Provtryckning_Gudö_3_551

2015-10-20
Gudö 3:551
Sid 1 av 7
Provtryckning
Provtryckning av klimatskal
Gudö 3:551
Uppdragsgivare:
Stefan Evertson
Karnehed Design & Construction AB
Hunnebergsg. 22 - 582 34 Linköping
073-501 11 30 - www.kdcab.se
2015-10-20
Gudö 3:551
Sid 2 av 7
Provtryckning
Innehållsförteckning
Sammanfattning
3
Bakgrund
Lufttäthet
Redovisning av lufttäthet
Hur stora är otätheterna?
Generellt om fastigheten
4
Indata
Mätutrustning
Mätningens genomförande
Provningsförhållanden
5
Resultat
Provtryckning
Termografering
6
Karnehed Design & Construction AB
4
4
4
4
5
5
5
6
7
Hunnebergsg. 22 - 582 34 Linköping
073-501 11 30 - www.kdcab.se
2015-10-20
Gudö 3:551
Sid 3 av 7
Provtryckning
Sammanfattning
Riktvärdet på lufttätheten enligt branschpraxis ligger kring ett läckage av 0,4 till 0,8 liter per
sekund och omslutande area, A om vid 50 Pa tryckskillnad. Metoden som används finns
beskriven i standarden SS-EN-13829. Passivhus bör ligga under 0,3 l/s/kvm @ 50 Pa.
Lufttätheten redovisas på olika sätt enligt tabellen nedan:
7P1-11
Mängd
Mål
Uppmätt
Enhet
Resultat
A om
0,3
0,26
l/s/kvm @50Pa
OK!
A skal
0,3
0,26
l/s/kvm @50Pa
OK!
Luftomsättning
per h @50 Pa
0,81
omsättningar per
timme @50Pa
A temp
0,60
l/s/kvm @50 Pa
Slutsatsen är att fastigheten uppvisar en god lufttäthet.
Linköping oktober 2015
Per Karnehed
Civilingenjör
Fuktsakkunnig och certifierad Energiexpert
Karnehed Design & Construction AB
Hunnebergsg. 22 - 582 34 Linköping
073-501 11 30 - www.kdcab.se
2015-10-20
Gudö 3:551
Sid 4 av 7
Provtryckning
Bakgrund
Lufttäthet
För att en byggnad ska vara fuktsäker samt erhålla den beräknade energiförbrukningen
krävs att klimatskalet är lufttätt. Ett sätt att verifiera klimatskalets lufttäthet är att sätta
byggnaden under över- respektive undertryck och mäta hur många liter luft per sekund som
krävs för att erhålla vald tryckskillnad, normalt 50 Pa, inomhus gentemot utomhusluften.
Detta genomförs med en så kallad Blower-Door utrustning.
Redovisning av lufttäthet
Mätresultatet av lufttätheten redovisas i en tabell där det uppmätta läckaget i liter per sekund
delas med olika areor eller volymer. Läckaget redovisas med index @50 som berättar att
provtryckningen skett vid 50 Pa tryckskillnad inne mot ute. BBR anger att klimatskalets täthet
ska relateras till arean av klimatskalets invändiga yta som angränsar mot mark och uteluft
eller andra utrymmen som inte hålls uppvärmda till över 10℃. Denna area kallas A om. Hus
byggda enligt BBR bör ha ett läckage understigande 0,6 l/s m2 vid 50 Pa tryckskillnad mätt
på A om för att inte få fuktrelaterade skador eller hög energiförbrukning. Så kallade Passivhus bör ligga under 0,3 l/s m2 @50Pa mätt på A om.
Provtryckning sker däremot i en volym som ibland avgränsas av både mark, uteluft och
lägenhetsskiljande väggar, tak eller golv mot andra varma utrymmen. Denna avgränsande
yta benämner vi A skal.
A temp motsvarar den yta som används för att ange en byggnads energibehov i så kallade
Energideklarationer. Här medräknas innerväggar, trapphål etc.
Hur stora är otätheterna?
Vid normal drift av fastigheten är det sällan 50 Pa tryckskillnad mellan inne och ute. I Kanada
relateras det uppmätta läckageflödet till en tänkt otäthet i byggnaden vid tryckskillnaden 10
Pa, det så kallade EqLA. Värdet redovisas i cm2 @10Pa. Värdet ger en bra föreställning för
att visa hur stor otätheten i klimatskalet egentligen är när fastigheten används på normalt
sätt.
Motsvarande storlek på hålet i klimatskalet vid 4 Pa tryckskillnad benämns EfLA och
redovisas i cm2.
Generellt om fastigheten
Huset är ett prefabricerat trähus som levererats med färdiga väggelement från Myresjöhus.
Sammanfogning av byggelementen har sedan skett på plats.
Karnehed Design & Construction AB
Hunnebergsg. 22 - 582 34 Linköping
073-501 11 30 - www.kdcab.se
2015-10-20
Gudö 3:551
Sid 5 av 7
Provtryckning
Indata
Mätutrustning
Lufttäthet mäts med en Blower-Door av märket Retrotec 1000.
Termografering utförs med en värmekamera av märket Flir e6.
Lufthastigheten mäts med en varmtrådsanemometer av märket Testo 425.
Temperatur och luftfuktighet mäts med en hygrometer av märket Kimo HD 100.
Mätningens genomförande
Samtliga dörrar och fönster stängdes. Ventilationskanaler tejpades igen.
I en dörröppning monteras Blower Door utrustningen i en aluminiumram.
Provningsförhållanden
Temp inne:
20
℃
Temp ute:
RF inne:
---
%
RF ute:
8
℃
---
%
Vind:
2
m/s
Mätningen utfördes mellan klockan 10:00 och 13:00 den 20/10 2015.
Karnehed Design & Construction AB
Hunnebergsg. 22 - 582 34 Linköping
073-501 11 30 - www.kdcab.se
2015-10-20
Gudö 3:551
Sid 6 av 7
Provtryckning
Resultat
Provtryckning
Referensytor
A om =
A skal =
Area av klimatskal mot mark och uteluft:
352
kvm
352
kvm
150
kvm
400
m3
(Invändig yta mot kalla utrymmen, mark eller uteluft)
Area av tak, vägg och golv som avgränsar
den provtryckta volymen
(Invändig yta mot alla angränsande utrymmen)
A temp =
Area av golvyta där temp > 10 ℃
(Ytan av innerväggar, trappor, schakt odyl inräknas)
Invändig uppvärmd volym som provtrycks
V=
Tryck
l/s
läckfaktor
l/s/kvm A om
läckfaktor
l/s/kvm A skal
läckfaktor
l/s/kvm Atemp
luftomsättning
per timme
u50
89
0,25 @50
0,25 @50
0,59 @50
0,80 @50
ö50
92
0,26 @50
0,26 @50
0,61 @50
0,83 @50
m50
91
0,26 @50
0,26 @50
0,60 @50
0,81 @50
EqLA
@10
129
cm2
(Så här stort hål vid 10 Pa)
EfLA
@4
68
cm2
(Så här stort hål vid 4 Pa)
Luftläckage l/s vid angiven
tryckskillnad
20 Pa
30 Pa
40 Pa
50 Pa
60 Pa
Undertryck
42
60
76
89
103
Övertryck
45
63
78
92
104
Medel
44
62
77
91
104
Karnehed Design & Construction AB
Hunnebergsg. 22 - 582 34 Linköping
073-501 11 30 - www.kdcab.se
Gudö 3:551
2015-10-20
Sid 7 av 7
Provtryckning
Termografering
Vid provtryckning med undertryck utfördes även termografering av klimatskalet.
Inga större avvikelser som kan hänföras till bristande montering eller utförande kunde
noteras.
Karnehed Design & Construction AB
Hunnebergsg. 22 - 582 34 Linköping
073-501 11 30 - www.kdcab.se