NCE – Gateway [CAN-Ethernet/CAN-Modbus]

Driftsättningsanvisning
NCE – Gateway [CAN-Ethernet/CAN-Modbus]
Inledning
Menyn i NCE
Inställningar för nätverksanslutning
Start huvudmeny
Den kompletta menyn med huvudrubriker och underrubriker
­ riftsättning av NCE sker i samband med att en CAN-slinga
D
med värden på tillgängliga inställningar redovisas nedan.
ska anslutas till överordnat system med LINDINTELL eller
Defaultvärde anges inom [hakparentes].
när NCE ska agera Modbus-brygga för anslutna enheter på
CAN-slingan.
NCE ställs in för nätverkskommunikation (TCP/IP) genom
att koppla in en dator via nätverkskabel (mot nätverksporten) och sedan via webbläsare anropa default IP-adress
192.168.1.11. Den dator som nyttjas måste ha IP-adress i
samma subnät som NCE.
Kommunikation
Övriga inställningar
[240]; Ändras normalt inte
Gate-ID
[1] Ska sättas
Modbus-brygga
[Inaktiv; Serieport; Netburner port 0 eller port 1]
Netburner port 0
Inställningar i NCE görs via IR-uppkoppling med handenhet
DHP och applikation FakeTerminal.Tillgängliga inställningar
redovisas i bifogad menystruktur för NCE.
Bitar per sekund
Gateway till LINDINTELL
[115200]
Serieport
Ställ in det Gate-ID som NCE ska ha; normalt börjar man
på Gate-ID “1”.
Modbus-brygga
•
[115200]
Netburner port 1
Bitar per sekund
•
Rubrik_1 (Huvudmeny)
Nod-ID
Modbus TCP: Ställ in <Netburner port1> under
“Modbus-brygga”.
Bitar per sekund
[57600]
Paritet
[ingen] alt. jämn eller udda
Stoppbitar
[1] alt. 2
In/Ut-signaler
Rubrik_2 (Huvudmeny)
Analoga ut
Modbus RTU: Ställ in <Serieport> och ange hastighet
under “Modbus-brygga”.
AUT1 till AUT8
IR-fönster
Inställningar för respektive signal
Funktion
Val av funktion (Inaktiv eller Param):
[Inaktiv = Spänning styrs av servern]
Param = Spänning styrs av parameter1
Parameter1
Här kan parametervärdet ställas
Ärv. in
På
Ärv. in
Aktuella In-signaler [AIN1-3:, DIN1-3:]
Ärv. ut
FakeTerminal är det
program i DHP som
ska aktiveras för att
koppla upp sig mot
NCE via IR.
Ärv. ut
System
DHP 0.1r7594
Bat = 100%
DHP
1.3
ILCAT
FakeSDU
FakeSDU
FakeTerminal
FakeTerminal
SDU
ILCAT
Byt NodID
på don
ILCAT
NodeID-Set
NodeCheck
IR mot NCE
Aktuella Ut-signaler [AUT1-8:]
Rubrik_3 (Huvudmeny)
Reset (Not 1)
Reset direkt med utloggning
Fabriksinst. (Not 1)
Sätt flagga fabriksinställningar
Förbered
Återställ till fabriksinställningar vid Reset
Ångra
Återställ INTE till fabriksinställningar vid Reset
Debug
Enbart internt Lindinvent
Huvudmeny avslutad
Välj program FakeTerminal i DHP för
­uppkoppling till NCE via IR.
WWW.LINDINVENT.SE
Not 1) Om flaggan Förbered under menyval Fabriksinställningar är satt medför Reset både utloggning och
återställning till fabriksinställningar. Menyval Ångra återställer
flaggan för fabriksinställning så att Reset loggar ut utan att
återställa till fabriksinställningar.
NCE_DA200_11
1 (1)