Mätrapport vibrationer Q2 2015

Bilagor:
Datum:
Vår beteckning:
2
2015-07-09
2015-1018
Ert datum:
Er beteckning:
Handläggare │ Avd/Sektion
Johan Törner │ Hållbar utveckling /Yttre Miljö
D 0980-719 96
E [email protected]
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Miljöskyddsenheten
971 86 Luleå
MÄTRAPPORT
Delges
Andreas Björkman
Maritha Mossberg
Linda Bjurholt
Anders Nordqvist
Fredrik Ersholm
Åsa Sundqvist
Lars Malmgren
Thomas Wettainen
Jimmy Töyrä
Karl Wikström
Göran Tuomas
Vibrationsmätning kvartal 2 2015, LKAB Malmberget
Vibrationsmätning sker i totalt 8 stycken fasta mätpunkter, kontinuerligt dygnet runt, varav
sju stycken finns utplacerade i Malmberget och en i Koskullskulle. Mätpunkternas
lokalisering framgår av figur 1, respektive 2 nedan.
I bilagda diagram redovisas registrerade vibrationer under perioden till följd av sprängning alternativt seismisk händelse i det fall en seismisk händelse inträffat i samband med
tidpunkten för sprängning (bilaga 1), samt samtliga registrerade vibrationer, oavsett orsak,
under aktuell period (bilaga 2). För definition av de begrepp som förekommer i bilagda
diagram se tabell 1 nedan.
Förutsättningar
Vibrationsmätning sker av inkommande markvibration i byggnadernas sockel enligt svensk
standard SS 460 48 66, i enlighet med nu gällande föreskrift. Vibrationsnivåerna uttrycks
som vertikal svängningshastighet i enheten millimeter per sekund (mm/s).
Registrerad vibrationsdata har klassificerats utifrån orsak, dvs. sprängning, seismisk aktivitet
eller annan icke-gruvrelaterad orsak. Utvärdering sker avseende sprängningsinducerade
vibrationer. Svängningshastigheter understigande 0,4 mm/s redovisas inte och markeras
som ”Ej triggat” i bilagda diagram. Benämningarna som förekommer i diagrammen definieras
enligt nedanstående tabell.
W:\Process\K_Dokument\Mätrapporter\2015\2015-1018 Malmberget - Mätrapport vibrationer Q2 2015.docx
1 (4)
Bilagor:
Datum:
2
2015-07-09
Ert datum:
Vår beteckning:
Er beteckning:
Handläggare │ Avd/Sektion
Johan Törner │ Hållbar utveckling/Yttre Miljö
D 0980-719 96
E [email protected]
Tabell 1. Definitioner av begrepp i bilagda diagram.
Benämning
Sprängning
Seismisk händelse
Sprängning/
Seismisk händelse
Övrig orsak
Ej triggat
Riktvärde
Gränsvärde
Definition
Vibration orsakad av sprängning. Vibrationen har
registrerats i en eller flera fasta mätpunkter i samhället
under sprängtid.
Vibration orsakad av en seismisk händelse. Vibrationen har
registrerats i en eller flera fasta mätpunkter i samhället och
sammanfaller tidsmässigt med en av LKAB registrerad
seismisk händelse.
Vibration orsakad av sprängning, alternativt seismisk
händelse. Vibrationen har registrerats under sprängtid och
sammanfaller tidsmässigt med en av LKAB registrerad
seismisk händelse.
Vibration som ej bedöms härröra från LKABs gruvverksamhet.
Ingen vibration, alternativt vibration understigande 0,4
mm/s.
Värde som får överstigas max 10 % av fallen räknat per år
(5 mm/s) enligt gällande föreskrift.
Värde som inte får överstigas (9 mm/s) enligt gällande
föreskrift.
Mätpunkter
För mätpunkterna har en jämn geografisk spridning i samhället eftersträvats, vilket ger en
god uppfattning om hur vibrationer överförs i olika områden. Mätpunkternas lokalisering i
samhällena framgår nedan.
Figur 1. Lokalisering av mätpunkter i Malmberget.
W:\Process\K_Dokument\Mätrapporter\2015\2015-1018 Malmberget - Mätrapport vibrationer Q2 2015.docx
2 (4)
Bilagor:
Datum:
2
2015-07-09
Ert datum:
Vår beteckning:
Er beteckning:
Handläggare │ Avd/Sektion
Johan Törner │ Hållbar utveckling/Yttre Miljö
D 0980-719 96
E [email protected]
Figur 2. Lokalisering av mätpunkt i Koskullskulle.
Gällande föreskrift
Av dom i mål nr M59-08 framgår att följande provisoriska föreskrift ska gälla tills annat
förordnas;
P3. Sprängningarna i gruvan ska genomföras på ett sådant sätt att vibrationerna i
mätpunkterna utanför gruvindustriområdet minimeras. Högsta svängningshastigheten i
mätpunkterna får som gränsvärde inte överstiga 9,0 mm per sekund och som riktvärde inte
överstiga 5,0 mm per sekund i mer än 10 procent av fallen, räknat per år och mätt enligt SS
460 4866.
Resultat
I tabellen nedan redovisas högsta registrerade svängningshastighet under aktuellt kvartal
som klassificerats som orsakad av sprängning, samt högsta registrerade svängningshastighet som klassificerats som orsakad av sprängning eller en sprängning/seismisk
händelse (enligt definition i tabell 1 ovan). Se även bilaga 1.
Tabell 2. Högsta registrerade svängningshastighet under aktuellt kvartal.
Svängningshastighet
(mm/s Ve)
3,60
0,95
Klassificering
Mätpunkt
Sprängning
Sprängning / Seismisk händelse
Lövberga
Hertiggatan 18
W:\Process\K_Dokument\Mätrapporter\2015\2015-1018 Malmberget - Mätrapport vibrationer Q2 2015.docx
3 (4)
Bilagor:
Datum:
2
2015-07-09
Ert datum:
Vår beteckning:
Er beteckning:
Handläggare │ Avd/Sektion
Johan Törner │ Hållbar utveckling/Yttre Miljö
D 0980-719 96
E [email protected]
Utvärdering
Nivån för riktvärdet (5,0 mm/s) för sprängningsinducerade vibrationer har inte överstigits vid
något tillfälle under aktuellt kvartal. Gällande föreskrift avseende sprängningsinducerade
vibrationer innehålls.
Leverantör
Leverantör av mätdata är Nitro Consult AB.
Mätmetod
Enligt svensk standard SS 460 48 66: Vibration och stöt - Riktvärden för
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.
Anmärkning
Det har under detta kvartal varit ovanligt hög seismisk aktivitet i Malmberget, framförallt den
21/4, 23/4 och 14/5, Länsstyrelsen har informerats.
W:\Process\K_Dokument\Mätrapporter\2015\2015-1018 Malmberget - Mätrapport vibrationer Q2 2015.docx
4 (4)