INSTALLATION

ATION
HOME CAM B 3
Rökdetektor
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
4. Se till att
YOYOCam
är
4.
SeSe
tilltill
attatt
4.
påslagen
YOYOCam
är är
YOYOCam
påslagen
påslagen
Statuslampan blinkar
grönt
en gångblinkar
per
Statuslampan
Statuslampan
blinkar
sekund
grönt
enien
gång
perper
grönt
gång
passningsläge
sekund
i i
sekund
passningsläge
passningsläge
INSTALLATION
1.
1. 1.
8. Vrid av
fästplattan
8.
Vrid
avavoch fäst
8.
Vrid
den
i vägg eller
tak
fästplattan
och
fäst
fästplattan
och
fäst
med
som
den
i skruvarna
vägg
eller
taktak
den
i vägg
eller
medföljer
med
skruvarna
som
med
skruvarna
som
medföljer
medföljer
OBS! Har du andra HomeCam B3-tillbehör anslutna bör dessa stängas av
innan installation för att undvika problem.
5. Skicka ett SMS
med
texten
nedan
5.
Skicka
ettett
SMS
5.
Skicka
SMStill
din
YOYOCam
med
texten
nedan
tilltill
med
texten
nedan
dindin
YOYOCam
YOYOCam
#08#2#SensorNamn#
#08#2#SensorNamn#
#08#2#SensorNamn#
9. Montera WSD
genom
att vrida
9.
Montera
WSD
9.
Montera
WSD
fast
denatt
medsols
genom
vrida
genom
att
vridai
fästplattan
fast
den
medsols
i i
fast
den
medsols
fästplattan
fästplattan
1. Ta bort fästplattan på rökdetektorn genom att vrida den motsols tills
bakstycket släpper från rökdetektorn.
avsnitt
SMS-komandon)
avsnitt
avsnitt
SMS-komandon)
SMS-komandon)
Byt ut texten
“SensorNamn”
Byt
utut
texten
Byt
textentill
önskat
namn på
din
“SensorNamn”
tilltill
“SensorNamn”
WSD
(utan
Å, på
Ä,på
Ö)
önskat
namn
dindin
önskat
namn
WSD
(utan
Å, Å,
Ä, Ä,
Ö)Ö)
WSD
(utan
2. Sätt i ett par
6. YOYOCam
bekräftar
att den är
6.
YOYOCam
6.
YOYOCam
redo
medatt
ett
pip,
bekräftar
den
är är
bekräftar
att
den
varpå
statusiampan
redo
med
ettett
pip,
redo
med
pip,
blinkar
växelvis
rött
varpå
statusiampan
varpå
statusiampan
och
grönt
blinkar
växelvis
rött
blinkar
växelvis
rött
och
grönt
och
grönt
AA-batterier
2.
Sätt
i ett
parpar
2.
Sätt
i ett
AA-batterier
AA-batterier
10. Se till att din
YOYOCam
har
10.
SeSe
tilltill
att
dindin
10.
att
larmfunktionen
YOYOCam
harhar
YOYOCam
aktiverad
larmfunktionen
larmfunktionen
aktiverad
aktiverad
Tryck på
testknappen
Tryck
påpå på
Tryck
WSD
testknappen
påpå
testknappen
WSD
WSD
WSD piper tre
gånger
och
WSD
piper
tretre
WSD
piper
YOYOCam
svarar
gånger
och
gånger
och
med
ett pipsvarar
YOYOCam
YOYOCam
svarar
med
ettett
pippip
med
2. Sätt i ett par AA-batterier, var noga med dess polaritet. Observera även
att rökdetektorn senare inte kan återmonteras i sin hållare om inte batterierna sitter på plats.
3. Kontrollera att
indikatorlampan
i
3.
Kontrollera
attatt
3.
Kontrollera
testknappen
blinkar
indikatorlampan
i i
indikatorlampan
var
45:e sekund
testknappen
blinkar
testknappen
blinkar
varvar
45:e
sekund
45:e
sekund
7. Invänta SMS från
YOYOCam
och
tryck
7.
Invänta
SMS
från
7.
Invänta
SMS
från
därefter
påoch
YOYOCam
tryck
YOYOCam
och
tryck
testknapen
på WSD
därefter
påpå
därefter
testknapen
påpå
WSD
testknapen
WSD
WSD piper 3 gånger,
varpå
YOYOCam
WSD
piper
3 gånger,
WSD
piper
3 gånger,
svarar
med
1 pip
varpå
YOYOCam
varpå
YOYOCam
svarar
med
1 pip
svarar
med
1 pip
YOYOCam bekräftar
per
SMS attbekräftar
WSD
är
YOYOCam
YOYOCam
bekräftar
ihopkopplad
per
SMS
attatt
WSD
är är
per
SMS
WSD
ihopkopplad
ihopkopplad
3. Kontrollera att indikatorlampan som sitter i testknappen blinkar var
45:e sekund innan du går vidare till nästa steg.
Statusindikering
YOYOCam skickar
ettYOYOCam
larm-SMS
till till
YOYOCam
skickar
skickar
din
mobil
ett
larm-SMS
tilltill
tilltill
ett
larm-SMS
dindin
mobil
mobil
Din WSD är nu
installerad!
Din
WSD
är är
nunu
Din
WSD
installerad!
installerad!
4. Se till att HomeCam B3 är påslagen och i passningsläge (statusindikeringen blinkar grönt en gång per sekund) och inom räckvidd för din rökdetektor, det vill säga max 15 meter från rökdetektorn.
5. Skicka ett SMS till din kamera med texten #08#2#SensorNamn#
Byt ut texten “SensorNamn” till önskat namn på din rökdetektor (du kan
inte använda dig av Å, Ä, Ö).
6. HomeCam B3 bekräftar att den är redo genom att avge en ljudsignal i
form av ett pip, du ser även på kamerans statusindikeringen att den blinkar växelvis rött och grönt.
4. Se till att
YOYOCam är
påslagen
7. Invänta ett SMS från din HomeCam B3 och tryck därefter in testknap8. Vrid av
fästplattan och fäst
pen på rökdetektorn.
den i vägg eller tak
Statuslampan blinkar
grönt en gång per
sekund i
passningsläge
Rökdetektorn piper nu 3 gånger, varpå HomeCam B3 svarar med 1 pip.
Testknapp
med skruvarna som
medföljer
HomeCam bekräftar per SMS att rökdetektorn är ihopkopplad.
5. Skicka ett SMS
med texten nedan till
din YOYOCam
#08#2#SensorNamn#
9. Montera WSD
genom att vrida
fast den medsols i
fästplattan
avsnitt
SMS-komandon)
Byt ut texten
“SensorNamn” till
önskat namn på din
WSD (utan Å, Ä, Ö)
6. YOYOCam
bekräftar att den är
10. Se till att din
Induo Home AB | induohome.com
YOYOCam har | 08-659 43 10 | [email protected]
l att
am är
n
INSTALLATION
ampan blinkar
n gång per
i
gsläge
a ett SMS
xten nedan till
OCam
HOME CAM B 3
Rökdetektor
8.8.Vrid
av
Vrid av
fästplattan och och
fäst fäst
fästplattan
den i vägg eller tak
den
vägg eller
medi skruvarna
som tak
medföljer
med
skruvarna som
medföljer
8. Montera fästplattan i taket eller på väggen så nära taket du kan med
skruvarna som medföljer, placering i taket är dock alltid att föredra för
bästa funktion.
4. Se till att
YOYOCam är
påslagen
Statuslampan blinkar
grönt en gång per
sekund i
passningsläge
5. Skicka ett SMS
med texten nedan till
din YOYOCam
9. Montera WSD
genom att vrida
fast den medsols i
fästplattan
9. Återmontera rökdetektorn i hållaren genom att vrida medsols. Tänk på
att du måste ha batterier i rökdetektorn för att kunna montera den i hål9. Montera WSD
genom att vrida
laren.
fast
den medsols i
#08#2#SensorNamn#
avsnitt
SMS-komandon)
Byt ut texten
“SensorNamn” till
önskat namn på din
WSD (utan Å, Ä, Ö)
fästplattan
SensorNamn#
mandon)
6. YOYOCam
bekräftar att den är
redo med ett pip,
varpå statusiampan
blinkar växelvis rött
och grönt
10. Se till att din
YOYOCam har
larmfunktionen
aktiverad
10. Se till att din HomeCam B3 har larmfunktionen aktiverad. Tryck på
testknappen på rökdetektorn,rökdetektorn piper tre gånger och HomeCam B3 svarar med ett pip. HomeCam B3 skickar ett larm-SMS till till din
mobil. Din rökdetektor är nu installerad!
Tryck på
testknappen på
WSD
exten
Namn” till
namn på din
an Å, Ä, Ö)
Cam
ar att den är
ed ett pip,
atusiampan
växelvis rött
nt
WSD piper tre
gånger och
YOYOCam svarar
med ett pip
7. Invänta SMS från
YOYOCam och tryck
därefter på
testknapen på WSD
10. Se till att din
YOYOCam skickar
YOYOCam
har
ett larm-SMS till till
din mobil
larmfunktionen
aktiverad
WSD piper 3 gånger,
varpå YOYOCam
svarar med 1 pip
SMS-kommandon
YOYOCam bekräftar
per SMS att WSD är
ihopkopplad
Din WSD är nu
Tryck
på
installerad!
testknappen på
WSD
Registrera trådlös givare som SensorNamn genom att skicka följande
kommandon till din kamera. Notera: SensorNamn får vara max 15 tecken WSD piper tre
gånger och
endast
YOYOCam
svararsiffror och bokstäver tillåtna, använd inte Å, Ä eller Ö.
med ett pip
Larm skickas via SMS endast när kamerans larmfunktion är aktiverad:
#08#1#SensorNamn#
YOYOCam skickar
ta SMS från
am och tryck
på
pen på WSD
ett larm-SMS till till
din mobil
per 3 gånger,
OYOCam
med 1 pip
Larm skickas via SMS oavsett larmfunktionsläge: #08#2#SensorNamn#
m bekräftar
att WSD är
pplad
m SensorNamn
tionen
är påslagen
om
SensorNamn
ktionen
är påslagen
om SensorNamn
nsläge
nktionen är påslagen
nsläge
givare
onsläge
givare
a givare
ösa sensorer
or
ösa sensorer
dlösa sensorer
Din WSD är nu
installerad!
Lista registrerade trådlösa givare: #08#
Avregistrera trådlös sensor: #28#SensorNamn#
•
Brandvarnaren avyttras vid insamlingsplatser avsedda för elektronisk
utrustning
•
Brandvarnaren avyttras vid insamlingsplatser avsedda för elektronisk
utrustning
•
Notera:
SensorNamn
får vara max
15Notera:
tecken SensorNamn
fårbokstäver,
vara max
och
15 tecken
Använd
inteNotera:
Å,SensorNamn
Ä eller Ö
ochfår
bokstäver,
vara max
Använd
inte 15 tecken
Å, Ä eller Ö
och bokstäver,
Använd inte
Å, Ä eller Ö
Brandvarnaren avyttras vid insamlingsplatser avsedda för elektronisk
utrustning
Avregistrera samtliga trådlösa sensorer: #28#
Ljud- och ljussignaler
Ljud- och ljussignaler
Röklarm
Ljud- och ljussignaler
Enheten blinkar och piper 1 gång per
Röklarm
Ljud- och ljussignaler
sekund
Enheten blinkar och piper 1 gång per
Röklarm
sekund
Enheten blinkar och piper 1 gång per
sekund
Låg batterinivå
Röd blink och pip var 45:e sekund
Låg batterinivå
Röd blink och pip var 45:e sekund
Låg batterinivå
Röd blink och pip var 45:e sekund
Röklarm: enheten blinkar och piper 1 gång per sekund
Låg batterinivå: enheten blinkar och piper 3 gånger var 45:e sekund.
Testläge
Enheten blinkar och piper 3 gånger
Testläge
Enheten blinkar och piper 3 gånger
Testläge
2015-09-17 © Copyright 2015,
Enheten
blinkar och piper 3 gånger
Yoyomotion AB, All rights reserved/ Alla rättigheter
förbehålles.
Testläge: enheten blinkar och piper 3 gånger.
www.yoyomotion.com
2015-09-17
© Copyright 2015,
Yoyomotion AB, All rights reserved/ Alla rättigheter förbehålles.
www.yoyomotion.com
2015-09-17 © Copyright 2015,
Yoyomotion AB, All rights reserved/ Alla rättigheter förbehålles.
Induo Home AB | induohome.com | 08-659 43 10 | [email protected]
www.yoyomotion.com