PDF-dokument med regelverk och beräkningsmall

OLJEAVSKILJARE: sortiment och regelverk.
Sedan något år tillämpas en EU-standard EN 858 som finns i två delar.
 Del 1 reglerar hur en oljeavskiljare skall vara tillverkad och vilka krav som skall
ställas på den.
 Del 2 reglerar hur val av storlek, installation och underhåll skall ske.
På samma sätt som fettavskiljare under många år typgodkänts sker också sedan
länge typgodkännande av oljeavskiljare.
Våra oljeavskiljare och fettavskiljare är typgodkända av ”Deutches instut für
Bautechnik”, den Tyska motsvarigheten till ”Sitac” i Sverige.
Alla typgodkända produkter har ett typgodkännandenummer vilka framgår av
respektive datablad tillsammans med information om den eller de standards den är
typgodkänd för.
Alla avskiljare har en CE märkning.
Standarden fastställer bl.a. dimensionerande flöde samt den klass ( 1 alt.2 ) som
avskiljaren skall uppfylla.
För slamavskiljare finns ingen standard fastställd varför de inte kan typgodkännas
men våra slamavskiljare tillverkas enligt samma principer som olje – och
fettavskiljarna.
Val av oljeavskiljare:
 När det gäller klass dimensionering bestämmer myndigheterna ( normalt
kommunen) i varje enskilt fall.

När det gäller val av nominell storlek kan denna räknas fram med hjälp av en
”lathund” som du kan skriva ut och använda.
1
Storleksberäkning
För projekt:……………………………………………………………….
Oljeavskiljare
A = Hårdgjord upptagningsyta kvadratmeter:………m2
R = Regnmängd i liter per sekund och kvadratmeter
”Normalregnmängd” 0,013 l/s och m2 (gäller för ytor mindre än 10 000 m²)
A……….x R……… = Q1……..……...l/s


För de hårdgjorda ytor som finns under skärmtak halveras flödets storlek.
Q1 kan reduceras genom den fördröjning som uppstår på t.ex. en asfalterad yta
innan vattnet når avskiljaren. Q1 kan härvid normalt multipliceras med 0,9 eller 0,85
Tappställen:
½ tums ventil ger 0,5 l/s x………st. =……….
¾ tums ventil ger 1,0 l/s x………st. =……….
1 tums ventil ger 1,7 l/s x………st. =……….
Total Q2 = …………..l/s
Tvättaggregat typ portaltvättar 2,0 l/s x ……..st. =
Högtryckstvättar, manuell Nr 1 = 2.0 l/s
För flera:
addera 1,0 l/s per st. x……..st. = Q4………….l/s
Q3 =……. ……l/s
Totalt Q4=………….l/s
Totalt vattenflöde som oljeavskiljaren bör dimensioneras för:
[Q1+( fx · Q2)+ (fx · Q3) + (fx · Q4)]fd= ……………………..liter per sekund
fx : faktorn sätts till 2 i vatten som innehåller rengöringsmedel annars 1
Densiteten hos vätskan som skall avskiljas påverkar avskiljarens storlek.
Vid densiteten 0,85 (normalt vid olja) är faktorn fd = 1
Vid densiteten 0,85 -0,90 är faktorn fd = 1,5 om klass 1 avskiljare användes
Vid densiteten 0,90-0,95 är faktorn fd = 2 om klass 1 avskiljare användes
Nominell kapacitet = Ns
Slamavskiljare: ( då densiteten är ca 1,0)
För vatten med små slammängder 100ggr oljeavskiljarens nominella kapacitet
(tex. avvattning av parkeringsytor etc.)
För vatten medelstora slammängder 200ggr oljeavskiljarens nominella kapacitet
( tex. garage och tvätthallar med handtvätt , dock minst 600liters volym)
För vatten med stora slammängder 300ggr oljeavskiljarens nominella kapacitet
( tex. tvätthallar med stor kapacitet och lastbils-busstvättar o dyl. dock minst 5000liters volym )
Exempel se nästa sida
2
Tvättplats med 1 högtryck.
Qs = 2 l/sek
(1 högtryck 2l/s)
fx = 2
(spillvatten)
fd = 1
(1 om oljan har en densitet på upp till 0,85)
NS = Qs × fx × fd = 2 × 2 × 1 = 4 välj 6 l/s
Slamvolym
Volym = 200×NS = 200 × 6 = 1200 liter
Tvättplats med 3 högtryck.
Qs = 4 l/sek
(1 högtryck 2l/s varje extra 1l/s)
fx = 2
(spillvatten)
fd = 1
(1 om oljan har en densitet på upp till 0,85)
NS = Qs × fx × fd = 4 × 2 × 1 = 8 välj 10 l/s
Slamvolym
Volym = 200×NS = 200 × 10 = 2000 liter
Parkeringsyta Dagvatten
Yta 4000m2.
Normalregnmängd 0,013 l/s
fördröjningsfaktor asfalt 0,9
4000×0,013 x 0,9 = 46,8 l/s Välj 50l/s
Slamvolym
Volym = 100×NS = 100 × 50 = 5000 liter
Vid denna typ av ytor kan det vara en fördel att välja bypass system.
3
Beräkning av fettavskiljare:
Fettavskiljare skall vara godkände enligt EN 1825-1 beräkning av fettavskiljarens dimension sker enligt
EN 1825-2. Denna beräkning är oftast komplicerad och man använder sig normallt av följande tabell
vid tex restauranger och gatukök.
Rekommendationer
Antal måltider per dag
Upp till 50
Upp till 200
200-400
400 -700
700-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
Fettavskiljarens
kapacitet lit/ sek
1
2
4
7
10
15
20
25
För en exakt beräkning följ nedan eller kontakta oss för hjälp.
Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att beräkna
lämplig storlek av fettavskiljare (normflöde NS):
Formell Qs x fd x fr x ft x fm
NS = Avskiljarens nominella storlek, normalflöde i l/s
Qs = Summa spillvattenflöde l/s
Fd = Det avskilda fettets densitetsfaktor
Ft = Korrektionsfaktor för vattnets temperatur
Fr = Korrektionsfaktor för användande av spol- och
rengöringsmedel
Fm = Korrektionsfaktor för onormalt mycket fett
Det dimensionerande spillvattenflödet beräknas som summan av det samtidiga spillvattenflödet från
dom olika enheter enligt tabell nedan.
fd = 1,0 för fetter som normalt förekommer i köksavlopp
fd = 1,5 för fett med densitet >0,94
ft = 1,0 vid temperaturer <60 °C
ft = 1,3 om temperaturer >60 °C
fr = 1,0 om rengöringsmedel aldrig används
fr = 1,3 om rengöringsmedel används ibland eller alltid
fm = 1,0 vid normal mängd fett och >1,0 vid onormalt mycket fett
Beräkna maximala vattenflödet i liter/s (faktor Qs) med
kännedom om tappställen, kokgrytor, diskmaskiner, spoltvätt
och liknande samt med hänsyn till sannolikheten för
samtidig användning. Gör eventuella tillägg för fett med
hög densitet (faktor fd), hög spillvattentemperatur (faktor
ft), rengöringsmedel (faktor fr) och onormalt mycket fett
(faktor fm).
Välj:
Avskiljare med storlek som är lika med NS talet eller den närmast större avskiljaren.
Ovanstående beräkningar av Fett respektive Oljeavskiljare är ett stöd. Det är i dom flesta fall
den lokala myndigheten som ger det slutliga godkännandet.
4