Mats Arne - Fysioterapeuterna

2015‐10‐11
Spirometri och 6MWT vid KOL
•
•
•
•
Spirometri
Screening och diagnostik
Objektiv mätning av fysisk kapacitet
(Objektiv mätning av fysisk aktivitet)
Mats Arne, specialistsjukgymnast, med dr
Landstinget i Värmland
Primärvårdens FoU-enhet, Karlstad
[email protected]
Tfn: 054-616843 (mobil ankn)
1
Diagnostik vid misstänkt KOL
Mätning av FEV1/FVC- eller FEV1/VCmax efter bronkdilatation
Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda dynamisk spirometri med mätning av FEV1/FVC efter
bronkdilaterande behandling till personer med misstänkt KOL
och som röker eller har rökt (prioritet 1).
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall
• erbjuda dynamisk spirometri med mätning av FEV1/VCmax efter
bronkdilaterande behandling till personer med misstänkt KOL
och som röker eller har rökt (prioritet 10).
Statiska lungvolymer
Dynamiska lungvolymer
kvoten FEV1/FVC [tidigare FEV%]
1
2015‐10‐11
Olika utblåsningstekniker
och manövrar
• PEF-manöver
– flöde
• maximalt forcerad, ”kort” utandning
• VC-manöver
VC
ö
(sVC/rVC/lugn/långsam
( VC/ VC/l
/lå
VC)
– volym
• ej forcerad, fullständig utandning (el. inandning)
• FVC-manöver
– volym, flöden
• maximalt forcerad, fullständig utandning
Spirometri är enkelt
Flöde/volymkurva
Exempel
Slut (tömma lungorna?)
helst platå
platå på volym/tidkurvan
2
2015‐10‐11
Diagnostik vid misstänkt KOL
FEV1/FEV6-mätning för att identifiera personer
till vidare utredning
Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda FEV1/FEV6-mätning
mätning som rutinmässig
obstruktivitetsutredning till personer med misstänkt KOL
och som röker eller har rökt (prioritet 2).
FEV1
%
FEV6
%
kvot
kvot FEV1/FEV6
%
(lungålder)
Till patienten?: Den här mätaren kan visa hur mycket luft du kan blåsa ut på
1 sekund och 6 sekunder och räkna på värden från de volymerna.
Den utesluter inte att det kan finnas påverkan på lungfunktionen som skulle kunna
synas på en spirometri
Obstruktivitet?
Kvoter: FEV1/VC,..../FVC,..../FEV6
• Kvinna, 62 år
• Kvoter: 0,61, 0,72 och
0,74
• FEV1 % av ref: 88%
• Man, 62 år
• Kvoter: 0,29 och 0,40
• FEV1 % av ref: 33%
3
2015‐10‐11
Obstruktivitet?
Kvoter: FEV1/VC,..../FVC,..../FEV6
• Kvinna, 62 år
• Kvoter: 0,61, 0,72 och
0,74
• FEV1 % av ref: 88%
•
•
•
•
Man, 62 år
Kvoter: 0,29 och 0,40
FEV1 % av ref: 33%
6MWD?
Mätning av fysisk kapacitet vid KOL
Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda personer med stabil KOL i stadium 2–4 med
misstänkt nedsatt fysisk kapacitet en mätning av fysisk
kapacitet med 6 minuters gångtest (prioritet 1).
Referenser; sex minuters gångtest
• Singh SJ, Puhan MA, Andrianopoulos V, Hernandes NA,
Mitchell KE, Hill CJ, et al.
An official systematic review of the European Respiratory
Society/American Thoracic Society: measurement
properties of field walking tests in chronic respiratory
disease.
Eur Respir
p J. 2014;44(6):1447-78.
( )
• Holland AE, Spruit MA, Troosters T, Puhan MA, Pepin V,
Saey D, et al.
An official European Respiratory Society/American
Thoracic Society technical standard: field walking tests in
chronic respiratory disease.
Eur Respir J. 2014;44(6):1428-46.
• Holland AE, Spruit MA, Singh SJ.
How to carry out a field walking test in chronic respiratory
disease.
Breathe. 2015;11(2):128-39.
4
2015‐10‐11
Tröskelvärden för ökad mortalitet
vid COPD (6MWD)
350 m
Singh. ERJ 2014;44:1447-78.
Vad kan 6-minuters gångtest användas till?
Mäta funktionell fysisk kapacitet hos
vuxna med kronisk lungsjukdom
Undersöka prognos
1 test räcker
Undersöka effekt av intervention
2 tester bör göras
350 m
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
Inlärningseffekt
Trots god reliabilitet så förbättras gångsträckan vid ett
andra test.
Medelförbättringen är: 26,3 (24-29) m
50-87% av KOL-patienterna går längre vid andra testet
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
5
2015‐10‐11
Inför testning - Testutrustning
X ---------------- 30 m ----------------- X
Stol
Testprotokoll
Borgskala (CR10)
Blodtrycksmätare
Pulsoximeter
Tidtagarur
Testbana med längdmarkeringar, optimalt 30 m (eller
mer)
• Tillgång till oxygen, bronkdilaterande medicin o telefon
• Riskplan
•
•
•
•
•
•
•
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
Dessa variabler ska mätas
• Hjärtfrekvens och SpO2 – mäts kontinuerligt under
testet med pulsoximeter. Lägsta SpO2 noteras
• Skattning av dyspné och bentrötthet med Borgs
skala (CR10) sker före och efter testet
• Blodtryck mäts före testet
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
Inför testning - Patientförberedelse
• Korttidsverkande bronkdilaterande medicinering kan tas
innan testet och ska då anges i testprotokollet
• Vilka andra sjukdomar har patienten?
• Bekväma skor
• Ingen träning ≤ 2 timmar före testet
• Samma tid på dagen vid upprepade mätningar
• Ingen uppvärmning, ingen kortversion av testet före
• Vid syrgasbehandling ska oxygen ges och med samma
mängd under testet (kontinuerligt eller med demandventil)
• Ange om patienten själv bär oxygenutrustning eller ej
• Ange om patienten använder gånghjälpmedel och vilket
hjälpmedel
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
6
2015‐10‐11
Instruktioner innan testet
• Syftet med testet är gå så långt som möjligt på 6 minuter. Du kommer
gå mellan dessa markeringar så många gånger som möjligt under 6
minuter
• Jag kommer att tala om när varje minut passerat och vid 6 minuter
kommer jag att be dig stanna där du är.
Sex minuter är en lång tid så du kommer att bli ansträngd. Det är
tillåtet att sänka farten, att stanna och att vila vid behov, försök börja
gå igen så snart du kan.
• Kom ihåg att syftet är att gå SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT på 6 minuter,
men spring eller jogga inte.
• Har du några frågor?
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
Instruktioner under testet
Efter 15 min sittande vila ställer sig patienten vid markeringen.
Start
”Du kan börja gå nu” (starta tidtagningen)
1 min
”Du jobbar på bra. Du har 5 min kvar ”
2 min
”Fortsätt på samma sätt. Du har 4 min kvar”
3 min
”Du jobbar på bra. Du har gått halvvägs”
4 min
”Fortsätt på samma sätt. Du har bara 2 min kvar”
5 min
”Du jobbar på bra. Du har bara 1 min kvar”
6 min
” Stanna där du är” (stoppa tidtagningen)
Om patienten stannar under testet, så ska du var 30 sek då SpO2 ≥ 85% säga:
”Börja gå igen när du känner att du kan göra det””
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
Skäl för att avbryta testet
• SpO2 < 80%
Om SpO2 stiger till ≥ 85% under 6-min gångtest, kan
patienten bli ombedd att börja gå igen.
•
•
•
•
•
•
Bröstsmärta
D spné som är e
Dyspné
extrem
trem
Kramp i benen
Vacklande/stapplande gång
Svettning
Blek ansiktsfärg
Om patienten uppvisar något av ovanstående: Sätt eller lägg
patienten, mät blodtryck, puls, SpO2 och ev. läkarundersökning
Grund: M Emtner 2015
Holland et al. ERS/ATS Technical standard, ERJ 2014
7
2015‐10‐11
Objektiv mätning av fysisk aktivitet
vid KOL
• Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att
bedöma vilka aktivitetsmätare som kan användas för att
objektivt mäta energiförbrukning och fysisk aktivitet vid
olika tillstånd av KOL (FoU).
8