E30-38.02 SE Meter Display

BRUKSANVISNING
----------
METER för solcellssystem med dubbla batterier
----------
För husvagnar, husbilar och båtar
----------
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:
Kontrollpanel för infälld eller utanpåliggande väggmontering
10 m kabel
MONTERINGSMÅTT:
4 monteringshål, Ø 4,0 (0.16)
mm (tum)
Modell EPIP20-DB
DISPLAY-SYMBOLER:
Solcell
Batteri
Batteritemperatur
Enhet
Inomhustemperatur
Programmering
Felindikator
Bakgrundsbelysning
Rotation
Självtest
Lysdioder ovanför displayen
1. ”CHARGE” (grön): Tänd diod indikerar laddning
2. ”ERROR” (röd): Tänd diod indikerar felfunktion
AVLÄSNING AV DATA:
Knappar, från vänster till höger: K1-K4, eller Next , Left , Right , Set .
Information visas på displayen i fyra grupper i följande ordning:
Solcellspanel, batteri 1, batteri 2, övriga data. Använd K2 eller K3 för att stega fram data inom
samma grupp. Symbolen
indikerar repetition inom en grupp. K1 används för att skifta till
nästa grupp av data, enligt nednstående:
Solcellspanel
Next
Batteri 1
Next
Next
Batteri 2
Temperatur & tid
Data setting instructions: on reading display, press K4 for setting and next data, then save it. K1
Next
Använd K1 för att stega fram utan att spara ändringar. Använd K4 för att spara ändringar.
Använd K2 och K3 för att ändra funktion enligt nedanstående:
K4 för
programmering
Temperaturenhet (°C / F)
K1/K4
K1/K4
K1/K4
K1/K4
Bakgrundsbelysning, timer (förvalt värde: 30 sek)
Bakgrundsbelysning, ljusstyrka (förvalt värde: FuLL)
Automatisk repetition av data (förvalt värde: Auto)
Tidsinställning, timmar (0-23; ändra med K2 / K3)
K1/K4
Tidsinställning, minuter (0-59; ändra med K2 / K3)
K1/K4
Avsluta
1. Temperaturenhet:
 dEg.℃
 dEg.F
Celsius (℃)
Fahrenheit (F)
2. Bakgrundsbelysning: Vid normal användning kommer bakgrundsbelysningen att tändas så
snart någon av knapparna trycks in, under förutsättning att kontrollpanelen är inkopplad.
Bakgrundsbelysningen kan ställas in enligt nedanstående:
OFF: Bakgrundsbelysningen konstant släckt
On: Bakgrundsbelysningen konstant tänd
B: 30 Bakgrundsbelysningen tänd i 30 sek
B: 20 Bakgrundsbelysningen tänd i 20 sek
B: 10 Bakgrundsbelysningen tänd i 10 sek
B: 05 Bakgrundsbelysningen tänd i 5 sek
OBS: Tiden räknas från senaste knapptryckningen.
Ljusstyrkan kan ställas in I 2 lägen:
FuLL: Stark
HALF: Svag
3. Datarepetition. Automatisk eller manuell enligt nedanstående:
Auto: Data inom gruppen kommer att skifta var 3:e sekund. Använd K1 för att skifta grupp;
använd K2 / K3 för att stega bakåt / framåt inom gruppen.
OFF: Data inom gruppen kommer ej att skifta förrän någon av knapparna K1-K3 trycks in.
4. Tidsinställning (timmar, minuter): Ändra med K2 / K3; spara med K4.
Självtest: Genom att när som helst samtidigt trycka in K3+K4, startar en självtest som automatiskt
kommer att visa aktuella data, så som visas i fig. 4. Om displayen visar no, betyder detta att
panelen ej är korrekt inkopplad. (Med korrekt inkoppling, kommer data att visas.) Om ingen
batteritemperatursensor är ansluten kommer en termometer samt texten no att visas; vid korrekt
inkoppling kommer batteritemperaturen att visas. Texten OPEn betyder antingen att inte något
batteri är anslutet, eller att spänningen är för hög. Korrekt information kommer att visas vid
korrekt anslutning.
K3+K4
Självtest
Fig. 4
Displayen skiftar 2 gånger per sekund
Självtest avslutad
Nollställning: Genom att när som helst samtidigt trycka in K1+K2,kommer lagrad information
(max- och min-värde, Ah) att nollställas.
ÖVRIG INFORMATION:
Tekniska data:
Nominell spänning:
Stark bakgrundsbelysning:
Svag bakgrundsbelysning:
Belysning / LED-indikering från:
Arbetstemperatur:
Displayens arbetstemperatur:
Luftfuktighet:
Anslutningskabel:
12 V; min-spänning (rekommenderad): 8,0 V
< 23 mA,
< 20 mA
< 17 mA
-40℃ - +60℃
-10℃ - +40℃
0-100 %
RJ45 (8-ledare), 10 meter
Felindikatorn
tänds vid nedanstående tillfällen. Kontrollera, och åtgärda vid behov.
Indikatorn kommer att släckas när felet är åtgärdat.
1. Om något batteri ej är anslutet, vid avbrott eller vid överspänning
2. Om batteritemperatursensorn ej är ansluten
3. Överladdning
4. Kortslutning i solcellspanelen
Telekommunikationsport: Vid felaktig anslutning kommer displayen att visa fyra streck (”_”), och
det hjälper ej att trycka på någon av knapparna. Displayen kommer att visa rätt värde när kabeln
är korrekt ansluten.
OBS: Visade data baseras på information via anslutningskabeln. För lång kabel kan ge felaktig
information. Även interferens från annan elektronik kan leda till felaktiga data. Data uppdateras
var 20:e sekund.
Batterinivåindikator: Varje streck motsvarar 20 procent av batterikapaciteten. Blinkande streck
indikerar ett mellanvärde – blinkande 1:a streck = 1-19 % kapacitet, blinkande 2:a streck =
21-39 % o.s.v.
OBS: Indikeringen baseras på batterispänningen, med utgångspunkt från att full
laddningsspänning motsvarar 100 % kapacitet och hel urladdning motsvarar 0 % kapacitet.
Batterikapacitet, Ah: Antalet amperetimmar (Ah) är produkten av laddströmmen och tiden. (1 A
under 1 timme ger 1 Ah.) Ju lägre laddströmmen är, desto mindre exakt är värdet. Min. laddström
för indikering är 1 A.
(all rights reserved )