havstad, KMR, 2003
••Christian Hellberg, RGK, 2003
••Carl Hervelius, RSK, 2003
••Göran Hirdbo, KMR, 2003
••Karl-Erik Holm, RSK, 2003
••Ingvar Holst, RGK, 2003
••Olle Hydbom, KMR, 2003
••Ola Håhus, RGK, 2003
•• Jörgen L-A Håkansson, KMR, 2003
••Lars Håkansson, KMR, 2003
••Mikael Häll, DB, 2003
••Lars Idoff, KMR, 2003
••Göran Jacobsson, RSK, 2003
••Pontus Jakobsson, KMR, 2003
••Peter Jangbro, KMR, 2003
••Gunnar Jansson, RGK, 2003
102
••Paul Johansson, RSK, 2003
••Sven-Olof Johansson, KMR, 2003
••Curt Klang, RGK, 2003
••Peter Langerbeck, KMR, 2003
••Ingvar Larsson, RGK, 2003
••Kaj Larsson, RGK, 2003
••Michael Leibig, KMR, 2003
••Börje Levinsohn, KMR, 2003
••Tommy Lindell, KMR, 2003
••Björn Lunderquist, RGK, 2003
••Anders Löfgren, RGK, 2003
••Lars Magnusson, KMR, 2003
••Göran Mårtensson, RSK, 2003
••Igor Niemand, KMR, 2003
••Jan V Nilsson, KMR, 2003
••Mats Nordgren, KMR, 2003
••Lars Norén, KMR, 2003
••Arne Nyman, KMR, 2003
••Kaj Ohlsson, RGK, 2003
••Tommy Olsson, KMR, 2003
••Jan-Ingvar Persson, KMR, 2003
••Åke Persson, RGK, 2003
••Lars-Erik Peterson, RGK, 2003
••Mats Peterson, KMR, 2003
••Thomas Pettersson, SSR, 2003
••Jonas Regnér, KMR, 2003
••Johan Revstedt, RGK, 2003
••Peder Ringman, RGK, 2003
••Mikael Risén, RGK, 2003
••Johan Rydelius, RGK, 2003
••Patrik Sande, RGK, 2003
••Niels Simonsen, RSK, 2003
••Magnus Strömland, RGK, 2003
••Göran Torpel, KMR, 2003
••Kjell Tånnander, RGK, 2003
••Håkan Widén, KMR, 2003
••Ota Vojacek, RGK, 2003
••Anders von Bülow, KMR, 2003
••Rolf Zieger, RSK, 2003
••Karl Johan Öhman, KMR, 2003
Sällskapets medaljer och övriga utmärkelser
Malmö PB:s kraschan Bellmansalens Vänner
Utdelas som uppskattning och bevis till de
bröder som ekonomiskt stödjer upprustning
och dekoration av den nya ordenssalen.
Medlen samlas i Malmö PB:s byggnadsfond som
inrättades år 2006 i samband med flyttningen till
Bellmansalen i Siriuspalatset. Kraschanen
är komponerad av RSK Karl-Erik Holm.
M-UT Malmö PB:s Ung Talang
Ung Talang är ett stipendium, som delas ut till en ung lovande talang inom någon av våra talanggrupper.
••Christoffer Månsson, G-r, 2010
••Eric Sandberg, G-r, 2011
••Joakim Casagrande, KSR, 2012
••Carl-Magnus Trygg, KSR, 2013
••Benny Ambohm, DB, 2014
M-40-Års Tecknet
Efter ett 40-årigt sammanhängande och aktivt
medlemskap som ämbetsman eller medverkande i
någon av våra talanggrupper kallas man till 40års tecknet efter beslut av de Styrande. Tecknet för
40-årigt medlemskap tilldelas Broder vid årsmötet
i mars. På framsidan finns siffrorna 40 präglade
och på baksidan finns Björn M Buttler Jakobsens
familjesköld avbildad. Björn har komponerat tecknet
och även skänkt detsamma till sällskapet i en upplaga
om 50 exemplar som minne från den 18 april 2015
då han firade sina första 40 år i Malmö Par Bricole
103
Vett & Etikett i M almö P B
I ett sällskap som Par Bricole – liksom i alla andra sällskap och sammanslutningar –
finns regler och sedvänjor som uppstått genom åren. En del ändras med tiden, andra
har kanske funnits sedan sällskapet en gång startade i slutet av 1700-talet. Egentligen
handlar det inte om några märkvärdigheter utan det mesta följer vad som är normalt
i umgänge människor emellan.
Klädsel
I kallelsen står angivet vilken som gäller för Graden i fråga. I arbetsgraderna gäller normalt mörk kostym och i riddaregraderna och vid Barbarahögtiden högtidsdräkt.
Högtidsdräkt betyder frack, som ska vara svart eller mörkt midnattsblå. Om man ska
ha svart eller vit väst till fracken, framgår också av kallelsen. Till frack hör alltid vit rosett,
lackskor eller släta svarta skor och svarta strumpor. Vid sjätte graden bäres svart väst och vid
alla övriga grader vit väst. Tjänstgörande vid arbetsgraderna bär alltid svart väst.
Till fracken bärs gradband och eventuella ordnar och medaljer, vilka företrädesvis fästs
på bröstets vänstra sida. De medaljer som bäres i Par Bricole är medaljer utdelade av Par
Bricole-loger. Dessutom får bäras officiella svenska medaljer utdelade efter förtjänst av
konungen eller regeringen eller annan myndighet.
Står det mörk kostym i kallelsen, menas svart, mörkblå eller mycket mörk grå kostym,
vit skjorta och diskret slips (gärna PB-slipsen som kan köpas på Kansliet). Till kostym bärs
gradband, men inte ordnar och medaljer.
Klädreglerna:
Barbaradagen:
Högtidsdräkt med vit väst.
Bellmandagen:
Valfri sommarklädsel.
Riddaregraderna:
Högtidsdräkt med vit väst. I grad 6 svart väst.
Arbetsgraderna:
Recipiender och övriga mörk kostym med vit skjorta
och mörk diskret slips. Gärna P.B.-slipsen.
Högtidsdräkt med svart väst endast för styrande och bisittare.
104
Minneshögtid:
Tjänstgörande i procession bär högtidsdräkt med svart väst och gradband samt vita handskar, men utan
medaljer. Övriga bröder mörk kostym och gradband.
Axelbandet bäres i graderna: RSK, 7, 6, 5 och 2: över vänster axel
och i RGK, 9, 8, 3: över höger axel.
Halsband
bäres ovanpå axelband och kostymkrage.
Ämbetsband
bäres ovanpå halsband, axelband och kostymkrage.
Vett & Etikett i M almö P B
Föranmälan
För att delta i gradgivning krävs föranmälan. Normalt anmäler man sig genom att
betala in måltidsavgiften till Sällskapets bankgirokonto senast den dag som anges i
inbjudan. Providören behöver veta hur många bröder som kommer att närvara för
att kunna göra en korrekt beställning hos krögarna.
Kom i god tid!
Vid ankomsten kan du köpa biljetter för vin, snaps och avec. Baren öppnar normalt
en timme innan gradgivningen så det finns goda möjligheter att inta en förfriskning
och utbyta tankar med andra bröder.
Bordsplacering
I arbetsgraderna görs detta för honnörsbordet och Grad I respektive IV medan det i
Riddare-graderna görs bordsplacering för samtliga deltagande bröder.
Rökförbud
gäller i hela Siriuspalatset, med undantag för ett särskilt rökrum. Rökning på trottoaren
utanför ingången till Siriuspalatset är förbjudna. Under måltiden utlyses normalt en kortare rökpaus. Vid sammankomster i andra lokaler meddelar Ceremoni-mästaren (CM) vad som gäller.
Rökförbud gäller t ex också i hela Rådhuset.
I Bellmansalen
Tidsschemat underlättas av att Bröderna i god tid före gradens öppnande tar plats i Bellmansalen. Respektera de markerade och reserverade platserna. Mat eller dryck får inte
tas med eller förtäras under graderna.
Drycker
som inhandlats i baren får inte tas med upp till andra våningen, d v s Bellmansalen och
angränsande utrymmen. Fickpluntor är ej tillåtna.
Mobiltelefoner
skall vara avstängda eller i ”vibrationsläge”. Tänk på att samtal under graden, om än
aldrig så viskande, kan störa omkringsittande.
Fotografering samt publicering på FaceBook m.m
Fotografering är tillåten endast för Ordensfotografen eller annan för kvällen utsedd
fotograf.
De Styrande har antagit riktlinjer och regler för vår digitala närvaro. I dessa står hur
vi ska publicera oss på sociala medier som FaceBook. Par Bricole är ett Ordenssällskap
med traditioner och mystik. Därför är gradband, dräkter, teaterkostymer, ritualer, etc,
enbart för oss Bricolister. Att ta bilder eller spela in ljud före, under och efter våra kapitel för att sedan lägga ut dessa på olika sociala medier som FaceBook är inte förenligt
med våra regler. Vad som ska publiceras på FaceBook avgörs av vår FaceBook-ansvarige.
Vi Styrande ber Bröderna att respektera detta!
105
Vett & Etikett i M almö P B
Måltidskalasets öppnande
påskyndas av att Bröderna så snabbt som möjligt intar sina platser så snart dörrarna till
matsalen öppnats. Ätande och drickande skall inte påbörjas förrän O (ordföranden)
och CM (ceremonimästaren) förkunnat att ”Måltidskalaset är öppnat” eller om ritualen
inte innehåller denna del, innan ordföranden börjat äta.
Sång- och talartystnad
När Ceremonimästaren genom stavstötar eller på annat sätt äskar ”sångartystnad”, betyder det att kören sjunger och att åhörarna slutar att samtala och slamra med besticken.
Lägg ned dem på tallriken. Samma självklara respekt skall naturligtvis även visas när
musiken, vissångare eller talare framträder.
Klang!
Klanget ska utföras som ett kort och koncist klang enligt beslut i Bacchanaliska
Akademien.
Applåder
Körens framförande av snapsvisor applåderas först efter det att snapsen druckits. Samma
procedur gäller även vid vinvisor.
Kungssången
Under måltidskalaset hyllar vi Sällskapets höge beskyddare HM Konungen. Ordförande
och Ceremonimästare påannonserar först hyllningen och ger sedan tecken åt alla att
stå upp varpå skålen dricks. Därefter följer ett fyrfaldigt leve för Konungen, en eventuell
fanfar och slutligen sjungs Kungssången.
Skåla
Det kan hända att en broder känner behov av att med vinglas i handen vandra bort
för att skåla med långt bort sittande Bröder. Möjlighet till sådant vandrande påannonseras av CM.
Bifallsyttringar
För lysande prestationer som Bröder utför, det kan vara sång, tal, musik eller teaterframförande, framförs bifall lämpligen med applåder och bifallsrop. Visslingar kan tyda på ett visst
missnöje.
Gäster
Var vänlig och artig mot gästande Bröder! Tag initiativ till samtal och hjälp dem
tillrätta i vårt Ordenshus.
Avslutning
Det är oartigt mot övriga bröder, tjänstgörande och talanger att lämna måltiden innan
denna nått sitt slut. Om en broder av någon anledning måste lämna måltiden innan
den avslutats så gör det i samband med en paus i programmet. Sådan möjlighet
meddelas av CM.
106
Vett & Etikett i M almö P B
Ordensband, medaljer
I vårt Sällskap bidrar gradbanden i allra högsta grad tillsammans med allt annat,
till att ge lyskraft och festlig stämning vid våra gradgivningar och måltidskalas. Men
banden är dyrbara - även i kronor räknat. Vid reception erhålles aktuellt band och
samtidigt återlämnas bandet gällande tidigare grad. Förkommer bandet erlägger
Broder 500:- för att få ut ett nytt. Ordnar, medaljer och annat, som kan skada bandet
får ej placeras på gradband och ämbetsband. Gradbanden bäres alltid vid sammankomsterna medan medaljer endast bäres till högtidsdräkt (frack). Aldrig till kavajkostym. Endast officiella medaljer och PB:s medaljer får bäras vid våra sammankomster.
Avgifter
Årsavgift år 2016: 550 kr betalas senast 31 dec 2015 . Efter detta datum är avgiften
600 kr . För bröder emeriti (över 80 år) är årsavgiften 275 kr, liksom för bröder ej
fyllda 30 år.
Gradavgifter:
100:- för grad 1
150:- för grad 2
150:- för grad 3
200:- för grad 4
300:- för grad 5
350:- för grad 6
400:- för grad 7
400:- för grad 8
500:- för grad 9
750:- för grad 10
Närvaro
För uppflyttning till högre grad förutsättes ett flitigt deltagande i Sällskapets sammankomster.
Anmälan
Anmälan till gradgivning görs genom inbetalning till Sällskapet av aktuell måltidsavgift, senast det datum som anges i kallelsen, annars kan måltid ej garanteras. Vid sen
avbokning återbetalas ej avgiften.
Adressändring
Felaktiga adresser, postadresser eller e-post, är kostsamma och arbetskrävande.
Meddela därför omgående vårt kansli alla ändringar per telefon, fax eller e-post.
En känslig fråga
Alla utmärkelser och gradband Du tilldelas förblir Sällskapets egendom. De ska
återställas när en Broder lämnar PB (t.ex genom döden). Detta är enkelt och självklart om alla berörda redan nåtts av informationen. Tyvärr missar mången Broder att
berätta om detta för sina anhöriga. Oinformerade kan reagera med upprördhet. Inte
nog med att förlora en älskad familjemedlem - ska man ta ifrån dem även dessa medaljer, starkt laddade symboler... Sorgen kan lätt omvandlas till vrede över okänslighet
och respektlöshet hos PB osv. Resultatet blir onödig smärta och dessutom ekonomisk
förlust för PB av betydande belopp.
Så Käre Broder! Gör det nu! Berätta för Dina närmaste. Tack för omtanken!
107
Ny Medlem
Regler för inval i Malmö Par Bricole
Kandidat skall invalsåret fylla minst 21 år. För att ansökan skall vinna beaktande,
måste blanketten vara fullständigt ifylld samt undertecknad av faddrarna. Av dessa
skall den ene inneha lägst 6:e graden och den andre lägst 5:e graden. En av faddrarna skall vara huvudfadder.
Vidare skall faddrarna: ha fullgjort sina förpliktelser mot Sällskapet, väl känna den
sökande och inom de sista arbetsåren haft god närvaro vid Malmö PB:s möten. Till
varje ansökan skall bifogas foto på kandidaten
Ansökan kan insändas till kansliet under hela arbetsåret, dock senast tre veckor före
reception. Anmälningsblankett finns på Malmö PB:s kansli.
Till en blivande fadder
I över 137 år har Malmö Par Bricole varit en samlingspunkt för glada lekar, lysande
kalas och bricollistisk gemenskap. Men vi får inte slå oss till ro med det som varit. För
att trygga en fortsättning krävs nyrekrytering.
Många skulle finna stort nöje av att lära känna den speciella atmosfären av kultur
från 1700-talet till nutid. Upplevelsekvällar med mycken sång, musik, teater, god mat
och synligt men även osynligt fluidum.
Sökanden skall vara införstådd med sällskapets 1700-talsstatuter:
”Myndige år, allmänt väl känd fräjd, anständig Quickhet och munterhet, ett ömt
medlidande och Wänfast hjerta samt stadja och måttfullhet i alla nöjen”.
Broder, syna Din vänkrets noga - men betänk därvid också Ditt ansvar som fadder.
Anmälan till inträde görs på särskild blankett som kan rekvireras från PBs kansli,
tel 040 - 12 11 09 eller via e-post, [email protected] Inträdesblanketten finns
även att ladda ner på vår hemsida. Anmälan skickas till kansliet och bör vara kansliet
tillhanda senast tre veckor före grad 1 eller Barbara.
108
Våra Grader och Gradband
RSK (11)
PB*****
RGK (10)
PB****
KMR (9)
PB***
G-r (8)
KSR (7)
PB**
SSR (6)
PB*
v.G-r (5)
DB (4)
PB IV
OSB (3)
PB III
KOBÖK (2)
PB II
NOIWAK (1)
PB I
109
Riddare av Svarta K orset
RSK (PB*****)
Högsta graden (22 Bröder)
”Högst Upplyste Broder”
EMERITI (9 st):
(Namn, titel, född, år för graden)
••Carlberg Carl-Eric, Redaktör, 310421 -10
••Eriksson Lennart, Direktör, 311208 -98
••Granquist Lars, 260625 -00
••Hankell Lars Åke, Hovkörsnär, 190222 -88
••Hervelius Carl, Musikdirektör, 260201 -90
••Hjort Sven-Erik, Järnhandlare, 240721 -92
••Orswall Evert, Direktör, 241226 -90
••Persson Per W, Arkitekt SAR/MSA, 280320 -90
••Weimann Boris, Bankdirektör, 281020 -87
Över vänster axel Kommendörsband i
svart vattrat siden med guldkanter och
broderade bokstäverna ”L.P.” i guld. Vid
bandet hänger ett slätt gyllene kors. Runt
halsen, ovanpå axelband och kostymkrage bärs ett mörkviolett band med ett i
guld infattat svart grekiskt kors med en i
mitten fästad vit glob med på ena sidan
en brinnande, gyllene lampa, och på
andra sidan bokstäverna”L.P.” i guld.
110
AKTIVA (13 ST):
(Namn, titel, född, år för graden)
••Fahl Henrik, Bankrevisor, 441119 -08
••Fahlback Lennart, 420726 -04
••Hallberg Leif, Poliskommissarie, 371203 -14
••Holm Karl-Erik, Direktör, 390512 -02
••Jacobsson Göran, 490307 -12
••Jakobsson Patric, Intendent, 481011 -08
••Johansson Paul, 371010 -02
•• Monhagen Thommy, Begravningsentr., 420703 -08
••Mårtensson Göran, Orgelbyggare, 391024 -10
••Nilsson Thomas V, 470113 -12
••Simonsen Niels, Solodansör, 420604 -08
••Thorsén Nils-Holger, Direktör, 420122 -06
••Zieger Rolf, Bildredaktör, 441225 -96
Riddare av Gyllene K orset
RGK (PB****)
Tionde graden (55 Bröder)
”Högt Upplyste Broder”
EMERITI (13 ST):
(Namn, titel, född, år för graden)
••Arhan Mustafa, Generalkonsul, 330503 -95
••Aspegrén Anders, Överläkare, 270407 -98
••Christoffersson Evert, Direktör, 290818 -95
••Ekström Ingemar, Lektor, 220402 -95
••Falk Göte, Herr, 200501 -92
••Holst Ingvar, Kammarmusiker, 340917 -79
••Klang Curt, Disponent, 270715 -98
••Kärger Nils, 240801 -98
••Larsson Ingvar, Produktchef, 340314 -11
••Nelander Ove, Vaktmästare, 241215 -86
••Nilsson Kjell B, Bankkamrer, 281201 -92
••Thulin Curt, Direktör, 191212 -01
••Tånnander Kjell, Adjunkt, 270625 -07
AKTIVA (42 ST):
(Namn, titel, född, år för graden)
••Alerskans Bo, Kriminalinspektör, 500717 -13
••Aretjäll Ralph, Konsulent, 360719 -07
••Buttler Jakobsen Björn, Museidir, 480629 -95
••Corlin Christer, Representant, 410508 -86
••Dahlgren Bo I, Kammarmusiker, 380706 -86
••Ek Jan, Musikdirektör, 520719 -09
••Ewald Bo, Musikdirektör, 400304 -01
••Fehrm Sven, 430930 -95
••Forsgren Mats, Vägdirektör, 370924 -00
••Frank Hans-Peter, Kantor, 600620 -09
••Fuxner Arne, 371218 -09
••Hankell Mats, Körsnär, 500922 -95
••Hansen Bill, Kreatör, 430503 -13
••Helgesson John, Direktör, 450912 -92
••Hellberg Christian, Fastighetsmäkl, 500313 -11
••Håhus Ola, Direktör, 370109 -96
••Jansson Gunnar, Tonsättare, 440908 -89
••Kalla Milos, Konsertmästare, 390511 -15
••Karlsson Sune, Kyrkoherde, 500806 -96
••Larsson Kaj, Ekonomichef, 390525 -95
••Lindow Torsten, Tullinspektör, 470218 -86
••Lunderquist Björn, Civilekonom, 531103 -98
••Löfgren Anders, Byrådirektör, 410325 -13
••Modigh Ivar, Flygkapten, 440117 -95
Över höger axel, ett Kommendörsband
i svart vattrat siden med silverkanter och
broderade bokstäverna ”P.L.” i silver.
Runt halsen, ovanpå axelband och
kostymkragen bäres ett rött band med ett
gyllene grekiskt kors som på framsidan bär
bokstäverna ”P.L.” i svart färg samt på baksidan ett rött hjärta med infällt guldkors.
••Nilsson Thor, Prost, 520414 -15
••Ohlsson Kaj, Studierektor, 380501 -11
••Olsén Leif, Klädeshandlare, 510205 -92
••Oxhamre Åke, 481107 -13
••Persson Åke, 450207 -09
••Peterson Lars-Erik, 450218 -15
••Revstedt Johan, 671129 -09
••Ringman Peder, Marknadsekonom, 550813 -01
••Risén Mikael, Marknadschef, 601116 -11
••Rosén Per-Göran, Musikdirektör, 410929 -13
••Rydelius Johan, 681228 -15
••Sande Patrik, Distriktschef, 380416 -07
••Strömland Magnus, Flygklarerare, 610801 -15
••Thorsén Ulf, Tandläkare, 371212 -86
••Wahrgren Jackie, Fil. Mag., 451008 -07
••Winbladh Per, Retiré, 380403 -07
••Wixell Anders, Konsul, 411004 -86
••Vojacek Ota, Kammarmusiker, 380419 -92
111
K onung M agnus Riddarebröder
KMR (PB***)
Nionde graden (168 Bröder)
”Högst Erfarne Broder”
(Namn, titel, född, år för graden)
Över höger axel, ett rödorange band
med en, sig i stjärten bitande, gyllene orm
samt en i bandet fästad, gyllene lie.
Runt halsen, ovanpå axelband och
kostymkragen bäres ett svart band med
gula kanter och med vidhängande medalj
föreställande Konung Magnus Ladulås.
112
••Ahlquist Fredrik, Försäljningschef, 720323 -14
••Ahlquist Nils-Olof, Direktör, 380128 -77
••Ahlquist Ola, El.Ingenjör, 470916 -85
••Almberg Staffan, 670519 -03
••Andersson Gösta, 440830 -93
••Andersson Lars, TV-producent, 580612 -14
••Andersson Pehr, 590701 -14
••Andersson Tommy K, VD, 420624 -10
••Aspegrén Richard, Kyrkoherde, 530611 -12
••Bardosson Sigvard, Bankdirektör, 420811 -07
••Bendz Lennart, Förs.ing., 380305 -12
••Bengtsson Jan-Olof, Förs.chef, 560309 -93
••Bengtsson Jonas, Fotograf, 601103 -10
••Berg Lars, Överstelöjtnant, 430908 -12
••Bergenheim Håkan, Tandläkare, 530520 -10
••Berggren Krister M, Consigliere, 430417 -10
••Bernström Tobias, 540620 -97
••Berntsen Jan, 1:e Länsassessor, 370411 -91
••Berntsen Ulf, 470422 -85
••Beyrond Robert, Direktör, 201215 -71
••Bjurman Torsten F, Ekonom, 441104 -87
••Björklund Göran, Affärsenhetschef, 531106 -14
••Blomkvist Bo, Landskapsarkitekt, 570722 -97
••Blosfeld Paul, 480605 -77
••Bogatyrev Mikhail, Danspedagog, 540217 -14
••Borg Gustaf, Ekonomichef, 590628 -07
••Brodde Tomas, 590905 -99
••Brynielsson Christer, f.d. Infochef, 450227 -14
••Bäckstedt Jan, Affärsutvecklare, 500130 -12
••Carleheden Sten-Åke, 270924 -95
••Cederhag Jörgen, Prod Mngr, 580208 -08
••Dahlberg Jerry, Faktor, 541207 -95
••Davidsson Sune, Ekonomichef, 360419 -97
••Dejenfelt Hans, 660518 -01
••Detter Leif, 551024 -93
K onung M agnus Riddarebröder
••Diurhuus-Gundersen Eskil, 370710 -71
••Edling Jan, 380220 -79
••Edström Gunnar, Personalchef, 450729 -08
••Ekegren Tord, Direktör, 560223 -93
••Eneheim Lars-Erik, Försäkringstjänsteman, 341218 -93
••Engholm Lennart, Disponent, 401215 -05
••Ernhagen Leif, Fil. Mag., 261215 -71
••Fahl Patrik, Programmerare, 661126 -14
••Falk Svante, VD, 321221 -05
••Forkstam Bo, Produktionschef, 430429 -10
••Forsell Åke, Leg. Läkare, 401221 -01
•• Forslund Lars-Göran, Tullkontrollör, 310928 -95
••Fröberg Staffan, Advokat, 451214 -12
••Gnosspelius Gösta, 430914 -01
••Green Per-Göran, ERP Business Integration Manager, 470717 -05
••Gullstrand Anders, Elektriker, 680228 -12
••Gumaelius Oscar, 810415 -14
•• Gunnarsson Tomas, Kammarmusiker, 570705 -97
•• Gustavsson Sven-Erik, Krim.inspekt., 560430 -12
••Hammar Lars, Fotograf, 430906 -97
••Havstad Erik, Musikterapeut, 620503 -12
••Hedlund Claes, Regionchef, 460616 -14
••Helgesson John O., aktieanalytiker, 750321 -12
••Henriksson Sture, Direktör, 340907 -97
••Herslid Ingemar, Marknadschef, 441013 -10
••Herslöf Lars, Varumärkeskonsult, 410922 -05
••Hirdbo Göran, Taxichaufför, 401128 -05
••Holm Carl-Otto, Arkitekt SAR, 461203 -07
••Homann Niels, 480626 -12
••Hommerberg Henrik, 511222 -12
••Houltzén Bengt, Direktör, 390816 -01
••Howegård Bertil, Ekonom, 450709 -14
••Hultgren Jan, Lantbrukare, 560215 -14
••Hydbom Olle, VD, 500924 -07
••Håkansson Jan Håkan, Distr.chef, 350621 -75
••Håkansson Jörgen L-A, Direktör, 411026 -05
••Håkansson Lars, Lärare, 481017 -05
••Höglund Mats, Leg. tandläkare, 611013 -10
••Höglund Sven, Tandläkare, 280712 -79
••Idoff Lars, 580509 -14
••Ivestedt Göran, Ekonomichef, 450219 -01
••Jacobsson Christer, 580409 -14
••Jakobsson Anders, Direktör, 581221 -97
••Jakobsson Pontus, 770321 -08
••Jangbro Peter, Hovmästare, 570525 -08
••Jellhede Stig, 420526 -87
••Jerre Jan, Konsul, 360706 -97
••Johansson Bengt, Docent, 300228 -97
••Johansson Per, Manager Flight Support, 620222 -10
••Johansson Sven-Olof, 601009 -05
••Johnsson Lars, Projektledare, 571106 -12
••Jonasson Kaj Göran, Produktchef, 431021 -14
••Jönsson Per-Eric, 450115 -97
••Kylander Per, 350301 -95
••Kårfeldt Anders, 510729 -99
••Langerbeck Peter, VD, 580329 -03
••Lantz Urban, Läkare, 481009 -14
••le Grand Björn, 560509 -89
••Leibig Michael, Direktör, 650803 -05
••Leijon Thomas, VD, 441122 -08
••Levinsohn Börje, 490416 -07
••Lindell Tommy, Advokat, 400406 -07
••Lindström Lennart, Byggnadsing., 420210 -03
••Ljung Henrik A, 580208 -01
••Ludwig Carsten, Produktchef, 340430 -81
••Ludwig Rolf, Kamrer, 430321 -81
••Lundström Lars, 371103 -12
••Löfberg Lars, Regionchef, 610416 -08
••Löwgren Bo, Bankkamrer, 480902 -95
••Magnusson Lars, Direktör, 430323 -99
••Malm Jonas, Senior Asset Manager, 671113 -14
••Nelton Gunnar, Direktör, 411206 -81
••Nerbrand Lars, Stadsjurist, 440809 -12
••Niemand Igor, Musiker, 481205 -10
••Nilsson Benke, Reklamtecknare, 180911 -95
••Nilsson Jan Erik, Adjunkt, 361005 -10
••Nilsson Jan V, Frisör, 350401 -07
••Nilsson Jerker, Coordinator, 620924 -12
••Nordgren Mats, Med.Dr., 590509 -08
113
K onung M agnus Riddarebröder
••Norén Lars, 350818 -07
••Nykvist Kent, 540320 -12
••Nyman Arne, Marknadschef, 321225 -07
••Ohlgren Trond, Supply Manager, 481011 -12
••Ohlsson Nils, Jordbruksintendent, 280130 -93
••Ohlsson Sven, Herr, 421022 -79
••Ohlsson Thomas, 560322 -08
••Olsson Carl-Göran, 440814 -05
••Olsson Tommy, 501007 -07
••Paulson Jan, Specialforskare, 511230 -12
•• Pehrsson Lennart, Försäljningschef, 221228 -83
••Persson Curt, Laboratoriechef, 420919 -93
••Persson Jan-Ingvar, Byggnadsing., 411219 -03
••Persson Jörgen, Glasmästare, 490221 -05
••Persson Lars-Gunnar, 491223 -95
••Peterson Bertil, Källarmästare, 450303 -01
••Peterson Mats, 481009 -10
••Påhlsson Thomas, Kommunikatör, 500418 -12
••Rasmusson Alf, Direktör, 420901 -07
••Rasmusson Leif, Studierektor, 441203 -12
••Regnér Jonas, Instruktör, 660730 -01
••Renmarker Kay, Stadsläkare, 360423 -91
••Rosberg Jan, Säljare, 510622 -12
••Rosenquist Tony, Säljare, 600604 -12
••Rudnert Anders, Kammarmusiker, 470911 -95
•• Samuelsson Anders, Försäk.konsult, 500831 -01
••Sande Carl, 661014 -12
••Schmidt Bertil, Chefsåklagare, 360629 -71
••Sellert Ola, Advokat, 591013 -01
•• Sjöquist Lars-Åke, Stadssekreterare, 371015 -08
••Skoog Gunnar, Konsul, 351126 -85
••Stenman Bengt, Direktör, 671017 -10
••Stenqvist Erland, Egen företagare, 380516 -12
••Stråhlén Sven, 271110 -12
••Ström Mikael, Aukt. Revisor, 460830 -08
••Ström-Olsen Helge, Direktör, 380621 -07
••Sundqvist Johan, Kommissarie, 680621 -14
••Swenson Tomas, Ekonomichef, 551023 -87
••Svensson Olle, Försäljningschef, 230207 -75
••Torpel Göran, 390515 -01
••Wembe Anders, 540430 -12
••Wendt Bo, 470528 -08
••Victor Kent, Köpman, 460627 -08
••Widén Håkan, Byrådirektör, 461013 -07
••Wikström Peter, Direktör, 550616 -97
••Winquist Arne, Arkitekt, 380715 -10
••Wittström Thorsten, Direktör, 480923 -03
••von Bülow Anders, Handelsman, 650610 -03
••Wästberg Roger, 530324 -05
••Åkesson Anders, Direktör, 510928 -05
••Åkesson Jockum, 550506 -93
••Öhman Bo, 450512 -12
••Öhman Karl Johan, VD, 620919 -14
••Östberg Henrik, Med. Dr., 430408 -99
Sällskapet Par Bricoles ordensring
Du Broder som uppnått Grad IX äger
rätt att bära denna ring.
Ringen är utförd i 18 karats guld och
kostar 7 790:- inkl. porto+gravyr.
Du beställer ringen av Guldsmedsmästaren
Broder Dan Tillberg, Stora Nygatan 46,
111 27 Stockholm, tel. 08 - 411 11 45.
Lev.tiden är c:a 2 - 3 veckor.
114
Guvernörer
G-r
Åttonde graden (35 Bröder)
”Högst Durchseende Och Högst Oförgänglige
Broder”
(Namn, titel, född, år för graden)
••Axlin Gert, 280911 -11
••Bülow Bjarne, Datakonsult, 590113 -12
••Christensen Dennis, Avdelningschef, 800527 -14
••Christensson Börje, Restaurangchef, 421024 -13
••Dahlqvist Ingvar, Direktör, 390706 -13
••Frogner Kockum Paul, Fil.Dr., 641129 -13
••Goldberg Rolf, Civilekonom, 460504 -11
••Gustafsson Åke, F.d. Kriminalkommissarie, 371220 -12
••Gyllin Knut, Blomstergrossist, 470611 -13
••Heldmann Douglas, Leg. Psykolog,
590512 -01
••Helgesson Rolf, 210330 -51
••Herslow Robert, Bankdirektör, 480405 -08
••Herslow Bergman Erik, Skattehandläggare / Tax officer, 720518 -12
••Håkansson Bengt, 380420 -08
••Jakobsson Urban, Studerande, 800124 -13
••Kalmsjö Niclas, Herr, 780620 -13
••Laks Kristjan, Herr, 370106 -12
••Land Sven-Olof, VD, 421111 -12
••Malmborg Mats, Projektledare, 660422 -12
••Munther Ulf, 610504 -14
••Månsson Christoffer, ekonom, 720813 -12
••Nanhed Per, Direktör, 490509 -93
••Nilsson Ulf, Financial controller,
661208 -02
••Nordahl Sven, Speciallärare, 431217 -13
••Parnefjord Kenneth, Marknadschef, 440403 -13
••Rosberg Hans-Eric, Överläkare, 580518 -13
Över höger axel, ett rödorange band
med en, sig i stjärten bitande, gyllene
orm samt en i bandet fästad, gyllene
lie. Runt halsen, ovanpå axelband och
kostymkragen ett till hälften rött och
till häften vitt band med förgylld, oval
medaljong märkt med romerskt ”S”
krönt med krona.
••Rydén Anders, Sjöingenjör, 430729 -99
••Rylander Håkan, 450929 -14
••Sandberg Eric, Lärare/Vissångare,
571012 -14
••Sellgren Staffan, Disponent, 370506 -68
••Svenburg Peter, Direktör, 491114 -13
••Torp Alf, Leg. Läkare, 370611 -07
••Tuvesson Jens, Säljare, 550217 -08
••Walldén Bo, Arkitekt SAR, 440625 -13
••Åström Nils, Herr, 530222 -13
115
K onung Sverkers Riddarebröder
KSR (PB**)
Sjunde graden (42 Bröder)
”Högt Erfarne Broder”
(Namn, titel, född, år för graden)
••Adregård Stefan, Tandläkare, 790116 -10
••Andersson Mattias, Elektriker, 820601 -14
••Bengtsson Erno, 430608 -12
••Bergqvist Lars, 580213 -13
••Casagrande Joakim, Musikdirektör, 690407 -15
••Ceder Ken, Rentier, 601105 -15
••Christerson Olof H, VD, 610410 -14
••Crusenvinge Christer, CEO, 650727 -14
••Eneskär Magnus, 610629 -15
••Ersson Stefan, Kulturarbetare, 590609 -14
••Eskilson Per, 570724 -01
••Fahl Magnus, Infrastrukturplanerare, 680915 -15
••Gustafsson Hans, 650622 -14
••Hedberg Hankell Hampus, Grafiker, 800203 -13
••Holst Krister, 460514 -13
••Hydbom Per, 530614 -13
••Jakobsson Axel, Student, 870117 -14
••Johansson Ulf, Sjukvårdsdirektör, 430309 -15
••Jörgensson Leif, 580226 -01
••Kestrup Lars, Leg. Läkare, 450407 -09
••Larsson Bengt, Egen företagare, 550605 -08
••Leo Stefan, IT-teknikkonsult, 570331 -15
••Nilsén Björn, Tandläkare, 431212 -14
••Nyquist Anders, Planeringschef, 530220 -14
••Olsson Roland, Skogskonsulent, 480322 -14
••Pagels Claes, 490611 -93
••Perche Guy, Köksmästare, 400921 -84
••Perleij Rolf, Projektledare/Utredare, 620705 -15
••Persson Magnus, 750125 -13
••Rennstam Karl Henrik, 810528 -06
••Rennstam Ola, Journalist, 761001 -03
116
Svart band med lila kanter samt en på
bandet placerad, sig i stjärten bitande
silverne orm. I bandet en gyllene dyrk fästad
vid en gyllene triangel med bokstäverna
”L.P.S.B.”. Bandet bäres över vänster axel.
Runt halsen, ovanpå axelband och kostymkragen ett till hälften rött och till häften
vitt band med förgylld, oval medaljong
märkt med romerskt ”S” krönt med krona.
••Roos Håkan, Direktör, 550228 -92
••Sjöstedt Sven, Ingenjör, 360402 -14
••Svanberg Martin, Banktjänsteman, 641113 -08
••Svanström Bo, Leg. Läkare, 431024 -86
••Tegel Anders, Kontorsvaktmästare, 551006 -14
••Thor Mikael, Herr, 711027 -05
••Thorfinn Carl, Jurist, 670816 -03
••Thorstensson Fredrik, Företagare, 770617 -05
••Trygg Carl-Magnus, Producent, 710102 -15
••Tånnander Jörgen, Musiker, 630531 -05
••Wärn Mikael, IT-konsult, 571009 -15
S:t Sigfrids Riddarebröder
SSR (PB*)
Sjätte graden (43 Bröder)
”Erfarne Broder”
(Namn, titel, född, år för graden)
••Andersson Bo, 291121 -95
••Askaner Krister, Leg Läkare, 651010 -13
••Christensson Lars, Köpman, 620918 -11
••Dobas Stefan, Leg. Optiker, 560926 -14
••Edström Sten, Övertandläkare, 300207 -73
••Ekstén Martin, Kapitalförvaltare, 730228 -13
••Elander Bo, Tandläkare, 440604 -11
••Elmqvist Rickard, Civilingenjör, 740702 -14
••Fredin Hans, Läkare, 401221 -13
••Hallström Gösta, Analytisk kemist, 510923 -14
••Hansson Anders, Flygkapten, 520810 -13
••Hansson Roland, 450606 -85
••Hector Lars, Krögare, 491111 -13
••Helgesson Per, Fastighetsförvaltare, 780820 -12
••Hildebrand Jonas, Civilingenjör, 701122 -14
••Håkansson Claes, 480228 -13
••Härdig Mikael, 760508 -09
••Kjellberg Torgny, 521208 -14
••Körner Kristian, Konstnär, 730129 -14
••Lendrop Peter, Sjöofficer, 680922 -95
••Lidholm Björn, Försäljare, 681029 -14
••Lindberg Magnus, Platschef, 650815 -14
••Loberg Clas, Produktchef, 550831 -12
••Mattsson Anders, Materialexpert, 610309 -14
••Nilsson Börje, Agronom, 320227 -85
••Nilsson Thomas J P, Leg. Läkare, 460624 -79
••Oredsson Carl-Magnus, Jur.kand, civilekonom, 750807 -14
••Persson Morten, Doktorand, 830630 -13
••Persson Rune, Kundservicechef, 550208 -14
••Persson Staffan, 560423 -82
••Persson Thorvald, Advokat, 510916 -12
••Peterson Kjell, Projektledare, 580525 -13
Svart band med lila kanter samt en på
bandet placerad, sig i stjärten bitande silverne orm. I bandet en gyllene dyrk fästad
vid en gyllene triangel med bokstäverna
”L.P.S.B.”. Bandet bäres över vänster
axel. Runt halsen, ovanpå axelband och
kostymkragen ett orangefärget band med
ett grekiskt, silverne kors med en i mitten
upphöjd glob med bokstäverna ”L.P.”
••Pettersson Thomas, Advokat, 640325 -06
••Rosqvist Niclas, VD, 660325 -14
••Sjöholm Hans-Erik, Tullinspektör, 650222 -14
••Sköld Gert, Köpman, 360406 -09
••Swenson Stefan, 590624 -90
••Wallin Johan, Redovisningskonsult, 651128 -13
••Weber Sebastian, 690908 -14
••Wiberg Thomas, Överpostiljon, 451010 -83
••Wigvall Martin, Konsult, 701028 -13
••Vojacek-Oredsson Ota, Int. Key Account Manager, 710209 -14
••Östberg Karl-Henrik, Jurist, 750421 -02
Söker Du lägenhet, kontors- eller butikslokaler,
garageplatser i centrala Malmö?
Kontakta gärna Sven Fehrm
Tel. 0708 - 77 44 40 · Fax 046 - 14 25 00
117
vice Guvernörer
vG-r
Femte graden (45 Bröder)
”Högt Durchseende Och Högt Oförgänglige
Broder”
(Namn, titel, född, år för graden)
••Almstrand Kent, VD/försäljningschef, 611125 -13
••Andersson Anders, Kyrkogårdschef, 600925 -14
••Andersson Kenneth, Regionchef, 550930 -94
••Andersson Roger, 550707 -11
••Appelros Staffan, Riksdagsledamot, 501216 -12
••Ask Christian, Fastighetsmäklare, 660612 -09
••Bengtsson Jerry, Art Director, 510709 -02
••Bergman Anders, 610328 -12
Svart band med lila kanter samt en på
bandet placerad, sig i stjärten bitande
silverne orm. I bandet en gyllene dyrk fästad
vid en gyllene triangel med bokstäverna
”L.P.S.B.”. Bandet bäres över vänster axel.
••Birath Staffan, 530410 -13
••Bruzæus Mats, Direktör, 471108 -13
••Bülow Fredrik, 640814 -09
••Custance Tino, 760914 -13
••Eidefors Per, Biträdande jurist, 681224 -08
••Ericsäter Jan, Läkare, 470409 -13
••Falck Hans, 580818 -08
••Hansson Claes-Göran, 390711 -13
••Heimgård Göran, Receptarie, 450519 -12
••Holmström Anders, Byggnadsingenjör, 421004 -13
••Johannisson Dick, Fotograf, 570623 -89
••Jungbeck Peter, VD, 510603 -14
••Keim Volker, Ingenjör, 401005 -97
••Kirsch Dan, Illusionist, 661229 -14
••Larsson Peter, Producent, 550419 -13
••Lindgrén Henrik, Fil. Kand, 500608 -14
••Lindow Sven, Löjtnant, 860812 -14
••Lindqvist Per, 550721 -14
••Löfgren Olof, Docent, 431101 -14
••Lönn Bo, Civilekonom, 520202 -14
118
vice Guvernörer
••Nilsson Magnus, 731019 -14
••Thorlund Gert, Kriminalinspektör, 491212 -14
••Nilsson Mats , Regiontekniker, 600210 -13
••Thulin Göran, Grafiker, 481101 -11
••Persson Christer, VD, 450730 -02
••Trygg Lars, Universitetslektor, 420212 -13
••Persson Johan, 700126 -14
••Wahlström Thomas, Teknisk Specialist, ••Persson Jonas, Avd.chef, 710330 -13
651109 -14
••Roos Magnus, Kyrkoherde, 630322 -08
••Vallberg Fredrik, Egen företagare, 740913 -13
••Smith Tore, 460216 -72
••Vikström Håkan, Ekonomiråd, 650427 -98
••Sundewall Dag, Bankdirektör, 500901 -13
••Wittström Patrik, Konsult, 741025 -04
••Svensson Ingemar, 500311 -14
••Åberg Stefan, Civilingenjör, 540519 -14
Malmö Par Bricole tackar!
Ett antal Bröder har under året lämnat
bidrag och gåvor till Sällskapet.
Å samtliga bröders vägnar vill vi framföra
Sällskapets tack till dessa generösa Bröder.
De Styrande
119
D urchseende Bröder
DB (PB IV)
Fjärde graden (50 Bröder)
”Durchseende Broder”
(Namn, titel, född, år för graden)
Ett svart band med silverkanter och
vidhängande sjuuddig stjärna innefattande ett ”seende” öga. Bandet bäres
runt halsen, ovanpå kostymkragen.
•• Alphed Marcus, Musikterapeut, 710615 -15
•• Ambohm Benny, Jurist, 780311 -15
•• Aspegrén Ulric, Marknadschef, 640414 -14
•• Barnekow Hans, Filmare, 440802 -12
•• Bengtsson Leif, Lektor, 410424 -15
•• Blom Leif, Pensionär, 440521 -14
•• Bodin , 670529 -15
•• Bülow Karl Johan, Kock, 811122 -15
•• Daag Anton, Pedagog, 910225 -15
•• Düring , 670730 -01
•• Ejlertsson Ingemar, , 580826 -13
•• Eklund Paul, Personalchef, 560509 -14
•• Ekström Mikael, Fil. kand., 691116 -15
•• Färnström Jonas, Projektledare, 710921 -15
•• Guardado Lundqvist André, Jur.stud,
890126 -15
•• Hedberg Carl, Förs.chef, 460202 -05
•• Holm Hans, Fritidspedagog, 530719 -15
•• Håkansson Andreas, IT-ansvarig, 751201 -13
•• Häll Mikael, Ingenjör, 750426 -04
•• Hörnsten Gunnar, Fil.dr, 560822 -15
•• Insley Peter, Senior Manager, 780317 -14
•• Jakobsson Rickard, Sommelier, 651020 -96
•• Janstad Anders, Säljare, 650314 -97
•• Juvéus Rolf, 421124 -12
•• Klemendz Gunnar, Tandläkare, 501105 -11
•• Korecic Zivko, Bilmekaniker, 480218 -14
•• Larsson Göran, Egen företagare, 650113 -15
•• Lindhe Mikael, Försäkringsförmedlare,
730926 -15
AKTIVEKO KONSULT AB
Skatter - Redovisning - Bokslut
[email protected]
120
D urchseende Bröder
•• Lindquist Petter, Antagningshandläggare, 750520 -13
•• Ljungqvist Paul, 650712 -15
•• Olsson Tomas, Socionom, 540918 -11
•• Olsson Torbjörn, 680618 -15
•• Palm Robert, Revisor, 570404 -03
•• Sandberg Anton, 910423 -14
•• Schau Oscar, Studerande, 911026 -15
•• Selim Björn, 841112 -11
•• Semmelweis Anders, Tandläkare, 610309 -15
•• Sjöholm Staffan, 450908 -14
•• Sjökvist Henrik, Tullinspektör, 790318 -15
•• Sjöström Johan, Store Manager, 801003 -14
•• Svensson Rubert, VD, 470613 -15
•• Tiljander Svengunnar, Civilingenjör, 550807 -14
•• Uppling David, 800318 -13
•• Wahlström Johan, Konsult, 700122 -12
•• Vallin Anders, 490915 -14
•• Weström Anders, Jurist, 590511 -14
•• Wijkmark Kurt, 400508 -90
•• Winqvist Jörgen, 650506 -15
•• Winther-Hansen Lars, Verkställande direktör, 661117 -15
•• Vogstad Fredrik, 750401 -13
Alla PB-Seniorer är välkomna att höra av
sig till oss - det kan gälla allt från transport
till PB-aktivitet, som att språka över en kopp
kaffe. Ring gärna någon av Bröderna: Göran
Hirdbo, Karl-Erik Holm, Arne Nyman eller
Patrik Sande.
Bra inomhusmiljö
Luftrenare, luftfuktare, värmepumpar, kylaggregat, avfuktare mm.
Airmaster luftrenare - En av Sveriges mest sålda!
Swema Trading AB · Västanväg 57 · 216 15 Limhamn · Tel. 040-164050 · Fax 040-153733
121
Oförgängligt Skinande Bröder
OSB (PB III)
Tredje graden (23 Bröder)
”Oförgängligt Skinande Broder”
(Namn, titel, född, år för graden)
••Alm Göran, Civilekonom, 780405 -13
••Almegård Karl-Johan, Ledarskapskonsult, 640224 -12
••Attin Mats, 610606 -14
••Barnutz Carl-Martin, Konsulent, 330713 -79
••Brantfelt Per, 640309 -08
••Bülow Nielsen Pontus, , 720125 -99
••Dagsberg Leif, Utvecklings- & kvalitetschef, 670712 -12
••Holmer Magnus, 600511 -14
••Holmgren Magnus, Servicetekniker, 781121 -12
Ett till hälften rött och till hälften vitt
band med vidhängande stort ”S”.
Bandet bäres över höger axel.
••Jönsson Carl Fredrik, 721129 -14
••Jörud Patrik, Areamanager, 630407 -12
••Kjellberg Daniel, Beläggningsarbetare, 850224 -13
••Kotanidis Mikael, Ljudtekniker, 660304 -90
••Ljungberg Lars, Utv.ingenjör, 560511 -07
••Lundberg Robert, Sjökapten, 770805 -14
••Mark Paul, Tandtekniker, 541031 -08
••Nord Gustav, 851109 -14
••Persson Bengt, Socionom, 430629 -00
••Rosengren Urban, 610703 -09
••Rothman Erik, 610108 -11
••Strömberg Bo, Brandman, 661031 -11
••Wallén Lars, Kammarmusiker, 580520 -07
••Wallin Torbjörn, IT-chef, 671129 -13
Risén Consulting
122
Konsultuppdrag inom
Marknadsföring & Försäljning
Mikael Risén · Tel 0733 - 44 41 39
K lara Och Befallande Överkommendörer
KOBÖK (PB II)
Andra graden (39 Bröder)
”Klar Och Befallande
Överkommendör”
(Namn, titel, född, år för graden)
••Aggebäck Sigurd, Bankdirektör, 381212 -87
••Bager Peter, 420703 -88
•• Bengtsson Göran, Distriktsansvarig, 580918 -99
••Echered Göransson Niclas, Egen företagare, 721209 -14
••Eriksson Sven, Direktör, 420313 -99
••Golrup Daniel, Client Relations Manager, 780109 -14
••Gyllenberg Mats, 570724 -82
••Hammar Olle, Konsult, 631211 -15
••Holmström Lars, 640627 -15
••Holst Fredrik, 740411 -15
••J:son Green Hans, Tandläkare, 600718 -15
••Jangvall Henrik, Egenföretagare, 661120 -15
••Johansson Stefan, 580211 -15
••Jungskär Kalle, Pubchef, 820316 -14
••Kovacs Gabor, Marknadschef, 700222 -04
••Krohn Berndt, 530620 -93
••Larsson Lennart, 600524 -14
••Lind Patrik, Murare, 870525 -15
••Lindskog Hans, Programledare, 480224 -14
••Lundkvist Paul, Yrkesofficer, 611018 -15
••Löfving Mikael, Landskapsingenjör, 810714 -14
••Malmquist Anders, Produktionsplanerare, 690712 -15
••Nilstoft Mats, 600124 -82
••Parry David, Krogägare, 470704 -13
••Rahr Jerker, Elektriker, 480224 -15
••Rydell Lars-Erik, Försäljningschef, 551216 -88
••Rönnerberg Fredrik, Försäljningschef, 840324 -10
Ett rosenrött band med dubbla vita
kanter och vidhängande gyllene ”S” med
genomstungen yxa. Bandet bäres över
vänster axel.
••Smedberg Johan, Konsult/IT, 670116 -15
••Stenström Torbjörn, 630128 -13
••Ström Martin, Private Banker, 710813 -15
••Svenburg Oskar, Jurist, 880704 -15
••Svensson Bo, Advokat, 540711 -05
••Svensson Kermith, Försäljningsingenjör, 650209 -15
••Tamté Martin, Doktorand, 821210 -11
••Waldehov Arne, Kronokommisarie, 500208 -15
••Vallin Michael, Ekonomiassistent, 710915 -15
••Wickman John, Legitimerad lärare, 651227 -14
••Willenfort Christoffer, Testledare, 701002 -14
••Wramnell Anders, Rektor, 710630 -15
Hus från Miljonprogrammet köpes!
[email protected]
0705-441515
123
N itiske Och I Wingården Arbetsamme K ommendörer
NOIWAK (PB I)
Första graden (16 Bröder)
”Nitisk Och I Wingården Arbetsam
Kommendör”
(Namn, titel, född, år för graden)
•• Alfredsson Emil, Jurist, 890818 -14
•• Austadius Richard, 650325 -98
•• Blom Anders, 450129 -11
•• Carlberg Gustav, Rättsvetare, 920104 -14
•• Dorninger Carl, Inköps- och Logistikchef, 710805 -09
•• Enberg Peter, Entreprenör, 620215 -14
•• Håkansson Sven-Inge, Musiker, 660204 -95
•• Kirk Knud, Verkställande direktör, 691224 -12
•• Malmgren Ulf, 470331 -07
•• Nilsson Christian, Marknadsförare, 700617 -11
•• Nyman Victor, Systemvetare, 850222 -12
En gyllene tratt i ett rosenrött
band att bäras runt halsen.
•• Ohlsson Stefan, Tandläkare, 560403 -00
•• Söderström Christian, Vinimportör, 650516 -07
•• Trägen Lars, 760323 -08
•• Uhrbom Lars, Ingenjör, 490419 -14
•• Wickström Martin, Rådgivningschef, 780123 -11
LEFA YTTRE MILJÖ AB!
Maskinsopning av Gator-Parkeringar samt för Bostadsföreningar. Snöröjning-Lövsugning.
Box 160 60, 200 25 Malmö
Tel. 040 - 68 06 950 · Fax 040 - 18 38 17 · www.lefa.se
124
In M emoriam
Sven Rosengren 15 juni 2014
Åke Mårtensson 11 juli 2014
Gunnar Eneskär 29 juli 2014
Evert Salomonsson 31 augusti 2014
Bert Frithiof 16 oktober 2014
Olle Olsson 26 oktober 2014
Owe Ranert 9 november 2014
Egon Ericsson 9 december 2014
Kaj Sarner 6 mars 2015
Willy Anderberg 20 mars 2015
Dick Heimsten 27 mars 2015
125
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
A
Adregård Stefan, Österåsgatan 35 D 2tr, 281 33 HÄSSLEHOLM, 0451-70 95 57 −07 −7
Aggebäck Sigurd, Västra Rönneholmsvägen 48C, 217 41 MALMÖ, 040-26 13 85 −86 −2
Ahlquist Fredrik, Lillagärde 17, 244 66 FURULUND, 010-470 15 91 −96 −9
Ahlquist Nils-Olof, Gottåkravägen 42, 236 41 HÖLLVIKEN, 040-45 24 09 −65 −9
Ahlquist Ola, Trollsjövägen 136, 237 33 BJÄRRED, 046-29 28 71 −70 −9
Alerskans Bo, Snapperupsgatan 3, 211 35 MALMÖ, 040-49 60 29 −98 −10
Alfredsson Emil, Vildandsvägen 20D lgh1102, 227 34 LUND, 0763-94 00 37 −14 −1
Alm Göran, Spårsnögatan 5, 226 53 LUND, 040-26 14 94 −08 −3
Almberg Staffan, Eklövsvägen 180, 443 50 LERUM, 0302-710 59 −89 −9
Almegård Karl-Johan, Stora Nygatan 55, 211 37 MALMÖ, 0705-71 11 21 −11 −3
Almstrand Kent, Skogsbrynsvägen 8 C, 236 31 HÖLLVIKEN, 040-15 41 45 −11 −5
Alphed Marcus, Östergatan 9, 235 33 VELLINGE, 040-94 47 46 −13 −4
Ambohm Benny, Kämpingevägen 43, 231 93 TRELLEBORG, 0709-38 65 72 −13 −4
Andersson Anders, V. Ryttmästargatan 18A, 217 52 MALMÖ, −12 −5
Andersson Bo, Fädriften 17, 239 40 FALSTERBO, 040-47 24 82 −66 −6
Andersson Gösta, Rudbecksgatan 176, 216 20 MALMÖ, 040-13 16 77 −80 −9
Andersson Kenneth, Kvarnvägen 5, 236 33 HÖLLVIKEN, 040-45 50 53 −89 −5
Andersson Lars, Sergeantgatan 23, 212 33 MALMÖ, 040-49 32 20 −05 −9
Andersson Mattias, Värnhemsgatan 8, 212 15 MALMÖ, 0761-04 54 19 −07 −7
Andersson Pehr, S:t Pauli Kyrkogata 16b, 211 49 MALMÖ, 040-16 46 01 −82 −9
Andersson Roger, Hubertusvägen 27, 226 53 LUND, 0768-34 47 83 −09 −5
Andersson Tommy K, c/o R Andersson, Humanistg. 8B, 214 56 MALMÖ, 040-26 13 92 −12 −9
Appelros Staffan, Vittskövlegatan 8, 216 19 MALMÖ, 040-15 90 53 −09 −5
Aretjäll Ralph, V. Kristinelundsvägen 30 A, 217 48 MALMÖ, 0721-88 98 87 −69 −10
Arhan Mustafa, Almlyckegränd 2, 217 74 MALMÖ, 040-26 00 70 −67 −10
Ask Christian, Ponnyvägen 2, 245 38 STAFFANSTORP, 046-270 12 52 −06 −5
Askaner Krister, Gyavägen 24 B, 236 37 HÖLLVIKEN, 040-12 47 67 −04 −6
Aspegrén Anders, Rådhusgatan 1, 239 30 SKANÖR, −65 −10
Aspegrén Richard, Västergatan 11, 239 30 SKANÖR, 0761-17 78 79 −98 −9
Aspegrén Ulric, Hedåkersvägen 26, 217 64 MALMÖ, 046-18 46 96 −95 −4
Attin Mats, Örtoftagatan 11, 216 20 MALMÖ, 040-15 05 12 −12 −3
Austadius Richard, Våruddsringen 69, 127 41 SKÄRHOLMEN, 0702-35 53 00 −98 −1
Axlin Gert, Furirgatan 7, 212 33 MALMÖ, 040-49 67 80 −04 −8
Idoffs Fastighets AB
040-125531 och 0707-277529
Södra Förstadsgatan 31, 211 43 MALMÖ
E-post: [email protected]
126
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
B
Bager Peter, Petersborg, 230 42 TYGELSJÖ, 040-46 71 23 −87 −2
Bardosson Sigvard, Svanevägen 34, 222 29 LUND, 046-15 19 27 −94 −9
Barnekow Hans, Vallbovägen 29, 239 42 FALSTERBO, 040-47 56 60 −11 −4
Barnutz Carl-Martin, Ahornweg 24, D-21465 REINBEK, −78 −3
Bendz Lennart, Mellangatan 18, 239 30 SKANÖR, 040-47 12 62 −04 −9
Bengtsson Erno, Fredsgatan 26 C, 263 38 HÖGANÄS, 042-34 07 54 −03 −7
Bengtsson Göran, Prästavägen 275-9, 263 91 HÖGANÄS, 042-33 13 19 −98 −2
Bengtsson Jan-Olof, Blåmesvägen 20, 234 32 LOMMA, 040-41 40 20 −84 −9
Bengtsson Jerry, Bellevuevägen 68, 216 19 MALMÖ, 040-16 29 16 −85 −5
Bengtsson Jonas, Spångatan 32 C, 211 53 MALMÖ, −98 −9
Bengtsson Leif, Gyavägen 4A, 236 37 HÖLLVIKEN, 040-45 31 55 −15 −4
Berg Lars, Vallbovägen 10, 239 42 FALSTERBO, 040-47 00 33 −04 −9
Bergenheim Håkan, Drottensgatan 8 , 222 23 LUND, 046-12 36 62 −93 −9
Berggren Krister M, Sergels väg 14 B, 217 57 MALMÖ, 0766-26 71 10 −06 −9
Bergman Anders, Strandbadsvägen 4, 239 42 FALSTERBO, 040-47 57 33 −10 −5
Bergqvist Lars, Regementsgatan 31A, 217 53 MALMÖ, 040-26 45 99 −04 −7
Bernström Tobias, Hults väg 8, 263 58 HÖGANÄS, 042-18 18 63 −81 −9
Berntsen Jan, Galärgatan 1, 234 42 LOMMA, 040-41 44 69 −72 −9
Berntsen Ulf, Borgmästarevägen 1, 237 31 BJÄRRED, 046-29 11 40 −70 −9
Beyrond Robert, Ellenhill 6, 217 74 MALMÖ, 040-98 00 77 −60 −9
Birath Staffan, Grönegatan 2, 211 27 MALMÖ, 0709-61 08 59 −11 −5
Bjurman Torsten F, Box 4079, 203 11 MALMÖ, −76 −9
Björklund Göran, c/o Karlsson, Roslins väg 9, 217 55 MALMÖ, 0703-41 89 39 −05 −9
Blom Anders, Trollsjövägen 75, 237 33 BJÄRRED, 046-29 38 71 −11 −1
Blom Leif, Gullregnsvägen 127 B, 224 56 LUND, 046-12 24 42 −12 −4
Blomkvist Bo, Ulriksbergspromenaden 38, 352 46 VÄXJÖ, 0470-234 21 −87 −9
Blosfeld Paul, c/o Henrik Blosfeld, Box 62016, 200 62 MALMÖ, −69 −9
Bodin Magnus, Nordanväg 14, 222 28 LUND, 046-501 36 −13 −4
Bogatyrev Mikhail, Slöjdgatan 8 B, 214 21 MALMÖ, 040-19 37 52 −03 −9
Borg Gustaf, Talltitevägen 13, 237 36 BJÄRRED, 046-29 49 09 −91 −9
Brantfelt Per, Marietorps allé 9, 217 75 MALMÖ, 0735-20 03 00 −07 −3
Brodde Tomas, Ynglingagatan 12, 217 74 MALMÖ, 040-15 66 92 −86 −9
Bruzæus Mats, Tegnérgatan 57, 216 14 LIMHAMN, 040-15 19 25 −04 −5
Brynielsson Christer, Tessins väg 6, 217 58 MALMÖ, 040-51 12 09 −07 −9
Buttler Jakobsen Björn M, Hökvägen 17, 239 32 SKANÖR, 040-47 58 00 −75 −10
Bülow Bjarne, Iliongränden 35 lgh 43, 224 72 LUND, 046-14 54 62 −07 −8
127
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Bülow Fredrik, Östra Vallgatan 7, 223 61 LUND, 046-15 21 27 −03 −5
Bülow Karl Johan, Iliongränden 43, 224 72 LUND, 0702-30 24 21 −13 −4
Bülow Nielsen Pontus, Ola Hanssonsgatan 8 A, 217 59 MALMÖ, 040-26 00 13 −98 −3
Bäckstedt Jan, Korsörvägen 4 B, 217 47 MALMÖ, 040-611 25 73 −03 −9
C
Carlberg Carl-Eric, Storhällagatan 46 F, 212 30 MALMÖ, 040-49 02 80 −76 −11
Carlberg Gustav, Allégatan 18, 234 32 LOMMA, 0702-32 44 06 −14 −1
Carleheden Sten-Åke, Margaretavägen 3 A, 222 40 LUND, 046-30 64 60 −89 −9
Casagrande Joakim, Ängsgatan 2, 232 35 ARLÖV, 040-18 42 76 −11 −7
Ceder Ken, Stora Fiskaregatan 15 F, 222 24 LUND, 0708-23 56 80 −08 −7
Cederhag Jörgen, Ribersborgsvägen 15 B, 217 53 MALMÖ, 040-98 07 86 −87 −9
Christensen Dennis, Hyvelplan 4, 218 71 TYGELSJÖ, 0709-90 44 40 −07 −8
Christensson Börje, Stenöregatan 70, 218 31 BUNKEFLOSTRAND, 040-51 09 11 −82 −8
Christensson Lars, Roslättsvägen 257, 233 92 SVEDALA, 040-40 36 78 −03 −6
Christerson Olof H, Olma Gård, 268 90 SVALÖV, 0703-21 65 80 −06 −7
Christoffersson Evert, Ensittarvägen 23, 216 21 MALMÖ, 040-15 70 50 −71 −10
Corlin Christer, Fågelbacksgatan 11 F, 2 tr, 217 44 MALMÖ, 040-23 88 80 −68 −10
Crusenvinge Christer, Bivarödsvägen/Pl 3313, 289 90 KNISLINGE, 044-652 02 −07 −7
Custance Tino, Ginstgatan 11, 218 36 BUNKEFLOSTRERAND, 0708-58 88 17 −10 −5
D
Daag Anton, Östra Kristinelundsvägen 18A, 217 48 MALMÖ, 0722-50 46 91 −13 −4
Dagsberg Leif, Balladvägen 4, 245 42 STAFFANSTORP, 046-24 66 55 −11 −3
Dahlberg Jerry, Bygärdesvägen 33, 216 21 MALMÖ, 040-13 21 22 −86 −9
Dahlgren Bo I, Storgatan 10, 232 31 ARLÖV, 040-43 39 11 −70 −10
Dahlqvist Ingvar, Regementsgatan 20, 211 42 MALMÖ, 040-12 96 80 −06 −8
Davidsson Sune, Sundskajen 2, 216 43 LIMHAMN, 040-36 75 65 −83 −9
Dejenfelt Hans, Segeltorpsgatan 13, 216 23 MALMÖ, 040-27 10 40 −90 −9
Detter Leif, Mellanhedsgatan 23, 217 73 MALMÖ, 040-15 25 76 −81 −9
Diurhuus-Gundersen Eskil, Barsebäcksgatan 61, 216 20 MALMÖ, 040-15 89 29 −59 −9
Dobas Stefan, Roskildevägen 9B, 217 46 MALMÖ, 040-27 15 76 −10 −6
Dorninger Carl, Möllevägen 24 B, 236 31 HÖLLVIKEN, −09 −1
Düring Stefan, Docentens väg 8, 291 94 KRISTIANSTAD, 044-10 29 36 −99 −4
Advokat Karl Henrik Östberg AB
Tel: 076-00 66 110. E-post: [email protected]
Malmö: Regementsgatan 14. Svedala: Svedala Trade Center
Fullservicebyrå i Malmö och Svedala för både privatpersoner och företag
128
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
E
Echered Göransson Niclas, Solskiftet 10, 274 31 SKURUP, 0701-19 76 14 −12 −2
Edling Jan, De Geersgatan 14, 115 29 STOCKHOLM, 0706-62 12 79 −67 −9
Edström Gunnar, Limhamnsvägen 22 C, 217 59 MALMÖ, 040-611 65 05 −00 −9
Edström Sten, Hotellvägen 12 A, 262 61 ÄNGELHOLM, 0431-535 55 −66 −6
Eidefors Per, Fridhemstorget 20 B, 217 53 MALMÖ, −05 −5
Ejlertsson Ingemar, Stinsens Trädgata 47, 263 38 HÖGANÄS, 04234 30 62 −11 −4
Ek Jan, Mölledalsgatan 103, 212 40 MALMÖ, 040-29 44 22 −92 −10
Ekegren Tord, Skoghemsvägen 2 B, 217 74 MALMÖ, 040-26 00 98 −82 −9
Eklund Paul, Limhamnsvägen 18A, 217 59 MALMÖ, 0709-47 50 72 −12 −4
Ekstén Martin, Biblioteksgatan 32, 230 40 BARA, 040-30 50 01 −08 −6
Ekström Ingemar, Sven Jonssons gata 4 a, 302 27 HALMSTAD, 035-13 32 39 −81 −10
Ekström Mikael, Topasvägen 9, 246 34 LÖDDEKÖPINGE, 0733-22 01 32 −13 −4
Elander Bo, S:t Laurentiigatan 12 C, 222 21 LUND, 046-14 58 16 −04 −6
Elmqvist Rickard, Östra Promenaden 1 B, 211 28 MALMÖ, 040-26 03 07 −11 −6
Enberg Peter, Sveciagatan 20, 216 18 LIMHAMN, 040-15 29 57 −14 −1
Eneheim Lars-Erik, Tessins väg 19 A 7v, 217 58 MALMÖ, 040-91 95 66 −74 −9
Eneskär Magnus, Oshögavägen 53, 238 32 OXIE, 040-54 40 50 −07 −7
Engholm Lennart, Box 53, 231 21 TRELLEBORG, 0410-144 70 −93 −9
Ericsäter Jan, Kringelhejdevägen 18, 239 41 FALSTERBO, 040-47 01 19 −11 −5
Eriksson Lennart, Albinsrogatan 3 F läg 207, 214 67 MALMÖ, 040-49 38 31 −78 −11
Eriksson Sven, Idunavägen 25, 216 19 MALMÖ, 040-15 89 70 −99 −2
Ernhagen Leif, Stora Södergatan 57 A, 222 23 LUND, 046-12 52 55 −59 −9
Ersson Stefan, Turning Torso 152, 211 15 MALMÖ, 040-611 31 57 −07 −7
Eskilson Per, Skomakaregatan 10 A, 211 34 MALMÖ, 040-30 26 30 −94 −7
Ewald Bo, Allgatan 34, 272 32 SIMRISHAMN, 0414-175 50 −96 −10
F
Fahl Henrik, Köpenhamnsvägen 105 B, 217 75 MALMÖ, 040-26 97 91 −96 −11
Fahl Magnus, Joelsgatan 11, 215 67 MALMÖ, 040-19 00 48 −08 −7
Fahl Patrik, Sergels väg 14 B, 217 57 MALMÖ, 040-26 78 85 −03 −9
Fahlback Lennart, Vårhaga gränd 31, 239 40 FALSTERBO, 040-611 12 25 −88 −11
Falck Hans, Kattesund 8, 222 23 LUND, 046-211 41 44 −03 −5
Falk Göte, Köpenhamnsvägen 5 D 4 tr, 217 43 MALMÖ, 040-91 53 15 −58 −10
Falk Svante, N. Sparvstyckevägen 23 A, 239 32 SKANÖR, 040-47 58 21 −75 −9
Fehrm Sven, Box 1170, 221 05 LUND, 046-12 11 27 −72 −10
129
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Forkstam Bo, Diakongatan 49, 216 23 MALMÖ, 040-13 71 01 −99 −9
Forsell Åke, Råbygatan 9 C, 223 61 LUND, 046-14 06 14 −95 −9
Forsgren Mats, Skolgatan 20, 276 60 SKILLINGE, 0414-302 06 −83 −10
Forslund Lars-Göran, Vetevägen 10, 291 62 KRISTIANSTAD, 044-21 98 44 −64 −9
Frank Hans-Peter, Kävlingevägen 20, 244 60 FURULUND, 046-71 00 78 −96 −10
Fredin Hans, Sunnanvägen 1, 239 42 FALSTERBO, 040-47 33 26 −09 −6
Frogner Kockum Paul, Bygatan 6, 276 30 BORRBY, 0701-91 88 63 −08 −8
Fröberg Staffan, Rödklintsgatan 2, 233 37 SVEDALA, 0708-13 06 95 −00 −9
Fuxner Arne, Höllviksstrandsvägen 35 B, 236 38 HÖLLVIKEN, 040-45 43 08 −93 −10
Färnström Jonas, Dvalins gränd 4, 224 74 LUND, 0768-93 12 43 −13 −4
G
Gnosspelius Gösta, Tornaplatsen 6, 223 63 LUND, 046-211 05 94 −94 −9
Goldberg Rolf, Slåttervägen 10, 239 31 SKANÖR, 040-47 31 76 −04 −8
Golrup Daniel, Laddarevägen 1, 281 51 HÄSSLEHOLM, 0702-32 36 00 −13 −2
Granquist Lars, Arbäcksgatan 9, 216 20 MALMÖ, 040-15 43 36 −73 −11
Green Per-Göran, Regementsgatan 56 A, 217 48 MALMÖ, 040-91 10 92 −88 −9
Guardado Lundqvist André, Blekingsborgsgatan 11, 211 63 MALMÖ, 0766-44 04 34 −13 −4
Gullstrand Anders, Mejerigatan 32, 235 31 VELLINGE, 040-42 06 38 −02 −9
Gumaelius Oscar, Betulastigen 71, 212 32 MALMÖ, 0707-15 55 27 −01 −9
Gunnarsson Tomas, Klostergatan 5, 211 47 MALMÖ, 040-30 47 07 −83 −9
Gustafsson Hans, Kastanjevägen 7, 245 38 STAFFANSTORP, 046-25 69 54 −07 −7
Gustafsson Åke, Sorlabäcksgatan 9, 216 20 MALMÖ, 040-13 85 60 −03 −8
Gustavsson Sven-Erik, Bjerehov 4 B, 237 34 BJÄRRED, 046-29 43 87 −02 −9
Gyllenberg Mats, Båtsmansgränd 3, 230 44 MALMÖ, 040-15 03 92 −81 −2
Gyllin Knut, Strandfyndsvägen 2, 231 76 BEDDINGESTRAND, 0410-256 56 −05 −8
H
Hallberg Leif, Bofinksgatan 8, 235 37 VELLINGE, 040-42 14 72 −70 −11
Hallström Gösta, Mäster Palmsgatan 7 D, 211 58 MALMÖ, 040-611 36 26 −11 −6
Hammar Lars, Heingebergsvägen 37-2, 275 68 VOLLSJÖ, 0416-300 83 −87 −9
Hammar Olle, Järnåkravägen 5B, 222 25 LUND, 046-13 78 69 −14 −2
Hankell Lars Åke, Midgårdsgatan 49, 216 19 MALMÖ, 040-13 99 31 −56 −11
Hankell Mats, Norra Vallgatan 98 A, 211 22 MALMÖ, 040-611 42 90 −73 −10
Hansen Bill, Transtigen 13, 216 19 MALMÖ, 040-16 12 85 −95 −10
Hansson Anders, Fiskarevägen 28, 236 35 HÖLLVIKEN, 040-45 04 74 −07 −6
130
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Hansson Claes-Göran, Östra Gyeholmsvägen 19 D, 239 31 SKANÖR, 040-47 22 59 −11 −5
Hansson Roland, Ida Nilssons gata 44, 238 41 OXIE, 040-54 75 92 −80 −6
Havstad Erik, Sävstaholmsgatan 28, 212 24 MALMÖ, 040-93 90 00 −02 −9
Hector Lars, Drottningtorget 3, 211 25 MALMÖ, −02 −6
Hedberg Carl, Margaretas väg 6, 239 40 FALSTERBO, 040-47 00 05 −01 −4
Hedberg Hankell Hampus, Västergatan 31 B, 211 21 MALMÖ, 040-661 08 95 −05 −7
Hedlund Claes, Husarvägen 19, 237 32 BJÄRRED, 046-29 28 59 −81 −9
Heimgård Göran, Råkvägen 3, 237 36 BJÄRRED, 046-29 20 56 −11 −5
Heldmann Douglas, Skvadronsgatan 25, 217 49 MALMÖ, −93 −8
Helgesson John, Låglandsgatan 15, 216 11 LIMHAMN, 040-15 57 15 −68 −10
Helgesson John O., Dalgången 9, 182 74 STOCKSUND, 0706-99 37 05 −95 −9
Helgesson Per, Ludvigsbergsgatan 37, 118 23 STOCKHOLM, 0768-71 50 84 −98 −6
Helgesson Rolf, Axel Olsons Gata 10 , 302 27 HALMSTAD, 035-18 65 32 −42 −8
Hellberg Christian, Regementsgatan 33 C, 217 53 MALMÖ, 040-26 37 29 −95 −10
Henriksson Sture, Möllevägen 25 C, 236 31 HÖLLVIKEN, 040-45 34 87 −86 −9
Herslid Ingemar, Roskildevägen 3 A, 211 47 MALMÖ, 040-97 02 02 −96 −9
Herslow Robert, Scaniagatan 37, 216 18 MALMÖ, 040-16 01 62 −01 −8
Herslow Bergman Erik, Konventsgatan 4, 216 22 LIMHAMN, 040-26 67 18 −04 −8
Herslöf Lars, Östra Hyllievägen 19, 216 21 MALMÖ, 040-13 86 10 −90 −9
Hervelius Carl, Lugna Gatan 38 6 tr, 211 60 MALMÖ, 040-611 33 88 −56 −11
Hildebrand Jonas, Skolgatan 11, 223 61 LUND, 0736-00 27 95 −08 −6
Hirdbo Göran, Rudbecksgatan 131 A, 216 20 MALMÖ, 040-91 21 82 −97 −9
Hjort Lars, Kalkstensvägen 21 lgh 1201, 216 32 LIMHAMN, 040-45 12 04 −09 −3
Hjort Sven-Erik, Evedalsgatan 4 A, 243 32 HÖÖR, 0413-210 96 −53 −11
Holm Carl-Otto, Fersens väg 4, 211 42 MALMÖ, 040-47 52 84 −91 −9
Holm Hans, Bagaregatan 1, 216 18 LIMHAMN, 040-15 24 12 −12 −4
Holm Karl-Erik, Tessins väg 2, 217 58 MALMÖ, 040-26 55 07 −75 −11
Holmer Magnus, Skyttelinjen 247, 226 49 LUND, 046-14 73 22 −11 −3
Holmgren Magnus, Peder Porses väg 5, 218 72 TYGELSJÖ, 0707-60 17 46 −10 −3
Holmström Anders, Grävlingevägen 3, 239 34 SKANÖR, 040-47 27 55 −11 −5
Holmström Lars, Stefan Löfvings väg 21, 239 31 SKANÖR, 040-47 56 23 −14 −2
Holst Fredrik, Köpenhamnsvägen 16B, 217 43 MALMÖ, 040-26 97 56 −14 −2
Holst Ingvar, Cederströmsgatan 1, 254 33 HELSINGBORG, 042-28 27 60 −04 −10
Holst Krister, Sergels väg 13 C, 217 57 MALMÖ, 040-26 00 74 −07 −7
Homann Niels, Riddaregatan 33, 216 19 LIMHAMN, 040-16 48 26 −75 −9
Hommerberg Henrik, Frejagången 4, 235 35 VELLINGE, 040-47 16 65 −78 −9
Houltzén Bengt, Båtbyggaregatan 222, 216 42 LIMHAMN, 040-51 11 15 −91 −9
Howegård Bertil, Trollsjövägen 100, 237 33 BJÄRRED, 046-29 23 72 −02 −9
Hultgren Jan, Åbroddsgränden 4, 281 33 HÄSSLEHOLM, 0707-56 50 11 −03 −9
131
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Hydbom Olle, Lars Christers väg 1, 224 78 LUND, 046-12 31 15 −99 −9
Hydbom Per, Sunnanväg 201, 216 17 LIMHAMN, 040-51 12 32 −00 −7
Håhus Ola, Villa Tuna, Kullavägen 16, 232 51 ÅKARP, 040-46 02 10 −84 −10
Håkansson Andreas, Kullagatan 6, 263 38 HÖGANÄS, 0730-88 11 87 −11 −4
Håkansson Bengt, Bispgatan 80, 216 22 LIMHAMN, 040-16 03 02 −02 −8
Håkansson Claes, Marietorps Allé 9, 217 75 MALMÖ, 040-26 29 39 −09 −6
Håkansson Jan Håkan, Stora Västergatan 34 B, 271 35 YSTAD, 0411-166 00 −63 −9
Håkansson Jörgen L-A, Regementsgatan 14, 211 41 MALMÖ, 040-45 34 03 −95 −9
Håkansson Lars, Viarpsgatan 18, 216 22 LIMHAMN, 040-13 41 75 −94 −9
Håkansson Sven-Inge, Kristianstadsgatan 2, 214 23 MALMÖ, 040-97 97 16 −95 −1
Häll Mikael, Kalkbrännerigatan 21, 216 11 LIMHAMN, 040-611 42 70 −02 −4
Härdig Mikael, Lönnkrogsvägen 5 E, 236 41 HÖLLVIKEN, 040-45 51 64 −04 −6
Höglund Mats, Falsterbovägen 91 B, 236 51 HÖLLVIKEN, 040-26 57 43 −99 −9
Höglund Sven, Sjögatan 4, 234 39 LOMMA, 040-41 03 77 −55 −9
Hörnsten Gunnar, Södra Ljungväg 1, 244 65 FURULUND, 046-71 11 71 −13 −4
I
Idoff Lars, Cementgatan 29 B, 216 18 LIMHAMN, 040-15 43 83 −88 −9
Insley Peter, Sagoliden 30, 216 20 MALMÖ, 040-262 78 52 −10 −4
Ivestedt Göran, Krankajen 12, 211 12 MALMÖ, 040-98 27 93 −85 −9
J
J:son Green Hans, Gustaf Rydbergs gata 13B, 217 55 MALMÖ, 0702-66 67 75 −14 −2
Jacobsson Christer, Limhamnsvägen 22 B, 217 59 MALMÖ, 040-12 74 12 −03 −9
Jacobsson Göran, Östra Förstadsgatan 9 A, 211 31 MALMÖ, 040-611 91 74 −98 −11
Jakobsson Anders, Box 4441, 203 15 MALMÖ, 0736-26 53 90 −84 −9
Jakobsson Axel, Östanväg 18, 217 74 MALMÖ, 0701-43 12 52 −07 −7
Jakobsson Patric, Östanväg 18, 217 74 MALMÖ, 040-15 21 54 −75 −11
Jakobsson Pontus, Vimpelgatan 21, 211 14 MALMÖ, 0706-10 90 49 −97 −9
Jakobsson Rickard, Eliassons väg 4, 271 45 YSTAD, 040-26 49 35 −89 −4
Jakobsson Urban, Tessins väg 19 B, 217 58 MALMÖ, −00 −8
Jangbro Peter, Östra Kristinelundsvägen 5, 217 48 MALMÖ, 040-26 61 66 −00 −9
Jangvall Henrik, Backsippevägen 5, 236 65 HÖLLVIKEN, 040-45 51 65 −14 −2
Jansson Gunnar, Häradsuddsvägen 1, 272 95 SIMRISHAMN, 0414-244 12 −70 −10
Janstad Anders, Krågeholmsvägen 166, 233 38 SVEDALA, 040-40 15 22 −97 −4
Jellhede Stig, V. Fasanvägen 22, 236 42 HÖLLVIKEN, 040-45 34 72 −74 −9
Jerre Jan, Majgården, Mästocka, 312 92 LAHOLM, 0430-911 33 −89 −9
132
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Johannisson Dick, Midgårdstorget 6, 216 19 MALMÖ, 040-15 62 17 −86 −5
Johansson Bengt, Knutstorpsgatan 23, 216 22 LIMHAMN, 040-16 28 94 −79 −9
Johansson Paul, Kråkbärsgatan 38, 234 43 LOMMA, 040-41 05 18 −90 −11
Johansson Per, Trollegatan 3, 271 36 YSTAD, 0411-300 03 −99 −9
Johansson Stefan, Päronvägen 5, 239 42 FALSTERBO, 040-47 23 54 −14 −2
Johansson Sven-Olof, Örtoftagatan 6, 216 20 MALMÖ, 040-16 04 24 −95 −9
Johansson Ulf, Idrottsgatan 3 B, 222 29 LUND, 046-211 09 60 −12 −7
Johnsson Lars, Bolagsgatan 4, 211 44 MALMÖ, 040-12 00 95 −03 −9
Jonasson Kaj Göran, Stensåkervägen 130, 238 33 OXIE, 040-54 74 63 −06 −9
Jungbeck Peter, Trastvägen 9 , 239 32 SKANÖR, 0760-25 19 15 −14 −5
Jungskär Kalle, Ejdergatan 25, 215 67 MALMÖ, 040-692 24 99 −10 −2
Juvéus Rolf, S:t Andreas väg 31 C, 263 57 HÖGANÄS, 0706-80 89 57 −11 −4
Jönsson Carl Fredrik, Helmfeltsgatan 3, 211 48 MALMÖ, 040-30 33 74 −10 −3
Jönsson Per-Eric, Karlarp Mossvägen 6, 243 71 TJÖRNARP, 0451-624 61 −81 −9
Jörgensson Leif, Högbostigen 7, 216 17 LIMHAMN, 040-15 92 44 −94 −7
Jörud Patrik, Gessie Byaväg 11, 235 93 VELLINGE, 040-46 64 46 −11 −3
K
Kalla Milos, Erikslustvägen 30 D, 217 73 MALMÖ, 040-26 13 52 −93 −10
Kalmsjö Niclas, Drottninggatan 6 A, 212 11 MALMÖ, 0735-13 49 64 −06 −8
Karlsson Sune, Badhusgatan 30, 261 30 LANDSKRONA, 0418-43 29 35 −85 −10
Keim Volker, 1153 Chemin De la Martinette, F-83510 LORGUES, 33494737221 −09 −5
Kestrup Lars, Rundelsgatan 16, 235 33 VELLINGE, 040-42 22 69 −01 −7
Kirk Knud, Håstadmöllavägen 13, 225 94 LUND, 0702-69 77 36 −12 −1
Kirsch Dan, Ponnygatan 22, 212 35 MALMÖ, 040-94 74 66 −11 −5
Kjellberg Daniel, Kröngatan 7, 247 53 DALBY, 0731-42 65 43 −12 −3
Kjellberg Torgny, Vegagatan 4, 224 57 LUND, 046-211 00 26 −10 −6
Klang Curt, Centrumgatan 8, 234 33 LOMMA, 040-41 03 53 −85 −10
Klemendz Gunnar, Porsvägen 18, 236 42 HÖLLVIKEN, 040-45 07 45 −08 −4
Korecic Zivko, Rantzowgatan 15, 212 21 MALMÖ, 040-93 01 89 −13 −4
Kotanidis Mikael, Sövdeborgsgatan 21, 216 19 MALMÖ, 040-15 55 48 −90 −3
Kovacs Gabor, Erikslustvägen 36 G, 217 73 MALMÖ, 040-611 65 91 −03 −2
Krohn Berndt, Kringelhejdevägen 28, 239 41 FALSTERBO, 040-47 00 44 −93 −2
Kylander Per, Bagersgatan 4, 211 25 MALMÖ, 040-611 37 40 −81 −9
Kårfeldt Anders, Flaggskeppsgatan 18, 211 14 MALMÖ, 0706-67 17 50 −88 −9
Kärger Nils, Östanväg 111, 216 17 LIMHAMN, 040-16 28 25 −72 −10
Körner Kristian, Ängdalavägen 30, 217 47 MALMÖ, 040-26 08 63 −09 −6
133
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
L
Laks Kristjan, Steffensvägen 50, 236 38 HÖLLVIKEN, 040-45 39 61 −03 −8
Land Sven-Olof, P. A. Hanssons väg 66 B, 215 67 MALMÖ, 040-92 87 72 −04 −8
Langerbeck Peter, Koggens Gränd 1a, 211 13 MALMÖ, 040-46 80 54 −95 −9
Lantz Urban, Stengården, Fru Alstad, 231 96 TRELLEBORG, 040-48 56 59 −03 −9
Larsson Bengt, Roskildevägen 13 B, 217 46 MALMÖ, 040-91 22 43 −01 −7
Larsson Göran, Midgårdsgatan 18, 216 19 MALMÖ, 040-15 44 88 −12 −4
Larsson Ingvar, Ernst Ahlgrensgatan 2 A, 217 59 MALMÖ, 040-42 46 61 −90 −10
Larsson Kaj, Bysmedsgatan 37, 216 23 MALMÖ, 040-13 68 80 −77 −10
Larsson Lennart, Lars Påhls väg 23, 263 52 LERBERGET, 042-33 15 02 −13 −2
Larsson Peter, Tegelgårdsgatan 16, lgh 1203, 211 33 MALMÖ, 040-12 72 78 −11 −5
le Grand Björn, Betaniaplan 1, 211 55 MALMÖ, 040-611 11 16 −77 −9
Leibig Michael, Roddaregatan 18 trp2, 216 12 LIMHAMN, 040-16 43 16 −94 −9
Leijon Thomas, Gerdagatan 4, 223 62 LUND, 046-211 60 27 −88 −9
Lendrop Peter, Parkvägen 14, 370 24 NÄTTRABY, −91 −6
Leo Stefan, Lugna Gatan 31, 211 59 MALMÖ, 0708-14 41 29 −09 −7
Levinsohn Börje, Limhamnsvägen 48, 217 75 MALMÖ, 040-26 75 15 −00 −9
Lidholm Björn, Landsvägen 43, 274 50 SKIVARP, 0411-305 26 −09 −6
Lind Patrik, Skräddarebyn 5A lhg 1306, 218 42 BUNKEFLOSTRAND, 0735-23 74 64 −14 −2
Lindberg Magnus, Perstorpsgatan 19B, 235 33 VELLINGE, 040-12 66 87 −05 −6
Lindell Tommy, Fridhemstorget 20 B, 217 53 MALMÖ, 040-91 85 60 −96 −9
Lindgrén Henrik, Snapphanevägen 12, 283 45 OSBY, 0479-104 50 −13 −5
Lindhe Mikael, Vallmovägen 1, 236 34 HÖLLVIKEN, 0708-58 34 14 −13 −4
Lindow Sven, Parternas gränd 25, 226 47 LUND, 0703-27 38 69 −10 −5
Lindow Torsten, Ekhagegatan 6, 214 59 MALMÖ, 040-96 58 65 −69 −10
Lindquist Petter, Kungsgatan 31, 212 13 MALMÖ, 0737-15 62 65 −11 −4
Lindqvist Per, Trollsjövägen 4, 237 33 BJÄRRED, 046-29 37 13 −12 −5
Lindskog Hans, Ynglingagatan 6, 217 74 MALMÖ, 040-91 48 31 −13 −2
Lindström Lennart, Auravägen 1, 216 18 LIMHAMN, 040-36 82 19 −90 −9
Ljung Henrik A, Talltitevägen 8, 237 36 BJÄRRED, 046-29 29 48 −85 −9
Ljungberg Lars, Betesvägen 17, 247 51 DALBY, 046-20 22 51 −04 −3
Ljungqvist Paul, Ekåsgatan 18, 215 65 MALMÖ, 040-91 41 72 −12 −4
Loberg Clas, Flygelvägen 107, 224 72 LUND, 046-15 50 77 −07 −6
Ludwig Carsten, Tavelgatan 2, 260 50 BILLESHOLM, 042-29 03 20 −69 −9
Ludwig Rolf, Bragegatan 29, 214 46 MALMÖ, 040-96 86 31 −69 −9
Lundberg Robert, Hanehögsvägen 14, 238 35 OXIE, 040-16 06 63 −09 −3
Lunderquist Björn, Svensgårdsgatan 15, 254 75 ÖDÅKRA, 042-20 33 02 −84 −10
Lundkvist Paul, Karabyvägen 340, 244 71 DÖSJÖBRO, 0733-59 34 72 −14 −2
134
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Lundström Lars, Ärtholmsvägen 195, 216 20 MALMÖ, 040-13 13 93 −03 −9
Löfberg Lars, Resedavägen 29, 232 53 ÅKARP, 0734-05 10 65 −11 −9
Löfgren Anders, Holmgatan 10 B, 211 45 MALMÖ, 040-611 89 15 −84 −10
Löfgren Olof, Vånggatan 13, 239 30 SKANÖR, 040-47 19 41 −13 −5
Löfving Mikael, Östra Tallgatan 17, 252 29 HELSINGBORG, 0735-02 74 54 −13 −2
Lönn Bo, Sundholmsgatan 22, 216 41 LIMHAMN, 040-51 13 32 −12 −5
Löwgren Bo, Böckaregatan 8, 271 42 YSTAD, 0411-742 11 −81 −9
M
Magnusson Lars, Exercisgatan 6, 211 30 MALMÖ, 040-611 85 33 −88 −9
Malm Jonas, Blåmesvägen 12, 234 32 LOMMA, 040-41 33 32 −06 −9
Malmborg Mats, Schottisvägen 15, 245 42 STAFFANSTORP, 046-25 44 39 −03 −8
Malmgren Ulf, Lergöksgatan 76, 215 79 MALMÖ, 040-94 67 46 −07 −1
Malmquist Anders, Blåvingevägen 98, 247 35 SÖDRA SANDBY, 0705-74 31 10 −13 −2
Mark Paul, Halörsvägen 223, 236 91 HÖLLVIKEN, 040-47 52 27 −91 −3
Mattsson Anders, Knutstorpsgatan 4, 216 22 LIMHAMN, 0734-18 87 84 −10 −6
Modigh Ivar, Snäckvägen 9, 236 37 HÖLLVIKEN, 040-45 02 73 −83 −10
Monhagen Thommy, Ärtholmsvägen 211, 216 20 MALMÖ, 040-13 93 20 −80 −11
Munther Ulf, Gussnava Gård, 271 91 YSTAD, 0411-715 60 −03 −8
Månsson Christoffer, Falsterbogatan 20, 214 36 MALMÖ, 0702-47 27 51 −08 −8
Mårtensson Göran, Prästabrunnsgränd 3, 246 57 BARSEBÄCK, 046-14 85 19 −70 −11
N
Nanhed Per, Valborgsgatan 24, 216 13 LIMHAMN, 040-16 42 42 −84 −8
Nelander Ove, Klörupsvägen 83 lgh 1002, 231 56 TRELLEBORG, −73 −10
Nelton Gunnar, Blåklintsvägen 4 A, 245 63 HJÄRUP, 040-46 45 75 −73 −9
Nerbrand Lars, Östergatan 27, 211 25 MALMÖ, 040-97 72 56 −94 −9
Niemand Igor, Bysmedsgatan 33, 216 23 MALMÖ, 040-13 97 95 −98 −9
Nilsén Björn, Sergels väg 4, 217 57 MALMÖ, 040-26 18 16 −06 −7
Nilsson Benke, Häggviksvägen 15, 191 50 SOLLENTUNA, 08-35 66 95 −56 −9
Nilsson Börje, Kalkstensvägen 3 vån 4, 216 32 LIMHAMN, 040-12 08 81 −81 −6
Nilsson Christian, Knutstorpsgatan 57, 216 22 MALMÖ, 0706-39 12 44 −11 −1
Nilsson Jan Erik, Rävahallavägen 6, 432 93 VARBERG, 0340-808 36 −97 −9
Nilsson Jan V, Sandvägen 4, 236 36 HÖLLVIKEN, 040-45 29 07 −00 −9
Nilsson Jerker, Box 1029, 212 10 MALMÖ, 040-49 58 64 −04 −9
Nilsson Kjell B, Amiralsgatan 4, 211 55 MALMÖ, 040-15 76 23 −69 −10
Nilsson Magnus, Björnlundsvägen 23, 274 71 DÖSJEBRO, 046-77 53 79 −11 −5
135
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Nilsson Mats , Ribevägen 18 A, 217 46 MALMÖ, 040-46 42 42 −11 −5
Nilsson Thomas J P, Gamlebäcksgatan 7, 216 21 MALMÖ, 040-13 70 08 −74 −6
Nilsson Thomas V, Slåttervägen 15, 239 31 SKANÖR, 040-47 25 80 −75 −11
Nilsson Thor, S. Förstadsgatan 1, 211 43 MALMÖ, 0709-26 57 58 −04 −10
Nilsson Ulf, Knävångsgatan 8, 239 30 SKANÖR, −89 −8
Nilstoft Mats, Sankt Göransgatan 6, 216 19 MALMÖ, 040-15 28 25 −82 −2
Nord Gustav, Pilstorpsgatan 14, 234 32 LOMMA, 0733-36 51 59 −13 −3
Nordahl Sven, Sundholmsgatan 40, 216 41 LIMHAMN, 040-15 22 28 −09 −8
Nordgren Mats, Ehrensvärdsgatan 15 A, 212 13 MALMÖ, 040-18 55 66 −00 −9
Norén Lars, Sorlabäcksgatan 29 B, 216 20 MALMÖ, 040-13 86 83 −02 −9
Nykvist Kent, Lundavägen 10, 212 18 MALMÖ, 040-26 29 83 −99 −9
Nyman Arne, Granbacksvägen 116, 212 31 MALMÖ, 040-49 44 00 −02 −9
Nyman Victor, Idrottsgatan 7A, 222 29 LUND, 0702-64 33 84 −12 −1
Nyquist Anders, Hornsgatan 11, 234 32 LOMMA, 040-41 64 03 −10 −7
O
Ohlgren Trond, Maglarp 11, 231 93 TRELLEBORG, 0410-33 08 05 −01 −9
Ohlsson Kaj, Kanalgatan 5 C, 211 40 MALMÖ, 040-611 33 25 −89 −10
Ohlsson Nils, Disponentvägen 5, 235 92 VELLINGE, 040-46 63 57 −82 −9
Ohlsson Stefan, Baldersstigen 8, 216 19 MALMÖ, 040-49 47 81 −00 −1
Ohlsson Sven, Mellangatan 42, 239 30 SKANÖR, 040-47 00 96 −67 −9
Ohlsson Thomas, Jörgen Ankersgatan 3 B, 211 45 MALMÖ, 040-12 66 76 −86 −9
Olsén Leif, Regementsgatan 110, 217 51 MALMÖ, 040-26 20 66 −78 −10
Olsson Carl-Göran, Spolegatan 16 A, 222 20 LUND, 0705-14 15 50 −92 −9
Olsson Roland, Åkersnäsgatan 1 B, 212 36 MALMÖ, 040-49 59 38 −10 −7
Olsson Tomas, Onsdagsgatan 5, 216 19 MALMÖ, 040-15 98 79 −09 −4
Olsson Tommy, Stenöregatan 12, 218 31 BUNKEFLOSTRAND, 040-15 85 03 −98 −9
Olsson Torbjörn, Långåkersvägen 19, 217 64 MALMÖ, 040-26 50 03 −13 −4
Oredsson Carl-Magnus, Dansörgatan 18, 215 83 MALMÖ, 040-27 07 53 −08 −6
Orswall Evert, Dammfrivägen 48 A 5 tr, 217 63 MALMÖ, 040-92 74 40 −63 −11
Oxhamre Åke, Björnbärsvägen 4, 239 34 SKANÖR, 0705-12 39 23 −77 −10
136
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
P
Pagels Claes, Kungsgatan 1, 211 49 MALMÖ, 0705-30 91 70 −14 −7
Palm Robert, Ambultsgatan 37, 230 42 TYGELSJÖ, 040-46 96 30 −01 −4
Parnefjord Kenneth, Stefan Löfvings väg 36, 239 31 SKANÖR, 040-47 02 87 −09 −8
Parry David, Flädie Mons Olsvägen 6, 237 97 BJÄRRED, 046-24 71 30 −12 −2
Paulson Jan, Måsvägen 32, 227 33 LUND, 046-13 09 68 −99 −9
Pehrsson Lennart, Danskavägen 16c, 212 29 MALMÖ, 040-29 33 25 −70 −9
Perche Guy, Erik Dahlbersgatan 13, 211 48 MALMÖ, 040-46 41 68 −76 −7
Perleij Rolf, Degebergavägen 104, 275 68 VOLLSJÖ, 0709-73 90 83 −09 −7
Persson Bengt, Höjeågatan 259, 234 33 LOMMA, 040-41 01 78 −99 −3
Persson Christer, Sjöstens Guda 7, 263 52 LERBERGET, 042-34 93 28 −99 −5
Persson Curt, Hedåkersvägen 12, 217 64 MALMÖ, 040-13 12 78 −79 −9
Persson Jan-Ingvar, Sillesjövägen 357-33, 274 94 SKURUP, 0410-293 63 −92 −9
Persson Johan, Jordabalksvägen 52, 226 57 LUND, 0703-16 83 43 −11 −5
Persson Jonas, Ullvidegatan 9, 212 31 MALMÖ, 040-30 09 97 −10 −5
Persson Jörgen, Sallerups Byväg 7, 212 36 MALMÖ, 040-49 22 25 −89 −9
Persson Lars-Gunnar, Marietorps Allé 5 B, 217 75 MALMÖ, 040-26 08 12 −83 −9
Persson Magnus, Krutmeijersgatan 8 C, 217 41 MALMÖ, 040-26 53 38 −07 −7
Persson Morten, Bergsgatan 1, 211 54 MALMÖ, 0702-05 60 10 −08 −6
Persson Per W, Södra Promenaden 39 A; 4 vån, 211 38 MALMÖ, 040-26 29 66 −61 −11
Persson Rune, Bankgatan 5, 235 31 VELLINGE, 040-42 06 21 −10 −6
Persson Staffan, Köpenhamnsvägen 66 F, 217 71 MALMÖ, 040-26 11 23 −77 −6
Persson Thorvald, Marietorps Allé 7, 217 75 MALMÖ, 040-26 62 96 −06 −6
Persson Åke, Regementsgatan 52 A, 217 48 MALMÖ, 040-26 15 37 −85 −10
Peterson Bertil, Högerudsgatan 24 B, 216 14 LIMHAMN, 040-15 85 63 −77 −9
Peterson Kjell, Mossheddinge, 245 91 STAFFANSTORP, 040-44 12 12 −08 −6
Peterson Lars-Erik, Fiskebäcksgatan 22, 216 20 MALMÖ, 040-13 15 40 −75 −10
Peterson Mats, Dammsagervägen 20, 239 42 FALSTERBO, 040-47 51 12 −00 −9
Pettersson Thomas, Helmfeltsgatan 8, 211 48 MALMÖ, 040-15 02 51 −00 −6
Påhlsson Thomas, Morkullevägen 71, 237 36 BJÄRRED, 046-29 37 50 −02 −9
R
Rahr Jerker, Köpenhamnsvägen 41 B, 217 71 MALMÖ, 0705-18 39 57 −14 −2
Rasmusson Alf, Solrosvägen 51, 260 40 VIKEN, 042-23 75 68 −96 −9
Rasmusson Leif, Dressinvägen 4, 245 63 HJÄRUP, 040-46 13 10 −98 −9
Regnér Jonas, Östra Stallmästaregatan 18 A, 217 49 MALMÖ, 0708-91 41 25 −91 −9
Renmarker Kay, Victoria Park, Kalkstensvägen 11, 216 32 LIMHAMN, 040-42 33 00 −68 −9
137
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Rennstam Karl Henrik, Blekingegatan 14A, 118 56 STOCKHOLM, 08-52 70 29 77 −99 −7
Rennstam Ola, Flintbacken 8 lgh 1604, 118 42 STOCKHOLM, 035-12 32 59 −94 −7
Revstedt Johan, Erikslustvägen 30 D, 217 73 MALMÖ, 040-26 20 64 −90 −10
Ringman Peder, Kyrkogatan 1 lgh 1301, 211 22 MALMÖ, 040-43 11 20 −87 −10
Risén Mikael, Slussplan 3A, 211 30 MALMÖ, 0733-44 41 39 −95 −10
Roos Håkan, Rådjursstigen 16, 236 41 HÖLLVIKEN, 040-45 08 85 −85 −7
Roos Magnus, Kilinge 2039, 280 64 GLIMÅKRA, 044-424 21 −13 −5
Rosberg Hans-Eric, V Rönneholmsvägen 48C, 217 41 MALMÖ, 040-40 10 74 −07 −8
Rosberg Jan, Sunnanväg 6 P 8 tr, 222 26 LUND, 046-12 16 33 −02 −9
Rosén Per-Göran, Södra vägen 19 , 223 58 LUND, 046-20 95 84 −75 −10
Rosengren Urban, Turning Torso lgh 221, 211 15 MALMÖ, 0708-47 54 02 −08 −3
Rosenquist Tony, Lönngatan 16 lgh 1105, 214 49 MALMÖ, 0761-94 44 54 −02 −9
Rosqvist Niclas, Björnbärsgatan 8, 212 29 MALMÖ, 040-93 91 05 −10 −6
Rothman Erik, Oppundavägen 33, 122 48 ENSKEDE, 0707-70 05 31 −09 −3
Rudnert Anders, Kirsebergsgatan 8, 212 20 MALMÖ, 040-93 62 06 −81 −9
Rydelius Johan, Östergatan 4, 235 33 VELLINGE, 040-42 97 10 −96 −10
Rydell Lars-Erik, Norregatan 1, 239 40 FALSTERBO, −86 −2
Rydén Anders, Böste Strandväg 57, 231 92 TRELLEBORG, 0410-233 40 −86 −8
Rylander Håkan, Severin Cavallinsgata 16, 235 35 VELLINGE, 040-16 14 21 −97 −8
Rönnerberg Fredrik, Köpenhamnsvägen 84, 217 71 MALMÖ, 040-26 11 10 −09 −2
S
Samuelsson Anders, Isbergs gata 20, 211 19 MALMÖ, 040-91 85 76 −84 −9
Sandberg Anton, Hallingsgatan 6 A, lgh 1105, 217 63 MALMÖ, 0700-30 21 56 −12 −4
Sandberg Eric, Ribevägen 6 D, 217 46 MALMÖ, 040-26 55 72 −08 −8
Sande Carl, Kungsgatan 8, 302 45 HALMSTAD, 035-10 35 32 −94 −9
Sande Patrik, Roskildevägen 15 A, 217 46 MALMÖ, 040-26 00 28 −84 −10
Schau Oscar, Klostergatan 5, 211 47 MALMÖ, 0707-14 59 34 −13 −4
Schmidt Bertil, Färgaregatan 18, 441 30 ALINGSÅS, 0322-161 31 −59 −9
Selim Björn, Stora Kvarngatan 53, lgh 673, 211 29 MALMÖ, 0709-10 15 84 −10 −4
Sellert Ola, Mellanvångsvägen 41, 223 55 LUND, 040-665 56 00 −96 −9
Sellgren Staffan, Val des Seigneurs 92, BE-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, 3227677835 −59 −8
Semmelweis Anders, Friisgatan 6B, 211 46 MALMÖ, −12 −4
Simonsen Niels, Sparvgatan 22, 235 37 VELLINGE, 040-42 43 31 −84 −11
Sjöholm Hans-Erik, Strandgatan 2, 216 12 LIMHAMN, 040-15 03 75 −09 −6
Sjöholm Staffan, Remontgatan 33, 212 35 MALMÖ, 040-94 66 43 −12 −4
Sjökvist Henrik, Nöbbelövskyrkoväg 53, 226 53 LUND, 046-15 07 46 −12 −4
Sjöquist Lars-Åke, N Vallgatan 4, 223 62 LUND, 0733-33 77 79 −67 −9
138
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Sjöstedt Sven, Topasvägen 29, 246 34 LÖDDEKÖPINGE, 0733-30 89 10 −08 −7
Sjöström Johan, Södergatan 6, 275 31 SJÖBO, 0707-43 58 80 −12 −4
Skoog Gunnar, Fridhemsvägen 25, 217 74 MALMÖ, −69 −9
Sköld Gert, Klågerupsvägen 412, 212 36 MALMÖ, 040-49 02 48 −01 −6
Smedberg Johan, Slånbärsvägen 6, 245 44 STAFFANSTORP, 046-25 89 85 −14 −2
Smith Tore, Box 43, 239 21 SKANÖR, −69 −5
Stenman Bengt, Jeppsagård 4A, 245 45 STAFFANSTORP, 046-25 26 46 −01 −9
Stenqvist Erland, Erikslustvägen 42 E, 217 73 MALMÖ, 040-15 07 17 −06 −9
Stenström Torbjörn, Skallgången 8, 226 52 LUND, 046-12 80 06 −12 −2
Stråhlén Sven, Spovgränd 6, 239 42 FALSTERBO, 040-47 24 29 −57 −9
Ström Martin, Ringkragevägen 45, 218 73 TYGELSJÖ, 040-26 69 05 −15 −2
Ström Mikael, Skepparegatan 18, 239 30 SKANÖR, 040-47 35 38 −74 −9
Strömberg Bo, Limhamnsväg 10c, 217 59 MALMÖ, 040-16 16 96 −10 −3
Strömland Magnus, Krikongatan 6, 212 28 MALMÖ, 040-29 13 08 −90 −10
Ström-Olsen Helge, Annebergsgatan 15 B, 214 66 MALMÖ, 040-54 41 10 −95 −9
Sundewall Dag, Höllvikstrandsvgen 8 B, 236 38 HÖLLVIKEN, 040-45 28 84 −11 −5
Sundqvist Johan, Sjögränden 7 B, 236 31 HÖLLVIKEN, 040-45 49 66 −07 −9
Svanberg Martin, Storgatan 6 B lgh 1102, 262 32 ÄNGELHOLM, −87 −7
Svanström Bo, Svampvägen 12, 290 12 ÅHUS, 0727-44 10 23 −71 −7
Svenburg Oskar, Erikstorpsgatan 13B, 217 54 MALMÖ, 0735-45 62 97 −14 −2
Svenburg Peter, Märgelgatan 4, 216 11 LIMHAMN, 040-15 62 97 −06 −8
Swenson Stefan, Andersens väg, 167 63 BROMMA, −77 −6
Swenson Tomas, John Lundvallsgatan 59 , 218 31 BUNKEFLOSTRAND, 040-15 45 03 −74 −9
Svensson Bo, Vasagatan 13, 291 53 KRISTIANSTAD, 044-12 14 80 −04 −2
Svensson Ingemar, Södergatan 12, 233 31 SVEDALA, 040--48 31 13 −12 −5
Svensson Kermith, Ernst Ahlgrensgatan 2A, 217 59 MALMÖ, 040-26 44 40 −14 −2
Svensson Olle, Rälsvägen 12 D, 236 51 HÖLLVIKEN , 040-45 62 15 −62 −9
Svensson Rubert, Ljunghustorget 18, 234 34 LOMMA, 0707-85 80 10 −14 −4
Söderström Christian, Caritasgatan 12, 216 18 MALMÖ, 040-15 51 62 −07 −1
T
Tamté Martin, Friisgatan 18, 211 53 MALMÖ, 0737-76 62 72 −10 −2
Tegel Anders, Östra Rönneholmsvägen 9, 211 47 MALMÖ, 040-91 43 47 −08 −7
Thor Mikael, Fiskaregränd 23, 218 38 BUNKEFLOSTRAND, 040-611 18 89 −99 −7
Thorfinn Carl, Höckertsvägen 22, 168 50 BROMMA, 08-34 13 34 −95 −7
Thorlund Gert, Karl XII:S Gatan 11B Lgh 1003, 271 44 YSTAD, 0706-43 98 02 −12 −5
Thorsén Nils-Holger, Thulehemsvägen 61, 224 67 LUND, 046-271 53 66 −66 −11
Thorsén Ulf, Helmfeltsgatan 12, 211 48 MALMÖ, 040-611 63 11 −59 −10
139
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Thorstensson Fredrik, Storgata13, N-6200 STRANDA, 4741356402 −97 −7
Thulin Curt, S.t Ibbsgatan 5 D, 294 31 SÖLVESBORG, 0456-521 76 −84 −10
Thulin Göran, Fjelievägen 18, 227 36 LUND, 0703-44 02 70 −09 −5
Tiljander Svengunnar, Grengatan 5, 212 32 MALMÖ, 040-49 13 07 −12 −4
Torp Alf, Lugna gatan 41, 211 59 MALMÖ, 040-23 31 54 −88 −8
Torpel Göran, V. Rönneholmsvägen 68, 217 41 MALMÖ, 040-26 66 26 −87 −9
Trygg Carl-Magnus, Gunnesbovägen 57, 226 54 LUND, 0707-79 69 25 −09 −7
Trygg Lars, Rudeboksvägen 138, 226 55 LUND, 046-30 48 15 −12 −5
Trägen Lars, Vårvädersvägen 6 A, 222 27 LUND, 046-12 08 81 −08 −1
Tuvesson Jens, Kilian Zollsgatan 15 A, 217 56 MALMÖ, 040-91 89 31 −83 −8
Tånnander Jörgen, Södra Förstadsgatan 6, 211 43 MALMÖ, 040-17 02 30 −98 −7
Tånnander Kjell, Hökvägen 13, 239 32 SKANÖR, 040-47 13 31 −87 −10
U
Uhrbom Lars, Roddaregatan 18, 216 12 LIMHAMN, 0705-64 57 88 −14 −1
Uppling David, Örnvägen 15, 239 32 SKANÖR, 040-47 08 15 −09 −4
V, W
Wahlström Johan, Vasagatan 4 A, 216 12 LIMHAMN, 040-661 11 00 −08 −4
Wahlström Thomas, Jörgen Ankersgatan 5, 211 45 MALMÖ, 040-12 73 86 −11 −5
Wahrgren Jackie, Elvabovägen 36, 236 41 HÖLLVIKEN, 040-45 08 70 −75 −10
Waldehov Arne, Stenöregatan 72, 218 31 BUNKEFLOSTRAND, 040-51 03 57 −14 −2
Vallberg Fredrik, Bispvägen 12, 239 41 FALSTERBO, 040-15 18 12 −10 −5
Walldén Bo, Kasinogatan 5, 211 44 MALMÖ, 040-47 08 39 −09 −8
Wallén Lars, Vävstolsvägen 17, 215 80 MALMÖ, 040-19 04 40 −05 −3
Vallin Anders, Kalkstensvägen 21, 216 32 LIMHAMN, 0708-95 84 55 −13 −4
Wallin Johan, Virentoftagatan 19, 212 32 MALMÖ, 040-611 35 56 −05 −6
Vallin Michael, Järnåkravägen 27 A, 222 25 LUND, 0703-94 39 75 −14 −2
Wallin Torbjörn, Gottåkravägen 22, 236 41 HÖLLVIKEN, 040-45 74 91 −12 −3
Weber Sebastian, Vanåsgatan 15, 216 20 MALMÖ, 040-12 52 83 −09 −6
Weimann Boris, Sandekullsvägen 5, 238 35 OXIE, 040-54 87 36 −68 −11
Wembe Anders, Storkvägen 12, 239 41 FALSTERBO, 040-47 23 90 −97 −9
Wendt Bo, Idunavägen 8 B, 216 19 MALMÖ, 040-16 25 77 −80 −9
Weström Anders, Nöbbelövskyrkoväg 83, 226 53 LUND, 046-12 84 72 −12 −4
Wiberg Thomas, Spättgränd 17, 231 62 TRELLEBORG, 0410-71 14 72 −74 −6
Wickman John, Krabbeholmsvägen 12, 274 51 SKIVARP, 0702-22 07 65 −13 −2
Wickström Martin, Hambovägen 11, 245 42 STAFFANSTORP, 046-25 22 30 −11 −1
140
N amn/adress register A-Ö
Efternamn Förnamn Adress Hemtelefon Inträdesår -Grad
Victor Kent, Box 46, 237 21 BJÄRRED, 046-29 46 06 −96 −9
Widén Håkan, Gråvidegatan 14 D, 212 32 MALMÖ, 040-49 70 12 −01 −9
Wigvall Martin, Repslagaregatan 4 A, 211 21 MALMÖ, −08 −6
Wijkmark Kurt, Vasaltsvägen 58, 269 53 BÅSTAD, 0702-33 76 28 −10 −4
Vikström Håkan, 32, Rue Jean Schoetter, L-2523 LUXEMBURG, −96 −5
Wikström Peter, Sandbackegatan 19, 212 21 MALMÖ, 040-18 20 10 −87 −9
Willenfort Christoffer, Alnögatan 61, 257 32 RYDEBÄCK, 0220-28 28 88 −13 −2
Winbladh Per, Annebergsgatan 15 A, 214 66 MALMÖ, 040-96 53 15 −81 −10
Winquist Arne, Kalendegatan 29 B, 211 35 MALMÖ, 0705-29 54 42 −02 −9
Winqvist Jörgen, Lantvägen 10, 246 33 LÖDDEKÖPINGE, 046-70 99 47 −13 −4
Winther-Hansen Lars, Stora Fiskaregatan 15, 222 24 LUND, 046-590 10 40 −12 −4
Wittström Patrik, Råkvägen, 237 36 BJÄRRED, 046-29 11 05 −01 −5
Wittström Thorsten, Solrosvägen 45, 260 40 VIKEN, 042-23 86 85 −93 −9
Wixell Anders, Skoghemsvägen 2 A, 217 74 MALMÖ, 040-611 44 44 −63 −10
Vogstad Fredrik, Breeze Place, Minamiazabu, Minato ku, 4-7-9, Tokyo, Japan, JP-106-0047 TOKYO, −01−4
Vojacek Ota, Oxievångsvägen 386, 238 39 OXIE, 040-54 80 25 −75 −10
Vojacek-Oredsson Ota, Brigantinvägen 6, 296 37 ÅHUS, 044-140 14 49 −08 −6
von Bülow Anders, Poststugan 349 Box, 211 65 MALMÖ, 040-91 70 09 −96 −9
Wramnell Anders, Väringavägen 2, 236 61 HÖLLVIKEN, 040-45 17 06 −14 −2
Wärn Mikael, Kalkstensvägen 19, 216 32 LIMHAMN, 0705-95 63 43 −09 −7
Wästberg Roger, Södervägen 8, 232 52 ÅKARP, 040-46 13 66 −88 −9
Z
Zieger Rolf, Höskrindegatan 12, 216 21 MALMÖ, 040-13 59 90 −72 −11
Å
Åberg Stefan, Ribevägen 18 D, 217 46 MALMÖ, 040-97 42 28 −12 −5
Åkesson Anders, Södra Förstadsgatan 2, 211 43 MALMÖ, 040-10 09 10 −81 −9
Åkesson Jockum, Kinells väg 6, 236 42 HÖLLVIKEN, 040-45 67 12 −81 −9
Åström Nils, Kryddgatan 9, 271 38 YSTAD, 0734-27 44 85 −06 −8
Ö
Öhman Bo, Vendelsfridsgatan 5 B, 217 64 MALMÖ, 0707-72 60 27 −05 −9
Öhman Karl Johan, Alströmersgatan 4, 216 19 MALMÖ, 040-15 69 18 −01 −9
Östberg Henrik, Strandvägen 41 B, 234 36 LOMMA, 040-41 45 62 −83 −9
Östberg Karl-Henrik, Ternings gata 22, 235 37 VELLINGE, 040-42 12 44 −97 −6
141
142
Mobil RCM 040-49 60 29 0703-49 60 29 vRI 040-49 32 20 0708-12 67 19 OK 0761-17 78 79 OP 040-47 12 62 0705-72 56 11 GH 040-41 40 20 0702-16 89 57 DfDBT/WRedDBT 0766-26 71 10 0708-77 44 56 vI 0709-61 08 59 RH/OIM/Ored 040-51 12 09 0730-34 38 00 ORStf 040-47 58 00 0707-62 06 12 OWM 046-14 54 62 0733-44 59 98 PN 040-611 25 73 0739-44 97 88 P-d-r 0708-23 56 80 vOMsk 0709-90 44 40 vPN 040-27 15 76 0705-74 09 05 OT 040-29 44 22 0706-65 44 22 FA 040-26 03 07 0736-55 68 15 OMHist/RevSupD-n 040-26 97 91 0702-93 03 38 v2.OM 040-19 00 48 0730-27 03 47 vGI 040-26 78 85 0736-95 78 32 LedBA/OA-ie/OHist 040-611 12 25 0705-28 25 50 KI 046-71 00 78 0703-19 77 72 vDfDBM 040-30 47 07 0735-07 40 91 1.OC 040-611 36 26 0702-21 81 68 OF 040-16 12 85 OD-n 040-15 57 15 0705-44 15 15 RI 040-26 37 29 0708-97 82 00 vI 040-47 52 84 0705-47 52 84 Oher/OTrivKom 040-26 55 07 0706-55 17 54 Otheater/vP-d-r 0413-55 90 08 0707-56 50 11 1.OM 040-26 57 43 0709-96 38 00 H
040-15 43 83 0707-27 75 29 Stk/LedD-n 040-611 91 74 0739-68 79 25 GSkM 0736-26 53 90 0736-26 53 90 StM/GO/LedBA 040-15 21 54 0733-90 22 24 2.OM 0706-10 90 49 v1.OM 0735-13 49 64 GO-n 040-46 80 54 0706-96 55 36 ••Bo Alerskans ••Lars Andersson ••Richard Aspegrén ••Lennart Bendz ••Jan-Olof Bengtsson ••Krister M Berggren ••Staffan Birath ••Christer Brynielsson ••Björn Buttler Jakobsen ••Bjarne Bülow ••Jan Bäckstedt ••Ken Ceder ••Dennis Christensen ••Stefan Dobas ••Jan Ek ••Rickard Elmqvist ••Henrik Fahl ••Magnus Fahl ••Patrik Fahl ••Lennart Fahlback ••Hans-Peter Frank ••Tomas Gunnarsson ••Gösta Hallström ••Bill Hansen ••John Helgesson ••Christian Hellberg ••Carl-Otto Holm ••Karl-Erik Holm ••Jan Hultgren ••Mats Höglund ••Lars Idoff ••Göran Jacobsson ••Anders Jakobsson ••Patric Jakobsson ••Pontus Jakobsson ••Niclas Kalmsjö ••Peter Langerbeck Telefon Hem Ämbete Namn [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Email
Telefonlista över ämbetsmän i Malmö Par Bricole
143
••Stefan Leo ••Tommy Lindell ••Paul Ljungqvist ••Lars Löfberg ••Jonas Malm
••Thommy Monhagen ••Christoffer Månsson ••Göran Mårtensson ••Jerker Nilsson ••Thomas V Nilsson ••Thor Nilsson ••Sven Nordahl ••Åke Oxhamre ••Kenneth Parnefjord ••Rolf Perleij ••Lars-Gunnar Persson ••Åke Persson ••Lars-Erik Peterson ••Johan Revstedt ••Mikael Risén ••Hans-Eric Rosberg ••Per-Göran Rosén ••Tony Rosenquist ••Niclas Rosqvist ••Johan Rydelius ••Niels Simonsen ••Magnus Strömland ••Johan Sundqvist ••Peter Svenburg ••Nils-Holger Thorsén ••Carl-Magnus Trygg ••Anders Vallin ••Kent Victor ••Mikael Wärn ••Bo Öhman I/WRedM-k 0708-14 41 29 OLagm 040-91 85 60 0708-93 74 70 vI 040-91 41 72 0702-52 32 97 vO 0734-05 10 65 vCM/3.OC 040-41 33 32 0706-35 77 98 OMsk 040-13 93 20 0705-45 19 64 OK-m-re/LedD-n 0702-47 27 51 Omusik/OO 046-14 85 19 0708-70 22 68 GO-n/vOLj-sM 040-49 58 64 0708-94 96 00 DStM 040-47 25 80 0707-47 42 80 RP 0709-26 57 58 vKI 040-15 22 28 0768-43 12 17 GPN/OValKom 0705-12 39 23 GI 040-47 02 87 0767-91 01 90 CM 0709-73 90 83 SkM 040-26 08 12 0705-26 08 12 RSkM/LedD-n 040-26 15 37 0709-15 27 61 OMI/LedTrivKom 040-13 15 40 RS 040-26 20 64 0708-34 11 64 O 0733-44 41 39 GO-n 040-40 10 74 0704-95 24 80 DfDBM/vOO 046-20 95 84 0704-94 43 60 OP-d-r 0761-94 44 54 0725-12 11 48 OLj-sM/vOLjM 040-93 91 05 0705-63 77 33 GCM 040-42 97 10 0725-01 85 28 RB/OR 040-42 43 31 0704-04 66 70 2.RO 040-29 13 08 0730-69 41 82 Okör/WRedDBK 040-45 49 66 0708-51 31 66 vGCM/WRedDBT 040-15 62 97 0762-15 62 97 1.RO 046-271 53 66 0705-48 83 88 WRedDBM 0707-79 69 25 vH 0708-95 84 55 GO-n 046-29 46 06 0708-81 47 70 vI 0705-95 63 43 OLjM 0707-72 60 27 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Årsbokens Vänner
••Bo Alerskans
••Lars Andersson
••Krister Askaner
••Richard Aspegrén
••Lennart Bendz
••Jan-Olof Bengtsson
••Staffan Birath
••Göran Björklund
••Christer Brynielsson
••Ken Ceder
••Christer Corlin
••Anton Daag
••Ingvar Dahlqvist
••Stefan Dobas
••Bo Ewald
••Henrik Fahl
••Åke Forsell
••Lars Granquist
••Leif Hallberg
••Sture Henriksson
••Göran Hirdbo
••Karl-Erik Holm
••Ingvar Holst
••Bengt Houltzén
••Ola Håhus
••Patric Jakobsson
••Jan Jerre
••Paul Johansson
••Kaj Göran Jonasson
••Peter Larsson
••Henrik Lindgrén
••Lars Löfberg
••Thommy Monhagen
••Göran Mårtensson
••Jan V Nilsson
••Thomas V Nilsson
••Gustav Nord
••Mats Nordgren
••Arne Nyman
••Evert Orswall
••Kenneth Parnefjord
••Rolf Perleij
••Lars-Gunnar Persson
••Per W Persson
••Lars-Erik Peterson
••Johan Smedberg
••Erland Stenqvist
••Sven Stråhlén
••Magnus Strömland
••Rubert Svensson
••Curt Thulin
••Jackie Wahrgren
••Anders Vallin
••Arne Winquist
••Ota Vojacek
••Mikael Wärn
Årsbokens Annonsörer
••Sven Fehrm - sid 117
••Mats Hankell, Mattssons Päls - sid 94
••John Helgesson - sid 123
••Bengt Houltzén, Tryckfolket - sid 7
••Lars Idoff, Idoffs Fastighets AB - sid 126
••Anders Kårfeldt, Nexxt Företagsmäklare AB - sid 19
••Sven-Olof Land, Sesab Service AB, Lefa Yttre Miljö - sid 85 resp sid 124
••Bengt Larsson, Presentationsteknik - sid 12
••Tommy Lindell, Allemansjuristen AB - sid 17
••Lars Löfberg, Safe Team AB - sid 116
••Thomas Nilsson, Aktiveko Konsult AB - sid 120
••Leif Olsén, 2 x Olséns - sid 25
••Thorvald Persson, Advokatfirman Persson & Partners - sid 35
••Åke Persson, Persson Office Coffee AB, Swema Trading AB - sid 74 resp sid 121
••Mikael Risén, Risén Consulting - sid 122
••Tony Rosenquist, Facile - sid 6
••Niclas Rosqvist, LEC AB - sid 81
••Christian Söderström, Vinhandel - sid 136
••Jockum Åkesson, Portia - sid 16
••Svenska Handelsbanken - sid 13
••Karl-Henrik Östberg - sid 128
144