Föreläggande vid dålig ventilation

Juridiken kring
förelägganden
och förbud
Helena Emanuelson och Anneli Wejke
Utredning?
• Har vi tillräckligt med underlag?
• Vad har vi för indikationer?
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
ventilation, FoHMFS 2014:18
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
2
Åtgärder eller förbud?
• Vad visar utredningen? Hur stor är omfattningen
av problemen?
• Går det att åtgärda problemen?
• Vad är skäligt att ställa krav på? Det ska inte vara
mer ingripande än vad som behövs.
• Konsekvenser för enskilda vid förbud
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
3
Exempel på föreläggande om
utredning
Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB, organisationsnummer 5566778899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att inkomma med
nedanstående uppgifter:
1.
Vilket luftflöde (luftomsättning) som finns i fastigheten angivet i
rumsvolymer per timme (rv/h).
2.
Uteluftsflödet i respektive lägenhet/bostad angivet i liter uteluft per
sekund per kvadratmeter (l/s per m2).
3.
Ventilationsritning och beskrivning av ventilationssystemet för hela
fastigheten; typ av system, placering av ventilationsdon, och var
uteluften tas in för respektive lägenhet.
Lagstöd: 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ och 26 kap. 9 och 22 §§
miljöbalken samt 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Exempel på föreläggande om åtgärder
Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB, organisationsnummer
556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att göra
följande:
Säkerställa att luftflödet (luftomsättningen) i samtliga bostäder inte
understiger 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h) och att uteluftsflödet
understiger 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2)
golvarea eller 4 l/s per person samt att genom en ventilationsmätning i
varje enskild bostad visa vilken luftomsättning och uteluftsflöde som
förekommer. Resultatet från ventilationsmätningen ska redovisas till
miljönämnden och framställas så att resultatet framgår för respektive
bostad.
Lagstöd: 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ och 26 kap. 9 och 22 §§
miljöbalken samt 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Exempel på förbud för uthyrning
Miljöförvaltningen förbjuder God Bostad AB, organisationsnummer
556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att hyra ut
lägenheterna i fastigheten på Lugna Gatan 1, från den 1 januari 2016.
Förbudet omfattar alla lägenheter i fastigheten.
Förbudet gäller till dess att God Bostad AB har åtgärdat bristerna
med fukt, mögel och ventilation och miljöförvaltningen har godkänt
åtgärderna.
Lagstöd: 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ samt 26 kap. 9 §,
miljöbalken och 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Inspektionsrapporter
• Deltagare
• Datum
• Vad som har inspekterats
• Iakttagelser som vi gjort
• Förhållandena vid inspektionen
• Bra om man tar bilder om det är något man kan se
• Bra om man kan stämma av med den klagande om den anser att
omständigheterna är representativa för klagomålet.
• Obs! Inga ålägganden
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
7
Att tänka på vid föreläggande
• Adressat
• Preciserat krav
– Ska vi ställa krav på oberoende utredare?
– Hur får vi den utredning och det underlag vi vill ha?
• Faktisk och rättslig möjlighet för adressaten att följa föreläggandet
• Tidpunkt för fullgörande
• Lagstöd
• Delegation
• Motivering
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
8
Krav på bostäder
• 9 kap. 9 § MB
Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant
sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas
fria från ohyra och andra skadedjur.
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller
undanröja olägenheter för människors hälsa
•33 § FMH
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en
bostad särskilt;
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon,
luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller
på annat sätt,
Olägenhet – 9 kap. 3 § miljöbalken
• Med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
– Fysiskt eller psykiskt välbefinnande
– Utgå från människor i allmänhet
• Allmänna råd
– Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation,
FoHMFS 2014:18
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
10
Utredning 26 kap. 22 § MB
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars
är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som
behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för
bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att
byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är
lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan
undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra
undersökningen.
Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra
undersökningen ersätta kostnaderna för en undersökning som någon annan
utsetts att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer.
Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda
fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
11
KONTAKT:
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
Helena Emanuelson
[email protected]
Anneli Wejke
[email protected]