Ansökan om stadigvarande ändring i gällande

ANSÖKAN
om STADIGVARANDE ÄNDRING i ett
gällande serveringstillstånd
Tillståndshavare
Firma (Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening etc)
Organisations nr
’
Adress
Telefon
Postadress
Serveringsställe
Namn (om juridisk person, ange firmatecknare)
Personnummer
Epost
Mobiltelefon
Namn
Restaurangnummer
Gatuadress
Ort
Telefon
Utökat dryckessortiment
Stadigvarande
ändring avser
Spritdrycker
Vin
Utökad serveringsyta
Starköl
Andra jästa alkoholdrycker
Bifoga ritning av HELA
Antal
serverings-ytan i A4-format sittplatser
Maxantal i lokalen
Ange vilken lokal som avses
Servering inomhus önskas påbörjas Servering inomhus önskas avslutas
kl
kl
Utökad serveringstid
Uteservering
Allmänheten
Servering i uteservering önskas
påbörjas kl
Servering i uteservering önskas
avslutas kl
Servering i uteservering önskas
påbörjas kl
Servering i uteservering önskas
avslutas kl
Slutet sällskap
Utökad krets för slutet sällskap (bifoga underlag)
Annat (specificera)
Övriga uppgifter
Personuppgiftslagen
(SFS:1998:204)
Underskrift
(av behörig
firmatecknare)
Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i
samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett
dataregister med ändamålet att kommunen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.
Ort
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34
E-post: [email protected]
Telefon: 031-792 10 00
Webbplats: www.partille.se
Facebook: www.facebook.com/kommunenPartille
Dokument som du ska bifoga till ansökan om stadigvarande
ändring i serveringstillstånd (ytterligare dokument kan komma att krävas in under
utredningen)
Utökad serveringsyta eller uteservering:
•
Ritning i A4-format. HELA serveringsytan ska vara markerad på ritningen (den
befintliga samt den utökade ytan och uteservering).
•
När du markerar serveringsytan ska olämpliga serveringsområden såsom toaletter och
kök uteslutas.
•
Uppge antalet sittplatser i lokalen.
•
Redovisa vad en eventuell ombyggnation kostat och hur den finansierats.
•
Hyreskontrakt/dispositionsrätt för utökad yta.
Från slutet sällskap till allmänheten (utökad krets):
•
Meny (över mat- och dryckesutbud).
•
Registrering av livsmedelshantering. Bifoga bygg- och miljönämndens beslut om
registrering av livsmedelshantering i lokalen. Beslut om registrering ska vara utställt
på den sökande/nya ägaren och inte på eventuell tidigare ägare eller liknande. Bifoga
även den beskrivning av livsmedelshantering som du lämnat till miljöenheten.
•
Uppskattad försäljning (ange den uppskattade försäljningen du räknar med att ha
under ett år).
•
Kunskaper. Vid stadigvarande servering till allmänheten ställs det högre krav på
kunskaper än vid servering till slutet sällskap. Detta innebär att du behöver visa att du
även uppfyller den högre graden av kunskaper. Om bolaget har ett gällande
serveringstillstånd till allmänheten i annan restaurang, bifoga tillståndsbevis. Om
bolaget inte har serveringstillstånd till allmänheten måste sökande göra ett
kunskapsprov i alkohollagen. Bokning av provtillfälle sker efter att ansökan inkommit
till miljöenheten.
Utökad krets för slutet sällskap:
•
Bifoga en redogörelse för den utökade kretsen.
Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret
2 (2)