Anvisningar tillfälligt serveringstillstånd

1
2015-01-12
Att söka tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker
När krävs det ett serveringstillstånd?
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte serveras utan
tillstånd. Enligt alkohollagen innebär ordet ”servering” att alkoholdrycker säljs för
att drickas på platsen där de säljs. Om alkoholdryckerna ingår som en del av ett
arrangemang där deltagarna betalar entré- eller deltagaravgift är det också
”servering”. Undantag från kravet på tillstånd beskrivs här:
När krävs inte serveringstillstånd?
Tillstånd krävs inte för servering som ordnas
 vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker
eller lättdrycker
 utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för
inköp av dryckerna.
Observera att alla tre punkterna ovan måste vara uppfyllda.
Vem kan söka tillstånd?
Tillstånd kan sökas av exempelvis ett företag, en förening, eller i vissa fall av en
privatperson. En förening eller stiftelse som söker tillstånd måste ha en
tillfredsställande organisation och driva en bestående verksamhet. Den ska också
ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar.
Servering till slutet sällskap eller till allmänheten?
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av
gemensamt intresse, förutom att delta i festen. Det kan till exempel vara en
vänkrets, anställda i ett företag eller medlemmar i en lokal förening. Arrangören
ska i förväg veta vilka gäster som kan komma att delta. Man får inte sälja
biljetter/medlemskort vid entrén och inte annonsera om festen mer än till de
inbjudna gästerna/medlemmarna. Detta gäller alla slags annonser, exempelvis via
affischer, tidningar och internet.
Om serveringstillståndet däremot gäller för servering till allmänheten kan
biljetter säljas i entrén och annonsering om evenemanget är tillåten.
Hur lång tid tar prövningen?
Tiden från att en komplett ansökan (som uppfyller alkohollagens krav) lämnas in
fram till beslutet tas är cirka
 2 veckor för servering till slutet sällskap
 3 veckor för servering till allmänheten
Om ansökan gäller servering till allmänheten begär kommunen alltid ett yttrande
från Polismyndigheten. Ifall polisen bedömer att det krävs ordningsvakter kan det
bli ett villkor i serveringstillståndet. I vissa fall frågar vi även Skatteverket,
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund och Södertörns Brandförsvarsförbund.
2
Vilka krav ställs på den som söker tillstånd?
Den som söker tillstånd och dennes företrädare ska vara personligt och
ekonomiskt lämpliga och ha fyllt 20 år. De får inte ha begått allvarligare brott och
de ska ha skött betalning av skatter och avgifter. Den som söker tillstånd ska visa
sina kunskaper i alkohollagen genom att göra ett kunskapsprov. Ett godkänt
kunskapsprov gäller i tre år. Undantag från kravet på kunskapsprov kan ges om
ansökan gäller servering till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle.
Vilka krav gäller för lokalen?
Den som söker serveringstillstånd måste ha ett hyreskontrakt för den aktuella
lokalen eller markområdet (om man inte själv äger lokalen eller marken). En
ritning som visar området där alkoholdrycker ska serveras ska bifogas ansökan, se
nedan. Lokalen ska kunna överblickas av serveringspersonalen. Det måste finnas
toaletter och lokalen ska vara brandsäker.
Vad kostar det att söka serveringstillstånd?
Prövningsavgifter
Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten
- 1 dag
- 2 – 3 dagar
- mer än 3 dagar
Kr
2 000
3 000
4 000
Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
-
1 dag
-
mer än 1 dag
Kunskapsprov, per ansökan
800
1 600
1 200
Tillsynsavgift
Tillsynsavgift, servering till allmänheten
1 600
Prövningsavgifter faktureras efter att ansökan lämnats in till kommunen. Beslutet
tas inte förrän fakturan är betald. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.
Tillsynsavgift tas ut i efterhand i de fall tillsyn har gjorts.
Behövs det andra tillstånd?
Det behövs tillstånd enligt ordningslagen från polisen om man till exempel ska
ordna dans för allmänheten eller en festival. För mer information, se
http://polisen.se/Stockholms_lan/Service/Tillstand/Offentlig-tillstallning/
Regler för livsmedelshantering finns på
http://www.smohf.se/Verksamheten/Livsmedel/
Regler om brandskydd finns på http://www.sbff.se/foretag/
Kommunens bygglovsavdelning kan ge information om bygglov och tillstånd för
bland annat skyltar: http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Bygglov-och-anmalan/
Regler om kassaregister finns på http://www.skatteverket.se
3
Vilka papper ska skickas in?
(kontakta alkoholhandläggaren för att få veta vad som gäller för just din ansökan)
□ Ansökningsblankett, komplett ifylld och undertecknad av behörig person.
□ Registreringsbevis (bolag, firma, förening).
□ Aktiebok eller bolagsavtal som visar ägare av bolaget.
□ Stadgar (föreningar)
□ Styrelseprotokoll som visar styrelsens sammansättning (föreningar)
□ Senaste verksamhetsberättelse (föreningar)
□ Meny över mat och dryck, med priser
□ Kunskaper i alkohollagen. Godkänt resultat på kunskapsprov enligt
alkohollagen krävs för minst häften av de personer som har betydande inflytande.
Ett godkänt kunskapsprov gäller i tre år. Tid för kunskapsprovet ska bokas i förväg
och provet görs i kommunens lokaler.
□ En ritning över lokalen eller markområdet. På ritningen ska det synas vad som
är bordsavdelning/matsal, uteservering och antalet platser vid bord. Markera de
områden där servering ska vara tillåten.
□ Hyresavtal (kan behövas i vissa fall)
□ Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse och
personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen lämnas in.
Ansökan skickas till
Tyresö kommun
Kvalitetsenheten
135 81 TYRESÖ
Välkommen att kontakta alkoholhandläggaren om du har frågor.
[email protected] telefon 08-5782 92 07 (mån – to)
4
Serveringsregler enligt alkohollagen, tillfälliga tillstånd
I alkohollagen finns regler om servering av alkoholdrycker. Här finns en
sammanfattning av några viktiga regler.
Tillståndsbeviset ska finnas på serveringsstället för att kunna visas för
tillsynsmyndigheterna (kommunen, polisen och länsstyrelsen).
Tillredd mat ska serveras av den som fått serveringstillståndet.
Lättdrycker ska finnas i tillfredsställande urval och omfattning. Med lättdryck
menas dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 %
volymprocent alkohol. Alkoholfria alternativ till starköl, vin och drinkar ska
kunna erbjudas.
Inköp av alkoholdrycker får bara göras på Systembolaget om tillståndet gäller
slutet sällskap. Den som fått tillstånd för servering till allmänheten får även köpa
alkoholdrycker av godkända partihandlare. Inga andra alkoholdrycker än de som
köpts in för serveringen får finnas på serveringsstället. Varken gäster eller
arrangörer får ta med sig egna alkoholdrycker. Alkoholdryckerna får inte tas ut
från serveringsstället.
Marknadsföring i syfte att förmå en gäst att köpa alkoholdrycker är förbjudet.
Priser på alkoholdrycker får inte sättas lägre än inköpspriset. Som riktmärke
brukar anges att ett påslag om 25 % är nödvändigt. Priserna får inte sättas så att
försäljning av alkoholstarkare drycker uppmuntras. Att ge bort/bjuda på
alkoholdrycker är inte tillåtet.
Serveringsförbud gäller till ungdomar under 18 år samt till personer som är
märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel. Den som lämnar ut
alkoholdrycken måste förvissa sig om att kunden är minst 18 år. Märkbart
påverkade personer ska avvisas från serveringslokalen.
Stängningstid. Alkoholdrycker får bara serveras under den beslutade
tidsperioden. Gästerna ska ha lämnat lokalen senast 30 minuter efter
serveringstidens slut.
Ansvar. Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte
orsaka störningar på grund av oordning eller onykterhet. Ansvaret ligger i första
hand på den som har fått tillståndet och i andra hand (om den huvudansvarige
inte är på plats) på den som är serveringsansvarig. Den serveringsansvariga måste
ha fyllt 20 år. När det är frågan om ideella föreningar är det styrelsen som är
ytterst ansvarig för serveringen. Dessutom har alla som serverar alkoholdrycker
ett personligt ansvar.