Protokoll RF 150618 - Stockholms universitet

1 (6)
Protokoll fört vid föredragning för rektor
2015-06-18
Ärende
Åtgärd
1.
Utdelning av Stockholms universitets
medalj av 8:e storleken i band (dnr SU
FV-2.3.17-2103-15). Föredragande:
Anna Riddarström, Ledningskansliet.
Rektor beslutar att tilldela professor
Birgitta Bremer Stockholms universitets
medalj av 8:e storleken i band.
2.
Utdelning av Stockholms universitets
medalj av 8:e storleken i band (dnr SU
FV-2.3.17-2104-15). Föredragande:
Anna Riddarström, Ledningskansliet.
Rektor beslutar att tilldela professor Harry
Flam Stockholms universitets medalj av
8:e storleken i band.
3.
Anhållan från Områdeskansliet för
naturvetenskap om disponering av
avkastningen ur Stiftelsen Sigrid
Arrhenius’ stipendiefond (dnr SU FV2.1.8-1848-15). Föredragande: Anja
Kornhill, Ekonomiavdelningen.
Rektor beslutar att lämna bidrag med
40 000 kronor.
4.
Anmälan av beslut om befordran till
professor vid Juridiska institutionen (dnr
SU FV-2.3.2-1241-15). Föredragande:
Karin Englesson, Områdeskansliet för
humaniora, juridik och
samhällsvetenskap.
Läggs till handlingarna.
5.
Anhållan från Stockholms universitets
Östersjöcentrum om disponering av
avkastningen ur Stiftelsen Östersjöakuten
(dnr SU FV-2.1.8-2025-15).
Föredragande: Anja Kornhill,
Ekonomiavdelningen.
Rektor beslutar att lämna bidrag med
50 000 kronor.
6.
Fastställande av Stockholms universitets
jämlikhets- och jämställdhetsplan 20152017 (dnr SU FV-1.1.2-1967-15).
Föredragande: Lina Bäckstrand,
Personalavdelningen.
Rektor beslutar att fastställa Stockholms
universitets jämlikhets- och
jämställdhetsplan 2015-2017.
Det antecknas att planen ersätter
Stockholm universitets jämställdhetsplan
(dnr SU 609-0044-11), fastställd av rektor
2011-06-30.
2 (6)
7.
Anmälan av Juridiska fakultetsnämndens
beslut om utdelning ur Alfred Ossian
Winroths stipendiestiftelse för läsåret
2015/2016 (dnr SU FV-2.1.9-0864-15).
Föredragande: Anna Malmborg Lewis,
Studentavdelningen.
Läggs till handlingarna.
8.
Förslag till innehavare av Karin Kocks
och Hugo Lindbergs resestipendier för
läsåret 2015/2016 (dnr SU FV-2.1.90864-15). Föredragande: Anna
Malmborg Lewis, Studentavdelningen.
Rektor beslutar att utdela stipendium i
enlighet med förslag från
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.
9.
Tillägg till överenskommelse mellan
Stockholms universitet och Skolverket
angående samarbete med Institutionen
för svenska och flerspråkighet och
Institutionen för språkdidaktik (dnr SU
FV-6.1.2-2080-14). Föredragande:
Agneta Sundman Claesson,
Områdeskansliet för humaniora, juridik
och samhällsvetenskap.
Rektor beslutar att teckna tillägget till
överenskommelsen.
10.
Fastställande av Stockholms universitets
plan för lika rättigheter och möjligheter
(dnr SU FV-2.12.1-3608-14).
Föredragande: Christian Edling,
Studentavdelningen.
Rektor beslutar att fastställa Stockholms
universitets plan för lika rättigheter och
möjligheter.
11.
Anmälan av internremiss avseende enkät
om universitets och högskolors arbete
med breddad rekrytering och breddat
deltagande (dnr SU FV 2.7-1860-15).
Föredragande: Anna-Karin Orsmark
Hermansson, Planeringsavdelningen.
Läggs till handlingarna.
12.
Yttrande avseende betänkandet
Moderniserad studiehjälp (dnr SU FV1.1.3-1103-15). Föredragande: AnnaKarin Orsmark Hermansson,
Planeringsavdelningen.
Rektor beslutar att avge yttrande till
Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet).
13.
Yttrande avseende
Konkurrenskraftsutredningen,
(dnr SU FV-1.1.3-1115-15).
Föredragande: Anna-Karin Orsmark
Hermansson, Planeringsavdelningen.
Rektor beslutar att avge yttrande till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
Planen ersätter tidigare Plan för lika
rättigheter och möjligheter (SU FV2.12.1-3482-13).
3 (6)
14.
Förslag från Områdesnämnden för
naturvetenskap om anställning av
professor i försäkringsmatematik vid
Matematiska institutionen (dnr SU FV2.3.1.1-2323-14). Föredragande:
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet
för naturvetenskap.
Rektor beslutar att anställa Filip Lindskog
som professor i försäkringsmatematik
fr.o.m. 2015-09-01, med villkor enligt
särskilt anställningsbeslut.
15.
Utseende av ledamot jämte suppleant
i Disciplinnämnden vid Stockholms
universitet för tiden 2015-07-01 –
2018-06-30 (dnr SU FV-1.2.2-2091-15).
Föredragande: Olof Larsson,
Ledningskansliet.
Rektor beslutar att utse f.d.
chefsrådmannen Richard Ljungqvist till
ordinarie lagfaren ledamot med f.d.
rådmannen Christer Thornefors till
suppleant i Disciplinnämnden vid
Stockholms universitet.
16.
Anmälan av yttrande till
Förvaltningsrätten i Stockholm med
anledning av överklagande av
disciplinnämndens beslut 2015-04-20
(dnr SU FV-2.5.1-0538-15).
Föredragande: Olof Larsson,
Ledningskansliet.
Läggs till handlingarna.
17.
Anmälan av Förvaltningsrätten i
Stockholms dom 2015-05-26 i målet
Asadzadeh./. Stockholms universitets
disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-053815). Föredragande: Olof Larsson,
Ledningskansliet.
Läggs till handlingarna
18.
Förslag från Områdesnämnden för
naturvetenskap om anställning av
adjungerad professor i neurokemi vid
Institutionen för neurokemi (dnr SU FV2.3.1.1-1034-15). Föredragande: Malin
Cederth Wahlström, Områdeskansliet för
naturvetenskap.
Rektor beslutar att anställa Tamas Bartfai
som adjungerad professor i neurokemi
med molekylär neurobiologi med
omfattningen 10 procent fr.o.m. 2015-0701 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2018-0630, med villkor enligt särskilt
anställningsbeslut.
19.
Förslag från Områdesnämnden för
naturvetenskap om utnämning av
affilierad professor vid Institutionen för
biokemi och biofysik (dnr SU FV2.3.1.1-1384-15). Föredragande: Malin
Cederth Wahlström, Områdeskansliet för
naturvetenskap.
Rektor beslutar att utnämna Scott Reed till
affilierad professor vid Institutionen för
biokemi och biofysik under perioden
2015-08-01 – 2016-07-31.
20.
Anmälan av kontrakt mellan Stockholms
universitet, Institutionen för mediestudier
och Riksbankens Jubileumsfond (dnr SU
FV-5.1.2-2096-15). Föredragande:
Agneta Sundman Claesson,
Områdeskansliet för humaniora, juridik
och samhällsvetenskap.
Läggs till handlingarna.
4 (6)
21.
Riktlinjer för innovationsprocessen vid
Stockholms universitet (SU FV-1.1.22039-15). Föredragande: Linda
Stridsberg, Universitetsledningens
samordnare.
Rektor beslutar fastställa riktlinjer enligt
förslag.
22.
Förslag till innehavare av stipendium ur
Folkskoleseminariets minnesfond för
läsåret 2015/2016 (dnr SU FV-2.1.90865-15). Föredragande: Anna
Malmborg Lewis, Studentavdelningen.
Rektor beslutar att utdela stipendiet i
enlighet med förslag från Stockholms
universitets studentkår gällande lärarstudenter, samt från Samordningsgruppen
för universitetets lärarutbildningar
gällande Stockholms universitets
studentkår. Lärarstudenternas del uppgår
till totalt 136 000 kronor. Stockholms
universitets studentkårs del uppgår till
136 000 kronor.
23.
Avtal mellan Stockholms universitet,
MedImmune Limited och Gyros AB
angående samarbete med Institutionen
för miljövetenskap och analytisk kemi
(dnr SU FV-6.1.1-2099-15).
Föredragande: Malin Cederth
Wahlström, Områdeskansliet för
naturvetenskap.
Rektor beslutar att teckna avtalet.
24.
Avtal mellan Stockholms universitet och
Stockholms stift angående samarbete
med Sociologiska institutionen (dnr SU
FV 6.1.3-2098-15). Föredragande:
Henrik Lindell, Områdeskansliet för
humaniora, juridik och
samhällsvetenskap.
Rektor beslutar att teckna avtalet.
25.
Överenskommelse mellan Stockholms
universitet och Kungliga Tekniska
högskolan angående samarbete med
Sociologiska institutionen (dnr SU FV
6.1.2-2107-15). Föredragande: Henrik
Lindell, Områdeskansliet för humaniora,
juridik och samhällsvetenskap.
Rektor beslutar att teckna
överenskommelsen.
26.
Överenskommelse mellan Stockholms
universitet och Skolverket angående
samarbete med Specialpedagogiska
institutionen (dnr SU FV 6.1.2-2108-15).
Föredragande: Henrik Lindell,
Områdeskansliet för humaniora, juridik
och samhällsvetenskap.
Rektor beslutar att teckna
överenskommelsen.
5 (6)
27.
Förslag från Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden om anställning av
gästprofessor vid Centrum för forskning
om ojämlikhet i hälsa (CHESS) (dnr SU
FV-2.3.1.1–2045-15). Föredragande:
Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för
humaniora, juridik och
samhällsvetenskap.
Rektor beslutar att anställa Pekka
Martikainen som gästprofessor i
medicinsk sociologi med inriktning mot
ojämlikhet vid Centrum för forskning om
ojämlikhet i hälsa med omfattningen 50
procent för perioden 2015-11-01 - 202010-31, med villkor enligt särskilt
anställningsbeslut.
28.
Förslag från Naturvetenskapliga
fakultetsnämnden om återanställning av
professor efter pension vid Institutionen
för biokemi och biofysik (dnr SU FV2.3.1.1-2044-15). Föredragande: Anton
Lagerbäck, Naturvetenskapliga
Områdeskansliet.
Rektor beslutar att återanställa Stefan
Nordlund som professor med
omfattningen 40 procent fr.o.m. 2015-0801 tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-0731, med villkor enligt särskilt
anställningsbeslut.
29.
Förslag från Naturvetenskapliga
fakultetsnämnden om återanställning av
professor efter pension vid Matematiska
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-205515). Föredragande: Anton Lagerbäck,
Naturvetenskapliga Områdeskansliet.
Rektor beslutar att återanställa Andrzej
Szulkin som professor med omfattningen
30 procent fr.o.m. 2015-07-01 tills vidare,
dock längst t.o.m. 2016-06-30, med
villkor enligt särskilt anställningsbeslut.
30.
Förslag från Naturvetenskapliga
fakultetsnämnden om återanställning av
professor efter pension vid Matematiska
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-205415). Föredragande: Anton Lagerbäck,
Naturvetenskapliga Områdeskansliet.
Rektor beslutar att återanställa Rolf
Sundberg som professor med
omfattningen 27,5 procent fr.o.m. 201507-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 201606-30, med villkor enligt särskilt
anställningsbeslut.
31.
Utseende av föreståndare och
ställföreträdande föreståndare vid
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU
FV-1.2.2-1525-15). Föredragande: Åsa
Borin, Områdeskansliet för
naturvetenskap.
Rektor beslutar utse professor Johan
Rockström till föreståndare och docent
Line Gordon till ställföreträdande
föreståndare för perioden 2015-08-01 –
2018-07-31.
Det antecknas att förslag till beslut tagits
fram i samråd med Mistra.
32.
Anmälan av rektors beslut 2015-06-11
om utseende av ordförande och två
övriga ledamöter till beredningsgrupp
rörande framtagande av elektorer till
elektorsförsamlingarna för val av
elektorer till forskningsråden hösten 2015
(dnr SU FV-1.2.2-1837-15).
Föredragande: Linus Richert,
Ledningskansliet.
-
Läggs till handlingarna.
6 (6)
33.
Anmälan av rektors beslut 2015-06-16
om fastställande av regler för innehav av
donationsstipendier vid Stockholms
universitet (dnr SU FV-2.1.8-1776-15).
Föredragande: Linus Richert,
Ledningskansliet.
Läggs till handlingarna
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av
ställföreträdande förvaltningschef, Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström,
Ledningskansliet (protokollförare).
Anna Riddarström
Justeras
Astrid Söderbergh Widding