Medicinsk service Klinisk obduktion, utförs i

Medicinsk service
Labmedicin
ANVISNING
Klinisk obduktion, utförs i Helsingborg och Lund
Kontakt med obduktionstekniker:


Obduktionsavdelningen i Helsingborg: 042-406 19 76
Obduktionsavdelningen i Lund: 046-17 49 11
Inför obduktion ska Identitet vara klarlagd
Om identiteten på den avlidne är känd skall den vara styrkt av läkare eller sjuksköterska.
Om identiteten på den avlidne är okänd skall polisanmälan göras (se nedan).
Kroppen ska vara märkt med ID-band av plast runt vänster handled.
Uppgifter som ska finnas på ID-bandet är: namn, personnummer och vilket datum, tidpunkt och
plats/avdelning som personen är avliden på samt eventuell smittsam sjukdom.
Transportsedel med bårhusmeddelande
Avliden som transporteras till bårhuset skall alltid åtföljas av en väl ifylld Transportsedel.
Blanketten som är gemensam för Region Skåne ska bland annat innehålla uppgifter om polisanmälan
har gjorts, om den avlidne har explosiva inplantat och om dessa ska avlägsnas, om den avlidne är
smittad av smittsam sjukdom, om värdesaker följer med den avlidne, om begäran om klinisk obduktion
ska utfärdas samt om dödsfallet handläggs av polismyndigheten. Uppgifter gällande
vävnadsdonationskall också noteras.
Pacemaker/Defibrillator mm
Om den avlidne har defibrillatorinplantat skall detta framgå tydligt på transportsedeln.
Explosiva inplantat avser inplantat med batteri som strömkälla, (till exempel pacemaker, invasiv
defibrillator, inopererad hörapparat eller insulinpump).
För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att inplantat som därvid kan explodera har
avlägsnats. Avlägsnande av defibrillator får ske först sedan den desaktiverats enligt anvisningar från
tillverkaren.
Om inte så skett kan defibrillatorn aktiveras och sända ut en strömstöt under avlägsnandet.
Klinisk patologi ansvarar för uttag av inplantat vid bårhusen
Ingrepp för att ta ut inplantat regleras av obduktionslagen 1995:832, 23 §, första och andra stycket
samt 7 § om underrättelse m.m. till de närstående.
Journal/ Obduktionsremiss
I de fall det finns skäl för klinisk obduktion utfärdas obduktionsremissen av den läkare som utfärdar
dödsbeviset eller av behandlingsansvarig läkare som utfärdar dödsorsaksintyget.
Journal och obduktionsremiss skall alltid följa med transporten av patienten till bårhuset vid obduktion.
Utgiven: 2015-09-16
Ansvarig: Klinisk patologi
1(2)
Medicinsk service
Labmedicin
ANVISNING
Smitta
Om det föreligger smittorisk t.ex. hepatit, tuberkulos, HIV eller Creutzfeldt-Jakob skall detta framgå
tydligt i Transportsedel. Se även Riskobduktioner nedan.
Märk också id-band med smittorisk eller blodsmitta.
Vid dödsfall med misstänkt blodsmitta (HIV, hepatit, Creutzfeldt-Jakob) eller om patienten har
behandlats med cytostatika dygnet innan dödsfallet skall patienten läggas i bodybag, för att undvika
läckage av kroppsvätskor som kan vara smittsamma.
Hantering av kroppen
Kroppen skall alltid placeras på rygg med huvudet högt, raka ben och händerna på magen för att
undvika missfärgning (likfläckar) av ansikte och händer. Svepning i icke värmeisolerande tyg (t ex
lakan) rekommenderas. Transport till kylrum bör ske inom 2 timmar.
Dödsorsaksintyg
Dödsorsaksintyg utfärdas av den läkare som fastställt dödsfallet eller har haft behandlingsansvar för
patienten.
Riskobduktion
Gäller fall med misstänkt Creutzfeldt-Jacobs sjukdom och andra prionsjukdomar
Då patient med misstänkt Creutzfeldt-Jacobs sjukdom avlider, eller i fall då man i samband med
dödsfallet får anledning att i någon mån misstänka denna sjukdom, skall kroppen av den avlidna
genomgå obduktion i därför anpassad obduktionslokal. Detta gäller även vid andra, i Sverige mycket
sällsynta prionsjukdomar, t ex Gerstmann-Sträusslers sjukdom (GSS), Fatal familjär insomnia (FFI)
och Kuru.
Fn närvarande utförs dessa obduktioner inte i Region Skåne.
Utgiven: 2015-09-16
Ansvarig: Klinisk patologi
2(2)