Informationsbroschyr Fiber

Svenska Fibernät
bygger ut fiber till
landsbygden
& ~.X~.~SKA
FIBERNÄT
Fibernät
för framtiden
Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt
bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och
tjänster över Internet behöver äldre teknik ersättas med
fiber. Därför expanderar nu Svenska Fibernät sitt fibernät
med utbyggnad i kommunen. Fiberanslutning är en
långsiktig kommunikationslösning och en mycket god
investering. Fiberns kommersiella och tekniska livslängd
beräknas till minst 40 år. Våran satsning är
långs iktig!
Varför är det så viktigt med fiber?
Utvecklingen går mot att all form av kommunikation och
information överförs digitalt. Samtidigt ökar ut budet,
interaktiviteten och den tekniska kvaliteten så att behovet
av bandbredd (mängden data som kan överföras varje
sekund) till hemmen stiger i snabb takt. Det ställs också
högre och högre krav på korta svarstider över Internet.
Med fiber får du tillgång till den absolut bästa svarstiden
jämfört med koppar och mobilt bredband.
Ef tersom behovet av pålitliga och snabba kommunikationer ökar i takt med användning av tjänster på Internet
och distansarbete har regeringen satt ett bredbandsmål
med ambitionen att år 2020 ska 90 procent av alla
hushåll ha tillgång till datauppkoppling på minst 100
megabit per sekund. Digitala signaler kan överföras på
flera olika sätt (radiosignaler och i olika typer av kablar)
men den enda teknik som klarar behoven för ett
modernt hushåll idag och inom överskådlig framtid är
optisk fiber. En enda fiber klarar f lera parallella
strömmar/kanaler av högupplöst video, telefonsamtal,
onlinespel och intensiv Internetanvändning samtidigt.
Nu fortsätter utbyggnaden
till landsbygden
Med start 2015 börjar vår storsatsning på att ansluta
landsbygden. Vi vil l att ni som bor på landet också ska ha
tillgång till lika bra och moderna bredbandstj änster som
boende i städer haft länge. Med en fiberanslutning till din
gård eller villa får du snabbare Internet (upp till 1000
Mbit/s), billigare telefoni (IP-Telefoni från 0 kr per
månad}, skarpare Digital-TV och On-Demand filmer samt
möjlighet att använda alla de nya TV-tjänster som nu
Uppgraderingen ti ll fiber sker nu snabbt över hela
landet. Över en miljon hushåll har redan möjlighet t ill att
få 100 Mbit/s och i områden där f iberutbyggnad pågår
visa r statistik att över 70 procent väljer att uppgradera
sin fastighet. Vi tror på valfrihet och därför kommer alla
som ansluts ingå i Svenska Fibernät öppna nät. Eftersom
vi har ett öppet nät kan du som kund välja mellan ett
flertal leverantörer utan långa bindningstider.
lanseras via Internet.
Fördelar med öppet fibernät:
• Framtidssäkert - Med en fiberanslutning kommer du alltid ha tillräckligt med bandbredd för alla framtida tjänster.
• Höjer r:narknadsvärdet på din fastighet .
• Du spar pengar. Ett öppet fi bernät borgar för konku rrens med sänkta månadskostnader för bredband och tPIPfoni .
• Valfrihet bland tjänsteleverantörerna, inga långa bindningstider. Är du inte nöjd med en leverantör så byter du!
Öppet för valfrihet
och kvalitet
Varje hushåll som är anslutet till ett öppet stadsnät väljer
helt fritt mellan olika leverantörer av nättjänster och
eftersom Svenska Fibernät är både öppet och neutralt är
alla leverantörer vä lkomna. Att separera det fysiska
nätet från tjänsterna innebär konkurrens. Det ger
konsumentmakt som driver leverantörerna att bli ännu
bättre. Är du av någon anledning inte nöjd med din
leverantör kan du snabbt och enkelt byta till en annan.
Svenska Fibernät äger och ansvarar för den fysiska
infrastrukturen i form av fiberopt iska kablar men också
för den utrustning som behövs för att det ska gå att
leverera högkvalitativa tjänster. Nätet fungerar som en
marknadsplats där slutkunderna väljer fritt bland
leverantörerna.
Därför kommer vi själva inte att erbjuda egna tjänster ti ll
privat- och småföretagskunder. Så garanteras ett neutralt
och oberoende öppet nät.
Konceptet med öppna nät är etablerat sedan länge och
har på senare år vuxit kraft igt ti ll närmare en miljon hushåll anslutna till öppna nät runt om i Sverige. Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) re kommenderar
sina medlemmar att erbjuda öppna nät i sina fastigheter
för att ge de boende valfrihet. Många styrelser i
bostadsrättsföreningar och sa mfä lligheter vä ljer att
etablera öppna nät i sina föreningar för att ge varje
medlem möjlighet att välja den leverantör och typ av
tjänst de själva vil l och anser rimligt att betala för.
Mer ekonomiskt än ADSL
och4G
I Svenska Fibernät finns många konkurrerande lever-
Ett typiskt pris för en 100 Mbit/s ln:ernettjänst +telefoni i
ant örer av frä mst bredband/Internet, fast telefoni och
digital-TV. Tack vare fiberteknikens höga kapacitet är
lnternet anslutning på upp till 1000 Mbit/s möjlig.
ett öppet nät är mellan 197 kr och 290 kr per månad.
Förutom att du får en mycket bättre tjänst på 100 Mbit/s
jämfört med en vanlig 24 Mbit/s ADSL via ko pparn ät et
Det är fyrtio till hundra gånger snabbare än dagens
vanligaste anslutning, A DSL över telejacket.
som kostar ca 349 kr/må n så kan du också spara 165 kr
Kopparbaserade tjänster som ADS L är också
avstån dsberoende. Bor du inte nära telestationen
kan du inte få de utlovade hastigheterna. Det
fiberoptiska nätet har inga avståndsbegränsningar.
Det finns också pengar att spara . Fast telefoni över fiber
f ungerar precis som över det gamla kopparnätet men du
kan ofta teckna abonnemang helt utan fast
månadsavgift och spar därmed de 165 kronor per månad
som Telia Bas kost ar. Även om du redan idag har IPt elefoni hemma men använder kopparnätet för ditt
bredband så betalar du en extraavgift eft ersom Telia/
Skanova tar ut avgift för kopparledningen av din
bredbandsleverantör.
per månad genom att gå över till Telefoni via fiber också
(sk IP-Telefoni). Med detta räkneexempel (197 kr/mån
100 Mbit/s bredband + telefoni) sparar du totalt 317 kr
per månad. Vad betalar du idag?
Du hittar också det mest a i TV-väg hos leverantörerna i
vårt nät. Många kanaler och olika paketeringar finns att
välja på och mycket är i HO. Mycket av innehållet i de
vanliga TV-kanalerna finns nu också tillgängliga direkt
över Internet via playtjänster somt ex SVT Play, ViaPlay,
TV4 Play och Net fl ix.
För dagsaktuell information om utbud och leverantörer så
hänvisar vi till vå r web bplats www.svenskafibernat.se. Vi
själva säljer inga sl utkundstjänster utan vi upplåter vår
infrastru kt ur så att tjänsteföretagen kan leverera ti ll
slut kunderna på bra och rättvisa villkor.
Typiska abonnemang
och prisexempel
För att ge en uppfattning om tjänster och priser presenterar vi några exempel från vå ra innehållsleverantörer nedan .
Ofta brukar dessutom leverantörerna paketera Internet, tv och telefoni som gör att priset blir än mer förmånligt.
Paketen kallas ofta trip le-play erbjudande.
Internet (ingen bindning stid, endast 1-3 m ån uppsägningstid)
Svenska Fibernät sätter inte slutkundpriserna utan det gör leverantörerna själva i konkurrensen på marknaden.
I tabellen nedan presenteras några exempel på va nliga abonnemang med olika bandbredd och typiska månadsavgifter
i öppna nät av samma typ som Svenska Fibernät.
Tjänst
Pris per månad
Internet 10/10 Mbit/s
195 - 249 kr/mån
Internet 100/10 Mbit/s
219 - 249 kr/mån
Internet 100/100 Mbit/s
276 - 349 kr/mån
Internet 1 000/100 Mbit/s
795 - 995 kr/mån
Telefoni
Telefoni via bredband (även kallat IP-telefoni) är ett mer kostnadseffektivt sätt att ha fast telefon hemma. Du kan använda dina gamla telefoner precis som t idigare. Du kopplar telefonen till en adapter som sedan skickar signalerna via
bredbandet. Telefoni kostar van ligtvis mellan 0 uLh 3 5 kr i fast avgift per månad och sedan betalar du bara för det du
ringer för.
TV (oftast en bindningstid p å 12 - 24 m ånader då leverantör oftast bjuder på en digitalbox)
TV via bredbandet (även kallat IP-TV) f ungerar precis som digital-TV och har samma höga kvalitet. En förde l är att du
dessutom enkelt kan hyra film via fjärrkontrollen . Filmerna laddas då ner via bredbandet till din TV-box och du ser fi lmen
och kan pausa när du vill. Priserna på TV-paket är ungefär desamma som om du köper dessa via kabel-TV, satellit eller
via det marksända nätet.
Leverantörer
Svenska Fibernät har avtal med de största leverantörerna inom öppna nät i Sverige. Alla företag är inte så välkända
utanför öppna nät eftersom de i huvudsak marknadsför sig mot hushåll som har tillgång t ill öppna nät. Tillsammans har
dessa leverantörer över 400 000 nöjda kunder i öppna nät runt om i Sverige och deras kundtjänstavdelningar har lång
erfarenhet av att hjälpa privatkunder. Läs gärna mer om leverantörerna på deras egna hemsidor. Se länkar nedan. De
mer välkända varumärkena inom bredband, telefoni och TV utanför öppna nät har senaste året ökat sitt intresse för de
öppna näten . Svenska Fibernät hoppas under året även fylla på med fler stora aktörer somt.ex. Bredbandsbolaget.
De öppna näten i Sverige ansluter nu mer än en miljon hushåll och det är en växande marknad som ingen leverantör vill
stå utanför.
-
Bredband2
www.bahnhof.se
www.bredband2.se
TYFDn
13AHtHtOr
comhem
www.comhem.se
3
www.t3.se
www.alltele.se
www.tyfon.se
BOXER
' VIASAT
www.boxer.se
www.viasat.se
NETatONCE
l
www.universal.se
www.netatonce.se
~bredbands
"
~ bolaget
www.bredbandsbolaget.se
6
Frågor
och svar
Varför ska jag välja detta när jag är
nöjd med hur allt fungerar idag?
Utbudet på Internet ö kar snabbt och därmed behovet av en snabb,
framtidssäker fiberanslutning. Passar du på nu i samband
utbyggnationen i ditt område är anslutningspriset bet ydligt lägre
än om du väljer att vänta och ansluta senare.
Vad är månadskostnaden till er om man är
ansluten men inte utnyttjar några tjänster?
Till Svenska Fibernät betalar man endast anslutn ingsavgiften,
alltså ingen löpande avgift. Man bet alar sedan endast för de
tjänster man beställer till den tjänsteleverantör man valt. Det är
alltså inte nödvändigt att beställa någon tjänst av våra
tjänsteleverantörer, utan man ka n se anslutningen som en
investering som höjer värdet på fastigheten och börja använda
det när man så vill.
Finns det möjlighet till avbetalning?
Ja, du kan välja att antingen betala allt mot faktura efter
installationen eller att då delbetala per månad. Du betalar dock
ingenting förrän din fiber är installerad och kla r att användas.
Kan ni installera fler uttag inomhus?
Det ingår ingen dragning inomhus eftersom olika fastighet sägare
vill ha det väldigt olika. Vi kan genom vår entreprenör erbj uda
installation av önskat antal dataut tag inom er fastighet, kostnad för
detta tillkommer.
Kan jag vänta med att ansluta mitt hus?
Du kan vänt a, men priset nu i samband med anslutningen av hela
området är betydligt lägre.
Kan jag påverka var på tomten det grävs?
Ja, men vi rekommenderar den kortast möjliga vägen och att
undvika "hårda" ytor såsom exempelvis asfalt.
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan fiber och
ADSL?
ADSL : I dagsläget är de flesta hus anslutna till bredband via
telefonjacket, så kallat ADSL. Hastigheten är of tast 24/1 Mbit/s, dvs.
24 Mbit/s i nedströmshastighet (när man t.ex. laddar ner en
hemsida eller fil) och 1 Mbit/s i uppströmshastighet (när man t.ex.
skickar iväg ett mail). Dock varierar hastigheten väldigt mycket
beroende av avståndet mellan fastighetens första telefonjack och
telefonstationen. Är avståndet t.ex. 2000m så kanske man endast
får en hastighet om 12 Mbit/s i nedströmshastighet och 0, 7 Mbit/s i
uppströmshastighet.
Svarstiderna med ADSL är oftast väldigt höga eftersom det är
många utrustningar på vägen och både kvaliten på
kopparledningarna och avståndet spelar en väldigt stor rol l. Att
svarstiderna är höga med ADSL gör t.ex. att svtplay och andra
streamingtjänster buffrar, det tar alltså lång tid att få hem
materialet i realtid t ill sin dator i hemmet.
FIB ER: Nuförtiden installerar man inte längre kopparnät
(ADSL) i nybyggda fastigheter utan man installerar f iber eftersom
det är framtidssäkert. Med fibertekniken är hastigheten
obegränsad, Svenska Fibernät skulle i praktiken kunna leverera 1O
000/10 000 Mbit/s till en enstaka fastighet. Det enda som
begränsar är utrustningen i fiberkabelns vardera ände, vilken är lätt
att byta ut eftersom fiberkabeln redan är på plats.
Svarstiderna med fiber är väldigt korta eftersom det är byggt på ett
annat sätt än ADSL-tekniken, med fiber passerar man oftast färre
utrustningar och hastigheterna är mycket högre än ADSL. Eftersom
ADSL-tekniken ha r begränsningar och det blir mer och mer tjänster
via Internet
(t.ex. ViaPlay, Netflix, SVT sänder sina kanaler online på svtplay osv.)
så kommer kopparledningarna på sikt att helt ersättas med
fibertekniken.
Hur ser tidplanen ut?
Så snart vi fått in tillräckligt antal beställn ingar i ett område
påbörjas fiberutbyggnaden. Dessutom krävs markavtal överallt
där fibern ska förläggas . Vi ansluter JUSt de fastigheter som
best ällt inom det aktuella området. Om du läser denna broschyr
utan att ha fått den hemskickad till din fastighet och ö nskar att
vi bygger ut fibernätet i ditt område får du gärna göra en
intresseanmälan på vår hemsida, www.svenskafibernat.se.
Intresseanmälan är inte bindande, men kan skynda på
byggnationen i ditt område och flytta upp området i prioritet;
så prata gärna med granna r, och bekanta.
Hur agerar ni mot markägare där ni ska gräva?
All grävning förutsätter ett markavtal med ägaren, liksom att
tillstånd ges att fibern får ligga i marken. Vi ha r möten och kontakt
med markägarna i god tid innan grävning börjar. På landet vill vi
dessut om jobba med en lokal projektgrupp för förankring o ch
avstämning att det går att gräva där vi tänkt.
Hur kan jag marknadsf öra avstyckade tomter
med fiber?
Om du vet att ni ska stycka av tomter och byg ga hus men vet att
det inte kommer vara färdigbyggt då vi påbörjar anläggningen av
fibernätet, så kan du informera vår projektör om hur många hus/
t omter som skal l byggas i sa mband med din tomtprojektering. Vi
kommer då att förbereda med kanalisation/tom rö r kostnadsfritt.
Dock kommer det givetvis att kosta när ni sedan vill ansluta husen.
Hur ska jag göra om jag planerar at t bygga
hus i området?
Kommer huset att vara klart i samband med f iberanläggningen i
området så är det bara att f ylla i beställ ningsblanketten och skicka in
med svarsposten, precis som vanligt. Är huset dä remot inte färdigt
innan fiberanläggni ngen påbörjas så kan du ta kontakt med
projektledaren i området, alternativt med vår kundtjänst och
informera att du planerar att bygga hus, vi kommer då förbereda
med kanalisation/tom rör kostnadsfritt. Dock kommer det givetvis
att kosta när ni sedan vill anslut a huset t ill fibernätet.
Är beställningen bindande? Uag kommer nog
att sälja mitt hus)
Ja, beställningen är binda nde 1 24 månader. Har du sålt ditt hus
innan fibernätet är fä rd igbyggt så är beställningen fortfarande
bindande. Oftast brukar köparen alltid vara intresserad av en
fiberanslutning och vida re brukar säljaren och köparen komma
överens om vem av parterna som ska ta kostnaden för
fiberanslutn ingen. I det fa ll köparen ska stå för kostnaden måste en
överlåtelse av beställningen göras som bägge parter undertecknar
och skickar in til l Svenska Fibernät.
7
Om Svenska Fibernät
Svenska Fibernät ingår i IP-Onlygruppen och etablerades under 2014. Affä rsiden är att
erbjuda framtidssäkra fiberanslutningar för snabb och prisvärd kommun ikation till alla
hushåll och företag i områden där vi är aktiva.
Idag ingår Svenska Fibernät i IP-Onlygruppen. IP-Only driver ett nordiskt fibernät och
levererar kapacitet till några av världens största operatörer och företagskunder med
extrema krav.
www. svenskafibernat.se
••
SVENSKA FIBERNAT
EN DEL A V IP·ON LY
Svenska Fibernät, S:t Persgatan 6, 753 81 , Uppsala
Tel: 0770· 17 18 19 E-post:[email protected]